EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L0164

Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 година за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/0396

OJ L 27, 1.2.2017, p. 115–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/164/oj

1.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/115


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/164 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2017 година

за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място („Директива 98/24/ЕО“) (1), и по-специално член 3, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 98/24/ЕО Комисията трябва да предложи цели на Съюза под формата на индикативни гранични стойности на професионална експозиция (ИГСПЕ) за защитата на работниците от рискове, произтичащи от експозиция на опасни химични вещества.

(2)

С член 3, параграф 2 от Директива 98/24/ЕО Комисията се оправомощава да установява или преразглежда ИГСПЕ, като отчита наличните техники за измерване, посредством мерки, приети в съответствие с процедурата, посочена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета (2).

(3)

При изпълнението на тази задача Комисията се подпомага от Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти (НКГСПЕ), създаден с Решение 2014/113/ЕС на Комисията (3).

(4)

Съгласно Директива 98/24/ЕО „гранична стойност на професионална експозиция“ е, освен ако не е посочено друго, границата на претеглената като функция на времето средна стойност на концентрацията на даден химичен агент във въздуха в дихателната зона на даден работник спрямо определен референтен период.

(5)

Индикативните гранични стойности на професионална експозиция (ИГСПЕ) са основаващи се на здравни критерии стойности, които НКГСПЕ извежда от най-новите научни данни, които са на разположение, и са приети от Комисията при отчитане на наличните техники за измерване. Те представляват пределните нива на експозиция, под които, като цяло, не се очакват вредни последици от конкретния химичен агент след краткотрайна или ежедневна експозиция в течение на трудовия живот. Тези стойности съставляват цели на Съюза, чието предназначение е да бъдат в помощ на работодателите при определяне и оценка на рисковете и при прилагане на мерки за превенция и защита в съответствие с Директива 98/24/ЕО.

(6)

Съгласно препоръките на НКГСПЕ ИГСПЕ се установяват по отношение на претеглена във времето средна стойност за референтен период от осем часа (дългосрочни гранични стойности на експозиция), а за определени химични агенти — по отношение на по-кратки референтни периоди, най-често претеглена във времето средна стойност за период от петнадесет минути (краткосрочни гранични стойности на експозиция), за да се отчетат последиците от краткосрочната експозиция.

(7)

За всеки един химичен агент, за който има установена ИГСПЕ на равнището на Съюза, се изисква държавите членки да установят национална гранична стойност на професионална експозиция. При установяването ѝ от тях се изисква да вземат предвид граничната стойност на Съюза, като определят характера на националната гранична стойност в съответствие с националното законодателство и практика.

(8)

ИГСПЕ са важна част от общите разпоредби за защита на работниците от рисковете, произтичащи от експозиция на опасни химични вещества.

(9)

В съответствие с член 3 от Директива 98/24/ЕО НКГСПЕ оцени отношението между въздействието върху здравето на опасните химични агенти, посочени в тридесет и едно вписвания в приложението към настоящата директива, и степента на професионална експозиция и препоръча за всички тези химични агенти да бъдат установени ИГСПЕ за експозиция чрез вдишване по отношение на претеглена във времето средна стойност за референтен период от осем часа. По тази причина е уместно в приложението към настоящата директива да бъдат установени дългосрочни гранични стойности на експозиция за всички агенти.

(10)

За някои от тези агенти НКГСПЕ също така препоръча да бъдат установени гранични стойности по отношение на по-кратки референтни периоди и/или забележки във връзка с кожата.

(11)

Четири от тези химични агенти — азотен моноксид, калциев дихидроксид, литиев хидрид и оцетна киселина — понастоящем са посочени в приложението към Директива 91/322/ЕИО на Комисията (4).

(12)

Един от тези химични агенти, 1,4-дихлоробензен, понастоящем е посочен в списъка в приложението към Директива 2000/39/ЕО на Комисията (5).

(13)

Друг химичен агент, бисфенол А, понастоящем е посочен в списъка в приложението към Директива 2009/161/ЕС на Комисията (6).

(14)

За всички тези агенти НКГСПЕ препоръча да бъдат установени нови ИГСПЕ. По тази причина е уместно в приложението към настоящата директива да бъдат включени преразгледани гранични стойности за тези шест химични агента и да бъдат заличени вписванията за същите тези химични агенти от приложенията към директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС.

(15)

За един от химичните агенти, посочени като тридесет и едно вписвания в приложението към настоящата директива — акриловата киселина, НКГСПЕ препоръча краткосрочна гранична стойност на експозиция по отношение на референтен период от една минута. По тази причина в приложението към настоящата директива е уместно да бъде установена краткосрочна гранична стойност на експозиция за този химичен агент.

(16)

С цел да се осигури най-доброто равнище на защита, за някои вещества е необходимо да се вземе предвид възможността за проникването им през кожата. Сред химичните агенти, посочени като тридесет и едно вписвания в приложението към настоящата директива, НКГСПЕ установи възможността за значително поглъщане през кожата за глицерол тринитрат, въглероден тетрахлорид, циановодород, метилен хлорид, нитроетан, 1,4-дихлоробензен, метилформат, тетрахлоретилен, натриев цианид и калиев цианид. По тази причина е уместно в приложението към настоящата директива, в допълнение към ИГСПЕ, да бъдат включени забележки, показващи възможността за значително поглъщане през кожата за тези химични агенти.

(17)

Консултативният комитет за безопасност и здраве на работното място (7), с който бе направена консултация съгласно член 3, параграф 2 от Директива 98/24/ЕО, отбеляза, че има опасения по отношение на техническата осъществимост на предложените ИГСПЕ за азотния моноксид и азотния диоксид в мините с подземен добив и в прокарването на подземни тунели, както и по отношение на въглеродния моноксид в мините с подземен добив. Освен това Комитетът потвърди, че понастоящем съществуват предизвикателства, свързани с наличието на методики за измерване, които да могат да се използват за доказване на съответствието с предложената гранична стойност за азотен диоксид в мините с подземен добив и в прокарването на подземни тунели. По тази причина е уместно на държавите членки да бъде дадена възможност да ползват преходен период по отношение на прилагането в мините с подземен добив и в прокарването на подземни тунели на граничните стойности, определени в приложението към настоящата директива за азотен моноксид, азотен диоксид и въглероден моноксид, а Комисията — да разгледа споменатите по-горе въпроси преди края на преходния период. По време на преходния период държавите членки могат да продължават да прилагат съществуващите гранични стойности, вместо да прилагат стойностите, установени в приложението към настоящата директива.

(18)

В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и Комисията от 28 септември 2011 г. относно обяснителните документи (8) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към нотификацията на мерките си за транспониране един или повече документи, в които да обясняват връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните нормативни актове за транспонирането ѝ.

(19)

По отношение на настоящата директива Комисията счита, че предоставянето на тези документи под формата на таблица, показваща взаимовръзката между националните мерки и настоящата директива, е обосновано предвид факта, че за някои агенти вече съществуват национални гранични стойности на професионална експозиция в националното законодателство, както и предвид разнообразието и техническия характер на правните инструменти за установяване на гранични стойности на професионална експозиция на национално равнище.

(20)

Консултативният комитет за безопасност и здраве на работното място даде своите становища на 27 ноември 2014 г. и на 21 май 2015 г.

(21)

Мерките, предвидени в настоящата директива, съответстват на становището на Комитета за технически прогрес, учреден по силата на член 17 от Директива 89/391/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Създава се четвърти списък на Съюза с индикативните гранични стойности на професионална експозиция за изброените в приложението химични агенти.

Член 2

Държавите членки установяват национални гранични стойности на професионална експозиция за изброените в приложението химични агенти, като отчитат граничните стойности на Съюза.

Член 3

В приложението към Директива 91/322/ЕИО вписванията за оцетна киселина, калциев дихидроксид, литиев хидрид и азотен моноксид се заличават, считано от 21 август 2018 г., съгласно член 6, параграф 2, буква а).

Член 4

В приложението към Директива 2000/39/ЕО вписването за 1,4-дихлоробензен се заличава, считано от 21 август 2018 г.

Член 5

В приложението към Директива 2009/161/ЕС вписването за бисфенол А се заличава, считано от 21 август 2018 г.

Член 6

1.   По отношение на мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели държавите членки могат да ползват преходен период, приключващ най-късно на 21 август 2023 г., във връзка с граничните стойности за азотен моноксид, азотен диоксид и въглероден моноксид.

2.   По време на преходния период, посочен в параграф 1, държавите членки могат да продължат да прилагат следните гранични стойности, вместо да прилагат граничните стойности, установени в приложението:

а)

по отношение на азотен моноксид: съществуващите гранични стойности, установени съгласно Директива 91/322/ЕИО;

б)

по отношение на азотен диоксид и въглероден моноксид: националните гранични стойности, които са в сила на 1 февруари 2017 г.

Член 7

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на настоящата директива, не по-късно от 21 август 2018 г.

Те незабавно представят на Комисията текста на тези разпоредби, като нотификацията следва да бъде придружена от един или повече обяснителни документа под формата на таблици, които показват взаимовръзката между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите членки приемат съответните разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или такова се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 8

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11.

(2)  Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).

(3)  Решение 2014/113/ЕС на Комисията от 3 март 2014 г. за създаване на Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти и за отмяна на Решение 95/320/ЕО (ОВ L 62, 4.3.2014 г., стр. 18).

(4)  Директива 91/322/ЕИО на Комисията от 29 май 1991 г. за установяване на индикативни гранични стойности в прилагането на Директива 80/1107/ЕИО на Съвета за защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на химични, физични и биологични агенти по време на работа (ОВ L 177, 5.7.1991 г., стр. 22).

(5)  Директива 2000/39/ЕО на Комисията от 8 юни 2000 г. относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (ОВ L 142, 16.6.2000 г., стр. 47).

(6)  Директива 2009/161/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 г. за съставяне на трети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция в изпълнение на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията (ОВ L 338, 19.12.2009 г., стр. 87).

(7)  Решение 2003/C 218/01 на Съвета от 22 юли 2003 г. за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (ОВ C 218, 13.9.2003 г., стр. 1).

(8)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕО № (1)

CAS № (2)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ХИМИЧНИЯ АГЕНТ

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ

Забележка (3)

8 часа (4)

краткосрочна (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

Манган и неорганични съединения на мангана

(като манган)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

Глицерол тринитрат

0,095

0,01

0,19

0,02

кожа

200-262-8

56-23-5

Въглероден тетрахлорид; тетрахлорметан

6,4

1

32

5

кожа

200-521-5

61-82-5

Амитрол

0,2

200-580-7

64-19-7

Оцетна киселина

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

Циановодород

(като цианид)

1

0,9

5

4,5

кожа

200-838-9

75-09-2

Метилен хлорид; дихлорметан

353

100

706

200

кожа

200-864-0

75-35-4

Винилиденхлорид; 1,1-дихлоретилен

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

Тетраетилортосиликат

44

5

201-177-9

79-10-7

Акрилова киселина; 2-пропенова киселина

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

Нитроетан

62

20

312

100

кожа

201-245-8

80-05-7

Бисфенол А; 4,4′-изопропилидендифенол

2 (8)

202-981-2

101-84-8

Дифенил етер

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-етилхексан-1-ол

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-Дихлоробензен; p-дихлоробензен

12

2

60

10

кожа

203-453-4

107-02-8

Акролеин; акрилалдехид; проп-2-енал

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

Метилформат

125

50

250

100

кожа

203-788-6

110-65-6

Бут-2-ин-1,4-диол

0,5

204-825-9

127-18-4

Тетрахлоретилен

138

20

275

40

кожа

205-500-4

141-78-6

Етилацетат

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

Натриев цианид

(като цианид)

1

5

кожа

205-792-3

151-50-8

Калиев цианид

(като цианид)

1

5

кожа

207-069-8

431-03-8

Диацетил; бутанедион

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

Въглероден моноксид

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

Калциев дихидроксид

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

Калциев оксид

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

Серен диоксид

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

Литиев хидрид

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

Азотен моноксид

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

Азотен диоксид

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

Терфенил, хидрогениран

19

2

48

5


(1)  

ЕО №: Номер на Европейската общност (ЕО), числов идентификатор за веществата в рамките на Европейския съюз.

(2)  

CAS №: Номер в регистъра на CAS (Служба за химични индекси).

(3)  Забележкатакожа“ към граничните стойности на професионална експозиция показва възможността за значително поглъщане през кожата.

(4)  Измерена или изчислена претеглена във времето средна стойност (TWA) за референтен период от осем часа.

(5)  Краткосрочна гранична стойност на експозиция (STEL). Гранична стойност, над която не трябва да има експозиция и която се отнася за 15-минутен период, освен ако е посочено друго.

(6)  

mg/m3 : милиграма на кубичен метър въздух. За химични вещества в газова или парна фаза граничната стойност се изразява при 20 °C и 101,3 kPa.

(7)  

ppm: обемни милионни части във въздуха (ml/m3).

(8)  Инхалабилна фракция.

(9)  Респирабилна фракция.

(10)  Краткосрочна гранична стойност на експозиция по отношение на референтен период от 1 минута.


Top