Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2409

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2409 на Съвета от 18 декември 2017 година за разрешаване на Швеция да прилага намалена ставка на акциза върху електроенергията, потребявана от домакинствата и предприятията в сектора на услугите, разположени в някои райони на Северна Швеция, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

OJ L 342, 21.12.2017, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2409/oj

21.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 342/10


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2409 НА СЪВЕТА

от 18 декември 2017 година

за разрешаване на Швеция да прилага намалена ставка на акциза върху електроенергията, потребявана от домакинствата и предприятията в сектора на услугите, разположени в някои райони на Северна Швеция, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (1), и по-специално член 19 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2012/47/ЕС на Съвета (2) на Швеция се разрешава да прилага до 31 декември 2017 г. намалена ставка на акциза върху електроенергията, потребявана от домакинствата и предприятията в сектора на услугите в някои райони в Северна Швеция („бенефициерите“) съгласно член 19 от Директива 2003/96/ЕО.

(2)

С писмо от 10 май 2017 г. Швеция отправи искане за разрешение да продължи да използва намалена ставка на акциза върху електроенергията, потребявана от бенефициерите, за нов срок от шест години до 31 декември 2023 г. Намалената ставка ще бъде ограничена до 96 SEK/MWh. С писмо от 1 септември 2017 г. Швеция изпрати допълнителна информация и разяснения.

(3)

Разходите за отопление в засегнатите географски райони са средно с 30 % по-високи от тези в останалите части на страната поради по-дългия отоплителен период. Като се намалят разходите за електроенергия за бенефициерите, ще се снижи и разликата между общите разходи за отопление на потребителите в Северна Швеция и разходите на потребителите в останалите части на страната. С оглед на това мярката допринася за постигането на целите на регионалната политика и политиката за сближаване. Данъчното облекчение следва да не надхвърля необходимото за компенсиране на допълнителните разходи за отопление за единица на потребителите в съответните географски райони.

(4)

Намалените ставки на акциза следва да надхвърлят минималните ставки, постановени в член 10 от Директива 2003/96/ЕО.

(5)

Предвид отдалечеността на районите, към които се прилага, предвид факта, че намалението следва да не надхвърля допълнителните разходи за отопление в Северна Швеция, и предвид ограничеността на мярката до домакинствата и предприятията в сектора на услугите, не се очаква тя да наруши значително конкуренцията или да доведе до промени в търговията между държавите членки.

(6)

Следователно мярката е приемлива с оглед на доброто функциониране на вътрешния пазар и на необходимостта да се осигури лоялна конкуренция. Тя е съвместима и с политиките на Съюза в областта на здравеопазването, околната среда, енергетиката и транспорта.

(7)

Предвид член 19, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО всяко разрешение, предоставено съгласно същия член, трябва да бъде строго ограничено във времето. За да се осигури достатъчна степен на сигурност за потребителите, разрешението следва да се предостави за срок от шест години. Настоящото решение не засяга прилагането на правилата на Съюза относно държавните помощи.

(8)

Разрешението, предоставено съгласно Решение 2012/47/ЕС, следва да продължава да се прилага с цел да се избегне прекъсване между изтичането на срока на действие на посоченото решение и влизането в сила на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   На Швеция се разрешава да прилага намалена ставка на акциза за електроенергията, потребявана от домакинствата и предприятията в сектора на услугите, разположени в изброените в приложението общини.

Това намаление на стандартната национална ставка на акциза за електроенергията няма да надвишава необходимото за компенсиране на допълнителните разходи за отопление, дължащи се на северното географско разположение, в сравнение с останалите части на Швеция и няма да надхвърля 96 SEK/MWh.

2.   Намалената ставка съответства на изискванията на Директива 2003/96/ЕО, и по-специално на минималните данъчни ставки, постановени в член 10 от нея.

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

То се прилага от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2023 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2017 година.

За Съвета

Председател

K. SIMSON


(1)  ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.

(2)  Решение за изпълнение 2012/47/ЕС на Съвета от 24 януари 2012 г. за разрешаване на Швеция да прилага намалена данъчна ставка за електроенергията, потребявана от домакинствата и дружествата в сектора на услугите, разположени в някои райони на Северна Швеция, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Региони

Общини

Norrbottens län

Всички общини

Västerbottens län

Всички общини

Jämtlands län

Всички общини

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


Top