EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2315

Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 година за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки

OJ L 331, 14.12.2017, p. 57–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2315/oj

14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/57


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2315 НА СЪВЕТА

от 11 декември 2017 година

за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 46, параграф 2 от него,

като взе предвид Протокол № 10 относно постоянното структурирано сътрудничество, установено с член 42 от към Договора за Европейския съюз, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид предложението на Федерална република Германия, Кралство Испания, Френската република и Италианската република,

като взе предвид становището на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховния представител“),

като има предвид, че:

(1)

В член 42, параграф 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) е предвидено държавите членки, чиито военни способности отговарят на по-високи критерии и които са поели по-обвързващи ангажименти в тази област с оглед на най-отговорните мисии, да установят постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) в рамките на Съюза.

(2)

На 13 ноември 2017 г. Съветът и върховният представител получиха съвместна нотификация съгласно член 46, параграф 1 от ДЕС от 23 държави членки, а на 7 декември 2017 г. от още две държави членки, че всички тези държави членки имат намерение да участват в ПСС въз основа на факта, че отговарят на посочените по-горе изисквания и че са поели по-обвързващите ангажименти в тази област, изложени в приложението към настоящото решение, както и въз основа на всички други елементи в нотификацията, включително преамбюла и водещите принципи на ПСС, изложени в приложение I към нотификацията, с която те оставят обвързани в нейната цялост, и също като припомнят член 42 от ДЕС, включително член 42, параграф 7 (1).

(3)

Тези по-обвързващи ангажименти, изложени в приложението към настоящото решение, съответстват на постигането на целите, изложени в член 1 от Протокол № 10 към Договорите, и на ангажиментите, посочени в член 2 от същия протокол.

(4)

Решението на държавите членки да участват в ПСС е доброволно и само по себе си не засяга националния суверенитет или специфичния характер на политиката за сигурност и отбрана на определени държави членки. Приносът на участващите държави членки за изпълнение на по-обвързващите ангажименти в рамките на ПСС ще бъде предоставян в съответствие с техните приложими конституционни разпоредби.

(5)

Увеличаването на съвместните и свързаните със сътрудничество проекти за развитие на отбранителните способности е сред обвързващите ангажименти в рамките на ПСС. Възможно е такива проекти да бъдат подкрепени с финансиране от бюджета на Съюза в съответствие с Договорите и със съответните инструменти и програми на Съюза.

(6)

Участващите държави членки са посочили в съответните си национални планове за изпълнение способностите си да изпълнят по-обвързващите ангажименти, които са поели.

(7)

Тъй като необходимите условия са изпълнени, е целесъобразно Съветът да приеме решение за създаването на ПСС.

(8)

Всяка друга държава членка, която пожелае на по-късен етап да участва в ПСС, може да нотифицира за намерението си Съвета и върховния представител съгласно член 46, параграф 3 от ДЕС.

(9)

Върховният представител ще участва пълноценно в процедурите, свързани с ПСС.

(10)

Следва да има последователност между предприеманите в рамките на ПСС действия и другите действия по линия на ОВППС и политики на Съюза. Съветът и, в рамките на съответните им области на компетентност, върховният представител и Комисията следва да си сътрудничат за постигането на максимални полезни взаимодействия, когато е приложимо.

(11)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Следователно Дания не е обвързана от настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Установяване на постоянно структурирано сътрудничество

Установява се постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) в рамките на Съюза между държавите членки, чиито военни способности отговарят на по-високи критерии, както е посочено в член 1 от Протокол № 10, и които са поели по-обвързващи ангажименти в тази област, както е посочено в член 2 от същия протокол, с оглед на най-отговорните мисии, допринасяйки за изпълнението на амбициите на равнището на Съюза.

Член 2

Участващи държави членки

Държавите членки, които участват в ПСС, са следните:

Белгия,

България,

Чешка република,

Германия,

Естония,

Ирландия,

Гърция,

Испания,

Франция,

Хърватия,

Италия,

Кипър,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Унгария,

Нидерландия,

Австрия,

Полша,

Португалия,

Румъния,

Словения,

Словакия,

Финландия,

Швеция.

Член 3

По-обвързващи ангажименти съгласно Протокол № 10

1.   За постигане на целите, изложени в член 1 от Протокол № 10, и на ангажиментите, посочени в член 2 от същия протокол, участващите държави членки правят принос, с който изпълняват по-обвързващите ангажименти, които са поели, както е изложено в приложението.

2.   За целта участващите държави членки преразглеждат ежегодно и актуализират както е целесъобразно своите национални планове за изпълнение, в които очертават как възнамеряват да спазят по-обвързващите си ангажименти, като посочат конкретно как възнамеряват да изпълнят по-точните цели, които трябва да бъдат набелязани за всяка фаза. Актуализираните национални планове за изпълнение се изпращат ежегодно на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Европейската агенция по отбрана (EDA) и се предоставят на всички участващи държави членки.

Член 4

Управление на ПСС

1.   Управлението на ПСС е организирано:

на равнището на Съвета и;

в рамките на проектите, изпълнявани от групи участващи държави членки, които са се договорили да предприемат такива проекти.

2.   В съответствие с член 46, параграф 6 от ДЕС Съветът приема решения и препоръки, в които да:

а)

задава стратегически указания и насоки за ПСС;

б)

определя последователността за изпълнение на по-обвързващите ангажименти, посочени в приложението, в хода на двете последователни първоначални фази (за годините 2018—2020 г. и 2021—2025 г.) и в началото на всяка фаза да набелязва по-конкретни цели за изпълнението на по-обвързващите ангажименти, посочени в приложението;

в)

актуализира и засилва при необходимост по-обвързващите ангажименти, посочени в приложението, в светлината на направените чрез ПСС постижения, така че да бъде отразена променящата се среда на сигурност в Съюза. По-специално, тези решения се вземат в края на фазите, посочени в параграф 2, буква б), въз основа на процес на стратегически преглед, при който се прави оценка на изпълнението на ангажиментите по ПСС;

г)

оценява приноса на участващите държави членки за изпълнение на договорените ангажименти съгласно посочения в член 6 механизъм;

д)

установява списък на проектите, които следва да бъдат разработени в рамките на ПСС, като отразява както подкрепата за развитието на способности, така и предоставянето на подкрепа по същество на операции и мисии по линия на Общата политика за сигурност и отбрана в рамките на средствата и способностите;

е)

установява пакет от правила за управление на проекти, които участващите държави членки, които участват в отделен проект, могат да пригодят както е необходимо за този проект;

ж)

установява своевременно в съответствие с член 9, параграф 1 общите условия, при които трети държави биха могли да бъдат поканени по изключение да участват в отделни проекти; и да определя в съответствие с член 9, параграф 2 дали дадена трета държава отговаря на тези условия; и

з)

определя всякакви други мерки, необходими за изпълнението на настоящото решение.

Член 5

Проекти по линия на ПСС

1.   След предложенията от участващите държави членки, които възнамеряват да участват в отделен проект, върховният представител може да отправи препоръка относно набелязването и оценяването на проекти в рамките на ПСС, въз основа на оценките, предвидени съгласно член 7, за решения и препоръки на Съвета, които да бъдат приети съгласно член 4, параграф 2, буква д), и след получаване на военното становище на Военния комитет на Европейския съюз (EUMC).

2.   Участващите държави членки, които възнамеряват да предложат отделен проект, уведомяват своевременно останалите участващи държави членки, преди да представят предложението си, за да спечелят подкрепа и да им дадат възможност да се присъединят чрез съвместно представяне на предложението.

Участници в проекта са участващите държави членки, които са представили предложението. Списъкът на участниците в проекта за всеки отделен проект се прилага към решението на Съвета, посочено в член 4, параграф 2, буква д).

Участващите държави членки, които участват в проект, може да се споразумеят да приемат други участващи държави членки, които в последствие пожелаят да се включат в проекта.

3.   Участващите държави членки, които участват в проект, се договарят за реда и условията, а също и за обхвата, на своето сътрудничество, както и за управлението на проекта. Участващите държави членки, които участват в проект, по целесъобразност уведомяват редовно Съвета за развитието на проекта.

Член 6

Ред и условия за надзор, оценка и докладване

1.   Съветът в рамките на член 46, параграф 6 от ДЕС осигурява единството, последователността и ефективността на ПСС. Върховният представител също допринася за изпълнението на тези цели.

2.   Върховният представител участва пълноценно в процедурите, свързани с ПСС, съгласно Протокол № 10.

3.   Върховният представител представя на Съвета годишен доклад относно ПСС. Този доклад се основава на приноса на EDA в съответствие с член 7, параграф 3, буква а) и на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в съответствие с член 7, параграф 2, буква а). В доклада на върховния представител се описва състоянието на изпълнението на ПСС, включително изпълнението от всяка участваща държава членка на поетите от нея ангажименти в съответствие с националния ѝ план за изпълнение.

EUMC дава на Комитета по политика и сигурност военно становище и препоръки относно годишния процес за оценяване на ПСС.

Въз основа на годишния доклад относно ПСС, представен от върховния представител, веднъж годишно Съветът прави преглед дали участващите държави членки продължават да изпълняват по-обвързващите задължения, посочени в член 3.

4.   Всяко решение за спиране на участието на държава членка се приема в съответствие с член 46, параграф 4 от ДЕС едва след като за държавата членка бъде изготвен ясен график за индивидуални консултации и ответни мерки.

Член 7

Подкрепа от страна на ЕСВД и EDA

1.   Под ръководството на върховния представител, също и в качеството му/й на ръководител на EDA, ЕСВД, включително Военният секретариат на ЕС (ВСЕС), и EDA съвместно осигуряват необходимите функции на секретариат за ПСС, с изключение на равнището на Съвета, и единно звено за контакт в това отношение.

2.   ЕСВД, включително ВСЕС, подпомагат функционирането на ПСС по-конкретно като:

a)

допринасят за оценката, която върховният представител прави в годишния си доклад относно ПСС, за приноса на участващите държави членки по отношение на оперативните аспекти в съответствие с член 6;

б)

координират оценяването на предложенията за проекти, предвидено в член 5, по-специално в областта на наличността, оперативната съвместимост, гъвкавостта и способността за развръщане на силите. По-конкретно, ЕСВД, включително ВСЕС, правят оценка дали предлаганите проекти отговарят на оперативните нужди и дали допринасят за тяхното посрещане.

3.   EDA подпомага ПСС по-конкретно като:

a)

допринася за оценката, която върховният представител прави в годишния си доклад относно ПСС, за приноса на участващите държави членки в съответствие с член 6 по отношение на способностите, по-специално на направения принос съгласно по-обвързващите ангажименти, посочени в член 3;

б)

улеснява изпълнението на проектите за развитие на способностите, по-специално като координира оценката на предложенията за проекти, предвидена в член 5, в областта на развитие на способностите. По-конкретно, EDA помага на държавите членки да гарантират, че няма излишно припокриване на съществуващи инициативи, в т.ч. в друг институционален контекст.

Член 8

Финансиране

1.   Административните разходи на институциите на Съюза и на ЕСВД, произтичащи от изпълнението на настоящото решение, се покриват от бюджета на Съюза. За административните разходи на EDA се прилагат съответните финансови правила на EDA съгласно Решение (ОВППС) 2015/1835 на Съвета (2).

2.   Оперативните разходи, които възникват във връзка с предприеманите в рамките на ПСС проекти, се поемат основно от участващите държави членки, които участват в отделния проект. Възможно е за такива проекти да бъде отпускано финансиране от общия бюджет на Съюза в съответствие с Договорите и със съответните инструменти на Съюза.

Член 9

Участие на трети страни в отделни проекти

1.   Общите условия за участието на трети страни в отделни проекти се указват в решение на Съвета, прието съгласно член 4, параграф 2, което може да съдържа модел за административни договорености с трети страни.

2.   Съветът решава съгласно член 46, параграф 6 от ДЕС дали дадена трета страна, която участващите държави членки, които участват в проект, биха искали да поканят за участие в проекта, отговаря на изискванията, посочени в решението по параграф 1.

3.   След вземането на положително решение по параграф 2 участващите държави членки, които участват в проект, могат да сключат административни договорености със съответната трета държава по отношение на целта на нейното участие в проекта. Тези договорености спазват процедурите на Съюза и неговата независимост при вземане на решения.

Член 10

Правила за сигурност

По отношение на ПСС се прилагат разпоредбите на Решение 2013/488/ЕС на Съвета (3).

Член 11

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2017 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Нотификацията е публикувана заедно с настоящото решение (вж. страница 65 от настоящия брой на Официален вестник ).

(2)  Решение (ОВППС) 2015/1835 на Съвета от 12 октомври 2015 г. за определяне на статута, седалището и реда и условията за дейността на Европейската агенция по отбрана (ОВ L 266, 13.10.2015 г., стр. 55).

(3)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на амбициозните и по-обвързващи общи ангажименти, поети от участващите държави членки в петте области, изложени в член 2 от Протокол 10

„а)

да си сътрудничат от датата на влизане в сила на Договора от Лисабон с оглед постигането на съгласуваните цели относно равнището на разходите за инвестиции в отбранително оборудване и редовно да преразглеждат тези цели в светлината на обстановката на сигурност и международните отговорности на Съюза;“

Въз основа на колективните показатели, набелязани през 2007 г., участващите държави членки поемат следните ангажименти:

1.

Редовно увеличаване в реално изражение на бюджетите за отбрана, така че да бъдат постигнати договорените цели.

2.

Последователно средносрочно увеличаване на разходите за инвестиции в отбраната до 20 % от общите разходи за отбрана (колективен показател), така че да бъдат запълнени пропуските в стратегическите способности чрез участие в проекти за отбранителните способности съгласно плана за развитие на способностите и координирания годишен преглед на отбраната (CARD).

3.

Увеличаване на съвместните и свързаните със сътрудничество проекти за стратегически отбранителни способности. Тези съвместни и свързани със сътрудничество проекти следва при нужда и по целесъобразност да бъдат подпомагани от Европейския фонд за отбрана.

4.

Увеличаване на дела на разходите, предвидени за научни изследвания и технологии в областта на отбраната, с оглед на доближаване до 2 % от общите разходи за отбрана (колективен показател).

5.

Въвеждане на редовен преглед на тези ангажименти (с цел одобряване от Съвета).

„б)

да сближават, доколкото е възможно, своите средства за отбрана, по-специално чрез хармонизиране на начина на определяне на военните потребности, чрез обединяване и, когато е уместно, чрез специализация на своите отбранителни средства и способности, и чрез насърчаване на сътрудничеството в областта на обучението и логистиката;“

6.

Изиграване на съществена роля за развитието на способностите в ЕС, включително в рамките на CARD, за да се гарантира наличността на необходимите способности за постигане на равнището на амбиция в Европа.

7.

Ангажимент за подкрепа на CARD във възможно най-голяма степен, като се признава доброволният характер на прегледа и отделните ограничения за участващите държави членки.

8.

Ангажимент за интензивно участие на бъдещ европейски фонд за отбрана в многонационални доставки с установена добавена стойност за ЕС.

9.

Ангажимент за изготвяне на хармонизирани изисквания за всички проекти за развитие на способностите, съгласувани от участващите държави членки.

10.

Ангажимент за разглеждане на съвместното използване на съществуващите способности, така че да се оптимизират наличните ресурси и да се подобри тяхната цялостна ефективност.

11.

Ангажимент за осигуряване на все по-големи усилия за сътрудничество в областта на киберотбраната, като обмен на информация, обучение и оперативна подкрепа.

„в)

да предприемат конкретни мерки за повишаване на бойната готовност, оперативната съвместимост, гъвкавостта и способността за разгръщане на силите, по-специално като определят общи цели в областта на предислоцирането на войски извън националната територия, включително като евентуално преразглеждат националните си процедури за вземане на решения;“

12.

По отношение на наличността и способността за развръщане на силите участващите държави членки се ангажират:

Да предоставят формирования, способни да бъдат стратегически развърнати, за осъществяване на равнището на амбиция на ЕС в допълнение към потенциалното развръщане на бойна група на ЕС. Този ангажимент не включва нито сили с повишена бойна готовност, нито постоянни сили, нито резервни сили.

Да разработят сигурен инструмент (напр. база данни), който да бъде достъпен единствено за участващите държави членки и допринасящите държави и в който да бъдат записвани наличните и подлежащите на бързо развръщане способности, така че да се улесни и ускори процесът на формиране на силите.

Да се стремят към ускорен механизъм за поемане на политически ангажимент на национално равнище, включително като евентуално преразгледат своите национални процедури за вземане на решение.

Да осигуряват съществена подкрепа в рамките на възможностите и способностите за операциите (напр. EUFOR) и мисиите (напр. мисиите на ЕС за обучение) по линия на ОПСО — с личен състав, военно оборудване, обучение, подкрепа за учения, инфраструктура и др. — за която има взето единодушно решение от Съвета, без да се засягат евентуални решения за принос към операциите по линия на ОПСО и без да се засягат евентуалните конституционни ограничения.

Да допринасят съществено за бойните групи на ЕС, като потвърдят принципно своя принос най-малко четири години предварително, с период на готовност в съответствие с концепцията за бойни групи на ЕС, със задължение да провеждат специални учения на силите, съставляващи бойните групи на ЕС (рамкова държава), и/или да участват в тези учения (всички държави—членки на ЕС, които участват в бойните групи на ЕС).

Да опростяват и стандартизират трансграничните военни превози в Европа, за да се осигури възможност за бързото развръщане на военно оборудване и личен състав.

13.

По отношение на оперативната съвместимост на силите участващите държави членки се ангажират:

Да развиват оперативната съвместимост на своите сили, като:

се ангажират да договорят общи критерии за оценка и валидиране за силите, съставляващи бойните групи на ЕС, в съответствие със стандартите на НАТО, като същевременно поддържат национално сертифициране;

се ангажират да договорят общи технически и оперативни стандарти за силите, като отчитат, че е необходимо да се гарантира тяхната оперативна съвместимост с НАТО.

Да оптимизират многонационалните структури: участващите държави членки биха могли да поемат ангажимент да се присъединят и да играят активна роля в основните съществуващи и във възможните бъдещи структури, участващи в европейската външна дейност във военната област (Еврокорпус, Евромарфор, Европейски жандармерийски сили, Европейски център за координиране на движението (MCCE)/Обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и зареждането във въздуха (ATARES)/Проект за обучение по точни науки в средните училища чрез наблюдение на Земята (SEOS).

14.

Участващите държави членки ще се стремят да следват амбициозен подход към общото финансиране на военните операции и мисии по линия ОПСО, който да надхвърля това, което ще бъде определено като общи разходи в съответствие с решението на Съвета за Athena.

„г)

да си сътрудничат, за да са сигурни, че предприемат необходимите мерки за коригиране на установените недостатъци в рамките на „Механизма за развитие на оперативните способности“, включително чрез прилагане на многонационални подходи и без да се засягат поетите от тях ангажименти по линия на Организацията на Северноатлантическия договор;“

15.

Помощ за преодоляване на недостатъците в способностите, установени в плана за развитие на способностите (ПРС) и в CARD. Тези проекти за способностите увеличават стратегическата независимост на Европа и засилват европейската отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ).

16.

Отдаване на приоритет на европейския подход на сътрудничество с цел отстраняване на установените на национално равнище недостатъци в способностите и по правило използване единствено на изключително национален подход, когато такъв преглед вече е извършен.

17.

Участие най-малко в един проект по линия на ПСС, който развива или осигурява способности, определени като стратегически важни от държавите членки.

„д)

да участват, когато е необходимо, в развитието на мащабни съвместни или европейски програми за въоръжаване в рамките на Европейската агенция по отбраната.“

18.

Ангажимент за използване на Европейската агенция по отбрана като европейски форум за развитие на съвместни способности и обмисляне на възможността Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията (OCCAR) да бъде предпочитаната организация за управление на програми чрез сътрудничество.

19.

Да гарантират, че всички проекти по отношение на способностите, водени от участващи държави членки, правят европейската отбранителна промишленост по-конкурентоспособна посредством подходяща индустриална политика, която избягва ненужно припокриване.

20.

Да гарантират, че програмите за сътрудничество — които трябва да носят ползи единствено за образуванията, които доказано имат добавена стойност на територията на ЕС —и стратегиите за придобиване, възприети от участващите държави членки, ще окажат положително въздействие върху ЕОТИБ.


ПРЕВОД

Нотификация относно постоянно структурирано сътрудничество (псс) до съвета и върховния представител на съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Преамбюл

Участващите държави членки,

Като припомнят, че Съюзът провежда обща външна политика и политика на сигурност, която се основава на „постигането на все по-висока степен на сближаване в действията на държавите членки“ (член 24, параграф 2 от ДЕС), и че общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) е неразделна част от общата външна политика и политика на сигурност;

Като имат предвид, че общата политика за сигурност и отбрана осигурява на Съюза оперативен капацитет, който почива на граждански и военни средства, и че укрепването на политиката за сигурност и отбрана ще изисква от държавите членки усилия в областта на способностите;

Като припомнят също така ангажимента на Европейския съюз и неговите държави членки, свързан с насърчаването на основан на правила световен ред, чийто основен принцип е многостранното сътрудничество и в центъра на който се намира ООН;

Като припомнят член 42, параграф 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), според който „държавите членки, чиито военни способности отговарят на по-високи критерии и които са поели по-обвързващи ангажименти в тази област с оглед на най-отговорните мисии, установяват постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) в рамките на Съюза“;

Като имат предвид, че ПСС би могло значително да допринесе за постигането на нивото на амбиция на ЕС, включително с оглед на най-отговорните мисии и операции, и че то би могло да съдейства за развитието на отбранителните способности на държавите членки чрез активно участие в многонационални проекти за възлагане на обществени поръчки и с подходящи промишлени предприятия, включително малки и средни предприятия, и укрепването на европейското сътрудничество в областта на отбраната, като същевременно се използват пълноценно Договорите;

Като вземат предвид целите на постоянното структурирано сътрудничество и ангажиментите на държавите членки за постигането им, както е установено в Протокол № 10 относно постоянното структурирано сътрудничество и както е посочено в член 46 от ДЕС;

Като отбелязват, че на заседанието, проведено на 15 декември 2016 г., Европейският съвет заключи, че европейците трябва да поемат по-голяма отговорност за своята сигурност и че с оглед на укрепването на европейската сигурност и отбрана в контекста на трудната геополитическа обстановка и осигуряването на по-добра защита на европейските граждани, Европейският съвет, като потвърждава поетите по-рано ангажименти в това отношение, изтъкна необходимостта да се направи повече, включително чрез заделяне на достатъчно допълнителни ресурси, като същевременно се отчитат националните особености и правните задължения, а за държавите членки, които членуват и в НАТО, съответните насоки на НАТО относно разходите за отбрана;

Като припомнят освен това, че Европейският съвет призова и за засилване на сътрудничеството за развиване на нужните способности, както и за поемане на ангажимент тези способности да бъдат предоставяни на разположение, ако е необходимо, и че той заяви, че Европейският съюз и неговите държави членки трябва да са способни да дадат решителен принос към колективните усилия, както и да действат самостоятелно, където и когато е необходимо, и при възможност съвместно с партньорите;

Като имат предвид, че през юни 2017 г. Европейският съвет призова за договореното от държавите членки съвместно разработване на проекти, свързани със способностите, с цел да се запълнят съществуващите значителни пропуски и да се развиват технологиите на бъдещето, което е от решаващо значение за постигане на нивото на амбиция на ЕС, одобрено от Европейския съвет през декември 2016 г.; приветства съобщението на Комисията относно Европейски фонд за отбрана, състоящ се от компонент „научни изследвания“ и компонент „способности“; и призова държавите членки да набележат подходящи проекти, свързани със способностите, за Европейския фонд за отбрана и за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната;

Като припомнят по-специално, че Европейският съвет отправи искане към върховния представител да представи предложения относно елементите и вариантите за приобщаващо постоянно структурирано сътрудничество, основаващо се на модулен подход и набелязващо евентуални проекти;

Като припомнят, че на заседанието на Съвета по външни работи от 6 март 2017 г. беше постигнато съгласие относно необходимостта да продължи работата по приобщаващо постоянно структурирано сътрудничество въз основа на модулен подход, което следва да бъде отворено за всички държави членки, които желаят да поемат необходимите обвързващи ангажименти и да изпълнят критериите въз основа на член 42, параграф 6 и член 46 от Договора, както и Протокол № 10 към него;

Изразяват решимост за постигане на ново равнище при постепенното определяне на обща политика на отбрана на Съюза, както се призовава в член 42, параграф 2 от ДЕС, чрез изграждането на постоянно структурирано сътрудничество в рамките на Съюза; като същевременно се взема под внимание специфичният характер на политиката за сигурност и отбрана на всички държави членки;

Като припомнят задължението съгласно член 42, параграф 7 от ДЕС за предоставяне на взаимопомощ и съдействие;

Като припомнят, че в съответствие с член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз ангажиментите и сътрудничеството в областта на общата политика за сигурност и отбрана „са съвместими с ангажиментите, поети в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор, която остава за държавите, които членуват в нея, основа на колективната им отбрана и главна инстанция за нейното осъществяване“;

Като подчертават, че на 22—23 юни 2017 г. Европейският съвет изрази съгласие, че е необходимо да се постави началото на приобщаващо и амбициозно постоянно структурирано сътрудничество, и като откликват на мандата на Европейския съвет в рамките на три месеца да съставят, „включително с оглед на най-сложните мисии, общ списък от критерии и обвързващи ангажименти, изцяло в съответствие с член 42, параграф 6 и член 46 от ДЕС и Протокол № 10 към Договора […], с точен график и конкретни механизми за оценка, за да се даде възможност на държавите членки, които са в състояние да направят това, да уведомят незабавно за своето намерение да участват“;

УВЕДОМЯВАТ Съвета и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно намерението си да участват в постоянно структурирано сътрудничество;

ПРИЗОВАВАТ Съвета да приеме решение за установяване на постоянно структурирано сътрудничество съгласно съответните разпоредби на Договора за Европейския съюз и Протокол № 10 към Договора и въз основа на принципите, посочени в приложение I, общите по-обвързващи ангажименти, които се съдържат в приложение II, както и предложенията относно управлението, които се съдържат в приложение III;

СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПРЕДСТАВЯТ, преди Съветът да приеме решението за установяване на ПСС, национален план за изпълнение, в който да се демонстрира тяхната способност за изпълнение на по-обвързващите ангажименти, които се съдържат в приложение II.

Изготвено в Брюксел на тринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година.

*

На 7 декември 2017. Ирландия нотифицира Съвета и върховния представител за намерението си да участва в ПСС и се асоциира с настоящата съвместна нотификация.

*

На 7 декември 2017. Португалската република нотифицира Съвета и върховния представител за намерението си да участва в ПСС и се асоциира с настоящата съвместна нотификация.

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ПРИНЦИПИ НА ПСС

Възможността за „постоянно структурирано сътрудничество“ е предвидена в членове 42 и 46 от Договора за Европейския съюз и Протокол № 10 към Договора. То може да бъде задействано само веднъж и се установява с решение на Съвета, което трябва да бъде прието с квалифицирано мнозинство, с цел да обедини всички желаещи държави членки в областта на отбраната, „чиито военни способности отговарят на по-високи критерии“ и които са поели „по-обвързващи ангажименти с оглед на най-отговорните мисии“ и операции.

ПСС представлява амбициозна, обвързваща и приобщаваща европейска правна рамка за инвестиции в сигурността и отбраната на територията на ЕС и на неговите граждани. Освен това ПСС предоставя решаваща политическа рамка за всички държави членки за подобряване на техните военни средства и отбранителни способности чрез добре координирани инициативи и конкретни проекти, основани на по-обвързващи ангажименти. Подобрените отбранителни способности на държавите—членки на ЕС, ще са от полза и за НАТО. Те ще укрепят европейския стълб в рамките на Алианса и ще отговорят на многократните искания за по-засилено трансатлантическо споделяне на тежестта.

ПСС е решаваща крачка към укрепването на общата отбранителна политика. То би могло да бъде елемент на евентуално развитие в посока към обща отбрана, в случай че Съветът с единодушие реши така (както е предвидено в член 42, параграф 2 от ДЕС). Дългосрочната визия за ПСС би могла да бъде постигането на съгласуван набор от пълноспектърни сили, при взаимно допълване с НАТО, която ще продължи да бъде крайъгълен камък на колективната отбрана на своите членове.

Считаме приобщаващото ПСС за най-важния инструмент за насърчаване на обща политика за сигурност и отбрана в област, в която е необходима по-голяма степен на съгласуваност, последователност, координация и сътрудничество. Европейските усилия в тази насока трябва да бъдат единни, координирани и целенасочени и трябва да се основават на съвместно договорени политически насоки.

ПСС предлага надеждна и обвързваща правна рамка в институционалната рамка на ЕС. Участващите държави членки ще изпълнят своите обвързващи ангажименти, като потвърдят, че установяването и осъществяването на постоянно структурирано сътрудничество ще бъде предприето в пълно съответствие с разпоредбите на ДЕС и протоколите към него и при спазване на конституционните разпоредби на държавите членки.

Обвързващият характер на ангажиментите по линия на ПСС ще бъде гарантиран чрез редовна годишна оценка, извършвана от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, с помощта на, по-специално, Европейската агенция по отбрана (EDA), по отношение на аспектите за развиване на способностите (по-специално описаните в член 3 от Протокол № 10), и ЕСВД, включително ВСЕС и други структури на ОПСО, по отношение на оперативните аспекти на ПСС. Чрез ПСС Съюзът би могъл да работи за постигане на съгласуван набор от пълноспектърни сили, тъй като ПСС би допълнило съществуващите или бъдещите възходящи структури и усилия с низходяща координация и насоки.

ПСС ще предостави възможности на държавите членки да подобрят отбранителните способности чрез участие в добре координирани инициативи и конкретни общи проекти, с потенциал за извличане на ползи от съществуващите регионални клъстери. Участието в ПСС е доброволно и не променя националния суверенитет.

Приобщаващото ПСС е силен политически сигнал към нашите граждани и останалия свят: правителствата на държавите — членки на ЕС, приемат сериозно общата сигурност и отбрана и я работят за развитието ѝ. За гражданите на ЕС това означава повече сигурност и ясен знак за готовността на всички държави членки да утвърждават общата политика за сигурност и отбрана, за да бъдат постигнати целите, определени в Глобалната стратегия на ЕС.

ПСС ще бъде ориентирано към резултатите и следва да позволи осезаем напредък по отношение на равнището на разходите за инвестиции за отбранително оборудване, целите за съвместно развитие на способностите и наличието на подлежащи на развръщане отбранителни способности за съвместни мисии и операции, като се признава принципът на единен комплект въоръжени сили. Основният двигател на развитието на способностите на ПСС ще бъде запълването на недостига на способности, свързан с равнището на амбиция на ЕС и целите и приоритетите на общата политика за сигурност и отбрана.

„Приобщаващият“ и „модулният“ характер на ПСС, както беше определен от Европейския съвет през декември 2016 г., не трябва да води до понижаване на степента на сътрудничество. Целта за „амбициозно“ ПСС подчертава необходимостта всички участващи в ПСС държави членки да се съобразяват с общ списък с цели и ангажименти. Както беше припомнено от Европейския съвет през юни 2017 г., ПСС е „приобщаващо и амбициозно“.

Следният списък с ангажименти трябва да спомогне за постигане на нивото на амбиция на ЕС, определено в заключенията на Съвета от 14 ноември 2016 г., които бяха потвърдени от Европейския съвет през декември 2016 г., и по този начин да засили стратегическата автономност както на европейските граждани, така и на ЕС.

ПРИЛОЖЕНИЕ II — СПИСЪК НА АМБИЦИОЗНИТЕ И ПО-ОБВЪРЗВАЩИ ОБЩИ АНГАЖИМЕНТИ В ПЕТТЕ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛЕН 2 ОТ ПРОТОКОЛ № 10

„а)

да си сътрудничат от датата на влизане в сила на Договора от Лисабон с оглед постигането на съгласуваните цели относно равнището на разходите за инвестиции в отбранително оборудване и редовно да преразглеждат тези цели в светлината на обстановката на сигурност и международните отговорности на Съюза;“

Въз основа на колективните показатели, набелязани през 2007 г., участващите държави членки поемат следните ангажименти:

1.

Редовно увеличаване в реално изражение на бюджетите за отбрана, така че да бъдат постигнати договорените цели.

2.

Последователно средносрочно увеличаване на разходите за инвестиции в отбраната до 20 % от общите разходи за отбрана (колективен показател), така че да бъдат запълнени пропуските в стратегическите способности чрез участие в проекти за отбранителните способности съгласно плана за развитие на способностите и координирания годишен преглед на отбраната (CARD).

3.

Увеличаване на съвместните и свързаните със сътрудничество проекти за стратегически отбранителни способности. Тези съвместни и свързани със сътрудничество проекти следва при нужда и по целесъобразност да бъдат подпомагани от Европейския фонд за отбрана.

4.

Увеличаване на дела на разходите, предвидени за научни изследвания и технологии в областта на отбраната, с оглед на доближаване до 2 % от общите разходи за отбрана (колективен показател).

5.

Въвеждане на редовен преглед на тези ангажименти (с цел одобряване от Съвета).

„б)

да сближават, доколкото е възможно, своите средства за отбрана, по-специално чрез хармонизиране на начина на определяне на военните потребности, чрез обединяване и, когато е уместно, чрез специализация на своите отбранителни средства и способности, и чрез насърчаване на сътрудничеството в областта на обучението и логистиката.“

6.

Изиграване на съществена роля за развитието на способностите в ЕС, включително в рамките на CARD, за да се гарантира наличността на необходимите способности за постигане на равнището на амбиция в Европа.

7.

Ангажимент за подкрепа на CARD във възможно най-голяма степен, като се признава доброволният характер на прегледа и отделните ограничения за участващите държави членки.

8.

Ангажимент за интензивно участие на бъдещ европейски фонд за отбрана в многонационални доставки с установена добавена стойност за ЕС.

9.

Ангажимент за изготвяне на хармонизирани изисквания за всички проекти за развитие на способностите, съгласувани от участващите държави членки.

10.

Ангажимент за разглеждане на съвместното използване на съществуващите способности, така че да се оптимизират наличните ресурси и да се подобри тяхната цялостна ефективност.

11.

Ангажимент за осигуряване на все по-големи усилия за сътрудничество в областта на киберотбраната, като обмен на информация, обучение и оперативна подкрепа.

„в)

да предприемат конкретни мерки за повишаване на бойната готовност, оперативната съвместимост, гъвкавостта и способността за разгръщане на силите, по-специално като определят общи цели в областта на предислоцирането на войски извън националната територия, включително като евентуално преразглеждат националните си процедури за вземане на решения;“

12.

По отношение на наличността и способността за развръщане на силите участващите държави членки се ангажират:

Да предоставят формирования, способни да бъдат стратегически развърнати, за осъществяване на равнището на амбиция на ЕС в допълнение към потенциалното развръщане на бойна група на ЕС. Този ангажимент не включва нито сили с повишена бойна готовност, нито постоянни сили, нито резервни сили.

Да разработят сигурен инструмент (напр. база данни), който да бъде достъпен единствено за участващите държави членки и допринасящите държави и в който да бъдат записвани наличните и подлежащите на бързо развръщане способности, така че да се улесни и ускори процесът на формиране на силите.

Да се стремят към ускорен механизъм за поемане на политически ангажимент на национално равнище, включително като евентуално преразгледат своите национални процедури за вземане на решение.

Да осигуряват съществена подкрепа в рамките на възможностите и способностите за операциите (например EUFOR) и мисиите (например мисиите на ЕС за обучение) по линия на ОПСО — с личен състав, военно оборудване, обучение, подкрепа за учения, инфраструктура и др. — за които има взето единодушно решение от Съвета, без да се засягат евентуални решения за принос към операциите по линия на ОПСО и без да се засягат евентуалните конституционни ограничения.

Да допринасят съществено за бойните групи на ЕС, като потвърдят принципно своя принос най-малко четири години предварително, с период на готовност в съответствие с концепцията за бойни групи на ЕС, със задължение да провеждат специални учения на силите, съставляващи бойните групи на ЕС (рамкова държава), и/или да участват в тези учения (всички държави—членки на ЕС, които участват в бойните групи на ЕС).

Да опростяват и стандартизират трансграничните военни превози в Европа, за да се осигури възможност за бързото развръщане на военно оборудване и личен състав.

13.

По отношение на оперативната съвместимост на силите участващите държави членки се ангажират:

Да развиват оперативната съвместимост на своите сили, като:

се ангажират да договорят общи критерии за оценка и валидиране за силите, съставляващи бойните групи на ЕС, в съответствие със стандартите на НАТО, като същевременно поддържат национално сертифициране;

се ангажират да договорят общи технически и оперативни стандарти за силите, като отчитат, че е необходимо да се гарантира тяхната оперативна съвместимост с НАТО.

Да оптимизират многонационалните структури: участващите държави членки биха могли да поемат ангажимент да се присъединят и да играят активна роля в основните съществуващи и във възможните бъдещи структури, участващи в европейската външна дейност във военната област (Еврокорпус, Евромарфор, Европейски жандармерийски сили, Европейски център за координиране на движението (MCCE)/Обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и зареждането във въздуха (ATARES)/Проект за обучение по точни науки в средните училища чрез наблюдение на Земята (SEOS).

14.

Участващите държави членки ще се стремят да следват амбициозен подход към общото финансиране на военните операции и мисии по линия ОПСО, който да надхвърля това, което ще бъде определено като общи разходи в съответствие с решението на Съвета за Athena.

„г)

да си сътрудничат, за да са сигурни, че предприемат необходимите мерки за коригиране на установените недостатъци в рамките на „Механизма за развитие на оперативните способности“, включително чрез прилагане на многонационални подходи и без да се засягат поетите от тях ангажименти по линия на Организацията на Северноатлантическия договор.“

15.

Помощ за преодоляване на недостатъците в способностите, установени в плана за развиване на способностите (ПРС) и в CARD. Тези проекти за способностите увеличават стратегическата независимост на Европа и засилват европейската отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ).

16.

Отдаване на приоритет на европейския подход на сътрудничество с цел отстраняване на установените на национално равнище недостатъци в способностите и по правило използване единствено на изключително национален подход, когато такъв преглед вече е извършен.

17.

Участие най-малко в един проект по линия на ПСС, който развива или осигурява способности, определени като стратегически важни от държавите членки.

„д)

да участват, когато е необходимо, в развитието на мащабни съвместни или европейски програми за въоръжаване в рамките на Европейската агенция по отбраната.“

18.

Ангажимент за използване на Европейската агенция по отбрана като европейски форум за развитие на съвместни способности и обмисляне на възможността Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията (OCCAR) да бъде предпочитаната организация за управление на програми чрез сътрудничество.

19.

Да гарантират, че всички проекти по отношение на способностите, водени от участващи държави членки, правят европейската отбранителна промишленост по-конкурентоспособна посредством подходяща индустриална политика, която избягва ненужно припокриване.

20.

Да гарантират, че програмите за сътрудничество — които трябва да носят ползи единствено за образуванията, които доказано имат добавена стойност на територията на ЕС —и стратегиите за придобиване, възприети от участващите държави членки, ще окажат положително въздействие върху ЕОТИБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ III — УПРАВЛЕНИЕ

1.   Участващите държави членки остават в центъра на процеса на вземане на решения, като осъществяват координация с върховния представител

ПСС е рамка, която се ръководи от участващите държави членки и остава предимно в рамките на тяхната компетентност. Осигурява се прозрачност по отношение на неучастващите държави — членки на ЕС.

За да се гарантира необходимата координация на ПСС с цялостната обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО), чиято неразделна част е то, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ще участва пълноценно в работата по линия на ПСС. Върховният представител ще отговаря за управлението на годишното оценяване, за което настоя Европейският съвет и което е изложено в част 4 по-долу. ЕСВД, включително Военният секретариат на ЕС (ВСЕС) и Европейската агенция по отбрана (EDA) ще осигуряват секретариата на ПСС в тясна координация със заместник генералния секретар на ЕСВД, отговарящ по въпросите на ОПСО и реакцията при кризи.

В съответствие с ДЕС, член 3 от Протокол № 10 и решението на Съвета за създаване на Европейската агенция по отбрана, EDA ще подпомага върховния представител по отношение на аспектите на ПСС, свързани с развиването на способностите. ЕСВД ще подпомага върховния представител, по-специално във връзка с оперативните аспекти на ПСС, включително посредством Военния секретариат на ЕС и други структури на ОПСО.

Следва да се отбележи, че в съответствие с член 41, параграф 1 от ДЕС „административните разходи, възникнали за институциите от прилагането на настоящата глава, се осигуряват от бюджета на Съюза“.

2.   ПСС ще има две нива на управление: едно общо ниво, чрез което се поддържа съгласуваността и амбицията на ПСС, допълвано от специфични управленски процедури за проектите по линия на ПСС

2.1.   На общото ниво се осигурява съгласуваност и надеждно протичане на ПСС.

То ще почива на съществуващите структури. Когато министрите на външните работи и на отбраната на ЕС се събират на съвместно заседание на Съвета по външни работи/отбрана (обикновено два пъти годишно), те биха могли да обсъждат въпроси, свързани с ПСС. Когато Съветът се свиква, за да разгледа въпроси на ПСС, право на глас имат само представителите на участващите държави членки. На тези заседания участващите държави членки биха могли да приемат нови проекти с единодушие (в съответствие с член 46, параграф 6 от ДЕС), да приемат оценки на усилията на участващите държави членки, по-специално посочените в част 3 от настоящото приложение, както и да потвърдят участието на друга държава членка чрез квалифицирано мнозинство след консултация с върховния представител съгласно член 46, параграф 3 от ДЕС.

Като крайна мярка Съветът може да спре участието на държава членка, която вече не отговаря на критериите — като преди това бъде определен ясен срок за предприемане на индивидуални консултации и ответни мерки — или вече не е в състояние или не желае да изпълнява ангажиментите и задълженията си в рамките на ПСС, в съответствие с член 46, параграф 4 от ДЕС.

Съответните подготвителни органи на Съвета ще се събират във „формат ПСС“, т.е. с всички държави — членки на ЕС, но при договореност, че само участващите държави членки имат право на глас в Съвета. Могат да се свикват заседания на КПС във „формат ПСС“, на които да се разглеждат въпроси от общ интерес за участващите държави членки, да се планират и разискват проекти или да се обсъждат нови кандидатури за участие в ПСС. Работата на КПС ще се подпомага от заседания на Политико-военната група във формат ПСС. Военният комитет на ЕС също ще се събира във формат ПСС и към него ще се отправят по-специално искания за становища по военните въпроси. Освен това ще могат да се провеждат и неформални срещи само с участващите държави членки.

2.2.   Управление на проектите

2.2.1.   Разглеждането на проектите за ПСС ще се осъществява въз основа на оценка на върховния представител с помощта на ЕСВД, включително ВСЕС и EDA, подборът на проектите ще изисква решение на Съвета

Участващите държави членки могат да предлагат всякакви проекти, които считат за полезни за целите на ПСС. Те обявяват намеренията си, за да спечелят подкрепа и да представят съвместно проектите на секретариата на ПСС, като едновременно ги разпространяват до всички участващи държави членки.

Проектите следва да спомагат за изпълнението на ангажиментите, посочени в приложение II към нотификацията, много от които са свързани с развиване или предоставяне на способности, преценени от държавите членки като стратегически значими и с общоприета добавена стойност за ЕС, или с искания за предоставяне на значителна подкрепа, в рамките на средствата и способностите, за операции по линия на ОПСО (EUFOR) и мисии (например мисии на ЕС за обучение) в съответствие с член 42, параграф 6 от ДЕС.

С цел да се осигури съгласуваност и последователност на различните проекти за ПСС, предлагаме да се работи по ограничен брой проекти, които имат конкретна насоченост към мисиите и операциите и съответстват на нивото на амбиция на ЕС. Останалите проекти ще подпомагат изпълнението на тези проекти, ще играят спомагателна и благоприятстваща роля. Проектите следва да бъдат групирани в съответствие с това разграничение.

Секретариатът на ПСС ще координира процеса на оценяване на предложенията за проекти. По отношение на проектите за развиване на способности EDA ще следи да няма дублиране със съществуващи инициативи в друг институционален контекст. За проектите, насочени към операции и мисии, съответствието с оперативните нужди на ЕС и държавите членки и начинът, по който допринасят за тях, ще се оценяват от ВСЕС. На тази основа върховният представител ще представи препоръка, в която се посочват предложенията за проекти, които са най-амбициозни, спомагат за нивото на амбиция на ЕС и най-много допринасят за повишаване на стратегическата автономност на Европа. Наборът проекти трябва да отразява подходящ баланс между тези с по-голяма насоченост към развиването на способностите и тези с по-голяма насоченост към операциите и мисиите.

Препоръката на върховния представител ще послужи за основа на решението на Съвета относно списъка на проектите за ПСС, след като бъде получено становище по военните въпроси от ВСЕС във формат ПСС чрез КПС във формат ПСС. Съветът взема решение с единодушие, което е формирано от гласовете на представителите на участващите държави членки в съответствие с член 46, параграф 6 от ДЕС.

Неучастващите държави членки могат винаги да заявят намерението си да участват в проекти, като поемат съответните ангажименти и се присъединят към ПСС.

Трети държави могат по изключение да бъдат поканени от участниците в проекта в съответствие с общите правила, които се определят своевременно от Съвета в съответствие с член 46, параграф 6 от ДЕС. Те ще трябва да носят съществена добавена стойност за проекта, да допринасят за укрепването на ПСС и ОПСО и да изпълняват по-амбициозни ангажименти. Това няма да предоставя на тези трети държави правомощия за вземане на решения при управлението на ПСС. Освен това Съветът във формат ПСС ще реши дали установените в общите правила условия са изпълнени от всяка трета държава, поканена от съответните участници в проекта.

2.2.2.   За управлението на проектите на първо място носят отговорност участващите държави членки

Към решението на Съвета относно списъка на проектите за ПСС трябва да бъде приложен списък на участващите държави членки, свързани с проекта. Тези участващи в проекта държави членки съвместно са представили преди това този проект.

Участващите държави членки, свързани с даден проект, ще се споразумеят единодушно помежду си за условията и обхвата на своето сътрудничество, включително за необходимия за присъединяването към проекта принос. Те ще определят правилата за управление на проекта и ще решат дали да приемат други участващи държави членки по време на проектния цикъл със статут на участващи или на наблюдатели. Въпреки това следва да се разработи общ набор от правила за управление, които да могат да се приспособяват към отделните проекти. Това би представлявало форма на стандартизация на управлението за всички проекти и би улеснило тяхното започване. Що се отнася по-специално до проектите за развиване на способности, управлението на проекта (спецификации, стратегия на придобиване, избор на изпълнителната агенция, подбор на промишлените предприятия и др.) ще остане изключителна отговорност на участващите държави членки, свързани с проекта.

Участващите държави членки ще информират за проектите неучастващите държави членки по целесъобразност.

3.   Прецизен поетапен подход с реалистични и обвързващи цели във всяка фаза

Ангажиментите, поети от участващите държави членки, ще се изпълняват чрез усилия на национално ниво и конкретни проекти.

Прилагането на реалистичен поетапен подход е от ключово значение, за да се съхрани участието на авангардна група държави членки в ПСС и да се съхранят по този начин принципите на амбиция и приобщаване. Веднага след като официално се постави началото на ПСС, участващите държави членки ще започнат да работят по всички поети ангажименти, но някои от тях могат да бъдат изпълнени по-рано от други. За тази цел участващите държави членки следва да договорят поетапен подход.

Фазите ще бъдат съобразени с други планирани събития (например въвеждането на плана за действие в областта на отбраната, стартирането на следващата многогодишна финансова рамка през 2021 г., както и вече поетите ангажименти от държавите членки по друга линия). Въвеждането на две фази (2018—2021 г. и 2021—2025 г.) ще позволи да се установи последователност на изпълнението на ангажиментите. След 2025 г. ще започне процес на преглед. За тази цел участващите държави членки ще направят оценка на изпълнението на всички ангажименти по ПСС и ще определят нови, с което ще се постави началото на нов етап в европейската интеграция в областта на отбраната и сигурността.

4.   Управлението на ПСС изисква добре планиран и амбициозен механизъм за оценка, основан на националните планове за изпълнение

Всички участващи държави членки ще бъдат гаранти, а върховният представител ще докладва за изпълнението на ангажиментите в съответствие с принципа за редовно оценяване, определен в Протокол № 10 (член 3). Обвързващият характер и надеждността на договорените ангажименти ще се осигуряват посредством механизъм за оценка на две нива:

4.1.   Национален план за изпълнение

За да покаже способността и готовността си да изпълнява договорените ангажименти, всяка участваща държава членка се задължава, преди приемането на решението на Съвета за установяване на ПСС, да представи национален план за изпълнение, в който са очертани възможностите и начините за изпълнение на обвързващите ангажименти. За целите на прозрачността всички участващи държави членки ще имат достъп до тези планове.

Изпълнението на договорените ангажименти от участващите държави членки ще се оценява ежегодно, въз основа на националните планове за изпълнение, от секретариата на ПСС под ръководството на върховния представител (подпомагани от EDA по отношение на инвестициите в областта на отбраната и развиването на способностите и от ЕСВД, включително ВСЕС, по отношение на оперативните аспекти). Под ръководството на Съвета тази оценка се изпраща на КПС (във формат ПСС), както и на ВСЕС (във формат ПСС) за становище.

При разглеждането на националните планове за изпълнение на държавите членки оценителите ще следят главно за убедителността на поетите ангажименти по линия на ПСС и фактическия принос и съдействие по проекти.

След стартирането на ПСС участващите държави членки ще актуализират националните си планове за изпълнение, както е необходимо съобразно изискването за поетапен подход.

В началото на всяка фаза ще има описание на ангажиментите чрез конкретизирани цели, договорени между участващите държави членки, с цел да се улесни процесът на оценяване.

4.2.   Годишен и стратегически преглед в края на всяка фаза

Поне веднъж годишно върховният представител ще представя доклад на съвместния Съвет по външни работи/отбрана въз основа на приноса на EDA (в съответствие с член 3 от Протокол № 10) и на ЕСВД, включително ВСЕС. В доклада ще бъде подробно изложено състоянието на изпълнението на ПСС, включително спазването от всяка участваща държава членка на поетите от нея ангажименти в съответствие с националния ѝ план за изпълнение. След получаване на становището на ВСЕС този доклад ще служи за основа на препоръките и решенията на Съвета, които ще бъдат приети в съответствие с член 46 от ДЕС.

В края на всяка фаза (2021 г., 2025 г.) ще се извършва стратегически преглед, при който ще се оценява спазването на ангажиментите, чието изпълнение е било предвидено в рамките на тази фаза, ще се взема решение за стартирането на следващата фаза и ще се актуализират при необходимост ангажиментите за следващата фаза.


Top