EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2198

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2198 на Комисията от 27 ноември 2017 година относно определени временни мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша (нотифицирано под номер С(2017) 8039) (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/8039

OJ L 312, 28.11.2017, p. 89–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2198/oj

28.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 312/89


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2198 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2017 година

относно определени временни мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша

(нотифицирано под номер С(2017) 8039)

(само текстът на полски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Африканската чума по свинете е инфекциозна вирусна болест по домашните и дивите свине, която може да окаже сериозно въздействие върху рентабилността на свиневъдството и да има отрицателни последици за търговията в рамките на Съюза и за износа към трети държави.

(2)

При поява на огнище на африканска чума по свинете съществува опасност болестотворният агент да се разпространи в други свиневъдни обекти и сред дивите свине. Вследствие на това той може да се разпространи от една държава членка в друга и в трети държави чрез търговията с живи свине или с продукти от тях.

(3)

В Директива 2002/60/ЕО на Съвета (3) са определени минималните мерки, които следва да се прилагат на равнището на Съюза за борба с африканската чума по свинете. След като бъдат потвърдени един или няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине, съгласно член 15 от Директива 2002/60/ЕО следва да бъде определена заразената област.

(4)

Полша информира Комисията за актуалната обстановка във връзка с болестта африканска чума по свинете на територията на държавата и в съответствие с член 15 от Директива 2002/60/ЕО определи заразена област, в която се прилагат мерките по член 15 от посочената директива.

(5)

За да се предотвратят ненужните затруднения за търговията в рамките на Съюза и да се избегне създаването на необосновани пречки пред търговията с трети държави, е необходимо заразената област във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша да бъде определена на равнището на Съюза в сътрудничество с посочената държава членка.

(6)

Затова, до провеждането на заседанието на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, определената заразена област в Полша следва да се посочи в приложението към настоящото решение и да се конкретизира продължителността на тази регионализация.

(7)

Настоящото решение предстои да бъде разгледано на следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Полша гарантира, че заразената област, определена съгласно член 15 от Директива 2002/60/ЕО, включва най-малко областите, определени като заразена област в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага до 15 декември 2017 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Полша.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2017 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Директива 2002/60/ЕО на Съвета от 27 юни 2002 г. за определяне на специфични разпоредби за борба с африканската чума по свинете и за изменение на Директива 92/119/ЕИО относно болестта на Тешен и африканската чума по свинете (ОВ L 192, 20.7.2002 г., стр. 27).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Област, определена като заразена област в Полша, посочена в член 1

Дата, до която се прилагат мерките

Общините (gminy) Brochow, Kampinos, Leoncin, Leszno, Stare Babice, Izabelin, Czosnow, Lomianki (obszar wiejski) и Lomianki (miasto)

15 декември 2017 г.


Top