Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1257

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1257 на Комисията от 11 юли 2017 година относно необходимите технически стандарти и формати за единна система за осигуряване на възможност за намиране на съответствия между свободните работни места и заявленията за работа и автобиографиите на портала EURES (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/4679

OJ L 179, 12.7.2017, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1257/oj

12.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/32


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1257 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2017 година

относно необходимите технически стандарти и формати за единна система за осигуряване на възможност за намиране на съответствия между свободните работни места и заявленията за работа и автобиографиите на портала EURES

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) № 1296/2013 (1), и по-специално член 17, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/589 се определят, наред с другото, принципи и правила за сътрудничество между Комисията и държавите членки по отношение на обмена на съответни налични данни относно свободните работни места, заявленията за работа и автобиографиите.

(2)

В член 17 от Регламент (ЕС) 2016/589 се предвижда създаването на единна система за събиране на информация за свободни работни места, заявления за работа и автобиографии от държавите членки на портала EURES.

(3)

За да се установи посочената единна система и за да бъде възможно ефикасно да се осъществява търсене и да се намира съответствие между предоставените данни, е необходимо да се използват общи стандарти и формати за обмен на информацията.

(4)

Тези стандарти и формати следва да се основават във възможно най-голяма степен на твърдо установени секторни или правителствени стандарти, които се използват от публичните служби по заетостта и други участници на пазара на труда, и следва да се приемат въз основа на съответните консултации с държавите членки.

(5)

С течение на времето може да се наложи стандартите и форматите да бъдат адаптирани, за да отговарят на технологичните или функционалните промени. Ето защо е важно да се въведе модел на управление, за да се гарантира подходящо консултиране и участие на държавите членки преди приемането на стандартите и форматите.

(6)

За да се улесни работата на националните бюра за координация при организирането на координирано подаване на данни към портала EURES, да се подсигури функционирането на механизма за обмен на данни, както и да се гарантира качеството на информацията от гледна точка на нейното съдържание и от техническа гледна точка, е необходимо да се идентифицират и определят някои общи принципи за въвеждането и функционирането на системата, както и ролите и отговорностите на участващите страни.

(7)

Тези общи принципи следва да разяснят и да уточнят правата и отговорностите на вносителите на данните и техните притежатели, както и начина, по който се гарантира защитата на личните данни по цялата верига за предаване на данни.

(8)

За да се подпомогне ефективното намиране на съответствия в портала EURES между свободните работни места, включително възможностите за чиракуване и стаж, и заявленията за работа и автобиографиите, с оглед на целите на Регламент (ЕС) 2016/589 е важно членовете и партньорите на EURES да предоставят по прозрачен начин възможно най-много данни за подходящите свободни работни места, заявления за работа и автобиографии, с които разполагат.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение във връзка с обработването на лични данни, следва да се прилагат в съответствие с правото на Съюза относно защитата на личните данни, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (3), както и със съответните национални мерки за прилагане. Особено внимание следва да се обърне на спазването на принципите на ограничаване до предвидената цел, на свеждане на данните до минимум, на ограничаване на съхранението, на цялост и поверителност.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета EURES,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет, обхват и определения

В настоящото решение се определят техническите стандарти и формати, които да се използват за единна система с цел да бъде събрана информация на портала EURES за свободните работни места, заявленията за работа и автобиографиите от членовете и, когато е уместно, от партньорите на EURES, както и методите и процедурите за постигне на съгласие за допълнителни технически и функционални определения.

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„заявление за работа“ е документ или набор от документи, които кандидатът представя на работодател или на служба по заетостта като част от процеса на информиране на работодателя за това, че заявителят е на разположение и желае да бъде нает на дадено работно място или позиция;

б)

„автобиография“ е документ, описващ профила на дадено лице, който обобщава професионалния опит и образованието му и съдържа съответна допълнителна информация за постиженията, уменията, компетенциите, квалификациите и интересите на лицето;

в)

„профил на лице, търсещо работа“ е стандартен формат за данни с цел напасване на автобиографии и заявления за работа, както е предвидено в настоящото решение;

г)

„вносител на данни“ е физическото или юридическото лице, което е създало първоначалния набор от данни, достъпни на портала EURES. За вносители на данни се считат работодателите, обявили свободно работно място, и работниците, създали и решили да оповестят профил на лице, търсещо работа, посредством член на EURES, или, когато е уместно, партньор на EURES, и които са дали необходимото съгласие информацията да бъде подадена към портала EURES;

д)

„притежател на данни в рамките на EURES“ е физическото или юридическото лице, което има законни права да контролира кой да има достъп до данните. Притежателят на данни в рамките на EURES може да бъде вносителят на данните или друго лице, което е упълномощено от вносителя на данните и действа от негово име;

е)

„краен потребител“ е физическо или юридическо лице, което извлича и използва данни за свободни работни места и профили на лица, търсещи работа, които са събрани на портала EURES в съответствие с настоящото решение, с цел да кандидатства за свободни длъжности или да намери кандидати, на които да предложи възможности за работа;

ж)

„единна система“ представлява определенията за данните и функционалните спецификации за подаването и обработването на данни, определени в настоящото решение с цел осигуряване на възможност за намиране на съответствия между свободни работни места и автобиографии;

з)

„техническа инфраструктура“ е комбиниран набор от хардуер, софтуер, мрежи и други съоръжения, необходими за разработването, изпитването, реализирането, мониторинга, контрола или подпомагането на съответните ИТ услуги, необходими за прилагането на единната система;

и)

„единен координиран канал“ е услуга между точката на свързване на портала EURES и точката на свързване в дадена държава членка, която позволява да се подават данни от националните членове на EURES и, когато е уместно, от партньорите на EURES, към портала EURES в съответствие с единната система и като се използва подходящата техническа инфраструктура.

Член 2

Общи принципи за подаване и обмен на данни

1.   Всяка държава членка създава и поддържа единен координиран канал за подаване на информация за свободните работни места и профилите на лица, търсещи работа, от нейните национални членове на EURES и, когато е уместно, от партньорите на EURES към портала EURES.

2.   За тази цел всяка държава членка установява техническа инфраструктура, свързана с портала EURES, с която членовете и, когато е уместно, партньорите на EURES могат да се свързват и чрез която могат да подават своите данни.

3.   Европейското бюро за координация подготвя портала EURES и свързаните с него ИТ услуги за получаване и обработване на данните, подадени чрез инфраструктурата, посочена в параграф 1.

4.   Европейското бюро за координация предоставя достъп до данните за търсене и за намиране на съответствия не само от крайните потребители директно на портала EURES, но и чрез интерфейси на приложения, позволяващи на членовете и, когато е уместно, на партньорите на EURES да предоставят достъп до информацията, налична в съответните им системи, на своите служители и на потребителите на техните портали и услуги за търсене на работа.

5.   Всички необходими определения, стандарти, спецификации и процедури се описват подробно в документи, които трябва да бъдат одобрени от националните бюра за координация чрез структурата за управление, посочена в настоящото решение, и да бъдат предоставени на разположение на всички засегнати страни в специален раздел на Extranet страницата на портала EURES.

Член 3

Общи принципи за съдържанието и и качеството на данните

1.   Данните, подадени към портала EURES в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 и с настоящото решение, се регистрират, съхраняват и предоставят на разположение на портала единствено и само за търсене и намиране на съответствие по време на срока на валидност, определен от вносителя или притежателя на конкретните данни в рамките на EURES. Данните, които са били анонимизирани, може да бъдат съхранявани и оповестявани, включително на трети страни, за целите на научни изследвания и за статистически цели дори след изтичането на срока на валидност.

2.   Подаването на данни към портала EURES не засяга правата над данните, които имат вносителите или притежателите на данни в рамките на EURES, в съответствие със законовите и подзаконовите актове и споразуменията, приложими по цялата верига на подаване на данните от вносителя на данни към портала EURES.

3.   Личните данни, които са подадени и се съхраняват в портала EURES, може да се оповестяват единствено в рамките на одобрението, дадено от вносителя на данните. Те може да се оповестяват само на членовете и партньорите на EURES или на крайните потребители, които са се регистрирали на портала EURES, или ако член или партньор на EURES им е предоставил достъп до данните чрез интерфейсите на приложенията, посочени в член 2, параграф 4, при условие че тези крайни потребители са приели ред и условия, които съответстват изцяло на одобрението и съгласието, дадени от вносителите на данните.

4.   Работодателите могат да отстъпват или да се отказват от правата по отношение на данните в обявите за свободни работни места изрично или по подразбиране, с изключение на всякаква лична информация, която се съдържа в тях. Работникът си запазва правата по отношение на своите лични данни и може по всяко време да оттегли съгласието си за публичното оповестяване на информацията и да заличава, изменя или обработва по друг начин цялата информация или части от информацията, подадена към портала EURES. Същото се прилага и по отношение на работодателите за всички лични данни в обявите за свободни работни места.

5.   Националните бюра за координация, членовете и, когато е уместно, партньорите на EURES носят отговорност за това да се гарантира, че всички данни, които минават през тях с цел да бъдат подадени към портала EURES, са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589, с настоящото решение и с всички други приложими законови и подзаконови актове, по-специално по отношение на защитата на личните данни, че вносителите или притежателите на данни в рамките на EURES са информирани относно начина, по който техните данни ще бъдат използвани и обработвани, и че са получени всички необходими одобрения и разрешения. Произходът на данните и всякакви промени в тях, както и даденото одобрение трябва да бъдат проследими по цялата верига на подаване на данните от вносителя на данни до портала EURES.

6.   Европейското бюро за координация е контролиращият орган по смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001 във връзка с личните данни, съхранявани на портала EURES. Съгласно посочения регламент бюрото отговаря за обработването на личните данни, включително за процеса на тяхното анонимизиране, посочен в параграф 1, както и за организационно-техническите мерки, които са необходими, за да се гарантират подходяща сигурност, поверителност и цялост на съответните данни.

7.   Групата за координация изготвя и постига съгласие относно общи минимални изисквания по отношение на изявленията, реда и условията във връзка със защитата на личните данни, които да бъдат прилагани от Европейското бюро за координация, националните бюра за координация, членовете и, когато е уместно, партньорите на EURES, за да се изпълнят изискванията, установени в Регламент (ЕС) 2016/589, за информирано съгласие от страна на вносителите или притежателите на данни в рамките на EURES, както и за да се осигурят еднакви ред и условия за достъп до данните.

Член 4

Роля и задължения на националните бюра за координация

Националните бюра за координация отговарят в съответната държава членка за организацията на координираното и сигурно подаване на информация за свободни работни места и профили на лица, търсещи работа, към портала EURES, по-специално чрез:

а)

надзор върху създаването и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима, за да се гарантира, че съответните данни от членовете и, когато е уместно, от партньорите на EURES могат да се подават към портала EURES посредством единен координиран канал;

б)

възможност всички членове и, когато е уместно, партньорите на EURES да се свързват и да подават данни чрез посочения единен координиран канал;

в)

гарантиране на непрекъснат мониторинг на връзките към портала EURES и към участващите членове и партньори на EURES и възможност да се действа бързо с цел справяне с всички технически или други проблеми, които биха могли да възникнат по отношение на връзката или на данните, които трябва да бъдат подадени;

г)

гарантиране, че всички дейности, свързани с обмена и подаването на данни, се извършват в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 и с общите принципи, установени в настоящото решение, и чрез намеса в случаите, когато това не е така;

д)

гарантиране, че всички подадени данни съответстват на договорените формати и стандарти, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/589 и в настоящото решение;

е)

гарантиране, че са въведени механизми, осигуряващи пълна информираност и осведоменост на вносителите на данни относно начина, по който техните данни ще бъдат използвани и обработвани;

ж)

предоставяне и редовно актуализиране на информацията относно мерките и системите, въведени за осигуряване на качество, сигурност, цялост, поверителност и проследимост на данните, включително защитата на личните данни;

з)

участие в обмена на информация и в сътрудничеството, предвидени в член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/589;

и)

информиране на Европейското бюро за координация относно политиките във връзка с изключването на свободни работни места или категории свободни работни места в съответствие с прилагането на член 17 от Регламент (ЕС) 2016/589;

й)

уведомяване за определянето на единно звено за контакт, както е посочено в член 9.

Член 5

Роля и задължения на Европейското бюро за координация

Европейското бюро за координация отговаря за подпомагане на мрежата EURES за изпълнението на нейните отговорности по отношение на координираното подаване на информация за свободни работни места и профили на лица, търсещи работа, към портала EURES, по-специално чрез:

а)

създаване и поддържане на техническата инфраструктура, необходима за получаване на данни от държавите членки посредством единния координиран канал;

б)

управление и по-нататъшно развитие на портала EURES и свързаните с него ИТ системи, за да се осигурят услуги за търсене и за намиране на съответствие за мрежата EURES и за крайните потребители чрез самостоятелно ползване на портала EURES;

в)

създаване и поддържане на необходимата техническа инфраструктура, за да може членовете и, когато е уместно, партньорите на EURES да имат достъп до свободните работни места и до профилите на лица, търсещи работа, на портала EURES, така че техните служители и потребителите на техните портали за търсене на работа да имат достъп до тях и да осъществяват търсене;

г)

гарантиране, че всички дейности, свързани с обмена и подаването на данни, се извършват в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 и с общите принципи, установени в настоящото решение, и чрез намеса в случаите, когато това не е така;

д)

предоставяне и редовно актуализиране на информацията относно мерките и системите, въведени за осигуряване на качество, сигурност, цялост, поверителност и проследимост на данните, включително защитата на личните данни;

е)

осигуряване на специален раздел на Extranet страницата на портала EURES, както и на други средства и подкрепа, необходими, за да може националните бюра за координация и членовете и партньорите на EURES по ефикасен начин да обменят информация и да разглеждат жалби, както е посочено в регламента и в настоящото решение;

ж)

изготвяне, актуализиране и осигуряване на достъп на Extranet страницата на портала EURES до цялата необходима техническа и друга документация, нужна за подаването и обмена на данни, и по-специално до документите, предвидени в член 8.

Член 6

Роля и отговорности на членовете и партньорите на EURES

1.   Всички членове на EURES и партньорите на EURES, които са се ангажирали да допринасят за базата данни със свободни работни места и/или профили на лица, търсещи работа, участват посредством техническата инфраструктура, създадена в съответствие с настоящото решение, в координираното и сигурно подаване на информация за свободни работни места и профили на лица, търсещи работа, към портала EURES, както е посочено в член 12, параграф 3 и член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/589, по-специално чрез:

а)

създаване на техническата инфраструктура, необходима за свързване с единния координиран канал, осигурен в съответната държава;

б)

непрекъснат мониторинг на връзките и възможност да се действа бързо с цел справяне с всички технически или други проблеми, които биха могли да възникнат по отношение на връзката или на данните, които трябва да бъдат подадени;

в)

гарантиране, че всички дейности, свързани с обмена и подаването на данни, се извършват в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 и с общите принципи, установени в настоящото решение, и чрез намеса в случаите, когато това не е така;

г)

гарантиране, че всички подадени данни съответстват на договорените формати и стандарти, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/589 и в настоящото решение;

д)

Гарантиране на пълна информираност и осведоменост на вносителите на данни относно начина, по който тези данни ще бъдат използвани и обработвани;

е)

предоставяне и редовно актуализиране на информацията относно мерките и системите, въведени за осигуряване на качество, сигурност, цялост, поверителност и проследимост на данните, включително защитата на личните данни;

ж)

ясно и прозрачно информиране на националното бюро за координация относно изпълнението на политиките във връзка с изключването от подаване на информация за всички публично обявени свободни работни места в съответствие с прилагането на член 17 от Регламент (ЕС) 2016/589;

з)

осигуряване на служебен контакт с цел улесняване на координацията на национално равнище от националното бюро за координация. Служебният контакт може да се изпълнява от помощна или подобна служба.

2.   За да гарантират, че техните служители, работещи с мрежата EURES, и крайните потребители на порталите за търсене на работа, които те управляват, разполагат с лесен достъп до портала EURES и могат да търсят и да намират съвпадения между посочените в портала свободни работни места и профили на лица, търсещи работа, членовете и партньорите на EURES могат да свържат своите системи и да използват техническата инфраструктура, осигурена за тази цел от Европейското бюро за координация.

Член 7

Роля и задължения на групата за координация

1.   Групата за координация съдейства за доброто функциониране на единната система и за организацията на координираното и сигурно подаване на информация за свободни работни места и профили на лица, търсещи работа, към портала EURES и допринася постоянно за подобряването му. Групата за координaция следи отблизо експлоатацията на единната система и служи като форум за обмен на мнения и най-добри практики с цел подобряване на нейното функциониране.

2.   Веднъж годишно групата за координация прави преглед на прилагането на настоящото решение, чрез който държавите членки допринасят за дейността и последващите доклади за оценка на Комисията в съответствие с членове 33 и 35 от Регламент (ЕС) 2016/589.

3.   Приемането и всички промени на спецификациите за единния координиран канал на EURES, както е посочено в член 8, трябва да бъдат договорени с групата за координация съгласно процедурата, предвидена в член 9, за да може да бъдат приложени.

4.   Групата за координация може да създава специални експертни групи, които да предоставят подкрепа, помощ и съвети във връзка с нейните задачи.

Член 8

Технически и функционални определения и спецификации за обмена на данни

1.   В съответствие с процедурите, предвидени в член 9, Европейското бюро за координация приема спецификациите за единния координиран канал на EURES, които включват:

а)

спецификациите за форматите и стандартите на EURES, описващи формата на данните, определенията за тях, стандартите, които да се използват, и правилата за валидиране, които трябва да се спазват, когато се подава информация за свободни работни места или профили на лица, търсещи работа, към портала EURES чрез единната система;

б)

спецификациите за обмена на функционални съобщения EURES, описващи техническата инфраструктура, която трябва да бъде осигурена, и спецификациите за обмена, които трябва да се прилагат, за да се гарантира обмена на данните;

в)

процедурното ръководство за оперативна съвместимост в рамките на EURES, описващо процесите, дейностите и интервенциите за експлоатация на единния координиран канал, за справяне с управлението на промените и за осигуряване на качество, сигурност, проследимост и защита на данните, включително защита на личните данни.

2.   Спецификациите за единния координиран канал на EURES и всякакви актуализации или промени в тях се предоставят на разположение в мрежата EURES в специален раздел на Extranet страницата на портала EURES.

Член 9

Управление

1.   Чрез своите национални бюра за координация всички държави членки определят и нотифицират подробно Европейското бюро за координация за тяхното единно звено за контакт, към което може да се отправят всички запитвания, искания и съобщения относно прилагането на разпоредбите, свързани с ИТ услуги, съгласно Регламент (ЕС) 2016/589 и във връзка с прилагането на настоящото решение.

2.   За целите на безпрепятственото функциониране на единната система за обмен на данни, на портала EURES и на свързаните с него ИТ услуги, Европейското бюро за координация организира редовни срещи с посочените в параграф 1 единни звена за контакт и осигурява ефективен канал за комуникация между тях. Групата на единните звена за контакт може да бъде упълномощена от групата за координация да подготви консултации или да бъде приканена да даде насоки или съвети по отношение на технически и ИТ въпроси съгласно Регламент (ЕС) 2016/589.

3.   Преди приемането на спецификациите за единния координиран канал на EURES и всякакви последващи промени в тях от страна на Европейското бюро за координация се провежда официална консултация с групата за координация в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2016/589. Когато е уместно, тези консултации се предшестват от консултации на техническо равнище в рамките на мрежата EURES и с други национални и международни експерти, като например организации, участващи в разработването на формати и стандарти.

Член 10

Влизане в сила

1.   Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Европейското бюро за координация публикува първата версия на спецификациите за единния координиран канал на EURES и всички други съответни списъци и ръководства на Extranet страницата на портала EURES не по-късно от 1 декември 2017 г.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1.

(2)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31) и считано от 25 май 2018 г., Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


Top