Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0734

Решение (ОВППС) 2017/734 на Съвета от 25 април 2017 година за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма

OJ L 108, 26.4.2017, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/734/oj

26.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/35


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/734 НА СЪВЕТА

от 25 април 2017 година

за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 април 2013 г. Съветът прие Решение 2013/184/ОВППС (1) относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма.

(2)

На 21 април 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/627 (2) за подновяване на ограничителните мерки до 30 април 2017 г.

(3)

Въз основа на преглед на Решение 2013/184/ОВППС срокът на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 30 април 2018 г.

(4)

Поради това Решение 2013/184/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 3 от Решение 2013/184/ОВППС се заменя със следното:

„Член 3

Настоящото решение се прилага до 30 април 2018 г. То подлежи на постоянен преглед. Решението се подновява или изменя според случая, ако Съветът прецени, че неговите цели не са постигнати.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 25 април 2017 година.

За Съвета

Председател

I. BORG


(1)  Решение 2013/184/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма и за отмяна на Решение 2010/232/ОВППС (ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 75).

(2)  Решение (ОВППС) 2016/627 на Съвета от 21 април 2016 г. за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма (ОВ L 106, 22.4.2016 г., стр. 23).


Top