Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0434

Решение (ЕС) 2017/434 на Съвета от 13 февруари 2017 година за подписване от името на Съюза и временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна

OJ L 67, 14.3.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/434/oj

14.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/434 НА СЪВЕТА

от 13 февруари 2017 година

за подписване от името на Съюза и временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 207 и 209 във връзка с член 218, параграф 5 и параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид съвместното предложение на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

През ноември 2011 г. Съветът упълномощи Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да започнат преговори с Ислямска република Афганистан по Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие („споразумението“).

(2)

Преговорите по споразумението завършиха успешно и споразумението бе парафирано на 2 юли 2015 г. в Кабул.

(3)

В член 59 от споразумението се предвижда то да се прилага временно преди влизането му в сила.

(4)

Споразумението следва да бъде подписано от името на Съюза, като някои разпоредби от споразумението следва да се прилагат временно до приключване на процедурите, необходими за сключването му,

(5)

Подписването на споразумението от името на Съюза и временното прилагане между Съюза и Ислямска република Афганистан на части от споразумението не засяга разпределението на компетентностите между Съюза и неговите държави членки в съответствие с Договорите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Разрешава се подписването от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна, при условие на сключването на посоченото споразумение.

2.   Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

1.   До влизането в сила на споразумението, в съответствие с член 59 от него и при условие че са извършени предвидените в посочения член нотификации, изброените по-долу части от споразумението се прилагат временно между Съюза и Ислямска република Афганистан, но само доколкото обхващат въпроси, попадащи в компетентността на Съюза, включително въпроси, попадащи в компетентността на Съюза да определя и прилага обща външна политика и политика на сигурност:

а)

Член 2 („Общи принципи“);

б)

Член 3 („Политически диалог“);

в)

Член 4 („Права на човека“);

г)

Член 5 („Равенство между половете“);

д)

Дял III („Сътрудничество за развитие“);

е)

Дял IV („Сътрудничество в областта на търговията и инвестициите“);

ж)

Член 28 („Сътрудничество в областта на миграцията“);

з)

Дял VII („Регионално сътрудничество“);

и)

Дял VIII („Институционална рамка“), доколкото разпоредбите на посочения дял са ограничени до целта да се осигури временното прилагане на споразумението;

й)

Дял IX („Заключителни разпоредби“), доколкото разпоредбите на посочения дял са ограничени до целта да се осигури временното прилагане на споразумението;

2.   Датата, от която частите на споразумението, посочени в параграф 1, се прилагат временно, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2017 година.

За Съвета

Председател

L. GRECH


Top