Help Print this page 

Document 32017D0179

Title and reference
Решение за изпълнение (ЕС) 2017/179 на Комисията от 1 февруари 2017 година за определяне на процедурните правила, необходими за работата на групата за сътрудничество съгласно член 11, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза

C/2017/0438
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/179/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/73


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/179 НА КОМИСИЯТА

от 1 февруари 2017 година

за определяне на процедурните правила, необходими за работата на групата за сътрудничество съгласно член 11, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (1), по-специално член 11, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Стратегическото сътрудничество между държавите членки и обменът на информация, опит и най-добри практики, свързани със сигурността на мрежовите и информационните системи, са от основно значение за ефективен отговор на предизвикателствата, свързани с инциденти и рискове, свързани със сигурността на тези системи в Европейския съюз.

(2)

С цел подкрепа и улесняване на стратегическото сътрудничество и на обмена на информация между държавите членки и изграждането на доверие сред тях, с член 11 от Директива (ЕС) 2016/1148 се създава група за сътрудничество, съставена от представители на държавите членки, Комисията и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност.

(3)

В съответствие с член 11 от Директива (ЕС) 2016/1148 групата за сътрудничество е длъжна да изпълнява задачите си въз основа на двугодишни работни програми, първата от които трябва да бъде създадена до 9 февруари 2018 г. Наред с други свои задачи групата за сътрудничество следва да осигурява стратегически насоки за дейностите на мрежата на екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, обмен на информация и най-добри практики, както и възможност за обсъждане на капацитета и готовността на държавите членки. От групата за сътрудничество се изисква също така да изготви до 9 август 2018 г., както и на всяка година и половина след това, доклад за оценка на опита, придобит чрез стратегическото сътрудничество, осъществявано съгласно посочения член.

(4)

В съответствие с член 24, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/1148, за периода от 9 февруари 2017 г. до 9 ноември 2018 г. и с цел оказването на подкрепа на държавите членки при възприемането на последователен подход при определяне на операторите на основни услуги, групата за сътрудничество обсъжда процеса, същността и вида на националните мерки, даващи възможност за определяне на операторите на основни услуги в конкретен сектор. По искане на държава членка групата за сътрудничество обсъжда също така конкретни проекти на национални мерки на тази държава членка относно определянето на операторите на основни услуги в конкретен сектор.

(5)

Съгласно член 14, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/1148, компетентните органи, като действат съвместно в рамките на групата за сътрудничество, могат да разработят и приемат насоки относно обстоятелствата, при които от операторите на основни услуги се изисква да уведомяват за инциденти, включително показателите за определяне значимостта на въздействието на даден инцидент.

(6)

В съответствие с член 11, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/1148 Комисията трябва да осигури административното обслужване на групата за сътрудничество. Комисията следва също така да осигури административно обслужване за подгрупите, създадени в съответствие с настоящото решение.

(7)

Групата за сътрудничество се оглавява от представител на държавата членка, която председателства Съвета на Европейския съюз. Председателят следва да бъде подпомаган при изпълнението на своите задължения от представители на държавите членки, отговарящи съответно за предишното и следващото председателство на Съвета на Европейския съюз. Председателят може да определи във връзка с кои задължения е необходима такава помощ. В случай че държавата членка, която председателства Съвета на Европейския съюз, се въздържи от председателството на групата, следва да бъде избран заместващ председател с мнозинство от две трети от членовете на групата.

(8)

Работата на председателя следва да се ръководи от принципите за широко участие, ангажираност, зачитане на многообразието и постигане на консенсус. По-специално председателят на групата за сътрудничество следва да улесни участието на всички членове, което да им позволява да изразяват различни мнения и позиции, както и да се стреми да намери решения, които се ползват с възможно най-широка подкрепа в рамките на групата за сътрудничество.

(9)

В съответствие с член 11, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/1148 групата за сътрудничество може, ако е целесъобразно, да кани за участие в заседанията си представители на съответните заинтересовани страни. С цел да се гарантира, че присъединяващите се държави отговарят на изискванията на Директива (ЕС) 2016/1148 от датата на присъединяване е уместно техни представители да бъдат поканени да присъстват на заседанията на групата за сътрудничество от датата на подписване на Договора за присъединяване. Решението за отправяне на покана към представители на заинтересовани страни или експерти да участват в заседание на групата за сътрудничество или част от него следва да се взема от председателя, освен ако с обикновено мнозинство от членовете групата се противопостави на участието на съответния представител или експерт в заседание или част от него.

(10)

Съгласно член 13 от Директива (ЕС) 2016/1148 Съюзът може да сключва международни споразумения в съответствие с член 218 от ДФЕС с трети държави и международни организации, които допускат и уреждат участието им в някои дейности на групата за сътрудничество.

(11)

За по-голяма ефикасност групата за сътрудничество следва да има възможност да създава подгрупи.

(12)

В интерес на опростяването групата за сътрудничество следва да приеме по-подробен процедурен правилник, отнасящ се, наред с другото, до реда и условията на разпространение на документация, писмената процедура или изготвянето на обобщени протоколи от заседанията.

(13)

По принцип обсъжданията на групата не би трябвало да са открити, тъй като тяхното оповестяване би могло да има отрицателни последствия за изграждането на доверие между членовете предвид факта, че обсъжданите теми често са свързани с обществената сигурност. Групата може обаче да реши със съгласието на председателя да отвори врати за обсъжданията на някои теми, както и да улесни публичното оповестяване с подходяща за целта документация.

(14)

С цел да се гарантира гладкото функциониране на групата от деня, посочен в член 24, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/1148, настоящото решение следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по сигурност на мрежите и информационните системи, създаден съгласно член 22 от Директива (ЕС) 2016/1148,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Цел

С настоящото решение се определят процедурните правила, необходими за работата на групата за сътрудничество („групата“), създадена с член 11 от Директива (ЕС) 2016/1148.

Член 2

Председател на групата

1.   Групата за сътрудничество се оглавява от представител на държавата членка, която председателства Съвета на Европейския съюз. Председателят се подпомага при изпълнението на своите задължения от представители на предишното и следващото председателство на Съвета на Европейския съюз.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 и по искане на представител на държавата членка, която председателства Съвета на Европейския съюз, и ако тази държава членка се въздържи от председателството на групата, групата може да реши с мнозинство от две трети да избере председател измежду другите държави членки до встъпването в длъжност на следващия председател съгласно параграф 1.

Член 3

Свикване за заседание

1.   Заседание на групата се свиква от председателя по негова инициатива или по искане на обикновено мнозинство от членовете. Председателят представя ориентировъчен график на заседанията по време на неговия мандат, като взема предвид работната програма на групата.

2.   Заседанията на групата обикновено се провеждат в помещения на Комисията.

Член 4

Методи на работа

Групата осъществява дейността си като комбинация от виртуални и реални заседания и писмена процедура.

Член 5

Дневен ред

1.   С помощта на секретариата председателят изготвя дневния ред и го изпраща на членовете на групата.

2.   Дневният ред се приема от групата в началото на заседанието.

Член 6

Правила за гласуване и изразяване на становища от членовете на групата

1.   Решенията на групата се вземат с единодушие, освен ако в настоящото решение не е предвидено друго.

2.   Когато се провежда гласуване, членовете, които са гласували против или въздържали се, имат право на обобщение на основанията за становището си, което се прилага към представения за гласуване документ.

3.   Групата приема работна програма с мнозинство от две трети от своите членове.

Член 7

Трети страни и експерти

1.   Представителите на присъединяващи се към ЕС държави получават покана да присъстват на заседанията на групата от датата на подписване на Договора за присъединяване.

2.   По своя собствена инициатива или по искане на член на групата председателят може да реши да покани представители на съответните заинтересовани страни или експерти да участват в заседание на групата или част от него. Групата може обаче да се противопостави на подобно участие с обикновено мнозинство от членовете си.

3.   Представителите на третите страни, съответните заинтересовани страни и експертите, посочени в параграфи 1 и 2, не присъстват на гласуването на групата и не участват в него.

Член 8

Създаване на подгрупи

1.   Групата може да създаде подгрупи за проучване на конкретни въпроси, свързани с работата ѝ.

2.   Групата определя мандата на подгрупите. Всяка подгрупа докладва на групата и се разпуска, след като е изпълнила своя мандат.

3.   Комисията осигурява административна подкрепа на подгрупите, посочени в параграф 1.

4.   Правилата за достъп до документи и поверителност, посочени в член 10, правилата за защита на личните данни, посочени в член 11 и правилата относно разходите за заседанията, посочени в член 12, се прилагат и за подгрупите.

Член 9

Процедурен правилник

1.   Групата приема своя процедурен правилник с мнозинство от две трети от членовете си.

2.   Председателят може да предложи, по искане на член на групата или по собствена инициатива, изменения на процедурния правилник.

Член 10

Достъп до документи и поверителност

1.   Исканията, отправени до групата за достъп до документи относно нейните дейности, се разглеждат от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2).

2.   Групата не провежда открити заседания. Със съгласието на председателя групата може да реши да отвори своите обсъждания по някои въпроси за обществеността.

3.   Документите, предоставени на членовете на групата, на представителите на трети страни и на експертите, няма да бъдат публично оповестявани, освен ако до тях е предоставен достъп съгласно параграф 1 или Комисията ги е направила публично достояние по друг начин.

4.   Правилото на Комисията относно сигурността във връзка със защитата на класифицираната информация на Съюза, съдържаща се в решения (ЕС, Евратом) 2015/443 (3) и (ЕС, Евратом) 2015/444 (4) на Комисията, се прилага за всяка такава информация, получена, създадена или обработена от групата. Информацията, разглеждана от групата, която попада в обхвата на задължението за професионална тайна, е надлежно защитена.

5.   Членовете на групата, представителите на трети страни и експертите са длъжни да спазват задълженията за поверителност, установени в настоящия член. Председателят гарантира, че представителите на трети страни и експертите са запознати с наложените им изисквания за поверителност.

Член 11

Защита на личните данни

Обработката на лични данни от групата се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5).

Член 12

Разходи за заседанията

1.   Комисията не плаща възнаграждение на участващите в дейностите на групата за техните услуги.

2.   Пътните разходи на участниците в заседанията на групата могат да се възстановяват от Комисията. Възстановяването се извършва в съответствие с разпоредбите в сила за Комисията и според наличния бюджет, предоставен на службите на Комисията в рамките на годишната процедура за разпределение на средствата.

Член 13

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(3)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

(4)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

(5)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


Top