Help Print this page 

Document 32017D0176

Title and reference
Решение (ЕС) 2017/176 на Комисията от 25 януари 2017 година за определяне на критерии за екомаркировка на ЕС за подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук (нотифицирано под номер С(2017) 303) (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/0303
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 44–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/176/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/44


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/176 НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2017 година

за определяне на критерии за екомаркировка на ЕС за подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук

(нотифицирано под номер С(2017) 303)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след като се консултира със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 знакът за екомаркировка на ЕС може да бъде присъждан на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

(2)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 е предвидено да се определят специфични критерии за екомаркировката на ЕС за всяка група продукти.

(3)

С Решение 2010/18/ЕО на Комисията (2) са определени екологичните критерии и съответните изисквания за оценка и проверка за подови настилки от дървесина, валидни до 31 декември 2016 г.

(4)

С цел да бъдат отразени по-добре многообразието на предлаганите на пазара подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук, съвременното техническо равнище във връзка с тези продукти и иновациите от последните няколко години, целесъобразно е наименованието и обхватът на групата продукти да се изменят и да се въведе преразгледан набор от критерии за екомаркировка на ЕС.

(5)

Преразгледаните критерии за екомаркировка на ЕС имат за цел да се използват материали, произведени по по-устойчив начин, който да се основава на подход за анализ на цялостния жизнен цикъл, ограничаващ потреблението на енергия, употребата на опасни съединения, количествата опасни остатъци и приноса на подовите покрития за замърсяване на въздуха в помещенията — и съответно насърчаващ използването на трайни и висококачествени продукти. Преразгледаните критерии, както и съответните изисквания за оценка и проверка, следва да бъдат валидни за срок от шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение, като се отчита иновационният цикъл за тази група продукти.

(6)

Съответният код на групата продукти е съставна част от регистрационните номера за екомаркировка на ЕС. За да могат компетентните органи да определят регистрационни номера за екомаркировка на ЕС на подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук, съответстващи на критериите за екомаркировка на ЕС, необходимо е да се определи кодов номер за тази група продукти.

(7)

Поради това Решение 2010/18/ЕО следва да бъде отменено.

(8)

Целесъобразно е да бъде разрешен преходен период за производителите, на чиито продукти е била присъдена екомаркировката на ЕС за подови покрития от дървесина въз основа на екологичните критерии, посочени в Решение 2010/18/ЕО, така че да имат достатъчно време да приведат своя продукт в съответствие с преразгледаните изисквания по критериите. Също така на производителите следва да бъде разрешено в продължение на достатъчно дълъг период от време да подават заявления въз основа на екологичните критерии, посочени в Решение 2010/18/ЕО.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Групата продукти „подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук“ включва интериорни подови покрития, в това число подови настилки от дървесина, ламинирани подови настилки, коркови подови покрития и бамбукови подови настилки, изработени (като се имат предвид над 80 % от теглото на крайния продукт) от материали или влакна, които са от дървесина, корк и бамбук или съответно на базата на дървесина, корк и бамбук, и несъдържащи в никой от съставните си слоеве синтетични влакна.

Тази група не включва стенни покрития, покрития за екстериорно използване, покрития с конструктивна функция или саморазливни компаунди.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„подова настилка от дървесина“ означава конструкция от дървени елементи, предварително сглобени паркетини или паркетни плочи, образуващи износващата се повърхност на пода;

2)

„коркови подови покрития“ означава подови покрития, изработени от гранулиран корк, смесен със свързващо вещество и след това подложен на вулканизиране, или състоящи се от няколко слоя от агломериран или фурнирован корк, които могат да бъдат пресовани заедно с лепило и са предназначени за използване с покритие;

3)

„покритие“ означава препарат по смисъла на член 2, точка 8 от Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3);

4)

„бамбукови подови покрития“ означава подови покрития, изработени от детайли от масивен бамбук или от бамбукови агломерати, смесени със свързващо вещество;

5)

„ламинирани подови настилки“ означава твърди подови покрития с повърхностен слой, състоящ се от един или повече пластове влакнест материал (обикновено хартия), импрегниран с аминопластични термореактивни смоли (обикновено меламин), пресовани или свързани върху субстрат, обичайно завършени с основа;

6)

„полулетливо органично съединение“ — ПОС, означава всяко органично съединение, което в капилярна колона, покрита с (95 % метил, 5 % фенил)полисилоксан, се елуира с обхват на задържане от n-хексадекан (без да го включва) до n-докозан (включително);

7)

„R-стойност“ означава сумата на всички Ri-стойности, където Ri-стойност е отношението Ci/LCIi, Ci е масовата концентрация на i-тото съединение в камерата, а LCIi е стойността на LCI (най-ниското представляващо интерес ниво на концентрация) на i-тото съединение, дефинирано в докладите по Европейското съвместно действие „Въздухът в градовете, в сградните помещения и експозицията на човека“ (4);

8)

„вещество“ означава вещество по смисъла на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5);

9)

„смес“ означава смес по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

10)

„биоцид“ означава биоцид по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6);

11)

„консервант“ означава всеки продукт, попадащ в продуктов тип 8 (консерванти за дърво), както този продуктов тип е специфициран в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012, включително продуктите, използвани за консервиране на корк или бамбук;

12)

„активно вещество“ означава активно вещество по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 528/2012;

13)

„рециклиран материал“ означава материал, който е бил преработен от регенериран/повторно използван материал чрез производствен процес и от който е произведен краен продукт или компонент за влагане в продукт, с изключение на отпадна дървесина, трески и влакна, получени при дейности при дърводобива и в дъскорезниците, съгласно определението в ISO 14021;

14)

„материал на базата на дървесина“ означава материал, изработен от дървесни влакна, трески или дървесина по един от няколко различни процеса, които могат да включват използването на висока температура и налягане, както и на свързващи смоли или лепила. Материалите на базата на дървесина включват: твърди плочи от дървесни влакна, плочи от дървесни влакна, плочи от дървесни влакна със средна и висока плътност, плочи от дървесни частици, плоскости от ориентирани частици (OSB), шперплат и плочи от масивна дървесина. Материалът може да бъде с нанесено повърхностно покритие при производството на подовото покритие;

15)

„материал на базата на корк“ означава материал, изработен от коркови влакна, коркови трески или корк по един от няколко различни процеса, които могат да включват използването на висока температура и налягане, както и на свързващи смоли или лепила;

16)

„материал на базата на бамбук“ означава материал, изработен от бамбукови влакна, бамбукови трески или бамбук по един от няколко различни процеса, които могат да включват използването на висока температура и налягане, както и на свързващи смоли или лепила;

17)

„синтетични влакна“ означава всички полимерни влакна;

18)

„енергия от възобновяеми източници“ означава енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) по смисъла на член 2, втора алинея, буква а) от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7);

19)

„гаранция за произход“ означава гаранция за произход по смисъла на член 2, втора алинея, буква й) от Директива 2009/28/ЕО.

Член 3

За да получи екомаркировка на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, даден продукт трябва да попада в групата продукти „подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук“, определена в член 1 от настоящото решение, и да удовлетворява критериите за екомаркировка на ЕС, както и съответните изисквания за оценка и проверка, формулирани в приложението към настоящото решение.

Член 4

Критериите за екомаркировка на ЕС за групата продукти „подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук“, както и съответните изисквания за оценка и проверка, са валидни за срок от шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 5

Кодовият номер на групата продукти „подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук“, определен за административни цели, е „035“.

Член 6

Решение 2010/18/ЕО се отменя.

Член 7

Чрез дерогация от посоченото в член 6 заявленията за предоставяне на екомаркировка на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук“, подадени в рамките на два месеца след датата на нотифициране на настоящото решение, могат да се основават на критериите, определени в Решение 2010/18/ЕО, или на критериите, определени в настоящото решение.

Лицензите за екомаркировка на ЕС, предоставени в съответствие с критериите, определени в Решение 2010/18/ЕО, могат да се използват в продължение на 12 месеца след датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2017 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2010/18/ЕО на Комисията от 26 ноември 2009 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на дървени подови настилки (ОВ L 8, 13.1.2010 г., стр. 32).

(3)  Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства, и за изменение на Директива 1999/13/ЕО (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf

(5)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(7)  Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РАМКОВИ РАЗПОРЕДБИ

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерии за присъждане на екомаркировка на ЕС на продукти, представляващи подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук:

Критерий 1.

Описание на продукта

Критерий 2.

Материали на базата на дървесина, корк и бамбук

Критерий 3.

Общи изисквания относно опасни вещества и смеси

Критерий 4.

Специфични изисквания по отношение на веществата

Критерий 5.

Потребление на енергия при производствения процес

Критерий 6.

Емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от подовите покрития

Критерий 7.

Емисии на формалдехид от подовите покрития и от основния слой

Критерий 8.

Годност за употреба

Критерий 9.

Възможности за поправка и удължена гаранция

Критерий 10.

Информация за потребителите

Критерий 11.

Информация в екомаркировката на ЕС

Допълнение I.

Упътване за изчисляване на количеството използвани летливи органични съединения (ЛОС)

Допълнение II.

Упътване за изчисляване на потреблението на енергия в производствения процес

Допълнение III.

Списък на стандарти

ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА

За всеки критерий са посочени съответни специфични изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства за съответствие с критериите, те могат да бъдат от заявителя или от неговия доставчик (неговите доставчици), според случая.

Компетентните органи признават с предимство свидетелствата, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги. Акредитирането се извършва в съответствие с разпоредбите в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1).

По всеки от критериите, когато е целесъобразно, могат да се използват методи за изпитване, различни от посочените за съответния критерий, ако тяхната еквивалентност се приема от компетентния орган, оценяващ заявлението.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат допълнителна документация и да извършват независими проверки или посещения на място.

Предварително условие е продуктът да отговаря на всички приложими законови изисквания на държавата или държавите, на чийто пазар ще бъде предлаган. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

Ако предпочита да не разкрива пред заявителя от кои вещества се състои дадена смес, доставчикът може да изпрати съответната информация направо на компетентния орган.

Критерий 1.   Описание на продукта

На компетентния орган се представя техническо описание на подовото покритие, включващо чертежи, които изобразяват частите или материалите, образуващи крайния продукт, неговите размери, както и описание на производствения процес. Описанието се придружава от количествена сметка на материалите, вложени в продукта, в която се посочват общото тегло на продукта и неговото разпределение между различните използвани материали.

Необходимо е да бъде доказано, че продуктът попада в групата продукти, определена в член 1.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за съответствие с изискванията, придружена от следната потвърдителна информация относно подовото покритие:

марка/търговско наименование (2);

описание на продукта, включващо технически чертежи, показващи използваните в крайния продукт части или материали;

количествена сметка на използваните материали; масово процентно съдържание на суровините, веществата или смесите в крайния продукт, включително на всички добавки или вещества за повърхностна обработка, когато има такива;

списък на всички съставни части на продукта (3) и на техните съответни тегла;

описание на производствения процес. Доставчиците на суровини или на вещества се описват, като се посочват тяхното юридическо наименование, производствен обект, данни за контакт и описание на производствения етап или етапи, които изпълняват или в които участват.

Като доказателство за съответствие с настоящия критерий може да послужат информационният лист с данни за продукта, екологичната декларация за продукта или еквивалентен документ, при условие че включва посочената по-горе информация.

Критерий 2.   Материали на базата на дървесина, корк и бамбук

Настоящото изискване се отнася за материали от дървесина, корк и бамбук, както и за материали на базата на дървесина, корк и бамбук, чието тегловно съдържание в окончателния продукт е над 1 %.

Всички материали от дървесина, корк и бамбук и материали на базата на дървесина, корк и бамбук не трябва да произхождат от генетично модифицирани организми (ГМО) и трябва да имат сертификати за веригата на доставка (chain of custody certificates), издадени от независима схема за сертифициране от трета страна, като например схемата на Съвета за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council — FSC), на Програмата за потвърждаване на горскостопански сертификати (Programme for the Endorsement of Forest Certification — PEFC) или друга еквивалентна на тях схема.

Всичката първична дървесина, корк и бамбук трябва да имат валидни сертификати за устойчиво управление на горите, издадени от независима схема за сертифициране от трета страна, например FSC, PEFC или друга еквивалентна на тях схема.

В случаите, при които дадена схема за сертифициране позволява смесването на несертифициран със сертифициран материал и/или с рециклирани материали в продукта или производствената линия, най-малко 70 % от дървесния, корковия и/или бамбуковия материал трябва да бъде добит по устойчив начин сертифициран първичен материал и/или рециклиран материал.

Несертифицираният материал трябва да е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Сертифициращите органи, издаващи сертификати за устойчиво управление на горите и/или сертификати за веригата на доставка, трябва да са акредитирани или признати от посочената схема за сертифициране.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за съответствие с изискванията, придружена от валиден и независимо потвърден сертификат за веригата на доставка, издаден от производителя и обхващащ всичкия използван в продукта или в производствената линия материал от дървесина, корк и бамбук или материал на базата на дървесина, корк и бамбук, и доказва, че не е използван първичен материал, произхождащ от ГМО. Заявителят предоставя одитирани счетоводни документи, доказващи, че поне 70 % от материалите произхождат от гори или райони, стопанисвани в съответствие с принципите за устойчиво горскостопанско управление, и/или от рециклирани източници, съответстващи на изискванията на съответната независима схема за удостоверяване на веригата на доставка. FSC, PEFC или еквивалентни на тях схеми се приемат за независими схеми за сертифициране от трета страна.

Ако продуктът или продуктовата линия включва несертифициран материал, трябва да се представи доказателство, че делът на несертифицирания първичен материал не надхвърля 30 % и че той е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Критерий 3.   Общи изисквания относно опасни вещества и смеси

Наличието в продукта и в която и да е съставна част от него на вещества, идентифицирани съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), или вещества или смеси, съответстващи на критериите за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейският парламент и на Съвета (4) по отношение на опасностите, изброени в таблица 3.1 от настоящото решение, трябва да е ограничено в съответствие с точки 3.а и 3.б. За целите по настоящия критерий списъкът с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство, и класификациите за опасност по Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането (опасност по CLP) са групирани в таблица 3.1 в съответствие с техните опасни свойства.

Таблица 3.1

Групиране на подлежащите на ограничения опасности

Опасности от група 1 — SHVC и CLP

Опасности, които идентифицират дадено вещество като принадлежащо към група 1:

вещества, посочени в списъка на кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство

канцерогенни, мутагенни и/или токсични за репродукцията (CMR) от категория 1A или 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Опасности от група 2 — CLP

Опасности, които идентифицират дадено вещество като принадлежащо към група 2:

CMR от категория 2: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362

токсични за водните организми от категория 1: H400, H410

остра токсичност от категории 1 и 2: H300, H310, H330, H304

токсичност при вдишване от категория 1: H304

специфична токсичност за определени органи от категория 1: H370, H372

кожен сенсибилизатор от категория 1: H317

Опасности от група 3 — CLP

Опасности, които идентифицират дадено вещество като принадлежащо към група 3:

токсични за водните организми от категории 2, 3 и 4: H411, H412, H413

остра токсичност от категория 3: H301, H311, H331, EUH070

специфична токсичност за определени органи от категория 2: H371, H373

3.а.   Ограничаване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство

Продуктът и която и да е съставна част от него не трябва да съдържа вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в концентрация над 0,10 тегловни процента.

Не се допуска дерогация от това изискване за вещества от списъка с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство, които се съдържат в продукта или в която и да е съставна част от него в концентрация над 0,10 тегловни процента.

Оценка и проверка

Заявителят съставя декларации за липса на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, над определената пределна стойност на концентрация в продукта и във всяка съставна част, използвана в продукта. В декларациите трябва да се съдържа позоваване на последната версия на списъка с кандидат-вещества, публикуван от Европейската агенция по химикалите (ECHA) (5).

3.б.   Ограничаване на класифицирани по CLP вещества или смеси, използвани в подовото покритие

Веществата или смесите, използвани от производителя на подовото покритие или от неговите доставчици при подготовката на суровините, производството, сглобяването или всяка друга обработка на подовото покритие, не трябва да са класифицирани към нито една от опасностите по CLP, посочени в таблица 3.1. Ограничените вещества или смеси включват лепила, бои, грундове, лакове, байцове, смоли, биоциди, пълнители, восъци, масла, запълнители на фуги, багрила и уплътнители.

Използването на такива ограничени вещества обаче се разрешава, ако е изпълнено поне едно от следните условия:

ограниченото вещество или смес е използвано в количество, което е по-малко от 0,10 % от общото тегло на подовото покритие или на която и да е съставна част от него;

при обработката ограниченото вещество променя свойствата си (т.е. престава да бъде бионалично или претърпява химична реакция), така че вече не съществуват подлежащи на ограничение опасности по CLP и всяко нереагирало остатъчно съдържание от ограниченото вещество е по-малко от 0,10 % от общото тегло на подовото покритие или на която и да е съставна част от него.

Оценка и проверка

Заявителят и/или неговите доставчици предоставят на компетентния орган декларация за съответствие с критерий 3.б, придружена в съответните случаи от списък на съответните използвани вещества или смеси, заедно с декларации, в които се посочва дали те са класифицирани, или не във връзка с опасности, в какви количества са добавени, и — в съответните случаи — заявления дали веществата или смесите променят свойствата си при обработката, така че подлежащите на ограничение опасности по CLP отпадат. В такъв случай трябва да бъде посочено всяко нереагирало остатъчно съдържание на ограниченото вещество.

По въпроса дали всяко от веществата е класифицирано, или не във връзка с опасност, се предоставя следната информация:

i)

номерът на веществото съгласно Службата за химични индекси (CAS) (6), Европейската общност (ЕС) (7) или всеки друг списъчен номер (в случаите, при които има такива номера за смеси);

ii)

физическата форма и състояние, в което се използва веществото или сместа;

iii)

хармонизирани класификации за опасност по CLP;

iv)

вписвания за самокласифициране в базата данни на Европейската агенция по химикалите (ECHA) за регистрирани по REACH вещества (8) (ако не е налична хармонизирана класификация);

v)

класификация на сместа в съответствие с критериите, посочени в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

При разглеждането на вписвания за самокласифициране в базата данни за регистрирани по REACH вещества се дава предимство на вписвания от съвместно подаване на информация.

Когато дадена класификация е записана „с липсващи данни“ или „с данни, недостатъчни за формулиране на заключение“ съгласно базата данни за вещества, регистрирани по REACH, или когато веществото още не е регистрирано в системата REACH, се предоставят токсикологични данни, които отговарят на изискванията в приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 и които са достатъчни, за да се подкрепи достатъчна за формулиране на заключение самокласификация в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и помощните указания на Европейската агенция по химикалите. За вписвания в базата данни, определени „с липсващи данни“ или „с данни, недостатъчни за формулиране на заключение“, самокласификацията трябва да се провери. За тази цел се приемат следните източници на информация:

i)

токсикологични проучвания и оценки на опасностите от партньорски регулаторни агенции на Европейската агенция по химикалите (9), от регулаторни органи на държавите членки или от междуправителствени организации;

ii)

информационен лист за безопасност, изцяло попълнен в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006;

iii)

документирано експертно становище от професионален токсиколог, основаващо се на преглед на научната литература и на съществуващи данни от изпитвания, при необходимост подкрепени от резултати от нови изпитвания, извършени от независими лаборатории с одобрени от ECHA методи;

iv)

атестация, основаваща се, когато е целесъобразно, на експертно становище, издадено от акредитиран орган за оценяване на съответствието, който извършва оценки за опасност съгласно системите за класифициране на опасностите на глобалната хармонизирана система (GHS) или на системите за класифициране на опасности по CLP.

В съответствие с приложение XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006 информация за опасните свойства на веществата може да бъде събрана и по начини, различни от изпитванията, например чрез използване на алтернативни методи, като методи in vitro, на количествени модели за взаимовръзка между структура и активност или чрез групиране или асоцииране.

Критерий 4.   Специфични изисквания по отношение на веществата

4.a.   Замърсители в рециклирана дървесина, корк и бамбук

Всички рециклирани влакна или трески, използвани при производството на окончателния продукт за подово покритие, трябва да се изпитат в съответствие със стандарта на European Panel Federation (EPF) за условията на доставка на рециклирана дървесина (10) или в съответствие с друг еквивалентен стандарт с равностойни или по-строги пределни стойности и трябва да съответстват на пределните стойности за замърсители, посочени в таблица 4.1.

Таблица 4.1.

Пределни стойности за замърсителите в рециклирана дървесина, корк и бамбук и за техните влакна или трески (в mg/kg сух рециклиран материал)

Замърсители

Пределни стойности

Замърсители

Пределни стойности

Арсен (As)

25

Живак (Hg)

25

Кадмий (Cd)

50

Флуор (F)

100

Хром (Cr)

25

Хлор (Cl)

1 000

Мед (Cu)

40

Пентахлорофенол (PCP)

5

Олово (Pb)

90

Катранени масла (бензо(а)пирени)

0,5

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган:

декларация от производителя или от доставчика на дървесни плочи, според случая, че в подовото покритие не са използвани рециклирани материали съответно от дървесина, корк, бамбук или техни влакна или трески, или

декларация от производителя или от доставчика на дървесни плочи, според случая, че всичките използвани рециклирани материали съответно от дървесина, корк, бамбук или техни влакна или трески са били представително изпитани в съответствие със стандарта на EPF за условията на доставка на рециклирана дървесина, или в съответствие с друг стандарт с еквивалентни или по-строги пределни стойности, като тази декларация трябва да е придружена от протоколи от изпитвания, показващи, че мострите от рециклиран материал са в съответствие с пределните стойности, посочени в таблица 4.1.

4.б.   Биоциди

Не се разрешава третиране с биоциди на дървесината, корка и/или бамбука, използвани за подови покрития.

Не се разрешава използване за консервиране в течно състояние на смеси на водна основа, като например лепила или лакове, на следните активни вещества:

смес (3:1) на хлорометилизотиазолинон и метилизотиазолинон (CMIT/MIT CAS № 55965-84-9) с концентрация над 15 ppm;

метилизотиазолинон с концентрация над 200 ppm;

други изотиазолинони с концентрация над 500 ppm.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за неизползване на биоциди или — в съответните случаи — декларация, придружена от информационни листове за безопасност от доставчиците на смеси на водна основа, в които се посочва какви активни вещества са използвани в качеството на консерванти за консервиране в течно състояние на смесите на водна основа.

4.в.   Тежки метали в бои, грундове и лакове

Всички бои, грундове или лакове, използвани върху материали от дървесина, корк и бамбук и върху материали на базата на дървесина, корк и бамбук, не трябва да съдържат вещества на базата на следните метали: кадмий, олово, хром(VI), живак, арсен или селен в концентрации над 0,010 тегловни процента за всеки отделен метал в състава на течната боя, грунд или лак.

Оценка и проверка

Заявителят или доставчикът на материала, според случая, представя декларация за съответствие с този критерий и съответните информационни листове за безопасност от доставчиците на използваните бои, грундове и лакове.

4.г.   Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) от повърхностната обработка

Продуктите за повърхностна обработка на материали от дървесина, корк и бамбук и материали на базата на дървесина, корк и бамбук трябва да са, както следва:

с общо съдържание на ЛОС, по-малко от или равно на 5 тегловни процента (концентрация в течното опаковано вещество);

ако са с общо съдържание на ЛОС, по-голямо от 5 тегловни процента, да е показано, че се прилагат в количества под 10 g/m2 третирана повърхностна площ.

Критерият се отнася за общото количество ЛОС в продуктите за повърхностна обработка при химичния им състав в течно състояние. Ако е необходимо продуктите да бъдат разредени преди употреба, изчислението следва да се базира на съдържанието в разредения продукт.

За целите по настоящия критерий ЛОС означава летливи органични съединения съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива 2004/42/ЕО.

Настоящият критерий не се отнася за смеси, използвани за изправяне на дефекти (напр. възли, пукнатини, назъбености) по време на производствения процес.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за съответствие с този критерий, придружена от съответните информационни листове за безопасност на евентуални вещества или смеси за повърхностна обработка, използвани върху материали от дървесина, корк и бамбук и материали на базата на дървесина, корк и/или бамбук. Ако в информационния лист за безопасност е посочено, че съдържанието на ЛОС на използваните вещества за повърхностна обработка е по-малко от или равно на 5 тегловни процента, по-нататъшна проверка не е необходима.

Ако в информационния лист за безопасност не е посочено колко е съдържанието на ЛОС, то се изчислява от списъка на веществата, съдържащи се в сместа за повърхностна обработка. Концентрацията на всяка съставка, представляваща ЛОС, се посочва в тегловни проценти.

В алтернативния случай, ако съдържанието на ЛОС е над 5 тегловни процента, заявителят предоставя изчисление, показващо, че реалното количество ЛОС, приложени върху m2 от третираната повърхност на подовото покритие, е по-малко от 10 g/m2, в съответствие с указанието, дадено в допълнение I.

4.д.   Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) в други използвани вещества и смеси

Съдържанието на ЛОС трябва да е по-малко от:

3 тегловни процента в опакованите течни лепила и смоли, използвани при изработването на подови покрития;

1 тегловен процент в останалите вещества освен опакованите течни лепила, смоли и препарати за повърхностна обработка (критерий 4.г), използвани при изработването на подови покрития.

Свободният формалдехид в течните аминопластни смоли, използвани при изработването на подови покрития, трябва да бъде по-малко от 0,2 тегловни процента.

Критерият се отнася за общото количество ЛОС във веществата при химичния им състав в течно състояние. Ако е необходимо смесите да бъдат разредени преди употреба, изчислението следва да се базира на съдържанието в разредения продукт.

За целите по настоящия критерий ЛОС означава летливи органични съединения съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива 2004/42/ЕО.

Настоящият критерий не се отнася за смеси, използвани за изправяне на дефекти (напр. възли, пукнатини, назъбености) по време на производствения процес.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за съответствие с този критерий, придружена от съответните информационни листове за безопасност на евентуални опаковани в течно състояние лепила, смоли или други използвани вещества, или еквивалентна декларация за съответствие, придружена от пълна рецептура с посочени количества и номера по CAS.

Ако в информационния лист за безопасност е посочено, че съдържанието на ЛОС е по-малко от 3 тегловни процента от опакованото течно лепило или смола или по-малко от 1 тегловен процент от използвани други вещества, по-нататъшна проверка не е необходима.

Ако в информационния лист за безопасност не е посочено колко е съдържанието на ЛОС, то се изчислява от списъка на веществата. Концентрацията на всяка съставка, представляваща ЛОС, се посочва в тегловни проценти.

Заявителят предоставя протоколи от изпитвания, показващи, че съдържанието на свободен формалдехид в течните аминопластни смоли е по-малко от 0,2 тегловни процента в съответствие със стандарт EN1243.

4.е.   Пластификатори

Никое лепило, смола, вещество или смес за повърхностна обработка не трябва да съдържа каквито и да било фталатни пластификатори по член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. За липса на такива фталати ще се счита състоянието, при което общото сумарно съдържание на фталатите от списъка възлиза на по-малко от 0,10 % от теглото на лепилото, смолата, веществото или сместа за повърхностна обработка (т.е. по-малко от 1 000 mg/kg).

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган една от следните декларации:

декларация за съответствие с критерия от доставчика или от производителя на подовото покритие, в която да е посочено, че не са използвани фталатни пластификатори, или

декларация за съответствие с критерия от доставчика или от производителя на подовото покритие, в която да е посочено, че са използвани фталатни пластификатори и че никой от фталатите, съответстващи на критериите по член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е бил използван в лепилото, смолата, веществото или сместа за повърхностна обработка. При отсъствие на подходяща декларация материалите, представляващи лепила, смоли, вещества или смеси за повърхностна обработка, се изпитват за наличие на фталати в съответствие със стандарт ISO 8214-6.

4.ж.   Халогенсъдържащи органични съединения

Не се разрешава наличие на халогенсъдържащи органични съединения във веществата, използвани за изработката на подови покрития (напр. в ролята на свързващи вещества, лепила, покрития и др.).

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за съответствие, придружена от декларация от производителя на веществата за неизползване на халогенсъдържащи органични съединения. Представят се също така и съответните информационни листове за безопасност на веществата.

4.з.   Забавители на горенето

Не се разрешава наличие на забавители на горенето във веществата, използвани за изработката на подови покрития.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за съответствие, придружена от декларация от производителя на веществата за неизползване на забавители на горенето. Представят се също така и съответните информационни листове за безопасност на веществата.

4.и.   Азиридин и полиазиридин

Не се разрешава наличие на азиридин и полиазиридин във веществата, използвани за изработката на подови покрития (напр. в ролята на вещества за повърхностна обработка, покрития и др.).

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за съответствие, придружена от декларация от производителя на веществата за неизползване на азиридин и полиазиридин. Представят се също така и съответните информационни листове за безопасност на веществата.

Критерий 5.   Потребление на енергия при производствения процес

Средното годишно потребление на енергия при производството на подовите покрития се изчислява, както е посочено в таблица 5.1 и допълнение II, и полученият точков резултат E трябва да надхвърля следните гранични стойности:

Продукт

Точков резултат E

Подови настилки от масивна дървесина

> 11,0

Многослойни подови настилки от дървесина

Фурнировани подови покрития от дървесина

Коркови подови покрития и подови покрития от коркови плочки

Бамбукови подови покрития

Ламинирани подови настилки

> 8,0


Таблица 5.1.

Изчисление на точковия резултат E

Формула

 

Параметър във връзка с околната среда

Максимални изисквания

Formula

А

Дял на енергията от възобновяеми източници в общото годишно потребление на енергия

%

B

Годишно закупена електроенергия

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Годишно потребление на гориво

kWh/m2

35 kWh/m2

 

където: А е отношението между енергията от възобновяеми източници и общото енергопотребление.

В числителя на отношението А влизат закупените възобновяеми горива (количество гориво × съответната стандартна калоричност) плюс топлинната енергия, генерирана на обекта от негоривни ВЕИ, плюс 2,5 × електроенергията, генерирана на обекта от негоривни ВЕИ, плюс 2,5 × закупената електроенергия от ВЕИ.

В знаменателя на отношението А влизат закупените възобновяеми горива (количество гориво × съответната стандартна калоричност) плюс закупените невъзобновяеми горива (количество гориво × съответната стандартна калоричност) плюс топлинната енергия, генерирана на обекта от негоривни ВЕИ, плюс 2,5 × електроенергията, генерирана на обекта от негоривни ВЕИ, плюс 2,5 × закупената електроенергия от ВЕИ, плюс 2,5 × закупената електроенергия от невъзобновяеми източници.

 

В е годишната закупена електроенергия, което означава сумарното количество електроенергия, закупена от външен доставчик. Ако закупената електроенергия е от ВЕИ, тя се умножава по коефициент 0,8.

 

С е годишното потребление на гориво, което означава сумарното количество на закупеното гориво и на горивото, получено като страничен продукт при производството на подовите настилки и използвано за генериране на енергия на обекта.

 

Точковият резултат Е се изчислява за m2 произведена настилка и отразява прякото енергопотребление при производството на подовата настилка. Непрякото енергопотребление не се взема предвид.

По-долу е даден индикативен списък на дейности, които трябва или не трябва да се включват в изчисленията на потреблението на енергия. Дейностите започват с приемането на добитата дървесина (трупи), корк и бамбук в обекта на производителя или неговите доставчици и завършват с края на производствения процес.

Продукт

Как се разглеждат съответните видове потребление на електроенергия и горива (индикативен списък)

Включват се

Не се включват

Подови настилки от масивна дървесина

сушене, раздробяване и рязане

разкрояване и кантиране

шлифоване

нанасяне на покритие

опаковане

и всяка друга дейност, необходима за изработката

производство на лакове и всяка друга дейност, необходима за подготовка на готови за употреба препарати

потребление на енергия при дейностите за контрол на качеството

непряко потребление на енергия (напр. за отопление, осветление, вътрешен транспорт и др.)

Многослойни подови настилки от дървесина

сушене, раздробяване и рязане

разкрояване и кантиране

шлифоване

пресоване

нанасяне на покритие

опаковане

и всяка друга дейност, необходима за изработката

Коркови подови покрития и подови покрития от коркови плочки

сушене, раздробяване и рязане

разкрояване и кантиране

шлифоване

пресоване

изработка на основния слой, ако се използва в подовата конструкция

нанасяне на покритие

опаковане

и всяка друга дейност, необходима за изработката

Бамбукови подови покрития

Ламинирани подови настилки

изработване на основния слой

процес на импрегниране на декоративния слой, защитното покритие и подложния хартиен слой

пресоване

разкрояване

опаковане

и всяка друга дейност, необходима за изработката

Оценка и проверка

Заявителят декларира и доказва:

вида и количеството на електроенергията, която средно се закупува годишно от външен доставчик. Ако се закупува електроенергия от ВЕИ, трябва да бъдат представени гаранции за произход в съответствие с Директива 2009/28/ЕО. Ако Директива 2009/28/ЕО не се прилага в страната, където е произведено подовото покритие, трябва да бъдат представени еквивалентни доказателства;

типа (типовете) и количествата на горивата, използвани при производството на подовите покрития — посредством договори, фактури или еквивалентни документи, включващи дати, доставени/закупени количества и спецификации на горивата (напр. физически и химически характеристики, долна топлина на изгаряне и др.). Трябва да бъде включена декларация кои от тези горива произхождат от ВЕИ в съответствие с Директива 2009/28/ЕО;

количеството енергия, използвана в етапите на производството, включени при изчисляването на точковия резултат Е, заедно с придружителни документи (напр. енергийни измервания в различни етапи от производствения процес, потребление на енергия на съоръженията съгласно техните технически данни и др.);

вида и количеството на продадената енергия. Изчисленията трябва да включват типа и количеството на горивата (ако има такива), които се използват за генериране на продавана енергия, датите и времевите периоди, през които е генерирана тази енергия, и датите на продажба;

декларация за средногодишното произведено количество (в m2) от подовата настилка, за която е подадено заявление за екомаркировка на ЕС.

За доказването на съответствие с този критерий могат да бъдат използвани документите, с които на националните органи се съобщават потреблението на енергия, закупуването на горива и генерирането на енергия, както и документите, послужили за съобщаване на количеството произведени подови настилки.

Критерий 6.   Емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от подовите покрития

Емисиите от подовите покрития не трябва да надхвърлят посочените в таблица 6.1 стойности при измерване в изпитателна камера в съответствие с изпитателния стандарт CEN/TS16516. Опаковането и доставянето на пробите, изпратени за изпитване, боравенето с тях и подготвянето им за изпитване трябва да са в съответствие с процедурите, описани в CEN/TS 16516.

Таблица 6.1.

Изисквания за емисиите

Продукти

Изисквания за емисиите

Съединения

Пределна стойност след 28 дни съхранение във вентилирана изпитателна камера (вж. CEN/TS16516) в mg/m3 въздух (d)

Подови настилки от масивна дървесина

Многослойни подови настилки от дървесина

Фурнировани подови покрития от дървесина

Общо ЛОС минус оцетна киселина

(CAS 64-19-7)

< 0,3

Коркови подови покрития

Бамбукови подови покрития

Общо ЛОС

Ламинирани подови настилки

Общо ЛОС

< 0,16

Всички подови покрития

Общо полулетливи органични съединения (ПОС)

< 0,1

Подови настилки от масивна дървесина

Многослойни подови настилки от дървесина

Фурнировани подови покрития от дървесина

R-стойност за вещества с инвентаризация по жизнения цикъл (LCI вещества) минус оцетна киселина (CAS 64-19-7)

≤ 1

Коркови подови покрития

Бамбукови подови покрития

Ламинирани подови настилки

R-стойност за LCI вещества

≤ 1

Всички подови покрития

Канцерогенни вещества

< 0,001

За целите по настоящия критерий ЛОС означава всички летливи органични съединения, които се елуират между n-хексан и n-хексадекан, включително в газовохроматографска колона, и имат температури на кипене в интервала приблизително между 68 °C и 287 °C, при измерване с капилярна колона с покритие от (95 % метил, 5 % фенил)полисилоксан.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за съответствие, придружена от протоколи от изпитвания в камера, проведени в съответствие със CEN/TS16516 или по еквивалентен метод и показващи, че са спазени пределните стойности в таблица 6.1. Протоколите от изпитвания следва да включват следната информация:

кой метод за изпитване е бил използван;

резултатите от изпитването и необходимите изчисления, показващи, че са спазени пределните стойности в таблица 6.1.

Ако пределните стойности на концентрацията, посочени за период на изчакване от 28 дни, се постигнат на 3-тия ден след поставянето на пробата в камерата или по всяко друго време между 3-тия и 27-ия ден след поставянето на пробата в камерата, може да се обяви, че е постигнато съответствие с изискванията, и изпитването да се прекрати преждевременно.

Данните от изпитвания на продукта, проведени до 12 месеца преди подаването на заявление за екомаркировка на ЕС, се приемат за валидни, стига да не са въвеждани изменения в производствения процес или използваните формулировки на химикалите да не са променяни така, че емисиите на ЛОС от крайния продукт да са се увеличили.

Като доказателство за съответствие може да се използва също валиден сертификат за етикет за вътрешен микроклимат, ако етикетът за вътрешен микроклимат съответства на изискванията по настоящия критерий и ако компетентният орган прецени, че е еквивалентен.

Критерий 7.   Емисии на формалдехид от подовите покрития и от основния слой

Подовите покрития, изработени с използване на съдържащи формалдехид основни слоеве, лепила, смоли или препарати за повърхностна обработка, както и (ако са използвани) необработените основни слоеве, произведени с използване на лепила или смоли на базата на формалдехид, трябва да отговарят на едно от следните условия:

формалдехидните емисии да са по-малки от 50 % от праговата стойност, при която могат да бъдат класифицирани като Е1 според определението в приложение Б към стандарт EN 13986+A1 (това е приложимо за всички подови покрития и за основните слоеве, които не са от средноплътни плочи от дървесни влакна (MDF) или от високоплътни плочи от дървесни влакна (HDF);

формалдехидните емисии да са по-малки от 65 % от Е1 според дефинираната в приложение Б към стандарт EN 13986+A1 прагова стойност, отнасяща се за необработени основни слоеве MDF/HDF;

формалдехидните емисии да са по-ниски от пределните стойности, определени в California Air Resources Board (CARB), фаза II, или японските стандарти F-3 star или F-4 star.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за съответствие с този критерий. Оценката и проверката на подови покрития и основни слоеве с малки емисии на формалдехид варират в зависимост от схемата за сертифициране, в чийто обхват попадат. Проверочната документация, която се изисква за всяка схема, е описана в таблица 7.1.

Таблица 7.1.

Проверочна документация за подови покрития с малки емисии на формалдехид

Схеми за сертифициране

Оценка и проверка

E1

(съгласно определението в приложение Б към EN 13986+A1)

Декларация от производителя и (ако е приложимо) от доставчика на основния слой, в която се посочва, че подовото покритие и необработените основни слоеве, които не са от MDF или HDF, са по-малки от 50 % от пределната емисионна стойност E1, определена в приложение В към стандарта EN 13986+A1 (11), или — за необработени основни слоеве от MDF/HDF — по-малки съответно от 65 % от стойността E1, както е определена в приложение Б към стандарта EN 13986+A1, заедно с протоколи от изпитвания, проведени в съответствие с някой от следните стандарти: EN 120, EN 717-2 или EN 717-1, или по еквивалентен метод.

CARB: пределни стойности за фаза II

Декларация от производителя и (ако е приложимо) от доставчика на основния слой, придружена с резултати от изпитване съгласно ASTM E1333 или ASTM D6007, в която се доказва съответствието на плоскостите с пределните стойности на емисиите на формалдехид за фаза II, определени в California Composite Wood Products Regulation 93120. (12)

Подовото покритие и (ако е приложимо) основният слой могат да бъдат етикетирани в съответствие с точка 93120.3(е), в която се изискват данни за наименованието на производителя, номера на партидата или серията на произведения продукт и определения от CARB номер на сертифициращата трета страна (тази част не е задължителна, ако продуктите се продават извън Калифорния или са произведени със смоли, които не съдържат формалдехид, или с определени смоли с извънредно ниски емисии на формалдехид).

Пределни стойности съгласно F-3 star или F-4 star

Декларация от производителя и (ако е приложимо) от доставчика на основния слой за съответствие с пределните стойности на емисиите на формалдехид съгласно JIS A 5905 (за плочи от дървесни влакна) или JIS A 5908:2003 (за плочи от дървесни частици и шперплат), придружени с данни от изпитвания съгласно метод JIS A 1460 с използване на изсушител.

Критерий 8.   Годност за употреба

Необходимо е да бъдат спазени само изискванията, свързани с конкретния вид подова настилка.

Подовите покрития трябва да бъдат изпитвани и класифицирани в съответствие с най-новите версии на стандартите и упътванията, посочени в таблица 8.1.

Таблица 8.1.

Стандарти за изпитване и класифициране на подови покрития

Подово покритие

Метод на изпитване

Класификация

Фурнировано подово покритие от дървесина (13)

EN 1534 за устойчивост на вдлъбване

EN 13329 за набъбване на дебелината

Подходящ метод за изпитване за устойчивост на удар (14)

Подходящ метод за изпитване за устойчивост на износване (14)

ISO 24334 за здравина на захващане

EN ISO 10874 (1)

Фабрично лакирани масивни и многослойни подови настилки от дървесина

Дебелина на най-горния слой

Твърдост на дървесината в повърхностния слой (2)

EN 685 (2) CTBA

Фабрично омаслени масивни и многослойни подови настилки от дървесина без нанесено покритие

Подови покрития от коркови плочки

EN 12104

EN ISO 10874

Коркови подови покрития

EN 660-1 за износваща група

EN 425 за стол на колела

EN 425 за симулация на движение на крак на мебел

ISO 24343-1 за остатъчно вдлъбване

Бамбукови подови покрития

EN 1534 за устойчивост на вдлъбване

EN 13696 за дебелина на най-горния слой или на износващия се слой

Ламинирани подови настилки

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

Подовите покрития трябва да имат поне следните показатели:

Подови настилки

Гранични условия

Фурнирована подова настилка от дървесина

клас 23 на степента на употреба за подови настилки, предназначени за частна употреба

клас 32 на степента на употреба за подови настилки, предназначени за търговска употреба

Фабрично лакирани масивни и многослойни подови настилки от дървесина

клас 23 на степента на употреба за подови настилки, предназначени за частна употреба и за търговска употреба

Фабрично омаслени масивни и многослойни подови настилки от дървесина без нанесено покритие

Подови покрития от коркови плочки

клас 23 на степента на употреба за подови настилки, предназначени за частна употреба

клас 32 на степента на употреба за подови настилки, предназначени за търговска употреба

Коркови подови покрития

Бамбукови подови покрития

Равновесно влагосъдържание: 8 % при 20 °C и 50 % относителна влажност

Устойчивост на вдлъбване:

≥ 4 kg/mm2 за обикновени и странично пресовани подови покрития

≥ 9,5 kg/mm2 за високоплътни подови покрития

Ламинирани подови настилки

клас 23 на степента на употреба за подови настилки, предназначени за частна употреба

клас 32 на степента на употреба за подови настилки, предназначени за търговска употреба

Оценка и проверка

Кандидатът предоставя на компетентния орган декларация за съответствие с този критерий. Декларацията трябва да бъде придружена от протоколи от изпитвания, включващи данни за:

типа на подовата настилка;

избрания метод (методи) за изпитване;

резултатите от изпитването и съответстващата на тях класификация на подовата настилка, както и съответния стандарт (ако е приложимо).

Ако подовото покритие е било изпитано в съответствие с друг метод на изпитване, различен от посочения по-горе, възможно е това да е приемливо, ако по преценка на компетентния орган методите за изпитване са съпоставими.

Критерий 9.   Възможности за поправка и удължена гаранция

Необходимо е да бъдат спазени само изискванията, свързани с конкретния вид подова настилка.

Във връзка с извършването на поправка и замяна на износените части, подовите покрития трябва да отговарят на следните изисквания:

Възможности за поправка: в инструкциите за потребителя или на уебсайта на производителя трябва да бъде включена съответна информация, която да бъде достъпна за потребителите и монтажниците.

а)

Проект за поправка и документ с указания за поправка: За незалепени подови покрития подовата настилка да бъде конструирана така, че да се разглобява, с цел да се улеснят нейната поправка, повторно използване или рециклиране. Трябва да се предоставят прости и нагледни инструкции за разглобяването и за замяната на повредени елементи. Операциите по разглобяване и замяна трябва да могат да се извършват с обичайни и основни ръчни инструменти. Необходимо е да бъде дадена информация/препоръка да се поддържа складова наличност на резервни елементи за подови настилки, ако е необходима поправка.

Удължена гаранция за продукта:

б)

Заявителят трябва да предостави без допълнително заплащане гаранция от най-малко пет години, влизаща в сила от датата на доставка на продукта. Тази гаранция се предоставя, без да се накърняват правните задължения на производителя и на продавача съгласно националното законодателство.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за съответствие, придружена от:

копие на документа с указания за поправка или на всеки друг материал с информация за проекта за поправка;

копие на гаранцията, в което са посочени правилата и условията за удължената гаранция на продукта, които се предоставят в документацията, съдържаща информация за потребителите, и които следва да отговарят на минималните изисквания, установени с настоящия критерий.

Критерий 10.   Информация за потребителите

Продуктът трябва да се продава със съответната информация за потребителя, дадена върху опаковката или в евентуална друга документация, придружаваща продукта. Необходимо е да бъдат спазени само изискванията, свързани с конкретния вид подова настилка.

Инструкциите във връзка със следните аспекти трябва да са четливи и да са на езика на страната, където се предлага на пазара съответният продукт, и/или да включват графично представяне или изображения:

Информация към коя подгрупа принадлежи продуктът (масивна или многослойна подова настилка от дървесина, подова настилка от коркови плочки, бамбукова подова настилка, ламинирана подова настилка и т.н.), информация за количеството дървесен, корков или бамбуков материал в крайния продукт, изразено в тегловни проценти, както и дали е необходима допълнителна повърхностна обработка на място при потребителя.

Препоръки за монтажа. Трябва да бъдат включени всички необходими инструкции за най-добрите практики при монтажа от екологична гледна точка:

в случаите, при които е възможно, се препоръчва използването на плаващ монтаж. Трябва да се посочат необходимата подготовка на намиращата се отдолу повърхност и необходимите спомагателни материали;

ако се препоръчва монтаж чрез залепяне поради възможна по-голяма дълготрайност, трябва да бъде включена препоръка за използване на лепило, сертифицирано с екомаркировка от тип I, или на нискоемисионно лепило, съответстващо на EMICODE EC1;

илюстрирани инструкции за монтаж и демонтаж съгласно изискванията по критерий 9.а (ако е приложимо).

Препоръка за повърхностна обработка на подови настилки без покритие, при които е необходимо повърхността да бъде омаслена:

съответна информация за типа и количеството на продуктите за нанасяне на покритие (напр. масло или лак), необходими за постигане на желаната трайност;

съответна информация за нанасянето на покритие върху подови настилки с използване на нискоемисионни продукти в съответствие с Директива 2004/42/ЕО;

информация как може да бъде удължен периодът на използване на подовата настилка чрез реновиране, напр. чрез полиране и повърхностна обработка.

Препоръки за употребата, почистването и поддръжката на продукта:

да бъде включена съответна информация за рутинното почистване, ако това е приложимо за типа подово покритие, като се спомене за почистващите продукти с екомаркировка от тип I;

инструкции за поддръжка, включително продукти за поддръжка, както и продукти за реновиране и за интензивно почистване. Ако е възможно, следва да бъдат препоръчани продукти за поддръжка с екомаркировка от тип I;

ясно посочване на областите на употреба на подовата настилка и заявление за съответствие със съответните EN стандарти за продукта, както е посочено в критерий 8.

Информация относно възможностите за поправка:

ясно заявление, препоръчващо доставката на резервни части в съответствие с изискванията по критерий 9.а;

съответна информация за правилата и условията във връзка с гаранцията на продукта съгласно изискванията по критерий 9.б.

Информация относно края на употребата на продукта:

На потребителя трябва да се предостави подробно описание на най-подходящите начини за обезвреждането на продукта в качеството на отпадък (т.е. повторно използване, рециклиране, енергийно оползотворяване и др.), като те бъдат приоритетно подредени според въздействието върху околната среда.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за съответствие с този критерий, придружена от копие на документацията с информация за потребителя, която се предоставя с продукта. От копието трябва да личи, че са спазени всички точки на критерия, както е целесъобразно.

Критерий 11.   Информация в екомаркировката на ЕС

Знакът трябва да бъде видим и четлив. Регистрационният/лицензионният номер на екомаркировката на ЕС трябва да фигурира върху продукта, да е четлив и да е ясно видим.

Незадължителната маркировка с каре за текст трябва да съдържа следния текст:

Материал от дървесина, корк или бамбук от устойчиво управлявани гори

Снижено потребление на енергия при изработката

Продукт с малки емисии.

Оценка и проверка

Заявителят предоставя на компетентния орган декларация за съответствие с този критерий, придружена от копие на информацията в екомаркировката на ЕС.


(1)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(2)  Понятието „търговско наименование“ означава всички наименования, с които веществото се предлага на пазара в Европейския съюз.

(3)  Съставна част означава всеки от слоевете на подовото покритие, който със своето съдържание на материали, форма и оформление осигурява специфична функция. Съставни части са например износоустойчивият или предпазващ от одраскване слой, десенният или фурнирен слой, основният или осигуряващ стабилност слой и подложният слой.

(4)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(5)  ECHA, Candidate List of substances of very high concern for Authorisation (Списък на кандидат-вещества за разрешаване, пораждащи сериозно безпокойство), http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(6)  Регистър на CAS: https://www.cas.org/content/chemical-substances

(7)  Инвентарен списък на EC: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory

(8)  База данни на ECHA за вещества, регистрирани по REACH: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(9)  ECHA, Co-operation with peer regulatory agencies (Сътрудничество с партньорски регулаторни агенции), http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(10)  „EPF Standard for delivery conditions of recycled wood (Стандарт на EPF за условията на доставка на рециклирана дървесина)“, октомври 2002 г.: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(d)  Изпитването в камера трябва да се проведе 28 дни след приключването на повърхностната обработка. До достигането на този момент подлежащият на изпитване продукт се съхранява в запечатана опаковка в производствения обект и по този начин се доставя в изпитателната лаборатория.

(11)  Изискванията се отнасят за подови покрития с влагосъдържание H = 6,5 %.

(12)  Regulation 93120 „Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products (Правило 93120 —“ Мерки за контрол на преносими по въздуха токсични вещества с цел намаляване на емисиите на формалдехид от композитните продукти от дървесина), California Code of Regulations (Калифорнийски кодекс от правила).

(13)  Фурнировано подово покритие от дървесина означава твърдо подово покритие, състоящо се от субстрат, изработен от дървесна плоча, с най-горен слой от дървен фурнир, като е възможно да има и подложка.

(14)  За целите по доказване на съответствието трябва да бъдат направени измервания и изчисления с използване на надеждни, точни и възпроизводими методи, отчитащи общопризнатото равнище на измервателните и изчислителните методи, включително хармонизираните стандарти, чиито референтни означения са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Измерванията и изчисленията трябва да съответстват на техническите дефиниции, условия и параметри, описани в ръководството за потребителя относно критериите (Criteria User Manual).

(1)  Необходимо е да се декларират използваният метод за изпитване за устойчивост на абразивно износване и (ако е уместно) дебелината на най-горния слой.

(2)  Класификация на дървесните видове по отношение на твърдостта на дървесината, както и корелации между класовете употреба според EN 685, дебелината на износващия се най-горен слой и дървесните видове могат да се намерят в CTBA Revetements interiors Parquet 71.01.

ДОПЪЛНЕНИЕ I

Упътване за изчисляване на количеството използвани летливи органични съединения (ЛОС)

Изискването се отнася за общото количество ЛОС в продуктите за повърхностна обработка при химичния им състав в течно състояние. Ако са били необходими разреждания на продуктите, изчислението следва да се базира на съдържанието в разредения продукт.

Настоящият метод се базира на метода, отчитащ нанасянето, при който се изчисляват количествата, нанесени на m2 повърхност. При него се отчита съдържанието на органични разтворители като процент от нанесеното количество за повърхностна обработка.

Нанесеното количество ЛОС се изчислява по следната формула:

Formula

Формулата съдържа следните величини:

количество продукт за повърхностна обработка: за всяко положено покритие количеството на вложения в системата продукт за повърхностна обработка се посочва в g/m2;

пропорционалното съдържание на ЛОС в продуктите за повърхностна обработка: концентрацията се посочва в тегловни проценти;

ефективността на метода за повърхностна обработка зависи от използвания метод за полагане. Таблични данни за ефективността в съответствие със съвременното техническо равнище при практиката на повърхностната обработка са дадени в таблица 4.2;

При изчислението се използва сумарното количество на всички положени покрития.

Таблица 4.2.

Ефективност на повърхностните обработки

Повърхностна обработка

Ефективност (%)

Повърхностна обработка

Ефективност (%)

Автоматично полагане чрез пръскане, без рециклиране

50

Полагане чрез валци

95

Автоматично полагане чрез пръскане с рециклиране

70

Полагане чрез преминаване през завеса от препарата

95

Полагане чрез пръскане, електростатично

65

Полагане във вакуум

95

Полагане чрез пръскане, камбана/диск

80

 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ II

Упътване за изчисляване на потреблението на енергия в производствения процес

Потреблението на енергия за m2 подова настилка се изчислява като годишна средноаритметична стойност за периода от последните три години. Ако фирмата не разполага с тези данни, компетентните органи преценяват доколко е приемливо да се използват еквивалентни данни.

Ако производителят има енергиен излишък, който се продава под формата на електроенергия, пара или топлинна енергия, продаденото количество може да бъде извадено от потреблението на гориво. В изчислението се отчита само горивото, което реално се потребява за производството на подовото покритие.

Потреблението на енергия се отчита в kWh/m2, при все че изчисленията могат да се правят също в MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Енергийното съдържание на горивата се изчислява въз основа на данните, посочени в таблица 5.2. Ако в производствения обект се генерира електроенергия, за изчисление на потреблението на гориво може да се използва един от следните методи:

въз основа на действителното годишно потребление на гориво;

въз основа на потреблението на електроенергия на обекта, умножено по 2,5, ако електроенергията произхожда от негорим възобновяем източник.

Стойностите на потреблението на енергия трябва да са изчислени, като се използват стандартните топлини на изгаряне на горивата. Стойностите на енергийното съдържание на различни видове горива са дадени в таблица 5.2.

Таблица 5.2.

Стандартни стойности на калоричността на горивата  (1)

Гориво

MJ/kg

Гориво

MJ/kg

Бензин

44,0

Дървесни пелети (7 % влажност)

16,8

Дизелово гориво

 

Торф

7,8 — 13,8

Пропан-бутан

45,2

Слама (15 % влажност)

 

Газьол клас Eo1

42,3

Биогаз

 

Котелно гориво клас Eo5

44,0

Дървесни трески (25 % влажност)

13,8

Природен газ

47,2

Дървесни отпадъци

 

Енергийни въглища

28,5

Единицата GJ/ton е еквивалентна на MJ/kg

Във формулата за изчисляване на енергийното съдържание на дървесните трески участва тяхното влагосъдържание. Необходима е енергия за изпарение на съдържащата се в горивото вода. Тази енергия намалява калоричността на дървесните трески. Енергийното съдържание може да се изчисли, както следва:

Formula

Коефициентът 21,442 е получен чрез сумиране на топлината на изпарение на водата (2,442 MJ/kg) и енергийното съдържание на сухата дървесина 19,0 MJ/kg. Ако заявителят разполага с лабораторни анализи за топлината на изгаряне на дадено гориво, компетентните органи могат да преценят дали да използват тази стойност за изчисляване на енергийното съдържание.


(1)  Стойностите са посочени в приложение IV към Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

(% влажност) е тегловният процент на съдържанието на вода в горивото и е изразена във формулата по-долу с буквата f. Ако не е посочено друго, f = 0 % влажност и пепелното съдържание е средно.

ДОПЪЛНЕНИЕ III

Списък на стандарти и други технически спецификации

Таблица III.1.

Списък на стандарти и други технически спецификации

Стандарт

Наименование

Определения на подови покрития

EN 12466

Еластични подови покрития. Речник

EN 13329

Ламинирани подови покрития. Спецификации, изисквания и методи за изпитване

ISO 14021

Етикети и декларации, свързани с околната среда. Декларации по отношение на околната среда, направени на собствена отговорност (Етикетиране по отношение на околната среда, тип II)

Емисии на летливи органични съединения

CEN/TS 16516

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Определяне на емисии във въздуха в затворени помещения

EN 717-1

Дървесни плочи. Определяне на свободен формалдехид. Част 1: Свободен формалдехид по метода на камерата

EN 717-2

Дървесни плочи. Определяне на свободен формалдехид. Част 2: Свободен формалдехид според метода на газовия анализ

EN 120

Плочи дървесни. Определяне съдържанието на формалдехид. Метод на екстракция, наречен перфораторен метод

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Суровини

EPF

„EPF Standard for delivery conditions of recycled wood (Стандарт на EPF за условията на доставка на рециклирана дървесина)“, октомври 2002 г. http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Лепила. Определяне на свободен формалдехид в амино- и аминоформалдехидни кондензати

ISO 8214-6

Безопасност на играчки — Част 6: Някои фталатни естери в играчки и детски продукти

Годност за употреба

EN 425

Еластични и ламинирани подови покрития. Изпитване със стол на колела

EN 660-1

Еластични подови покрития. Определяне устойчивост на износване. Изпитване Stuttgart

EN 685

Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Класификация

EN 1534

Паркет и други подови настилки от дървесина. Определяне на твърдостта (Brinell). Методи за изпитване

EN ISO 10874

Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Класификация

EN 12104

Еластични подови покрития. Подови плочи от корк. Спецификации

EN 13329

Ламинирани подови покрития. Спецификации, изисквания и методи за изпитване

EN 13696

Подова настилка от дървесина. Методи за изпитване на еластичността и на устойчивостта на износване и на удар

EN 14978

Ламинирани подови покрития. Елементи с акрилен повърхностен слой, втвърден с електронни лъчи. Спецификации, изисквания и методи за изпитване

EN 15468

Ламинирани подови покрития. Елементи с директно печатане и каучуков повърхностен слой. Спецификации, изисквания и методи за изпитване

ISO 24343-1

Еластични и ламинирани подови покрития. Определяне на деформацията и остатъчната деформация след статично натоварване. Част 1: Остатъчна деформация


Top