EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0017

Решение (ЕС) 2017/937 на Европейската централна банка от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно значимостта на поднадзорните лица (ЕЦБ/2017/17)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; отменен от 32020D1332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/937/oj

1.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/28


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/937 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 23 май 2017 година

за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно значимостта на поднадзорните лица (ЕЦБ/2017/17)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.6 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2017/933 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 г. относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи (ЕЦБ/2016/40) (1), и по-специално членове 4 и 5 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2017/934 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 г. за делегирането на решения относно значимостта на поднадзорните лица (ЕЦБ/2016/41) (2), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (3), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Поради значителния брой решения, които Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да приемa за изпълнението на надзорните си задачи, беше създадена процедура за приемане на конкретни делегирани решения.

(2)

Решенията за делегиране пораждат действие след приемането на решение от Изпълнителния съвет, с което се определят един или повече ръководители на работни звена, които да вземат решения на основание решение за делегиране.

(3)

При определянето на ръководителите на работни звена Изпълнителният съвет следва да вземе предвид важността на решението за делегиране и броя на адресатите, до които трябва да бъдат изпратени делегираните решения.

(4)

Поискано е становището на председателя на Надзорния съвет по отношение на ръководителите на работни звена, на които следва да се делегира правомощието да приемат решения относно значимостта,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Делегирани решения, с които поднадзорното лице се класифицира или престава да бъде класифицирано като значимо в рамките на значима поднадзорна група или с които се променя наименованието на значимо поднадзорно лице

Делегираните решения съгласно член 3, параграфи 1, 2 или 4 от Решение (ЕС) 2017/934 (ЕЦБ/2016/41) се приемат от един от следните ръководители на работни звена:

а)

генералния директор на генерална дирекция „Микропруденциален надзор I“, ако надзорът върху съответното поднадзорно лице или група се осъществява от генерална дирекция „Микропруденциален надзор I“;

б)

генералния директор на генерална дирекция „Микропруденциален надзор II“, ако надзорът върху съответното поднадзорно лице или група се осъществява от генерална дирекция „Микропруденциален надзор II“; или

в)

ако генералният директор не е на разположение, от неговия заместник-генерален директор.

Член 2

Делегирани решения, с които значимо поднадзорно лице или значима поднадзорна група престават да бъдат класифицирани като значими

Делегираните решения съгласно член 3, параграф 3 от Решение (ЕС) 2017/934 (ЕЦБ/2016/41) се приемат от генералния директор на генерална дирекция „Микропруденциален надзор III“ или, ако той не е на разположение, от заместник-генералния директор и един от следните ръководители на работни звена:

а)

генералния директор на генерална дирекция „Микропруденциален надзор I“, ако надзорът върху съответното поднадзорно лице или група се осъществява от генерална дирекция „Микропруденциален надзор I“;

б)

генералния директор на генерална дирекция „Микропруденциален надзор II“, ако надзорът върху съответното поднадзорно лице или група се осъществява от генерална дирекция „Микропруденциален надзор II“; или

в)

ако генералният директор не е на разположение, от заместник-генералния директор.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 май 2017 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Вж. страница 14 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Вж. страница 18 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.


Top