EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0011(01)

Решение (ЕС) 2017/760 на Европейската централна банка от 24 април 2017 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2017 година (ЕЦБ/2017/11)

OJ L 113, 29.4.2017, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/760/oj

29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/52


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/760 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 24 април 2017 година

относно общата сума на годишните надзорни такси за 2017 година (ЕЦБ/2017/11)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 30 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41) (2), и по-специално член 3, параграф 1 и член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общата сума на годишните надзорни такси, налагани съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), следва да покрива, но без да надхвърля, направените от Европейската централна банка (ЕЦБ) разноски, свързани с надзорните ѝ задачи, през съответния период на таксуване. Тези разноски основно се състоят от разходи, които са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за прекия надзор над значимите лица, наблюдението на надзора над по-малко значимите лица и осъществяването на хоризонталните задачи и специализираните услуги. Те също така включват разходи, които не са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за услугите, предоставени от подпомагащите структурни звена на ЕЦБ, включително сграден фонд, управление на човешките ресурси, административни услуги, бюджетиране и контрол, счетоводство, правни услуги, услуги в областта на комуникациите и превода, вътрешен одит, услуги в областта на статистиката и информационните технологии.

(2)

За да се изчислят годишните надзорни такси, дължими по отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи, както и по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи, общата сума на разходите следва да се раздели въз основа на разпределението на разноските към съответните функционални звена, които извършват прекия надзор над значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи и непрекия надзор над по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи.

(3)

Общата сума на годишните надзорни такси за 2017 г. следва да се изчисли като сбор от: а) прогнозните годишни разходи по надзорните задачи за 2017 г., изчислени въз основа на одобрения бюджет на ЕЦБ за 2017 г., и като се вземат предвид всякакви известни към момента на приемане на решението промени в прогнозните годишни разходи, които се очаква да бъдат направени от ЕЦБ; и б) излишъка или дефицита за 2016 г.

(4)

Излишъкът или дефицитът следва да се определи чрез приспадане на действителните годишни разходи по надзорните задачи, направени през 2016 г., както са отразени в годишния отчет за 2016 г. (3), от прогнозните годишни разходи, заложени за 2016 г., както са изложени в приложението към Решение (ЕС) 2016/661 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/7) (4).

(5)

В съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) в прогнозните годишни разходи по надзорните задачи за 2017 г. следва да бъдат взети предвид и сумите от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми, получените плащания за лихви в съответствие с член 14 и сумите, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от същия регламент, ако има такива,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (5) и в Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41).

Член 2

Обща сума на годишните надзорни такси за 2017 г.

1.   Общата сума на годишните надзорни такси за 2017 г. е 424 957 652 EUR, изчислена по показания в приложение I начин.

2.   Всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи заплаща следната обща сума на годишните надзорни такси:

а)

по отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи: 391 279 654 EUR;

б)

по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи: 33 677 998 EUR.

Разпределянето на общата сума на дължимите годишни надзорни такси за 2017 г. по отношение на всяка категория е изложено в приложение II.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 24 април 2017 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23.

(3)  Публикуван на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu през февруари 2017 г.

(4)  Решение (ЕС) 2016/661 на Европейската централна банка от 15 април 2016 г. относно общата сума на годишните надзорни такси за 2016 година (ЕЦБ/2016/7) (ОВ L 114, 28.4.2016 г., стр. 14).

(5)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изчисляване на общата сума на годишните надзорни такси за 2017 г.

(EUR)

Прогнозни годишни разходи за 2017 г.

464 676 594

Заплати и компенсации

208 621 881

Наем и поддръжка на сгради

54 990 329

Други оперативни разходи

201 064 384

Излишък/дефицит за 2016 г.

– 41 089 798

Суми, които се вземат предвид в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41)

1 370 856

Суми от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми

0

Получени плащания за лихви в съответствие с член 14 от гореспоменатия регламент

– 23 761

Суми, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от гореспоменатия регламент

1 394 617

ОБЩО

424 957 652


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разпределяне на общата сума на годишните надзорни такси за 2017 г.

(EUR)

 

По отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи

По отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи

Общо

Прогнозни годишни разходи за 2017 г.

427 700 563

36 976 031

464 676 594

Излишък/дефицит за 2016 г.

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Суми, които се вземат предвид в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41)

1 172 601

198 255

1 370 856

Суми от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми

0

0

0

Получени плащания за лихви в съответствие с член 14 от гореспоменатия регламент

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Суми, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от гореспоменатия регламент

1 181 297

213 320

1 394 617

ОБЩО

391 279 654

33 677 998

424 957 652


Top