EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0006

Решение (ЕС) 2017/274 на Европейската централна банка от 10 февруари 2017 година за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация за работата на подкоординаторите от националните компетентни органи и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/3 (ЕЦБ/2017/6)

OJ L 40, 17.2.2017, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; отменен от 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/72


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/274 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 10 февруари 2017 година

за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация за работата на подкоординаторите от националните компетентни органи и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/3 (ЕЦБ/2017/6)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 6, параграфи 1 и 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 е предвидено, че Европейската централна банка (ЕЦБ) отговаря за ефективното и последователно функциониране на единния надзорен механизъм (ЕНМ). В съображение 79 от регламента е посочено, че наличието на силно мотивиран, добре обучен и безпристрастен персонал е абсолютно необходимо за ефективния надзор.

(2)

В съответствие с членове 3—6 от Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (2) ЕЦБ отговаря за създаването и състава на съвместните надзорни екипи, които се състоят от служители от ЕЦБ и от националните компетентни органи. Координаторът на съвместен надзорен екип (СНЕ), подпомаган от един или повече подкоординатори от националните компетентни органи (НКО), осигурява координацията на работата в рамките на СНЕ.

(3)

Предвид важната роля на подкоординаторите от НКО за координацията на членовете на СНЕ от техния НКО е необходимо и пропорционално да бъде въведена еднообразна процедура за предоставяне на обратна информация за работата на подкоординаторите от НКО в СНЕ. Като съдейства за непрекъснатото подобряване на работата на подкоординаторите от НКО, тази обратна информация би могла да подпомогне осигуряването на правилното функциониране на СНЕ.

(4)

За оценката на работата на служителите от НКО отговарят единствено НКО, а за оценката на работата на служителите от ЕЦБ отговаря единствено ЕЦБ. Въпреки това НКО могат да използват обратната информация за работата, предоставена в съответствие с настоящото решение, при ръководството на служителите си, като тя може да бъде въведена във вътрешните системи за оценка на работата в НКО, ако това е позволено съгласно съответното национално право.

(5)

Първоначално обратната информация за работата на подкоординаторите от НКО се предоставяше по време на пробен период съгласно принципите, закрепени в Решение (ЕС) 2016/3 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/36) (3). Тъй като пробният период изтече, това решение следва да бъде отменено в интерес на правната сигурност.

(6)

Придобитият по време на пробния период опит показва, че механизмът за предоставяне на обратна информация за работата на подкоординаторите от НКО може да бъде полезен с оглед на осигуряването на ефективното функциониране на СНЕ. Необходимо е обаче да се извърши допълнителна оценка. Поради това механизмът за предоставяне на обратна информация следва да продължи да се използва за още един пробен период от една година. Следва да се извърши последващ преглед, за да се оцени дали би било полезно механизмът за предоставяне на обратна информация за работата да продължи да се използва по-постоянно.

(7)

Констатациите от прегледа следва да бъдат представени на Надзорния съвет. В контекста на този преглед следва да бъде направено предложение до Управителния съвет относно това дали механизмът за предоставяне на обратна информация за работата следва да продължи да действа.

(8)

Съгласно член 27 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4) от Европейския надзорен орган по защита на данните беше поискано становище, което беше издадено на 7 април 2015 г., като в него се признава, че обратната информация за работата е необходима за ръководството на СНЕ, одобрява се механизмът за предоставянето ѝ и се изразява мнението, че точното му функциониране трябва да се определи в подходящ правен инструмент,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в член 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и в член 2 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

Член 2

Обратна информация за работата

1.   В съответствие с принципите, описани в приложение I, и като вземат предвид уменията, посочени в приложение II, координаторите на СНЕ предоставят на подкоординаторите от НКО обратна информация за тяхната работа и работата на екипа им във връзка с изпълнението на задачите и целите им в СНЕ.

2.   След като се консултират с подкоординатора от НКО, координаторите на СНЕ определят основните му задачи и цели.

3.   Координаторите на СНЕ предоставят обратна информация за работата по отношение на цикъла за предоставяне на обратна информация, който започва на датата, на която настоящото решение влезе в сила, и приключва 12 месеца по-късно.

Член 3

Преглед

След като приключи цикълът за предоставяне на обратна информация, ЕЦБ, в сътрудничество с НКО, прави преглед на функционирането на механизма за предоставяне на обратна информация и представя на Надзорния съвет доклад с констатациите си. Докладът включва предложение за това дали механизмът за предоставяне на обратна информация да продължи да действа.

Член 4

Отмяна

Решение (ЕС) 2016/3 (ЕЦБ/2015/36) се отменя.

Член 5

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 15 февруари 2017 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 февруари 2017 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(3)  Решение (ЕС) 2016/3 на Европейската централна банка от 18 ноември 2015 г. за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация относно работата на подкоординаторите от националните компетентни органи в съвместните надзорни екипи на единния надзорен механизъм (EЦБ/2015/36) (ОВ L 1, 5.1.2016 г., стр. 4).

(4)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Принципи за предоставяне на обратна информация за работата на подкоординаторите от националните компетентни органи в съвместните надзорни екипи на единния надзорен механизъм

Принцип 1

Обхват на обратната информация за работата

За работата на подкоординаторите от националните компетентни органи (НКО) в съвместни надзорни екипи (СНЕ) на единния надзорен механизъм (ЕНМ) се предоставя обратна информация, при условие че работят в СНЕ на базата на поне 25 % от щатно работно място на пълно работно време съгласно предвиденото в рамката за наемане на работа на съответния НКО.

Принцип 2

Цел на обратната информация за работата

С цел да се подпомогне и подобри функционирането на ЕНМ като цяло, чрез обратната информация се оценява работата на подкоординатора от НКО във връзка с изпълнението на задачите му с оглед на по-нататъшното усъвършенстване на познанията му за целите на ЕНМ и на уменията му като подкоординатор от НКО, като по този начин се допринася за подобряване на работата и интеграцията на СНЕ.

Принцип 3

Процедура за предоставяне на обратна информация за работата

1.

В началото на цикъла за предоставяне на обратна информация координаторът на СНЕ, след като се консултира с подкоординатора от НКО, определя основните задачи и цели за всеки подкоординатор от НКО, по отношение на когото се предоставя обратна информация за работата съгласно принцип 1. Тези задачи и цели се отразяват във формуляра на ЕНМ за обратна информация.

2.

Координаторът на СНЕ предоставя на всеки подкоординатор от НКО напътствия и неформална обратна информация за работата му по време на целия цикъл за предоставяне на обратна информация. След като този цикъл завърши, координаторът на СНЕ предоставя на всеки подкоординатор от НКО обратна информация за работата му в края на цикъла както устно, така и писмено във формуляра на ЕНМ за обратна информация за работата. Преди да бъде финализиран формулярът, на подкоординатора се предоставя възможност официално да изрази мнение и направи коментари във връзка с обратната информация за работата му.

3.

Както в неформалната обратна информация, така и в обратната информация в края на цикъла се вземат предвид основните задачи и цели на подкоординатора от НКО, посочените в приложение II умения в ЕНМ и приносът на екипа му за цялостното функциониране на СНЕ.

Принцип 4

Достъп до обратната информация за работата

1.

При поискване от съответния НКО, на него му се предоставя достъп до обратната информация за работата в края на цикъла, като той може да я използва с цел да улесни ръководството на служителите си, ако това е позволено съгласно приложимото национално право.

2.

НКО могат да използват обратната информация за работата като допълнителни данни във вътрешните си системи за оценка на работата, ако това е позволено съгласно приложимото национално право.

3.

Достъпът до обратната информация за работата, включително нейното прехвърляне, се предоставя на НКО в съответствие с член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Принцип 5

Защита на лични данни, обработени в контекста на предоставянето на обратна информация за работата

1.

Данните, съставляващи обратна информация за работата, се обработват от ЕЦБ в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.

Данните, съставляващи обратна информация за работата, могат да се използват единствено за целите, описани в принципи 2 и 4, и могат да се съхраняват най-много в продължение на пет години.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък с уменията от особено значение за служителите, които работят в ЕНМ (умения в ЕНМ)

Професионални знания : знания по отношение на надзорните политики, методологии и разпоредби, по-специално в контекста на ЕНМ, както и по отношение на функционирането на финансовите институции. Следи развитието в тези области и прилага знанията към съответните професионални области.

Комуникация : предава информация ясно и стегнато на групи или отделни лица както устно, така и писмено, за да се увери, че те разбират информацията и смисъла ѝ. Изслушва другите и им отговаря по подходящ начин.

Сътрудничество и съдействие : изгражда и поддържа непрекъснати професионални взаимоотношения с колегите си, основани на оказване на съдействие, с цел постигането на европейските цели на екипа. Развива и поддържа ефективни взаимоотношения с другите с цел да насърчи и подпомогне работата в екип. Активно споделя данни, информация и знания в рамките на екипа.

Решителност за постигане на целите : изпълнява задачите с упоритост и постоянство, търси успешни решения, като същевременно адаптира собственото си поведение с цел да намери подходящ подход, за да постигне успешен резултат.

Преценка и инвазивност : анализира и оценява ситуации, данни и информация с цел да разработи подходящи стратегии, планове и политики. Разбира и формулира различни и противоположни гледни точки по даден въпрос, ако е необходимо, адаптира подходите според това как се променят изискванията на ситуацията, обмисля проблемите от нови гледни точки и доразвива идеите или решенията, предложени от други. Стреми се да разбере напълно въпросите, преди да отправи препоръка или да стигне до заключение, като същевременно събира пълна и точна информация според необходимото; достига до разумна преценка, като задава с уважение редица инвазивни въпроси; и непрекъснато следи за евентуални проблеми и различна информация.

Широки познания и поглед към бъдещето : има поглед отвъд собствената си роля, за да установи по-широкия контекст, в който работи, като има пълни познания за различните функции/звена, демонстрира познания за различните културни контексти и гледни точки и оценява евентуалните последици от собствените си решения за другите. Гледа напред и предвижда възможности и заплахи в бъдеще, предприема действия, за да създаде възможности или за да избегне бъдещ проблем.

Обективно, почтено и независимо поведение : действа независимо и обективно, в интерес на Съюза като цяло, въз основа на професионалните стандарти на ЕНМ, проверява обстоятелствата, за да си създаде пълна и реалистична представа за ситуацията. Стреми се да намали или отстрани пристрастността, предразсъдъците или субективните оценки, като се уповава на данни и факти, които могат да бъдат проверени.

Ръководство на екипи в ЕНМ (приложимо само за ръководителите) : направлява (виртуални/отдалечени) екипи и ги напътства към осъществяването на целите на екипа. Координира трансграничните дейности на екипа, като предоставя насоки и използва уменията и разнородността на членовете му по най-ефективния и ефикасен начин. Работи, за да намали и преодолее липсата на яснота, и намира начини, за да направлява и постига резултати в условията на несигурност.


Top