EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0001

Решение (ЕС) 2017/100 на Европейската централна банка от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2017/1)

OJ L 16, 20.1.2017, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; заключение отменено от 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/100/oj

20.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/51


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/100 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 11 януари 2017 година

за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2017/1)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.1, втора алинея във връзка с член 3.1, първо тире и член 18.1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/10) (1) беше създадена програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ПЗАПС), с която съществуващите програми на Евросистемата за закупуване на активи бяха разширени, така че да включват и ценни книжа на публичния сектор. Заедно с третата програма за закупуване на обезпечени облигации, програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа и програмата за закупуване от корпоративния сектор ПЗАПС е част от разширената програма за закупуване на активи (ПЗА). С ПЗА се цели да се подобри допълнително трансмисията на паричната политика, да се улесни предоставянето на кредити за икономиката на еврозоната, да се облекчат условията за заемане на средства от домакинствата и фирмите и да се допринесе за това темпът на инфлацията да се доближи в средносрочен план до нива под, но близо до 2 % в съответствие с основната цел на Европейската централна банка (ЕЦБ) да поддържа ценова стабилност.

(2)

Закупуването на активи по ПЗА е пропорционална мярка за намаляване на рисковете за прогнозата на динамиката на цените, тъй като в резултат от това ще се облекчат допълнително паричните и финансовите условия, включително тези, свързани с условията за заемане на средства от домакинствата и нефинансовите предприятия от еврозоната, като по този начин се подпомагат съвкупното потребление и инвестиционните разходи в еврозоната и в крайна сметка се допринася за доближаването на темпа на инфлацията до нива под, но близо до 2 % в средносрочен план. ПЗА е в пълно съответствие със задълженията на централните банки от Евросистемата по силата на Договорите, включително със забраната за парично финансиране, и не засяга функционирането на Евросистемата съгласно принципа за отворена пазарна икономика при свободна конкуренция.

(3)

В рамките на правомощието си да гарантира ценовата стабилност на 8 декември 2016 г. Управителният съвет реши, че с оглед на постигането на целите на ПЗА някои от параметрите ѝ следва да се изменят. Измененията са в съответствие с правомощията на Управителния съвет при провеждането на паричната политика, напълно са съобразени със задълженията на централните банки от Евросистемата по силата на Договорите и надлежно отразяват съображенията, свързани с управлението на риска.

(4)

По-конкретно, предвиденият срок за извършване на покупките съгласно ПЗА следва да бъде удължен до края на месец декември 2017 г. или за по-дълго, ако е необходимо, и при всяко положение до момента, в който Управителният съвет забележи устойчива корекция в тренда на инфлацията, която отговаря на целта му да постигне темп на инфлация под, но близо до 2 % в средносрочен план.

(5)

Ликвидността, предоставяна на пазара чрез комбинираните месечни покупки съгласно ПЗА, следва да продължи да бъде в размер на 80 милиарда евро до края на месец март 2017 г. От месец април 2017 г. стойността на комбинираните месечни покупки съгласно ПЗА следва да бъде 60 милиарда евро до края на месец декември 2017 г. или за по-дълго, ако е необходимо, и при всяко положение до момента, в който Управителният съвет забележи устойчива корекция в тренда на инфлацията, която отговаря на целта му по отношение на инфлацията. Ако междувременно прогнозата се влоши или ако финансовите условия станат несъвместими с по-нататъшно развитие към устойчива корекция в тренда на инфлацията, Управителният съвет възнамерява да увеличи размера и/или срока на програмата.

(6)

С цел да се гарантира непрекъснатото нормално извършване на покупките съгласно ПЗА през предвидения срок, матуритетът на активите съгласно ПЗАПС следва да се разшири, като минималният остатъчен матуритет на допустимите ценни книжа се намали от две години на една година. Освен това съгласно ПЗА следва да се разрешат, доколкото са необходими, покупките на ценни книжа, чиято доходност до падежа е под лихвения процент по депозитното улеснение на ЕЦБ.

(7)

Поради това Решение (ЕС) 2015/774 (ЕЦБ/2015/10) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Решение (ЕС) 2015/774 (ЕЦБ/2015/10) се изменя, както следва:

1.

В член 3 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За да бъдат допустими за покупки съгласно ПЗАПС, дълговите ценни книжа по смисъла на параграфи 1 и 2 трябва да имат минимален остатъчен матуритет 1 година и максимален остатъчен матуритет 30 години към момента на закупуването им от съответната централна банка от Евросистемата. За да се улесни нормалното извършване на покупките, търгуемите дългови инструменти с остатъчен матуритет 30 години и 364 дни са допустими съгласно ПЗАПС. Националните централни банки извършват и заместващи покупки на търгуеми дългови ценни книжа, емитирани от международни организации и многостранни банки за развитие, в случай че предвидените суми за покупки на търгуеми дългови ценни книжа, емитирани от централни, регионални или местни правителства, както и от признати агенции, не могат да бъдат достигнати.“;

2.

В член 3 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Разрешават се покупките на номинални търгуеми дългови инструменти с отрицателна доходност до падежа (или с най-ниска възможна доходност), която е равна на лихвения процент по депозитното улеснение или го надхвърля. Доколкото са необходими, се разрешават покупките на номинални търгуеми дългови инструменти с отрицателна доходност до падежа (или с най-ниска възможна доходност), която е под лихвения процент по депозитното улеснение.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 13 януари 2017 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 11 януари 2017 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка от 4 март 2015 г. относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/10) (ОВ L 121, 14.5.2015 г., стр. 20).


Top