EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2373

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2373 на Съвета от 22 декември 2016 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1127

OJ L 352, 23.12.2016, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/01/2017; заключение отменено от 32017R0150

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2373/oj

23.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 352/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2373 НА СЪВЕТА

от 22 декември 2016 година

за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1127

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 12 юли 2016 г. Съветът прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1127 (2) за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001, чрез съставяне на актуализиран списък на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилага Регламент (ЕО) № 2580/2001.

(2)

Съветът установи, че още три лица са участвали в извършването на терористични действия по смисъла на член 1, параграфи 2 и 3 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета (3), че по отношение на тях е било взето решение от компетентен орган по смисъла на член 1, параграф 4 от същата обща позиция и че към тях следва да се прилагат специалните ограничителни мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 2580/2001.

(3)

Списъкът на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилага Регламент (ЕО) № 2580/2001, следва съответно да се измени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1127 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2016 година.

За Съвета

Председател

M. LAJČÁK


(1)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1127 на Съвета от 12 юли 2016 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2425 (ОВ L 188, 13.7.2016 г., стр. 1).

(3)  Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета от 27 декември 2001 година за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лицата, изброени по-долу, се добавят в списъка на лицата, съдържащ се в раздел I (Лица) от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1127:

EL HAJJ, Hassan Hassan, роден на 22 март 1988 г. в Zaghdraiya, Sidon (Ливан), канадски гражданин. Номер на паспорта: JX446643 (Канада);

MELIAD, Farah (известен също като HUSSEIN HUSSEIN, известен също като JAY DEE), роден на 5 ноември 1980 г. в Сидни (Австралия), австралийски гражданин. Номер на паспорта: M2719127 (Австралия);

ȘANLI, Dalokay (известен също като Sinan), роден на 13 октомври 1976 г. в Pülümür (Турция).


Top