Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2236

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2236 на Комисията от 12 декември 2016 година за определяне на техническите характеристики на ad hoc модула за 2018 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот (Текст от значение за ЕИП )

C/2016/8212

OJ L 337, 13.12.2016, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2236/oj

13.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2236 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2016 година

за определяне на техническите характеристики на ad hoc модула за 2018 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (1), и по-специално член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

ЕС е поел дългосрочен ангажимент да насърчава съчетаването на професионалния и личния живот. С директивите относно отпуска по майчинство (2) и родителския отпуск (3) се определят минимални стандарти в тази област. С целите от Барселона се определят и цели на ЕС за по-добро предоставяне на грижи за децата, а в рамките на европейския семестър за 2016 г. се посочват конкретни препоръки за всяка държава относно съчетаването на професионалния и личния живот.

(2)

В работната си програма за 2016 г. (4) Комисията представя своите планове да разработи инициатива за преодоляване на предизвикателствата за родителите и лицата, полагащи грижи, във връзка със съчетаването на професионалния и личния живот.

(3)

С оглед на това от съществено значение е да се следят предизвикателствата, свързани със съчетаването на професионалния и личния живот, както и напредъкът в тази област; не по-малко важно е да се подобри събирането на данни.

(4)

С Регламент (ЕС) № 318/2013 на Комисията (5) се създава ad hoc модул относно съвместяването на професионалния и семейния живот.

(5)

В Делегиран регламент (ЕС) № 1397/2014 на Комисията (6) се определя и се описва областта на специализирана информация („ad hoc подмодули“), която да бъде включена в ad hoc модула за 2018 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот.

(6)

Комисията следва да определи техническите характеристики, филтрите, кодовете и срока за предаване на данните за ad hoc модула относно съвместяването на професионалния и семейния живот.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Техническите характеристики на ad hoc модула за 2018 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот, филтрите и кодовете, които трябва да се използват, както и срокът, в който резултатите се изпращат на Комисията, се определят в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3.

(2)  Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 348, 28. 11.1992 г., стр. 1).

(3)  Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО (ОВ L 68, 18.3.2010 г., стр. 13).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Регламент (ЕС) № 318/2013 на Комисията от 8 април 2013 г. за приемане на програмата от ad hoc модули за 2016—2018 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 99, 9.4.2013 г., стр. 11).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) № 1397/2014 на Комисията от 22 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 318/2013 за приемане на програмата от ad hoc модули за 2016—2018 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 370, 30.12.2014 г., стр. 42).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В настоящото приложение се определят техническите характеристики, филтрите и кодовете, които трябва да се използват в предвидения за 2018 г. аd hoc модул относно съвместяването на професионалния и семейния живот. В него се определят и датите за предаване на данните на Комисията.

Срок за предаване на резултатите на Комисията:31 март 2019 г.

Филтри и кодове, които трябва да се използват за изпращането на данните: съгласно приложение III към Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията (1).

Колони, предназначени за незадължителни тегловни коефициенти, които да се използват при подизвадки или при липса на отговори: колони 223 — 226, съдържащи цели числа, и колони 227 — 228, съдържащи десетични знаци.

1)   Подмодул 1: Задължения за полагане на грижи

Име/колона

Код

Описание

Филтър

CARERES

 

Задължения за полагане на грижи

AGE = 18–64

211

 

Редовно полагане на грижи за деца — собствени или на партньора (ненавършили 15 години), или за недееспособни роднини (навършили 15 години)

 

 

1

Няма задължения за полагане на грижи

 

 

2

Само за децата в домакинството — собствени или на партньора

 

 

3

Само за деца извън домакинството — собствени или на партньора

 

 

4

За деца в домакинството и извън него — собствени или на партньора

 

 

5

Само за недееспособни роднини

 

 

6

За децата в домакинството — собствени или на партньора, и за недееспособни роднини

 

 

7

За деца извън домакинството — собствени или на партньора, и за недееспособни роднини

 

 

8

За деца в домакинството и извън него — собствени или на партньора, и за недееспособни роднини

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Ползване на услуги за грижи за деца

CARERES = 2-4,6-8

212

 

Ползване на професионални услуги за грижи за деца — за някои или за всички деца

 

 

1

Не

 

 

2

Да, за някои деца

 

 

3

Да, за всички деца

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Причини да не се ползват услуги за грижи за деца

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Основна причина да не се ползват (в по-голяма степен) услуги за грижи за деца — собствени или на партньора

 

 

01

Няма достъпни/налични услуги

 

 

02

Разходи

 

 

03

Качество/вид на услугата

 

 

04

Други пречки във връзка с услугата

 

 

05

Полагането на грижи се организира самостоятелно/с партньор

 

 

06

Полагането на грижи се организира, в т.ч. с допълнителна неинституционална подкрепа

 

 

07

Използваните професионални услуги (за някои, но не за всички деца) са достатъчни

 

 

08

Децата сами се грижат за себе си

 

 

09

Други лични съображения

 

 

99

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Отражение на задълженията за полагане на грижи за деца върху заетостта

CARERES = 2-4,6-8 и WSTATOR = 1,2

215

 

Основен начин, по който заетите лица са приспособили трудовата си дейност, за да изпълняват по-лесно задълженията си за полагане на грижи за деца

 

 

1

Промени за увеличаване на доходите

 

 

2

Намалено работно време (по-малко часове)

 

 

3

По-лесни за изпълнение задачи на работното място

 

 

4

Смяна на работното място или работодателя за по-лесно съвместяване на задълженията

 

 

5

Понастоящем — в отпуск по семейни причини

 

 

6

Други

 

 

7

Няма отражение

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

2)   Подмодул 2: Гъвкавост при организацията на работата

Име/колона

Код

Описание

Филтър

POSSTEND

 

Гъвкавост на работното време за полагане на грижи

STAPRO = 3 и CARERES = 2-8

216

 

Възможност за различно начало и/или край на работния ден на основното работно място, за да може по-лесно да се изпълняват задълженията за полагане на грижи

 

 

1

По принцип е възможно

 

 

2

Рядко е възможно

 

 

3

Не е възможно

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Гъвкавост да се ползват цели дни за полагане на грижи

STAPRO = 3 и CARERES = 2-8

217

 

Възможност работното време да се организира така, че на основното работно място да се ползват цели дни, за да може по-лесно да се изпълняват задълженията за полагане на грижи

 

 

1

По принцип е възможно

 

 

2

Рядко е възможно

 

 

3

Не е възможно

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Основна пречка на работното място за съвместяване на задълженията

WSTATOR = 1,2 и CARERES = 2-8

218

 

Съвместяването на задълженията е извънредно трудно поради характера на основната работа

 

 

1

Няма пречки

 

 

2

Продължително работно време

 

 

3

Непредвидим или затрудняващ график на работа

 

 

4

Дълго пътуване до работното място

 

 

5

Работата е трудна или изтощителна

 

 

6

Липса на подкрепа от страна на работодатели и колеги

 

 

7

Други пречки

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

3)   Подмодул 3: Прекъсвания на трудовата дейност и родителски отпуск

Име/колона

Код

Описание

Филтър

STOPWORK

 

Прекъсване на трудовата дейност за полагане на грижи за деца

AGE = 18–64

219

 

Не са работили най-малко един месец през трудовия си стаж, за да се грижат за деца — собствени или на партньора

 

 

1

Да

 

 

2

Никога не са работили, за да се грижат за децата

 

 

3

Няма (но са били/понастоящем са заети и имат деца)

 

 

4

Никога не са работили по други причини

 

 

5

Никога не са имали деца

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Обща продължителност на прекъсванията на трудовата дейност за полагане на грижи за деца

STOPWORK = 1

220

 

Сума на всички прекъсвания на работа с продължителност най-малко един месец

 

 

1

До 6 месеца

 

 

2

Повече от 6 месеца до 1 година

 

 

3

Повече от 1, но до 2 години

 

 

4

Повече от 2, но до 3 години

 

 

5

Повече от 3, но до 5 години

 

 

6

Повече от 5 години

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Ползване на родителски отпуск

STOPWORK = 1

221

 

Ползване на родителски отпуск и/или отпуск по майчинство/бащинство при прекъсване на работа, за да се полагат грижи за деца

 

 

1

Ползван е само родителски отпуск

 

 

2

Съчетание от отпуски по семейни причини

 

 

3

Ползван е само отпуск по майчинство/бащинство

 

 

4

Не е ползван отпуск по семейни причини

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Прекъсване на трудовата дейност за полагане на грижи за недееспособни роднини

AGE = 18 — 64 и (EXISTPR = 1 или WSTATOR = 1,2)

222

 

Не са работили или са работили с намалено работно време най-малко един месец през трудовия си стаж, за да се грижат за недееспособни роднини (навършили 15 години)

 

 

1

Прекъсване на работата

 

 

2

Само намалено работно време

 

 

3

Няма прекъсване, нито намалено работно време

 

 

4

Никога не се е налагало да се грижат за недееспособни роднини

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 


(1)  Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2009 г. нататък, и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи, както и за определянето на референтните тримесечия (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 57).


Top