EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2031

Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета

OJ L 317, 23.11.2016, p. 4–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj

23.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/4


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2016/2031 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2016 година

за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Директива 2000/29/ЕО на Съвета (3) се установява растителноздравният режим.

(2)

На 21 ноември 2008 г. Съветът прикани Комисията да извърши оценка на този растителноздравен режим.

(3)

Предвид резултата от тази оценка и опита, натрупан от прилагането на Директива 2000/29/ЕО, посочената директива следва да бъде заменена. За да се гарантира еднообразно прилагане на новите правила, актът, заменящ посочената директива, следва да бъде под формата на регламент.

(4)

Здравето на растенията е много важно за растениевъдството, горите, естествените и засадените площи, естествените екосистеми, eкосистемните услуги и биологичното разнообразие в Съюза. Здравето на растенията е застрашено от някои видове, които са вредни за растенията и растителните продукти, като понастоящем има по-голям риск от тяхното въвеждане на територията на Съюза поради глобализацията на търговията и изменението на климата. С цел борба с тази заплаха е необходимо да се предприемат мерки във връзка с определянето на фитосанитарните рискове, породени от посочените вредители, и намаляването на тези рискове до приемливо ниво.

(5)

Необходимостта от такива мерки отдавна е призната. Те са и предмет на международни споразумения и международни конвенции, включително Международната конвенция по растителна защита (МКРЗ) от 6 декември 1951 г., сключена в рамките на Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО), и нейния нов изменен текст, одобрен от Конференцията на ФАО през ноември 1997 г. на нейната 29-а сесия. Съюзът и всички негови държави членки са договарящи страни по МКРЗ.

(6)

Оказа се, че за целите на определянето на обхвата на настоящия регламент е важно да се вземат под внимание биогеографските фактори, за да се предотврати въвеждането и разпространението на територията на Европейския съюз на вредители, които не се намират на тази територия. Следователно Сеута, Мелила и, с изключение на Мадейра и Азорските острови, най-отдалечените региони на държавите членки, посочени в член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), следва да бъдат изключени от териториалния обхват на настоящия регламент. Позоваванията на трети държави следва да се считат за позовавания и на тези изключени територии.

(7)

В Директива 2000/29/ЕО се определят правилата относно официалния контрол, който се извършва от компетентните органи по отношение на защитните мерки срещу въвеждането в Общността на организми, които са вредни за растенията и растителните продукти, и срещу тяхното разпространение в Общността. В нея се изисква провеждането на адекватни и ефикасни мерки за контрол от държавите членки. Тези адекватни и ефикасни мерки за официален контрол следва да бъдат запазени и в бъдеще. Като част от пакета „По-разумно регулиране за по-безопасни храни“ настоящият регламент следва да предвижда единствено ограничен брой разпоредби относно официалния контрол, тъй като тези правила следва да се предвидят в рамките на хоризонталната нормативна уредба относно официалния контрол.

(8)

Следва да се посочат критерии за определянето на вредителите, по отношение на които е необходимо приемането на мерки за предотвратяване на тяхното въвеждане и разпространение на цялата територия на Съюза. Такива вредители се наричат „карантинни вредители от значение за Съюза“. Следва също така да се посочат критерии за определянето на вредители, по отношение на които е необходимо приемането на мерки за борба само във връзка с една или няколко части от тази територия. Такива вредители се наричат „карантинни вредители по отношение на определена защитена зона“. Когато тези вредители са растения, прилагането на настоящия регламент следва да е насочено по-специално към растенията, паразитиращи по други растения, когато те са най-вредни за здравето на растенията.

(9)

За да се позволи усилията за борба с карантинните вредители от значение за Съюза да бъдат съсредоточени върху вредителите, чието потенциално икономическо, екологично и социално въздействие е най-сериозно за територията на Съюза, следва да бъде изготвен ограничен списък на такива вредители (наричани по-долу „приоритетни вредители“).

(10)

С цел да се гарантира, че е предприето ефективно и навременно действие при наличие или при съмнение за наличие на карантинен вредител от значение за Съюза, следва да се въведат задължения за уведомяване за държавите членки, професионалните оператори и обществеността.

(11)

Когато изпълнението на тези задължения за уведомяване предполага, че на компетентните органи следва да бъдат разкрити лични данни на физически или юридически лица, това може да представлява ограничаване на правото по член 8 (Защита на личните данни) от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“). Такова ограничаване обаче би било необходимо и пропорционално за постигане на целта на настоящия регламент, която е от обществен интерес.

(12)

Професионален оператор или друго лице, което има съмнения или узнае за наличието на карантинен вредител от значение за Съюза в растение, растителен продукт или друг обект, който е под негов контрол или се е намирал под негов контрол, следва да бъде задължен да уведоми компетентния орган за това съмнение или знание, да предприеме всички мерки, които може да са целесъобразни във връзка с отстраняването на вредителя и изтеглянето или изземването на съответните растения, растителни продукти или други обекти и да предостави информация на компетентния орган, на другите лица по търговската верига и на обществеността.

(13)

Държавите членки следва да предприемат всички необходими фитосанитарни мерки, за да ликвидират карантинните вредители от значение за Съюза, когато те бъдат открити на тяхна територия. Целесъобразно е да бъдат определени мерките, които могат да бъдат предприети в тези случаи от държавите членки. Целесъобразно е да бъдат определени и принципите, които държавите членки следва да отчетат, когато решават какви мерки следва да бъдат предприети. Тези мерки следва да включват определянето на демаркационни области, състоящи се от нападната от вредители зона и буферна зона и, когато е приложимо, определянето на действия, които следва да се предприемат от професионален оператор или от друго лице с цел да се отстрани карантинният вредител или с цел да се предотврати неговото разпространение.

(14)

В някои случаи държавите членки следва да наложат мерки за ликвидирането на карантинни вредители от значение за Съюза по растенията в частни помещения или други площи, тъй като ликвидирането на вредителите може да бъде успешно само при отстраняване на всички източници на нападение. За тази цел компетентните органи на държавите членки следва да имат законен достъп до тези помещения или други площи. Това може да представлява ограничаване на правата по член 7 (Зачитане на личния и семейния живот) и по член 17 (Право на собственост) от Хартата. Посоченото ограничаване следва да бъде необходимо и пропорционално за постигане на целта на настоящия регламент, която е от обществен интерес.

(15)

Превенцията и ранното откриване на наличието на вредители е изключително важно за навременното и ефективното им ликвидиране. Поради това държавите членки следва да провеждат наблюдения за наличие на карантинни вредители от значение за Съюза в областите, в които не е известно за наличието на тези вредители. Предвид броя на карантинните вредители от значение за Съюза и времето и ресурсите, необходими за провеждането на тези наблюдения, държавите членки следва да изготвят многогодишни програми за наблюдение.

(16)

На Комисията следва да се предостави правомощието да приема мерки при съмнение или потвърдено наличие на конкретни карантинни вредители от значение за Съюза, по-специално във връзка с тяхното ликвидиране и ограничаване, както и за определянето на демаркационни области, наблюдения, планове за действие при извънредни ситуации, симулационни учения и планове за действие.

(17)

Когато в демаркационна област бъде установен карантинен вредител от значение за Съюза и той не може за бъде ликвидиран, Комисията следва да предприеме мерки на равнището на Съюза по отношение на ограничаването на вредителя в тази област.

(18)

За да се осигури бързото и ефективно действие срещу вредители, които не са карантинни вредители от значение за Съюза, но за които държавите членки считат, че могат да отговарят на условията за включване в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза, следва да се предвиди възможност държавите членки да предприемат мерки, в случай че узнаят за наличието на такива вредители. Сходни възможности следва да бъдат предвидени и за Комисията.

(19)

При определени условия на държавите членки следва да се даде възможност да приемат по-строги мерки от изискваните съгласно законодателството на Съюза.

(20)

По отношение на приоритетните вредители следва да се прилагат специални разпоредби, по-специално във връзка с предоставянето на информация на обществеността, наблюденията, плановете за действие при извънредни ситуации, симулационните учения, плановете за действие за ликвидиране и съфинансирането на мерки от Съюза.

(21)

Карантинните вредители, които се срещат на територията на Съюза, но не се срещат в конкретни части на тази територия, означени като „защитени зони“, и чието наличие би имало неприемливо икономическо, социално или екологично въздействие само в рамките на тези защитени зони, следва да бъдат специално определени и включени в списък като „карантинни вредители по отношение на определена защитена зона“. Въвеждането, движението и освобождаването в съответните защитени зони на карантинни вредители по отношение на определена защитена зона следва да бъдат забранени.

(22)

Следва да бъдат установени правила по отношение на признаването, изменението или отмяната на признаването на дадена защитена зона, на задълженията за наблюдение на защитените зони, на действията, които трябва да бъдат предприети, в случай че в съответните защитени зони се установи наличие на карантинни вредители по отношение на определената защитена зона, както и на определянето на временни защитени зони. Следва да се прилагат строги правила за изменение на обхвата и за отмяна на признаването, когато в рамките на съответната защитена зона се установи наличие на карантинен вредител по отношение на защитената зона.

(23)

Вредител, който не е карантинен вредител от значение за Съюза, следва да се нарича „регулиран от Съюза некарантинен вредител“, ако този вредител се предава основно чрез определени растения за засаждане, неговото наличие в тези растения за засаждане има неприемливо икономическо въздействие по отношение на предвидената употреба на тези растения и той е включен в списък като регулиран от Съюза некарантинен вредител. С цел ограничаване на наличието на такива вредители тяхното въвеждане или движение в рамките на територията на Съюза чрез съответните растения за засаждане следва да бъде забранено, когато наличието на тези вредители е над определен праг.

(24)

Някои растения, растителни продукти и други обекти пораждат неприемлив риск, дължащ се на вероятността да бъдат гостоприемник на карантинен вредител от значение за Съюза. За някои от тях има налични приемливи мерки за намаляване на риска, но не и за други. В зависимост от наличието на приемливи мерки за намаляване на риска въвеждането или движението им на територията на Съюза следва да бъдат забранени или те следва да подлежат на специални изисквания. Тези растения, растителни продукти и други обекти следва да бъдат включени в списък.

(25)

Освен мерките, предприети за управление на неприемливия риск, свързан с растенията, растителните продукти и другите обекти, в настоящия регламент следва да бъдат предвидени основани на риска и превантивни мерки за защита на територията на Съюза от вредители, които може да бъдат въведени чрез растение, растителен продукт или друг обект с произход от трета държава, въз основа на предварителна оценка на този висок риск. При тази предварителна оценка следва да се отчитат специфични подходящи критерии за съответното растение, растителен продукт или друг обект. За тази цел следва да бъдат отчетени научните становища или проучвания на МКРЗ, Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EОРЗ), Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) или органите на държавите членки. Въз основа на тази предварителна оценка следва да бъде съставен списък на тези високорискови растения, растителни продукти или други обекти и тяхното въвеждане на територията на Съюза следва да бъде забранено, докато не бъде извършена оценка на риска в съответствие със стандартите на МКРЗ. Посочените растения, растителни продукти или други обекти не включват тези, чието въвеждане на територията на Съюза е забранено или подлежи на специални и еквиваленти изисквания въз основа на анализ на риска от вредители, или за които се прилагат временните забрани, установени в настоящия регламент.

(26)

Следва да бъдат предвидени дерогации от забраните или специалните изисквания по отношение на въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти на територията на Съюза. На Комисията следва да се предостави правомощието да признава някои мерки на трети държави за еквивалентни на изискванията за движение в рамките на територията на Съюза на съответните растения, растителни продукти и други обекти.

(27)

Тези забрани или изисквания не следва да се прилагат нито по отношение на малки количества от определени растения, растителни продукти и други обекти, различни от растения за засаждане, за нетърговски и непрофесионални цели, нито — в някои случаи — по отношение на въвеждането и движението в пограничните зони на растения, растителни продукти и други обекти.

(28)

Целесъобразно е да се предвиди освобождаване от забраната за въвеждане и движение на територията на Съюза на вредители, растения, растителни продукти и други обекти, към които се прилагат такива забрани и които са предназначени за определени цели като официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция. Следва да се предвидят съответни предпазни мерки, а на заинтересованите лица следва да се предоставя необходимата информация.

(29)

Растения, които се придвижват към Съюза от трети държави и преминават през пощенските служби, в много случаи не съответстват на фитосанитарните изисквания на Съюза. С цел по-добра информираност следва да бъдат установени конкретни правила по отношение на информацията, която да се предоставя на пътниците и клиентите на пощенските служби.

(30)

При определени условия следва да се предвиди дерогация от правилата на Съюза за въвеждане и движение в рамките на територията на Съюза за растения, растителни продукти и други обекти, които са в режим на фитосанитарен транзит.

(31)

Международната търговия с растения, растителни продукти и други обекти, за които има ограничен фитосанитарен опит, може потенциално да крие неприемливи рискове от установяване на карантинни вредители, които все още не са включени в списъка като карантинни вредители от значение за Съюза и за които не са приети мерки съгласно настоящия регламент. За да се създадат условия за бързо и ефективно предприемане на действия срещу тези новоустановени или предполагаеми рискове от вредители, свързани с растения, растителни продукти и други обекти, които не подлежат на постоянни изисквания или забрани, но може да отговарят на условията за такива постоянни мерки, Комисията следва да има възможността да приема временни мерки в съответствие с принципа на предпазливост и да идентифицира тези растения, растителни продукти и други обекти, като се основава на обективни и установени данни.

(32)

Необходимо е да се установят забрани и специални изисквания, сходни на вече определените за територията на Съюза, по отношение на въвеждането и движението в рамките на защитените зони на растения, растителни продукти и други обекти, които биха породили неприемливо ниво на риск, дължащ се на вероятността да бъдат гостоприемник на съответния карантинен вредител по отношение на определената защитена зона.

(33)

Следва да бъдат приети общи изисквания относно транспортните средства, техниката и опаковъчния материал, използвани за растенията, растителните продукти и другите обекти, за да се гарантира, че те са свободни от карантинни вредители.

(34)

Държавите членки следва да определят съоръжения за задържане и карантинни пунктове. Следва да бъдат въведени изисквания относно определянето, разрешаването, функционирането и надзора на тези съоръжения за задържане и карантинни пунктове, както и относно освобождаването на растения, растителни продукти или други обекти от тези съоръжения или пунктове. Когато в тези изисквания се включва задължението за водене на списъци на персонала и на посетителите в съоръженията и пунктовете, това може да представлява ограничаване на правото по член 8 (Защита на личните данни) от Хартата. Това ограничаване обаче ще бъде необходимо и пропорционално за постигане на целта на настоящия регламент, която е от обществен интерес.

(35)

Комисията следва да поддържа актуализиран обществено достъпен списък на всички уведомления, които е получила, във връзка с появяващи се вредители в трети държави, които могат да представляват риск за здравето на растенията на територията на Съюза.

(36)

С цел да се гарантира ефективното изпълнение на настоящия регламент някои професионални оператори, които са обвързани със задължения по настоящия регламент, следва да бъдат регистрирани в регистри, създадени от държавите членки. Следва да бъдат определени изискванията за регистрация, както и случаите на освобождаване от тези изисквания.

(37)

За да се улесни откриването на източника на нападение от карантинен вредител, е целесъобразно да се изиска от професионалните оператори да съхраняват данни за растенията, растителните продукти и другите обекти, доставени им от професионални оператори и доставяни от тях самите на други професионални оператори. Предвид периода на латентност на някои карантинни вредители и времето, необходимо за откриване на източника на нападението, данните следва да се съхраняват най-малко в продължение на три години.

(38)

Професионалните оператори следва също така да имат въведени системи и процедури, които да позволят проследяването на движението на растенията, растителните продукти и другите обекти в рамките на техните помещения или други площи и между тях.

(39)

Следва да се изисква фитосанитарен сертификат за някои растения, растителни продукти и други обекти при въвеждането им от трети държави на територията на Съюза и в защитените зони. От съображения за прозрачност тези растения, растителни продукти и други обекти следва да бъдат включени в списък.

(40)

Фитосанитарни сертификати следва да се изискват и за въвеждането на други растения от трети държави на територията на Съюза. Това е важно, за да се осигури необходимото ниво на фитосанитарна безопасност, както и ефективен надзор над вноса тези растения в Съюза, както и на свързаните с това рискове. За тези растения не следва обаче да се прилагат разпоредбите относно официалния контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове, предвидени в съответното законодателство на Съюза.

(41)

Тези фитосанитарни сертификати следва да съответстват на изискванията на МКРЗ и следва да удостоверяват съответствие с изискванията и мерките, установени съгласно настоящия регламент. За да се осигури надеждност на фитосанитарните сертификати, следва да бъдат установени правила по отношение на условията за тяхната валидност и обезсилването им.

(42)

Движението в рамките на територията на Съюза и към и в рамките на защитените зони на някои растения, растителни продукти и други обекти следва да бъде разрешено само ако има придружаващ растителен паспорт, с който се удостоверява съответствието с изискванията и мерките, установени в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. От съображения за прозрачност тези растения, растителни продукти и други обекти следва да бъдат включени в списък.

(43)

Не следва да се изискват растителни паспорти за растения, растителни продукти и други обекти, доставяни пряко на крайни потребители, включително любители градинари. Следва обаче да бъдат предвидени някои изключения.

(44)

С цел да се осигури надеждността на растителните паспорти следва да бъдат установени правила относно тяхното съдържание и форма.

(45)

Растителните паспорти като цяло следва да се издават от професионален оператор, получил разрешение. Следва да е възможно компетентните органи да решат да издават сами растителните паспорти.

(46)

Следва да се установят правила за издаването на растителните паспорти, за прегледите, необходими за издаването им, за поставянето на растителните паспорти, за издаването на разрешения и упражняването на надзор върху професионалните оператори, които издават растителни паспорти, за задълженията на получилите разрешение оператори и за отнемането на това разрешение.

(47)

За да се облекчи тежестта на получилите разрешение оператори, прегледите за издаване на растителните паспорти следва, когато е целесъобразно, да се съчетават с изпитванията, изисквани по директиви 66/401/ЕИО (4), 66/402/ЕИО (5), 68/193/ЕИО (6), 2002/54/EО (7), 2002/55/EО (8), 2002/56/EО (9), 2002/57/EО (10), 2008/72/EО (11) и 2008/90/EО (12) на Съвета.

(48)

Получилите разрешение оператори следва да имат необходимите познания относно вредителите.

(49)

Някои получили разрешение оператори може да желаят да изготвят план за управление на риска от вредители, с който се осигурява и се доказва високо ниво на компетентност и осведоменост по въпросите на рисковете от вредители по отношение на критичните точки в професионалната им дейност, и така да обосноват специални договорености с компетентните органи относно борбата с вредителите. Следва да бъдат установени правила на Съюза по отношение на съдържанието на тези планове.

(50)

Целесъобразно е да се предвиди замяната на растителните паспорти, както и на фитосанитарните сертификати.

(51)

При несъответствие с правилата на Съюза растителните паспорти следва да бъдат отстранявани, обезсилени, а с оглед на проследимостта — запазвани.

(52)

В Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 „Регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия“ (МСФМ № 15) се изисква дървеният опаковъчен материал да бъде маркиран със специална маркировка, поставена от професионални оператори, получили разрешение по надлежния ред и подлежащи на съответен надзор. В настоящия регламент следва да се определят изискванията относно обработката, маркирането и поправката на дървен опаковъчен материал, в съответствие с посочения стандарт. В настоящия регламент следва също така да бъдат установени правила за издаването на разрешения и надзора на професионалните оператори на територията на Съюза, които поставят тази маркировка.

(53)

Когато това се изисква от трета държава, съответните растения, растителни продукти или други обекти следва да бъдат придвижвани от територията на Съюза към тази трета държава с фитосанитарен сертификат за износ или реекспорт. В съответствие с разпоредбите на МКРЗ тези сертификати следва да бъдат издадени от компетентните органи, като бъде съобразено съдържанието на образците на сертификатите за износ и реекспорт, определени в МКРЗ. Следва да се предложи защита на третите държави срещу карантинни вредители от значение за Съюза поради признатия им вреден характер, освен когато за даден карантинен вредител от значение за Съюза е официално известно, че се среща в третата държава и че не подлежи на официален контрол, или когато може основателно да се допусне, че този карантинен вредител от значение за Съюза не отговаря на критериите да бъде определен за карантинен вредител за съответната трета държава.

(54)

Когато дадено растение, растителен продукт или друг обект се придвижват през повече от една държава членка, преди да бъдат изнесени в трета държава, е важно държавата членка, в която растенията, растителните продукти или другите обекти са произведени или преработени, да обменя информация с държавата членка, която издава фитосанитарния сертификат за износ. Този обмен на информация е важен, за да се позволи удостоверяване на съответствието с изискванията на третата държава. Следователно следва да бъде създаден хармонизиран „предекспортен сертификат“, за да се гарантира, че обменът на информацията се извършва по уеднаквен начин.

(55)

Комисията следва да създаде електронна система за уведомленията, изисквани в съответствие с настоящия регламент.

(56)

С цел да се вземе предвид най-сериозното икономическо, социално или екологично въздействие на определени карантинни вредители от значение за Съюза върху неговата територия, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с изготвянето на списъци на приоритетните вредители.

(57)

С цел да се гарантира, че изключенията за карантинните вредители от значение за Съюза и за растенията, растителните продукти и другите обекти с произход от трети държави или територии, за които има забрана за въвеждането им на територията на Съюза, използвани за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция, се прилагат по начин, който не поражда риск от вредители за територията на Съюза или за части от нея, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с правилата относно обмена на информация между държавите членки и Комисията за въвеждането, движението, държането, размножаването и използването на територията на Съюза на съответните вредители и растения, растителни продукти и други обекти, за процедурите и условията за издаване на съответното разрешение и за наблюдението на съответствието, както и за действията, които да се предприемат в случай на несъответствие.

(58)

С цел да се гарантира правилното прилагане на дерогациите от задължението за извършване на ежегодни наблюдения в демаркационните области, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с допълнителното конкретизиране на вредителите, за които се отнасят тези дерогации, и условията за прилагането на тези дерогации.

(59)

С цел да се гарантира, че са установени защитени зони и че те функционират надеждно, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с подробните правила за наблюденията, които трябва да се провеждат за целите на признаването на защитените зони и за подготовката и съдържанието на наблюденията за карантинни вредители по отношение на определена защитена зона.

(60)

С цел да се гарантира пропорционално и ограничено прилагане на освобождаванията от изисквания, свързани с движението на растения, растителни продукти или други обекти към или в рамките на пограничните зони, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с правилата относно максималната ширина на пограничните зони на дадена трета държава и на пограничните зони на дадена държава членка, максималното разстояние за движение на съответните растения, растителни продукти и други обекти в рамките на пограничната зона на третата държава и на пограничната зона на държавата членка, както и процедурите по разрешаване на въвеждането в пограничната зона на държавата членка и на движението в нея на растения, растителни продукти и други обекти.

(61)

С цел да се гарантира, че регистрацията на професионалните оператори е пропорционална на целта за контролиране на риска от вредители, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с правилата за определяне на допълнителни категории професионални оператори, които да бъдат освободени от задължението за вписване в регистър, специалните изисквания за регистрация на определени категории професионални оператори и максималните стойности на малките количества, които професионалните оператори могат да доставят на крайните потребители с оглед да бъдат освободени от задължението за вписване в регистър.

(62)

С цел да се гарантира надеждността на фитосанитарните сертификати на трети държави, които не са договарящи страни по МКРЗ, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с правилата, с които се допълват условията за приемане на фитосанитарни сертификати от тези трети държави.

(63)

С цел да се сведат до минимум рисковете от вредители, свързани с растения, растителни продукти или други обекти, придвижвани в рамките на територията на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с правилата, с които се определят случаите, в които освобождаването от изискването за издаване на растителни паспорти на определени растения, растителни продукти или други обекти се прилага само при малки количества.

(64)

С цел да се гарантира надеждността на прегледите на растенията, растителните продукти и другите обекти, извършвани за целите на издаването на растителните паспорти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с правилата относно визуалната проверка, вземането на проби и изпитванията, както и честотата и и графика на прегледите.

(65)

С цел да се повиши надеждността на растителните паспорти на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с правилата за определяне на критериите, на които трябва да отговарят професионалните оператори, за да им бъде разрешено да издават растителни паспорти, както и процедурите за гарантиране на спазването на тези критерии.

(66)

С цел да се гарантира правилното маркиране на дървен опаковъчен материал и да се отчетат промените в международните стандарти, и по-специално МСФМ № 15, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с изменението и допълнението на изискванията по отношение на дървения опаковъчен материал, включително въвеждането му на територията на Съюза, и във връзка с определянето на изискванията за даване на разрешение на регистрираните оператори да поставят маркировка на дървен опаковъчен материал на територията на Съюза.

(67)

С цел да се вземат предвид промените в международни стандарти на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с правилата за удостоверяване на растения, растителни продукти и други обекти, различни от дървен опаковъчен материал, за които е необходимо специално удостоверяване на съответствието с правилата по настоящия регламент.

(68)

С цел да се гарантира приложимостта и надеждността на официалните удостоверения на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с правилата, с които се определя съдържанието на официалните удостоверения, процеса на удостоверяване и надзора на професионалните оператори, които издават тези удостоверения, и се определят елементите на сертификатите за износ и реекспорт, както и на предекспортния сертификат.

(69)

С цел адаптиране към развитието на научно-техническите познания и към промените в международните стандарти, по-специално стандартите на МКРЗ и на ЕОРЗ, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с правилата за изменение на приложенията към настоящия регламент.

(70)

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (13). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(71)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка с включването в списък на карантинни вредители от значение за Съюза; определянето на формата на докладите относно наблюденията, както и указанията за тяхното попълване; установяването на формата на многогодишните програми за наблюдение и свързаните с тях практически условия; определянето на мерки срещу конкретни карантинни вредители от значение за Съюза и приемането на временни мерки във връзка с рисковете от вредители, които не са включени в списък на карантинни вредители от значение за Съюза.

(72)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка с установяването на списък на защитените зони и на съответните карантинни вредители по отношение на определена защитена зона и с изменението на обхвата или отмяната на признаването на защитени зони.

(73)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка с включването в списък на регулирани от Съюза некарантинни вредители и на засегнатите растения за засаждане, както и с определянето на мерки за предотвратяване на наличието на регулирани от Съюза некарантинни вредители по съответните растения за засаждане.

(74)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка с включването в списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които има забрана за въвеждане на територията на Съюза, както и съответните трети държави; включването в списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се прилагат специални изисквания, както и съответните специални изисквания за тяхното въвеждане и движение на територията на Съюза; временното включване в списък на високорисковите растения, растителни продукти и други обекти, чието въвеждане на територията на Съюза трябва да бъде забранено, както и съответните трети държави; процедурата за оценка на риска във връзка с това включване в списък; определянето по отношение на трети държави на изисквания, еквивалентни на изискванията за движението на растения, растителни продукти или други обекти на територията на Съюза; определянето на условия за оформянето и използването на плакати и брошури за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти на територията на Съюза; определянето на специални изисквания или мерки за въвеждането на конкретни растения, растителни продукти и други обекти в пограничните зони на държавите членки; приемането на временни мерки по отношение на растенията, растителните продукти и другите обекти, които има вероятност да породят новоустановени рискове от вредители или други предполагаеми фитосанитарни рискове; приемането на решения за временните мерки, взети от държавите членки във връзка с непосредствена опасност; включването в списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които има забрана за въвеждане в определени защитени зони; включването в списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се прилагат специални изисквания, както и съответните специални изисквания за тяхното въвеждане и движение в някои защитени зони; и определянето на правила относно изискванията за карантинните пунктове и съоръженията за задържане, а също и за освобождаването на растения, растителни продукти и други обекти от тези пунктове и съоръжения.

(75)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка с определянето на по-кратки или по-дълги срокове за съхраняване от страна на професионалните оператори на данни относно проследимостта и изискванията по отношение на достъпността на тези данни.

(76)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка с включването в списък на растенията, растителните продукти и другите обекти и съответните трети държави на произход или изпращане, за които се изисква фитосанитарен сертификат с оглед на въвеждането им на територията на Съюза; включването в списък на растенията, растителните продукти и другите обекти и съответните трети държави на произход или изпращане, за които се изисква фитосанитарен сертификат с оглед на въвеждането им в определени защитени зони от посочените трети държави; включването в списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, съответните трети държави и максималното количество, подлежащо на освобождаване от изискването за фитосанитарен сертификат при въвеждане на територията на Съюза; а също и определянето на техническите условия за обезсилване на електронните фитосанитарни сертификати.

(77)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка с включването в списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за движението на които на територията на Съюза следва да се изисква растителен паспорт; включването в списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за въвеждането и движението на които на територията на определени защитени зони следва да се изисква растителен паспорт; а също и определянето на вредителите по отношение на определена защитена зона, растенията, растителните продукти или другите обекти, за които се изисква растителен паспорт за защитени зони в случай на пряка доставка на краен потребител.

(78)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка с определянето на спецификациите за формата на растителния паспорт; определянето на типовете и видовете растения за засаждане, за които следва да не се прилага освобождаване от изискването за посочване на код за проследяване във формата на растителния паспорт, а също и определянето на техническите условия за издаването на електронни растителни паспорти.

(79)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка с определянето на специални условия по отношение на материала, обработката и маркирането, използвани при поправката на дървен опаковъчен материал; определянето на спецификациите за формата на удостоверяването, различно от маркирането на дървен опаковъчен материал; определянето на процедури за издаване на предекспортния сертификат, а също и определянето на конкретни правила за подаване на уведомления.

(80)

Изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (14).

(81)

Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение, когато наложителни причини за спешност изискват това в надлежно обосновани случаи, свързани с мерките, които трябва да се вземат срещу конкретни карантинни вредители от значение за Съюза или вредители, невключени в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза, със забраната за въвеждането на определени растения, растителни продукти и други обекти на територията на Съюза или в защитена зона или с поставянето на специфични изисквания за подобно въвеждане и предприемането на временни мерки по отношение на растенията, растителните продукти и другите обекти, които има вероятност да породят новоустановени рискове от вредители или други предполагаеми фитосанитарни рискове.

(82)

В директиви 74/647/ЕИО (15) и 2006/91/ЕО (16) на Съвета са определени мерките за борба с листозавивачките по карамфила и калифорнийската щитоносна въшка Сан Хосе. След влизането в сила на посочените директиви съответните вредители станаха широко разпространени на цялата територия на Съюза, като така тяхното ограничаване вече не е възможно. Следователно тези директиви следва да бъдат отменени.

(83)

Директиви 69/464/ЕИО (17), 93/85/ЕИО (18), 98/57/EО (19) и 2007/33/ЕО (20) на Съвета следва да бъдат отменени, тъй като в съответствие с настоящия регламент следва да бъдат приети нови мерки по отношение на съответните вредители. Предвид времето и ресурсите, необходими за приемането на тези нови мерки, посочените директиви следва да бъдат отменени, считано от 1 януари 2022 г.

(84)

В Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (21) се предвижда, че безвъзмездните средства за мерки за борба с вредители трябва да се отнасят за някои вредители, включени в списъците в приложенията към Директива 2000/29/ЕО, както и за някои вредители, които не са включени в списъците в посочените приложения, но за които се прилагат временни мерки на Съюза, приети по отношение на тях. В допълнение към разпоредбите на посочения регламент с настоящия регламент се определят категориите приоритетни вредители, като е от съществено значение за определени мерки, предприети от държавите членки по отношение, по-специално, на приоритетните вредители, да бъде допустимо отпускането на безвъзмездни средства от Съюза, включително обезщетението на професионалните оператори за стойността на растенията, растителните продукти и другите обекти, предмет на унищожаване съгласно мерките за ликвидиране, предвидени в настоящия регламент. Поради това Регламент (EС) № 652/2014 следва да бъде изменен.

(85)

Следва да бъдат внесени измения от техническо естество и в регламенти (EС) № 228/2013 (22) и (EС) № 1143/2014 (23) на Европейския парламент и на Съвета.

(86)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да осигури хармонизиран подход по отношение на защитните мерки срещу вредителите по растенията, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради неговите последици, сложност и трансграничен и международен характер; може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(87)

За малките и средните предприятия (МСП) настоящият регламент не поражда несъразмерна административна тежест или икономическо въздействие. В настоящия регламент — въз основа на консултации със заинтересованите страни — е взето предвид особеното положение на МСП, когато това е възможно. Евентуално всеобщо освобождаване на микропредприятията, които представляват мнозинството от дружествата, не е разглеждано предвид обществената цел на политиката за опазване на здравето на растенията.

(88)

В настоящия регламент са отчетени МКРЗ, Споразумението за санитарните и фитосанитарните мерки и съответните насоки, установени в тях.

(89)

В съответствие с принципа за „интелигентно“ регулиране прилагането на настоящия регламент следва да се съгласува с прилагането на Регламент (ЕС) № 1143/2014, за да се осигури цялостното и пълно прилагане на законодателството на Съюза относно здравето на растенията.

(90)

С настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати по-конкретно с Хартата, а именно зачитането на личния и семейния живот, правото на собственост, защитата на личните данни, свободата на стопанската инициатива и свободата на изкуствата и науките. Настоящият регламент следва да се прилага от държавите членки в съответствие с тези права и принципи,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Предмет, обхват и определения

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се установяват правилата за определяне на фитосанитарните рискове, породени от видове, щамове или биотипове на патогенни агенти, животни или паразитни растения, вредни за растенията или растителните продукти (наричани по-долу „вредители“), и мерките за намаляване на тези рискове до приемливо ниво.

2.   Когато са налице доказателства, че непаразитни растения пораждат фитосанитарни рискове, различни от уредените съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1143/2014, които имат сериозно икономическо, социално или екологично въздействие на територията на Съюза, тези непаразитни растения могат да бъдат считани за вредители за целите на настоящия регламент.

3.   За целите на настоящия регламент позоваванията на трети държави се считат за позовавания на трети държави, Сеута, Мелила и посочените в член 355, параграф 1 от ДФЕС територии, с изключение на Мадейра и Азорските острови.

За целите на настоящия регламент позоваванията на територията на Съюза се считат за позовавания на територията на Съюза без Сеута, Мелила и посочените в член 355, параграф 1 ДФЕС територии, с изключение на Мадейра и Азорските острови.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„растения“ означава живи растения и следните живи части от растения:

а)

семена в ботаническия смисъл на думата, с изключение на такива, които не са предназначени за засяване;

б)

плодове, в ботаническия смисъл на думата;

в)

зеленчуци;

г)

клубени, грудки, луковици, коренища, корени, подложки, столони;

д)

стъбла, стволове, отводи;

е)

рязани цветове;

ж)

клони със или без листа;

з)

отрязани дървета със запазена листна маса;

и)

листа, шума;

й)

растителни тъканни култури, включително клетъчни култури, зародишна плазма, меристеми, химерни клонове, микроразмножен материал;

к)

жив полен и спори;

л)

пъпки, щитчета, резници, издънки, калеми;

2)

„растителни продукти“ означава непреработен материал от растителен произход, както и преработени продукти, които поради своето естество или вследствие на начина на тяхната преработка могат да създадат риск от разпространяване на карантинни вредители.

Освен когато е предвидено друго в актовете за изпълнение, приети съгласно членове 28, 30 и 41, дървеният материал се приема за „растителен продукт“, ако отговаря на един или повече от следните критерии:

а)

запазва цялата или част от естествената си обла повърхност със или без кора;

б)

не запазва естествената си обла повърхност поради рязане с трион, нарязване или цепене;

в)

под формата е на плочки, частици, талаш, отпадъци, стърготини или остатъци и не е преминал преработка чрез слепване, нагряване или налягане или комбинация от тях за производството на пелети, брикети, шперплат или плочи от дървесни частици;

г)

използва се като опаковъчен материал или е предназначен за тази цел, независимо дали действително се използва за превоз на стоки;

3)

„засаждане“ означава всяко действие по поставяне на растенията в растежна среда, по присаждане или подобни действия, осигуряващи по-нататъшния им растеж, възпроизводство или размножаване;

4)

„растения за засаждане“ означава растения, които са предназначени да останат засадени, да бъдат засадени или да бъдат пресадени;

5)

„друг обект“ означава всеки материал или обект, различен от растения или растителни продукти, който е в състояние да задържи или разпространи вредители, включително почва или растежна среда;

6)

„компетентен орган“ означава централният орган или органи на държава членка или когато е приложимо — на трета държава, който отговаря за организацията на официалния контрол и другите официални дейности, или всеки друг орган, на който е делегирана такава отговорност, в съответствие със законодателството на Съюза относно официалния контрол;

7)

„партида“ означава няколко единици от една и съща стока, които са определими по своята еднородност, произход и други съществени елементи и които съставляват част от пратка;

8)

„търговска единица“ означава най-малката търговска или друга ползваема единица, приложима за съответния етап от предлагането на пазара, която може да представлява част от партида или цялата партида;

9)

„професионален оператор“ означава лице, чиято дейност се урежда с публичното или частното право, участващо професионално в една или повече от следните дейности, свързани с растения, растителни продукти и други обекти, и носещо юридическа отговорност за тези дейности:

а)

засаждане;

б)

селекция;

в)

производство, включително отглеждане, размножаване и поддържане;

г)

въвеждане, и движение в рамките на територията на Съюза и извън нея;

д)

предоставяне на пазара;

е)

съхраняване, събиране, изпращане и преработка;

10)

„регистриран оператор“ означава професионален оператор, регистриран съгласно член 65;

11)

„получил разрешение оператор“ означава регистриран оператор, получил разрешение от компетентния орган да издава растителни паспорти съгласно член 89, да поставя маркировка съгласно член 98 или да издава удостоверения съгласно член 99;

12)

„краен потребител“ означава лице, което придобива растения и растителни продукти за собствена употреба, а не за цели, свързани с търговията, занятието или професията на това лице;

13)

„изпитване“ означава официален преглед, различен от визуалната проверка, за да се установи дали има наличие на вредители или за определяне на вида на вредителите;

14)

„третиране“ означава официалната или неофициална процедура за умъртвяване, дезактивиране или отстраняване на вредители, или за превръщането им в безплодни, или за отнемане на жизнеността на растения или растителни продукти;

15)

„разпространеност“ означава съотношението или броят на единиците, по които са налични вредители, в дадена проба, пратка, поле или друга определена популация;

16)

„установяване“ означава трайно настаняване за обозримото бъдеще на вредител на дадена територия, след като навлезе в нея;

17)

„ликвидиране“ означава прилагането на фитосанитарни мерки за отстраняване на вредител от дадена област;

18)

„ограничаване“ означава прилагането на фитосанитарни мерки в нападната от вредители област и около нея, с цел да се предотврати разпространението на вредител;

19)

„карантинен пункт“ означава всеки официален пункт за държане на вредители, растения, растителни продукти и други обекти под карантина;

20)

„съоръжение за задържане“ означава всяко съоръжение, различно от карантинните пунктове, където биват задържани при определени условия вредители, растения, растителни продукти или други обекти;

21)

„код за проследяване“ означава буква, цифров код или код, състоящ се от съчетание на букви и цифри, с който се идентифицира дадена пратка, партида или търговска единица, използван за целите на проследяването, включително кодове, обозначаващи партида, пратка, серия, дата на производство или документи на професионален оператор;

22)

„фитосанитарна мярка“ означава всяка официална мярка, чиято цел е предотвратяване на въвеждането или разпространението на карантинни вредители или ограничаването на икономическото въздействие от регулирани некарантинни вредители.

ГЛАВА II

Карантинни вредители

Раздел 1

Карантинни вредители

Член 3

Определение за карантинни вредители

Даден вредител е „карантинен вредител“ по отношение на определена територия, ако отговаря на следните условия:

а)

видът му е установен по смисъла на приложение I, раздел 1, точка 1;

б)

не е наличен в тази територия по смисъла на приложение I, раздел 1, точка 2, буква а) или — ако е наличен, не е широко разпространен в тази територия по смисъла на приложение I, раздел 1, точка 2, букви б) и в);

в)

способен е да навлезе, да се установи и да се разпространи в тази територия или — ако е наличен, но не е широко разпространен — е способен да навлезе, да се установи и да се разпространи в онези части от тази територия, в които не е наличен по смисъла на приложение I, раздел 1, точка 3;

г)

навлизането му, установяването му и разпространението му по смисъла на приложение I, раздел 1, точка 4 оказват неприемливо икономическо, екологично или социално въздействие за тази територия или — ако е наличен, но не е широко разпространен — за онези части от тази територия, в които не е наличен;

д)

съществуват практически осъществими и ефективни мерки за предотвратяване на навлизането, установяването или разпространението на вредителя в тази територия и за смекчаване на рисковете и въздействието, свързани с него.

Раздел 2

Карантинни вредители от значение за Съюза

Член 4

Определение за карантинни вредители от значение за Съюза

Карантинен вредител е „карантинен вредител от значение за Съюза“, ако определената територия, посочена в уводната част на член 3, е територия на Съюза и е включена в списъка, посочен в член 5, параграф 2.

Член 5

Забрана за въвеждане, движение, държане, размножаване или освобождаване на карантинни вредители от значение за Съюза

1.   Карантинен вредител от значение за Съюза не може да бъде въвеждан, придвижван, държан, размножаван или освобождаван в рамките на територията на Съюза.

2.   Комисията изготвя чрез акт за изпълнение списък на вредителите, които отговарят на условията, изброени в член 3, по отношение на територията на Съюза, (наричан по-долу „списък на карантинните вредители от значение за Съюза“).

Списъкът на карантинните вредители от значение за Съюза включва вредителите, изброени в част А от приложение I към Директива 2000/29/ЕО и в част A, раздел I от приложение II към посочената директива.

Вредители, които са местни или установени в някоя част от територията на Съюза, независимо дали по естествен път или в резултат на въвеждането им от място извън територията на Съюза, се отбелязват в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза като вредители, за които е известно, че се срещат на територията на Съюза.

Вредители, които не са местни или установени в част от територията на Съюза, се отбелязват в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза като вредители, за които не е известно да се срещат на територията на Съюза.

3.   Когато от резултатите на проведена оценка личи, че вредител, който не е включен в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза, отговаря на условията, изброени в член 3, по отношение на територията на Съюза, или че вредител, включен в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза, вече не отговаря на едно или повече от тези условия, Комисията с акт за изпълнение изменя съответно акта за изпълнение, посочен в параграф 2 от настоящия член, като добавя или заличава съответния вредител в списъка.

Комисията предоставя тази оценка на разположение на държавите членки.

Комисията може чрез актове за изпълнение да замени акта за изпълнение, посочен в параграф 2 от настоящия член, с цел консолидиране на измененията.

4.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 2 и 3, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Член 6

Приоритетни вредители

1.   Карантинните вредители от значение за Съюза са „приоритетни вредители“, ако отговарят на следните условия:

а)

по отношение на територията на Съюза — отговарят на някое от условията, установени в приложение I, раздел 1, точка 2;

б)

потенциалното им икономическо, екологично или социално въздействие е най- сериозно за територията на Съюза, както е предвидено в приложение I, раздел 2;

в)

включени са в списъка в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на списък на приоритетните вредители (наричан по-долу „списъкът на приоритетните вредители“).

Когато от резултатите на проведена оценка личи, че карантинен вредител от значение за Съюза отговаря на условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, или че даден вредител вече не отговаря на едно или повече от тези условия, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 с цел съответно изменение на списъка, посочен в първа алинея, чрез добавяне на съответния вредител или чрез заличаването му от посочения списък.

Комисията без забавяне предоставя тази оценка на разположение на държавите членки.

По отношение на делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 106, когато в случай на сериозен риск от вредители това е необходимо по наложителни причини за спешност.

Член 7

Изменение на приложение I, раздел 1

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за изменение на приложение I, раздел 1, за да го адаптира към развитието на научно-техническите познания и към промените в съответните международни стандарти.

Член 8

Карантинни вредители от значение за Съюза, използвани за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция

1.   Чрез дерогация от член 5, параграф 1 държавите членки могат — въз основа на заявление — временно да разрешат въвеждането, движението и държането и размножаването на своя територия на карантинни вредители от значение за Съюза или на вредители, за които се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1, за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция.

Разрешение за съответната дейност се дава само ако са наложени подходящи ограничения, за да се гарантира, че въвеждането, движението, държането, размножаването и използването на съответните вредители не води до тяхното установяване или разпространение на територията на Съюза, като се вземат предвид видът, биологичните характеристики и начинът на разпространение на вредителите, предвидената дейност, взаимодействието с околната среда и други значими фактори, свързани с риска, породен от тези вредители.

2.   Когато се дава разрешение съгласно параграф 1, то включва всички посочени по-долу условия:

а)

вредителят се съхранява на място и при условия, които са:

i)

определени като подходящи за целта от компетентните органи;и

ii)

посочени в разрешението;

б)

дейността, свързана с вредителя, се извършва в карантинен пункт или съоръжение за задържане, определени от компетентния орган в съответствие с член 60 и посочени в разрешението;

в)

дейността, свързана с вредителя, се извършва от членове на персонала:

i)

чиято научна и техническа компетентност се счита за подходяща за целта от компетентния орган

ii)

които са посочени в разрешението;

г)

вредителят се придружава от разрешението, когато се въвежда, придвижва, държи или размножава в рамките на територията на Съюза.

3.   Дадените съгласно параграф 1 разрешения са за ограничено количество от вредителя, което може да бъде въведено, придвижвано, държано, размножавано или използвано, като срокът им е съобразен със съответната дейност. С разрешенията не се надвишава капацитетът на определения карантинен пункт или съоръжение за задържане.

Разрешенията включват ограниченията, необходими за адекватно отстраняване на риска от установяване и разпространение на съответните карантинни вредители от значение за Съюза или на вредители, за които се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1.

4.   Компетентният орган следи за спазването на условията, посочени в параграф 2, и на ограниченията по параграф 3 и предприема необходимите действия в случай на нарушение на тези условия или ограничения. Когато е целесъобразно, тези действия се изразяват в отнемане на разрешението, посочено в параграф 1.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълнение на настоящия регламент чрез установяване на подробни правила относно:

а)

обмена на информация между държавите членки и Комисията във връзка с въвеждането, движението, държането, размножаването и използването на територията на Съюза на съответните вредители;

б)

процедурата и условията за даване на разрешението, посочено в параграф 1; и

в)

наблюдението на спазването на условията и ограниченията и действията, които трябва да се предприемат при нарушение, както е посочено в параграф 4.

Член 9

Уведомяване за непосредствена опасност

1.   Когато държава членка разполага с доказателства, че съществува непосредствена опасност от въвеждане на карантинен вредител от значение за Съюза на територията на Съюза или на част от нея, в която този вредител все още не е наличен, държавата членка незабавно писмено уведомява Комисията и другите държави членки за тези доказателства.

2.   Параграф 1 се прилага и за вредители, които не са включени в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза, когато:

а)

за вредителя се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1; или

б)

съответната държава членка счита, че този вредител може да отговаря на условията за включване в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза.

3.   Професионалните оператори незабавно уведомяват компетентните органи за доказателства, с които евентуално разполагат във връзка с непосредствена опасност, както е посочено в параграф 1, отнасяща се до карантинни вредители от значение за Съюза или до вредители, посочени в параграф 2.

Член 10

Официално потвърждение от компетентните органи за наличието на карантинен вредител от значение за Съюза

Когато компетентен орган има съмнение или е получил доказателства за наличието на карантинен вредител от значение за Съюза или на вредител, за който се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1, в част от територията на неговата държава членка, в която досега не е било известно наличието на този вредител, или в пратка с растения, растителни продукти или други обекти, въведени или предназначени за въвеждане, или придвижвани на територията на Съюза, той незабавно взема всички необходими мерки, за да потвърди наличието или отсъствието на този вредител (по-долу „официално потвърждение“).

Официалното потвърждение се основава на диагноза от официална лаборатория, определена от компетентния орган в съответствие с условията и изискванията, установени в законодателството на Съюза относно официалния контрол.

До получаването на официално потвърждение за наличието на вредителя съответната държава членка, когато това е целесъобразно, взема фитосанитарни мерки, за да премахне риска от разпространение на вредителя.

Съмнението или доказателствата, посочени в първа алинея от настоящия член, могат да се основават на всякаква информация, получена съгласно членове 14 и 15, или на други източници.

Член 11

Уведомяване от държавите членки на Комисията и другите държави членки за карантинни вредители от значение за Съюза

Държава членка уведомява Комисията и другите държави членки, когато компетентният ѝ орган официално е потвърдил някой от следните случаи:

а)

наличието на нейна територия на карантинен вредител от значение за Съюза, чието наличие в тази държава членка не е било известно;

б)

наличието на карантинен вредител от значение за Съюза в част от територията ѝ, за която е известно, че преди не е бил наличен;

в)

наличието на нейна територия на карантинен вредител от значение за Съюза в пратка с растения, растителни продукти или други обекти, въведени или предназначени за въвеждане, или придвижвани на територията на Съюза.

Тези уведомления се подават от единния орган на съответната държава членка, съгласно посоченото в законодателството на Съюза относно официалния контрол, чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103.

Член 12

Информация за карантинни вредители от значение за Съюза, предоставяна от компетентните органи на професионалните оператори

1.   При официално потвърждение за някой от случаите по член 11, компетентният орган гарантира, че професионалните оператори, чиито растения, растителни продукти или други обекти могат да бъдат засегнати, са информирани без забавяне за наличието на карантинния вредител от значение за Съюза.

2.   Комисията изготвя и поддържа актуализиран обществено достъпен списък на всички уведомления, които е получила във връзка с новопоявяващи се вредители в трети държави, които могат да представляват риск за здравето на растенията на територията на Съюза.

Този списък може да е част от посочената в член 103 електронна система.

Член 13

Информация за приоритетните вредители, предоставяна от компетентните органи на обществеността

При официално потвърждение за някой от случаите по член 11, първа алинея, букви a) и б), по отношение на приоритетен вредител, компетентният орган информира обществеността за мерките, които е предприел или които планира да предприеме, както и за мерките, които да бъдат взети от съответните категории професионални оператори или от други лица.

Член 14

Мерки, които трябва да се предприемат незабавно от професионалните оператори

1.   Когато професионален оператор има съмнение или узнае за наличието на карантинен вредител от значение за Съюза или на вредител, за който се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1, по растения, растителни продукти или други обекти, които са под негов контрол, той незабавно уведомява компетентния орган за това, за да може компетентният орган да предприеме действия в съответствие с член 10. Когато е целесъобразно, професионалният оператор незабавно взема и предпазни мерки, за да предотврати установяването и разпространението на този вредител.

2.   Компетентният орган може да реши, че посоченото в параграф 1 уведомление не е необходимо, когато е известно, че конкретен вредител се среща в дадена област. В този случай той информира съответните професионални оператори за своето решение.

3.   Когато професионален оператор получи официално потвърждение относно наличието на карантинен вредител от значение за Съюза по растения, растителни продукти или други обекти, които са под негов контрол, той се консултира с компетентния орган относно действията, които трябва да бъдат предприети, и предприема, ако е приложимо, посочените в параграфи 4—7 действия.

4.   Професионалният оператор взема незабавно необходимите предпазни мерки, за да предотврати разпространението на този вредител. Когато компетентният орган е дал указания относно тези мерки, професионалният оператор действа в съответствие с указанията.

5.   Когато е получил такива указания от компетентния орган, професионалният оператор взема необходимите мерки, за да ликвидира този вредител в засегнатите растения, растителни продукти или други обекти и в своите помещения, земя, почва, вода или други нападнати от вредители елементи, които са под негов контрол.

6.   Освен ако компетентният орган не е дал други указания, професионалният оператор без забавяне изтегля от пазара растенията, растителните продукти и другите обекти, които са под негов контрол и в които може да има наличие на посочения вредител.

Освен ако не получи други указания от компетентния орган, когато растенията, растителните продукти или другите обекти вече са извън контрол на професионалния оператор, той незабавно:

а)

информира лицата по търговската верига, на които са доставени тези растения, растителни продукти и други обекти, за наличието на вредителя;

б)

дава на посочените лица насоки за мерките, които е необходимо да се вземат по време на превоза на съответните растения, растителни продукти и други обекти, за да се намали рискът от разпространение или изпускане на съответните вредители;

в)

изземва тези растения, растителни продукти или други обекти.

7.   Когато се прилага параграф 1, 3, 4, 5 или 6 от настоящия член, професионалният оператор предоставя при поискване на компетентния орган цялата информация, която е от значение за обществеността. Без да се засяга член 13, в случай че е необходимо да се предприемат действия по отношение на растенията, растителните продукти или другите обекти, в които може да има наличие на съответния вредител, компетентният орган информира колкото е възможно по-бързо обществеността за това обстоятелство.

Член 15

Мерки, които трябва да се предприемат от лица, различни от професионалните оператори

1.   Когато лице, различно от професионален оператор, узнае за наличието на карантинен вредител от значение за Съюза или има основание да се съмнява за подобно наличие, това лице незабавно уведомява компетентния орган. Когато уведомлението не е подадено писмено, компетентният орган официално го регистрира. По искане на компетентния орган лицето предоставя на органа информацията относно наличието на вредителя, с която разполага.

2.   Компетентният орган може да реши, че посоченото в параграф 1 уведомление не е необходимо, в случаите когато е известно наличието на конкретен вредител в дадена област.

3.   Лицето, подало уведомлението, посочено в параграф 1, се консултира с компетентния орган за действията, които трябва да бъдат предприети и, в съответствие с указанията на компетентния орган, взема необходимите мерки за предотвратяване на разпространението на въпросния вредител и за ликвидирането му в засегнатите растения, растителни продукти или други обекти, и ако е приложимо — в помещенията или другите площи на това лице.

Член 16

Дерогации от задълженията за уведомяване

Задълженията за уведомяване, посочени в членове 14 и 15, не се прилагат, когато:

а)

наличието на карантинен вредител от значение за Съюза е установено в нападнатата от вредители зона на демаркационна област, създадена за ограничаване на този вредител, както е посочено в член 18, параграф 2;

б)

наличието на карантинен вредител от значение за Съюза е установено в нападнатата от вредители зона на демаркационна област, за която се прилагат мерки за ликвидиране, изискващи осем или повече години — през първите осем години.

Член 17

Ликвидиране на карантинни вредители от значение за Съюза

1.   При официално потвърждение за някой от случаите по член 11, първа алинея, букви а) и б) компетентният орган незабавно предприема всички необходими фитосанитарни мерки за ликвидиране на съответния карантинен вредител от значение за Съюза в засегнатата област. Посочените мерки се предприемат в съответствие с приложение II.

Задължението за ликвидиране не се прилага, когато в акт за изпълнение относно този вредител, приет съгласно член 28, параграф 2, е предвидено друго.

2.   Компетентният орган без забавяне проучва източника на съответния карантинен вредител от значение за Съюза, особено когато неговото наличие може да бъде свързано с движение на растения, растителни продукти или други обекти, и възможността при това движение съответният вредител да се е разпространил и към други растения, растителни продукти или други обекти.

3.   Когато мерките, посочени в параграф 1, се отнасят до въвеждане или движение на територията на Съюза на растения, растителни продукти и други обекти, съответната държава членка незабавно уведомява за тези мерки Комисията и другите държави членки.

4.   Мерките, посочени в параграф 1, и проучванията, посочени в параграф 2, се предприемат независимо от това дали помещенията или другите площи, в които вредителят е наличен, са публични или частни.

Член 18

Определяне на демаркационни области

1.   При официално потвърждение за някой от случаите по член 11, първа алинея, букви а) и б) компетентният орган незабавно определя една или повече области, в които трябва да се вземат мерките за ликвидиране, посочени в член 17, параграф 1 (наричани по-долу „демаркационна област“).

Демаркационната област се състои от нападната от вредители зона и буферна зона.

2.   Нападнатата от вредители зона включва, когато е приложимо:

а)

всички растения, за които е известно, че са нападнати от съответния вредител;

б)

всички растения, които имат признаци или симптоми, показващи възможно нападение от съответния вредител;

в)

всички други растения, които биха могли да са или да бъдат заразени или нападнати от съответния вредител, включително растения, които биха могли да бъдат нападнати поради тяхната чувствителност към този вредител и тяхната близост до нападнатите от вредителите растения, или поради общ източник на производство, ако е известен, с нападнати от вредители растения, или растения, отгледани от тях;

г)

земя, почва, водни площи или други елементи, които са нападнати или биха могли да бъдат нападнати от съответния вредител.

3.   Буферната зона е в непосредствена близост до нападнатата от вредители зона и я огражда.

Обхватът ѝ съответства на риска от разпространение на съответния вредител извън нападнатата от вредители зона по естествен път или поради човешка дейност в нападнатата от вредители зона и около нея и се определя в съответствие с принципите, установени в приложение II, раздел 2.

Когато обаче рискът от разпространението на вредителя извън нападнатата от вредители зона е премахнат или намален до приемливо равнище с помощта на естествени или изкуствено създадени препятствия, не се изисква създаването на буферна зона.

4.   Чрез дерогация от параграф 1, когато след първоначална проверка компетентният орган заключи, с оглед на естеството на вредителя, растението, растителния продукт или другия обект и на мястото на неговото откриване, че съответният вредител може да бъде ликвидиран незабавно, компетентният орган може да реши да не определя демаркационна област.

В този случай той извършва наблюдение, за да определи дали други растения или растителни продукти са нападнати от вредители. Въз основа на това наблюдение компетентният орган решава дали е необходимо да се определи демаркационна област.

5.   Когато в съответствие с параграфи 2 и 3 дадена демаркационна област трябва да обхваща и територия от друга държава членка, държавата членка, в която е установено наличие на съответния вредител, незабавно се свързва с държавата членка, чиято територия следва да обхване демаркационната област, за да се даде възможност на тази държава членка да предприеме всички целесъобразни действия, както е посочено в параграфи 1—4.

6.   До 30 април всяка година държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки за броя и местоположението на определените демаркационни области, за съответните вредители и за съответните мерки, взети през предходната календарна година.

Настоящият параграф се прилага, без да се засягат евентуалните задължения за уведомяване относно демаркационните области, предвидени с актовете за изпълнение, посочени в член 104.

Член 19

Наблюдения и промени на демаркационните области и отмяна на ограниченията

1.   Най-малко веднъж годишно и в подходящо време компетентните органи извършват наблюдение във всяка демаркационна област с оглед на развитието на обстановката с наличието на съответния вредител.

Тези наблюдения се извършват в съответствие с член 22, параграф 2.

2.   Когато в резултат от наблюдение, посочено в параграф 1, или по друг начин компетентен орган установи наличие на съответния вредител в буферната зона, съответната държава членка незабавно уведомява Комисията и останалите държави членки за това.

3.   Компетентните органи променят границите на нападнатите от вредители зони, буферните зони и на демаркационните области, когато това е целесъобразно, предвид резултатите от наблюденията, посочени в параграф 1.

4.   Компетентните органи могат да премахнат дадена демаркационна област и да прекратят прилагането на съответните мерки за ликвидиране, когато бъде потвърден статута ѝ на свободна от вредители област. Такъв е случаят, в който са изпълнени следните две условия:

а)

наблюдението по параграф 1 е показало, че тази област е свободна от съответния вредител; и

б)

в тази демаркационна област не е било установено наличието на съответния вредител през достатъчно дълъг период.

5.   При вземането на решение относно промените, посочени в параграф 3, или относно премахването на дадена демаркационна област, посочено в параграф 4, съответният компетентен орган взема предвид най-малко следните фактори:

а)

биологичните характеристики на вредителя и на съответния вектор;

б)

наличието на растения гостоприемници;

в)

екологичните и климатичните условия; и

г)

вероятността мерките за ликвидиране на вредителя да са били успешни.

6.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, не се изисква извършването на ежегодни наблюдения в нападнатите от вредители зони на демаркационните области, определени за:

а)

вредители, за които се прилагат мерки за ликвидиране, изискващи осем или повече години;

б)

вредители, за които се прилагат мерките за ограничаване, посочени в член 28, параграф 2.

7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълнение на настоящия регламент чрез допълнително конкретизиране на вредителите, посочени в параграф 6, буква а) от настоящия член и в член 16, буква б), и условията за прилагането на тези дерогации.

Член 20

Доклади за мерките, взети в съответствие с членове 17, 18 и 19

1.   Когато държава членка вземе мерки в област, разположена в непосредствена близост до границата с друга държава членка, на тази друга държава членка се представя доклад за мерките, взети съгласно членове 17, 18 и 19.

2.   По искане на Комисията или на всяка друга държава членка държавите членки представят доклад за конкретните мерки, взети съгласно членове 17, 18 и 19.

Член 21

Изменение на приложение II

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за изменение на приложение II с цел адаптирането му към развитието на научно-техническите познания и към промените в съответните международни стандарти.

Член 22

Наблюдения за карантинни вредители от значение за Съюза и за вредители, които временно отговарят на условията за карантинни вредители от значение за Съюза

1.   Държавите членки провеждат основани на риска наблюдения през определени периоди от време, като проверяват най-малко за:

а)

наличие на карантинни вредители от значение за Съюза; и

б)

признаци или симптоми, показващи наличие на вредители, за които се прилагат мерките, посочени в член 29, или мерки, приети съгласно член 30, параграф 1.

Тези наблюдения се провеждат във всички области, в които не е било известно наличието на съответния вредител.

Не се изисква провеждането на такива наблюдения за вредители, за които единодушно се смята, че не могат да се установят или разпространят в съответната държава членка поради екологичните и климатичните условия в нея или поради отсъствието на вида гостоприемник.

2.   Планирането на наблюденията, посочени в параграф 1, се основава на риска от появата на вредителя в обхванатата от всяко наблюдение област. Те се състоят най-малко от визуални проверки от компетентния орган, а когато е целесъобразно — вземане на проби и провеждане на изпитвания. Тези наблюдения се провеждат във всички подходящи места и обхващат, в зависимост от случая, помещенията или другите площи, транспортните средства, техниката и опаковките, използвани от професионалните оператори и други лица. Те се основават на доказани научно-технически принципи и се извършват в подходящ за откриване на съответния вредител момент.

При посочените наблюдения се вземат предвид научно-техническите данни, както и всяка друга подходяща информация, свързана с наличието на съответните вредители.

3.   До 30 април всяка година държавите членки докладват на Комисията и на другите държави членки за резултатите от наблюденията, посочени в параграф 1 и проведени през предходната календарна година. Докладите включват информация за мястото и времето на провеждане на наблюденията, вредителите и съответните растения, растителни продукти или други обекти, броя на проверките и взетите проби и случаите на констатирано наличие на всеки от съответните вредители.

Комисията може да определи чрез актове за изпълнение формата на тези доклади, както и да даде указания за неговото попълване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Член 23

Многогодишни програми за наблюдение и събиране на информация

1.   Държавите членки изготвят многогодишни програми за наблюдение, в които се посочва съдържанието на наблюденията, които трябва да се провеждат в съответствие с член 22. В тези програми се предвижда събиране и записване на научно-техническите данни и друга информация, посочена в член 22, параграф 2, втора алинея.

В многогодишните програми за наблюдение се включват следните елементи в съответствие с член 22, параграф 2:

a)

конкретната цел на всяко наблюдение;

б)

обхватът на всяко наблюдение по отношение на съответната област и времевия график, вредителите, растенията и стоките, които са предмет на наблюдението;

в)

методиката на наблюдението и управлението на неговото качество, включително описание на процедурите за визуална проверка, вземане на проби и извършване на изпитвания, както и тяхната техническа обосновка;

г)

графика, честотата и броя на предвидените визуални проверки, проби и изпитвания; и

д)

методите за записване и докладване на събраната информация.

Многогодишните програми за наблюдение са за срок от пет до седем години.

2.   При поискване държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки за изготвянето на многогодишните си програми за наблюдение.

3.   Комисията може да приеме актове за изпълнение за установяване на формата на многогодишните програми за наблюдение, както и практическите правила за прилагането на посочените в параграф 1 елементи спрямо конкретни рискове от вредители.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Член 24

Наблюдения за приоритетни вредители

1.   За всеки приоритетен вредител държавите членки извършват ежегодно наблюдение, както е посочено в член 22, параграфи 1 и 2. Посочените наблюдения включват достатъчно голям брой визуални проверки, вземане на проби и изпитвания, в зависимост от приоритетния вредител, за да се гарантира с висока степен на сигурност — доколкото това е възможно предвид биологичните особености на съответния приоритетен вредител или екологичните и климатичните условия— навременното му откриване.

Не се изисква провеждането на такива наблюдения за вредители, за които единодушно се смята, че не могат да се установят или разпространят в съответната държава членка поради екологичните и климатичните условия в нея или поради отсъствието на вида гостоприемник.

2.   До 30 април всяка година държавите членки докладват на Комисията и на другите държави членки за резултатите от наблюденията, посочени в параграф 1 и извършени през предходната календарна година.

Член 25

Планове за действие при извънредни ситуации относно приоритетните вредители

1.   За всеки приоритетен вредител, който е способен да навлезе и да се установи на територията на държава членка или на част от нея, всяка държава членка изготвя и актуализира отделен план, като този план съдържа информацията, отнасяща се до процесите на вземане на решения, процедурите и протоколите, които трябва да бъдат спазвани, минималните ресурси, които трябва да се предоставят на разположение, както и процедурите за осигуряване на допълнителни ресурси при официално потвърждение или съмнение за наличие на този вредител ( наричан по-долу „план за действие при извънредни ситуации“).

Държавите членки се консултират на подходящ етап с всички заинтересовани страни в процеса на изготвянето и актуализирането на плановете за действие при извънредни ситуации.

Не се изисква изготвянето на планове за действие при извънредни ситуации за вредители, за които единодушно се смята, че не могат да се установят или разпространят в съответната държава членка поради екологичните и климатичните условия в нея или поради отсъствието на вида гостоприемник.

2.   Всеки план за действие при извънредни ситуации включва следното:

а)

ролята и отговорностите на органите, които участват в изпълнението на плана при официално потвърждение или съмнение за наличие на съответния приоритетен вредител, както и тяхната йерархия и процедурите за координация на действията, които трябва да бъдат предприети от компетентните органи, другите публични органи, органите с делегирани правомощия или физическите лица, лабораториите и професионалните оператори, включително и координацията със съседните държави членки и съседни трети държави, когато е приложимо;

б)

достъпа на компетентните органи до помещенията или другите площи на професионалните оператори, други оператори и физически лица;

в)

достъпа на компетентните органи, когато е необходимо, до лабораториите, оборудването, персонала, външните експерти и ресурсите, необходими за бързото и ефективно ликвидиране или — когато е целесъобразно, ограничаване на съответния приоритетен вредител;

г)

мерките, които трябва да бъдат взети относно предоставянето на информация на Комисията, другите държави членки, професионалните оператори и обществеността по отношение на наличието на съответния приоритетен вредител и мерките, взети срещу него, в случай че наличието на съответния вредител е официално потвърдено или има съмнение за него;

д)

правилата за съхраняване на информацията при установяване на наличието на съответния приоритетен вредител;

е)

наличните оценки, както е посочено в член 6, параграф 2, и всяка оценка на държавата членка по отношение на риска от съответния приоритетен вредител за нейната територия;

ж)

мерките за управление на риска, които трябва да се вземат по отношение на съответния приоритетен вредител в съответствие с приложение II, раздел 1, и процедурите, които трябва да се спазват;

з)

принципите за географско разграничаване на демаркационните области;

и)

протоколите, описващи методите за визуалните проверки, вземането на проби и лабораторните изпитвания; и

й)

принципите относно обучението на персонала на компетентните органи и когато е приложимо — на органите, публичните органи, лабораториите, професионалните оператори и други лица, посочени в буква а).

Когато е целесъобразно, елементите по първа алинея, букви г) — й) се осигуряват под формата на наръчници с указания.

3.   Плановете за действие при извънредни ситуации може да бъдат съчетани за няколко приоритетни вредители със сходни биологични характеристики и видове гостоприемници. В тези случаи планът за действие при извънредни ситуации съдържа обща част, която е една и съща за всички обхванати от него вредители, и отделни специални части за всеки от приоритетните вредители.

4.   В срок от четири години, считано от датата на изготвяне на списъка на приоритетните вредители, държавите членки изготвят план за действие при извънредни ситуации за приоритетните вредители, включени в този списък.

В срок от една година, считано от датата на включването на допълнителен вредител в списъка на приоритетните вредители, държавите членки изготвят план за действие при извънредни ситуации за съответния приоритетен вредител.

Държавите членки извършват редовен преглед, а когато е целесъобразно — актуализират своите планове за действие при извънредни ситуации.

5.   При поискване държавите членки предоставят информация за своите планове за действие при извънредни ситуации на Комисията и на другите държави членки и информират всички съответни професионални оператори чрез публикация в интернет.

Член 26

Симулационни учения относно приоритетните вредители

1.   Държавите членки провеждат симулационни учения за изпълнението на плановете за действие при извънредни ситуации с периодичност, определена съобразно биологичните характеристики на съответния приоритетен вредител или вредители и риска, породен от този вредител или вредители.

Тези учения се провеждат в разумен срок, по отношение на всички съответни приоритетни вредители и с участието на съответните заинтересовани страни.

Не се изисква провеждането на такива учения, когато съответната държава членка неотдавна е взела мерки за ликвидиране на съответния вредител или вредители.

2.   Симулационните учения във връзка с приоритетни вредители, чието наличие в една държава членка може да окаже въздействие върху съседните държави членки, могат да се извършват съвместно от тези държави членки въз основа на техните планове за действие при извънредни ситуации.

Когато е целесъобразно, държавите членки могат да провеждат тези симулационни учения със съседните трети държави.

3.   При поискване държавите членки предоставят на Комисията и на другите държави членки доклад за резултатите от всяко симулационно учение.

Член 27

Планове за действие относно приоритетните вредители

1.   Когато наличието на приоритетен вредител е официално потвърдено на територията на държава членка в съответствие с член 10, компетентният орган незабавно приема план (наричан по-долу „планът за действие“), в който се определят мерките за ликвидиране на съответния вредител, както е предвидено в членове 17, 18 и 19, или за ограничаване на съответния вредител, както и предвидено в член 28, параграф 2, както и график за прилагането на тези мерки.

Планът за действие съдържа описание на структурата и организацията на наблюденията, които трябва да се проведат, и в него се определя броят на визуалните проверки, пробите, които трябва да се вземат, и лабораторните изпитвания, които трябва да се проведат, както и методиката, която трябва да се приложи при проверките, вземането на проби и изпитванията.

Планът за действие се основава на съответния план за действие при извънредни ситуации и се съобщава незабавно на съответните професионални оператори от компетентния орган.

2.   При поискване всяка държава членка уведомява Комисията и другите държави членки за приетите от нея планове за действие.

Член 28

Мерки на Съюза спрямо конкретни карантинни вредители от значение за Съюза

1.   Комисията може да определи чрез актове за изпълнение мерки срещу конкретни карантинни вредители от значение за Съюза. С посочените мерки се прилагат, по-специално за всеки от съответните вредители, една или повече от следните разпоредби:

а)

член 10 по отношение на мерките, които трябва да се предприемат в случай на съмнение и официално потвърждение от компетентните органи за наличието на този карантинен вредител от значение за Съюза;

б)

член 14 по отношение на мерките, които трябва да се предприемат незабавно от професионалните оператори;

в)

член 15 по отношение на мерките, които трябва да се предприемат от лица, различни от професионалните оператори;

г)

член 17 по отношение на ликвидирането на карантинни вредители от значение за Съюза;

д)

член 18 по отношение на определянето на демаркационни области;

е)

член 19 по отношение на наблюденията и промените на демаркационните области и отмяната на ограниченията;

ж)

член 22 по отношение на наблюденията за карантинни вредители от значение за Съюза и за вредители, които временно отговарят на условията за карантинни вредители от значение за Съюза;

з)

член 24 по отношение на наблюденията за приоритетни вредители във връзка с броя визуални проверки, проби и изпитвания за конкретни приоритетни вредители;

и)

член 25 по отношение на плановете за действие при извънредни ситуации относно приоритетните вредители;

й)

член 26 по отношение на симулационните учения относно приоритетните вредители;

к)

член 27 по отношение на плановете за действие относно приоритетните вредители.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

2.   Чрез дерогация от член 17, когато въз основа на наблюденията, посочени в член 19, или на други данни се стигне до заключението, че ликвидирането на съответния карантинен вредител от значение за Съюза в дадена демаркационна област не е възможно, Комисията приема актове за изпълнение съгласно посоченото в параграф 1 от настоящия член за определяне на мерки с цел ограничаване.

След получаване на информация от съответната държава членка или от друг източник Комисията предприема без забавяне действия, необходими за да стигне до това заключение.

3.   Когато Комисията стигне до заключението, че за защита на частта от територията на Съюза, в която не е установено наличие на съответния карантинен вредител от значение за Съюза, са необходими превантивни мерки в зони извън демаркационните области, тя може да приеме актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, в които се установяват такива мерки.

4.   Мерките, посочени в параграфи 1, 2 и 3, се предприемат в съответствие с приложение II, като се вземат предвид конкретните рискове от съответните карантинни вредители от значение за Съюза, специфичните екологични и климатични условия и рискове по отношение на съответната държава членка и нуждата необходимите мерки за смекчаване на риска да се въведат по хармонизиран начин на равнището на Съюза.

5.   До приемането на дадена мярка от Комисията държавата членка може да продължи прилагането на мерките, които е взела.

6.   По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с овладяването на сериозен риск от вредители, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 107, параграф 3. Тези актове се приемат в съответствие с приложение II, като се вземат предвид конкретните рискове от съответните карантинни вредители от значение за Съюза, специфичните екологични и климатични условия и рискове по отношение на съответните държави членки и нуждата необходимите мерки за смекчаване на риска да се въведат по хармонизиран начин на равнището на Съюза.

7.   Държавите членки уведомяват чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103, Комисията и другите държави членки за случаите на нарушение на мерките, приети в съответствие с настоящия член, което поражда риск от разпространение на карантинни вредители от значение за Съюза.

Член 29

Мерки на държавите членки по отношение на вредители, които не са включени в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза

1.   Когато наличието на вредител, който не е включен в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза, на територията на държава членка е официално потвърдено и държавата членка счита, че посоченият вредител може да отговаря на условията за включване в списъка на карантинни вредители от значение за Съюза, тя незабавно прави оценка на това дали съответният вредител отговаря на критериите, установени в приложение I, раздел 3, подраздел 1. Ако държавата членка заключи, че тези критерии са изпълнени, тя незабавно взема мерки за ликвидиране в съответствие с приложение II. Прилагат се членове 17 — 20.

Когато въз основа на наблюденията, посочени в член 19, или на други данни се стигне до заключението, че ликвидирането на съответния вредител в дадена демаркационна област не е възможно, член 28, параграф 2 се прилага mutatis mutandis.

Когато наличието на вредител, отговарящ на критериите, посочени в първа алинея, е официално потвърдено в пратка с растения, растителни продукти или други обекти, въведени или придвижвани на територията на държава членка, тази държава членка взема необходимите мерки за предотвратяване на навлизането, установяването и разпространението на този вредител на територията на Съюза.

Когато държава членка има съмнения за наличието на своя територия на вредител, който отговаря на критериите, посочени в първа алинея, член 10 се прилага mutatis mutandis.

До получаване на официално потвърждение за наличието на този вредител, когато е целесъобразно, държавата членка взема фитосанитарни мерки, за да намали риска от разпространение на вредителя.

2.   След предприемането на мерките, посочени в параграф 1, държавата членка прави оценка на това дали съответният вредител отговаря на критериите за карантинни вредители, посочени в приложение I, раздел 1.

3.   Съответната държава членка уведомява Комисията и останалите държави членки за наличието на вредителя, посочен в параграф 1. Освен това тя уведомява Комисията и другите държави членки за оценката, посочена в същия параграф, за взетите мерки и доказателствата, обосноваващи тези мерки.

Тя уведомява Комисията за резултатите от оценката, посочена в параграф 2, в срок от две години след официалното потвърждение за наличието на посочения вредител.

Уведомленията за наличието на този вредител се подават чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103.

Член 30

Мерки на Съюза по отношение на вредители, които не са включени в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза

1.   Когато Комисията получи уведомление съгласно член 29, параграф 3, първа алинея или има други доказателства за наличието или за непосредствена опасност от навлизане или разпространение на територията на Съюза на вредител, който не е включен в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза, и тя счита, че съответният вредител може да отговаря на условията за включване в посочения списък, тя незабавно прави оценка на това дали, по отношение на територията на Съюза, посоченият вредител отговаря на критериите, установени в приложение I, раздел 3, подраздел 2.

Когато Комисията стигне до заключението, че тези критерии са изпълнени, тя незабавно приема чрез актове за изпълнение мерки за ограничен срок във връзка с риска, породен от този вредител. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

С посочените мерки се прилагат, в зависимост от случая, конкретно за всеки от съответните вредители една или повече от разпоредбите, посочени в член 28, параграф 1, първа алинея, букви а) — ж).

2.   След приемането на мерките, посочени в параграф 1, Комисията прави оценка на това дали съответният вредител отговаря, по отношение на територията на Съюза, на критериите за карантинни вредители, посочени в приложение I, раздел 1.

3.   Когато въз основа на наблюденията, посочени в членове 19 и 22, или на други доказателства се стигне до заключението, че ликвидирането на съответния вредител в дадена демаркационна област не е възможно, в актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, втора алинея от настоящия член, могат да се определят мерки с цел ограничаване.

4.   Когато се стигне до заключението, че за защита на частта от територията на Съюза, в която не е установено наличие на съответния вредител, са необходими превантивни мерки в зони извън демаркационните области, в актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, може да се определят такива мерки.

5.   Мерките, посочени в параграфи 1, 3 и 4, се приемат в съответствие с приложение II, като се вземат предвид конкретните рискове от съответните вредители и нуждата необходимите мерки за смекчаване на риска да се въведат по хармонизиран начин на равнището на Съюза.

6.   До приемането на мерки от страна на Комисията съответната държава членка може да продължи прилагането на мерките, които е взела съгласно член 29.

7.   По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с овладяването на сериозен риск от вредители, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 107, параграф 3. Тези актове се приемат в съответствие с приложение II, като се вземат предвид конкретните рискове от съответните вредители и нуждата необходимите мерки за смекчаване на риска да се въведат по хармонизиран начин на равнището на Съюза.

8.   Държавите членки уведомяват чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103, Комисията и другите държави членки за случаите на нарушение на мерките, приети в съответствие с настоящия член, което поражда риск от разпространение на вредителите, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 31

По-строги изисквания, приети от държавите членки

1.   Държавите членки могат да прилагат на своя територия по-строги мерки от приетите съгласно член 28, параграфи 1, 2 и 3 и член 30, параграф 1, 3 и 4, ако това е оправдано от целите за фитосанитарна защита и е в съответствие с принципите, посочени в приложение II, раздел 2.

Посочените по-строги мерки не могат да налагат, нито да водят до забрани или ограничения за въвеждането или движението на и през територията на Съюза на растения, растителни продукти и други обекти, различни от вече наложените с членове 40 — 58 и членове 71 — 102.

2.   Държавите членки незабавно уведомяват Комисията и другите държави членки за мерките, взети от тях в съответствие с параграф 1.

При поискване държавите членки предоставят на Комисията и на другите държави членки годишен доклад за мерките, взети в съответствие с параграф 1.

Раздел 3

Карантинни вредители по отношение на определена защитена зона

Член 32

Признаване на защитени зони

1.   Когато даден карантинен вредител е наличен на територията на Съюза, но не и на територията на определена държава членка или на част от нея, и не е карантинен вредител от значение за Съюза, след подадено заявление от съответната държава членка в съответствие с параграф 4 Комисията може да признае територията или частта от нея за защитена зона в съответствие с параграф 3 по отношение на този карантинен вредител (наричан по-долу „карантинен вредител по отношение на определена защитена зона“).

2.   Карантинен вредител по отношение на определена защитена зона не се въвежда, придвижва, държи, размножава или освобождава в рамките на тази защитена зона.

Член 8 се прилага mutatis mutandis спрямо въвеждането, движението, държането и размножаването в рамките на защитените зони на карантинни вредители по отношение на определена защитена зона.

3.   Комисията изготвя чрез акт за изпълнение списък на защитените зони и на съответните карантинни вредители по отношение на защитените зони. Този списък включва защитените зони, признати в съответствие с член 2, параграф 1, буква з), първа алинея от Директива 2000/29/ЕО, съответните вредители, изброени в част Б от приложение I и в част Б от приложение II към Директива 2000/29/ЕО, както и специалните кодове, определени за тези тези вредители.

Комисията може чрез актове за изпълнение за изменение на посочените в първа алинея актове за изпълнение да признае допълнителни защитени зони, когато са изпълнени условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член.

Комисията може чрез актове за изпълнение да замени акта за изпълнение, посочен в първа алинея от настоящия параграф, с цел консолидиране на измененията.

Актовете за изпълнение, посочени в настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

4.   Заедно със заявлението, посочено в параграф 1, съответната държава членка представя:

а)

описание на границите на предложената защитена зона, включително карти;

б)

резултатите от проведените наблюдения, които показват, че в продължение на най-малко три години преди подаването на заявлението не е имало наличие на съответния карантинен вредител на съответната територия; и

в)

доказателства, че съответният карантинен вредител по отношение на защитена зона отговаря на условията, установени в член 3, по отношение на предложената защитена зона.

5.   Наблюденията, посочени в параграф 4, буква б), се провеждат в подходящо време и са достатъчно обстойни, така че позволяват установяването на наличието на съответния карантинен вредител. Те са основават на доказани научно-технически принципи и са съобразени с приложимите международни стандарти.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на подробни правила за тези наблюдения. Тези актове се приемат в съответствие с развитието на научно-техническите познания и с приложимите международни стандарти.

6.   Комисията може да признава и временни защитени зони. За тази цел се прилагат mutatis mutandis условията, установени в параграфи 1 и 4 и в параграф 5, първа алинея. Чрез дерогация от изискването, посочено в параграф 4, буква б), се извършва наблюдение най-малко по време на една година преди заявлението.

Признаването на временна защитена зона е валидно не повече от три години от датата на признаването и изтича автоматично след три години.

7.   Държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки, а посредством официалната интернет страница на компетентния орган — професионалните оператори, относно границите на защитените зони на своя територия, включително като прилагат карти.

Член 33

Общи задължения по отношение на защитените зони

1.   По отношение на определена защитена зона задълженията, установени в членове 9 — 19, се прилагат mutatis mutandis за съответните карантинни вредители по отношение на защитената зона.

2.   Растение, растителен продукт или друг обект с произход от демаркационна област, определена в защитена зона относно карантинен вредител по отношение на защитената зона, не могат да бъдат придвижвани от тази демаркационна област в останалата част на защитената зона или в друга защитена зона, определена за съответния карантинен вредител по отношение на защитената зона.

Чрез дерогация от първа алинея, посоченото растение, растителен продукт или друг обект могат да бъдат придвижени извън тази демаркационна област през и извън съответната защитена зона само ако се опаковат и се придвижват по такъв начин, че не съществува риск от разпространение на съответния карантинен вредител по отношение на защитената зона в тази защитена зона.

3.   Комисията и другите държави членки се уведомяват незабавно за демаркационните области, определени в рамките на защитена зона, и за мерките за ликвидиране, взети в тези области съгласно членове 17, 18 и 19.

Член 34

Наблюдения за карантинни вредители по отношение на определена защитена зона

1.   Компетентният орган провежда ежегодни наблюдения във всяка защитена зона за наличието на съответния карантинен вредител по отношение на защитената зона. Член 22, параграф 2 се прилага mutatis mutandis за тези наблюдения.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на подробни правила за подготовката и съдържанието на тези наблюдения.

2.   До 30 април всяка година държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки за резултатите от наблюденията, посочени в параграф 1, които са били извършени през предходната календарна година.

Член 35

Изменение на обхвата и отмяна на признаването на защитените зони

1.   Комисията може да изменя обхвата на защитената зона при подадено заявление от държавата членка, чиято територия е засегната.

Когато това изменение е за разширяване на защитената зона, член 32 се прилага mutatis mutandis.

2.   При подадено заявление от държавата членка, посочена в параграф 1, Комисията отменя признаването на защитена зона или намалява обхвата ѝ.

3.   Комисията отменя признаването на защитена зона, ако наблюденията, посочени в член 34, не са били извършени в съответствие с посочения член.

4.   Комисията отменя признаването на защитена зона, ако в тази зона се установи наличие на съответния карантинен вредител по отношение на защитената зона и е изпълнено едно от следните условия:

а)

не е определена демаркационна област в съответствие с член 33, параграф 1 в срок от три месеца след официалното потвърждение за наличието на посочения вредител;

б)

мерките за ликвидиране, предприети в демаркационна област в съответствие с член 33, параграф 1, не са били успешни в рамките на 24 месеца след официалното потвърждение за наличието на посочения вредител или в рамките на повече на от 24 месеца, когато биологичните характеристики на вредителя го обосновават и този срок е определен в акта за изпълнение, приет съгласно член 32, параграф 3;

в)

информацията, с която Комисията разполага, показва, че във връзка с прилагането съгласно член 33, параграф 1 на мерките по членове 17, 18 и 19, при предприемането на ответни действия при наличието на посочения вредител в съответната защитена зона е проявена груба небрежност.

5.   Комисията отменя признаването на защитена зона или намалява обхвата й съгласно параграфи 2, 3 или 4 от настоящия член с акт за изпълнение, изменящ акта за изпълнение, посочен в параграф 32, параграф 3. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

ГЛАВА III

Регулирани некарантинни вредители от значение за Съюза

Член 36

Определение за регулирани некарантинни вредители от значение за Съюза

Даден вредител е регулиран некарантинен вредител от значение за Съюза, ако отговаря на всички посочени по-долу условия и е включен в списъка, посочен в член 37:

а)

видът му е определен в съответствие с приложение I, раздел 4, точка 1;

б)

наличен е на територията на Съюза;

в)

не е карантинен вредител от значение за Съюза или вредител, за който се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1;

г)

предава се главно чрез определени растения за засаждане в съответствие с приложение I, раздел 4, точка 2;

д)

наличието му по посочените растения за засаждане има неприемливо икономическо въздействие по отношение на предвидената употреба на посочените растения за засаждане в съответствие с приложение I, раздел 4, точка 3;

е)

има практически осъществими и ефективни мерки за предотвратяване на наличието му по съответните растения за засаждане.

Член 37

Забрана за въвеждането и движението на регулирани некарантинни вредители от значение за Съюза по растенията за засаждане

1.   Професионалните оператори не въвеждат в Съюза регулирани некарантинни вредители от значение за Съюза, нито придвижват тези вредители на територията на Съюза по растения за засаждане, чрез които те се предават, посочени в списъка по параграф 2.

Забраната, предвидена в първа алинея, не се прилага в следните случаи:

а)

движение на растения за засаждане в пределите на или между помещенията или другите площи на съответния професионален оператор;

б)

движение на растения за засаждане за целите на тяхното обеззаразяване.

2.   Комисията изготвя чрез акт за изпълнение списък, в който се посочват регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза и конкретните растения за засаждане, както е посочено в член 36, буква г), а когато е целесъобразно — категориите по параграф 7 от настоящия член и праговете по параграф 8 от настоящия член.

3.   Посоченият в параграф 2 списък включва вредителите и съответните растения за засаждане, както е посочено в следните разпоредби:

а)

част А, раздел II от приложение II към Директива 2000/29/ЕО;

б)

точки 3 и 6 от приложение I и точка 3 от приложение II към Директива 66/402/ЕИО;

в)

приложение I към Директива 68/193/ЕИО;

г)

актовете, приети съгласно член 5, параграф 5 от Директива 98/56/ЕО на Съвета (24);

д)

приложение II към Директива 2002/55/ЕО;

е)

приложение I и част Б от приложение II към Директива 2002/56/ЕО, както и актовете, приети съгласно член 18, буква в) от нея;

ж)

точка 4 от приложение I и точка 5 от приложение II към Директива 2002/57/ЕО;

з)

актовете, приети съгласно член 4 от Директива 2008/72/ЕО; и

и)

актовете, приети съгласно член 4 от Директива 2008/90/ЕО.

В този списък не се включват вредители, изброени в приложение I и в приложение II, част А, раздел I и част Б към Директива 2000/29/ЕО, и включени в списък като карантинни вредители от значение за Съюза съгласно член 5, параграф 2 от настоящия регламент, както и вредители, за които се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1 от настоящия регламент.

4.   Когато е целесъобразно, Комисията определя чрез акт за изпълнение мерки за предотвратяване на наличието на регулирани некарантинни вредители от значение за Съюза по съответните растения за засаждане, както е посочено в член 36, буква е) от настоящия регламент. Когато е целесъобразно, посочените мерки се отнасят до въвеждането или движението в рамките на Съюза на тези растения. Тези мерки се приемат в съответствие с принципите, установени в приложение II, раздел 2 към настоящия регламент. Тези мерки се прилагат, без да се засягат мерките, приети съгласно директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, и 68/193/ЕИО и 98/56/ЕО, Директива 1999/105/ЕО на Съвета (25), както и директиви 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО, 2002/57/ЕО, 2008/72/ЕО и 2008/90/ЕО.

5.   Комисията изменя чрез актове за изпълнение актовете за изпълнение, посочени в параграфи 2 и 4 от настоящия член, когато проведена оценка показва, че:

а)

вредител, който не е включен в списъка в акта за изпълнение, посочен в параграф 2 от настоящия член, отговаря на условията, посочени в член 36;

б)

вредител, включен в списъка в акта за изпълнение, посочен в параграф 2 от настоящия член, вече не отговаря на едно или повече от условията, посочени в член 36;

в)

са необходими изменения на посочения списък по отношение на категориите, посочени в параграф 7 от настоящия член, или на праговете, посочени в параграф 8 от настоящия член;

г)

са необходими изменения на мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член.

Комисията без забавяне предоставя тази оценка на разположение на държавите членки.

Комисията може чрез актове за изпълнение да замени актовете за изпълнение, посочени в параграфи 2 и 4 от настоящия член, с цел консолидиране на измененията.

6.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 2, 4 и 5, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

7.   Когато член 36, буква д) е изпълнен само за една или повече от следните категории: предбазов, базов или сертифициран материал, семена или картофи за семе, или стандартен или САС материал или семена, посочени в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/EИО, 68/193/EИО, 2002/54/EО, 2002/55/EО, 2002/56/EО, 2002/57/EО, 2008/72/EО и 2008/90/EО, в списъка, посочен в параграф 2 от настоящия член, се указват тези категории, като се посочва, че забраната за въвеждане и движение, предвидена в параграф 1 от настоящия член, се прилага само за тях.

8.   Когато член 36, буква д) е изпълнен само ако наличието на съответния вредител е над определен праг на разпространеност, по-висок от нула, в списъка, посочен в параграф 2 от настоящия член, се определя посоченият праг, като се посочва, че забраната за въвеждане и движение, предвидена в параграф 1 от настоящия член, се прилага само над този праг.

Такъв праг се определя само ако са изпълнени и двете посочени по-долу условия:

а)

професионалните оператори могат да гарантират, че разпространението на посочения регулиран некарантинен вредител от значение за Съюза по тези растения за засаждане не надвишава посочения праг;

б)

възможно е да се провери дали този праг не е надвишен в партидите със съответните растения за засаждане.

Прилагат се принципите за управление на риска от вредители, установени в приложение II, раздел 2.

9.   Член 31 се прилага mutatis mutandis за мерките, които трябва да бъдат предприети от държавите членки във връзка с регулираните некарантинни вредители и съответните растения за засаждане.

Член 38

Изменение на приложение I, раздел 4

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за изменение на приложение I, раздел 4, за да адаптира тези критерии към развитието на научно-техническите познания и към промените в съответните международни стандарти.

Член 39

Регулирани некарантинни вредители от значение за Съюза, използвани за научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор, селекция или изложби

Забраната, предвидена в член 37, не се прилага за регулирани некарантинни вредители от значение за Съюза, които са налични по растения за засаждане, използвани за научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор, селекция или изложби.

ГЛАВА IV

Мерки по отношение на растенията, растителните продукти и другите обекти

Раздел 1

Мерки за цялата територия на Съюза

Член 40

Забрана за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти на територията на Съюза

1.   Определени растения, растителни продукти или други обекти не се въвеждат на територията на Съюза, ако са с произход от всички или от определени трети държави или територии.

2.   Комисията приема чрез актове за изпълнение списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, посочени в параграф 1, за които има забрана за въвеждането им на територията на Съюза, заедно с третите държави, групи от трети държави или конкретни области в трети държави, за които се прилага забраната.

В първия от тези актове за изпълнение се включват растенията, растителните продукти и другите обекти, както и тяхната държава на произход, съгласно списъка в част А от приложение III към Директива 2000/29/ЕО.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2 от настоящия регламент.

В списъка, изготвен с тези актове за изпълнение, растенията, растителните продукти и другите обекти се обозначават и чрез съответния им код съгласно класификацията в Комбинираната номенклатура, установена в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (26) (наричан по-долу „код по КН“), когато има такъв. Други кодове, предвидени в законодателството на Съюза, се посочват допълнително, когато те конкретизират приложимия код по КН за конкретно растение, растителен продукт или друг обект.

3.   Когато растение, растителен продукт или друг обект с произход или изпратени от трета държава, пораждат неприемливо ниво на риск от вредители, дължащ се на вероятността да бъдат гостоприемник на карантинен вредител от значение за Съюза, и този риск от вредители не може да бъде намален до приемливо ниво чрез прилагането на една или повече от мерките, посочени в приложение II, раздел 1, точки 2 и 3, Комисията изменя съответно акта за изпълнение, посочен в параграф 2, за да включи в него посоченото растение, растителен продукт или друг обект и съответните трети държави, групи от трети държави или конкретни области в трети държави.

Когато растение, растителен продукт или друг обект, включени в посочения акт за изпълнение, не пораждат неприемливо ниво на риск от вредители или пораждат такъв риск, но той може да бъде намален до приемливо ниво чрез прилагане на една или повече от мерките, установени в приложение II, раздел 1, точки 2 и 3, Комисията изменя посочения акт за изпълнение съответно.

Оценката на това доколко нивото на посочения риск от вредители е приемливо се прави в съответствие с принципите, установени в приложение II, раздел 2, и когато е целесъобразно — по отношение на една или повече конкретни трети държави.

Тези изменения се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с оглед овладяването на сериозен риск от вредители, Комисията приема посочените изменения чрез актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 107, параграф 3.

4.   Държавите членки уведомяват чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103, Комисията и другите държави членки, когато растения, растителни продукти или други обекти са въведени на територията на Съюза в нарушение на параграф 1.

Това уведомление се изпраща и на третата държава, от която растенията, растителните продукти или другите обекти са въведени на територията на Съюза.

Член 41

Растения, растителни продукти и други обекти, за които се прилагат специални и еквивалентни изисквания

1.   Определени растения, растителни продукти или други обекти могат да се въвеждат или придвижват на територията на Съюза само ако са изпълнени специалните или еквивалентните изисквания. Тези растения, растителни продукти или други обекти могат да бъдат с произход от трети държави или от територията на Съюза.

2.   Комисията приема чрез актове за изпълнение списък на растенията, растителните продукти и другите обекти и съответстващите им специални изисквания, посочени в параграф 1. Списъкът включва, когато е приложимо, съответните трети държави, групи от трети държави или конкретни области в трети държави.

В първия от тези актове за изпълнение се включват растенията, растителните продукти и другите обекти, специалните изисквания и, когато е приложимо, тяхната трета държава на произход, съгласно списъка в част А от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2 от настоящия регламент.

В списъка, установен с тези актове за изпълнение, растенията, растителните продукти и другите обекти се обозначават и чрез съответния им код по КН, когато има такъв. Други кодове, предвидени в законодателството на Съюза, се посочват допълнително, когато те конкретизират приложимия код по КН за конкретно растение, растителен продукт или друг обект.

3.   Когато растение, растителен продукт или друг обект пораждат неприемливо ниво на риск от вредители, дължащ се на вероятността да бъдат гостоприемник на карантинен вредител от значение за Съюза, и този риск от вредители може да бъде намален до приемливо ниво чрез прилагането на една или повече от мерките, посочени в приложение II, раздел 1, точки 2 и 3 Комисията изменя акта за изпълнение, посочен в параграф 2, за да включи в него посоченото растение, растителен продукт или друг обект и мерките, които да се прилагат за тях. Тези мерки и изискванията, посочени в параграф 2, съставляват „специални изисквания“.

Мерките, посочени в първа алинея, могат да бъдат под формата на специални изисквания, приети в съответствие с член 44, параграф 1, за въвеждането на територията на Съюза на определени растения, растителни продукти или други обекти, които са еквивалентни на специалните изисквания за въвеждането и движението на територията на Съюза на посочените растения, растителни продукти или други обекти (наричани по-долу „еквивалентни изисквания“).

Когато растение, растителен продукт или друг обект, включени в посочения акт за изпълнение, не пораждат неприемливо ниво на риск от вредители или пораждат такъв риск, но той не може да бъде намален до приемливо ниво чрез специалните изисквания, Комисията изменя съответно посочения акт за изпълнение, като заличава това растение, растителен продукт или друг обект от списъка или като го включва в списъка, посочен в член 40, параграф 2.

Оценката на това доколко нивото на посочения риск от вредители е приемливо и приемането на мерките за намаляване на посочения риск до приемливо ниво се правят в съответствие с принципите, установени в приложение II, раздел 2, и когато е целесъобразно — по отношение на една или повече конкретни трети държави или части от тях.

Тези изменения се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с овладяването на сериозен риск от вредители, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 107, параграф 3.

4.   В случай че растения, растителни продукти или други обекти са въведени или придвижвани на територията на Съюза в нарушение на параграф 1, държавите членки приемат необходимите мерки, както е посочено в законодателството на Съюза относно официалния контрол, и уведомяват Комисията и другите държави членки чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103.

Когато е приложимо, това уведомление се изпраща и на третата държава, от която растенията, растителните продукти или другите обекти са въведени на територията на Съюза.

Член 42

Ограничения въз основа на предварителна оценка по отношение на въвеждането на високорискови растения, растителни продукти и други обекти на територията на Съюза

1.   Растения, растителни продукти или други обекти с произход от трета държава, които не са включени в списъка в съответствие с член 40 или не са обхванати в достатъчна степен от изискванията, посочени в член 41, или за които не се прилагат временните мерки по член 49, и които, въз основа на проведена предварителна оценка, представляват риск от вредители на неприемливо ниво за територията на Съюза, са „високорискови растения“, „високорискови растителни продукти“ или „високорискови други обекти“ (наричани по-долу „високорискови растения, растителни продукти или други обекти“).

При тази предварителна оценка се вземат предвид критериите, посочени в приложение III, както е целесъобразно за даденото растение, растителен продукт или друг обект.

2.   Високорисковите растения, растителни продукти или други обекти, включени в списък в акта за изпълнение, предвиден в параграф 3, не се въвеждат на територията на Съюза от третите държави, групите от трети държави или конкретните области в трети държави на произход, за които се отнася посоченият списък.

3.   Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи списък, в който временно, до извършването на оценката на риска съгласно параграф 4, са включени на подходящото таксономично ниво високорисковите растения, растителни продукти или други обекти, посочени в параграф 1, и когато е целесъобразно — третите държави, групите от трети държави или конкретните области в съответните трети държави.

Първият от тези актове за изпълнение се приема до 14 декември 2018 г.

В списъка, установен с тези актове за изпълнение, посочените растения, растителни продукти и други обекти, когато е приложимо, се обозначават със съответния им код по КН, когато има такъв. Други кодове, предвидени от законодателството на Съюза, се посочват допълнително, когато те конкретизират приложимия код по КН за конкретно растение, растителен продукт или друг обект.

4.   Ако въз основа на оценка на риска се стигне до заключението, че растението, растителният продукт или другият обект с произход от съответната трета държава, група от трети държави или конкретна област в третата държава, посочени в параграф 2, на таксономичното ниво, определено в списъка в акта за изпълнение, предвиден в параграф 3, или под това ниво, не поражда неприемливо ниво на риск поради вероятността да бъде гостоприемник на карантинен вредител от значение за Съюза, Комисията приема акт за изпълнение, чрез който това растение, растителен продукт или друг обект се заличава от посочения в същия параграф списък за съответните трети държави.

Ако въз основа на оценка на риска се стигне до заключението, че растението, растителният продукт или другият обект с произход от съответната трета държава, група от трети държави или конкретна област в третата държава, посочени в параграф 2, поражда неприемлив риск, дължащ се на вероятността да бъде гостоприемник на карантинен вредител от значение за Съюза, и че този риск не може да бъде сведен до приемливо ниво чрез прилагане на една или повече от мерките, посочени в раздел 1, точки 2 и 3 от приложение II, Комисията приема акт за изпълнение, чрез който това растение, растителен продукт или друг обект и съответните трети държави се заличават от списъка, посочен в параграф 2, и се добавят в списъка, посочен в член 40.

Ако въз основа на оценка на риска се стигне до заключението, че дадено растение, растителен продукт или друг обект с произход от съответната трета държава, група от трети държави или конкретна област в третата държава, посочени в параграф 2, поражда неприемлив риск, но този риск може да бъде сведен до приемливо ниво чрез прилагане на една или повече от мерките, посочени в раздел 1, точки 2 и 3 от приложение II, Комисията приема акт за изпълнение, чрез който това растение, растителен продукт или друг обект и съответната трета държава, група от трети държави или конкретна област в трета държавасе заличават от списъка, посочен в параграф 2, и се добавят в списъка, посочен в член 41.

5.   Ако се установи търсене на внос на растения, растителни продукти или други обекти, посочени в списъка в акта за изпълнение, предвиден в параграф 3, оценката на риска по параграф 4 се извършва в рамките на подходящ и разумен срок.

Когато е целесъобразно, тази оценка може да се ограничи до растения, растителни продукти или други обекти от определена трета държава на произход или изпращане, или група трети държави на произход или изпращане.

6.   Комисията може чрез актове за изпълнение да установи конкретни правила относно процедурата, която да се следва за извършване на оценката на риска, посочена в параграф 4.

7.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 3,4 и 6, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Член 43

Специални условия за внос при въвеждането на дървен опаковъчен материал на територията на Съюза

1.   Дървеният опаковъчен материал, независимо от това дали се използва в действителност при превоза на различни предмети, се внася на територията на Съюза само ако съответства на всички посочени по-долу изисквания:

а)

подложен е на един или повече видове одобрено третиране и отговоря на приложимите изисквания, установени в приложение 1 към Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия (МСФМ № 15);

б)

обозначен е с маркировката, посочена в приложение 2 към МСФМ № 15, с която се удостоверява, че е подложен на третирането, посочено в буква а).

Настоящият параграф не се прилага за дървен опаковъчен материал, за който се прилагат изключенията, предвидени в МСФМ № 15.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за изменение на изискванията, установени в параграф 1 от настоящия член, за да се вземат предвид промените в международните стандарти, и по-специално в МСФМ № 15.

Чрез тези делегирани актове може да се определи, че дървеният опаковъчен материал, за който не се прилагат изключенията, предвидени в МСФМ № 15, е освободен от изискванията в параграф 1 от настоящия член или подлежи на по-малко строги изисквания.

Член 44

Установяване на еквивалентни изисквания

1.   Комисията установява еквивалентни изисквания чрез акт за изпълнение по искане на конкретна трета държава, ако са изпълнени и двете посочени по-долу условия:

а)

съответната трета държава осигурява, посредством прилагането под неин официален контрол на една или повече конкретни мерки, ниво на фитосанитарна защита, което е еквивалентно на специалните изисквания по отношение на движението на територията на Съюза на съответните растения, растителни продукти и други обекти;

б)

съответната трета държава доказва на Комисията, че с посочените в буква а) мерки се постига нивото на фитосанитарна защита, предвидено в тази буква.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

2.   Когато е целесъобразно, Комисията провежда проучвания в съответната трета държава, за да провери дали са изпълнени условията, посочени в параграф 1, първа алинея, букви а) и б). Тези проучвания съответстват на изискванията за проучванията на Комисията, посочени в законодателството на Съюза относно официалния контрол.

Член 45

Информация, която да се предоставя на пътниците и на клиентите на пощенските служби

1.   Държавите членки, морските пристанища, летищата и международните превозвачи предоставят информация на пътниците относно забраните, посочени в член 40, параграф 2, изискванията, посочени в член 41, параграф 2 и член 42, параграф 3, и освобождаванията от определени изисквания, посочени в член 75, параграф 2, по отношение на въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти на територията на Съюза.

Тази информация се предоставя под формата на плакати или брошури и, когато е приложимо, на техните интернет страници.

Пощенските служби и професионалните оператори, участващи в продажби въз основа на договори, сключени от разстояние, също предоставят тази информация на своите клиенти по отношение на растения, растителни продукти и други обекти, посочени в първа алинея, най-малко чрез интернет.

Комисията може чрез актове за изпълнение да определи условията за оформянето и използването на тези плакати и брошури. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

2.   При поискване държавите членки представят на Комисията доклад, в който се обобщава информацията, предоставена в съответствие с настоящия член.

Член 46

Изключения от забраните и изискванията за пограничните зони

1.   Чрез дерогация от член 40, параграф 1, член 41, параграф 1 и член 42, параграф 2 държавите членки могат да разрешат въвеждането на територията на Съюза на растенията, растителните продукти и другите обекти, които отговарят на всички посочени по-долу условия:

а)

отглеждат се или се произвеждат в области на трети държави в близост до техните сухопътни граници с държави членки (наричани по-долу „погранични зони на трета държава“);

б)

въвеждат се в области на държавите членки, разположени непосредствено до посочената граница (наричани по-долу „погранични зони на държава членка“);

в)

трябва да подлежат на преработване в съответните погранични зони на тези държави членки по начин, чрез който се премахва всякакъв риск от вредители;

г)

не пораждат риск от разпространение на карантинни вредители от значение за Съюза или вредители, за които се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1, причинен от движение в пограничната зона.

Посочените растения, растителни продукти и други обекти се придвижват само към пограничните зони на държавата членка и в техните рамките и само под официалния контрол от страна на компетентния орган.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на следните елементи:

а)

максималната ширина на пограничните зони на третата държава и на пограничните зони на държавата членка, в зависимост от това, което е целесъобразно за конкретни растения, растителни продукти и други обекти;

б)

максималното разстояние за движение на съответните растения, растителни продукти и други обекти в рамките на пограничните зони на третата държава и на пограничните зони на държавата членка; и

в)

процедурите за разрешаване на въвеждането и движението в рамките на пограничните зони на държавата членка на растения, растителни продукти и други обекти, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Ширината на посочените зони е такава, че да се гарантира, че въвеждането и движението на тези растения, растителни продукти и други обекти на територията на Съюза не поражда риск от вредители за територията на Съюза или за части от нея.

3.   Комисията може чрез актове за изпълнение да установи конкретни условия или мерки относно въвеждането в пограничните зони на държава членка на определени растения, растителни продукти и други обекти, и да определи конкретни трети държави, които попадат в обхвата на настоящия член.

Тези актове се приемат в съответствие с приложение II, и когато е целесъобразно — като се взема предвид развитието на научно-техническите познания и международните стандарти.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

4.   Държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103, когато растения, растителни продукти или други обекти са въведени или придвижвани в рамките на пограничните зони на държавите членки или на трети държави в нарушение на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.

Това уведомление се изпраща и на третата държава, от която растенията, растителните продукти или другите обекти са въведени в съответната погранична зона.

Член 47

Изисквания при фитосанитарен транзит

1.   Чрез дерогация от член 40, параграф 1, член 41, параграф 1, член 42, параграф 2, член 72, параграф 1 и член 73, растения, растителни продукти и други обекти могат да се въвеждат на територията на Съюза и да преминават през нея към трета държава под формата на транзит или на претоварване (наричани по-долу „фитосанитарен транзит“), ако те отговарят на двете посочени по-долу условия:

а)

придружени са от подписана декларация на професионалния оператор, под чийто контрол са тези растения, растителни продукти и други обекти, в която се посочва, че тези растения, растителни продукти или други обекти са в режим на фитосанитарен транзит;

б)

опаковани са и са придвижвани по начин, който не поражда риск от разпространение на карантинни вредители от значение за Съюза по време на тяхното въвеждане на територията на Съюза и преминаване през нея.

2.   Компетентните органи забраняват фитосанитарния транзит, ако съответните растения, растителни продукти или други обекти не са в съответствие с параграф 1 или ако са налице разумни доказателства, че няма да бъдат в съответствие с него.

Член 48

Растения, растителни продукти и други обекти, използвани за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция

1.   Чрез дерогация от член 40, параграф 1, член 41, параграф 1 и член 42, параграф 2 държавите членки могат при подадено заявление временно да разрешат въвеждането и движението на тяхна територия на растения, растителни продукти и други обекти, използвани за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция.

Това разрешение се дава за съответната дейност само ако са наложени подходящи ограничения, за да се гарантира, че наличието на съответните растения, растителни продукти или други обекти не поражда неприемлив риск от разпространение на карантинни вредители от значение за Съюза или на вредители, за които се прилагат мерки, приети съгласно член 30, параграф 1, като се вземат предвид видът, биологичните характеристики и начинът на разпространение на съответните вредители, предвидената дейност, взаимодействието с околната среда и други съответни фактори, свързани с риска от вредители, породен от тези растения, растителни продукти или други обекти.

2.   Когато се дава разрешение в съответствие с параграф 1, то включва следните условия:

а)

съответните растения, растителни продукти или други обекти трябва да се съхраняват на място и при условия, които са определени като подходящи от компетентните органи и са посочени в разрешението;

б)

дейността, свързана с посочените растения, растителни продукти или други обекти трябва да се извършва в карантинен пункт или съоръжение за задържане, определено от компетентния орган в съответствие с член 60 и посочено в разрешението;

в)

дейността, свързана с посочените растения, растителни продукти или други обекти, трябва да се извършва от персонал, чиято научна и техническа компетентност се счита за подходяща за целта от компетентния орган и е посочена в разрешението;

г)

посочените растения, растителни продукти или други обекти трябва да се придружават от разрешението, когато се въвеждат или придвижват в рамките на територията на Съюза.

3.   Разрешението, посочено в параграф 1, се дава за ограничено количество и е с ограничен срок, съответстващи на дейността, като не се надвишава капацитетът на определения карантинен пункт или съоръжение за задържане.

Разрешението включва ограниченията, необходими за адекватно премахване на риска от разпространение на съответните карантинни вредители от значение за Съюза или на вредители, за които се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1.

4.   Компетентният орган следи за спазване на условията по параграф 2 и на ограниченията по параграф 3 и предприема необходимите действия в случай на нарушение на тези условия или ограничения.

Когато е целесъобразно, тези действия се изразяват в отнемане на разрешението, посочено в параграф 1.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълнение на настоящия регламент чрез установяване на подробни правила относно:

а)

обмена на информация между държавите членки и Комисията във връзка с въвеждането и движението в рамките на територията на Съюза на съответните растения, растителни продукти и други обекти;

б)

процедурите и условията за даване на разрешението, посочено в параграф 1 от настоящия член; и

в)

изискванията за наблюдението на спазването на условията и ограниченията и действията, които трябва да бъдат предприети в случай на нарушение, както е посочено в параграф 4 от настоящия член.

Член 49

Временни мерки по отношение на растенията, растителните продукти и другите обекти, които има вероятност да породят новоустановени рискове от вредители или други предполагаеми фитосанитарни рискове

1.   Комисията може чрез актове за изпълнение да приеме временни мерки по отношение на въвеждането и движението в рамките на територията на Съюза на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави, когато са изпълнени следните условия:

а)

посочените растения, растителни продукти или други обекти има вероятност да породят новоустановени рискове от вредители, които не са обхванати в достатъчна степен от мерки на Съюза и не са свързани или все още не могат да бъдат свързани с карантинни вредители от значение за Съюза или с вредители, за които се прилагат мерки, приети съгласно член 30, параграф 1;

б)

налице е недостатъчен фитосанитарен опит, например във връзка с нови растителни видове или пътища за навлизане, по отношение на търговията със съответните растения, растителни продукти и други обекти с произход или изпращани от съответните трети държави;

в)

не е провеждана оценка по отношение на новоустановени рискове от вредители за територията на Съюза във връзка с тези растения, растителни продукти или други обекти от съответните трети държави;

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

2.   Временните мерки, посочени в параграф 1, се приемат, като се вземат предвид приложение II, раздел 2 и приложение IV.

С тях се предвижда едно или повече от следните действия, според необходимото в съответния случай:

а)

систематични и засилени проверки и вземане на проби на мястото на въвеждане от всяка партида растения, растителни продукти или други обекти, въвеждани на територията на Съюза, и изпитване на пробите;

б)

карантинен период в карантинен пункт или съоръжение за задържане, както е посочено в член 60, за потвърждаване на отсъствието на такъв новоустановен риск от вредители при съответните растения, растителни продукти или други обекти;

в)

забрана за въвеждането на посочените растения, растителни продукти или други обекти на територията на Съюза.

В случаите, посочени във втора алинея, букви а) и б), в акта за изпълнение, посочен в параграф 1, могат да се определят и конкретни мерки, които да се предприемат преди въвеждането на посочените растения, растителни продукти или други обекти на територията на Съюза.

3.   Временните мерки, посочени в параграф 1, се прилагат за подходящ и разумен срок до определянето на характеристиките на вредителите, които има вероятност да са свързани с посочените растения, растителни продукти или други обекти от тези трети държави, и пълната оценка на рисковете, породени от тези вредители в съответствие с приложение I, раздел 1.

4.   По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с овладяването на сериозен новоустановен риск от вредители, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 107, параграф 3. Посочените актове се приемат в съответствие с принципите, установени в приложение II, раздел 2.

5.   Чрез дерогация от мерките, приети съгласно параграф 1 от настоящия член, член 48 се прилага за въвеждането и движението в рамките на територията на Съюза на растения, растителни продукти или други обекти, използвани за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция.

6.   До 30 април всяка година държавите членки представят доклад на Комисията и на другите държави членки относно прилагането през предходната календарна година на мерките, посочени в параграф 2, втора алинея, буква а) или б).

Държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки, когато в резултат от прилагането на мерките, посочени в параграф 2, втора алинея, буква а) или б), е установено наличието на вредител, който има вероятност да породи новоустановени рискове от вредители.

Държавите членки уведомяват чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103, Комисията и другите държави членки за всеки случай, при който въвеждането на растение, растителен продукт или друг обект на територията на Съюза е било отказано или тяхното движение в рамките на територията на Съюза — забранено, тъй като съответната държава членка е преценила, че е била нарушена забраната, посочена в параграф 2, втора алинея, буква в). Когато е приложимо, това уведомление включва мерките, предприети от държавите членки по отношение на съответните растения, растителни продукти или други обекти, както е посочено в законодателството на Съюза относно официалния контрол.

Когато е приложимо, се уведомява и третата държава, от която растенията, растителните продукти или другите обекти са изпратени за въвеждане на територията на Съюза.

Член 50

Доклад на Комисията относно прилагането и ефективността на мерките, свързани с вноса на територията на Съюза

До 14 декември 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането и ефективността на мерките, свързани с вноса на територията на Съюза, включващ анализ на разходите и ползите и когато е целесъобразно — законодателно предложение.

Член 51

Изменение на приложения III и IV

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за изменение на приложения III и IV, за да ги адаптира към развитието на научно-техническите познания и към промените в съответните международни стандарти.

Член 52

Временни мерки на държавите членки във връзка с непосредствена опасност

1.   Когато дадена държава членка счете, че въвеждането или движението в рамките на нейната територия на растения, растителни продукти или други обекти от определени трети държави или определени други държави членки поражда неприемливо ниво на риск от вредители по отношение на навлизането, установяването и разпространението на нейна територия на карантинен вредител от значение за Съюза или на вредител, за който се смята, че изпълнява условията за включване в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза, и че този риск не е смекчен по подходящ начин от мерките, посочени в член 17, параграфи 1 и 2, член 18, параграф 1, член 19, параграф 1, член 28, параграфи 1 и 2, член 29, параграф 1, член 30, параграфи 1 и 3, член 40, параграфи 2 и 3, член 41, параграфи 2 и 3, член 42, параграф 3, член 49, параграф 1 и член 53, тя уведомява писмено Комисията и другите държави членки относно мерките на Съюза, които желае да бъдат предприети, както и за техническата или научната обосновка за тези мерки.

2.   Ако някоя държава членка счита, че мерките на Съюза, посочени в параграф 1, не се предприемат или не могат да бъдат предприети своевременно за смекчаването на риска, посочен в същия параграф, тя може да предприеме временни мерки, за да защити територията си от непосредствена опасност. Комисията и другите държави членки незабавно се уведомяват за посочените временни мерки, както и за техническата им обосновка.

3.   Когато Комисията получи уведомлението, посочено в параграф 1, тя незабавно преценява дали рискът, посочен в параграф 1, е смекчен по подходящ начин от мерките, посочени в член 17, параграфи 1 и 2, член 18, параграф 1, член 19, параграф 1, член 28, параграфи 1 и 2, член 29, параграф 1, член 30, параграфи 1 и 3, член 40, параграфи 2 и 3, член 41, параграфи 2 и 3, член 42, параграф 3, член 49, параграф 1 и член 53, или дали следва да бъдат приети нови мерки съгласно посочените членове.

4.   Когато въз основа на оценката, посочена в параграф 3, Комисията стигне до заключението, че рискът, посочен в параграф 1, не е смекчен по подходящ начин чрез временните мерки, предприети от държавата членка съгласно параграф 2, или че тези мерки не са пропорционални или не са обосновани по подходящ начин, тя може да реши чрез актове за изпълнение, че мерките трябва да бъдат отменени или изменени. До приемането на такъв акт за изпълнение от страна на Комисията държавата членка може да продължи прилагането на мерките, които е взела.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Раздел 2

Мерки, свързани със защитени зони

Член 53

Забрана за въвеждане на растения, растителни продукти и други обекти в защитени зони

1.   Определени растения, растителни продукти или други обекти с произход от трети държави или от територията на Съюза не се въвеждат в определени защитени зони.

2.   Комисията приема чрез актове за изпълнение списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, посочени в параграф 1, за които има забрана за въвеждането им в определени защитени зони. В първия от тези актове за изпълнение се включват растенията, растителните продукти и другите обекти и съответните защитени зони, както и, ако е приложимо, тяхната държава на произход, съгласно списъка в част Б от приложение III към Директива 2000/29/ЕО.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2 от настоящия регламент.

В списъка, установен с тези актове за изпълнение, растенията, растителните продукти и другите обекти се обозначават и чрез съответния им код по КН, когато има такъв. Други кодове, предвидени в законодателството на Съюза, се посочват допълнително, когато те конкретизират приложимия код по КН за конкретно растение, растителен продукт или друг обект.

3.   Когато растение, растителен продукт или друг обект, идващ от място извън съответната защитена зона, поражда неприемливо ниво на риск от вредители поради вероятността да бъде гостоприемник на карантинен вредител по отношение на защитената зона и този риск не може да бъде намален до приемливо ниво чрез прилагането на една или повече от мерките, посочени в от приложение II, раздел 1, точки 2 и 3, Комисията изменя съответно акта за изпълнение, посочен в параграф 2, за да включи в него посоченото растение, растителен продукт или друг обект и съответната защитена зона или защитени зони.

Когато растение, растителен продукт или друг обект, включен в посочения акт за изпълнение, не поражда неприемливо ниво на риск от вредители или поражда такъв риск, но той може да бъде намален до приемливо ниво чрез прилагане на една или повече от мерките, установени в приложение II, раздел 1, точки 2 и 3, Комисията изменя съответно посочения акт за изпълнение.

Тези изменения се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Оценката на това доколко нивото на посочения риск от вредители е приемливо се прави в съответствие с принципите, установени в приложение II, раздел 2.

По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с овладяването на сериозен риск от вредители, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 107, параграф 3.

4.   Държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103, за случаи, в които растения, растителни продукти или други обекти са въведени или придвижвани в рамките на съответната защитена зона в нарушение на забраните, приети съгласно настоящия член.

Когато е приложимо, държавите членки или Комисията уведомяват третата държава, от която растенията, растителните продукти или другите обекти са въведени в съответната защитена зона.

Член 54

Растения, растителни продукти и други обекти, за които се прилагат специални изисквания за защитените зони

1.   Определени растения, растителни продукти или други обекти могат да се въвеждат или придвижват в определени защитени зони само ако са изпълнени специалните изисквания за тези защитени зони.

2.   Комисията приема чрез актове за изпълнение списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, съответните защитени зони и съответстващите им специални изисквания за защитените зони. В първия от тези актове за изпълнение се включват растенията, растителните продукти и другите обекти, съответните защитени зони и специалните изисквания за защитените зони, изброени в част Б от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2 от настоящия регламент.

В списъка, установен с тези актове за изпълнение, растенията, растителните продукти и другите обекти се обозначават и със съответния код по КН, когато има такъв. Други кодове, предвидени в законодателството на Съюза, се посочват допълнително, когато те конкретизират приложимия код по КН за конкретно растение, растителен продукт или друг обект.

3.   Когато растение, растителен продукт или друг обект, който идва от място извън съответната защитена зона, поражда неприемливо ниво на риск от вредители за тази защитена зона поради вероятността да бъде гостоприемник на карантинен вредител по отношение на защитената зона и този риск може да бъде намален до приемливо ниво чрез прилагането на една или повече от мерките, посочени в приложение II, раздел 1, точки 2 и 3, Комисията изменя акта за изпълнение, посочен в параграф 2, за да включи в него посоченото растение, растителен продукт или друг обект и мерките, които се прилагат по отношение на него. Тези мерки и изискванията, посочени в параграф 2, съставляват „специални изисквания за защитените зони“.

Когато растение, растителен продукт или друг обект, включен в посочения акт за изпълнение, не поражда неприемливо ниво на риск от вредители за съответната защитена зона или поражда такъв риск, но този риск не може да бъде намален до приемливо ниво чрез специалните изисквания за защитените зони, Комисията изменя съответно посочения акт за изпълнение.

Тези изменения се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Оценката на това доколко нивото на посочения риск от вредители е приемливо и приемането на мерките за намаляване на посочения риск до приемливо ниво се правят в съответствие с принципите, установени в приложение II, раздел 2.

По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с овладяването на сериозен риск от вредители, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 107, параграф 3.

4.   Държавите членки уведомяват чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103, Комисията и другите държави членки, когато растения, растителни продукти или други обекти са въведени или придвижвани в рамките на съответната защитена зона в нарушение на мерките, приети съгласно настоящия член.

Когато е приложимо, държавите членки или Комисията уведомяват третата държава, от която растенията, растителните продукти или другите обекти са въведени на територията на Съюза.

Член 55

Информация, която се предоставя на пътниците и на клиентите на пощенските служби по отношение на защитените зони

Член 45 се прилага mutatis mutandis по отношение на въвеждането или движението на растения, растителни продукти и други обекти в защитени зони.

Член 56

Изключения от забраните и изискванията за пограничните зони по отношение на защитените зони

Член 46 се прилага mutatis mutandis по отношение на растенията, растителните продукти и другите обекти, включени в списъците в актовете за изпълнение, предвидени в член 53, параграфи 2 и 3 и член 54, параграфи 2 и 3, които са въведени от погранична зона на трета държава в съответните защитени зони, граничещи с тази погранична зона.

Член 57

Изисквания при фитосанитарен транзит по отношение на защитените зони

Член 47 се прилага mutatis mutandis по отношение на фитосанитарния транзит през защитени зони на растенията, растителните продукти и другите обекти, включени в списъците в актовете за изпълнение, предвидени в член 53, параграфи 2 и 3 и член 54, параграфи 2 и 3.

Член 58

Растения, растителни продукти и други обекти, използвани за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортова селекция и селекция по отношение на защитените зони

Чрез дерогация от забраните и изискванията, предвидени в член 53, параграф 1 и член 54, параграф 1, член 48 се прилага mutatis mutandis по отношение на въвеждането и движението в защитените зони на растения, растителни продукти и други обекти, включени в списъците в актовете за изпълнение, предвидени в член 53, параграфи 2 и 3 и член 54, параграфи 2 и 3, и използвани за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция.

Раздел 3

Други мерки във връзка с растенията, растителните продукти и другите обекти

Член 59

Общи изисквания за транспортните средства, техниката и опаковъчния материал

1.   Транспортните средства, техниката и опаковъчният материал, използвани за растения, растителни продукти или други обекти, посочени в актовете за изпълнение, приети съгласно член 28, параграфи 1 и 2, член 30, параграфи 1 и 3, член 40, параграф 2, член 41, параграфи 2 и 3, член 42, параграф 3 и член 49, параграф 1, и придвижвани към или в рамките на територията на Съюза или през територията на Съюза съгласно член 47, трябва да са свободни от карантинни вредители от значение за Съюза и от вредители, за които се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1.

2.   Параграф 1 се прилага за защитените зони и във връзка със съответните карантинни вредители по отношение на защитените зони.

Член 60

Определяне на карантинни пунктове и съоръжения за задържане

1.   За целите, посочени в членове 8, 48, 49 и 58, държавите членки предприемат едно или повече от следните действия, като вземат предвид съответния риск от вредители:

а)

определят на своята територия карантинни пунктове или съоръжения за задържане;

б)

разрешават използването на определените карантинни пунктове или съоръжения за задържане в друга държава членка, при условие че, където е приложимо, другата държава членка се е съгласила това да бъде разрешено;

в)

определят временно помещенията или другите площи на професионалните оператори или на други лица като съоръжения за задържане за вредителите, растенията, растителните продукти или другите обекти и съответната им употреба, както е определено в членове 8, 48 и 49.

2.   При поискване държавите членки предоставят на Комисията и на другите държави членки списък на определените карантинни пунктове и съоръжения за задържане на своята територия.

Член 61

Изисквания за карантинните пунктове и съоръженията за задържане

1.   За да се предотврати разпространението на карантинни вредители от значение за Съюза, карантинните пунктове и съоръженията за задържане, посочени в параграф 60, трябва да съответстват на следните изисквания:

а)

осигуряват физическа изолация на вредителите, растенията, растителните продукти и другите обекти, които трябва да са поставени под карантина или да са задържани, и гарантират, че няма достъп до тях или че не могат да бъдат изведени от тези пунктове или съоръжения без съгласието на компетентния орган;

б)

имат системи или достъп до системи за стерилизация, обеззаразяване или унищожаване на нападнати от вредител растения, растителни продукти и други обекти, отпадъци и оборудване преди извеждането им от пунктовете или съоръженията;

в)

в тях са определени и описани задачите на тези пунктове и съоръжения, лицата, отговорни за изпълнението на тези задачи, и условията, при които се изпълняват тези задачи;

г)

имат са достатъчно на брой подходящо квалифицирани, обучени и опитни служители; и

д)

имат план за действие при извънредни обстоятелства с цел ефективно отстраняване на неочаквано наличие на карантинни вредители от значение за Съюза и на вредители, за които се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1, както и за предотвратяване на тяхното разпространение.

2.   Комисията може чрез актове за изпълнение да определи специални правила, за да се осигурят еднакви условия за прилагането на изискванията, посочени в параграф 1, във връзка с вида растения, растителни продукти и други обекти и реалния или потенциалния риск, включително специфични изисквания за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Член 62

Работа на карантинните пунктове и съоръженията за задържане

1.   Лицето, отговарящо за карантинния пункт или съоръжението за задържане, наблюдава този пункт или съоръжение и местността, която се намира в непосредствена близост, за неочаквано наличие на карантинни вредители от значение за Съюза и вредители, за които се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1.

2.   Когато е установено неочаквано наличие на вредителя, посочен в параграф 1, или има съмнение за такова наличие, лицето, отговарящо за съответния карантинен пункт или съоръжение за задържане, предприема подходящи действия, въз основа на плана за действие при извънредни обстоятелства, посочен в член 61, параграф 1, буква д). Задълженията, определени за професионални оператори в член 14, се прилагат mutatis mutandis за лицето, отговарящо за карантинния пункт или съоръжението за задържане.

3.   Лицето, отговарящо за карантинния пункт или съоръжението за задържане, съхранява данни за следното:

а)

наетия персонал;

б)

посетителите, които имат достъп до пункта или съоръжението;

в)

вредителите, растенията, растителните продукти и другите обекти, въвеждани и извеждани от пункта или съоръжението;

г)

мястото на произход на тези растения, растителни продукти и други обекти; и

д)

наблюдения относно наличието на вредители по тези растения, растителни продукти и други обекти вътре в карантинния пункт или в съоръжението за задържане и в непосредствена близост до тях.

Посочените данни се съхраняват в продължение на три години.

Член 63

Надзор над карантинните пунктове и съоръженията за задържане и отмяна на определянето им за такива

1.   Компетентният орган редовно прави проверки в карантинните пунктове и съоръженията за задържане, за да провери дали те съответстват на изискванията, установени в член 61, и условията за работа, установени в член 62.

Компетентният орган определя честотата на тези проверки в съответствие с риска от вредители, свързан с работата на карантинните пунктове или на съоръженията за задържане.

2.   Въз основа на проверката, посочена в параграф 1, компетентният орган може да изиска от лицето, отговарящо за карантинния пункт или съоръжението за задържане, да приложи незабавно или в рамките на определен срок корективни действия за осигуряване на спазването на членове 61 и 62.

Когато компетентният орган заключи, че карантинният пункт или съоръжението за задържане, или отговорящото за него лице не спазва членове 61 и 62, този орган без забавяне предприема необходимите мерки, за да гарантира, преустановяването на нарушението на тези разпоредби. Тези мерки могат да включват отмяната или спирането на действието на определянето, посочено в член 60, параграф 1.

3.   Когато компетентният орган е предприел мерки в съответствие с параграф 2 от настоящия член, различни от отмяна на определянето, посочено в член 60, параграф 1, но нарушението на членове 61 и 62 продължава, този орган без забавяне отменя посоченото определяне.

Член 64

Освобождаване на растения, растителни продукти и други обекти от карантинните пунктове и съоръженията за задържане

1.   Растения, растителни продукти и други обекти напускат карантинните пунктове или съоръженията за задържане само с разрешение от компетентните органи, ако се потвърди, че са свободни от карантинни вредители от значение за Съюза и вредители, за които се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1, или — когато е приложимо — от карантинни вредители по отношение на определена защитена зона.

2.   Компетентните органи могат да разрешат движението на растения, растителни продукти или други обекти, нападнати от карантинен вредител от значение за Съюза или от вредител, за който се прилагат мерки, приети съгласно член 30, параграф 1, от карантинен пункт или от съоръжение за задържане към друг карантинен пункт или съоръжение за задържане, ако това движение е оправдано с оглед на официални изпитвания или научноизследователска дейност, и ако се извършва при условията, установени от компетентния орган.

3.   Комисията може чрез актове за изпълнение да предвиди специални правила за освобождаването на растения, растителни продукти и други обекти от карантинните пунктове и съоръженията за задържане, както и когато е целесъобразно — изисквания за етикетиране, свързани с това освобождаване или с движението, посочено в параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

ГЛАВА V

Регистрация на професионални оператори и проследимост

Член 65

Официален регистър на професионалните оператори

1.   Компетентният орган води и актуализира регистър, в който са вписани следните професионални оператори, които извършват дейност на територията на съответната държава членка:

а)

професионални оператори, които въвеждат в Съюза или придвижват на негова територия растения, растителни продукти и други обекти, за които се изисква съответно фитосанитарен сертификат или растителен паспорт въз основа на актовете за изпълнение, приети съгласно член 72, параграф 1, член 73, член 74, параграф 1, член 79, параграф 1 и член 80, параграф 1;

б)

професионални оператори, които са получили разрешение за издаване на растителни паспорти в съответствие с член 89;

в)

професионални оператори, които отправят искане към компетентния орган за издаване на сертификатите, посочени в членове 100, 101 и 102;

г)

професионални оператори, които са получили разрешение да прилагат маркировките, посочени в член 98, или да издават удостоверенията, посочени в член 99, които предоставят информация в съответствие с член 45 или член 55, които въвеждат растения, растителни продукти или други обекти в пограничните зони в съответствие с член 46, параграф 1 или член 56, или които извършват дейности, свързани със съответните растения в демаркационните области, освен когато тези оператори са изброени в друг официален регистър, до който компетентните органи имат достъп; и

д)

професионални оператори, различни от посочените в букви а—г) от настоящата алинея, ако това се изисква в акта за изпълнение, приет съгласно член 28, параграф 1, член 30, параграф 1, член 41, параграф 2, член 49, параграф 1, член 53, параграф 2 или член 54, параграф 2;

Държавите членки могат да вземат решение за регистрирането на допълнителни категории производители или други професионални оператори, ако това е оправдано от риска от вредители, свързан с растенията, които отглеждат, или от друга тяхна дейност.

2.   Професионален оператор може да бъде регистриран в регистъра на компетентния орган само веднъж. Когато е приложимо, тази регистрация се извършва с изрично посочване на всяко отделно помещение или площ, посочени в член 66, параграф 2, буква г).

3.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага по отношение на професионален оператор, който отговаря на един или повече от посочените по-долу критерии:

а)

извършва доставки единствено и пряко до крайните потребители на малки количества растения, растителни продукти и други обекти по начин, различен от продажби с договори, сключени от разстояние;

б)

извършва доставки единствено и пряко до крайните потребители на малки количества семена, различни от семената, посочени в член 72;

в)

професионалната му дейност, свързана с растенията, растителните продукти и другите обекти, се ограничава до превоза им за друг професионален оператор;

г)

професионалната му дейност е свързана единствено с превоза на всякакви предмети, за който се използва дървен опаковъчен материал.

Държавите членки могат да решат да не прилагат възможността за освобождаване от изискванията, посочена в първа алинея, буква а), по отношение на всички или на определени производители или други професионални оператори, ако това е оправдано от риска от вредители, свързан с растенията, които те отглеждат или които са засегнати от друга тяхна дейност.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 относно един или повече от следните елементи:

а)

изменение на настоящия регламент чрез добавяне на допълнителни категории професионални оператори, които да бъдат освободени от прилагането на параграф 1 от настоящия член, когато посочената регистрация би представлявала несъразмерна административна тежест за тях в сравнение с малкия риск от вредители, свързан с професионалните им дейности;

б)

допълнение на настоящия регламент чрез установяване на особени изисквания за регистрацията на някои категории професионални оператори, като се взема предвид естеството на дейността или на съответното растение, растителен продукт или друг обект;

в)

допълнение на настоящия регламент чрез установяване на максималните стойности на малките количества от определени растения, растителни продукти или други обекти, както е посочено в параграф 3, първа алинея, буква а). Тези стойности се определят в зависимост от съответните растения, растителни продукти и други обекти и от съответните рискове от вредители.

Член 66

Процедура по регистрация

1.   Професионалните оператори, попадащи в обхвата на член 65, параграф 1, подават до компетентните органи заявление за регистрация.

2.   В заявлението за регистрация се включват следните данни:

а)

име, адрес в държавата членка на регистрация и информация за връзка с професионалния оператор;

б)

декларация относно намерението на професионалния оператор да извършва една или повече от дейностите, посочени в член 65, параграф 1, по отношение на растенията, растителните продукти и другите обекти;

в)

декларация относно намерението на професионалния оператор да извършва, когато е приложимо, една или повече от следните дейности:

i)

да издава растителни паспорти за растенията, растителните продукти и другите обекти съгласно член 84, параграф 1;

ii)

да поставя върху дървен опаковъчен материал маркировката, посочена в член 96, параграф 1; или

iii)

да издава друго удостоверение, както е посочено в член 99, параграф 1;

г)

адрес на помещенията и, когато е приложимо, разположението на поземлените парцели, използвани от професионалния оператор в съответната държава членка за извършване на дейностите, посочени в член 65, параграф 1, за целите на регистрацията; и

д)

видовете стоки, семействата, родовете или видовете растения и растителни продукти, и, когато е целесъобразно, естеството на другите обекти, засегнати от дейностите на професионалния оператор, както е посочено в член 65, параграф 1.

3.   Когато заявлението за регистрация съдържа данните по параграф 2, компетентните органи без забавяне регистрират професионалния оператор.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член, даден компетентен орган регистрира професионален оператор без подадено заявление за регистрация, ако този оператор е регистриран в съответствие с член 6, параграф 5, трета алинея, член 6, параграф 6 или член 13в, параграф 1, буква б) от Директива 2000/29/ЕО или в съответствие с националите правила относно здравето на растенията и всички данни по параграф 2 от настоящия член са на разположение на посочения компетентен орган. Когато е приложимо, съответният професионален оператор представя актуализация на тази данни до 14 март 2020 г.

5.   Когато е приложимо, регистрираните оператори ежегодно подават актуализация във връзка с всички промени на данните, посочени в параграф 2, букви г) и д), и на декларациите, посочени в параграф 2, букви б) и в). Тези данни се подават до 30 април всяка година по отношение на актуализацията на данните от предходната година.

Заявлението за актуализиране на данните по параграф 2, буква а) се представя не по-късно от 30 дни след промяната на тези данни.

6.   Когато компетентен орган установи, че регистрираният оператор вече не извършва дейностите по член 65, параграф 1 или че елементите, включени в заявлението, подадено от регистрирания оператор в съответствие с параграф 2 от настоящия член, вече не са точни, този орган изисква от съответния оператор да коригира посочените елементи незабавно или в рамките на определен срок.

Когато регистрираният оператор не коригира посочените елементи в определения от компетентния орган срок, компетентният орган изменя или заличава регистрацията на съответния оператор, в зависимост от случая.

Член 67

Съдържание на регистъра

Регистърът съдържа елементите, установени в член 66, параграф 2, букви а), б), г) и д), както и следните елементи:

а)

официалния регистрационен номер, който включва двубуквения код, посочен в стандарт ISO 3166-1-alpha-2 (27) на държавата членка, в която е регистриран професионалният оператор;

б)

когато е приложимо, указание коя от дейностите, посочени в член 66, параграф 2, буква в), професионалният оператор има разрешение да извършва и, когато е приложимо, съответните конкретни растения, растителни продукти или други обекти.

Член 68

Предоставяне на информация от официалните регистри

1.   При мотивирано искане държавата членка, която води регистъра, предоставя информацията, която се съдържа в него, на другите държави членки или на Комисията за тяхно собствено ползване.

2.   При обосновано искане държавата членка, която води регистъра, предоставя информацията, посочена в член 66, параграф 2, букви а) и б) и член 67, буква б), относно определен регистриран оператор на всеки професионален оператор, установен в Съюза, за негово собствено ползване.

3.   Настоящият член се прилага, без да се засягат националните правила и правилата на Съюза относно поверителността, достъпа до информация и защитата на личните данни.

Член 69

Проследимост

1.   Професионален оператор, на когото са доставени растения, растителни продукти или други обекти, за които се прилагат изискванията или условията съгласно член 28, параграф 1, първа алинея, букви а—г), член 28, параграфи 2 и 3, член 30, параграфи 1, 3 и 4, член 37, параграф 2, член 41, параграфи 2 и 3, член 46, параграфи 1 и 3, член 48, параграфи 1 и 2, член 49, параграф 1, член 54, параграфи 2 и 3, членове 56, 57 и 58 и член 79, параграф 1, съхранява данни за всяка търговска единица доставено растение, растителен продукт или друг обект, които позволяват на съответния оператор да идентифицира професионалните оператори, които са ги доставили.

2.   Професионален оператор, който доставя растения, растителни продукти или други обекти, за които се прилагат изискванията или условията съгласно член 28, параграф 1, първа алинея, букви а—г) и член 28, параграфи 2 и 3, член 30, параграфи 1, 3 и 4, член 37, параграф 2, член 41, параграфи 2 и 3, член 46, параграфи 1 и 3, член 47, параграф 1, член 48, параграфи 1 и 2, член 49, параграф 1, член 54, параграфи 2 и 3, членове 56, 57 и 58 и член 79, параграф 1 води документация, която позволява на оператора да идентифицира за всяка търговска единица доставено от него растение, растителен продукт или друг обект, професионалните оператори, на които ги е доставил.

3.   Когато получил разрешение оператор издаде растителен паспорт съгласно член 84, параграф 1 и когато компетентният орган издаде растителен паспорт съгласно член 84, параграф 2 на регистриран оператор, този оператор гарантира, с цел да се осигури проследимост съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член, съхраняването на следната информация по отношение на растителния паспорт:

а)

когато е приложимо, професионалния оператор, който е доставил съответната търговска единица;

б)

професионалния оператор, на когото съответната търговска единица е доставена; и

в)

съответната информация относно растителния паспорт.

4.   Професионалните оператори съхраняват данните, посочени в параграфи 1, 2 и 3, в продължение на най-малко три години след датата, на която са доставили или са им били доставени съответното растение, растителен продукт или друг обект.

5.   Комисията може чрез актове за изпълнение да определи следното:

а)

по-къс или по-дълъг минимален срок в сравнение с посочения в параграф 4 по отношение на конкретни растения, когато това е оправдано от продължителността на периода на отглеждане на тези растения; и

б)

изисквания по отношение на достъпността до данните, които трябва да се съхраняват от професионалните оператори, посочени в параграфи 1 и 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

6.   При поискване професионалните оператори, посочени в параграф 4, съобщават на компетентния орган информацията, съхранявана съгласно в параграфи 1, 2 и 3.

7.   Настоящият член не се прилага за професионалните оператори, посочени в член 65, параграф 3, първа алинея, букви в) и г).

Член 70

Движение на растения, растителни продукти и други обекти в рамките на помещенията или другите площи на професионалния оператор и между тях

1.   Професионалните оператори, които доставят или на които се доставят растенията, растителните продукти или другите обекти, посочени в член 69, параграфи 1 и 2, въвеждат системи или процедури за проследяване, които позволяват установяването на движенията на тези растения, растителни продукти и други обекти в рамките на техните собствени помещения или други площи и между тях.

Първа алинея не се прилага за професионалните оператори, посочени в член 65, параграф 3, първа алинея, букви в) и г).

2.   При поискване информацията, установена чрез системите или процедурите, посочени в параграф 1, относно движението на растенията, растителните продукти и другите обекти в рамките на помещенията или другите площи на посочените в същия параграф професионални оператори и между тези помещения или други площи, се предоставя на разположение на компетентния орган.

ГЛАВА VI

Сертифициране на растения, растителни продукти и други обекти

Раздел 1

Фитосанитарни сертификати, необходими за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти на територията на Съюза

Член 71

Фитосанитарен сертификат за въвеждане на територията на Съюза

1.   Фитосанитарният сертификат за въвеждане на растения, растителни продукти и други обекти на територията на Съюза представлява документ, издаден от трета държава, който отговаря на условията по член 76, съдържа данните, посочени в приложение V, част А, или, когато е приложимо — приложение V, част Б, и удостоверява, че съответното растение, растителен продукт или друг обект съответства на всички посочени по-долу изисквания:

а)

свободно е от карантинни вредители от значение за Съюза и от вредители, за които се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1;

б)

съответства на разпоредбите по член 37, параграф 1 по отношение на наличието на регулирани от Съюза некарантинни вредители по растения за засаждане;

в)

съответства на изискванията, посочени в член 41, параграфи 2 и 3 или, когато е приложимо, в член 54, параграфи 2 и 3;

г)

когато е приложимо, съответства на правилата, приети съгласно разпоредбите, приети в съответствие с член 28, параграф 1, първа алинея, буква г), член 28, параграф 2 и член 30, параграф 1.

2.   В частта „Допълнителна декларация“ на фитосанитарния сертификат, се отбелязва кое специално изискване се спазва, когато в съответния акт за изпълнение, приет съгласно член 28, параграфи 1 и 2, член 30, параграфи 1 и 3, член 37, параграф 2, член 41, параграфи 2 и 3, член 54, параграфи 2 и 3, се дава възможност за избор между няколко различни варианта на тези изисквания. Това отбелязване съдържа и пълният текст на приложимото изискване.

3.   Когато е приложимо, във фитосанитарния сертификат се посочва, че растенията, растителните продукти или другите обекти са в съответствие с фитосанитарни мерки, признати като еквивалентни, съгласно член 44, на изискванията на акта за изпълнение, приет съгласно член 41, параграф 3.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за изменение на приложение V, части А и Б, за да бъдат те адаптирани към промените в съответните международни стандарти.

Член 72

Растения, растителни продукти и други обекти, за които се изискват фитосанитарни сертификати

1.   Комисията изготвя чрез акт за изпълнение списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, както и съответните трети държави на произход или изпращане, за които се изисква фитосанитарен сертификат за въвеждане на територията на Съюза.

Този списък включва:

а)

всички растения за засаждане, различни от семена;

б)

растенията, растителните продукти и другите обекти, включени в списъка в част Б, точка I от приложение V към Директива 2000/29/ЕО;

в)

растенията, растителните продукти и другите обекти, за които са приети изисквания в съответствие с член 28, параграф 1, буква г), първа алинея и член 30, параграф 1 относно тяхното въвеждане на територията на Съюза;

г)

семената или — когато е приложимо — картофите за семе, включени в списъка в акта за изпълнение, предвиден в член 37, параграф 2 от настоящия регламент, за които се изискват решения за еквивалентност, приети съгласно директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 98/56/ЕО, 1999/105/ЕО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО;

д)

растенията, растителните продукти и другите обекти, включени в списъците в актовете за изпълнение, предвидени в член 41, параграфи 2 и 3; и

е)

растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се прилага член 49, параграф 2, втора алинея, букви а) и б).

Първа алинея, букви а) — д) от не се прилага и не се изисква фитосанитарен сертификат, когато с акта за изпълнение, приет съгласно член 28, параграф 1, първа алинея, буква г), член 30, параграф 1 или член 41, параграфи 2 и 3, се изисква доказателство за съответствие под формата на официална маркировка, както е посочено в член 96, параграф 1, или друго официално удостоверение, както е посочено в член 99, параграф 1.

В списъка, установен с този акт за изпълнение, растенията, растителните продукти и другите обекти се обозначават и със съответния им код по КН, когато има такъв. Други кодове, предвидени в законодателството на Съюза, се посочват допълнително, когато те конкретизират приложимия код по КН за конкретно растение, растителен продукт или друг обект.

2.   Комисията изменя чрез акт за изпълнение акта за изпълнение, посочен в параграф 1, във всеки от следните случаи:

а)

когато растение, растителен продукт или друг обект, включени в списъка в посочения акт, не са в съответствие с параграф 1, първа алинея, буква в), г) или д);

б)

когато растение, растителен продукт или друг обект, които не са включени в списъка в посочения акт, са в съответствие с параграф 1, първа алинея, буква в), г) или д).

3.   В допълнение към случаите, посочени в параграф 2, Комисията може чрез акт за изпълнение да измени акта за изпълнение, посочен в параграф 1, в съответствие с принципите, установени в приложение II, раздел 2, когато съществува риск растение, растителен продукт или друг обект, които не са включени в списъка в посочения акт, да са гостоприемник на карантинен вредител от значение за Съюза или на вредител, за който се прилагат мерки, приети съгласно член 30, параграф 1, или когато такъв риск вече не съществува за растение, растителен продукт или друг обект, включени в списъка в посочения акт.

4.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1, 2 и 3, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, не се изисква фитосанитарен сертификат за растения, растителни продукти или други обекти, които попадат в обхвата на членове 46, 47 и 48 и член 75, параграф 1.

Член 73

Други растения, за които се изискват фитосанитарни сертификати

Комисията определя чрез актове за изпълнение, че за растения, различни от включените в списъка по член 72, параграф 1, се изисква фитосанитарен сертификат за въвеждането им на територията на Съюза.

В тези актове за изпълнение обаче се определя, че за тези растения не се изисква фитосанитарен сертификат, когато оценка, основана на доказателства за риска от вредители и на опита от търговията, показва, че подобен сертификат не е необходим. При тази оценка се вземат предвид критериите, посочени в приложение VI. Когато е целесъобразно, тази оценка може да се отнася единствено за растения от определена трета държава на произход или изпращане или група трети държави на произход или изпращане.

В списъка, установен с тези актове за изпълнение, растенията се обозначават и със съответния им код по КН, когато има такъв.

Други кодове, предвидени в законодателството на Съюза, се посочват допълнително, когато те конкретизират приложимия код по КН за конкретно растение, растителен продукт или друг обект.

Тези актове за изпълнение се приемат или изменят в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2. Те се приемат до 14 декември 2018 г.

Член 74

Растения, растителни продукти и други обекти, за които се изискват фитосанитарни сертификати за въвеждане в защитена зона

1.   Освен в случаите, посочени в член 72, параграфи 1, 2 и 3, фитосанитарни сертификати се изискват и за въвеждането на някои растения, растителни продукти и други обекти в определени защитени зони, когато идват от определени трети държави на произход или изпращане.

Комисията изготвя чрез актове за изпълнение списък на тези растения, растителни продукти и други обекти, както и съответните трети държави на произход или изпращане, посочени в първа алинея.

Този списък включва:

а)

в първия от тези актове за изпълнение — растенията, растителните продукти и другите обекти, изброени в списъка в приложение V, част Б, точка II към Директива 2000/29/ЕО;

б)

растения, растителни продукти и други обекти, включени в списъците в актовете за изпълнение, предвидени в член 54, параграфи 2 или 3 от настоящия регламент.

В списъка, установен с тези актове за изпълнение, растенията, растителните продукти и другите обекти се обозначават и със съответния им код по КН, когато има такъв. Други кодове, предвидени в законодателството на Съюза, се посочват допълнително, когато те конкретизират приложимия код по КН за конкретно растение, растителен продукт или друг обект.

Не се изисква фитосанитарен сертификат за растения, растителни продукти и други обекти в списъка, когато в акта за изпълнение, приет съгласно член 54, параграф 2 или 3, се съдържа изискване за доказателство за съответствие под формата на официална маркировка съгласно посоченото в член 96, параграф 1 или на друго официално удостоверение съгласно посоченото в член 99, параграф 1.

2.   Комисията изменя чрез актове за изпълнение акта за изпълнение, посочен в параграф 1, в следните случаи:

а)

когато растение, растителен продукт или друг обект, които са включени в списъка в посочения акт, не съответстват на параграф 1,трета алинея, буква б);

б)

когато растение, растителен продукт или друг обект, които не са включени в списъка в посочения акт, съответстват на параграф 1, трета алинея, буква б).

3.   В допълнение към случаите по параграф 2, Комисията може чрез актове за изпълнение да измени акта за изпълнение, посочен в параграф 1, в съответствие с принципите, установени в приложение II, раздел 2, когато съществува риск растение, растителен продукт или друг обект, които не са включени в списъка в посочения акт, да са гостоприемник на карантинен вредител по отношение на съответната защитена зона, или когато такъв риск вече не съществува за растение, растителен продукт или друг обект, включени в списъка в посочения акт.

4.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1, 2 и 3, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, не се изисква фитосанитарен сертификат за растения, растителни продукти или други обекти, за които се прилагат членове 56, 57 и 58 и член 75, параграф 1.

Член 75

Изключения за пътнически багаж

1.   Малки количества от определени растения, различни от растения за засаждане, и малки количества от растителни продукти и други обекти от трета държава, могат да бъдат освободени от изискването за фитосанитарен сертификат, установено в съответствие с член 72, параграф 1, член 73 или член 74, параграф 1, ако отговарят на всички посочени по-долу условия:

а)

въведени са на територията на Съюза като част от личния багаж на пътници;

б)

не се използват за професионални или търговски цели;

в)

включени са в списък в акт за изпълнение, предвиден в параграф 2 от настоящия член.

2.   Комисията изготвя чрез актове за изпълнение списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, посочени в параграф 1, и съответните трети държави и определя максималното количество, в зависимост от случая, на съответните растения, растителни продукти и други обекти, които подлежат на освобождаването от изискванията по посочения параграф, а когато е целесъобразно — и една или повече от мерките за управление на риска, установени в приложение II, раздел 1.

За посоченото изготвяне на списък и определянето на съответното максимално количество, а когато е целесъобразно — и на мерките за управление на риска, се взема решение въз основа на риска от вредители, породен от малки количества от тези растения, растителни продукти и други обекти, в съответствие с критериите, установени в приложение II, раздел 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Член 76

Условия, на които трябва да отговаря фитосанитарният сертификат

1.   Без да се засягат задълженията по Международната конвенция по растителна защита (МКРЗ) и при отчитане на съответните международни стандарти, компетентният орган приема фитосанитарния сертификат, придружаващ растения, растителни продукти или други обекти, които предстои да се въведат и идват от трета държава, само ако съдържанието на този сертификат е в съответствие с приложение V, част А. Когато растенията, растителните продукти или другите обекти, които предстои да се въведат, идват от трета държава, която не е държавата им на произход, компетентният орган приема фитосанитарния сертификат само ако той е в съответствие с приложение V, част А или с приложение V, част Б.

Той не приема посочения фитосанитарен сертификат, когато допълнителната декларация, посочена в член 71, параграф 2 — когато това е приложимо — липсва или е неточна, и когато декларацията, посочена в член 71, параграф 3 — когато това е приложимо — липсва.

Компетентният орган не приема фитосанитарен сертификат за реекспорт, ако към него не е приложен оригиналният фитосанитарен сертификат за износ или заверено копие на оригиналния фитосанитарен сертификат за износ.

2.   Компетентният орган приема фитосанитарен сертификат само ако той съответства на следните изисквания:

а)

издаден е на най-малко един от официалните езици на Съюза;

б)

адресиран е до националната организация за растителна защита на държава членка; и

в)

издаден е не повече от 14 дни преди датата, на която растенията, растителните продукти или другите обекти, попадащи в обхвата му, са напуснали третата държава, в която е издаден.

3.   В случай на трета държава, която е договаряща страна по МКРЗ, компетентният орган приема само фитосанитарните сертификати, издадени от официалната национална организация за растителна защита на тази трета държава или — под ръководството на тази организация — от държавен служител, който има техническата квалификация и е надлежно оправомощен от тази официална национална организация за растителна защита.

4.   В случай на трета държава, която не е договаряща страна по МКРЗ, компетентният орган приема само фитосанитарни сертификати, издадени от органите, които са компетентни в съответствие с националните правила на тази трета държава и за които Комисията е получила уведомление. Комисията уведомява държавите членки и операторите за получените уведомления чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълнение на условията за приемане, посочени в първа алинея от настоящия параграф, за да гарантира надеждността на посочените сертификати.

5.   Електронни фитосанитарни сертификати се приемат само когато са представени посредством или в електронен обмен с компютризирана система за управление на информацията за официален контрол на равнището на Съюза.

Член 77

Обезсилване на фитосанитарен сертификат

1.   Когато фитосанитарен сертификат е издаден в съответствие с член 71, параграфи 1, 2 и 3 и съответният компетентен орган заключи, че условията, посочени в член 76, не са изпълнени, той обезсилва този фитосанитарен сертификат и гарантира, че сертификатът вече не придружава съответните растения, растителни продукти или други обекти. В този случай и по отношение на съответните растения, растителни продукти и други обекти компетентният орган предприема една от посочените в законодателството на Съюза относно официалния контрол мерки, които се вземат в случай на несъответстващи на изискванията пратки, влизащи в Съюза от трети държави.

При обезсилване на сертификат съответният компетентен орган поставя на видно място на лицевата му страна червен триъгълен печат, на който пише „невалиден сертификат“, наименованието на компетентния орган и датата на обезсилването на сертификата. Надписът е с главни букви и е на най-малко един от официалните езици на Съюза.

2.   Държавите членки уведомяват чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103, Комисията и другите държави членки за обезсилването на даден фитосанитарен сертификат в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

Третата държава, която е издала фитосанитарния сертификат, също се уведомява от съответната държава членка.

3.   Комисията може чрез актове за изпълнение да определи техническите условия за обезсилване на електронните фитосанитарни сертификати, както е посочено в член 76, параграф 5. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Раздел 2

Растителни паспорти, необходими при движението на растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на Съюза

Член 78

Растителни паспорти

Растителният паспорт представлява официален етикет за движение на растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на Съюза, а когато е приложимо — към и в рамките на защитените зони, който удостоверява съответствието с всички изисквания, установени в член 85, а за движение към и в рамките на защитените зони — в член 86, и който е със съдържание и формат, установени в член 83.

Член 79

Растения, растителни продукти и други обекти, за които се изисква растителен паспорт при движението им в рамките на територията на Съюза

1.   При движението на определени растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на Съюза са необходими растителни паспорти. Комисията изготвя чрез актове за изпълнение списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква растителен паспорт при движението им в рамките на територията на Съюза.

Този списък включва:

а)

всички растения за засаждане, различни от семена;

б)

в първия от тези актове за изпълнение — растенията, растителните продукти и другите обекти, изброени в списъка в приложение V, част А, точка I към Директива 2000/29/ЕО, при условие че те вече не са обхванати от буква а) от настоящата алинея;

в)

растения, растителни продукти и други обекти, за които са приети изисквания в съответствие с член 28, параграфи 1, 2 или 3 или член 30, параграфи 1, 3 или 4 относно тяхното движение в рамките на територията на Съюза;

г)

семена, включени в списъка в акта за изпълнение, предвиден в член 37, параграф 2; и

д)

растения, растителни продукти и други обекти, включени в списъците в актовете за изпълнение, предвидени в член 41, параграфи 2 и 3, по отношение на тяхното движение на територията на Съюза, с изключение на растенията за засаждане, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква друг специален етикет или друг тип удостоверение съгласно посочения член.

2.   Комисията изменя чрез актове за изпълнение акта за изпълнение, посочен в параграф 1, в следните случаи:

а)

когато растение, растителен продукт или друг обект, които не са включени в списъка в посочения акт, съответстват на параграф 1, втора алинея, буква в), г) или д); или

б)

когато растение, растителен продукт или друг обект, включени в списъка в посочения акт, не съответстват на параграф 1, втора алинея, буква в), г) или д);

3.   В допълнение към случаите, посочени в параграф 2, Комисията може чрез актове за изпълнение да измени акта за изпълнение, посочен в параграф 1, в съответствие с принципите, установени в приложение II, раздел 2, когато съществува риск растение, растителен продукт или друг обект, които не са включени в списъка в посочения акт, да са гостоприемник на карантинен вредител от значение за Съюза, или когато такъв риск вече не съществува за растение, растителен продукт или друг обект, включени в списъка в посочения акт.

4.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1, 2 и 3, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, не се изисква растителен паспорт за растения, растителни продукти или други обекти, които попадат в обхвата на членове 46, 47 и 48 и 75.

6.   Не по-късно от 14 декември 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, който отразява опита, придобит вследствие на включването на всички движения на растенията за засаждане на територията на Съюза в системата на растителните паспорти, включително ясен анализ на разходите и ползите за операторите, като когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение.

Член 80

Растения, растителни продукти и други обекти, за които се изисква растителен паспорт при въвеждане и движение в защитени зони

1.   За определени растения, растителни продукти и други обекти, които се въвеждат или придвижват в определени защитени зони, се изискват растителни паспорти.

Комисията изготвя чрез актове за изпълнение списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква растителен паспорт при въвеждането и движението им в някои защитени зони.

Този списък включва:

а)

в първия от актовете за изпълнение — растенията, растителните продукти и другите обекти, изброени в списъка в приложение V, част А, точка II към Директива 2000/29/ЕО;

б)

други растения, растителни продукти и други обекти, включени в списъците в актовете за изпълнение, предвидени в член 54, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   Комисията може чрез актове за изпълнение да изменя акта за изпълнение, посочен в параграф 1, в следните случаи:

а)

когато растение, растителен продукт или друг обект, които не са включени в списъка в посочения акт, съответстват на параграф 1, трета алинея, буква б); или

б)

когато растение, растителен продукт или друг обект, включени в списъка в посочения акт, не съответстват на параграф 1, трета алинея, буква б).

3.   В допълнение към случаите по параграф 2, Комисията може чрез актове за изпълнение да измени акта за изпълнение, посочен в параграф 1, в съответствие с принципите, установени в приложение II, раздел 2, когато съществува риск растение, растителен продукт или друг обект, които не са включени в списъка в посочения акт, да са гостоприемник на карантинен вредител по отношение на съответната защитена зона, или когато такъв риск вече не съществува за растение, растителен продукт или друг обект, включени в списъка в посочения акт.

4.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1, 2 и 3, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, не се изисква растителен паспорт за растения, растителни продукти или други обекти, които попадат в обхвата на членове 56, 57 и 58.

Член 81

Изключение за преки доставки на крайни потребители

1.   Не се изисква растителен паспорт при движението на растения, растителни продукти или други обекти, доставяни пряко на крайни потребители, включително любители градинари.

Това изключение не се прилага за:

а)

крайни потребители, които получават тези растения, растителни продукти или други обекти чрез продажби въз основа на договори, сключени от разстояние; или

б)

крайни потребители на растения, растителни продукти или други обекти, за които се изисква растителен паспорт за защитените зони съгласно член 80.

Комисията може чрез актове за изпълнение да предвиди, че изискванията на втора алинея, буква б) се прилагат само за определени вредители по отношение на защитени зони, за определени растения, растителни продукти или други обекти. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълнение на настоящия регламент чрез посочване на случаите, в които изключението по параграф 1 от настоящия член се прилага само за малки количества от определени растения, растителни продукти или други обекти. В тези делегирани актове се определят количествата за определен период в зависимост от съответното растение, растителен продукт или друг обект, както и от свързаните с тях рискове от вредители.

Член 82

Изключения при движение в рамките на помещенията или другите площи на регистриран оператор и между тях

Не се изисква растителен паспорт при движението на растения, растителни продукти и други обекти в рамките на помещенията или другите площи на един и същ регистриран оператор и между тях, когато тези помещения или други площи са разположени в близост едно до друго.

Държавите членки могат допълнително да определят какво означава на съответната им територия „в близост едно до друго“, както и дали е необходимо издаването на някакви документи за такова движение, вместо растителен паспорт.

Когато такова движение се извършва в рамките на две или повече държави членки, изключението от изискването за растителен паспорт изисква одобрението на компетентните органи на съответните държави членки.

Член 83

Съдържание и формат на растителния паспорт

1.   Растителният паспорт е под формата на отделен етикет, поставен върху носител, подходящ за отпечатване на посочените в параграф 2 данни, при условие че растителният паспорт ясно се разграничава от всяка друга информация или етикет, които също може да са посочени върху съответния носител.

Растителният паспорт трябва да е лесно видим и ясно четим, а информацията в него — непроменима и трайна.

2.   Растителният паспорт за движение в рамките на територията на Съюза съдържа данните, посочени в приложение VII, част А.

Чрез дерогация от приложение VII, част А, точка 1, буква д), не се изисква код за проследяване, когато растенията за засаждане отговарят на всички посочени по-долу условия:

а)

подготвени са по такъв начин, че са готови за продажба на краен потребител без по-нататъшна подготовка, и няма риск от разпространението на карантинни вредители от значение за Съюза или на вредители, за които се прилагат мерки, приети съгласно член 30, параграф 1;

б)

не спадат към типове или видове, включени в списък в акт за изпълнение, предвиден в параграф 3 от настоящия член.

3.   Комисията определя чрез актове за изпълнение типовете и видовете растения за засаждане, за които не се прилага изключението по параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

4.   Растителният паспорт за въвеждане и движение в рамките на защитена зона съдържа данните, посочени в приложение VII, част Б.

5.   При растения за засаждане, произведени или предоставяни на пазара като предбазов, базов или сертифициран материал или като предбазови, базови или сертифицирани семена или картофи за семе, посочени съответно в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/EИО, 68/193/EИО, 2002/54/EО, 2002/55/EО, 2002/56/EО, 2002/57/EО и 2008/90/EО, растителният паспорт се включва по ясен начин в официалния етикет, изготвен в съответствие с приложимите разпоредби на тези директиви.

Когато се прилага настоящият параграф, растителният паспорт за движение в рамките на територията на Съюза съдържа данните, посочени в приложение VII, част В към настоящия регламент.

Когато се прилага настоящият параграф, растителният паспорт за въвеждане и движение в рамките на защитена зона съдържа данните, посочени в приложение VII, част Г към настоящия регламент.

6.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за изменение на приложение VII, части А, Б, В и Г, за да адаптира установените в него елементи към развитието на научно-техническите познания, когато е приложимо.

7.   До 14 декември 2017 г. Комисията приема чрез актове за изпълнение спецификациите за формата на растителния паспорт за движение в рамките на територията на Съюза и на растителния паспорт за въвеждане и движение в рамките на защитена зона по отношение на растителните паспорти, посочени в параграф 2, първа и втора алинея и в параграф 5, втора и трета алинея. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Когато естеството на дадено растение, растителен продукт или друг обект го изисква, за тези растения, растителни продукти или други обекти могат да се предвидят специални спецификации по отношение на размера на растителния паспорт.

8.   Растителният паспорт може да се издаде и в електронна форма (наричан по-долу „електронен растителен паспорт“), при условие че съдържа всички данни, посочени в параграф 2 и че са определени всички технически правила чрез актовете за изпълнение, посочени във втора алинея от настоящия параграф.

Комисията може чрез актове за изпълнение да определи техническите правила за издаването на електронни растителни паспорти, за да гарантира тяхното съответствие с разпоредбите на настоящия член и подходящ, надежден и ефективен начин за издаването на тези растителни паспорти. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Член 84

Издаване на растителни паспорти от получили разрешение професионални оператори и от компетентните органи

1.   Растителните паспорти се издават от получили разрешение оператори под надзора на компетентните органи.

Получилите разрешение оператори издават растителни паспорти само за растенията, растителните продукти или другите обекти, за които те са отговорни.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи също може да издават растителни паспорти.

3.   Получилите разрешение оператори издават растителните паспорти само в помещенията, общите складове и центрове за изпращане, за които отговарят и които са декларирали съгласно член 66, параграф 2, буква г), или — когато се прилага член 94, параграф 1 — на друго място, ако са получили разрешение на компетентния орган за това.

Член 85

Съществени изисквания за растителните паспорти за движение в рамките на територията на Съюза

Растителен паспорт се издава за движение в рамките на територията на Съюза за растение, растителен продукт или друг обект, които съответстват на следните изисквания:

а)

свободни са от карантинни вредители от значение за Съюза или от вредители, за които се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1;

б)

съответстват на разпоредбите по член 37, параграф 1 по отношение на наличието на регулирани от Съюза некарантинни вредители по растения за засаждане и разпоредбите на член 37, параграф 4 по отношение на мерките, които трябва да се предприемат;

в)

съответстват на изискванията по отношение на движението им в рамките на територията на Съюза, посочени в член 41, параграфи 2 и 3;

г)

когато е приложимо, са в съответствие с правилата, приети съгласно мерките, приети съгласно член 17, параграф 3, член 28, параграф 1, първа алинея, букви а)—г), член 28, параграф 2 и член 30, параграфи 1 и 3; и

д)

когато е приложимо, са в съответствие с мерките, приети от компетентните органи за ликвидиране на карантинни вредители от значение за Съюза съгласно член 17, параграф 1 или на вредители, за които се прилагат мерките, приети съгласно член 30, параграф 1, и за ликвидиране на вредители, които временно отговарят на условията за карантинни вредители от значение за Съюза съгласно член 29, параграф 1.

Член 86

Съществени изисквания за растителните паспорти при въвеждане и движение в рамките на защитена зона

1.   Растителен паспорт се издава за въвеждането и движението в рамките на защитена зона на растение, растителен продукт и друг обект, които съответстват на всички изисквания по член 85, а в допълнение към тях — и на следните изисквания:

а)

свободни са от съответния карантинен вредител от значение за защитената зона; и

б)

съответстват на изискванията, посочени в член 54, параграфи 2 и 3.

2.   Когато се прилага член 33, параграф 2, растителният паспорт, посочен в параграф 1 от настоящия член, не се издава за растения, растителни продукти или други обекти, които са с произход от съответната демаркационна област и които биха могли да бъдат гостоприемник на съответния вредител по отношение на защитената зона.

Член 87

Прегледи за растителни паспорти

1.   Растителен паспорт може да бъде издаден само за растения, растителни продукти и други обекти, за които след извършването на щателен преглед в съответствие с параграфи 2, 3 и 4 се установи, че съответстват на изискванията по член 85, и — когато е приложимо — по член 86.

Растения, растителни продукти и други обекти могат да бъдат подлагани на преглед индивидуално или въз основа на представителни проби. Прегледът обхваща също така опаковъчния материал на съответните растения, растителни продукти или други обекти.

2.   Прегледът се извършва от получилия разрешение оператор. В следните случаи обаче прегледът се извършва от компетентния орган:

а)

когато се прилага параграф 3, първа алинея, буква в) от настоящия член по отношение на проверките, вземането на проби и изпитването;

б)

когато се прилага член 84, параграф 2; или

в)

когато прегледът се извършва на място в непосредствена близост, съгласно посоченото в параграф 3, първа алинея, буква б) от настоящия член и получилият разрешение оператор няма достъп до въпросното място в непосредствена близост.

3.   Прегледът трябва да отговаря на всички посочени по-долу условия:

а)

извършва се в подходящо време и като се вземат предвид съответните рискове;

б)

извършва се в помещенията или другите площи, посочени в член 66, параграф 2, буква г). Когато това се изисква съгласно актовете за изпълнение, приети съгласно член 28, параграф 1, член 30, параграф 1, член 37, параграф 4, член 41, параграф 2 или член 54, параграф 2, преглед се извършва и в непосредствена близост до мястото на производство на съответните растения, растителни продукти или други обекти; и

в)

включва най-малко визуална проверка, допълнена със:

i)

проверки, вземане на проби и изпитвания, когато има съмнение за наличието на карантинен вредител от значение за Съюза или на вредители, за които се прилагат мерки, приети съгласно член 30, параграф 1, или съмнение за наличието в съответната защитена зона на карантинен вредител по отношение на определена защитена зона; или

ii)

вземане на проби и изпитвания, когато има съмнение за наличието на регулиран от Съюза некарантинен вредител, когато е приложимо — над съответните прагове;

г)

резултатите от прегледа се записват и съхраняват в продължение на най-малко три години.

Посоченият преглед се извършва, без да се засягат специалните изисквания за преглед или мерки, приети в съответствие с член 28, параграф 1, 2 или 3, член 30, параграф 1, 3 или 4, член 37, параграф 4, член 41, параграф 2 или 3 или член 54, параграф 2 или 3. Когато изискванията за преглед или мерките предвиждат прегледът да се извършва от компетентния орган, прегледът не се извършва от получилия разрешение оператор, посочен в параграф 2 от настоящия член.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на подробни мерки относно визуалната проверка, вземането на проби и изпитванията, както и честотата и графика на прегледите, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, по отношение на определени растения, растителни продукти и други обекти въз основа на конкретните рискове от вредители, с които те може да са свързани. Когато е целесъобразно, посочените прегледи засягат определени растения за засаждане, спадащи към предбазовите, базовите или сертифицираните материали, семена или картофи за семе или към стандартните или САС материали или семена, посочени съответно в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/EИО, 68/193/EИО, 2002/54/EО, 2002/55/EО, 2002/56/EО, 2002/57/EО, 2008/72/EО и 2008/90/EО.

Когато Комисията приема такива делегирани актове за конкретни растения за засаждане и за посочените растения за засаждане се прилагат схеми за сертификация в съответствие с директиви 66/401/ЕИО, 66/402/EИО, 68/193/EИО, 2002/54/EО, 2002/55/EО, 2002/56/EО, 2002/57/EО и 2008/90/EО, Комисията определя в рамките на единна схема за сертификация изискванията във връзка с прегледите за наличие на карантинни вредители от значение за Съюза или на вредители, за които се прилагат мерки, приети съгласно член 30, параграф 1 от настоящия регламент, и на регулирани от Съюза некарантинни вредители, както и за прегледите за други характеристики на растенията за засаждане в съответствие с посочените директиви.

При приемането на посочените делегирани актове Комисията взема предвид развитието на научно-техническите познания и международните стандарти.

Член 88

Поставяне на растителните паспорти

Растителните паспорти се поставят от съответните професионални оператори върху търговската единица от съответните растения, растителни продукти и други обекти, преди те да бъдат придвижени в рамките на територията на Съюза в съответствие с член 79 или към или в рамките на защитена зона в съответствие с член 80. Когато тези растения, растителни продукти или други обекти се придвижват в една опаковка, връзка или контейнер, растителният паспорт се поставя върху тази опаковка, връзка или контейнер.

Член 89

Разрешение на професионалните оператори да издават растителни паспорти

1.   Компетентният орган дава на професионалните оператори разрешение да издават растителни паспорти (наричано по-долу „разрешение за издаване на растителни паспорти“) за определени семейства, родове или видове, както и за определени типове стока от растения, растителни продукти и други обекти, когато посочените професионални оператори отговарят и на двете посочени по-долу условия:

а)

разполагат с необходимите познания за извършване на прегледите, посочени в член 87, относно карантинните вредители от значение за Съюза или вредителите, за които се прилагат мерки, приети съгласно член 30, параграф 1, карантинните вредители по отношение на определена защитена зона и регулираните от Съюза некарантинни вредители, които биха могли да засегнат съответните растения, растителни продукти и други обекти, и относно признаците за наличие на тези вредители, симптомите, причинени от тях, и средствата за предотвратяване на наличието и разпространението на тези вредители;

б)

са въвели системи и процедури, които им дават възможност да изпълняват задълженията си във връзка с проследимостта в съответствие с членове 69 и 70.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на критериите, на които да отговарят професионалните оператори, за да бъдат в съответствие с условията по параграф 1, буква а) от настоящия член, както и процедурите за гарантиране на спазването на тези критерии.

Член 90

Задължения на получилите разрешение оператори

1.   Когато получил разрешение оператор възнамерява да издаде растителен паспорт, той определя и проследява етапите на производствения си процес и етапите на движението на растенията, растителните продукти и другите обекти, които представляват „критични точки“ по отношение на съответствието с член 37, параграф 1, член 41, параграф 1, членове 85 и 84 и — когато е приложимо — член 33, параграф 2, член 54, параграф 1 и член 86, както и с правилата, приети съгласно член 28, параграфи 1, 2 и 3, член 30, параграфи 1, 3 и 4 и — когато е приложимо — член 37, параграф 4.

Той съхранява в продължение на най-малко три години данни относно определянето и наблюдението на посочените точки.

2.   Получилият разрешение оператор, посочен в параграф 1, осигурява при нужда подходящото обучение на своя персонал, участващ в извършването на прегледите, посочени в член 87, за да гарантира, че персоналът му има необходимите познания да извършва посочените прегледи.

Член 91

Планове за управление на риска от вредители

1.   Получилите разрешение оператори може да разполагат с планове за управление на риска от вредители. Компетентният орган одобрява тези планове, ако те отговарят на всички посочени по-долу изисквания:

а)

в тях са определени подходящи мерки, позволяващи на тези оператори да изпълняват задълженията, посочени в член 90, параграф 1;

б)

те отговарят на изискванията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

Получилите разрешение оператори, които изпълняват одобрен план за управление на риска от вредители, могат да бъдат подлагани на проверки с намалена честота.

2.   Плановете за управление на риска от вредители включват — когато е целесъобразно — под формата на наръчници със стандартни процедури за действие, най-малко следните данни:

а)

информацията, изисквана по член 66, параграф 2 за регистрацията на получилия разрешение оператор;

б)

информацията, изисквана по член 69, параграф 4 и член 70, параграф 1 относно проследимостта на растенията, растителните продукти и другите обекти;

в)

описание на производствените процеси на получилия разрешение оператор и на неговите дейности по отношение на движението и продажбата на растения, растителни продукти и други обекти;

г)

анализ на критичните точки, посочени в член 90, параграф 1, и на мерките, взети от съответния получил разрешение оператор за намаляване на рисковете от вредители, свързани с посочените критични точки;

д)

въведените процедури и действията, предвидени в случай на съмнение за наличие или на наличие на карантинни вредители, съхраняването на данни за тези съмнения или констатации и за предприетите действия;

е)

ролите и отговорностите на персонала, ангажиран с уведомленията по член 14, прегледите, посочени в член 87, параграф 1, издаването на растителните паспорти в съответствие с член 84, параграф 1, член 93, параграфи 1 и 2 и член 94, и поставянето на растителните паспорти в съответствие с член 88;

ж)

обучението, осигурявано за персонала по буква е) от настоящия параграф.

3.   Когато компетентният орган узнае, че даден професионален оператор не прилага мерките, посочени в параграф 1, първа алинея, буква а), или че даден план за управление на риска от вредители вече не е актуален, тъй като не е съобразен с някое от изискванията, посочени в параграф 1, първа алинея, буква б), този орган без забавяне предприема необходимите мерки, за да гарантира, че несъответствието с тези условия няма да продължи. Тези мерки може да включват отнемане на одобрението за плана.

Когато компетентният орган е предприел мерки в съответствие с първа алинея, различни от отнемане на одобрението за плана, но несъответствието продължава, този орган без забавяне отнема посоченото одобрение.

Член 92

Проверки и отнемане на разрешението

1.   Компетентният орган извършва проверки най-малко веднъж годишно, като ако е целесъобразно взема проби и прави изпитвания, за да провери дали получилите разрешение оператори спазват член 83, параграф 1, 2, 4 или 5, член 87, член 88, член 89, параграф 1, член 90 или член 93, параграф 1, 2, 3 или 5.

2.   Когато компетентният орган установи, че получилият разрешение оператор не спазва посочените в параграф 1 разпоредби, или че растение, растителен продукт или друг обект, за които посоченият професионален оператор е издал растителен паспорт, не съответстват на член 85 или — когато е приложимо — на член 86, този орган без забавяне взема необходимите мерки, за да гарантира, че несъответствието с посочените разпоредби няма да продължи.

Тези мерки може да включват отнемане на разрешението за издаване на растителни паспорти за съответните растения, растителни продукти и други обекти.

3.   Когато компетентният орган е предприел мерки в съответствие с параграф 2, различни от отнемане на разрешението за издаване на растителни паспорти за съответните растения, растителни продукти и други обекти, но несъответствието с член 85, или, когато е приложимо, с член 86, продължава, този орган без забавяне отнема посоченото разрешение.

Член 93

Замяна на растителен паспорт

1.   Ако на получил разрешение оператор бъде доставена търговска единица растения, растителни продукти или други обекти, за които е издаден растителен паспорт, той или компетентният орган, действащ по искане на професионален оператор, може да издаде за тази търговска единица нов растителен паспорт, който заменя растителния паспорт, първоначално издаден за нея, при условие че са изпълнени условията по параграф 3.

2.   Когато търговска единица растения, растителни продукти или други обекти, за които е издаден растителен паспорт, е разделена на две или повече нови търговски единици, получилият разрешение оператор, който е отговорен за тези нови търговски единици, или компетентният орган, действащ по искане на професионален оператор, издава растителен паспорт за всяка нова търговска единица, получена в резултат от разделянето, при условие че са изпълнени условията, посочени в параграф 3. Тези растителни паспорти заменят растителния паспорт, издаден за първоначалната търговска единица.

3.   Посоченият в параграфи 1 и 2 растителен паспорт може да бъде издаден само ако са изпълнени следните условия:

а)

по отношение на съответните растения, растителни продукти или други обекти са изпълнени изискванията за проследимост, посочени в член 69, параграф 3;

б)

ако е приложимо, съответните растения, растителни продукти или други обекти продължават да съответстват на изискванията, посочени в членове 85 и 86; както и

в)

характеристиките на съответните растения, растителни продукти или други обекти не са се променили.

4.   Когато се издава растителен паспорт в съответствие с параграф 1 или 2, не е необходим прегледът, посочен в член 87, параграф 1.

5.   След замяна на растителен паспорт съгласно параграф 1 или 2 съответният получил разрешение оператор запазва заменения растителен паспорт или неговото съдържание най-малко в продължение на три години.

Когато замяната на растителен паспорт съгласно параграф 1 или 2 е извършена от компетентния орган, професионалният оператор, по чието искане е издаден паспортът, запазва заменения растителен паспорт или неговото съдържание най-малко в продължение на три години.

Запазването може да стане под формата на съхранение на информацията, съдържаща се в растителния паспорт, в компютризирана база данни, при условие че това включва информацията, съдържаща се във всеки проследим баркод, холограма, чип или друг носител на данни, която би могла да допълва кода за проследяване съгласно посоченото в приложение VII.

Член 94

Замяна на фитосанитарни сертификати с растителни паспорти

1.   Чрез дерогация от член 87, когато растение, растителен продукт или друг обект са въведени на територията на Съюза от трета държава и за движението им в рамките на територията на Съюза се изисква растителен паспорт съгласно член 79, параграф 1 и член 80, параграф 1, паспортът се издава, ако проверките чрез официалния контрол на граничния контролно-пропускателен пункт във връзка с въвеждането на съответното растение, растителен продукт или друг обект са преминали успешно и се е стигнало до заключението, че съответното растение, растителен продукт или друг обект отговаря на съществените изисквания за издаването на растителен паспорт в съответствие с член 85 и когато е приложимо — с член 86.

Замяната на фитосанитарен сертификат с растителен паспорт може да се извърши на местоназначението на съответното растение, растителен продукт или друг обект, вместо на пункта на влизане, когато проверката на местоназначението е разрешена съгласно предвиденото в законодателството на Съюза относно официалния контрол.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея, държавите членки може да решат да заменят фитосанитарния сертификат на пункта, през който съответното растение, растителен продукт или друг обект влизат на територията на Съюза, със заверено копие на оригиналния фитосанитарен сертификат.

Това заверено копие на оригиналния фитосанитарен сертификат се издава от компетентния орган и придружава съответното растение, растителен продукт или друг обект при движението им само до пункта, в който се издава растителният паспорт, и само в рамките на територията на съответната държава членка.

3.   Компетентният орган запазва фитосанитарния сертификат в продължение на най-малко три години. Запазването може да бъде под формата на съхранение на информацията, съдържаща се във фитосанитарния сертификат, в компютризирана база данни.

Когато се прилага член 101, параграф 2, буква a), посоченият фитосанитарен сертификат се заменя с негово заверено копие.

Член 95

Обезсилване и отстраняване на растителния паспорт

1.   Професионалният оператор, под чийто контрол е търговска единица растения, растителни продукти или други обекти, обзесилва растителния паспорт и, когато е възможно, го отстранява от тази търговска единица, ако установи, че не е изпълнено някое от изискванията по членове 83 — 87, 89, 90, 93 или 94.

Без да се засяга задължението за уведомяване, посочено в член 14, професионалният оператор уведомява компетентния орган, в рамките на чиято компетентност извършва дейност.

2.   Когато професионалният оператор не спази параграф 1, компетентният орган обезсилва растителния паспорт и при възможност го отстранява от съответната търговска единица.

3.   Когато се прилагат параграфи 1 и 2, съответният професионален оператор запазва обезсиления растителен паспорт или неговото съдържание най-малко в продължение на три години.

Запазването може да стане под формата на съхранение на информацията, съдържаща се в обезсиления растителен паспорт, в компютризирана база данни, при условие че това включва информацията, съдържаща се във всеки проследим баркод, холограма, чип или друг носител на данни, която би могла да допълва кода за проследяване съгласно посоченото в приложение VII, и декларация относно обезсилването на паспорта.

4.   Когато се прилагат параграфи 1 и 2, съответният професионален оператор информира съответно получилия разрешение оператор или компетентния орган, който е издал обезсиления растителен паспорт.

5.   Държавите членки уведомяват чрез електронната система за уведомяване, посочена в член 103, Комисията и другите държави членки, когато даден растителен паспорт е отстранен и обезсилен в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Раздел 3

Друго удостоверяване

Член 96

Поставяне на маркировка на дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти

1.   Маркировката, поставяна на дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти с цел удостоверяване на извършеното третиране съгласно приложение 1 към МСФМ № 15, трябва да отговаря на изискванията по приложение 2 към МСФМ № 15 във всички посочени по-долу случаи:

а)

дървен опаковъчен материал, внесен на територията на Съюза от трета държава съгласно посоченото в член 43;

б)

дървен опаковъчен материал с маркировка, поставена на територията на Съюза, който напуска територията на Съюза;

в)

дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, които се движат в рамките на територията на Съюза, ако това се изисква съгласно акт за изпълнение, приет в съответствие с членове 28, 30, 41 или 54.

г)

всеки друг дървен опаковъчен материал, дървесина или друг обект, маркирани в рамките на територията на Съюза.

Маркировката се поставя единствено когато дървеният опаковъчен материал, дървесината или другите обекти са били подложени на един или повече видове одобрено третиране, посочено в приложение 1 към МСФМ № 15, без да се засягат регламенти (EО) № 1005/2009 (28), (EО) № 1107/2009 (29) и (EС) № 528/2012 (30) на Европейския парламент и на Съвета.

При дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, върху които е поставена маркировка на територията на Съюза, маркировката се поставя само от регистриран оператор, получил разрешение в съответствие с член 98.

Първа алинея, букви а) и б) не се прилага за дървен опаковъчен материал, който подлежи на изключенията, предвидени в МСФМ № 15.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за изменение на изискванията, установени в параграф 1 от настоящия член, с цел да ги адаптира към промените в международните стандарти, и по-специално към МСФМ № 15.

Член 97

Поправка на дървен опаковъчен материал на територията на Съюза

1.   Дървен опаковъчен материал, на който е поставена маркировката, посочена в член 96, се поправя само ако е спазено всяко от следните условия:

а)

лицето, извършващо поправката, е регистриран оператор, получил разрешение съгласно член 98;

б)

използваният материал и третиране позволяват извършването на поправката;

в)

ако е целесъобразно, маркировката се поставя наново.

2.   Комисията може чрез актове за изпълнение да установи специални условия във връзка с материала, третирането и маркировката, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2. Тези актове за изпълнение са съобразени със съответните международни стандарти, и по-специално с МСФМ № 15.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато професионален оператор заличава трайно, независимо по какъв начин, всяка предишна такава маркировка, поставена върху дървения опаковъчен материал.

Член 98

Издаване на разрешение и упражняване на надзор върху регистрирани оператори, които поставят маркировката върху дървен опаковъчен материал на територията на Съюза

1.   Разрешение за поставяне на маркировката, посочена в член 96, и за поправка на дървен опаковъчен материал в съответствие с член 97 се дава на регистриран оператор от компетентния орган въз основа на заявление от страна на оператора, при условие че регистрираният оператор отговаря на двете посочени по-долу условия:

а)

има необходимите познания да извършва третирането на дървения опаковъчен материал, дървесината или другите обекти, необходимо в съответствие с актовете, посочени в членове 96 и 97;

б)

стопанисва подходящи съоръжения и оборудване за извършване на това третиране (наричани по-долу „съоръжения за третиране“);

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълнение на настоящия регламент чрез конкретизиране на изискванията за предоставяне на разрешение — когато това е целесъобразно — с оглед на развитието на научно-техническите познания и промените в международните стандарти.

2.   Разрешение за поставяне на маркировката, посочена в член 96, и за поправка на дървен опаковъчен материал съгласно член 97 се дава от компетентния орган въз основа на заявление от регистриран оператор, използващ дървесина, третирана в съоръжение на друг оператор, ако операторът отговаря на всички посочени по-долу условия по отношение на дървения опаковъчен материал с тази маркировка:

а)

използва само дървесина:

i)

която е била подложена на един или повече видове одобрено третиране съгласно приложение 1 към МСФМ № 15 и е била третирана в съоръжения, стопанисвани от регистриран оператор, получил разрешение в съответствие с параграф 1 от настоящия член; или

ii)

която е била подложена на един или повече видове одобрено третиране съгласно приложение 1 към МСФМ № 15 в съоръжение за третиране в трета държава, което е одобрено от националната организация за растителна защита на тази трета държава;

б)

гарантира, че използваната за тази цел дървесина може да бъде проследена до тези съоръжения за третиране на територията на Съюза или до съоръженията за третиране на съответната трета държава;

в)

когато е приложимо съгласно член 28, параграфи 1 и 2, член 30, параграфи 1 и 3, член 41, параграфи 2 и 3 и член 54, параграфи 2 и 3, използва само дървесина, посочена в буква а) от настоящата алинея, която е придружена от растителен паспорт или от всякакъв друг документ, който гарантира, че са изпълнени изискванията за третиране, посочени в приложение 1 към МСФМ № 15.

3.   Най-малко веднъж годишно компетентният орган упражнява надзор над регистрираните оператори, получили разрешение по параграфи 1 и 2, за да се увери и да гарантира, че те третират дървения опаковъчен материал, дървесината и другите обекти и поставят маркировка върху тях по подходящ начин, в съответствие с член 96, параграф 1 и член 97, както и че отговарят на условията, установени съответно в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

4.   Когато компетентният орган установи, че даден професионален оператор не съответства на изискванията, посочени в параграф 1 или параграф 2, този орган без забавяне взема необходимите мерки, за да гарантира, че несъответствието с посочените разпоредби няма да продължи.

Когато компетентният орган е предприел мерки, различни от отнемане на разрешението, посочено в параграфи 1 или 2, но несъответствието продължава, този орган без забавяне отнема разрешението, посочено в параграфи 1 или 2.

Член 99

Удостоверяване, различно от поставянето на маркировка върху дървен опаковъчен материал

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на данните, които да се съдържат в официалните удостоверения, конкретно за растения, растителни продукти или други обекти, различни от дървен опаковъчен материал, които се изискват според приложимите международни стандарти като вид доказателство за изпълнение на мерките, приети съгласно член 28, параграф 1 или 2, член 30, параграф 1 или 3, член 41, параграф 2 или 3, член 44 или член 54, параграф 2 или 3.

2.   Вделегираните актове, посочени в параграф 1, може също така да се установят изисквания по отношение на един или повече от следните елементи:

а)

разрешението на професионалните оператори във връзка с издаването официалните удостоверения, посочени в параграф 1;

б)

надзора, упражняван от компетентния орган върху професионалните оператори, получили разрешение съгласно буква а) от настоящия параграф;

в)

отнемането на разрешението, посочено в буква а).

3.   Комисията приема чрез актове за изпълнение спецификациите за формата на удостоверенията, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

Раздел 4

Износ на растения, растителни продукти и други обекти от територията на Съюза

Член 100

Фитосанитарен сертификат за износ от територията на Съюза

1.   Когато при износ на растение, растителен продукт или друг обект от територията на Съюза към трета държава се изисква фитосанитарен сертификат съгласно фитосанитарните изисквания за внос на тази трета държава (наричан по-долу „фитосанитарен сертификат за износ“), този сертификат се издава от компетентния орган по искане на професионалния оператор, когато са спазени всички посочени по-долу условия:

а)

професионалният оператор е регистриран от този компетентен орган в съответствие с член 65;

б)

професионалният оператор държи под контрол растението, растителния продукт или другия обект, които предстои да бъдат изнесени;

в)

гарантирано е, че растението, растителният продукт или другият обект съответстват на фитосанитарните изисквания за внос на съответната трета държава.

Компетентният орган издава също така фитосанитарен сертификат за износ по искане на лица, различни от професионалните оператори, ако са изпълнени условията по първа алинея, букви б) и в).

За целите на настоящия параграф компетентният орган не може да делегира издаването на фитосанитарния сертификат за износ на друго лице.

2.   Без да се засягат задълженията съгласно МКРЗ и като се вземат предвид съответните международни стандарти, фитосанитарният сертификат за износ се издава, когато наличната информация позволява на компетентния орган да удостовери съответствието на даденото растение, растителен продукт или друг обект с фитосанитарните изисквания за внос на съответната трета държава. Посочената информация може да е с произход от един или повече от посочените по-долу източници, в зависимост от случая:

а)

проверки, проби и изпитвания на съответните растения, растителни продукти или други обекти или тяхното място на производство и неговите околности;

б)

официална информация относно състоянието на вредителя на производствения обект, на мястото на производство, в областта или в държавата на произход на съответните растения, растителни продукти или други обекти;

в)

растителен паспорт, посочен в член 78, придружаващ съответните растения, растителни продукти или други обекти, когато с този растителен паспорт се удостоверяват резултатите от проверките, извършени от компетентния орган;

г)

маркировката на дървения опаковъчен материал, посочена в член 96, параграф 1, или удостоверението, посочено в член 99, параграф 1;

д)

информацията, съдържаща се в предекспортния сертификат, посочен в член 102;

е)

официалната информация, съдържаща се във фитосанитарния сертификат съгласно член 71, когато съответните растения, растителни продукти или други обекти са въведени на територията на Съюза от трета държава;

3.   Фитосанитарният сертификат за износ е в съответствие с описанието и формата на образеца, установени в приложение VIII, част А.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за изменение на източниците, посочени в параграф 2 от настоящия член и приложение VIII, част А с цел тяхното адаптиране към промените в съответните международни стандарти.

5.   Електронни фитосанитарни сертификати за износ се издават посредством компютризирана система за управление на информацията за официален контрол на равнището на Съюза или при електронен обмен в рамките на тази система.

Член 101

Фитосанитарен сертификат за реекспорт от Съюза

1.   За реекспорта на растение, растителен продукт или друг обект, който е с произход от трета държава и е въведен на територията на Съюза от тази или друга трета държава, вместо фитосанитарния сертификат за износ се издава, когато е възможно, фитосанитарен сертификат за реекспорт от Съюза (наричан по-долу „фитосанитарен сертификат за реекспорт“).

Фитосанитарният сертификат за реекспорт се издава от компетентния орган по искане на професионалния оператор, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

професионалният оператор е регистриран от този компетентен орган в съответствие с член 65;

б)

растението, растителният продукт или другият обект, който предстои да бъде реекспортиран, е под контрола на професионалния оператор;

в)

гарантирано е, че растението, растителният продукт или другият обект съответстват на фитосанитарните изисквания за внос на въпросната трета държава.

Компетентният орган също така издава фитосанитарен сертификат за реекспорт по искане на лица, различни от професионалните оператори, ако са изпълнени условията по втора алинея, букви б) и в).

За целите на настоящия параграф компетентният орган не може да делегира издаването на фитосанитарния сертификат за реекспорт на друго лице.

2.   Без да се засягат задълженията съгласно МКРЗ и като се вземат предвид съответните международни стандарти, фитосанитарният сертификат за реекспорт се издава, когато наличната информация позволява удостоверяване на съответствието с фитосанитарните изисквания за внос на съответната трета държава и че са спазени всички посочени по-долу условия:

а)

към фитосанитарния сертификат за реекспорт е приложен оригиналният фитосанитарен сертификат, придружаващ съответното растение, растителен продукт или друг обект от третата държава на произход, или заверено негово копие;

б)

съответното растение, растителен продукт или друг обект не е отгледан, произведен или преработен с цел промяна на неговото естество след въвеждането му на територията на Съюза;

в)

съответното растение, растителен продукт или друг обект не е бил изложен на риск от нападение или заразяване с карантинни вредители или регулирани некарантинни вредители, включени в съответен списък на третата държава по местоназначение, по време на съхранението в държавата членка, от която предстои да бъде изнесен към посочената трета държава;

г)

видът на съответното растение, растителен продукт или друг обект е запазен.

3.   Член 100, параграф 2 се прилага mutatis mutandis.

4.   Фитосанитарният сертификат за реекспорт е в съответствие с описанието и формата на образеца, установени в част Б от приложение VIII.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за изменение на част Б от приложение VIII, с цел адаптирането ѝ към промените в съответните международни стандарти.

6.   Електронни фитосанитарни сертификати за реекспорт се издават посредством компютризирана система за управление на информацията за официален контрол на равнището на Съюза или при електронен обмен в рамките на тази система.

Член 102

Предекспортни сертификати

1.   Компетентните органи на държавата членка, от която растенията, растителните продукти или другите обекти, посочени в член 100, параграф 1, се изнасят, и компетентните органи на държавата членка, в която растенията, растителните продукти или другите обекти са отгледани, произведени, съхранявани или преработени, обменят необходимата фитосанитарна информация като основа за издаването на фитосанитарния сертификат за износ.

2.   Обменът на информация по параграф 1 е под формата на хармонизиран документ (наричан по-долу „предекспортен сертификат“), в който компетентните органи на държавата членка, в която растенията, растителните продукти и другите обекти са отгледани, произведени, съхранявани или преработени, удостоверяват съответствието на тези растения, растителни продукти или други обекти със специалните фитосанитарни изисквания по отношение на един или повече от следните критерии:

а)

липсата или наличието под определен праг на определени вредители по съответните растения, растителни продукти или други обекти;

б)

произхода на съответните растения, растителни продукти или други обекти в определено поле, производствен обект, място на производство или област;

в)

статут на вредител в полето, производствения обект, мястото на производство, областта на произход или държавата на произход на съответните растения, растителни продукти или други обекти;

г)

резултатите от проверките, пробите и изпитванията на съответните растения, растителни продукти или други обекти;

д)

фитосанитарните процедури, прилагани при производството или преработката на съответните растения, растителни продукти или други обекти.

3.   Предекспортният сертификат се издава по искане на професионалния оператор от компетентните органи на държавата членка, в която растенията, растителните продукти или другите обекти са отгледани, произведени, съхранявани или преработени, докато тези растения, растителни продукти или други обекти са в помещенията или другите площи на съответния професионален оператор.

4.   Предекспортният сертификат придружава съответните растения, растителни продукти и други обекти по време на тяхното движение в рамките на територията на Съюза, освен ако съдържащата се в него информация не се обменя между съответните държави членки посредством компютризирана система за управление на информацията за официален контрол на равнището на Съюза или при електронен обмен в рамките на тази система.

5.   Без да се засягат изискванията, установени в параграф 3, предекспортният сертификат може да бъде издаден, когато растенията, растителните продукти или другите обекти са напуснали помещенията или другите площи на съответния професионален оператор, при условие че са извършени проверки и, когато е необходимо, вземане на проби, чрез които да се потвърди съответствието на тези растения, растителни продукти или други обекти с едно или повече от специалните фитосанитарни изисквания, посочени в параграф 2.

6.   Предекспортният сертификат съдържа данните и е във формата, установени в част В от приложение VIII.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 105 за изменение на част В от приложение VIII с цел адаптирането ѝ към развитието на научно-техническите познания и към промените в съответните международни стандарти.

7.   Комисията може чрез актове за изпълнение да установи процедурите за издаване на предекспортния сертификат. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

ГЛАВА VII

Мерки за подкрепа от страна на Комисията

Член 103

Създаване на електронна система за уведомяване

Комисията създава електронна система за подаване на уведомления от държавите членки.

Тази система е свързана и съвместима с компютризирана система за управление на информацията за официален контрол на равнището на Съюза.

Член 104

Данни, формат и крайни срокове за уведомленията и уведомления при съмнение за наличие на вредители

Комисията може чрез актове за изпълнение да установи конкретни правила относно подаването на уведомленията, посочени в член 9, параграфи 1 и 2, член 11, член 17, параграф 3, член 18, параграф 6, член 19, параграф 2, член 28, параграф 7, член 29, параграф 3, първа алинея, член 30, параграф 8, член 33, параграф 1, член 40, параграф 4, член 41, параграф 4, член 46, параграф 4, член 49, параграф 6, член 53, параграф 4, член 54, параграф 4, член 62, параграф 1, член 77, параграф 2 и член 95, параграф 5. Тези правила се отнасят до един или повече от следните елементи:

а)

данните, които трябва да бъдат включени в тези уведомления;

б)

формата на тези уведомления и указанията за попълването на този формат;

в)

крайните срокове за подаване на определени данни, посочени в буква а);

г)

случаите, в които се уведомява за съмнение за наличието на вредител поради необходимостта от предприемане на бързи действия с оглед на неговите биологични характеристики и възможност за бързо и широко разпространение;

д)

случаите на нарушение на разпоредбите, за които трябва да се уведоми, когато това нарушение поражда риск от разпространение на карантинен вредител от значение за Съюза или вредител, който временно отговаря на условията за карантинен вредител от значение за Съюза.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 107, параграф 2.

ГЛАВА VIII

Заключителни разпоредби

Член 105

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2, член 7, член 8, параграф 5, член 19, параграф 7, член 21, член 32, параграф 5, член 34, параграф 1, член 38, член 43, параграф 2, член 46, параграф 2, член 48, параграф 5, член 51, член 65, параграф 4, член 71, параграф 4, член 76, параграф 4, член 81, параграф 2, член 83, параграф 6, член 87, параграф 4, член 89, параграф 2, член 96, параграф 2, член 98, параграф 1, член 99, параграф 1, член 100, параграф 4, член 101, параграф 5 и член 102, параграф 6 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 13 декември 2016 г. Комисията изготвя доклад във връзка с делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 2, член 7, член 8, параграф 5, член 19, параграф 7, член 21, член 32, параграф 5, член 34, параграф 1, член 38, член 43, параграф 2, член 46, параграф 2, член 48, параграф 5, член 51, член 65, параграф 4, член 71, параграф 4, член 76, параграф 4, член 81, параграф 2, член 83, параграф 6, член 87, параграф 4, член 89, параграф 2, член 96, параграф 2, член 98, параграф 1, член 99, параграф 1, член 100, параграф 4, член 101, параграф 5 и член 102, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно 6, параграф 2, член 7, член 8, параграф 5, член 19, параграф 7, член 21, член 32, параграф 5, член 34, параграф 1, член 38, член 43, параграф 2, член 46, параграф 2, член 48, параграф 5, член 51, член 65, параграф 4, член 71, параграф 4, член 76, параграф 4, член 81, параграф 2, член 83, параграф 6, член 87, параграф 4, член 89, параграф 2, член 96, параграф 2, член 98, параграф 1, член 99, параграф 1, член 100, параграф 4, член 101, параграф 5 и член 102, параграф 6, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца от нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 106

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 105, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 107

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, създаден с член 58, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (31). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на срока за даване на становище председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета отправят такова искане.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

Член 108

Санкции

Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби до 14 декември 2019 г. и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 109

Отмяна

1.   Директива 2009/128/ЕО се отменя, с изключение на следните разпоредби:

а)

член 1, параграф 4;

б)

член 2, параграф 1, уводната част и букви ж), и), й), к), л), м), н), п), р) и с);

в)

член 11, параграф 3;

г)

член 12;

д)

член 13;

е)

член 13а;

ж)

член 13б;

з)

член 13в;

и)

член 13г;

й)

член 21, параграфи 1—5;

к)

член 27a;

л)

приложение VIIIа.

2.   Следните директиви също се отменят:

а)

Директива 69/464/ЕИО;

б)

Директива 74/647/ЕИО;

в)

Директива 93/85/ЕИО;

г)

Директива 98/57/ЕО;

д)

Директива 2006/91/ЕО;

е)

Директива 2007/33/ЕО.

3.   Позоваванията на посочените актовете, отменени в съответствие с параграфи 1 и 2, се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IX.

Член 110

Изменение на Регламент (ЕС) № 228/2013

В член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 228/2013 се добавя следната алинея:

„Финансирането от Съюза на програмите за контрол на вредителите в най-отдалечените региони на Съюза се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*).

Член 111

Изменения на Регламент (ЕС) № 652/2014

Регламент (EС) № 652/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 1 буква д) се заменя със следното:

„д)

относно защитните мерки срещу вредителите по растенията;“.

2)

В член 5, параграф 2 се добавя следната буква:

„в)

програмите за контрол на вредителите в най-отдалечените региони на Съюза, посочени в член 25;“.

3)

В член 16, параграф 1 букви a), б) и в) се заменят със следното:

„a)

мерки за ликвидирането на вредител в нападната от вредителя област, предприети от компетентните органи съгласно член 17, параграф 1, член 28, параграф 1, член 29, параграф 1 или член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета (**);

б)

мерки за ограничаването на приоритетен вредител, включен в списък съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, срещу който има приети мерки за ограничаване на равнището на Съюза съгласно член 28, параграф 2 от посочения регламент, в нападната от вредителя област, в която приоритетният вредител не може да бъде ликвидиран, когато тези мерки са от съществено значение за защитата на територията на Съюза от по-нататъшно разпространение на този приоритетен вредител. Тези мерки се отнасят до ликвидирането на посочения вредител в буферната зона около нападнатата от вредителя област, ако в буферната зона е установено наличието му; и

в)

превантивни мерки, предприети срещу разпространението на приоритетен вредител, включен в списък съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, срещу който има приети мерки на равнището на Съюза съгласно член 28, параграф 3 от посочения регламент, когато тези мерки са от съществено значение за защитата на територията на Съюза от по-нататъшно разпространение на този приоритетен вредител.

(**)  Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016., стр. 4).“"

4)

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Условия

За мерките, посочени в член 16, могат да бъдат отпуснати безвъзмездни средства, при условие че са били приложени незабавно и че са спазени приложимите разпоредби, установени в съответната правна уредба на Съюза, както и при условие че са изпълнени едно или повече от следните условия:

а)

отнасят се за карантинни вредители от значение за Съюза, които са включени в списък съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 като вредители, за които не е известно да се срещат на територията на Съюза;

б)

отнасят се за вредители, които не са включени в списък на карантинни вредители от значение за Съюза и за които се прилага мярка, приета от компетентния орган на държава членка съгласно член 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031;

в)

отнасят се за вредители, които не са включени в списък на карантинни вредители от значение за Съюза и са обхванати от мярка, приета от Комисията съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031;

г)

отнасят за приоритетни вредители, включени в списък съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

По отношение на мерки, които отговарят на условието, предвидено в първа алинея, буква б), безвъзмездните средства не покриват разходи, направени след повече от две години след влизането в сила на мярката, приета от компетентния орган на съответната държава членка съгласно член 29 от Регламент (ЕС) 2016/2031, или направени след изтичането на срока на прилагане на тази мярка. По отношение на мерки, които отговарят на условието, предвидено в първа алинея, буква в), безвъзмездните средства не покриват разходи, направени след изтичането на срока на прилагане на мярката, приета от Комисията съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“

5)

В член 18, параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г)

разходи за обезщетяване на засегнатите собственици за стойността на унищожените растения, растителни продукти или други обекти, за които се прилагат мерките, посочени в член 16, ограничена до пазарната стойност на такива растения, растителни продукти и други обекти, както ако не бяха засегнати от тези мерки; ако има остатъчна стойност, тя се приспада от обезщетението; и“.

6)

Член 19 се изменя, както следва:

а)

първа алинея се заменя със следното:

„На държавите членки могат да бъдат отпускани безвъзмездни средства за годишни и многогодишни програми за наблюдение, които те изпълняват, във връзка с наличието на вредители („програми за наблюдение“), при условие че тези програми за наблюдение отговарят най-малко на едно от следните три условия:

а)

отнасят се за карантинни вредители от значение за Съюза, които са включени в списък съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 като вредители, за които не е известно да се срещат на територията на Съюза;

б)

отнасят се за приоритетни вредители, включени в списък съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031; и

в)

отнасят се за вредители, които не са включени в списък на карантинни вредители от значение за Съюза и са обхванати от мярка, приета от Комисията съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“;

б)

трета алинея се заменя със следното:

„По отношение на мерки, които отговарят на условието, предвидено в първа алинея, буква в), безвъзмездните средства не покриват разходите, направени след изтичането на срока на прилагане на мярката, приета от Комисията съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“

7)

В член 20 се се вмъква нова буква преди буква а):

„-а)

разходи за визуални проверки;“.

8)

В член 47 точка 2 се заменя със следното:

„2)

Вмъква се следният член:

„Член 15а

Държавите членки предвиждат, че всеки, който установи наличието на вредител, включен в списък в приложение I или II, или вредител, обхванат от мярка съгласно член 16, параграфи 2 или 3, или има основание за съмнение в такова наличие, уведомява незабавно компетентния орган и, ако бъде поискано от този компетентен орган, предоставя информацията за това наличие, с която разполага. Когато уведомлението не е подадено писмено, компетентният орган го регистрира официално.“.“

Член 112

Изменение на Регламент (ЕС) № 1143/2014

В член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1143/2014 буква г) се заменя със следното:

„г)

вредители по растенията, които са включени в списък съгласно член 5, параграф 2 или член 32, параграф 3, или за които се прилагат мерки съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета (***);

Член 113

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г. Въпреки това:

а)

член 111, точка 8 се прилага от 1 януари 2017 г.;

б)

член 100, параграф 3 и член 101, параграф 4 се прилагат от 1 януари 2021 г.

2.   Актовете, посочени в член 109, параграф 2, букви а), в), г) и е), се отменят, считано от 1 януари 2022 г. В случай на противоречие между разпоредбите на посочените актове и разпоредбите на настоящия регламент предимство имат разпоредбите на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 26 октомври 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

I. LESAY


(1)  ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 104.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 26 октомври 2016 г.(все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 18 юли 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).

(4)  Директива 66/401/EИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66).

(5)  Директива 66/402/EИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309/66).

(6)  Директива 68/193/EИО на Съвета от 9 април 1968 г. относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози (ОВ L 93, 17.4.1968 г., стр. 15).

(7)  Директива 2002/54/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от цвекло (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 12).

(8)  Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33).

(9)  Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията с посадъчен материал от картофи (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 60).

(10)  Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74).

(11)  Директива 2008/72/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (ОВ L 205, 1.8.2008 г., стр. 28).

(12)  Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г. относно предлагането на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ L 267, 8.10.2008 г., стр. 8).

(13)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(14)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(15)  Директива 74/647/ЕИО на Съвета от 9 декември 1974 г. за борбата срещу листозавивачките по карамфила (ОВ L 352, 28.12.1974 г., стр. 41).

(16)  Директива 2006/91/ЕО на Съвета от 7 ноември 2006 г. относно контрола над калифорнийска щитоносна въшка Сан Хосе (ОВ L 312, 11.11.2006 г., стр. 42).

(17)  Директива 69/464/EИО на Съвета от 8 декември 1969 г. за борбата срещу рака по картофите (ОВ L 323, 24.12.1969 г., стр. 1).

(18)  Директива 93/85/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1993 г. относно борбата с пръстеновидното гниене по картофите (ОВ L 259, 18.10.1993 г., стр. 1).

(19)  Директива 98/57/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за контрол на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et.al. (ОВ L 235, 21.8.1998 г., стр. 1).

(20)  Директива 2007/33/ЕО на Съвета от 11 юни 2007 г. относно контрола на картофените цистообразуващи нематоди и за отмяна на Директива 69/465/ЕИО (ОВ L 156, 16.6.2007 г., стр. 12).

(21)  Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1).

(22)  Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).

(23)  Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).

(24)  Директива 98/56/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно търговията с посадъчeн материал на декоративни растения (ОВ L 226, 13.8.1998 г., стр. 16).

(25)  Директива 1999/105/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. относно търговията с горски репродуктивен материал (ОВ L 11, 15.1.2000 г., стр. 17).

(26)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(27)  ISO 3166-1:2006, Кодове за представяне на наименованията на държавите и техните подразделения — Част 1: Кодове на държавите. Международна организация по стандартизация, Женева.

(28)  Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1).

(29)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(30)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(31)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРИТЕРИИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ВРЕДИТЕЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РИСКОВЕТЕ ИМ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЮЗА

раздел 1

Критерии за определяне на вредители, които отговарят на условията за карантинни вредители, както е посочено в член 3, член 6, параграф 1, член 7, член 29, параграф 2, член 30, параграф 2 и член 49, параграф 3

1)   Вид на вредителя

Таксономичният вид на вредителя е ясно определен или за вредителя е доказано, че причинява характерни симптоми и че е заразен.

Таксономичният вид на вредителя се определя на ниво видове или на по-високо или по-ниско таксономично ниво, когато това таксономично ниво е целесъобразно от научна гледна точка предвид вирулентността на вредителя, кръга на неговите гостоприемници или отношенията му с векторите.

2)   Наличие на вредителя на въпросната територия

Прилагат се едно или повече от следните условия:

а)

наличието на вредителя на въпросната територия не е известно;

б)

наличието на вредителя на въпросната територия не е известно, освен в ограничена част от нея;

в)

наличието на вредителя на въпросната територия не е известно, освен в единични, необичайни, изолирани и редки случаи.

Когато се прилага буква б) или в), се счита, че вредителят не е широко разпространен.

3)   Способност за навлизане, установяване и разпространение на вредителя на въпросната територия

а)   Способност за навлизане

Вредителят се счита за способен да навлезе във въпросната територия или — ако е наличен, но не е широко разпространен — в частта от тази територия, в която не е наличен: (наричана по-долу „съответната част от застрашената област“), или чрез естествено разпространение, или акоса изпълнени всички посочени по-долу условия:

i)

свързван е — по отношение на растенията, растителните продукти или другите обекти, които се въвеждат във въпросната територия, с тези растения, растителни продукти и други обекти на територията, от която те произхождат или от която те се придвижват във въпросната територия;

ii)

оцелява по време на превоза или съхранението;

iii)

може да бъде пренесен на подходящ гостоприемник — растение, растителен продукт или друг обект, във въпросната територия.

б)   Способност за установяване

Вредителят се счита за способен на „установяване“ на въпросната територия или — ако е наличен, но не е широко разпространен — в частта от тази територия, в която не е наличен, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

i)

има наличие на гостоприемници на вредителя, а когато е приложимо — на вектори за предаване на вредителя;

ii)

определящите фактори на околната среда са благоприятни за съответния вредител, а когато е приложимо — за неговия вектор, като му позволяват да преживее периоди на големи климатични промени и да завърши жизнения си цикъл;

iii)

агротехническите методи и мерките за борба с вредители, прилагани в тази територия, са благоприятни;

iv)

методите на вредителя за оцеляване, репродуктивната му стратегия, генетичната му приспособимост и размерът на неговата минимална жизнеспособна популация подпомагат установяването му.

в)   Способност за разпространение

Вредителят се счита за способен да се разпространи на въпросната територия или — ако е наличен, но не е широко разпространен — в частта от тази територия, в която не е наличен, ако са изпълнени едно или повече от следните условия:

i)

средата е подходяща за естественото разпространение на вредителя;

ii)

препятствията пред естественото разпространение на вредителя не са достатъчни;

iii)

стоките или транспортните средства позволяват движение на вредителя;

iv)

има наличие на гостоприемници и — когато е приложимо — на вектори на вредителя;

v)

агротехническите методи и мерките за борба с вредители, прилагани в тази територия, са благоприятни;

vi)

естествените врагове и антагонисти на вредителя не са налични или не са достатъчно способни да му противодействат.

4)   Потенциално икономическо, социално и екологично въздействие

Навлизането, установяването и разпространението на вредителя във въпросната територия или — ако е наличен, но не е широко разпространен — в частта от тази територия, в която не е наличен, има неприемливо икономическо, социално и/или екологично въздействие по отношение на тази територия или на частта от тази територия, в която не е широко разпространен, във връзка с един или повече от следните елементи:

а)

загуба на реколта по отношение на добива и качеството;

б)

разходи за мерките за борба;

в)

разходи за презасаждане и/или загуби поради необходимостта от отглеждане на заместващи растения;

г)

влияние върху съществуващите практики за производството;

д)

влияние върху дърветата по улиците, парковете и природните и засадените площи;

е)

влияние върху местните растения, биологичното разнообразие и екосистемните услуги;

ж)

влияние върху установяването, разпространението и въздействието на други вредители, например поради способността на въпросния вредител да действа като вектор за други вредители;

з)

промени в разходите на производителите или в необходимите ресурси, включително разходите за борба и за ликвидиране и ограничаване;

и)

влияние върху печалбата на производителите, което е резултат от промени в качеството, производствените разходи, в добивите или в равнищата на цените;

й)

промяна в търсенето на даден продукт от страна на местните или чуждите потребители, която е резултат от промени в качеството;

к)

влияние върху вътрешния пазар, пазара за износ и заплащаните цени, включително влияние върху достъпа до пазара за износ и вероятност от налагане на фитосанитарни ограничения от страна на търговски партньори;

л)

ресурси, необходими за допълнителни научни изследвания и консултации;

м)

екологични и други нежелани ефекти от мерките за борба;

н)

влияние върху „Натура 2000“ или други защитени области;

о)

промени в екологичните процеси и структурата и стабилността на екосистемата, както и в процесите, протичащи в нея, включително допълнително влияние върху растителните видове, ерозията, промените в нивото на подземните води, опасностите от пожар, кръговрата на хранителните вещества;

п)

разходи за възстановяване на околната среда и превантивни мерки;

р)

влияние върху продоволствената сигурност и безопасността на храните;

с)

влияние върху заетостта;

т)

влияние върху качеството на водата, отдиха, традиционния ландшафт, туризма, животинската паша, лова и риболова.

РАЗДЕЛ 2

Критерии за определяне на карантинни вредители от значение за съюза, които отговарят на условията за приоритетни вредители, както е посочено в член 6, параграфи 1 и 2

За карантинни вредители от значение за Съюза се счита, че имат най-сериозно икономическо, социално или екологично въздействие по отношение на територията на Съюза, ако тяхното навлизане, установяване и разпространение отговаря на една или повече от следните хипотези:

а)

Икономическо въздействие: вредителят има потенциала да причини значителни загуби по отношение на формите на пряко и непряко въздействие, посочени в раздел 1, точка 4, за растения със значителна икономическа стойност на територията на Съюза.

Растенията, посочени в първа алинея, могат да бъдат дървета, които не са производителни.

б)

Социално въздействие: вредителят има потенциала да окаже едно или повече от следните въздействия:

i)

значителен спад в заетостта в съответния сектор на селското стопанство, градинарството или лесовъдството, или в стопански отрасъл, свързан с тези сектори, включително отдих и туризъм;

ii)

значителни рискове за продоволствената сигурност или безопасността на храните;

iii)

изчезването или нанасянето на дългосрочна широкомащабна вреда на важни видове дървета, които растат или се отглеждат на територията на Съюза, или видове дървета с важно значение по отношение на ландшафта, както и представляващи културно или историческо наследство за Съюза.

в)

Екологично въздействие: вредителят има потенциала да окаже едно или повече от следните въздействия:

i)

значително въздействие върху биологичното разнообразие и екосистемните услуги, включително въздействие върху видове и местообитания, включени в списък съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета (1) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2);

ii)

значително и дългосрочно увеличение на използването на продукти за растителна защита върху съответните растения;

iii)

изчезването или нанасянето на дългосрочни широкомащабни вреди на важни видове дървета, които растат или се отглеждат на територията на Съюза, или видове дървета с важно значение по отношение на ландшафта, както и представляващи културно или историческо наследство за Съюза.

РАЗДЕЛ 3

Критерии за предварителна оценка, с която да се определят вредители, които временно отговарят на условията за карантинни вредители от значение за Съюза, за които са необходими временни мерки, съгласно член 29, параграф 1 и член 30, параграф 1

Подраздел 1

критерии за предварителна оценка за определяне на вредители, които временно отговарят на условията за карантинни вредители от значение за съюза, за които са необходими временни мерки, съгласно член 29, параграф 1

1)   Вид на вредителя

Вредителят отговаря на критерия, определен в раздел 1, точка 1.

2)   Наличие на вредителя на територията на държава членка

Не е известно вредителят да е бил наличен преди това на територията на държавата членка. Въз основа на информацията, с която разполага съответната държава членка, не е известно също така вредителят да е бил наличен преди това и на територията на Съюза или се счита, че са изпълнени условията, определени в раздел 1, точка 2, буква б) или в) по отношение на територията на Съюза.

3)   Вероятност за установяване и разпространение на вредителя на територията на Съюза или в конкретна(и) част(и) на територията на Съюза, където не е наличен.

Въз основа на информацията, с която разполага държавата членка, вредителят отговаря на критериите, определени в раздел 1, точка 3, букви б) и в), по отношение на нейната територия и доколкото е възможно държавата членка да направи подобна оценка — и по отношение на територията на Съюза.

4)   Потенциално икономическо, социално и екологично въздействие на вредителя

Въз основа на информацията, с която разполага държавата членка, вредителят би оказал неприемливо икономическо, социално и/или екологично въздействие на територията ѝ и — доколкото е възможно държавата членка да прецени това — на територията на Съюза, ако се установи и разпространи на тази територия.

Това въздействие включва поне един или няколко вида от прякото влияние, посочено в списъка в раздел 1, точка 4, букви а)—ж).

Подраздел 2

Критерии за предварителна оценка за определяне на вредители, които временно отговарят на условията за карантинни вредители от значение за Съюза, за които са необходими временни мерки, както е посочено в член 30, параграф 1

1)   Вид на вредителя

Вредителят отговаря на критерия, определен в раздел 1, точка 1.

2)   Наличие на вредителя на територията на Съюза

Не е известно вредителят да е бил наличен преди това на територията на Съюза или се счита, че са изпълнени условията, определени в раздел 1, точка 2, букви б) или в), по отношение на територията на Съюза.

3)   Вероятност за установяване и разпространение на вредителя на територията на Съюза или в конкретна(и) част(и) на територията на Съюза, където не е наличен

Въз основа на информацията, с която разполага Съюзът, вредителят отговаря на критериите, определени в раздел 1, точка 3, букви б) и в), по отношение на територията на Съюза.

4)   Потенциално икономическо, социално и екологично въздействие на вредителя

Въз основа на информацията, с която разполага Съюзът, вредителят би оказал неприемливо икономическо, социално и/или екологично въздействие на територията на Съюза, ако се установи и разпространи на тази територия.

Това въздействие включва най-малко един или няколко от видовете влияние, посочено в списъка в раздел 1, точка 4, букви а)—ж).

РАЗДЕЛ 4

Критерии за определяне на вредители, които отговарят на условията за регулирани некарантинни вредители от значение за съюза, съгласно членове 36 и 38

1)   Вид на вредителя

Вредителят отговаря на критерия, определен в раздел 1, точка 1.

2)   Вероятност за разпространение на вредителя на територията на Съюза

Оценка на пренасянето на вредителя сочи, че то основно протича по-скоро чрез определени растения за засаждане, отколкото чрез естествено разпространение или чрез движение на растителни продукти или други обекти.

Тази оценка включва, в зависимост от случая, следните аспекти:

а)

броя на жизнените цикли на вредителя върху съответните гостоприемници;

б)

биологичните и епидемиологичните характеристики на вредителя и оцеляването на вредителя;

в)

възможните естествени, подпомогнати от човека или други начини на пренасяне на вредителя върху съответния гостоприемник и ефективност на начина на пренасяне, включително механизмите на разпространение и степента на разпространение;

г)

последващо нападение от вредители и пренасяне на вредителя от съответния гостоприемник върху други растения и обратно;

д)

климатични фактори;

е)

агротехнически методи преди и след прибиране на реколтата;

ж)

видове почви;

з)

чувствителност на съответния гостоприемник и представляващи интерес етапи от развитието на растенията гостоприемници;

и)

наличие на вектори за вредителите;

й)

наличие на естествени врагове и антагонисти на вредителите;

к)

наличие на други гостоприемници, чувствителни към вредителя;

л)

степен на наличие на вредителя на територията на Съюза;

м)

предвидена употреба на растенията.

3)   Потенциално икономическо, социално и екологично въздействие на вредителя

Нападенията от вредител на растения за засаждане, посочени в точка 2, имат неприемливо икономическо въздействие върху предвидената употреба на тези растения по отношение на един или повече от следните елементи:

а)

загуба на реколта от гледна точка на добива и качеството;

б)

допълнителни разходи за мерките за борба;

в)

допълнителни разходи за прибиране на реколтата и за определяне на класа качество;

г)

разходи за презасаждане;

д)

загуби поради необходимостта от отглеждане на заместващи растения;

е)

влияние върху съществуващите практики за производството;

ж)

влияние върху други растения гостоприемници на мястото на производство;

з)

влияние върху установяването, разпространението и въздействието на други вредители поради способността на вредителя да действа като вектор за тези други вредители;

и)

влияние върху разходите на производителите или необходимостта от ресурси, включително разходите за борба и за ликвидиране и ограничаване;

й)

влияние върху печалбата на производителите, което е резултат от промени в производствените разходи, добивите или равнищата на цените;

к)

промяна в търсенето на даден продукт от страна на местните или чуждите потребители, която е резултат от промени в качеството;

л)

влияние върху вътрешния пазар, пазара за износ и заплащаните цени;

м)

влияние върху заетостта.


(1)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(2)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МЕРКИ И ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ ОТ ВРЕДИТЕЛИ

РАЗДЕЛ 1

Мерки за управление на рисковете от карантинни вредители съгласно член 17, параграф 1, член 21, член 25, параграф 2, член 28, параграфи 4 и 6, член 29, параграф 1, член 30, параграфи 5 и 7, член 40, параграф 3, член 41, параграф 3, член 42, параграф 4, член 46, параграф 3, член 53, параграф 3, член 54, параграф 3 и член 75, параграф 2

Управлението на рисковете от карантинни вредители се състои, в зависимост от случая, от една или повече от следните мерки:

1)

Мерки, насочени към предотвратяване и ликвидиране на нападението от вредители по култивирани и диви растения

а)

Ограничения по отношение на вида, естеството, произхода, родословието, мястото на изпращане и историята на производството на култивираните растения.

б)

Ограничения относно отглеждането, прибирането на реколтата и употребата на растенията.

в)

Ограничения относно използването на растителни продукти, помещения, земя, вода, почва, хранителна среда, съоръжения, техника, оборудване и други обекти.

г)

Наблюдение, визуална проверка, вземане на проби и лабораторно изпитване на растения, растителни продукти, помещения, земя, вода, почва, хранителна среда, съоръжения, техника, оборудване и други обекти за наличие на карантинни вредители.

д)

Наблюдение за отслабване на устойчивостта или за промяна в ефективността на устойчиви растителни видове или устойчив растителен сорт, които се свързват с промяна в състава на карантинния вредител или в неговия биотип, патотип, раса или вирулентна група.

е)

Физично, химично и биологично третиране на растения, растителни продукти, поме