EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1843

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1843 на Комисията от 18 октомври 2016 година относно преходни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на акредитирането на официалните лаборатории, които извършват официални изследвания за Trichinella (Текст от значение за ЕИП )

C/2016/6564

OJ L 282, 19.10.2016, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1843/oj

19.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 282/38


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1843 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2016 година

относно преходни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на акредитирането на официалните лаборатории, които извършват официални изследвания за Trichinella

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 63, параграф 1, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 882/2004 се предвиждат значителни промени в правилата и процедурите за извършването на официалния контрол. Той се прилага от 1 януари 2006 г. Прилагането обаче на известен брой правила и процедури с незабавно действие от посочената дата би породило трудности от практическо естество в определени случаи.

(2)

С Регламент (ЕО) № 882/2004 се изисква лабораториите, които извършват анализ на проби, взети по време на официален контрол, да бъдат акредитирани в съответствие с посочените в него определени европейски стандарти. С Регламент за изпълнение (ЕС) № 702/2013 на Комисията (2) обаче се установяват някои преходни мерки, в т.ч. дерогация от посоченото изискване към лабораториите, с цел да се позволи плавен преход към цялостното изпълнение на новите правила и процедури. Регламент за изпълнение (ЕС) № 702/2013 се прилага до 31 декември 2016 г.

(3)

Докладът на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 28 юли 2009 г. относно придобития опит от прилагането на регламенти (ЕО) № 852/2004, (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. (3) в областта на хигиената на храните „има за цел да представи с факти придобития опит, включително изпитаните затруднения, в хода на прилагането на пакета за хигиената от всички заинтересовани субекти през 2006, 2007 и 2008 г.“ („докладът“).

(4)

Докладът включва натрупания опит по прилагането на преходните мерки, включително и на предвидените в Регламент (ЕО) № 882/2004. Докладът показва, че все още съществуват трудности във връзка с акредитацията на вътрешни лаборатории в кланиците.

(5)

На 6 май 2013 г. Комисията прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита (4). В посоченото предложение се предвижда отмяна на Регламент (ЕО) № 882/2004 и се създава възможност за дерогация от акредитирането на официалните лаборатории, чиято единствена дейност е откриването на Trichinella в месото.

(6)

Съответно с настоящия регламент следва да бъдат предвидени допълнителни преходни разпоредби до приемането на новия регламент от Европейския парламент и от Съвета.

(7)

Поради това следва да се предвиди допълнителен преходен период, през който да продължи прилагането на преходните мерки, установени понастоящем в Регламент за изпълнение (ЕС) № 702/2013.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящия регламент се определят преходни разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 882/2004 за преходен период от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г.

Член 2

Чрез дерогация от член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 компетентният орган може да определи лаборатория, извършваща официални изследвания за Trichinella и разположена в кланица или в обект за обработка на дивеч, при условие че, макар да не е акредитирана в съответствие с европейския стандарт, посочен в буква а) от същия параграф, лабораторията предостави на компетентния орган достатъчно гаранции за това, че са налице схеми за контрол на качеството за анализите на проби, които тя извършва за целите на официалния контрол.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 702/2013 на Комисията от 22 юли 2013 г. относно преходни разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на акредитирането на официалните лаборатории, които извършват официалните тестове за Trichinella, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1162/2009 на Комисията (ОВ L 199, 24.7.2013 г., стр. 3).

(3)  COM(2009) 403 окончателен.

(4)  COM(2013) 265 final.


Top