EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1823

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1823 на Комисията от 10 октомври 2016 година за установяване на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела

C/2016/6339

OJ L 283, 19.10.2016, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1823/oj

19.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 283/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1823 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2016 година

за установяване на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела (1), и по-специално член 51 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се гарантира правилното прилагане на Регламент (ЕС) № 655/2014, следва да бъдат установени няколко формуляра.

(2)

В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Ирландия участва в приемането на Регламент (ЕС) № 655/2014. Поради това Ирландия участва в приемането на настоящия регламент.

(3)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Обединеното кралство не участва в приемането на Регламент (ЕС) № 655/2014. Поради това Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент.

(4)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на Регламент (ЕС) № 655/2014. Поради това Дания не участва в приемането на настоящия регламент.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по европейската заповед за запор на банкови сметки, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Формулярът, който трябва да се използва за подаване на молба за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014, се установява в приложение I към настоящия регламент.

2.   Формулярът, който трябва да се използва за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки съгласно член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014, се установява в приложение II към настоящия регламент.

3.   Формулярът, който трябва да се използва за отмяна на европейска заповед за запор на банкови сметки съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014, се установява в приложение III към настоящия регламент.

4.   Формулярът, който трябва да се използва за издаване на декларация относно запорирането на средства съгласно член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014, се установява в приложение IV към настоящия регламент.

5.   Формулярът, който трябва да се използва за искане за освобождаване на превишаващите посочените в заповедта запорирани средства съгласно член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014, се установява в приложение V към настоящия регламент.

6.   Формулярът, който трябва да се използва за изпращане на разписка за получаване съгласно член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014, се установява в приложение VI към настоящия регламент.

7.   Формулярът, който трябва да се използва за подаване на молба за правна защита съгласно член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014, се установява в приложение VII към настоящия регламент.

8.   Формулярът, който трябва да се използва за предаване на решение относно средство за правна защита, на държавата членка по изпълнение съгласно в член 36, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 655/2014, се установява в приложение VIII към настоящия регламент.

9.   Формулярът, който трябва да се използва за жалба срещу решение, постановено по средство за правна защита, съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 655/2014, се установява в приложение IX към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 59.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Молба за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки

(член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела)

Попълва се от съда

 

Номер на делото:

 

Получена от съда на:

(дд/мм/гггг)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ В НАЧАЛОТО НА ВСЕКИ РАЗДЕЛ — ТЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА ПОПЪЛНИТЕ ТОЗИ ФОРМУЛЯР

Език

Попълнете този формуляр на езика на съда на държавата членка, до който изпращате молбата си. Моля обърнете внимание, че формулярът е достъпен на 23-те официални езика на Европейския съюз на уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-bg.do и може да бъде попълнен онлайн. Предпочитаната от Вас езикова версия може да Ви помогне да попълните формуляра на езика, който се изисква за съда на съответната държава членка. На уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие можете да намерите също така информация за това дали дадена държава членка е посочила, че ще приеме документите да се изпращат до съда на друг официален език на Европейския съюз (член 50, параграф 1, буква о) от Регламент (ЕС) № 655/2014).

Придружаващи документи

Към молбата трябва да бъдат приложени всички релевантни придружаващи документи. Ако вече сте получили съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, моля приложете препис от съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт, което отговаря на необходимите условия за установяване на автентичността му.

Кодове на държавите

Когато посочвате държава членка при попълване на настоящия формуляр, моля използвайте следните кодове на държавите:

AT

Австрия

EL

Гърция

IT

Италия

PT

Португалия

BE

Белгия

ES

Испания

LT

Литва

RO

Румъния

BG

България

FI

Финландия

LU

Люксембург

SE

Швеция

CY

Кипър

FR

Франция

LV

Латвия

SI

Словения

CZ

Чешка република

HR

Хърватска

MT

Малта

SK

Словакия

DE

Германия

HU

Унгария

NL

Нидерландия

 

 

EE

Естония

IE

Ирландия

PL

Полша

 

 

Ако в този формуляр се предвижда възможност за добавяне на свободен текст, както и при попълване на формуляра на хартиен носител, моля използвайте допълнителни листове, ако е необходимо, и номерирайте всяка страница.

1.   Съд

Моля имайте предвид, че можете да подадете молба за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки („заповедта за запор“), само ако съдът се намира в държава членка, по отношение на която се прилага Регламент (ЕС) № 655/2014. Понастоящем това не е така в случая с Дания и Обединеното кралство.

В това поле трябва да посочите съда, в който искате да подадете своята молба за заповед за запор. Когато решавате кой съд да изберете, трябва да вземете предвид основанията за компетентност на съда.

Ако все още не сте получили съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, чрез които от длъжника се изисква да изплати Вашето вземане, компетентни за издаването на заповед за запор са съдилищата на държавата членка, които са компетентни по съществото на спора в съответствие с приложимото право. То включва по-специално Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. Повече информация относно правилата в областта на компетентността може да се намери на уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие: https://e-justice.europa.eu. Списък с възможни основания за компетентност е включен в раздел 5 от настоящия формуляр.

За целите на Регламент (ЕС) № 655/2014 производството по същество обхваща всякакви производства, целящи да се получи изпълнително основание по Вашия съответен иск, включващи например бързи производства за платежни нареждания и производства като френската „procédure de référé“.

Ако длъжникът е потребител, сключил с Вас договор с цел, за която може да се приеме, че е извън неговата търговска дейност или професия, единствено съдилищата на държавата членка по местожителство на длъжника могат да издават заповед за запор.

Ако вече сте получили съдебно решение или сте постигнали съдебна спогодба, чрез които от длъжника се изисква да изплати Вашето вземане, компетентни да издадат заповедта за запор са съдилищата на държавата членка, в която е издадено решението или е одобрена или сключена съдебната спогодба.

Ако вече сте получили автентичен акт, компетентни да издадат заповедта за запор за вземането, посочено в автентичния акт, са съдилищата, определени за тази цел в държавата членка, в която е съставен автентичният акт.

След като сте определили в коя държава членка трябва да предявите Вашия иск, можете да намерите наименованията и адресите на компетентните съдилища за издаване на заповед за запор на уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие на адрес: https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-bg.do. На европейския портал за електронно правосъдие можете да намерите информация относно заплащането на съдебните такси по производства за получаване на заповед за запор в съответната държава членка.

1.   Съд, в който подавате молбата си

1.1.   Наименование:

1.2.   Адрес

1.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

2.   Кредитор

Моля имайте предвид, че можете да подадете молба за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки, само ако имате установено местожителство в държава членка, по отношение на която се прилага Регламент (ЕС) № 655/2014. Понастоящем това не е така в случая с Дания и Обединеното кралство.

В това поле трябва да се идентифицирате като кредитор и да посочите процесуалния си представител, ако имате такъв. Моля обърнете внимание, че не е задължително да бъдете представляван от адвокат или друг юрист.

В някои държави може да не е достатъчно като адрес да посочите само пощенска кутия (ако имате такава), и поради това трябва да включите името на улицата и номера с пощенски код.

2.   Данни за кредитора

2.1.   Фамилия, име(-на) и презиме/наименование на дружеството или организацията:

2.2.   Адрес

2.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

2.3.   Телефонен номер (*):

2.4.   Факс (*):

2.5.   Електронна поща (ако е известна):

2.6.   Име на представителя на кредитора, ако има такъв, и координати за връзка

2.6.1.

Фамилно и собствено име:

2.6.2.

Адрес

2.6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.6.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.6.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

2.6.3.

Електронна поща (ако е известна):

2.7.   Ако кредиторът е физическо лице:

2.7.1.

Дата на раждане:

2.7.2.

Идентификационен номер или номер на паспорта (ако е приложимо и ако има такъв):

2.8.   Когато кредиторът е юридическо лице или друг правен субект с процесуална правоспособност съгласно правото на държава членка:

2.8.1.

Държавата на учредяване, създаване или регистрация (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

2.8.2.

Идентификационен или регистрационен номер или, когато такива не съществуват — датата и мястото на неговото учредяване, образуване или регистрация:

3.   Длъжник

В това поле трябва да посочите длъжника и ако Ви е известен, представителя на длъжника. Моля обърнете внимание на това, че не е задължително длъжникът да бъде представляван от адвокат или друг юрист.

В някои държави може да не е достатъчно като адрес да посочите само пощенска кутия (ако имате такава), и поради това трябва да включите името на улицата и номера с пощенски код.

3.   Данни за длъжника

3.1.   Фамилно и собствено(-и) име(-на) (презиме, ако е известно)/наименование на дружеството или организацията:

3.2.   Адрес

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

3.3.   Телефонен номер (*):

3.4.   Факс (*):

3.5.   Електронна поща (ако е известна):

3.6.   Име на представителя на длъжника, ако има такъв и е известен, и координати за връзка, ако са известни

3.6.1.

Фамилно и собствено(-и) име(-на):

3.6.2.

Адрес

3.6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.6.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.6.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

3.6.3.

Електронна поща:

3.7.   Ако длъжникът е физическо лице и ако тази информация е известна:

3.7.1.

Дата на раждане:

3.7.2.

Идентификационен номер или номер на паспорта:

3.8.   Когато длъжникът е юридическо лице или друг правен субект с процесуална правоспособност съгласно правото на държава членка:

3.8.1.

Държавата на учредяване, създаване или регистрация (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

3.8.2.

Идентификационен или регистрационен номер или, когато такива не съществуват — датата и мястото на неговото учредяване, образуване или регистрация:

4.   Трансграничен характер на делото

За да се използва процедурата за издаване на заповед за запор, делото трябва да има трансграничен характер. За целите на Регламент (ЕС) № 655/2014 делото е с трансграничен характер по смисъла на член 3 от този регламент, ако банковата сметка или сметки за запориране със заповедта за запор се държат в държава членка, която е различна от: а) държавата членка на съда, в който е подадена молба за издаване на заповед за запор; или б) държавата членка по местоживеене на кредитора.

4.   Трансграничен характер на делото

4.1.   Държава членка по местоживеене на кредитора (моля посочете кода на държавата):

4.2.   Държава(-и) членка(-и), където се държат банковите сметки (моля посочете кода(-овете) на държавата(-ите):

4.3.   Държава членка на съда, в който е подадена молба за издаване на заповед за запор (моля посочете кода на държавата):

5.   Компетентен съд

Моля попълнете този раздел само в случай, че все още не сте получили съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт срещу длъжника, чрез които от длъжника се изисква да заплати вземането. Ако разполагате с някой от гореизброените документи, моля преминете към раздел 6.

В този раздел, моля предоставете информация защо смятате, че съдът, на който сте изпратили молбата за издаване на заповед за запор, е компетентен по делото. Както е посочено в раздел 1, даден съд е компетентен да издаде заповедта за запор, ако е компетентен по съществото на спора. По-долу е даден списък на възможните основания за компетентност.

5.   На какво основание според вас съдът е компетентен?

местоживеене на длъжника или, ако има няколко длъжници, които са солидарно отговорни, на един от солидарните длъжници

място на изпълнение на въпросното задължение

място, където е настъпило вредоносното събитие

избор на съд по съгласие на страните

местоживеене на кредитора

когато възникне спор в резултат на действия на клон, представителство или друго образувание — мястото, където се намира клонът, представителството или другото образувание

седалище на управлението на доверителната собственост

по отношение на спор относно плащане на възнаграждение, искано във връзка със спасяване на товар или на навло — мястото на съда, под чиято компетентност товарът или навлото са били или са можели да бъдат задържани

местоживеене на притежателя на застрахователната полица, застрахованото лице или бенефициера, когато става въпрос за случаи в областта на застраховането

местоживеене на потребителя

място, където работникът или служителят извършва своята работа

място, където се намира предприятието, което е наело работника или служителя

място, където се намира недвижимият имот

друго

Моля, опишете елементите от значение в подкрепа на избора на компетентен съд по точки 5.1.—5.14.:

Започнали ли сте вече производство срещу длъжника по съществото на спора?

Да. Моля, посочете наименованието и адреса на съда (улица и номер/пощенска кутия, населено място и пощенски код, държава членка) и ако са налични, телефонния номер и електронния адрес на съда, както и номера на делото:

Не.

Моля, отбележете, че ако подадете молба за издаване на заповед за запор преди инициирането на производство по същество по въпроса, трябва да инициирате такова производство и да предоставите доказателство за това на съда, в който е подадена молбата за издаване на заповед за запор, в срок от 30 дни от датата, на която сте подали молбата, или в срок от 14 дни от датата на издаване на заповедта, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

6.   Данни за банковата сметка на длъжника

С цел да се спестят време и разноски е важно да предоставите цялата информация, с която разполагате, относно банковата сметка на длъжника. Ако не разполагате с номера на банковата сметка или сметки на длъжника, достатъчно е да предоставите името и адреса на банката, в която длъжникът държи една или повече сметки или номер, като например BIC, който позволява да бъде установена банката. Ако обаче наистина разполагате с информация за банковата сметка или сметки на Вашия длъжник (напр. номер на сметката или IBAN), следва да предоставите тези данни. Това се прави с цел да се избегне риска банката да не може да изпълни заповедта за запор, тъй като не може да установи със сигурност сметката или сметките на длъжника. Ако можете да посочите номера само на една от сметките на длъжника, но искате също така да се запорират другите сметки, държани от длъжника в същата банка (напр. имате само номера на текущата сметка на длъжника, но искате също така да се запорират всички спестовни сметки, държани от длъжника в същата банка), моля сложете отметка в точка 6.7.

Ако не знаете в коя банка Вашият длъжник държи сметка, но имате причина да смятате, че длъжникът държи една или повече сметки в определена държава членка и вече сте получили съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, чрез които от длъжника се изисква да заплати вземането, можете да поискате от съда, в който сте подали молбата си за заповед за запор, да поиска от информационния орган в държавите членки, където се намира сметката, да получи необходимата информация за установяване на банката и на сметката или сметките на длъжника в държавата членка. В такъв случай моля преминете към раздел 7, в който са дадени допълнителни разяснения относно условията за подаване на такова искане.

Ако вече разполагате с данни за една или повече от банковите сметки на длъжника, но имате причина да смятате, че длъжникът също държи една или повече сметки в определена държава членка, за които не разполагате с подробни данни, можете — с една и съща молба за издаване на заповед за запор — да предоставите данните за банковата сметка на длъжника, които знаете (в този случай моля попълнете раздел 6) и същевременно да подадете искане за получаване на информация за другите сметки в определена държава членка (в този случай моля попълнете и раздел 7).

Моля имайте предвид, че Регламент (ЕС) № 655/2014 не се прилага за запориране на банкови сметки, съдържащи финансови инструменти (член 4, параграф 3 от Регламента).

Ако искате да запорирате сметки в повече от една банка, моля да предоставете информацията по-долу за всяка конкретна банка. При попълване на формуляра на хартиен носител, моля използвайте отделни листове за всяка банкова сметка и номерирайте всяка страница.

6.   Данни за банковата сметка на длъжника

6.1.   Държава членка, в която се държи сметката (моля посочете кода на държавата):

6.2.   Номер, с който може да бъде идентифицирана банката, като

IBAN:

или

BIC код:

и/или името и адреса на банката (улица и номер/пощенска кутия, населено място и пощенски код):

6.3.   Телефонен номер на банката (**):

6.4.   Факс на банката (**):

6.5.   Електронен адрес на банката (ако е известен):

6.6.   Номерата на сметките, които да бъдат запорирани, ако има такива:

6.7.   Следва ли други сметки на длъжника, държани в същата банка, също бъдат запорирани?

Да

Не

6.8.   Други данни за вида на сметката, ако разполагате с такива:

7.   Искане за получаване на информация относно сметка

Ако не разполагате с информация за банката, в която длъжникът държи една или повече сметки, нито с номера на банковата сметка, и вече сте получили в дадена държава членка подлежащи на изпълнение съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, чрез които от длъжника се изисква да заплати вземането, можете да поискате от съда да изиска от информационния орган на държавата членка, в която имате основание да считате, че длъжникът държи една или повече сметки, да се опита да получи необходимата информация.

Моля имайте предвид, че можете да подадете искане за получаване на информация само за банкови сметки, които се държат в държава членка, по отношение на която се прилага Регламент (ЕС) № 655/2014. Понастоящем това не е така в случая с Дания и Обединеното кралство.

Като общо правило, искане за получаване на информация относно банкова сметка може да бъде подадено за съдебни решения, съдебни спогодби или автентични актове, които вече подлежат на изпълнение.

Когато съдебното решение, съдебната спогодба или автентичният акт все още не подлежат на изпълнение, искането за получаване на информация за сметката може да бъде направено само ако са изпълнени допълнителни условия. Съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014 условията са следните: сумата, подлежаща на запор трябва да бъде значителна, предвид съответните обстоятелства и кредиторът трябва да е представил достатъчно доказателства, за да се увери съдът в наличието на спешна необходимост от информация за сметката, тъй като съществува риск, че без нея по-нататъшното изпълнение на вземането на кредитора срещу длъжника е вероятно да бъде застрашено и че това би могло да доведе до значително влошаване на финансовото състояние на кредитора. Ако отговаряте на тези условия, моля представете съответната информация в точка 10.2.

Важно е в искането си да се обосновете защо имате основание да смятате, че длъжникът държи една или повече сметки в дадена държава членка, и да предоставите на съда цялата необходима информация, с която разполагате относно длъжника и сметката или сметките, които да бъдат запорирани. Моля имайте предвид, че тази процедура може да отнеме известно време и че може да ви бъде начислена такса за информацията.

Ако искате да запорирате сметки в повече от една държава членка, моля да предоставите информацията по-долу за всяка държава членка (при попълване на формуляра на хартиен носител моля използвайте отделни листове и номерирайте всяка страница).

7.   Искане за получаване на информация относно сметка

Имам съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, чрез които от длъжника се изисква да заплати моето вземане и отправям искане към информационния орган на държавата членка, в която се намира банковата сметка, да се опита да получи информацията, необходима, за да се даде възможност да се установят банката(-ите) и сметката(-ите) на длъжника.

7.2.   Държава членка, в която се смята, че длъжникът държи банковата(-ите) си сметка(-и) (моля посочете кода на държавата):

7.3.   Моля, обяснете защо имате основание да смятате, че длъжникът държи една или повече сметки в съответната държава членка (моля сложете отметка в съответните кутийкa(-и)):

Длъжникът има обичайно местопребиваване в тази държава членка. Моля представете съответните подробности.

Длъжникът работи или упражнява професионална дейност в тази държава членка. Моля представете съответните подробности.

Длъжникът притежава собственост в тази държава членка. Моля представете съответните подробности.

Друго. Моля, обяснете:

7.4.   Съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт, чрез които от длъжника се изисква да заплати моето вземане, подлежат на изпълнение:

Да

Не. Моля, представете в точка 10.2. допълнителна информация, обосноваваща спешната необходимост от информация за сметката.

8.   Съществуващи съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт

Моля попълнете този раздел само в случай, че вече сте получили съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, чрез които от длъжника се изисква да заплати Вашето вземане. В противен случай моля преминете към раздел 9.

Моля обърнете внимание, че сумата, посочена в точка 8.8., като цяло следва да отговаря на сумата, посочена в съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт. Въпреки това, ако длъжникът вече е изплатил част от своя дълг и се претендира плащане само на останалата дължима сума, в точка 8.8. следва да се посочи само тази сума, заедно с лихвата по нея, ако е приложимо. Освен това, ако длъжникът вече е изплатил част от своя дълг и се претендира плащане само на останалата дължима сума, моля потвърдете с отметка в съответната кутийка в точка 8.9.2.1. — дали също претендирате плащане на неизплатената лихва върху частта от дълга, която вече е платена от длъжника (в такъв случай при попълване на формуляра на хартиен носител, моля използвайте отделен лист за претендиране на лихвите за частта от дълга, която вече е платена от длъжника (точка 8.8.1.), и номерирайте всяка страница).

Моля приложете препис от съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт, който отговаря на условията, необходими за установяване на автентичността му.

8.   Информация относно съществуващи съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт

8.1.   Наименование на съда/друг орган:

8.2.   Адрес

8.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

8.2.2.

Населено място и пощенски код:

8.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

8.3.   Телефонен номер (***):

8.4.   Факс (***):

8.5.   Електронна поща (***):

8.6.   Дата на съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт:

(дд/мм/гггг)

8.7.   Валута на сумата, определена в съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

8.8.   Размер:

8.8.1.

Главница, определена в съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт:

8.8.1.1.

Ако е приложимо (1), моля посочете неизплатената част от определената главница:

8.8.1.2.

Ако е приложимо (1), моля посочете изплатената част от определената главница:

8.8.2.

Лихва, ако е приложимо:

8.8.2.1.

Лихва:

8.8.2.1.1.

Не е определена в съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт

8.8.2.1.2.

Определена е в съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт както следва:

8.8.2.1.2.1.

Дължима лихва от:

(дата (дд/мм/гггг) или събитие) до

(дата (дд/мм/гггг) или събитие) (2)

8.8.2.1.2.2.

Окончателна сума:

или

8.8.2.1.2.3.

Метод за изчисление на лихвата (3)

8.8.2.1.2.3.1.

Процент: … %, изчисляван (моля поставете отметка в съответната кутийка) ☐ ежедневно ☐ месечно ☐ годишно ☐ по друг начин (моля уточнете):

8.8.2.1.2.3.2.

Процент: … % над референтния процент (референтния процент на ЕЦБ/националната централна банка: …), изчисляван (моля поставете отметка в съответната кутийка) ☐ ежедневно ☐ месечно ☐ годишно ☐ по друг начин (моля уточнете):

в сила на:

(дата (дд/мм/гггг) или събитие)

8.8.2.2.

Законна лихва (ако е приложимо), която се изчислява в съответствие със (моля посочете съответния закон):

8.8.2.2.1.

Лихва, дължима от:

(дата (дд/мм/гггг) или събитие) до

(дата (дд/мм/гггг) или събитие) (4)

8.8.2.2.2.

Метод за изчисление на лихвата (5)

8.8.2.2.2.1.

Процент: … %

8.8.2.2.2.2.

Процент: … % над референтния процент (референтния процент на ЕЦБ/националната централна банка: …)

в сила на:

(дата (дд/мм/гггг) или събитие)

8.8.2.2.2.2.1.

Първа дата от съответното полугодие, през което длъжникът е в забава

8.8.2.2.2.2.2.

Друго събитие (моля посочете):

8.8.2.3.

Капитализация на лихвите (ако се прилага капитализация на лихвите, моля посочете подробности):

8.8.3.

Разноски по получаване на съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт, доколкото е било определено, че тези разноски трябва да бъдат понесени от длъжника:

Не

Да. Моля, посочете кои разноски и техния размер:

Съдебни такси:

Адвокатски възнаграждения:

Разноски за връчване на документи:

Други. Моля обяснете:

8.8.3.1.

Валута:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

8.9.   Потвърждавам, че съдебното решение, съдебната спогодба или автентичният акт:

8.9.1.

все още не са изпълнени от длъжника

8.9.2.

са изпълнени само частично от длъжника и сумата, посочена в точка 8.8., е дължима (в този случай моля попълнете точка 8.9.2.1. по-долу).

8.9.2.1.

Ако длъжникът вече е изплатил част от своя дълг и се претендира плащане само на остатъка от дълга, моля потвърдете, че претендирате също плащане на неизплатената лихва по частта от дълга, която вече е платена от длъжника:

Не, не претендирам лихва по частта от дълга, която вече е платена от длъжника.

Да, претендирам също неизплатената лихва по частта от дълга, която вече е платена от длъжника. В такъв случай при попълване на формуляра на хартиен носител, моля използвайте отделен лист за претендиране на лихвите за частта от дълга, която вече е платена от длъжника (точка 8.8.1), и номерирайте всяка страница.

9.   Размер и основания на вземането (да не се попълва, ако сте попълнили раздел 8)

Ако все още не сте получили съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, чрез които от длъжника се изисква да заплати вземането, заповедта за запор може да бъде издадена само ако се представят релевантни факти, подкрепени с доказателства, които да убедят съда, че Вашето вземане срещу длъжника може да бъде удовлетворено със сумата, за която се иска издаването на заповедта за запор (член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014). Моля избройте доказателствата в раздел 12 от настоящия формуляр.

Моля имайте предвид, че ако искате заповедта за запор да се издаде за сума в размер, по-нисък от размера на главницата по иска, например защото вече сте получили някакво друго обезпечение за част от вашето вземане, в точка 9.1. трябва да посочите тази по-ниска сума (и лихвата върху тази сума, ако е приложимо).

9.   Размер и основания на вземането

9.1.   Размер на главницата по вземането:

9.2.   Претендира ли се лихва?

Не

Да

Ако да, лихвата е:

договорна лихва (ако това е така, преминете към точка 9.2.1.)

законна лихва (ако това е така, преминете към точка 9.2.2.)

9.2.1.   Ако лихвата е договорна,

1)

процентът е

… %, изчисляван (моля поставете отметка в съответната кутийка) ☐ ежедневно ☐ месечно ☐ годишно ☐ по друг начин (моля уточнете):

… % над референтния процент (референтния процент на ЕЦБ/националната централна банка: …), изчисляван (моля поставете отметка в съответната кутийка) ☐ ежедневно ☐ месечно ☐ годишно ☐ по друг начин (моля уточнете):

друга. Моля уточнете:

2)

лихва, дължима от

(дата (дд/мм/гггг))

9.2.2.   Ако лихвата е законна,

тя се дължи от

(дата (дд/мм/гггг))

и се изчислява в съответствие с (моля, посочете съответния закон):

9.3.   Размер на неустойките:

9.4.   Валута:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

9.5.   Моля, опишете съответните обстоятелства, на които се основава вземането срещу длъжника (включително, когато е приложимо, претендираните лихви):

10.   Причини за подаване на молба за издаване на заповед за запор

Заповедта за запор може да бъде предоставена само ако представите релевантни факти, показващи че Вашето вземане се нуждае спешно от съдебна закрила и че без заповедта за запор изпълнението на съществуващо или бъдещо съдебно решение или друг акт, подлежащ на принудително изпълнение срещу длъжника, може да бъде възпрепятствано или значително затруднено, тъй като съществува реален риск докато бъде изпълнено съществуващо или бъдещо съдебно решение или друг акт, подлежащ на принудително изпълнение, длъжникът да е пропилял, укрил или унищожил активите си, държани в банковата(-ите) сметка(-и), за коя(-и)то се иска запор, или да се е освободил от тях на по-ниска стойност, в необичаен размер или чрез необичайно действие (съображение 14 във връзка с член 7 от Регламент (ЕС) № 655/2014).

10.   Причини за подаване на молба за издаване на заповед за запор

10.1.   Моля, обяснете защо съществува спешна необходимост от заповедта за запор и по-специално реален риск, че без заповедта за запор последващото изпълнение на иска Ви срещу длъжника ще бъде възпрепятствано или значително затруднено (член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014):

10.2.   Ако сте отправили искане за получаване на информация за сметката (раздел 7) и съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт все още не подлежат на изпълнение, а сумата, подлежаща на запор, е значителна, като се вземат предвид съответните обстоятелства, моля обяснете защо съществува риск без такава информация за сметката последващото изпълнение на иска Ви срещу длъжника да бъде застрашено и впоследствие това да може да доведе до значително влошаване на финансовото Ви положение (член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014):

11.   Гаранция

Моля, попълнете този раздел, ако все още не сте получили съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, чрез които от длъжника се изисква да заплати Вашето вземане, и имате основание да поискате освобождаване от задължението за учредяване на гаранция.

Моля, имайте предвид, че преди да издаде заповед за запор в случаите, когато кредиторът още не е получил съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, съдът изисква от кредитора да учреди гаранция в размер, достатъчен, за да се предотврати злоупотреба с процедурата и да се гарантира обезщетение за всички вреди, понесени от длъжника в резултат на заповедта за запор. По изключение съдът може да не приложи изискването за гаранция, ако счете, че учредяването на гаранцията е нецелесъобразно предвид обстоятелствата по конкретния случай (член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014).

Когато кредиторът вече е получил съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, съдът може, преди да издаде заповедта за запор, да изиска от кредитора да учреди гаранция, ако счете това за необходимо и целесъобразно, предвид обстоятелствата по случая, например ако съдебното решение все още не е изпълнимо или е изпълнимо само временно поради текуща процедура на обжалване (член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014).

11.   Причини за освобождаване от задължението за предоставяне на гаранция

Ако смятате, че следва да бъдете освободен от задължението за учредяване на гаранция съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014, моля посочете причините:

12.   Доказателства

Моля, посочете в този раздел всички доказателства, които сте предоставили в подкрепа на Вашата молба за издаване на заповед за запор.

Моля, имайте предвид, че трябва да предоставите достатъчно доказателства, за да се увери съдът, до който сте подали молба за издаване на заповед за запор, че е налице спешна необходимост от мярка за обезпечение под формата на заповед за запор, тъй като без такава мярка съществува реална опасност последващото изпълнение на иска на кредитора срещу длъжника да бъде осуетено или значително затруднено (член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014).

Освен това, моля имайте предвид, че ако все още не сте получил съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, чрез които от длъжника се изисква да заплати Вашето вземане, съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014 Вие също трябва да представите достатъчно доказателства, за да убедите съда, че е вероятно да спечелите по същество делото срещу длъжника (вж. раздел 9 от настоящия формуляр).

12.   Списък на доказателствата

Моля, избройте всички доказателства в подкрепа на Вашата молба за издаване на заповед за запор, включително доказателствата в подкрепа на Вашето вземане срещу длъжника (ако все още не сте получил съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, чрез които от длъжника се изисква да заплати Вашето вземане) и доказателствата за спешната нужда от заповедта за запор:

13.   Други съдилища, сезирани с молба за обезпечителни мерки

В този раздел моля посочете дали сте подали молба за постановяване или вече сте получили обезпечителни мерки съгласно националното право, които имат последици, равностойни на заповед за запор. Моля имайте предвид, че съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 655/2014 от Вас се изисква да информирате съда, сезиран с молба за заповед за запор, ако получите равностойна национална заповед по-късно в хода на производството по издаване на заповед за запор.

13.   Подробности за евентуални национални обезпечителни мерки, за които е подадена молба или които са постановени

13.1.   Подавали ли сте молба за издаване на равностойна национална заповед срещу същия длъжник и по същия иск?

Не

Да. Моля дайте повече информация относно молбата и нейното движение в точки 13.2.—13.6.

13.2.   Наименование на съда или на другия орган:

13.3.   Адрес на съда или на другия орган

13.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

13.3.2.

Населено място и пощенски код:

13.3.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

13.4.   Регистрационен номер на молбата:

13.5.   Получили ли сте вече националната заповед?

Да. Моля, посочете степента, до която заповедта е била изпълнена:

Не

13.6.   Молбата Ви била ли е отхвърлена като недопустима или неоснователна?

Да. Моля, представете съответните подробности:

Не

14.   Банкова сметка на кредитора

Можете да посочите Вашата банкова сметка, която да се използва за евентуално доброволно плащане на вземането от длъжника (член 8, параграф 2, буква н) от Регламент (ЕС) № 655/2014).

14.   Данни за банковата сметка на кредитора

14.1.   Данни за банковата сметка на кредитора:

14.2.   Име и адрес на банката (улица и номер/пощенска кутия, населено място и пощенски код, държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата)):

15.   Дата и подпис

Моля уверете се, че сте написали името си ясно, че сте се подписали и сте поставили дата в края на вашата молба.

С настоящото моля съда въз основа на подадената от мен молба да издаде заповед за запор срещу длъжника.

Декларирам, че доколкото ми е известно, информацията, предоставена от мен в молбата, е вярна и пълна и че съм наясно, че всяко умишлено невярно или непълно твърдение може да доведе до правни последици съгласно правото на държавата членка, в която е подадена молбата, или до отговорност съгласно член 13 от Регламент (ЕС) № 655/2014).

С настоящото отправям искане да получа информация за сметката на длъжника (моля поставете отметка в тази кутийка, само ако отправяте искане за получаване на информация за сметката и поради това сте попълнили раздел 7 от настоящия формуляр).

В случай, че са добавени допълнителни листове, моля посочете общия брой на страниците и номерирайте всяка страница:

Съставено в:

Дата:

(дд/мм/гггг)

Име, подпис и/или печат:


(*)  Не е задължително.

(**)  Не е задължително.

(***)  Не е задължително.

(1)  Попълва се в случаите, когато ако длъжникът вече е изплатил част от своя дълг и се претендира плащане само на остатъка от дълга, кредиторът също така претендира плащане на неизплатената лихва по частта от дълга, която вече е платена от длъжника.

(2)  Въведете информация за всички периоди, ако са повече от един.

(3)  Ако има различни лихвени проценти за различните периоди, при попълване на формуляра на хартиен носител моля използвайте отделни листове и номерирайте всяка страница.

(4)  Въведете информация за всички периоди, ако са повече от един.

(5)  Ако има различни лихвени проценти за различните периоди, при попълване на формуляра на хартиен носител моля използвайте отделни листове и номерирайте всяка страница.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Европейска заповед за запор на банкови сметки — част А

(член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела)

Кодове на държавите

Когато посочвате държава членка при попълване на настоящия формуляр, моля използвайте следните кодове на държавите:

AT

Австрия

EL

Гърция

IT

Италия

PT

Португалия

BE

Белгия

ES

Испания

LT

Литва

RO

Румъния

BG

България

FI

Финландия

LU

Люксембург

SE

Швеция

CY

Кипър

FR

Франция

LV

Латвия

SI

Словения

CZ

Чешка република

HR

Хърватска

MT

Малта

SK

Словакия

DE

Германия

HU

Унгария

NL

Нидерландия

 

 

EE

Естония

IE

Ирландия

PL

Полша

 

 

N.B. Тази част от формуляра се предава на банката(-ите), на длъжника и на кредитора.

Ако европейската заповед за запор на банкови сметки („заповедта за запор“) се отнася до сметки в повече от една банка, следва за всяка банка да се попълни отделен екземпляр на част А от заповедта за запор. В този случай, в екземплярите на част А от заповедта за запор, които се предоставят на длъжника и на кредитора, подробни данни за всички засегнати банки следва да бъдат предоставени в раздел 5.

1.   Съд по произход

1.1.   Наименование:

1.2.   Адрес

1.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

1.3.   Телефонен номер:

1.4.   Факс:

1.5.   Електронна поща:

2.   Кредитор

2.1.   Фамилия и собствено(-и) име(-на)/наименование на дружеството или организацията:

2.2.   Адрес

2.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

2.3.   Телефонен номер (ако е известен):

2.4.   Факс (ако е известен):

2.5.   Електронна поща (ако е известна):

2.6.   Име на представителя на кредитора, ако има такъв и е известен, и координати за връзка, ако са известни

2.6.1.

Фамилно и собствено(-и) име(-на):

2.6.2.

Адрес

2.6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.6.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.6.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

2.6.3.

Електронна поща:

2.7.   Ако кредиторът е физическо лице:

2.7.1.

Дата на раждане:

2.7.2.

Идентификационен номер или номер на паспорта (ако е приложимо и ако е известен):

2.8.   Когато кредиторът е юридическо лице или друг правен субект с процесуална правоспособност съгласно правото на държава членка:

2.8.1.

Държава на учредяване, създаване или регистрация (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

2.8.2.

Идентификационен или регистрационен номер или, когато такива не съществуват — датата и мястото на неговото учредяване, образуване или регистрация:

3.   Длъжник

3.1.   Фамилно и собствено(-и) име(-на) (презиме, ако е известно)/наименование на дружеството или организацията:

3.2.   Адрес

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

3.3.   Телефонен номер (ако е известен):

3.4.   Факс (ако е известен):

3.5.   Електронна поща (ако е известна):

3.6.   Име на представителя на длъжника, ако има такъв и е известен, и координати за връзка, ако са известни

3.6.1.

Фамилно и собствено(-и) име(-на):

3.6.2.

Адрес

3.6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.6.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.6.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

3.6.3.

Електронна поща:

3.7.   Ако длъжникът е физическо лице, и ако тази информация е известна:

3.7.1.

Дата на раждане:

3.7.2.

Идентификационен номер или номер на паспорта:

3.8.   Когато длъжникът е юридическо лице или друг правен субект с процесуална правоспособност съгласно правото на държава членка и тази информация е известна:

3.8.1.

Държавата на учредяване, създаване или регистрация (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

3.8.2.

Идентификационен или регистрационен номер или, когато такива не съществуват — датата и мястото на неговото учредяване, образуване или регистрация:

4.   Дата и референтен номер на заповедта за запор

4.1.   Дата (дд/мм/гггг) на заповедта за запор:

4.2.   Номер на преписката по заповедта за запор:

5.   Банкови сметки за запориране  (1)

5.1.   Име на банка, която трябва да изпълни заповедта за запор:

5.2.   Адрес на банката

5.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

5.2.2.

Населено място и пощенски код:

5.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

5.3.   Номер на банковите сметки (моля посочете IBAN, ако е известен):

5.3.1.

Кредиторът посочил ли е номера на сметките в молбата си?

Да, следните номера на сметките бяха посочени:

Не

5.3.1.1.

Ако кредиторът е предоставил номера на сметките в молбата си, трябва ли също да бъдат запорирани други сметки на длъжника, притежавани в същата банка (ако има такива)?

Да

Не

5.3.2.

Номерът на сметката бил ли е получен чрез искане по член 14 на Регламент (ЕС) № 655/2014 и може ли да бъде получен, ако е необходимо, от информационния орган в държавата членка по изпълнение съгласно член 24, параграф 4, буква а) от този регламент?

Да. Координатите за връзка с информационния орган са както следва:

Не

6.   Сума за запориране:

6.1.   Обща сума за запориране:

6.2.   Валута:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

На банката, посочена в раздел 5 по-горе, се нарежда да изпълни заповедта за запор в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) № 655/2014.

Електронната версия на формуляра, който се използва за декларацията относно запорирането на средства, която трябва да бъде издадена след изпълнението на заповедта за запор (член 25 от Регламента), е достъпна на уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-bg.do и може също да бъде попълнена онлайн. Допълнителни насоки за декларацията относно запорирането на средства са дадени в този формуляр.

(Моля попълнете, ако е приложимо) Ако е поискано от длъжника и разрешено от правото на държавата членка по изпълнение и ако няма конфликт на конкурентни заповеди по отношение на въпросната сметка (член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 655/2014), на банката се разрешава да освободи запорирани средства и да ги прехвърли до размера на сумата, посочен в раздел 6 по-горе, на сметката, посочена от кредитора:

Съставена в:

Дата:

(дд/мм/гггг)

Печат, подпис и/или някакъв друг знак за удостоверяване на автентичността от съда:

Европейска заповед за запор на банкови сметки — част Б

(член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела)

N.B. Тази част Б от формуляра не трябва да се предава на банките. Тя следва да се приложи само към версията на европейската заповед за запор на банкови сметки („заповедта за запор“), връчена на длъжника и на кредитора. Част Б се попълва само в един екземпляр, независимо от броя на банките.

7.   Описание на предмета на делото и мотивите на съда за издаването на заповедта за запор:

8.   Данни за сумата, която трябва да бъде запорирана (в допълнение на раздел 6 от част А на заповедта за запор)

8.1.   Обща сума за запориране:

8.1.1.

Главница:

8.1.2.

Лихва:

8.1.3.

Разноски за получаването на съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, ако те трябва да бъдат понесени от длъжника (член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014):

8.2.   Валута:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

9.   Гаранция, учредена от кредитора

9.1.   Съдът поискал ли е от кредитора да учреди гаранция?

Да. Моля посочете сумата и опишете гаранцията, учредена от кредитора:

Валута:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

Не. Ако заповедта за запор не е предоставена въз основа на съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, моля посочете причините, поради които кредиторът е бил освободен от учредяване на гаранция:

10.   Иницииране на производство по същество (моля попълнете, ако е приложимо)

Кредиторът е подал молба за издаване на заповед за запор преди да инициира производство по същество. В съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 655/2014 заповедта за запор се отменя или изпълнението ѝ се прекратява, освен ако кредиторът не инициира производството по същество и не предостави доказателство за това на съда до

(дд/мм/гггг).

По искане на длъжника, посоченият срок може да бъде удължен от съда, например за да се даде възможност на страните да се споразумеят относно вземането.

11.   Преводи (моля попълнете, ако е приложимо)

Моля посочете документите, представени от кредитора на съда за получаване на заповед за запор, които трябва да бъдат придружени от превод или транслитерация, в съответствие с второто изречение на член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014, когато се връчват на длъжника:

12.   Разноски  (*)

12.1.   Длъжникът трябва да поеме следните разноски по производството за получаване на заповед за запор:

Валута:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

13.   Важна информация за кредитора (моля отбележете съответните кутийки, ако е приложимо)

Съгласно правото на издаващия съд, кредиторът е отговорен за:

започване на изпълнението на заповедта за запор;

предаване на заповедта за запор (част А) и празен стандартен формуляр за декларацията относно запорирането на средства в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на компетентния орган на държавата членка по изпълнение в съответствие с член 23, параграф 3 от същия регламент;

предприемане на връчване на длъжника в съответствие с член 28, параграфи 2, 3 или 4 от Регламент (ЕС) № 655/2014.

14.   Важна информация за длъжника

Ако смятате, че настоящата заповед за запор или нейното изпълнение не е оправдано, разполагате със следните правни средства за защита (моля вижте списъка в точки 14.1—14.5). Моля обърнете внимание, че формулярът, с който можете да поискате прилагането на някое от правните средства за защита, е достъпен на 23-те официални езика на Европейския съюз на уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-bg.do и може също да бъде попълнен онлайн. В този формуляр също можете да намерите допълнителни насоки относно средствата за правна защита.

Моля обърнете внимание, че в съответствие с член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 655/2014 Вие имате право да подадете молба за освобождаване на запорираните средства, ако предоставите подходящо алтернативно обезпечение (напр. под формата на парична гаранция, банкова гаранция или ипотека). Съгласно член 38, параграф 1, буква б) от Регламента Вие също имате право да поискате прекратяване на изпълнението на заповедта за запор, ако предоставите подходящо алтернативно обезпечение.

Моля отбележете също, че съгласно член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014 при подаване на Вашата молба до съда на държавата членка, в която е издадена заповедта за запор, решението за гаранцията, която следва да бъде учредена от кредитора съгласно член 12 от посочения регламент, може да се преразгледа на основание, че условията или изискванията по този член не са изпълнени.

14.1.   Можете да подадете молба за отмяна или изменение на заповедта за запор до компетентния съд на държавата членка, в която е била издадена заповедта, ако считате, че:

условията или изискванията за издаване на заповед за запор, предвидени в Регламент (ЕС) № 655/2014, не са били спазени (член 33, параграф 1, буква а).

14.2.   Можете да подадете молба до компетентния съд на държавата членка, в която е издадена заповедта за запор, тази заповед да бъде отменена или изменена или можете да подадете молба до компетентния съд или, когато това е предвидено в националното право, до компетентния изпълнителен орган в държавата членка, в която банковата Ви сметка е била запорирана, за прекратяване на изпълнението на заповедта за запор, ако смятате, че е налице някое от следните обстоятелства (членове 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 655/2014):

заповедта за запор, декларацията относно запорирането на средства по член 25 от Регламент (ЕС) № 655/2014 и/или другите документи, посочени в член 28, параграф 5 от този регламент, не са Ви били връчени в срок от 14 дни след запорирането на Вашата сметка или сметки;

тези документи, връчени Ви в съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) № 655/2014, не отговарят на езиковите изисквания, посочени в член 49, параграф 1 от този регламент;

запорираните суми, превишаващи размера на посочените в заповедта запорирани средства, не са освободени в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 655/2014;

сумата по иска, чието изпълнение кредиторът се стреми да гарантира със заповедта за запор, е изплатена напълно или частично;

с решение по същество е отхвърлен искът, чието изпълнение кредиторът се стреми да гарантира със заповедта за запор;

решението по същество или съдебната спогодба, или автентичният акт, чието изпълнение кредиторът се стреми да гарантира със заповедта за запор, са отменени или обезсилени.

14.3.   Можете да подадете молба до съда, издал заповедта за запор, тя да бъде отменена или изменена, ако смятате, че обстоятелствата, въз основа на които е издадена заповедта за запор, са се променили (член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014).

14.4.   Можете да подадете молба до компетентния съд или, когато това е предвидено в националното право, до компетентния изпълнителен орган в държавата членка, в която банковата Ви сметка е била запорирана, за ограничаване или прекратяване на изпълнението на заповедта за запор, ако смятате, че е налице някое от следните обстоятелства (член 34 от Регламент (ЕС) № 655/2014):

изпълнението на заповедта за запор следва да бъде ограничено, тъй като определени суми по Вашата сметка, която е била запорирана, следва да бъдат освободени от запор в съответствие с член 31, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 655/2014 или тъй като тези суми, освободени от запор, не са били отчетени или са били неправилно отчетени при изпълнението на заповедта за запор в съответствие с член 31, параграф 2 от същия регламент;

изпълнението на заповедта за запор трябва да бъде прекратено, тъй като запорираната сметка е изключена от обхвата на Регламент (ЕС) № 655/2014;

изпълнението на заповедта за запор трябва да бъде прекратено, тъй като изпълнението на съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт, което кредиторът се стреми да гарантира със заповедта, е получило отказ в държавата членка по изпълнение;

изпълнението на заповедта за запор трябва да бъде прекратено, тъй като изпълнителната сила на съдебното решение, чието изпълнение кредиторът се стреми да гарантира със заповедта, е била временно преустановена в държавата членка, в която е било постановено съдебното решение;

изпълнението на заповедта за запор трябва да бъде прекратено, тъй като то явно противоречи на обществения ред в държавата членка по изпълнение (моля имайте предвид, че можете да подадете молба за това правно средство за защита само в съда).

14.5.   Можете да подадете съвместно с кредитора молба до съда, който е издал заповедта за запор, за отмяна или изменение на заповедта за запор или до компетентния съд на държавата членка по изпълнение, или когато това е предвидено в националното право, до компетентния изпълнителен орган в тази държава членка с цел ограничаване или прекратяване на изпълнението на заповедта за запор, ако сте се споразумели с кредитора за уреждане на вземането (член 35, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 655/2014).

Съставено в:

Дата:

(дд/мм/гггг)

Печат, подпис и/или всякакъв друг знак за удостоверяване на автентичността, поставен от съда:


(1)  Ако заповедта за запор се отнася до сметки в повече от една банка, моля посочете в този раздел, в част А от заповедта за запор, която се предоставя на длъжника и кредитора, подробни данни за всички засегнати банки. При попълване на формуляра на хартиен носител, моля използвайте отделни листове и номерирайте всяка страница.

(*)  Не е задължително.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Отмяна на европейска заповед за запор на банкови сметки

(член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела)

Кодове на държавите

Когато посочвате държава членка при попълване на настоящия формуляр, моля използвайте следните кодове на държавите:

AT

Австрия

EL

Гърция

IT

Италия

PT

Португалия

BE

Белгия

ES

Испания

LT

Литва

RO

Румъния

BG

България

FI

Финландия

LU

Люксембург

SE

Швеция

CY

Кипър

FR

Франция

LV

Латвия

SI

Словения

CZ

Чешка република

HR

Хърватска

MT

Малта

SK

Словакия

DE

Германия

HU

Унгария

NL

Нидерландия

 

 

EE

Естония

IE

Ирландия

PL

Полша

 

 

Номер на делото:

Моля приложете препис от европейската заповед за запор на банкови сметки („заповедта за запор“), която се отменя.

1.   Съд, отменящ заповедта за запор

1.1.   Наименование:

1.2.   Адрес

1.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

1.3.   Телефонен номер:

1.4.   Факс:

1.5.   Електронна поща:

2.   Дата и референтен номер на заповедта за запор

2.1.   Дата (дд/мм/гггг) на заповедта за запор:

2.2.   Номер на преписката по заповедта за запор:

3.   Кредитор

3.1.   Фамилно и собствено име/наименование на дружеството или организацията:

3.2.   Адрес

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

3.3.   Телефонен номер (ако е наличен):

3.4.   Факс (ако е наличен):

3.5.   Електронна поща (ако е налична):

3.6.   Име на представителя на кредитора, ако има такъв и ако е известен, и данни за връзка, ако са налични

3.6.1.

Фамилно и собствено(-и) име(-на):

3.6.2.

Адрес

3.6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.6.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.6.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

3.6.3.

Електронна поща:

4.   Длъжник

4.1.   Фамилно и собствено(-и) име(-на) (презиме, ако е известно)/наименование на дружеството или организацията:

4.2.   Адрес

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

4.3.   Телефонен номер (ако е наличен):

4.4.   Факс (ако е наличен):

4.5.   Електронна поща (ако е налична):

4.6.   Име на представителя на длъжника, ако има такъв и ако е известен, и данни за връзка, ако са налични

4.6.1.

Фамилно и собствено(-и) име(-на):

4.6.2.

Адрес

4.6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.6.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.6.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

4.6.3.

Електронна поща:

5.   Отмяна или прекратяване на изпълнението на заповедта за запор

Съдът обявява, че приложената заповед за запор се отменя/ нейното изпълнение се прекратява в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 655/2014, тъй като съдът не е получил доказателство за образуването на производство по съществото на въпроса в рамките на следния срок, посочен от съда:

(дд/мм/гггг).

Заповедта за запор се отменя/ нейното изпълнение се прекратява, считано от

(дд/мм/гггг).

От компетентния орган на държавата членка по изпълнение на заповедта за запор се изисква да предприеме необходимите мерки за привеждане в действие на отмяната/ прекратяване на изпълнението на заповедта за запор.

Съставено в:

Дата:

(дд/мм/гггг)

Печат, подпис и/или всякакъв друг знак за удостоверяване на автентичността, поставен от съда:


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Декларация относно запорирането на средства

(член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата декларация трябва да бъде изпратена на издаващия съд и на кредитора съгласно член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014 или на компетентния орган на държавата членка по изпълнение (освен ако не е издадена от същия орган) съгласно член 25, параграф 3 от същия регламент. Декларацията трябва да бъде издадена до края на третия работен ден след изпълнението на европейска заповед за запор на банкови сметки („заповедта за запор“). Ако при извънредни обстоятелства не е възможно банката или друг субект да издаде декларацията в срок от три работни дни, тя трябва да бъде издадена при първа възможност, но не по-късно от края на осмия работен ден след изпълнението на заповедта за запор.

Кредиторът е задължен съгласно член 27 от Регламент (ЕС) № 655/2014 да предприеме необходимите мерки, за да осигури освобождаването на всяка сума, която след изпълнението на заповедта за запор превишава сумата, посочена в заповедта за запор. Електронната версия на формуляра, който се използва за искането за освобождаване на превишаващите посочените в заповедта запорирани средства, е достъпна на уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие на адрес https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-bg.do и може също да бъде попълнена онлайн.

Ако настоящата декларация се издава не от банката, а от субекта, отговарящ за изпълнението на заповедта за запор, името, адресът и другите данни за връзка на този субект следва да бъдат посочени в края на формуляра (точка 5.11).

Кодове на държавите

Когато посочвате държава членка при попълване на настоящия формуляр, моля използвайте следните кодове на държавите:

AT

Австрия

EL

Гърция

IT

Италия

PT

Португалия

BE

Белгия

ES

Испания

LT

Литва

RO

Румъния

BG

България

FI

Финландия

LU

Люксембург

SE

Швеция

CY

Кипър

FR

Франция

LV

Латвия

SI

Словения

CZ

Чешка република

HR

Хърватска

MT

Малта

SK

Словакия

DE

Германия

HU

Унгария

NL

Нидерландия

 

 

EE

Естония

IE

Ирландия

PL

Полша

 

 

Когато в настоящия формуляр се предвижда възможност за добавяне на свободен текст, при попълване на формуляра на хартиен носител моля използвайте допълнителни листове, ако мястото е недостатъчно, и номерирайте всяка страница.

1.   Съд, издал заповедта за запор

1.1.   Наименование:

1.2.   Адрес

1.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.2.3.

Държава членка (моля, посочете кода на държавата):

1.3.   Телефонен номер (*):

1.4.   Факс (*):

1.5.   Електронна поща (ако е налична):

2.   Заповед за запор

2.1.   Дата (дд/мм/гггг) на заповедта за запор:

2.2.   Номер на преписката по заповедта за запор:

2.3.   Обща сума за запориране съгласно заповедта за запор:

2.4.   Валута:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

3.   Кредитор

3.1.   Фамилно и собствено(-и) име(-на)/наименование на дружеството или организацията:

3.2.   Адрес

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава членка (моля, посочете кода на държавата):

3.3.   Телефонен номер (*):

3.4.   Факс (*):

3.5.   Електронна поща (ако е налична):

4.   Длъжник

4.1.   Фамилно и собствено(-и) име(-на) (презиме, ако е известно)/наименование на дружеството или организацията:

4.2.   Адрес

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

4.3.   Телефонен номер (*):

4.4.   Факс (*):

4.5.   Електронна поща (ако е налична):

5.   Запорирани средства

5.1.   Наименование на банката:

5.2.   Адрес на банката

5.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

5.2.2.

Населено място и пощенски код:

5.2.3.

Държава членка (моля, посочете кода на държавата):

5.3.   Телефонен номер:

5.4.   Факс:

5.5.   Електронна поща:

5.6.   Запорирани ли са средства въз основа на заповедта за запор, посочена в раздел 2 по-горе?

Да. Ако отговорът е „да“, моля, преминете към точки 5.7.—5.10.

Не. Моля дайте информация за причините, поради които средствата не са били запорирани (моля отбележете в съответните клетки):

не е било възможно да се установи сметката със сигурност,

не е било възможно да се установи сметката, която може да бъде запорирана съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014,

няма средства по сметките,

въпросната сметка е съвместна сметка или сметка на упълномощено лице и не подлежи на запориране съгласно правото на държавата членка по изпълнение,

сумите по сметката са освободени от запор съгласно националното право,

сумите по сметката са запорирани в съответствие с други обезпечителни мерки. Моля обяснете:

друго. Моля, обяснете:

5.7.   Размер на запорираната сума (ако сумата е запорирана в няколко валути, моля посочете сумите, запорирани във всяка валута):

5.8.   Валута (моля, отбележете в няколко клетки, ако е приложимо):

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

5.9.   Ако при изпълнението на заповедта за запор, посочена в раздел 2 по-горе, е запорирана сума, по-малка от сумата, посочена в заповедта за запор, моля, дайте информация за причината, поради която цялата сума не е била запорирана (моля, отбележете в съответните клетки):

няма достатъчно средства по сметката(-ите),

въпросната сметка е съвместна сметка или сметка на упълномощено лице и правото на държавата членка по изпълнение ограничава степента, до която такива сметки подлежат на запориране,

определени суми по сметката са освободени от запор съгласно националното право,

определени суми по сметката са запорирани в съответствие с други обезпечителни мерки. Моля, обяснете:

друго. Моля, обяснете:

5.10.   Дата на изпълнението на заповедта за запор

(дд/мм/гггг).

5.11.   (Моля, попълнете, ако е приложимо) Когато настоящата декларация се издава не от банката, а от субекта, отговарящ за изпълнението на заповедта за запор, име и адрес на този субект (улица и номер/пощенска кутия, населено място и пощенски код, държава членка) и телефонен номер, факс и електронен адрес:

Съставено в:

Дата:

(дд/мм/гггг)

Подпис и/или печат:


(*)  Не е задължително.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Искане за освобождаване на превишаващите посочените в заповедта запорирани средства

(член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящото искане трябва да се подаде от кредитора по най-бързия възможен начин до компетентния орган на държавата членка по изпълнение, в която е станало запорирането на превишаващи посочените в заповедта запорирани средства. Списъкът на компетентните органи съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014 е достъпен на уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие на адрес https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-bg.do. Молбата трябва да се подаде до края на третия работен ден след получаването на декларация съгласно член 25 от Регламент (ЕС) № 655/2014, в която се посочва запорирането на превишаващи посочените в заповедта запорирани средства.

Език

Попълнете настоящия формуляр на езика на компетентния орган, до който изпращате молбата си. Моля обърнете внимание, че формулярът е достъпен на 23-те официални езика на Европейския съюз на уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие на адрес https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-bg.do и може да бъде попълнен онлайн. Предпочитаната от Вас езикова версия може да Ви помогне при попълването на формуляра на необходимия език. На уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие можете да намерите също така информация за това дали дадена държава членка е посочила, че ще приеме документите да се изпращат до компетентния орган на друг официален език на Европейския съюз (член 50, параграф 1, буква о) от Регламент (ЕС) № 655/2014).

Кодове на държавите

Когато посочвате държава членка при попълване на настоящия формуляр, моля използвайте следните кодове на държавите:

AT

Австрия

EL

Гърция

IT

Италия

PT

Португалия

BE

Белгия

ES

Испания

LT

Литва

RO

Румъния

BG

България

FI

Финландия

LU

Люксембург

SE

Швеция

CY

Кипър

FR

Франция

LV

Латвия

SI

Словения

CZ

Чешка република

HR

Хърватска

MT

Малта

SK

Словакия

DE

Германия

HU

Унгария

NL

Нидерландия

 

 

EE

Естония

IE

Ирландия

PL

Полша

 

 

1.   Европейска заповед за запор на банкови сметки

1.1.   Съд, който е издал европейската заповед за запор на банкови сметки („заповедта за запор“)

1.1.1.

Наименование:

1.1.2.

Адрес

1.1.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.1.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.1.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

1.2.   Дата (дд/мм/гггг) на заповедта за запор:

1.3.   Номер на преписката по заповедта за запор:

1.4.   Обща сума за запориране съгласно заповедта за запор:

1.5.   Валута:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

2.   Кредитор

2.1.   Фамилно и собствено(-и) име(-на)/наименование на дружеството или организацията:

2.2.   Адрес

2.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

2.3.   Телефонен номер (*):

2.4.   Факс (*):

2.5.   Електронна поща (ако е налична):

3.   Длъжник

3.1.   Фамилно и собствено(-и) име(-на) (презиме, ако е известно)/наименование на дружеството или организацията:

3.2.   Адрес

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

3.3.   Телефонен номер (*):

3.4.   Факс (*):

3.5.   Електронна поща (ако е налична):

4.   Компетентен орган на държавата членка по изпълнение, до който е адресирано искането

4.1.   Наименование:

4.2.   Адрес

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

5.   Искане за освобождаване на превишаващите посочените в заповедта запорирани средства

5.1.   Декларацията, издадена в съответствие с член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014, в която се посочва, че е била запорирана сума, превишаваща посочената в заповедта за запор сума (точка 1.4.), е получена на

(дд/мм/гггг).

5.2.   В декларацията се посочва, че запорирането на превишаващата посочената в заповедта сума, е станало в следната банка

5.2.1.

Наименование на банката, която трябва да изпълни заповедта за запор:

5.2.2.

Адрес на банката

5.2.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

5.2.2.2.

Населено място и пощенски код:

5.2.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

5.2.3.

Телефонен номер (**):

5.2.4.

Факс (**):

5.2.5.

Електронна поща (ако е налична):

5.3.   С настоящото отправям искане до органа, посочен в раздел 4 по-горе, да предприеме мерки за освобождаване на следната сума, превишаваща посочената в заповедта за запор сума:

5.4.   Валута:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

Съставено в:

Дата:

(дд/мм/гггг)

Име, подпис и/или печат:


(*)  Не е задължително.

(**)  Не е задължително.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Разписка за получаване

(член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата разписка за получаване, адресирана до органа, кредитора или банката, изпратили документите, трябва да бъде изпратена до края на работния ден, следващ деня на получаването им по възможно най-бързия начин.

По отношение на изискванията за езика на изпратените документи, моля обърнете внимание на изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) № 655/2014, включително член 10, параграф 2, член 23, параграф 4 и член 49.

Кодове на държавите

Когато посочвате държава членка при попълване на настоящия формуляр, моля използвайте следните кодове на държавите:

AT

Австрия

EL

Гърция

IT

Италия

PT

Португалия

BE

Белгия

ES

Испания

LT

Литва

RO

Румъния

BG

България

FI

Финландия

LU

Люксембург

SE

Швеция

CY

Кипър

FR

Франция

LV

Латвия

SI

Словения

CZ

Чешка република

HR

Хърватска

MT

Малта

SK

Словакия

DE

Германия

HU

Унгария

NL

Нидерландия

 

 

EE

Естония

IE

Ирландия

PL

Полша

 

 

1.   Съдът или органът, получил документа(-ите)

1.1.   Наименование:

1.2.   Адрес

1.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

1.3.   Телефонен номер:

1.4.   Факс:

1.5.   Електронна поща:

1.6.   Референтен (-и) номер(-а) на документа(-ите), ако има такива, дадени от съда или органа, получил документа(-ите):

2.   Следният(-тe) документ(-и) е/са получен(-и) съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014 на

(дд/мм/гггг) от съда или органа, посочен в раздел 1 по-горе (моля посочете входящия референтен номер на документа, ако има такъв):

формулярът за отмяна (член 10, параграф 2 от Регламента),

искането за информация (член 14, параграф 3 от Регламента),

информация за сметката (член 14, параграф 6 от Регламента),

част А от европейската заповед за запор на банкови сметки („заповедта за запор“) и празен стандартен формуляр за декларация (член 23, параграф 3 от Регламента),

декларацията относно запорирането на средства (член 25, параграф 2 или 3 от Регламента),

заповедта за запор и други документи, посочени в член 28, параграф 3 от Регламента (моля, посочете подробно):

решението, постановено във връзка със средство за правна защита (член 36, параграф 5 от Регламента).

3.   Органът, кредиторът или банката, изпратила документите

3.1.   Име:

3.2.   Адрес

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

4.   (Моля попълнете, ако е приложимо) Езикът на полученя(-ите) документ(-и) не е правилният.

Следният(-те) документ(-и):

трябва да бъде/бъдат преведени на следния език:

☐ български ☐ хърватски ☐ чешки ☐ нидерландски ☐ естонски ☐ фински ☐ английски ☐ френски ☐ немски ☐ гръцки ☐ унгарски ☐ ирландски ☐ италиански ☐ латвийски ☐ литовски ☐ малтийски ☐ полски ☐ португалски ☐ румънски ☐ словенски ☐ словашки ☐ испански ☐ шведски

5.   (Моля попълнете, ако е приложимо) Други причини, поради които документа(-ите) не може/могат да бъдат обработени (напр. документът е нечетлив). Моля обяснете причините:

Съставено в:

Дата:

(дд/мм/гггг)

Подпис и/или печат:


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Молба за правна защита

(член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела)

Попълва се от съда

 

Номер на делото:

 

Получена от съда на:

(дд/мм/гггг)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Език

Попълнете този формуляр на езика на съда или органа, до който изпращате молбата си. Моля обърнете внимание, че формулярът е достъпен на 23-те официални езика на Европейския съюз на уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие на адрес https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-bg.do и може да бъде попълнен онлайн. Предпочитаната от Вас езикова версия може да ви помогне при попълването на формуляра на необходимия език. На уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие можете да намерите също така информация за това дали дадена държава членка е посочила, че ще приеме документите да се изпращат до съда или до компетентния орган на друг официален език на Европейския съюз (член 50, параграф 1, буква о) от Регламент (ЕС) № 655/2014).

Придружаващи документи

Към молбата трябва да бъдат приложени всички релевантни придружаващи документи. Моля, приложете също препис от въпросната европейска заповед за запор на банкови сметки („заповедта за запор“).

Кодове на държавите

Когато посочвате държава членка при попълване на настоящия формуляр, моля използвайте следните кодове на държавите:

AT

Австрия

EL

Гърция

IT

Италия

PT

Португалия

BE

Белгия

ES

Испания

LT

Литва

RO

Румъния

BG

България

FI

Финландия

LU

Люксембург

SE

Швеция

CY

Кипър

FR

Франция

LV

Латвия

SI

Словения

CZ

Чешка република

HR

Хърватска

MT

Малта

SK

Словакия

DE

Германия

HU

Унгария

NL

Нидерландия

 

 

EE

Естония

IE

Ирландия

PL

Полша

 

 

Молба за правна защита

Членове 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 655/2014 предвиждат средствата за правна защита, които са на разположение на длъжника. Член 35 от Регламента предвижда други средства за правна защита, които са на разположение както на длъжника, така и на кредитора.

Ако искате да повдигнете възражение срещу издаването на заповедта за запор, трябва да адресирате вашата молба до компетентния съд на държавата членка, в която е издадена заповедта за запор.

Ако искате да повдигнете възражение срещу изпълнението на заповедта за запор, трябва да адресирате вашата молба до съда, или, когато това е предвидено в националното право, до компетентния изпълнителен орган в държавата членка по изпълнение, в която се намира на запорираната сметка.

На уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие можете да намерите информация относно заплащането на съдебните такси по производства за получаване на правна защита срещу заповед за запор в съответната държава членка.

Когато в настоящия формуляр се предвижда възможност за добавяне на свободен текст, при попълване на формуляра на хартиен носител моля използвайте допълнителни листове, ако е необходимо и номерирайте всяка страница.

1.   Съд или орган, пред който се подава молбата за правна защита

1.2.   Наименование:

1.3.   Адрес

1.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.3.2.

Населено място и пощенски код:

1.3.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

2.   Лице, подаващо молба за правна защита

2.1.   Лице(-а), подаващо(-и) молба за правна защита в производството, водещо до издаване на заповедта за запор, е/са (отбележете в съответната клетка) (1):

Кредитор

Длъжник

2.2.   Фамилно и собствено(-и) име(-на)/наименование на дружеството или организацията:

2.3.   Адрес

2.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.3.2.

Населено място и пощенски код:

2.3.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

2.4.   Телефонен номер (*):

2.5.   Факс (*):

2.6.   Електронна поща (ако е налична):

2.7.   Име на представителя на страната, ако има такъв, и данни за връзка

2.7.1.

Фамилно и собствено(-и) име(-на):

2.7.2.

Адрес

2.7.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.7.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.7.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

2.7.3.

Електронна поща (ако е налична):

3.   Другата страна  (2)

3.1.   Другата страна в производството, водещо до издаване на заповедта за запор, е (отбележете в съответната клетка):

Кредитор

Длъжник

3.2.   Фамилно и собствено(-и) име(-на)/наименование на дружеството или организацията:

3.3.   Адрес

3.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.3.2.

Населено място и пощенски код:

3.3.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

3.4.   Телефонен номер (**):

3.5.   Факс (**):

3.6.   Електронна поща (ако е налична):

3.7.   Име на представителя на страната, ако има такъв и ако е известен, и данни за връзка, ако са налични

3.7.1.

Фамилно и собствено(-и) име(-на):

3.7.2.

Адрес

3.7.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.7.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.7.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

3.7.3.

Електронна поща:

4.   Съд, издал заповедта за запор (попълва се само ако е различен от съда, до който е подадена молбата за правна защита, посочен в раздел 1)

4.1.   Наименование:

4.2.   Адрес

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

4.3.   Телефонен номер (**):

4.4.   Факс (**):

4.5.   Електронна поща (ако е налична):

5.   Заповед за запор

5.1.   Дата (дд/мм/гггг) на заповедта за запор:

5.2.   Номер на преписката по заповедта за запор:

5.3.   Обща сума за запориране съгласно заповедта за запор:

5.4.   Валута:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

6.   Молба за правна защита в държавата членка по произход

6.1.   С настоящото подавам молба заповедта за запор (отбележете в съответната клетка):

да бъде изменена

да бъде отменена

на основание, че (отбележете в съответните клетки по-долу; когато искате изменение на заповедта за запор, моля посочете също в съответната клетка конкретното искано изменение):

6.1.1.

условията или изискванията за издаване на заповедта за запор, предвидени в Регламент (ЕС) № 655/2014, не са били спазени, защото:

6.1.1.1.

Регламент (ЕС) № 655/2014 не е приложим (член 2). Моля, посочете подробности:

6.1.1.2.

делото не е трансгранично (член 3). Моля, посочете подробности:

6.1.1.3.

съдът, издал заповедта за запор, не е компетентен (член 6). Моля, посочете подробности:

6.1.1.4.

не е налице спешна необходимост от заповедта за запор, тъй като не съществува опасност последващото изпълнение на вземането на кредитора срещу мен да бъде осуетено или значително затруднено (член 7, параграф 1). Моля, посочете подробности:

6.1.1.5.

кредиторът не е представил достатъчно доказателства, за да докаже, че има вероятност вземането му срещу мен да бъде удовлетворено по същество (член 7, параграф 2). Моля, посочете подробности:

6.1.1.6.

кредиторът не е започнал производство по същество в срока, посочен от съда (член 10).

6.1.1.7.

кредиторът е трябвало да бъде задължен да учреди гаранция или по-голяма гаранция, отколкото разпоредената от съда (член 12). Моля, посочете подробности:

6.1.2.

заповедта за запор, декларацията относно запорирането на средства и/или другите документи, посочени в член 28, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 655/2014, т.е. молбата за издаване на заповед за запор, подадена от кредитора до съда, и копията на всички документи, подадени от кредитора до съда с оглед получаването на заповедта, не са ми били връчени в срок от 14 дни след запорирането на моята сметка или сметки

Посочете адрес, на който могат да бъдат изпратени документите и преводите:

или, алтернативно,

Вашето съгласие да получите тези документи от съда на държавата членка по произход посредством отбелязване в клетката.

6.1.3.

връчените ми документи в съответствие с член 28 не отговарят на езиковите изисквания, посочени в Регламент (ЕС) № 655/2014. По-специално член 49, параграф 1 от Регламента предвижда, че заповедта за запор и молбата за издаване на заповед за запор, подадена от кредитора до съда, следва да бъдат преведени на официалния език на държавата членка по местоживеенето на длъжника или на друг език, който той разбира.

Ако е приложимо, моля посочете друг език, който разбирате:

Посочете адрес, на който могат да бъдат изпратени документите и преводите:

или, алтернативно,

Моля, отбележете Вашето съгласие да получите тези документи от съда на държавата членка по произход посредством отбелязване в клетката.

6.1.4.

запорираните суми, превишаващи размера на посочените в заповедта запорирани средства, не са освободени в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 655/2014. Моля, посочете подробности:

6.1.5.

сумата по иска, чието изпълнение кредиторът се стреми да гарантира със заповедта за запор, е изплатена напълно или частично. Моля, посочете подробности:

6.1.6.

с решението по същество е отхвърлен искът, чието изпълнение кредиторът се стреми да гарантира със заповедта за запор. Моля, посочете подробности:

6.1.7.

решението по същество или съдебната спогодба, или автентичният акт, чието изпълнение кредиторът се стреми да гарантира със заповедта за запор, са отменени или, според случая, са обезсилени. Моля, посочете подробности:

6.1.8.

обстоятелствата, въз основа на които е издадена заповедта за запор, са се променили. Моля, посочете подробности:

6.1.9.

ние (длъжникът и кредиторът) постигнахме споразумение да уредим вземането. В този случай настоящият формуляр трябва да бъде подписан и от кредитора, и от длъжника.

7.   Молба за правна защита в държавата членка по изпълнение

7.1.   С настоящото моля изпълнението на заповедта за запор (отбележете в съответната клетка):

да бъде ограничено

да бъде изменено

да бъде прекратено

на основание, че (отбележете в съответните клетки в точка 7.1.1. по-долу; когато искате изменение или ограничение на заповедта за запор, моля посочете също в съответната клетка конкретното искано ограничение или изменение):

7.1.1.

заповедта за запор не е изпълнена в съответствие с Регламент (ЕС) № 655/2014, тъй като:

7.1.1.1.

определени суми по сметката, която е била запорирана, следва да бъдат освободени от запор в съответствие с член 31, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 655/2014 или тъй като тези суми, освободени от запор, не са били отчетени или са били неправилно отчетени при изпълнението на заповедта за запор в съответствие с член 31, параграф 2 от същия регламент. Моля, посочете подробности:

7.1.1.2.

запорираната сметка е изключена от приложното поле на Регламент (ЕС) № 655/2014 (член 2 от Регламента). Моля, посочете подробности:

7.1.1.3.

изпълнението на съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт, което кредиторът се стреми да гарантира със заповедта, е получило отказ в държавата членка по изпълнение;

7.1.1.4.

изпълнителната сила на съдебното решение, чието изпълнение кредиторът се стреми да гарантира със заповедта за запор, е била преустановена в държавата членка по произход;

7.1.1.5.

заповедта за запор, декларацията относно запорирането на средства и/или другите документи, посочени в член 28, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 655/2014, не са ми били връчени в срок от 14 дни след запорирането на моята сметка или сметки;

Моля, посочете адрес, на който могат да бъдат изпратени документите и преводите:

или, алтернативно,

Моля, отбележете Вашето съгласие да получите тези документи от съда на държавата членка по произход посредством отбелязване в клетката;

7.1.1.6.

връчените ми документи в съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) № 655/2014 не отговарят на езиковите изисквания, посочени в същия регламент. По-специално член 49, параграф 1 от Регламента предвижда, че заповедта за запор и молбата за издаване на заповед за запор, подадена от кредитора до съда, следва да бъдат преведени на официалния език на държавата членка по местоживеенето на длъжника или на друг език, който той разбира.

Ако е приложимо, моля посочете друг език, който разбирате:

Моля, посочете адрес, на който могат да бъдат изпратени документите и преводите:

или, алтернативно,

Моля, отбележете Вашето съгласие да получите тези документи от съда на държавата членка по произход посредством отбелязване в клетката.

7.1.1.7.

запорираните суми, превишаващи размера на посочените в заповедта запорирани средства, не са освободени в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 655/2014. Моля, посочете подробности:

7.1.1.8.

сумата по иска, чието изпълнение кредиторът се стреми да гарантира със заповедта за запор, е изплатена напълно или частично. Моля, посочете подробности:

7.1.1.9.

с решението по същество е отхвърлен искът, чието изпълнение кредиторът се стреми да гарантира със заповедта за запор;

7.1.1.10.

решението по същество или съдебната спогодба, или автентичният акт, чието изпълнение кредиторът се стреми да гарантира със заповедта за запор, са отменени или, според случая, са обезсилени. Моля, посочете подробности:

7.1.1.11.

изпълнението на заповедта за запор е в явно противоречие с обществения ред на държавата членка по изпълнение. Моля, посочете подробности:

7.1.1.12.

ние (длъжникът и кредиторът) постигнахме споразумение да уредим вземането. В този случай настоящия формуляр трябва да бъде подписан и от кредитора, и от длъжника;

7.1.1.13.

сумите, освободени от запор, трябва да бъдат коригирани. Моля, посочете подробности:

8.   Доказателства

Моля, избройте доказателства в подкрепа на Вашата молба за правна защита:

Декларирам, че доколкото ми е известно, подадената информация е вярна и е предоставена добросъвестно.

В случай че са добавени допълнителни листове, моля посочете общия брой на страниците и номерирайте всяка страница:

Съставено в:

Дата:

(дд/мм/гггг)

Име, подпис и/или печат:


(1)  Когато е подадена съвместна молба от кредитора и длъжника (за отмяна или изменение на заповедта за запор или за прекратяване или ограничаване на изпълнението на заповедта за запор) на основание, че те са се споразумели да уредят вземането, този раздел трябва да се попълни от двете страни. В такъв случай при попълване на формуляра на хартиен носител моля използвайте отделен лист за всяка страна и номерирайте всяка страница.

(*)  Не е задължително.

(2)  Този раздел не трябва да се попълва, ако информацията в раздел 2 вече е била предоставена за кредитора и длъжника в случай на подадена съвместно молба на основание, че те са постигнали споразумение за уреждане на вземането.

(**)  Не е задължително.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Предаване на решение относно средство за правна защита на държавата членка по изпълнение

(член 36, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела)

Кодове на държавите

Когато посочвате държава членка при попълване на настоящия формуляр, моля използвайте следните кодове на държавите:

AT

Австрия

EL

Гърция

IT

Италия

PT

Португалия

BE

Белгия

ES

Испания

LT

Литва

RO

Румъния

BG

България

FI

Финландия

LU

Люксембург

SE

Швеция

CY

Кипър

FR

Франция

LV

Латвия

SI

Словения

CZ

Чешка република

HR

Хърватска

MT

Малта

SK

Словакия

DE

Германия

HU

Унгария

NL

Нидерландия

 

 

EE

Естония

IE

Ирландия

PL

Полша

 

 

1.   Европейска заповед за запор на банкови сметки („заповед за запор“):

1.1.   Дата (дд/мм/гггг) на заповедта за запор:

1.2.   Номер на преписката по заповедта за запор:

1.3.   Обща сума за запориране съгласно заповедта за запор:

Валута:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

2.   Съд, издал заповедта за запор

2.1.   Наименование:

2.2.   Адрес

2.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

2.3.   Телефонен номер: (*)

2.4.   Факс: (*)

2.5.   Електронна поща (ако е налична):

3.   Съд, който е постановил решението относно средството за правна защита (попълва се само ако е различен от съда (посочен в раздел 2), който е издал заповедта за запор)

3.1.   Наименование:

3.2.   Адрес

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

3.3.   Телефонен номер:

3.4.   Факс:

3.5.   Електронна поща:

4.   Лице, подаващо молба (за правна защита)

4.1.   Лице(-а), подаващо(-и) молба за правна защита в производството, водещо до издаване на заповедта за запор, е/са (отбележете в съответната клетка) (1):

Кредитор

Длъжник

4.2.   Фамилно и собствено(-и) име(-на)/наименование на дружеството или организацията:

4.3.   Адрес

4.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.3.2.

Населено място и пощенски код:

4.3.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

4.4.   Телефонен номер (ако е наличен):

4.5.   Факс (ако е наличен):

4.6.   Електронна поща (ако е налична):

4.7.   Име на представителя на страната, ако има такъв и ако е известен, и данни за връзка, ако са налични

4.7.1.

Фамилно и собствено(-и) име(-на):

4.7.2.

Адрес

4.72.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.7.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.7.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

4.7.3.

Електронна поща:

5.   Другата страна  (2)

5.1.   Другата страна в производството, водещо до издаване на заповедта за запор, е (отбележете в съответната клетка):

Кредитор

Длъжник

5.2.   Фамилно и собствено(-и) име(-на)/наименование на дружеството или организацията:

5.3.   Адрес

5.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

5.3.2.

Населено място и пощенски код:

5.3.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

5.4.   Телефонен номер (ако е наличен):

5.5.   Факс (ако е наличен):

5.6.   Електронна поща (ако е налична):

5.7.   Име на представителя на страната, ако има такъв и ако е известен, и данни за връзка, ако са налични

5.7.1.

Фамилно и собствено(-и) име(-на):

5.7.2.

Адрес

5.7.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

5.7.2.2.

Населено място и пощенски код:

5.7.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

5.7.3.

Електронна поща:

6.   Решение на съда, постановено по средството за правна защита

6.1.   Дата (дд/мм/гггг) на решението:

6.2.   Номер на преписката, по която е постановено решението:

6.3.   Решението:

Заповедта за запор се отменя

Заповедта за запор се изменя по следния начин:

От компетентния орган на държавата членка по изпълнение на заповедта за запор се изисква да предприеме необходимите мерки за привеждането в действие на решението, постановено по средството за правна защита.

Съставено в:

Дата:

(дд/мм/гггг)

Печат, подпис и/или всякакъв друг знак за удостоверяване на автентичността, поставен от съда:


(*)  Не е задължително.

(1)  Когато решение по средство за правна защита се постановява във връзка със съвместна молба, която е подадена от кредитора и длъжника (за отмяна или изменение на заповедта за запор) на основание, че те са постигнали споразумение да уредят вземането, двете страни трябва да бъдат посочени в настоящия раздел. В такъв случай при попълване на формуляра на хартиен носител, моля използвайте отделен лист за всяка страна и номерирайте всяка страница.

(2)  Не трябва да се попълва, ако информацията в раздел 4 вече е била предоставена за кредитора и длъжника в случай на подадена съвместно молба за правна защита на основание, че те са се споразумели за уреждането на вземането.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Жалба срещу решение, постановено по средство за правна защита

(член 37 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела)

Попълва се от съда

 

Номер на делото:

 

Получена от съда на:

(дд/мм/гггг)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Език

Попълнете този формуляр на езика на съда, до който изпращате искането си. Моля обърнете внимание, че формулярът е достъпен на 23-те официални езика на Европейския съюз на уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие на адрес https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-bg.do и може да бъде попълнен онлайн. Предпочитаната от Вас езикова версия може да ви помогне при попълването на формуляра на необходимия език. На уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие можете да намерите също така информация за това дали дадена държава членка е посочила, че ще приеме документите да се изпращат до компетентния орган на друг официален език на Европейския съюз (член 50, параграф 1, буква о) от Регламент (ЕС) № 655/2014).

Списъкът на съдилищата, компетентни да разгледат обжалване съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014, е достъпен на уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие на адрес https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-bg.do.

Придружаващи документи

Имайте предвид, че към настоящия формуляр трябва да бъдат приложени всички релевантни придружаващи документи. Моля приложете също препис на решението, което се обжалва.

Кодове на държавите

Когато посочвате държава членка при попълване на настоящия формуляр, моля използвайте следните кодове на държавите:

AT

Австрия

EL

Гърция

IT

Италия

PT

Португалия

BE

Белгия

ES

Испания

LT

Литва

RO

Румъния

BG

България

FI

Финландия

LU

Люксембург

SE

Швеция

CY

Кипър

FR

Франция

LV

Латвия

SI

Словения

CZ

Чешка република

HR

Хърватска

MT

Малта

SK

Словакия

DE

Германия

HU

Унгария

NL

Нидерландия

 

 

EE

Естония

IE

Ирландия

PL

Полша

 

 

На уебсайта на европейския портал за електронно правосъдие можете да намерите информация относно заплащането на съдебните такси по въпросните производства в съответната държава членка.

Когато в настоящия формуляр се предвижда възможност за добавяне на свободен текст, при попълване на формуляра на хартиен носител моля използвайте допълнителни листове, ако е необходимо, и номерирайте всяка страница.

1.   Съд, пред който е подадена жалбата

1.1.   Наименование:

1.2.   Адрес

1.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

2.   Жалбоподател

2.1.   Жалбоподателят в производството, водещо до издаване на европейската заповед за запор („заповедта за запор“), е (отбележете в съответната клетка):

Кредитор

Длъжник

2.2.   Фамилно и собствено(-и) име(-на)/наименование на дружеството или организацията:

2.3.   Адрес

2.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.3.2.

Населено място и пощенски код:

2.3.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

2.4.   Телефонен номер (*):

2.5.   Факс (*):

2.6.   Електронна поща (ако е налична):

2.7.   Име на представителя на страната, ако има такъв, и данни за връзка:

2.7.1.

Фамилно и собствено име:

2.7.2.

Адрес

2.7.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.7.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.7.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

2.7.3.

Електронна поща:

3.   Другата страна

3.1.   Другата страна в производството, водещо до издаване на заповедта за запор, е (отбележете в съответната клетка):

Кредитор

Длъжник

3.2.   Фамилно и собствено(-и) име(-на)/наименование на дружеството или организацията:

3.3.   Адрес

3.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.3.2.

Населено място и пощенски код:

3.3.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

3.4.   Телефонен номер (**):

3.5.   Факс (**):

3.6.   Електронна поща (ако е налична):

3.7.   Име на представителя на страната, ако има такъв и ако е известен, и данни за връзка, ако са налични

3.7.1.

Фамилно и собствено(-и) име(-на):

3.7.2.

Адрес

3.7.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.7.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.7.2.3.

Държава (ако е държава членка, моля посочете кода на държавата):

3.7.3.

Електронна поща:

4.   Съд, издал заповедта за запор

4.1.   Наименование:

4.2.   Адрес

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

4.3.   Телефонен номер (**):

4.4.   Факс (**):

4.5.   Електронна поща (ако е налична):

5.   Заповед за запор

5.1.   Дата (дд/мм/гггг) на заповедта за запор:

5.2.   Номер на преписката по заповедта за запор:

5.3.   Обща сума за запориране съгласно заповедта за запор:

5.4.   Валута:

☐ евро (EUR) ☐ български лев (BGN) ☐ чешка крона (CZK) ☐ хърватска куна (HRK) ☐ унгарски форинт (HUF) ☐ полска злота (PLN) ☐ румънска лея (RON) ☐ шведска крона (SEK) ☐ друга (моля посочете код ISO):

6.   Съд или компетентен изпълнителен орган, който е постановил решението по средството за правна защита (не се попълва, ако съдът е същият (посочен в раздел 4), който е издал заповедта за запор)

6.1.   Наименование:

6.2.   Адрес

6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

6.2.2.

Населено място и пощенски код:

6.2.3.

Държава членка (моля посочете кода на държавата):

6.3.   Телефонен номер (***):

6.4.   Факс (***):

6.5.   Електронна поща (ако е налична):

7.   Решение по средството за правна защита:

7.1.   Дата (дд/мм/гггг) на решението:

7.2.   Номер на решението:

7.3.   Решението по средството за правна защита е било постановено по молба за правна защита от (моля отбележете в съответната клетка):

кредитор в рамките на производството, водещо до издаването на заповедта за запор

длъжник в рамките на производството, водещо до издаването на заповедта за запор

8.   Молба за обжалване на решението, постановено по средството за правна защита

С настоящото подавам жалба срещу решението, посочено в раздел 7, поради следните причини:

9.   Доказателства

Моля, избройте доказателства в подкрепа на Вашата молба за обжалване:

Декларирам, че доколкото ми е известно, подадената информация е вярна и е предоставена добросъвестно.

В случай че са добавени допълнителни листове, моля посочете общия брой на страниците и номерирайте всяка страница:

Съставено в:

Дата:

(дд/мм/гггг)

Име, подпис и/или печат:


(*)  Не е задължително.

(**)  Не е задължително.

(***)  Не е задължително.


Top