EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1793

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1793 на Комисията от 10 октомври 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на въвеждането в Съюза на желатин и колаген и на обработени суровини за посочените продукти от Тайван (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/6383

OJ L 274, 11.10.2016, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; заключение отменено от 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1793/oj

11.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/48


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1793 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2016 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на въвеждането в Съюза на желатин и колаген и на обработени суровини за посочените продукти от Тайван

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (2), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията (3) съдържа списъци на трети държави, части от трети държави и територии, от които държавите членки разрешават въвеждането в Съюза на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, в т.ч. на желатин и колаген.

(2)

По отношение на желатина и колагена в част III от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 видовете, от които могат да бъдат добивани желатин и колаген, са разделени на четири категории. За обработените суровини за производството на желатин и колаген такова разделение е направено в част V от същото приложение. В посочените части Тайван не е вписан за целите на вноса на желатин или колаген, получени от домашни птици, включително щраусоподобни и пернат дивеч, нито за вноса на обработени суровини за производството на посочения вид желатин или колаген.

(3)

Тайван отговаря на условията за вписване за целите на вноса в Съюза на посочените видове желатин и колаген и на вноса на обработени суровини за производството на посочения вид желатин или колаген, установени в Регламент (ЕО) № 854/2004, поради което следва да бъде включен в съответния списък в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759.

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 следва да бъде съответно изменен.

(5)

С цел да се избегнат смущения при вноса след датата, посочена в член 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759, настоящият регламент следва да влезе в сила на третия ден след публикуването му.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 се изменя, както следва:

а)

В част III раздел Б се заменя със следното:

„РАЗДЕЛ Б

Желатин и колаген, получени от домашни птици, включително щраусоподобни и пернат дивеч

Третите държави и териториите, изброени в част 1, колона 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, и следните държави и територии:

КОД НА ДЪРЖАВАТА ПО ISO

ДЪРЖАВА/ТЕРИТОРИЯ

TW

Тайван“

б)

В част V раздел Б се заменя със следното:

„РАЗДЕЛ Б

Обработени суровини от домашни птици, включително щраусоподобни и пернат дивеч

Третите държави и териториите, изброени в част 1, колона 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, и следните държави и територии:

КОД НА ДЪРЖАВАТА ПО ISO

ДЪРЖАВА/ТЕРИТОРИЯ

TW

Тайван“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията от 28 април 2016 г. за съставяне на списъци на трети държави, части от трети държави и територии, от които държавите членки разрешават въвеждането в Съюза на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, за определяне на изисквания за сертификати, за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 и за отмяна на Решение 2003/812/ЕО (ОВ L 126, 14.5.2016 г., стр. 13).


Top