Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1617

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1617 на Комисията от 8 септември 2016 година за предоставяне на дерогация за референтната 2016 година от член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на размера на авансовите плащания при директни плащания и при мерки за развитие на селските райони, свързани с площи и животни, и от член 75, параграф 2, първа алинея от същия регламент по отношение на директните плащания

C/2016/5664

OJ L 242, 9.9.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1617/oj

9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 242/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1617 НА КОМИСИЯТА

от 8 септември 2016 година

за предоставяне на дерогация за референтната 2016 година от член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на размера на авансовите плащания при директни плащания и при мерки за развитие на селските райони, свързани с площи и животни, и от член 75, параграф 2, първа алинея от същия регламент по отношение на директните плащания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 75, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, от 16 октомври до 30 ноември държавите членки може да отпускат авансови плащания в размер до 50 % за директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) и до 75 % — за свързани с площи и животни мерки за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(2)

Съгласно член 75, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 плащанията, посочени в параграф 1 от същия член, включително авансовите плащания при директни плащания, не се извършват, преди да са приключили административните проверки и проверките на място, които се осъществяват съгласно член 74 от същия регламент. Що се отнася до свързаните с площи и животни мерки за подпомагане по програмите за развитие на селските райони обаче, член 75, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 допуска авансовите плащания да се извършват след приключването на административните проверки по член 59, параграф 1 от същия регламент.

(3)

Продължаващото сериозно икономическо положение в някои селскостопански сектори, и по-специално на пазара на мляко и млечни продукти, все още предизвиква значителни финансови затруднения и проблеми с паричните потоци за бенефициерите.

(4)

Освен това административните трудности, констатирани през първата година на изпълнение на новата нормативна уредба за схемите за директни плащания и мерките за развитие на селските райони, продължават да се срещат в някои държави членки и са били причина за забавянето в някои държави членки на плащанията към бенефициерите за референтната 2015 година.

(5)

Поради това необичайно стечение на обстоятелствата и произтичащите от тях финансови затруднения за бенефициерите е необходимо да се потърси разрешение за тези трудности посредством дерогация от член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за да може за референтната 2016 г. да се позволи на държавите членки да изплащат в по-висока степен на бенефициерите авансови плащания.

(6)

Освен това поради новите изисквания, свързани с подготовката на процеса за подаване на заявления за референтната 2016 година, имаше забавяне при администрирането на единното заявление, заявленията за помощ и исканията за плащане, както и на заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане. Вследствие на това е вероятно необходимите проверки да приключат по-късно от обичайното.

(7)

Следователно е необходимо да се предостави дерогация от член 75, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за да се позволи авансовите плащания при директни плащания да се извършват след приключването на административните проверки, посочени в членове 28 и 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (4). Задължително изискване обаче е тази дерогация да не е в ущърб на доброто финансово управление, както и да се осигури достатъчна степен на увереност. От своя страна, държавите членки, които използват тази дерогация, са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да се избегнат надплащания и евентуалните недължимо платени суми да се съберат действително и бързо. Също така използването на дерогацията следва да е включено в декларацията за управлението, предвидена в член 7, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за финансовата 2017 година.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове, на Комитета по директните плащания и на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на референтната 2016 година държавите членки може да отпускат авансови плащания в размер до 70 % при директните плащания, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013, и в размер до 85 % при подпомагането по програмите за развитие на селските райони, посочено в член 67, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 2

Чрез дерогация от член 75, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на референтната 2016 година държавите членки може да отпускат авансови плащания при директните плащания, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013, след приключване на административните проверки, предвидени в член 74 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 3

За държавите членки, които прилагат член 2 от настоящия регламент, декларацията за управлението, предвидена в член 7, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за финансовата 2017 година съдържа потвърждение, че са избегнати надплащания на бенефициерите и че евентуалните недължимо платени суми са събрани действително и бързо въз основа на проверка на цялата необходима информация.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 септември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(3)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).


Top