EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1615

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1615 на Комисията от 8 септември 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/559 по отношение на периода, за който са разрешени споразуменията и решенията относно планирането на производството в сектора на млякото и млечните продукти

C/2016/5661

OB L 242, 9.9.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1615/oj

9.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 242/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1615 НА КОМИСИЯТА

от 8 септември 2016 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/559 по отношение на периода, за който са разрешени споразуменията и решенията относно планирането на производството в сектора на млякото и млечните продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 223, параграф 3, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В допълнение към поредицата от извънредни мерки за справяне с трудната ситуация на пазара в сектора на млякото и млечните продукти, взети на основание на член 219 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/559 на Комисията (2) тя разреши доброволни споразумения и решения за планиране на производството в сектора на млякото и млечните продукти на признати организации на производители, на техните асоциации и признати междубраншови организации, а с Делегиран регламент (ЕС) 2016/558 на Комисията (3) — за кооперациите и другите форми на организации на производителите в сектора на млякото и млечните продукти за период от шест месеца, считано от 13 април 2016 г.

(2)

До момента няма информация за съвместно споразумение или решение, тъй като секторът се нуждае от време, за да се подготви за използването на този нов инструмент, като същевременно млекопреработвателната промишленост продължава да е изправена пред сериозен дисбаланс на пазара поради несъответствието между търсенето и предлагането в световен мащаб, за което играе роля удължаването до края на 2017 г. на действието на руската забрана за внос на селскостопански продукти и храни с произход от Съюза.

(3)

Изкупните цени на млякото паднаха с 8 % през 2015 г. и с още 15 % през първите пет месеца на 2016 г. През май 2016 г. средната цена на млякото в Съюза беше с 22 % по-ниска от средната стойност за последните пет години. Едновременно с това разликите в цените между отделните държави членки се увеличиха още повече, като някои държави членки съобщават за цени с 30 % по-ниски от средните за Съюза. Според наличните пазарни анализи до края на 2017 г. не се очаква значително намаление в обема на производството.

(4)

С цел да се помогне млекопроизводителната промишленост да намери наново баланс при съществуващото сериозно нарушение на равновесието на пазара и да се подкрепи необходимото приспособяване след изтичането на срока на квотите за мляко, е целесъобразно да се разрешат доброволните споразумения и решения, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/559 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/558, за допълнителен период от шест месеца. Тъй като условията, както и материалноправният и географският обхват, посочени в член 222, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, а така също и съответните задължения за уведомяване, вече са уточнени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/559, е целесъобразно да се измени посоченият регламент за изпълнение.

(5)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/559 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Предвид сериозния пазарен дисбаланс и необходимостта да се гарантира последователност и правна сигурност, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/559 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Без да се засягат разпоредбите на член 152, параграф 3, буква б), подточка i) и член 209, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, на признатите организации на производители, на техните асоциации и на признатите междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти се разрешава:

а)

за период от шест месеца, считано от 13 април 2016 г. или 13 октомври 2016 г., да сключват доброволни съвместни споразумения и да вземат общи решения с валидност съответно най-късно до 12 октомври 2016 г. или 12 април 2017 г. относно планирането на количеството мляко, което ще бъде произведено; или

б)

да удължат срока на валидност на тези сключени споразумения или взети решения по време на периода, започващ на 13 април 2016 г., за срок най-късно до 12 април 2017 г.“

2)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Не по-късно от 25 дни след края на всеки шестмесечен период, посочен в член 1, съответните организации на производители, асоциации или междубраншови организации съобщават на компетентния орган, посочен в параграф 1 от настоящия член, реално обхванатия от споразуменията или решенията обем на производството.“

б)

в параграф 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

не по-късно от 30 дни след края на всеки шестмесечен период, посочен в член 1 — преглед на споразуменията и решенията, приложени по време на този период.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 септември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/559 на Комисията от 11 април 2016 г. за разрешаване на споразуменията и решенията относно планирането на производството в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ L 96, 12.4.2016 г., стр. 20).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/558 на Комисията от 11 април 2016 г. за разрешаване на споразумения и решения на кооперации и други видове организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти относно планирането на производството (ОВ L 96, 12.4.2016 г., стр. 18).


Top