EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1387

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1387 на Комисията от 9 юни 2016 година за изменение на приложение I и приложение III към Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета, след като е сключено споразумение за доброволно партньорство с Индонезия за Схема за разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейския съюз

C/2016/3438

OJ L 223, 18.8.2016, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1387/oj

18.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1387 НА КОМИСИЯТА

от 9 юни 2016 година

за изменение на приложение I и приложение III към Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета, след като е сключено споразумение за доброволно партньорство с Индонезия за Схема за разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 година за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност (1), и по-специално член 10, параграф 1 и параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за доброволно партньорство (VPA) между Европейския съюз и Република Индонезия (наричано по-долу „Споразумението“) бе ратифицирано от Страните и влезе в сила на 1 май 2014 г.

(2)

В член 14, параграф 5, буква д) от споразумението е предвидено, че създаденият съгласно споразумението Съвместен комитет по изпълнението (СКИ) се споразумява за датата, от която започва да се прилага Схемата за разрешителни FLEGT, след като е направена оценка на работата на Индонезийската система за осигуряване на законността на дървесината (СОЗД) въз основа на критериите, определени в приложение VIII към същото споразумение.

(3)

Заключението от съвместното независимо оценяване на Индонезийската СОЗД е, че Индонезийската СОЗД е стабилна система и отговаря на критериите за оценка на нейната функционалност, посочени в приложение VIII към споразумението.

(4)

Двете Страни по споразумението сега са в състояние да вземат решение за началната дата на функционирането на Схемата за разрешителни FLEGT за Индонезия.

(5)

С оглед да бъде стартирано действието на Схемата за разрешителни FLEGT за Индонезия е необходимо първо да бъдат изменени приложение I и приложение III към Регламент (ЕО) № 2173/2005, така че Република Индонезия и нейното Информационно звено за разрешителните да бъдат включени в списъка на „Страни партньори и техните определени издаващи разрешителни органи“ в приложение I, както и в списъка в приложение III на продуктите, обхванати от Схемата за разрешителни FLEGT „Дървени материали, за които се прилага схемата на разрешителни в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) само във връзка със съответните страни партньори“.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 2173/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 2173/2005 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Приложение III към Регламент (ЕО) № 2173/2005 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 15 ноември 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I и приложение III към Регламент (ЕО) № 2173/2005 се изменят, както следва:

1)

В приложение I се вмъква следната таблица:

„Страна партньор

Определени лицензиращи органи

РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ

Информационно звено за разрешителните (Licence Information Unit) (1)

Ministry of Environment and Forests

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2

Jln. Gatot Subroto — Senayan

Jakarta — Pusat — Indonesia — 10270

Телефон: +62 21 5730268/269

Факс: +62 21 5737093

Електронна поща: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com

2)

В приложение III се вмъква следната таблица:

„Страна партньор

Позиция по ХС

Описание

РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ

ГЛАВА 44

 

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на [трески] или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, [пелети] или в подобни форми.

4401 21

Дървен материал на [трески] или частици – – иглолистен

ex 4401 22

Дървен материал на [трески] или частици – – неиглолистен (не от бамбук или ратан)

4403

Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник. (Забранен за износ съгласно индонезийското законодателство. Съгласно член 3, параграф 3 от Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал (наричано по-долу тук „VPA ЕС — Индонезия“) (2), продуктите по този код от ХС не могат да бъдат разрешени по FLEGT и следователно не могат да бъдат внасяни в ЕС).

ex 4404 10

Дървени пръчки, ленти и други подобни – от иглолистен дървен материал

ex 4404 20

Дървени пръчки, ленти и други подобни – – от неиглолистен дървен материал – – Дървени пръчки

ех44 04

Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози и подобни; цепени колчета за връзване на лози и подобни; заострени колове и колчета от дървен материал, небичен надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит и нито обработен по някакъв друг начин дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки на инструменти или други подобни. (Забранени за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от VPA ЕС — Индонезия, на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в ЕС).

4406

Дървени траверси за железопътни или подобни линии. (Забранени за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от VPA ЕС — Индонезия, на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в ЕС).

ex 4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm.

ex 4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, нерендосан, нешлайфан или несъединен клинозъбно, с дебелина над 6 mm. (Забранен за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от VPA ЕС — Индонезия, на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в ЕС).

 

Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm

4408 10

От иглолистен дървен материал

4408 31

Тъмночервено меранти, светлочервено меранти, меранти бакау

4408 39

Други, с изключение на продукти от иглолистен дървен материал, тъмночервено меранти, светлочервено меранти, меранти бакау

ex 4408 90

Други, с изключение на иглолистните и тропическите дървесни видове, посочени в забележка 2 към подпозициите от настоящата глава (не от бамбук или от ратан)

 

Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, несглобени), профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен.

4409 10

От иглолистен дървен материал

ex 4409 29

От неиглолистен дървен материал – други (не от ратан)

 

Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented strand board“ (OSB) и подобни плочи (например „waferboards“) от дървен материал или от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества

ex 4410 11

От дърво – – Плочи от дървесни частици (не от бамбук или ратан)

ex 4410 12

От дърво – – Плочи, наречени „oriented strand board“ (OSB) (не от бамбук или от ратан)

ex 4410 19

От дърво – – Други (не от бамбук или от ратан)

ex 4411

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества (не от бамбук или ратан)

 

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал

4412 31

Друг шперплат, съставен изключително от дървесни листове (различни от бамбука), с единична дебелина, непревишаваща 6 mm: – – С най-малко един външен пласт от тропическите дървесни видове, посочени в забележка 2 към подпозициите на настоящата глава

4412 32

Друг шперплат, съставен изключително от дървесни листове (различни от бамбука), с единична дебелина, непревишаваща 6 mm: – – Други, с най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния

4412 39

Друг шперплат, съставен изключително от дървесни листове (различни от бамбука), с единична дебелина, непревишаваща 6 mm: – – Други

ex 4412 94

Други: – – С дъсчена, летвена или лентова сърцевина (не от ратан)

ex 4412 99

Други: – – Други: – – – Barecore (слепени дървесни отпадъци) (не от ратан) и – – – Други (не от ратан)

ex 4413

„Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили (не от бамбук или ратан)

ex 4414

Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни артикули (не от бамбук или ратан)

ex 4415

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители от дърво; дървени подпори за палети (не от бамбук или от ратан)

ex 4416

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, включително заготовките за дъги (не от бамбук или ратан)

ex 4417

Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, от дървен материал; калъпи и опъвачи за обувки, от дървен материал (не от бамбук или ратан)

ex 4418

Дърводелски изделия и части за конструкции от дърво, включително порестите дървесни плочи, съединени плочи за подови настилки и покривните шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал (не от бамбук или от ратан)

ex 4419

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал (не от бамбук или ратан)

 

Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски изделия и други подобни, от дървен материал.

ex 4420 90

Други – – Дървен материал под формата на дървени трупи или квадратни трупи с прост процес по повърхността, скулптирани или фино резбовани или боядисани, без значителна добавена стойност и без значителна промяна във формата (ХС ex 4420909000 в Индонезия) (Забранен за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от VPA ЕС — Индонезия, на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в ЕС).

 

Други изделия от дървен материал

ex 4421 90

Други – – Кибритени клечки (не от бамбук или ратан), и – – Други – – – Павета от дървени трупчета (не от бамбук или ратан)

ex 4421 90

Други – – Други – – – Дървен материал под формата на дървени трупи или квадратни трупи с прост процес по повърхността, скулптирани или фино резбовани или боядисани, без значителна добавена стойност и без значителна промяна във формата (ХС ex 4421909900 в Индонезия) (Забранен за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от VPA ЕС — Индонезия, на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в ЕС).

ГЛАВА 47

 

Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; оползотворена (отпадъци и остатъци) хартия или картон:

4701

Механична дървесна маса

4702

Химична дървесна маса за разтваряне

4703

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне.

4704

Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне

4705

Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и химична обработка

ГЛАВА 48 (3)

ex 4802

Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от хартиите от № 4801 или 4803 ; хартии и картони, произведени на отделни листове (ръчно отлята хартия) (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4803

Хартии от видовете, използвани за направа на тоалетна хартия, на салфетки за почистване на грим, на хартии за подсушаване на ръцете, на салфетки или на подобни хартии за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба; целулозна вата и платна от целулозни влакна, дори крепирани, плисирани, релефно щамповани, перфорирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или напечатани, на роли или на листове (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4804

Крафт хартии и крафт картони, непромазани, на роли или на листове, различни от тези в № 4802 или 4803 (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4805

Други хартии и картони, непромазани, на роли или на листове, непретърпели допълнителна преработки или обработки, различни от посочените в забележка 3 от настоящата глава(с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4806

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листове (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4807

Композитни хартии и картони, плоско съединени чрез слепване, непокрити, нито импрегнирани, дори вътрешно подсилени, на роли или на листове (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4808

Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залепване), крепирани, плисирани, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листове, различни от хартиите от № 4803 (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4809

Индиго хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или типографска хартия (включително покритите, намазаните или импрегнираните хартии за восъчни листове (циклостилни хартии) или за офсетни плаки), дори напечатани, на роли или на листове (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4810

Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, с изключение на всякакво друго покритие, дори повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4811

Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от продуктите от № 4803 , 4809 или 4810 (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4812

Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4813

Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4814

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4816

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или типографска хартия (различни от включените в № 4809 ), комплекти от восъчни (циклостилни) листове и офсетни плаки от хартия, дори в кутии (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4817

Пликове, листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция, от хартия или картон; кутии, папки и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4818

Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или платна от целулозни влакна от видовете, използвани за домакински или санитарни цели, на роли с широчина, непревишаваща 36 cm, или нарязани във формат; носни кърпички, салфетки за почистване на грим, за подсушаване на ръцете, покривки, салфетки за маса, спални чаршафи и подобни домакински, тоалетни, хигиенни или болнични артикули, облекло и допълнения към облеклото, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни влакна (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4821

Етикети от хартия или картон от всички видове, напечатани или не (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4822

Барабани, макари, масури, шпули и други подобни, от хартиена маса, хартия или картон, дори перфорирани или втвърдени (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ex 4823

Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, изрязани на формати; други изделия от хартиена маса, хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ГЛАВА 94

 

Мебели за сядане (с изключение на тези от № 9402 ), дори превръщащи се на легла, и техните части

9401 61

Други мебели за сядане с рамки от дърво: – – Тапицирани

9401 69

Други мебели за сядане с рамки от дърво: – – Други

 

Други мебели и техните части

9403 30

Мебели от дърво от видовете, използвани в канцелариите

9403 40

Мебели от дърво от видовете, използвани в кухните

9403 50

Мебели от дърво от видовете, използвани в спалните

9403 60

Други мебели от дърво

ex 9403 90

Части: – – Други (ХС 9403 90 90 в Индонезия)

 

Сглобяеми конструкции

ex 9406 00

Други сглобяеми конструкции: – – От дърво (ХС 9406 00 92 в Индонезия)

ГЛАВА 97

 

Оригинални гравюри, щампи и литографии.

ex 9702 00

Дървен материал под формата на дървени трупи или квадратни трупи с прост процес по повърхността, скулптирани или фино резбовани или боядисани, без значителна добавена стойност и без значителна промяна във формата (ХС ex 9702000000 в Индонезия) (Забранен за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от VPA ЕС — Индонезия, на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в ЕС).


(1)  Съгласно член 4, параграф 4 от споразумението за доброволно партньорство Индонезия е създала информационно звено за разрешителните (ИЗР), което да служи като контактен пункт за комуникациите между компетентните органи на държавите членки на ЕС и индонезийските лицензиращи органи. ИЗР представлява звено за информационен мениджмънт, което валидира информацията относно издаването на документ V-Legal/разрешително FLEGT. ИЗР отговаря също така за обмена на обща информация на СОЗД и получава и съхранява данни и информация за издаването на сертификати за законност и на разрешителни FLEGT. То също така отговаря на запитвания от страна на компетентните органи на търговските партньори и заинтересованите страни. Някои от проверяващите органи, които са органи за оценка на съответствието, акредитирани от Индонезийския национален акредитационен орган (KAN), са оправомощени от индонезийското Министерство на горското стопанство и околната среда да действат като лицензиращи органи и са под неговия надзор. Актуален списък на оправомощените лицензиращи органи може да се получи от ИЗР, а също така е на разположение чрез следния линк: http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvlk.“

(2)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 252.

(3)  Хартиените продукти с произход от недървесни или рециклирани материали са придружени с официално писмо от индонезийското Министерство на промишлеността, с което се потвърждава използването на недървесни или рециклирани материали. За подобни продукти няма да се издават разрешителни FLEGT.“


Top