EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1329

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1329 на Комисията от 29 юли 2016 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху регистрирания внос на някои студеновалцувани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация

C/2016/4795

OB L 210, 4.8.2016, p. 27–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1329/oj

4.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 210/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1329 НА КОМИСИЯТА

от 29 юли 2016 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху регистрирания внос на някои студеновалцувани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 10, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Въведение

(1)

На 14 май 2015 г. след получена жалба от Европейската асоциация на стоманопроизводителите („Eurofer“ или „жалбоподателя“) Европейската комисия („Комисията“) започна антидъмпингово разследване по отношение на вноса в Съюза на някои плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, или от други легирани стомани, с изключение на неръждаема стомана, с всякаква широчина, студеновалцувани, неплакирани, нито покрити, само студеновалцувани („студеновалцувани плоски продукти от стомана“), с произход от Китайската народна република („КНР“) и Руската федерация („Русия“) (заедно наричани „засегнатите държави“) въз основа на член 5 от основния регламент.

(2)

На 12 ноември 2015 г. жалбоподателят подаде искане за налагане на регистрационен режим в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент. С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2325 на Комисията (2) („регламента относно регистрационния режим“) Комисията въведе регистрационен режим за вноса на някои студеновалцувани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация. В съответствие с член 1, параграф 2 от посочения регламент всички заинтересовани страни бяха приканени да изложат становищата си в писмен вид, да представят подкрепящи доказателства или да поискат да бъдат изслушани в рамките на определен срок. Коментари относно регистрационния режим бяха получени от жалбоподателя, Асоциацията на производителите на желязо и стомана в Китай (CISA), Министерството на икономическото развитие на Руската федерация, руски производители износители, вносители и/или потребители.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/181 на Комисията (3) Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на някои студеновалцувани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация.

(4)

Окончателният анализ и заключения на Комисията по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза, са описани подробно в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1328 на Комисията (4) („окончателния регламент“). Настоящият регламент разглежда само въпроса за регистрационния режим, коментарите, получени във връзка с него, и налагането с обратна сила на въпросното антидъмпингово мито.

2.   Процедура по отношение на обратната сила след налагането на временните мерки

(5)

С цел да се установи дали прилагането с обратна сила на окончателните мита е оправдано Комисията анализира потреблението, цените, вноса и обема на продажбите преди и след започване на разследването. В рамките на този анализ Комисията разпрати също така въпросници на вносителите и/или потребителите на разглеждания продукт по отношение на обема на вноса, цените на вноса и запасите в периода след разследвания период, т.е. от 1 април 2015 г. до 31 януари 2016 г. Отговори бяха получени от 22 несвързани и свързани вносители и/или ползватели. Освен това на жалбоподателя и на петимата производители от Съюза, включени в извадката, бяха изпратени въпросници относно продажбите в периода след разследвания период, т. е. от 1 април 2015 г. до 31 януари 2016 г. Отговори бяха получени от жалбоподателя и от всички производители от Съюза, включени в извадката.

(6)

С цел проверка на отговорите на въпросниците, посочени в съображение 5 по-горе, бяха извършени проверки на място на данните, представени от следните страни:

а)

производители от Съюза

ThyssenKrupp Germany, Duisburg, Германия

ArcelorMittal Belgium NV, Ghent, Белгия

ArcelorMittal Sagunto SL, Puerto de Sagunto, Испания

б)

несвързани вносители/ползватели

Duferco SA, Lugano, Швейцария

Marcegaglia Carbon Steel, Mantova, Италия.

(7)

На 3 май 2016 г. по искане на Eurofer беше проведено изслушване от служителя по изслушванията при търговските процедури. Това изслушване беше проведено в рамките на антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на някои студеновалцувани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация, като един от повдигнатите въпроси беше евентуалното събиране с обратна сила на окончателното антидъмпингово мито.

(8)

По искане на вносителите службите на Комисията проведоха и две изслушвания относно въпроса за събирането с обратна сила на антидъмпинговото мито.

(9)

Комисията информира всички страни за основните факти и съображения, въз основа на които възнамерява да наложи окончателно антидъмпингово мито върху регистрирания внос на студеновалцувани плоски продукти от стомана („допълнителното оповестяване“). На страните беше даден срок, в който да представят своите коментари във връзка с допълнителното оповестяване. Коментарите, представени от заинтересованите страни, бяха разгледани и взети под внимание, когато това бе счетено за целесъобразно.

(10)

След допълнителното оповестяване няколко страни представиха коментари. На 15 юни 2016 г. група вносители беше изслушана от служителя по изслушванията при търговските процедури. След това изслушване една заинтересована страна представи коментари по забележките, представени след изслушването.

Б.   НАЛАГАНЕ С ОБРАТНА СИЛА НА АНТИДЪМПИНГОВИ МИТА

1.   Общи принципи относно регистрационния режим и налагането с обратна сила на антидъмпингови мита

(11)

В съответствие със съобщението „Стоманодобив: запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа“ (5) Комисията гарантира, че секторът получава реална помощ доста преди да бъдат наложени временни мерки. Това се постига чрез регистрирането на вноса преди приемането на временните мерки. Това дава възможност на Комисията да наложи с обратна сила окончателни антидъмпингови мита три месеца преди приемането на временните мерки, ако са изпълнени съответните правни условия. Тези правни условия са определени в член 10, параграф 4 и член 14, параграф 5 от основния регламент, които се основават на членове 10.6 и 10.7 от Антидъмпинговото споразумение на СТО („АДС на СТО“).

(12)

Тези правни условия установяват двустепенен механизъм, за да се гарантира, че коригиращият ефект на окончателното антидъмпингово мито, което ще бъде приложено, няма да бъде намален.

(13)

Тъй като това е първият случай, при който е установено, че са изпълнени условията за събиране с обратна сила на антидъмпингови мита, Комисията счита, че е необходимо подробно да обясни методологията, която беше приложена, за да се достигне до това заключение.

(14)

Първата стъпка, която се основава върху идеята за предотвратяване отслабването на коригиращия ефект на митата, е регистрационния режим съгласно член 14, параграф 5 от основния регламент и член 10.7 от АДС на СТО, като при нея наред с регистрацията на вноса също така се уведомяват заинтересованите страни и по-специално вносителите, че в случай че материалноправните условия бъдат изпълнени, окончателните мита могат да се събират с обратна сила. Втората стъпка, в случай че превантивната стъпка не успее да запази коригиращия ефект на окончателните мита, е налагането с обратна сила на антидъмпингови мита за продукти, които са въведени за потребление преди не повече от 90 дни преди датата на прилагане на временните мерки, но не и преди датата на започване на разследването в съответствие с член 10, параграф 4 от основния регламент и член 10.6 от АДС на СТО.

(15)

Всяка една от тези две стъпки може да бъде предприета само когато са изпълнени условията, определени в член 10, параграф 4 от основния регламент и член 10.6 от АДС на СТО.

(16)

Комисията счита за уместно да определи начина, по който тълкува и прилага условията „допълнително съществено нарастване на вноса“ и „вероятност от съществено намаляване на коригиращия ефект на окончателното антидъмпингово мито“, посочени в член 10, параграф 4, буква г) от основния регламент, при вземането на решение за налагане с обратна сила на антидъмпингови мита.

(17)

Второто от двете алтернативни условия на член 10, параграф 4, буква в) от основния регламент винаги ще бъде изпълнено в момента, когато известието за започване на процедурата бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Поради това не е необходимо да се предоставя допълнително разяснение на член 10, параграф 4, буква в) от основния регламент.

(18)

Член 10, параграф 4, буква г) от основния регламент предвижда следното:

„в допълнение към нивото на внос, причинил вреда през разследвания период се наблюдава допълнително съществено нарастване на вноса, който с оглед на времетраенето, обема и други фактори, е вероятно съществено да намали изравнителния ефект на окончателното антидъмпингово мито, което трябва да се приложи“.

(19)

Комисията тълкува член 10, параграф 4, буква г) от основния регламент като определящ две условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може Комисията да наложи окончателното антидъмпингово мито с обратна сила (в допълнение към условията, определени в член 10, параграф 4, буква в) от основния регламент и в основния текст на член 10, параграф 4, разглеждан във връзка с член 14, параграф 5 от основния регламент). Тези две условия са следните:

а)

в допълнение към нивото на вноса, причинил вреда през разследвания период, се наблюдава допълнително съществено нарастване на вноса; и

б)

това допълнително съществено нарастване на вноса, с оглед на момента, в който се извършва, своя обем и други обстоятелства, е вероятно съществено да намали коригиращия ефект на окончателното антидъмпингово мито, което трябва да се приложи.

1.1.   Допълнително съществено нарастване на вноса

(20)

За да може да бъде взето каквото и да било решение относно това дали е налице допълнително съществено нарастване на вноса, е необходима съпоставка на данните (6). В това отношение е необходимо да се определи какви периоди от време трябва да бъдат съпоставени.

1.1.1.   Периоди, които трябва да бъдат съпоставени

(21)

От една страна, в основния регламент се посочва равнището на вноса по време на разследвания период. От друга страна, думите „допълнително“ и „в допълнение към“ предполагат, че равнището на вноса през разследвания период следва да бъде съпоставено с равнището на вноса след разследвания период.

(22)

Същевременно периодът, който трябва да бъде съпоставен с разследвания период, не може да започва преди да е изпълнено едно от двете алтернативни условия в член 10, параграф 4, буква в) от основния регламент. Доколкото вносителите научават за вероятния дъмпинг едва с публикуването на известието за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз, този момент следва да бъде взет като начална точка на втория период.

(23)

Цялостният анализ има за цел да оцени дали са изпълнени условията за прилагане на митото преди датата на прилагане на временните мерки. Поради това последният период следва да завършва с налагането на временните мерки, от който момент регистрационният режим на вноса (7) престава да се прилага.

(24)

Статистическите данни за вноса са налични само на месечна основа. Поради това Комисията ще използва за последния период данните за пълния календарен месец след публикуването на известието за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз, когато започването на процедурата води до осведомяване на вносителите. Когато базата за осведомяване на вносителите е различна, например същите са осведомени за факта поради наличието на дъмпинг през продължителен период от време, този период би бил месецът след събитието, довело до осведомяване, като най-ранният такъв месец би бил първият пълен месец след разследвания период. Що се отнася до крайната точка, Комисията може да я заложи в две положения: едното — включващо месеца, през който започват временните мерки, а другото — изключващо този месец.

(25)

Обикновено Комисията установява средномесечно равнище на вноса за целия разследван период, който по принцип е с продължителност 12 месеца, и средномесечно равнище на вноса между момента на осведомяване и временните мерки. Началната и крайната точка за последните средни стойности се определят както е обяснено в предходния параграф.

(26)

Освен това Комисията установява и промените във вноса в абсолютни стойности, тяхното въздействие върху промените в запасите от продукта и върху пазарните дялове, както и потреблението на продукта по време на разглеждания период.

1.1.2.   Степен на нарастване, която следва да се квалифицира като съществена

(27)

Решението за това следва да се основава на анализ на всеки отделен случай. В допълнение към съпоставянето на месечните среднопретеглени стойности Комисията ще вземе предвид и всички други имащи отношение съображения. Това са по-специално: развитието на общото потребление на разглеждания продукт в Съюза, развитието на запасите и развитието на пазарните дялове. Следователно, анализът следва да бъде в две части — в абсолютен размер и като относителна стойност. Сравнението между горните две средномесечни стойности следователно е важен, но не непременно решаващ елемент при определянето на това дали по-нататъшното нарастване на вноса е „съществено“.

1.1.3.   Обосновка на този подход

(28)

Внос, който се въвежда в Съюза преди началото на регистрационния режим, в никакъв случай не може да бъде обект на антидъмпингови мита. Той обаче е от значение, за да се определи дали има вероятност вносът, който се въвежда на територията на Съюза след регистрационния режим, да намали коригиращия ефект на митата, поради следната причина. Поради наличието на запаси, а също така и поради други причини, коригиращият ефект на митата (т.е. увеличение на цената на внасяните продукти поради увеличение на цените им или поради налагането на митото) никога не настъпва незабавно, а е налице едва когато запасите бъдат продадени. Допълнителното съществено нарастване на вноса преди регистрационния режим обикновено следва да доведе до значително увеличение на запасите. Това означава, че коригиращият ефект на митата се забавя допълнително в сравнение със ситуация, когато запасите са нормални. Всеки допълнителен внос между регистрационния режим и временните мерки, който се прибавя към запасите, които значително надхвърлят нормалното равнище, може допълнително да забави коригиращия ефект.

1.2.   Съществува вероятност нарастването на вноса сериозно да отслаби коригиращия ефект на митата.

(29)

Втората стъпка е да се определи дали има вероятност това увеличение съществено да намали коригиращия ефект на окончателното мито, което трябва да се приложи. Използването на думите „има вероятност да“ означава, че това е ориентиран към бъдещето анализ. Този анализ винаги ще бъде анализ на отделните конкретни случаи, резултатът от който ще зависи от конкретните обстоятелства във всеки един случай, при който е бил разпореден регистрационен режим на вноса с оглед на налагане на мита с обратна сила.

(30)

Този анализ следва да вземе предвид, наред с другото, последиците от вноса, въведен в Съюза между регистрационния режим и временните мерки. Когато не е извършен внос или е извършен само незначителен внос, регистрационният режим е достатъчен, за да се избегнат допълнителни щети за промишлеността на Съюза. Следователно в общия случай не съществува обосновка за прилагането на втората стъпка, а именно налагането с обратна сила.

(31)

При оценяването на това дали съществува вероятност въздействието на вноса, влязъл в Съюза между регистрационния режим и временните мерки, сериозно да отслаби коригиращия ефект на митата, Комисията може да анализира по-специално следните фактори:

а)

обема на вноса;

б)

момента, в който се извършва вносът;

в)

цените на вноса;

г)

други важни обстоятелства: Комисията ще анализира, наред с другото, следните други обстоятелства:

i)

наличности от внесения продукт преди регистрационния режим;

ii)

тенденция при цените на внесения продукт от осведомяването за него до временните мерки;

iii)

промени в схемите на търговия, сочещи опити за заобикаляне на регистрационния режим.

1.3.   Натрупване

(32)

При разследвания, засягащи повече от една държава, дали вносът от тези държави ще се кумулира за целите на анализа, описан в точка 1.1 и точка 1.2 по-горе, ще зависи от това дали Комисията е взела в основното антидъмпингово разследване решение да кумулира този внос.

2.   Приложение спрямо разглеждания случай

(33)

Регистрационният режим се отнася до внос, който е осъществен между 12 декември 2015 г. и датата на налагане на временните антидъмпингови мерки, а именно 12 февруари 2016 г. По време на този период вносът от засегнатите държави е бил около 165 000 тона.

(34)

Както е посочено в съображение 5 по-горе, информацията е предоставена от жалбоподателя, от всички включени в извадката производители от Съюза и от 22 несвързани и свързани вносители и/или ползватели. Техният внос представлява 46 % от целия внос от засегнатите държави през периода, за който са събрани данните, а именно от април 2015 г. до януари 2016 г.

(35)

С цел да вземе решение относно това дали са налице основания за събиране с обратна сила на митата Комисията направи оценка на критериите, изложени в член 10, параграф 4 от основния регламент.

(36)

Бяха представени коментари по отношение на регистрационния режим на вноса, както и относно възможното прилагане с обратна сила на антидъмпинговите мерки, като същите са анализирани по-долу.

2.1.   Данни за дъмпинг или осведомяване за дъмпинг или вреда от страна на вносителя

(37)

Съгласно член 10, параграф 4, буква в) от основния регламент трябва да „има данни за дъмпинг, осъществяван за продължителен период от време, или че вносителят е знаел или е бил длъжен да знае за дъмпинга, като степен на съществуване и на твърдяна или действителна вреда“. В настоящия случай Комисията счита, че поради причините, обяснени по-горе в съображение 17 и по-долу, към датата на започване на разследването вносителите са били наясно или е следвало да бъдат наясно с дъмпинга с оглед на степента на дъмпинга и вреда, за които се твърди, че съществуват, или за които е установено, че съществуват.

(38)

Един от вносителите заяви, че prima facie доказателствата за дъмпинг в жалбата не са достатъчни, за да покажат, че вносителите са били наясно или е следвало да бъдат наясно с дъмпинга с оглед на степента на дъмпинга и вреда, за които се твърди, че съществуват, или за които е установено, че съществуват. По-конкретно, тази заинтересована страна отбеляза, че, от една страна, жалбата не представлява сама по себе си убедително доказателство, че действително е бил налице дъмпинг. На второ място, ако се приеме, че изложените в жалбата доказателства са достатъчни, за да се заключи, че вносителите е следвало да знаят за дъмпинга, налагането на митата с обратна сила би било възможно при всяко едно разследване. И накрая, заинтересованата страна заяви, че твърдението на Eurofer, че наличието на дъмпинг не може да не бъде известно на вносителите предвид изключително ниските цени на китайския и руския внос, е подвеждащо, тъй като цените, за които се твърди, че са ниски, сами по себе си не доказват, че е имало дъмпингов внос.

(39)

Друга заинтересована страна отбеляза, че Eurofer не е предоставил публикации от пресата или друга публично налична информация, достъпна за вносителите от Съюза на студеновалцувани плоски продукти от стомана, която да се отнася до дъмпинг, упражняван от страна на китайските производители на конкретни студеновалцувани плоски продукти от стомана. Същата страна подчерта, че предоставените статии от пресата са за стоманодобива по принцип, а не конкретно за студеновалцувани плоски продукти от стомана. Освен това публикациите в индийската и американската преса, предоставени от Eurofer, нямат отношение към осведомяването на вносителите в Съюза.

(40)

На първо място, важно е да се подчертае, че осведомяването на вносителите, посочено в член 10, параграф 4, буква в) от основния регламент, се отнася до степента на дъмпинга и вредата, за които се твърди, че съществуват или които са установени (подчертаването наше). Комисията счита, че вносителите са били наясно или е следвало да бъдат наясно със степента на дъмпинг и вредата, за които се твърди, че съществуват, въз основа на обективни фактори, не само от неповерителната версия на жалбата, но и от известието за започване на настоящата процедура, като и двата документа са били на разположение на всички известни заинтересовани страни, включително вносители, ползватели и техните представителни сдружения, при започването на процедурата и те са били уведомени за тях. Освен това заинтересованите страни са имали пълен достъп до неповерителната версия на искането на Eurofer за регистрационен режим на вноса, което всъщност вече е било обявено в самата жалба. Разследването беше започнато, тъй като беше счетено, че prima facie доказателствата в жалбата показват достатъчно ясно, че съществува вероятност вносът от засегнатите държави на пазара на Съюза да е дъмпингов. Тези prima facie доказателства обхващаха периода от октомври 2013 г. до септември 2014 г., т.е. продължителен период от време. Освен това временно бе установено, а след това и окончателно потвърдено, че дъмпинг е установен и за разследвания период в рамките на процедурата, т.е. от април 2014 г. до март 2015 г. Поради това беше потвърдено, че вносителите са били наясно или би следвало да са наясно с дъмпинга и вредата, за които се твърди, че съществуват, считано от датата на публикуване на известието за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз.

(41)

Следва също да се отбележи, че налагането с обратна сила на антидъмпингови мита се разрешава само за внос, който е бил обект на регистрационен режим, и само когато са изпълнени критериите, посочени в член 10, параграф 4 от основния регламент. Поради това е неправилно да се твърди, че налагането с обратна сила на мита е възможно „при всяко едно разследване“. Относно предполагаемата неотносимост на публикациите в пресата, предоставени от Eurofer, Комисията признава, че това не са статии конкретно във връзка със студеновалцувани плоски продукти от стомана, но те дават надеждна представа за ценовото поведение на производителите износители на стомана в засегнатите държави. Освен това публикациите в пресата следва да се разглеждат в контекста на другите обективни факти, изложени в предходните съображения.

(42)

Следователно доводите относно въпроса за осведомяването на вносителите се отхвърлят.

(43)

В своя отговор на оповестяването някои вносители изказаха твърденията, че въпросът за осведомяването за дъмпинга и вредата от него следва да се разглежда в светлината на това, че налагането с обратна сила е „извънредна мярка“, и че задава високи стандарти за разследващия орган и/или че предложеният подход по отношение на член 10, параграф 4, буква в) от основния регламент относно „осведомяването на вносителите“ е прекалено широк. Поради това те стигат до извода, че известието за започване не е достатъчно, за да бъдат вносителите наясно със съществуването на дъмпинг и вреда или за техния размер. Взети заедно обаче известието за започване на процедура, което беше широко отразено в специализираните периодични изданията на сектора на търговията със стомана, и публичната версия на жалбата, която беше изпратена на известните вносители и/или ползватели и беше на разположение на всички заинтересовани страни от самото начало на разследването, ясно посочват (в значителни подробности) използваната методология, използваните източници на информация и изрично говорят за високи нива на дъмпинг и на вреда и по отношение и на КНР, и на Русия. Чрез тях размерът на дъмпинга беше съобщен под формата на процент от вносната цена CIF. Освен това в съображения 5—11 от регламента за налагане на регистрационен режим Комисията напомни на всички заинтересовани страни, че разполага с достатъчно доказателства във връзка с дъмпинга, що се отнася до степента на дъмпинга и вредата, за които се твърди, че съществуват, или които са установени. Поради това Комисията заключава, че вносителите са били наясно или е следвало да бъдат наясно, че са налице дъмпингови практики и вреда или че се твърди, че такива практики и вреда са налице. Фактът, че не всички разследвания водят до налагането на антидъмпингови мерки, не означава, че prima facie доказателства за наличието на дъмпинг и вреда не са били предоставени на вносителите. Поради това Комисията е убедена, че необходимите стандарти, имащи отношение към този въпрос, са изпълнени.

(44)

Руските производители износители и един вносител изказаха твърдението, че заключението на Комисията по член 10, параграф 4, буква в) от основния регламент категорично не отговаря на стандарта, установен в член 10, параграф 6, буква и) от АДС, в който се посочва, че вносителят е трябвало да знае, че износителят прави дъмпинг и че този дъмпинг причинява вреда. Освен това беше изказано твърдението, че ако се използва тълкуването на Комисията, условието за „осведомяване“ е изпълнено всеки път, когато се публикува известие за започване на процедура, което е неприемливо. Освен това беше заявено, че оценката на дъмпинга е сложен процес, който предполага достъп до търговски тайни, които не могат да бъдат огласени.

(45)

На първо място, следва да се отбележи, че всяка държава — членка на СТО, има право да определи свои антидъмпингови процедури и практики, които съответстват на ситуацията, в която се намира, стига да не нарушават стандартите на СТО. Комисията счита, че нейните стандарти за започване на разследване са много високи и, както е посочено в съображение 43 по-горе, беше направено много задълбочено изследване на дъмпинга и вредата въз основа на наличните доказателства, като то беше предоставено на разположение на заинтересованите страни. Данните включват специфични за отделните дружества данни за вътрешните и експортните цени, които вносителите биха могли лесно да сравнят с цените, на които купуват от засегнатите държави, за да установят дали тези цени са дъмпингови и до каква степен. Следва да се отбележи също така, както е посочено в съображение 5, че някои от отговорите бяха получени от свързани вносители, които са имали достъп до съответната информация по отношение на цените на вътрешния пазар и експортните цени. Следва да се отбележи също, че правилата на СТО не предвиждат вносителите да следва да могат да направят подробно изчисление на дъмпинга, а че те трябва да бъдат наясно със степента на дъмпинга. Освен това анализът на различните показатели на вредата заедно с подробните изчисления на подбиването на цените и продажбите на занижени цени също бяха предоставени и сочеха, че този дъмпингов внос би причинил вреда.

(46)

Един вносител заяви също така, че неговите доставчици са го уверили, че те не участват в дъмпингови практики, без обаче да обосноват това твърдение. Поради това твърдението трябваше да бъде отхвърлено.

(47)

Руските производители износители оспориха заключението за дъмпинг и посочиха, че вносителите са били наясно относно прилагането на член 18 от основния регламент и степента на дъмпинга едва на 12 февруари 2016 г. В това отношение следва да се отбележи, че гореспоменатата информация по случая, а именно известието за започване и неповерителната версия на жалбата, която беше изпратена или предоставена на вносителите, даде ясен знак за степента на дъмпинга и че налагането на временни мерки само потвърди тази информация. Поради това твърдението трябваше да бъде отхвърлено.

(48)

Поради това Комисията потвърждава, че в този конкретен случай вносителите категорично са разполагали с доказателства, че китайските и руските износители практикуват нанасящ вреда дъмпинг.

2.2.   Едно допълнително съществено нарастване на вноса вероятно ще намали коригиращия ефект на окончателното антидъмпингово мито.

(49)

Съгласно член 10, параграф 4, буква г) от основния регламент е необходимо „допълнително съществено нарастване на вноса в допълнение към нивото на внос, причинил вреда през разследвания период“.

2.2.1.   Допълнително съществено нарастване на вноса

(50)

Според данни на Евростат (8) (които към момента на оценката са налични до март 2016 г. включително) средният месечен обем на вноса от засегнатите държави по време на разследвания период е 118 912 тона. Средният месечен обем на вноса от засегнатите държави през периода, започващ през първия пълен месец след публикуването на известието за започване на разследването в Официален вестник на Европейския съюз и приключващ през последния пълен месец преди налагането на временните мерки (юни 2015 г. — януари 2016 г.), е 162 457 тона, т.е. с 37 % повече отколкото през разследвания период. През същия период общият обем на вноса е бил 1 299 658 тона, т.е. 721 386 тона от КНР и 578 272 тона от Русия. При съпоставка на средните месечни обеми на вноса от КНР и Русия поотделно, са установява увеличение съответно с 48 % и 25 % на средните месечни обеми на вноса съответно от КНР и Русия.

(51)

За периода от първия пълен месец след започването на процедурата, включително месеца, през който са наложени временните мерки (т.е. юни 2015 г. — февруари 2016 г.), това прави средномесечен обем на вноса от 150 673 тона, което е с 27 % повече от средната месечна стойност през разследвания период. Що се отнася до месечните обеми на вноса от КНР и Русия, те показват увеличение от съответно 34 % и 19 %.

(52)

Вносът на 22-мата вносители и/или ползватели, които предоставиха информация за вноса, осъществен през периода след започване на процедурата (от юни 2015 г. до януари 2016 г.), е представлявал 46 % от целия внос от засегнатите държави. Така получената информация показва — като цяло за тези оказали съдействие вносители и/или ползватели — увеличение с 22 % на запасите от разглеждания продукт в края на 2015 г. спрямо края на 2014 г. Тази констатация не само потвърждава констатацията за силно нарастване на вноса, до която се стига въз основа на статистическите данни, но също така говори за натрупване на запаси.

(53)

И двата анализа показват, че след започване на процедурата определено е налице съществено увеличение в обема на вноса.

(54)

Няколко руски производители износители оспориха заключението, че увеличението на вноса е значително, като се позоваха на „водещи анализатори и работещи в сектора лица“, според които увеличението в обема на вноса трябва да бъде действително огромно. В това отношение на първо място следва да се отбележи, че посочените публикации не са законодателство и че те не съдържат никакви конкретни насоки относно това какви стойности следва да се разглеждат като огромни или съществени, въпрос, който така или иначе зависи от анализа на всеки отделен случай.

(55)

Въз основа на това Комисията е уверена, че увеличението на вноса може да се разглежда като значително и отхвърли това твърдение.

(56)

Няколко руски производители износители, както и един вносител заявиха, че в своята оценка на искането на Eurofer за регистрационен режим Комисията не е разгледала надлежно временното въздействие на санкциите от страна на Съюза по отношение на търговията с Русия. В тази връзка по време на регистрационния режим не е имало „санкции“ по отношение на разглеждания продукт, нито е имало такива санкции по време на или след разследвания период, до налагането на временните мерки на 12 февруари 2016 г. Поради това този аргумент се отхвърля.

(57)

Руските производители износители се върнаха към този въпрос в своите коментари във връзка с оповестяването на заключенията, като посочиха, че въпреки че не е имало „санкции“ по отношение на разглеждания продукт, е имало „верижен ефект“ по отношение на разглеждания продукт поради общото нежелание на клиентите от Съюза да купуват стоки от Русия. Това твърдение не беше обосновано. Освен това е ясно, че развитието на вноса на разглеждания продукт след разследвания период е било повлияно от въпроси, свързани с настоящата процедура, а не от „верижния ефект“, за който се твърди, че съществува в резултат на санкциите по отношение на други продукти. Стоките, подложени на санкции, бяха ясно определени и поради това не може да се заключи, че санкциите са имали крупно влияние върху големите колебания в развитието на обема след разследвания период.

(58)

Освен това същите руски производители износители както и руските органи заявиха, че при оценката на допълнителното съществено нарастване на вноса доводите на Eurofer са се основавали на сравнения между произволно избрани периоди. Друга заинтересована страна заяви, че поради изключително големите месечни колебания в обема на вноса на студеновалцувани плоски продукти от стомана сравнението на един период с друг би могло да доведе до коренно различни резултати. С други думи, данните в искането на Eurofer не отразяват наличието на „съществено нарастване на вноса“.

(59)

Времевите периоди, които са взети за сравнение в жалбата, довела до регистрационния режим, обхващат значителни периоди от време както след разследвания период, така и по време на него. Освен това различни заинтересовани страни предложиха други периоди от време за сравнителния анализ във връзка с допълнителното съществено нарастване на вноса, като всички те доведоха до същото заключение (т.е. допълнително съществено нарастване на вноса в сравнение с обема на вноса през разследвания период). Поради това този аргумент се отхвърля.

(60)

Няколко руски производители износители заявиха, че не е налице допълнително съществено нарастване на вноса и представиха данни за януари 2016 г., февруари 2016 г. и март 2016 г. по отношение на тях самите. За Комисията не е ясно защо в заявлението бяха представени данни само за някои руски производители износители, а не за вноса от Русия като цяло.

(61)

Вярно е, че в статистическите данни, упоменати в съображение 50 по-горе, са отчетени по-ниски месечни обеми на вноса за януари, февруари и март 2016 г., т.е. след регистрационния режим на вноса и — за част от февруари и март — след влизането в сила на временните мерки. В това отношение следва да се отбележи следното. На първо място, както е посочено в съображение 9 от регламента за регистрационния режим, Комисията анализира искането за регистрационен режим въз основа на анализ на периода до септември 2015 г. включително. Този анализ показа, че, наред с другото и prima facie има значително нарастване на равнището на вноса, дори и след започването на процедурата, което сериозно би намалило коригиращия ефект на антидъмпинговото мито (съображение 5 от регламента за регистрационния режим). Следователно значителното нарастване, въз основа на което вносът е бил регистриран, само частично се отнася до същия внос, въз основа на който Комисията определя дали следва да бъде приложено налагане на митото с обратна сила. Следва да се припомни, че последният период е периодът от първия пълен месец след започването на процедурата, т.е. юни 2015 г., до и включително последния пълен месец преди налагането на временните мерки, т.е. януари 2016 г., или включително месеца, през който са наложени временните мерки, т.е. февруари 2016 г. Също и през този много по-дълъг период отново е налице допълнително съществено нарастване на вноса в сравнение с разследвания период. Фактът, че обемът на вноса от засегнатите държави е бил относително нисък през януари, февруари и март 2016 г., не променя този извод.

(62)

На второ място, най-големият обем на вноса от засегнатите държави е отчетен през октомври 2015 г., т.е. след периода на анализ с оглед на регистрационния режим, а много високи обеми на вноса в сравнение с разследвания период все още се отчитат през ноември 2015 г. Относително умереното ниво на вноса след регистрационния режим, който производителят износител посочва, следователно трябва да бъде оценен във връзка с пиковите стойности точно преди регистрационния режим, които могат да се обяснят само с предстоящото му въвеждане. Има вероятност, ако не беше поискан и въведен регистрационен режим, да се наблюдава общ обем от същия порядък, като вместо внезапното покачване през октомври и ноември 2015 г. щеше да се наблюдава по-последователно средномесечно увеличение. В своя анализ относно това дали са изпълнени условията на член 10, параграф 4, буква г) Комисията не може да не вземе предвид силното нарастване на вноса през този период след периода на анализ с оглед регистрационния режим на вноса, но преди самото му въвеждане.

(63)

Една заинтересована страна заяви, че макар сравнението на стойностите на вноса през периода май 2014 г. — септември 2014 г. и май 2015 г. — септември 2015 г. действително да показва абсолютно нарастване на вноса, Eurofer не е взел предвид цикличното естество на вноса на разглеждания продукт и развитието на потреблението в Съюза. Този аргумент не беше подкрепен от достатъчно доказателства. Коректно е да се каже, че разглежданият продукт следва до известна степен икономическата конюнктура, която може да бъде променлива. Това обаче не означава, че вносът на студеновалцувани плоски продукти от стомана следва цикличен модел. Аргументът се отхвърля.

(64)

Следва също да се добави, че по отношение на тенденцията при потреблението на Съюза, както е обяснено в съображения 103—106 от регламента за временните мерки, собственото потребление е нараснало леко с 4 %, докато потреблението на свободния пазар е намаляло с 9 %. Тъй като вносът на разглеждания продукт се конкурира на свободния пазар, този аргумент остава неразбираем за Комисията.

(65)

Асоциацията на производителите на желязо и стомана в Китай (CISA) също изрази несъгласие с периодите, избрани от Eurofer. CISA заяви, че са необходими поне четири до пет месеца след потвърждаване на поръчката за внос на стоманени продукти от КНР за извършването ѝ. Следователно разглежданият продукт, внасян в периода май—септември 2015 г., всъщност е свързан с договори, сключени преди да е бил даден ход на процедурата.

(66)

Съгласно основния регламент допълнителното съществено нарастване възниква в допълнение към нивото на вноса, причиняващо вреда през разследвания период. Поради това оценката на този въпрос се основава на представителен период между започването на процедурата и временните мерки и разследвания период. Констатацията, че е налице допълнително съществено нарастване на вноса в периода май—септември 2015 г., става още по-убедителна поради твърдението на CISA, тъй като независимо от закъснението поради изпълнявани в момента договори, пак се наблюдава допълнително съществено нарастване на вноса през гореспоменатия период. Поради това аргументът се отхвърля.

(67)

Няколко заинтересовани страни отбелязаха също така, че студеновалцуваните плоски продукти от стомана не са продукти, които се натрупват, а съответно са продукти, които се произвеждат по поръчка.

(68)

Действително, разглежданият продукт обикновено не се съхранява за дълъг период от време поради неговите характеристики. Например, някои климатични условия биха могли да окажат неблагоприятно влияние върху качеството на продукта. Комисията обаче не получи доказателства срещу констатацията, че в този случай действително е било налице натрупване на запаси след започването на процедурата. Трябва да се подчертае, че натрупването на запаси често не е обичайна практика и възниква, когато са налице специални обстоятелства и/или очаквания на пазара, например по отношение на бъдещите цени на разглеждания продукт. Фактът, че даден продукт обикновено не се складира, не означава, че не може да има натрупване на запаси, когато са налице такива обстоятелства и очаквания. Въз основа на данните, представени от свързаните и несвързаните вносители и/или от ползвателите след налагането на временните мерки, беше установено, че към края на 2015 г. запасите се били с 22 % по-високи спрямо тези от края на 2014 г. Следователно поради липсата на доказателства срещу констатацията, че по-нататъшното значително увеличение на вноса би могло да бъде признак за складиране, този аргумент се отхвърля.

(69)

В своя отговор на оповестяването заинтересованите страни отново изказаха твърдението, че разглежданият продукт обикновено не се държи на склад, а се закупува по поръчка. На първо място, студеновалцуваните плоски продукти от стомана не се произвеждат изключително по поръчка и дори за онези видове, които се произвеждат главно по поръчка, това не пречи на вносителите и/или ползвателите, които очакват бъдещи увеличения на цените, да купуват по-големи количества с цел да натрупат наличности. Освен това започването на настоящото разследване е имало отражение върху поведението по отношение на вноса, при което, според доказателствата, натрупването на наличности от нормално внасяните стандартни марки значително се е увеличило. Следва да се припомни също така, че вносът на 22-мата вносители и/или ползватели, които предоставиха информация за вноса, осъществен през периода след започване на процедурата, е представлявал 46 % от целия внос от засегнатите държави. С оглед на факта, че вносителите и/или ползвателите, представляващи повече от половината от вноса, не предоставиха на Комисията исканата информация и с оглед на големия обем на вноса, въведен на територията на Съюза през месеците след започването на разследването Комисията може да разчита на достатъчно задоволителни доказателства, за да заключи, че действително е имало значително натрупване на запаси и че получената и използвана информация е довела до една по-скоро консервативна оценка на нивото на натрупването на запаси.

(70)

Въз основа на горепосоченото Комисията заключава, че е налице съществено нарастване на вноса след разследвания период.

(71)

В своя отговор на оповестяването заинтересовани страни изказаха твърдението, че съществува добре установена практика от страна на Комисията да се сравнява вноса през разследвания период с вноса през периода на регистрационния режим, която би показала, че не е имало нарастване на вноса. Същите страни заявиха, че Комисията не е успяла да изложи мотиви за — както те твърдят — промяната в практиката си.

(72)

На първо място, Комисията отбелязва, че тя не е обвързана от предходната си практика (ако такава практика съществува, quod non — вж. следващото съображение), а само от обективните норми на Договорите и вторичното законодателство. Във всеки случай Комисията може по всяко време да изтъкне, например, специфичните обстоятелства, възникнали в хода на разследването, да прецизира или доразвие съответно анализа си, при условие че посочи достатъчно основания за това. В общия документ за оповестяването Комисията е представила подробно икономическите и правните мотиви както и мотивите, свързани с политиките, които са в основата на подхода, възприет в настоящия случай (вж. по-горе съображения 11—32).

(73)

На второ място, вносителят можа да посочи само два предходни случая (случаите Слънчеви панели и Студеновалцувани плоски продукти от неръждаема стомана) като доказателство за тази практика, като и в двата случая няма налагане на мита с обратна сила. Поради това при тези обстоятелства практиката не може да се разглежда като утвърдена. Освен това противно на твърденията на тези заинтересовани страни в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1429 на Комисията (9) Комисията анализира периоди след започването на разследването при оценката дали антидъмпинговото мито следва да бъде наложено с обратна сила. Освен това в тези случаи не всички обстоятелства са сравними с обстоятелствата по настоящия случай. Например, въпреки че нивото на вноса през периода на регистрационния режим на средномесечна основа е по-ниско, отколкото през предходния период след започването на разследването, при разглеждания случай равнището е много съществено като абсолютна стойност. Като се има предвид, че това е първият случай, в който Комисията стига до заключението, че с оглед на фактите по разглеждания случай митата, следва да се наложат с обратна сила, принципите, изложени в съображения 11—32, бяха стриктно спазени по време на настоящото разследване. Поради това Комисията не само анализира нивото на вноса през периода на регистрационния режим, но и взе предвид вноса през периода между започването на разследването и регистрационния режим. Това съответства на разпоредбите на член 10, параграф 4, буква г) от основния регламент, които, както е обяснено в съображения 21—25 по-горе, дават правомощия на Комисията да анализират периода след разследвания период, което в съответствие с нашата практика означава считано от започването на разследване до момента, в който регистрационният режим престане да се прилага. Така определеният в пълно съответствие със законодателството период на анализ позволява да се направи пълна оценка на нарастването на вноса и на неговото последващо въздействие както и на способността му да намали коригиращия ефект на мерките.

(74)

В своя отговор на оповестяването руските производители износители и Министерството на икономическото развитие на Руската федерация оспориха подхода на Комисията за кумулативна оценка (обхващаща и китайския, и руския внос) с оглед спазване на изискванията на член 10, параграф 4 от основния регламент. Основният регламент обаче не забранява кумулативното тълкуване на член 10, параграф 4 и условията за кумулиране категорично са налице в този случай. Освен това, където беше необходимо, беше направен отделен анализ на руския и китайския внос, който доведе също така до заключението, че е налице допълнително съществено нарастване на вноса (вж. съображение 50 по-горе) и не показа, че е необходим различен подход за Руската федерация. Поради това твърдението беше отхвърлено.

2.2.2.   Отслабване на коригиращия ефект от окончателното антидъмпингово мито

2.2.2.1.   Обем и пазарен дял

(75)

За да се извърши оценка на въздействието на същественото нарастване на вноса върху коригиращия ефект от окончателното антидъмпингово мито, на Eurofer и на 5-имата включени в извадката производители от Съюза бяха изпратени въпросници относно продажбите след разследвания период. Периодът, за който бяха поискани данни за периода след разследвания период, е от април 2015 г. до януари 2016 г. (към момента на изпращане на въпросника за периода след разследвания период, това е най-скорошният период).

(76)

Така получената информация показва, че потреблението на Съюза на свободния пазар през този период е нараснало с 14 %, докато обемът на продажбите, реализирани от производителите от Съюза, е останал сравнително стабилен при съвсем леко увеличение от 3 %. Вследствие на това пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял с още 7 процентни пункта (от 71 % на 64 %). Това е ясен знак за допълнителна вреда за промишлеността на Съюза.

(77)

По отношение на обема следва да се изясни, че вносът през периода на регистрационния режим беше включен в оценката на „допълнителното увеличение на вноса“ и че вносът през периода на регистрационния режим сам по себе си е намалял в сравнение с равнищата преди регистрационния режим, но все пак е запазил значителните си обеми.

(78)

Няколко страни изтъкнаха, че спадът на вноса през периода на регистрационния режим показва, че същият се е увенчал с успех. Значителното равнище на вноса през периода на регистрационния режим обаче (около 165 000 тона) ясно показва, че вносителите и/или ползвателите не са били възпрени от него и, както е обяснено по-долу, налагането на митата с обратна сила е необходима мярка, за да не бъде намален коригиращият ефект на мерките.

2.2.2.2.   Цени и подбиване на цените

(79)

При сравнението на средномесечната цена на вноса въз основа на данните на Евростат беше установено, че през 11-те месеца след разследвания период средномесечните цени на вноса от КНР и Русия са намалели съответно с 13 % и 12 % в сравнение със средномесечните цени на вноса по време на разследвания период.

(80)

Вярно е, че през същия период са намалели и цените на суровините. Въпреки това направеният анализ показва, че спадът в цените на суровините не може да обоснове спад на продажните цени с повече от 4 %. Фактът, че тези значително по-ниски цени на вноса намаляват коригиращия ефект на антидъмпинговото мито, се илюстрира от общото сравнение на средната цена на вноса от засегнатите държави и средната продажна цена на промишлеността на Съюза през разследвания период и след разследвания период. Това сравнение разкрива подбиване на цените в размер на 7 % през разследвания период, като след този период подбиването на цените е нараснало на 14 %.

(81)

Освен това цените на вноса през периода на регистрационния режим са продължили да падат с повече, отколкото тези на производителите от Съюза. Средната вносна цена през този период (10) е била 408 EUR за Китай (с 19 % под средната вносна цена през разследвания период и с 6 % под средната вносна цена през периода от започването на процедурата до регистрационния режим (11)) и 371 EUR за Русия (с 24 % под средната вносна цена през разследвания период и с 15 % под средната вносна цена през периода от започването на процедурата до регистрационния режим). За двете страни заедно средната вносна цена по време на регистрационния режим е била 386 EUR (с 22 % под средната вносна цена през разследвания период и с 11 % под средната вносна цена през периода от започването на процедурата до регистрационния режим). Поради това подбиването на цените през периода на регистрационния режим се е увеличило средно до почти 20 %.

(82)

С оглед на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че допълнителното съществено нарастване на вноса — с оглед на момента, в който настъпва, своя обем, както и допълнителното понижаване на средните цени — е вероятно в значителна степен да намали коригиращия ефект на окончателното антидъмпингово мито.

2.2.2.3.   Натрупване на запаси

(83)

Както е посочено в съображение 52, Комисията откри доказателства за натрупване на запаси след започването на разследването. Като се има предвид, че е възможно продуктите, запаси от които са натрупани, в крайна сметка да бъдат въведени на пазара на Съюза, Комисията счита, че такова натрупване на запаси е допълнителен признак, че вносът, осъществяван дори след регистрационния режим, ще намали коригиращия ефект на митата.

(84)

Някои заинтересовани страни оспориха довода във връзка с натрупването на запаси, като изтъкнаха, че констатацията във връзка с натрупването на запаси не е подкрепена от доказателства. Ясно е обаче, че след разследвания период вносът се е увеличил значително в сравнение с нивата преди започване на процедурата и че сътрудничещите вносители и/или ползватели съобщават за увеличаване на запасите. Освен това пазарът на студеновалцувани продукти се характеризира с внос от страна и на търговци, и на крайни ползватели. Въпреки че през месеците след започването на настоящото разследване цените са спадали, търговците и ползвателите са имали стимул да увеличат средномесечните нива на своя внос и нивата на запасите си и са го направили. Поради това е ясно, че е имало натрупване на запаси.

(85)

Група вносители изтъкна, че е представила доказателства, че нивото на складовите ѝ наличности е отбелязало низходяща тенденция и че покупките ѝ в периода след започване на процедурата не са били с цел натрупване на запаси. Същата заинтересована страна изказа твърдението, че периодите за сравняване на равнището на запасите не са подходящи, тъй като запасите в края на 2014 г. са били необичайно малки поради нежеланието на банките да финансират запаси. В крайна сметка заинтересованата страна изказа твърдението, че Комисията не е доказала, че все още има запаси от разглежданите стоки и посочи, че очаква, че материалите, закупени през периода на регистрация, ще бъдат продадени преди налагането на временните мерки. В това отношение на първо място следва да се отбележи, че оценката по отношение на нивото на запасите може да показва индивидуални разлики между дружествата, внасящи разглеждания продукт. Оценката на Комисията обаче не трябва да се ограничава до отделни дружества и информацията по случая, включително тази на тази група вносители, показва, че е налице увеличение от 22 %. На второ място, следва да се отбележи, че това твърдение не е подкрепено от доказателства, що се отнася до банките или до обема на запасите. Ако твърдението във връзка с наличието на финансиране все още е вярно, Комисията си задава въпроса как вносителите биха могли да финансират значителното нарастване на вноса, настъпило след започването на разследването, ако финансиране не е било налично. Въз основа на гореизложеното твърденията трябваше да бъдат отхвърлени.

2.2.2.4.   Заключение

(86)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че значителното увеличение на вноса след разследвания период сериозно е отслабило коригиращия ефект на окончателното антидъмпингово мито.

2.3.   Други коментари

(87)

Няколко руски производители износители заявиха, че член 10, параграф 4 от основния регламент не подкрепя кумулативната оценка по отношение на условията, посочени в член 10, параграф 4 от основния регламент. Освен това те заявиха, че според тях условията за налагане с обратна сила на антидъмпингови мита не са изпълнени по отношение на вноса на студеновалцувани плоски продукти от стомана от Русия. Ако в член 10, параграф 4 от основния регламент не се посочва кумулативна оценка, Комисията не би имала правно основание да наложи с обратна сила окончателни антидъмпингови мита върху вноса от Русия. В този контекст беше направена препратка и към основния принцип на недискриминация.

(88)

Необходимо е да се припомни, че Комисията не е съгласна с аргумента, че не са изпълнени условията, посочени в член 10, параграф 4. В този случай трябва да се подчертае, че както при кумулативната оценка, така и при индивидуалната оценка на всяка от засегнатите държави условията по член 10, параграф 4 са изпълнени и за двете държави. Поради това този аргумент се отхвърля.

(89)

Различни заинтересовани страни заявиха, че поради регистрационния режим вносителите и/или ползвателите са се оказали в положение на правна несигурност, както и че това е оказало отрицателно въздействие върху стопанската дейност на вносителите и потребителите. Те заявиха също така, че налагането с обратна сила на антидъмпингови мита върху регистрирания внос допълнително ще задълбочи отрицателното въздействие върху вносителите и/или ползвателите от Съюза, които основателно са разчитали на своите доставчици, допускайки, че не участват в дъмпинг. Също така беше заявено, че мерките с обратна сила ще навредят на вносителите и/или ползвателите по отношение на вноса, свързан с договори, сключени преди започването на процедурата.

(90)

В това отношение Комисията на първо място отбелязва, че правото на разследващия орган да регистрира внос, когато са изпълнени определени условия, е предвидено в основния регламент, по силата на който беше започнато настоящото разследване, и че той извършва регистрация само в изключителни случаи, като строго тълкува правните условия, посочени в член 14, параграф 5 от основния регламент. Както вече беше обяснено, Комисията счита, че в настоящия случай условията за регистрационен режим категорично са изпълнени. На второ място, действителният регистрационен режим е въведен чак седем месеца след започване на разследването. Следователно, той се отнася за внос, извършен с пълното съзнание за провеждащо се антидъмпингово разследване и за произтичащата от това възможност за налагане на антидъмпингови мита. Освен това Комисията подчертава, че основният регламент, както и АДС на СТО, позволяват евентуално прилагане с обратна сила на антидъмпинговите мерки, в случай че са изпълнени определени условия.

(91)

С оглед на горепосоченото Комисията не оспорва, че регистрационният режим на вноса като такъв може да доведе до известна правна несигурност за вносителите и/или потребителите, тъй като той не води автоматично до събиране с обратна сила на окончателните мита, ако има такива. Комисията също така не оспорва, че ако в крайна сметка бъдат наложени с обратна сила мита върху регистрирания внос, това може да се отрази отрицателно на страните, които са внасяли разглежданите стоки през двумесечния период на регистрационния режим, приключил с налагането на временните мита. Комисията обаче припомня, че целта на регистрационния режим е да се избегне отслабването на коригиращия ефект на митата, което би могло да се случи, например, при значителен внос по време на регистрационния режим, след съществено нарастване на вноса и натрупване на запаси, които вече са се състояли преди регистрационния режим. Когато регистрационният режим не постигне желания ефект, тъй като операторите пренебрегват предупреждението под формата на регистрационен режим, е необходимо да се прилагат мита с обратна сила с цел да се гарантира, че коригиращият ефект на митата няма да бъде забавен допълнително поради вноса, реализиран след въвеждането на регистрационния режим. Вероятно по отношение на настоящия случай някои вносители и/или ползватели, съзнаващи ясното предупреждение, че може да се стигне до налагане на мита с обратна сила, са преустановили вноса, на други са решили да поемат този риск. Поради това Комисията е уверена, че не е нарушила принципа за правна сигурност.

(92)

Освен това, когато след регистрационния режим дъмпингът спре, вносителите могат да поискат възстановяване на платените мита.

2.4.   Заключение относно налагането с обратна сила

(93)

Съгласно член 10, параграф 4 от основния регламент антидъмпингови мита могат да се налагат с обратна сила, при условие че вносът е регистриран в съответствие с член 14, параграф 5, Комисията е предоставила на засегнатите вносители възможност да изразят становище по въпроса дали са изпълнени критериите, определени в член 10, параграф 4 от основния регламент.

(94)

След като анализира представените коментари Комисията стига до заключението, че вносителите и/или ползвателите са били или би трябвало да бъдат наясно с твърденията за дъмпинг и вреда след публикуването на известието за започване на процедура на 14 май 2015 г. В допълнение към вноса, причинил вреда през разследвания период, след започването на процедурата са внесени допълнителни значителни увеличени количества от разглеждания продукт на цени, дори по-ниски отколкото по време на разследвания период. Тези големи количества от разглеждания продукт на ниски цени вече са оказали допълнително отрицателно влияние върху цените и върху пазарния дял на промишлеността на Съюза. Тъй като обемите на вноса в съчетание с описаното по-горе поведение при ценообразуването и промените при пазарния дял са значителни и се прибавят към значително увеличените запаси, съществува вероятност вносът, реализиран след регистрацията, съществено да намали коригиращия ефект на окончателното антидъмпингово мито.

(95)

На тази основа Комисията стигна до заключението, че са изпълнени условията, заложени в член 10, параграф 4 от основния регламент за прилагане с обратна сила на окончателното антидъмпингово мито. Поради това следва да се наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на разглеждания продукт, за който е въведен регистрационен режим в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2325.

(96)

В съответствие с член 10, параграф 3 от основния регламент равнището на митото, което следва да се събира с обратна сила, следва да бъде определено на равнището на временните мита, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/181, доколкото те са по-ниски от равнището на окончателните мита, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1328.

(97)

Комитетът, създаден в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2016/1036 на Съвета, не представи становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, или от други легирани стомани, с изключение на неръждаема стомана, с всякаква широчина, студеновалцувани, неплакирани, нито покрити, само студеновалцувани, понастоящем класирани в кодове по КН ex 7209 15 00 (код по ТАРИК 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (код по ТАРИК 7209189990), ex 7209 25 00 (код по ТАРИК 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (кодове по ТАРИК 7211238019, 7211238095 и 7211238099), ex 7211 29 00 (кодове по ТАРИК 7211290019 и 7211290099), 7225 50 80 и 7226 92 00, с произход от Китайската народна република и Руската федерация, който е регистриран в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2325.

Следните видове на продукта са изключени от определението на разглеждания продукт:

плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с всякаква широчина, студеновалцувани, неплакирани, нито покрити, само студеновалцувани, дори на рулони, с всякаква дебелина, наречени „магнитни“,

плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с всякаква широчина, студеновалцувани, неплакирани, нито покрити, на рулони, с дебелина, по-малка от 0,35 mm, отгряти (известни като „черна ламарина“);

плосковалцувани продукти от други легирани стомани, с всякаква широчина, от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, и

плосковалцувани продукти от легирани стомани, само студеновалцувани, от бързорежещи стомани.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко граница на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1 и произведен от изброените по-долу дружества, е следната:

Държава

Дружество

Ставка на окончателното мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

КНР

Angang Steel Company Limited, Anshan

13,7

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

13,7

C098

Други оказали съдействие дружества, изброени в приложението

14,5

 

Всички други дружества

16

C999

Русия

ОАО „Магнитогорский металлургический комбинат“, Магнитогорск

18,7

C099

ОАО Северсталь, Череповец

25,4

C100

Всички други дружества

26,2

C999

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юли 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2325 на Комисията от 11 декември 2015 година за въвеждане на регистрационен режим за вноса на някои студеновалцувани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация (ОВ L 328, 12.12.2015 г., стр. 104).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/181 на Комисията от 10 февруари 2016 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои студеновалцувани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация (ОВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1328 на Комисията от 29 юли 2016 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои студеновалцувани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  COM(2016) 155 final от 16 март 2016 г.

(6)  Доклад на експертна група, САЩ — горещовалцувана стомана, параграф 7.166.

(7)  Регистрационният режим на вноса съгласно член 14, параграф 5 от основния регламент е друго условие за налагането с обратна сила на окончателно мито.

(8)  За да се установи потреблението на Съюза на етапа на временните мерки (вж. съображение 99 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/181), обемът на вноса по ex кодовете по КН е отчетен изцяло с цел установяване на обема на вноса, тъй като разглежданият продукт попада предимно в пълни кодове по КН.

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1429 на Комисията от 26 август 2015 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на студеновалцувани плоски продукти от неръждаеми стомани с произход от Китайската народна република и Тайван (ОВ L 224, 27.8.2015 г., стр. 10).

(10)  При липсата на по-точни статистически данни и за да се осигури справедливо сравнение с други статистически източници на данни, статистическите данни за вноса през периода на регистрационния режим бяха оценени въз основа на вноса през декември 2015 г. и януари 2016 г.

(11)  При липсата на по-точни статистически данни и за да се осигури справедливо сравнение с други статистически източници на данни, статистическите данни за вноса през периода от започването на процедурата до регистрационния режим бяха оценени въз основа на вноса от юни до ноември 2015 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Оказали съдействие производители износители в КНР, невключени в извадката:

Държава

Наименование

Допълнителен код по ТАРИК

КНР

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

КНР

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

КНР

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

КНР

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

КНР

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

КНР

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

КНР

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

КНР

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

КНР

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

КНР

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

КНР

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113


Top