Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1237

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/2835

OJ L 206, 30.7.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj

30.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1237 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2016 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 177 от него,

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 66, параграф 3, букви в) и д) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 отмени и замени Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (3); в него се определят правила във връзка с лицензиите за внос и износ на селскостопански продукти. Той също така предоставя правомощия на Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. С цел да се осигури правилното функциониране на системата на лицензии за внос и износ съгласно новата нормативна уредба, трябва да бъдат приети някои правила посредством такива актове.

(2)

В член 176 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 е предвидено, че вносът за допускане за свободно обращение в Съюза или износът от Съюза на един или повече продукти от секторите, посочени в същия член, могат да се обвържат с представяне на лицензия. Следва да се установи списъкът на продуктите от тези сектори, за които се изисква представянето на лицензия за внос или износ.

(3)

Следва да се възприеме по-гъвкав подход към контрола на търговските потоци посредством лицензии. При определянето на случаите, в които се изисква лицензия, следва да се вземат предвид други възможни източници на информация, като например митническата система за наблюдение, както и необходимостта от лицензиите или времето, необходимо за събиране на информация посредством тях. Следва да бъдат определени специфичните случаи, в които не се изисква лицензия.

(4)

Необходимо е да се предвиди че лицензиите се издават при условие за внесено обезпечение, с което се гарантира, че продуктите ще бъдат внесени или изнесени през периода на валидност на лицензията. Необходимо е също така да се определи кога задължението за внос или износ се счита за изпълнено.

(5)

Лицензията за внос или износ предоставя правото на внос или износ; поради това, за да придобие това право реални измерения, при подаването на декларация за внос или износ следва да се представя лицензия.

(6)

Тъй като лицето, което използва дадена лицензия, може да не е титулярят или неговият правоприемник, в интерес на правната сигурност и административната ефикасност следва да бъде уточнено кои са лицата, оправомощени да използват лицензията, като това може да бъде и митнически представител, който действа от името на титуляря или правоприемника.

(7)

С оглед на международната търговска практика, по отношение на разглежданите селскостопански продукти следва да се допусне известно допустимо отклонение във връзка с внесеното или изнесеното количество от продукта спрямо указаното в лицензията количество.

(8)

Когато дадена лицензия за внос се използва също и за управление на тарифна квота, за която се прилага преференциален режим, този преференциален режим следва да е приложим към вносителите по силата на лицензията, която в някои случаи трябва да е придружена от документ от трета държава. За да се избегне превишаване на квотата, преференциалният режим следва да се прилага до количеството, за което е издадена лицензията. В такива случаи би следвало да се допусне отклонение, при условие че частта, която надвишава посоченото в лицензията количество, но е в рамките на допустимото отклонение, не се ползва от преференциалния режим и конвенционалното мито е дължимо.

(9)

Целесъобразно е да се предвидят специфични правила по отношение на прехвърляемостта на дадена лицензия.

(10)

Следва да бъдат предвидени разпоредби за освобождаването и задържането на обезпечението, внесено във връзка с лицензиите за внос и износ.

(11)

Поради спецификите на сектора е необходимо да се установят някои допълнителните условия за лицензиите за внос на коноп и чесън.

(12)

С оглед на яснотата е целесъобразно да се въведат правила по отношение на лицензиите за внос и износ, издадени за продукти, за които задължението за представяне на лицензия за внос или износ е премахнато или изменено с настоящия регламент, но лицензиите са в сила към датата на неговото влизане в сила.

(13)

Тъй като целта на настоящия регламент и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията (4) е да се опростят и адаптират разпоредбите, приложими по отношение на системата на лицензии за внос и износ, към новата правна рамка, установена с Регламент (ЕС) № 1308/2013, приложимите понастоящем разпоредби следва да бъдат заменени. За по-голяма яснота някои разпоредби от Регламенти (ЕО) № 2535/2001 (5), (ЕО) № 1342/2003 (6), (ЕО) № 2336/2003 (7), (ЕО) № 951/2006 (8), (ЕО) № 341/2007 (9) и (ЕО) № 382/2008 (10) на Комисията следва да бъдат заличени, а регламенти (ЕО) № 2390/98 (11), (ЕО) № 1345/2005 (12), (ЕО) № 376/2008 (13) и (ЕО) № 507/2008 (14) на Комисията следва да бъдат отменени.

(14)

Преходът от режима, предвиден в заличените разпоредби и в отменените регламенти, към режима, предвиден в настоящия регламент, може да има практически последици. Поради това е целесъобразно прилагането на настоящия регламент да бъде отложено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„лицензия“ означава електронен или хартиен документ с определен срок на валидност, удостоверяващ правото и задължението за внос или износ на продукти;

б)

„съобщение относно лицензии за внос и износ на селскостопански продукти“ означава подробните разпоредби във връзка с лицензията за внос или износ и определен набор от информация, която трябва да фигурира в заявленията за лицензия и в лицензията, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, серия C (15).

Член 2

Случаи, в които се изисква лицензия

1.   Лицензия за внос се представя за следните продукти:

а)

продуктите, изброени в част I от приложението, когато те са декларирани за допускане за свободно обращение при всякакви условия, различни от тарифни квоти, освен ако в същата част I не е предвидено друго;

б)

продуктите, декларирани за допускане за свободно обращение в рамките на тарифни квоти, управлявани по „метода на едновременно разглеждане“ или „метода традиционни/новопристигнали“, съответно упоменати в член 184, параграф 2, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, или комбинация от тях, или друг подходящ метод;

в)

продукти, за които в част I от приложението се съдържа позоваване на тази разпоредба, когато са декларирани за допускане за свободно обращение в рамките на тарифни квоти, управлявани по метода „пръв пристигнал, пръв обслужен“, упоменат в член 184, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

г)

продуктите, посочени в част I от приложението, когато са декларирани за допускане за свободно обращение в рамките на преференциален режим, който следва да бъде управляван чрез лицензии;

д)

продуктите, обхванати от режим пасивно усъвършенстване с използване на лицензия за износ и допускани за свободно обращение като продукт, посочен в раздел A или Б част I на приложението;

е)

продуктите, декларирани за допускане за свободно обращение съгласно член 185 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в случай че се прилага намаление на вносните мита.

2.   Лицензия за износ се представя за следните продукти:

а)

продуктите, изброени в част II на приложението;

б)

съюзните продукти, за които се изисква представяне на лицензия за износ за допускане в рамките на квота, управлявана от Съюза или от трета държава, и открита в посочената държава за въпросните продукти;

в)

следните съюзни продукти, упоменати в част II от приложението, които се изнасят като:

i)

продукти, които се намират под митнически режим активно усъвършенстване;

ii)

продукти, които са основни продукти, изброени в приложение III към Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета (16), и които се намират под митнически режим пасивно усъвършенстване;

iii)

продукти, които подлежат на възстановяване или опрощаване на размера на вносните или износните мита, както е посочено в дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17), по отношение на които все още не е взето окончателно решение.

Член 3

Случаи, в които не се изисква лицензия

1.   Лицензия не се изисква и не се издава или представя за:

а)

допускането за свободно обращение или износа на продукти с нетърговски характер, упоменати в част първа, раздел II, буква Г, точка 2 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (18);

б)

случаите, в които по силата на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета (19) следва да се предостави освобождаване от вносни мита, износни мита и мерки, приети въз основа на член 207 от Договора;

в)

количествата продукти, които следва да бъдат допуснати за свободно обращение или износ, непревишаващи определените в приложението количества;

г)

продуктите, които следва да бъдат допуснати за свободно обращение като върнати стоки в съответствие с дял VI, глава 2, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

д)

продуктите, за които към датата на приемане на декларацията за реекспорт деклараторът представи доказателство, че по отношение на тях е взето решение за възстановяване или опрощаване на вносни мита в съответствие с дял III, глава 3, раздел 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Чрез дерогация от първа алинея, букви б) и в) лицензия се изисква, когато освобождаването за свободно обращение или износ се прави по преференциален режим, предоставен с лицензия.

За целите на буква в) от първата алинея, количеството, което следва да бъде обхванато от една лицензия, се изчислява, като се включват всички количества, които следва да бъдат освободени за свободно обращение или изнесени в рамките на една и съща логистична операция.

2.   Лицензия за износ не се изисква и не се издава или представя по отношение на продукти, изпращани от частни лица или групи от частни лица за безвъзмездно разпределяне като хуманитарна помощ в трети държави, когато тези пратки имат случаен характер, състоят се от различни продукти и не превишават общото количество от 30 000 kg на транспортно средство. По отношение на операциите по предоставяне на хранителна помощ, които не отговарят на тези условия, се изисква представяне на лицензия в съответствие с настоящия регламент и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239.

Член 4

Oбезпечение

1.   Лицензиите се издават при условие че е внесено обезпечение, освен в случаите, предвидени в приложението.

2.   При подаването на заявление за лицензия заявителят внася обезпечение, което трябва да бъде на разположение на издаващия лицензията орган не по-късно от 13:00 часа брюкселско време в деня на подаване на заявлението.

3.   Не се изисква обезпечение, когато изчисленият размер на обезпечението е по-малък или равен на праговата стойност от 100 EUR.

За тази цел размерът на обезпечението се изчислява, като се включват всички количества, произтичащи от задължения в рамките на една и съща логистична операция.

4.   Обезпечение не се изисква, когато заявителят е:

а)

обществена структура, изпълняваща функциите на орган на държавно управление; или

б)

частна организация, изпълняваща функциите, посочени в буква а), под контрола на държава членка.

5.   Внесено обезпечение по отношение на количество, за което не е издадена лицензия, се освобождава незабавно.

Член 5

Права и задължения, допустимо отклонение

1.   Лицензията за внос или износ представлява право и поражда задължение за допускане за свободно обращение или за износ, съответно, на количеството продукти, обхванато от лицензията, през нейния срок на валидност в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239.

2.   Митническата декларация за допускане за свободно обращение или за износ се подава от:

а)

титуляря на лицензията, указан в раздел 4 на лицензията, чийто образец е установен в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239. („титуляр“);

б)

правоприемника, указан в раздел 6 на лицензията, посочена в буква а); или

в)

определен митнически представител, който действа от името на титуляря или правоприемника, както е предвидено в член 18 от Регламент (ЕС) № 952/2013, като в митническата декларация се посочва, че титулярят или правоприемникът е лицето, от името на което се изпълнява задължението, посочено в параграф 1.

3.   Ако специфично законодателство на Съюза предвижда това, задължението за допускане за свободно обращение или износ може да включва задължение за освобождаване от или за износ за държавата или групата държави, посочени в лицензията.

4.   Задължението за допускане за свободно обращение или за износ се счита за изпълнено, ако общото количество, посочено в лицензията, е било предмет на митническо оформяне съгласно съответната процедура. За тази цел по отношение на количеството, посочено в лицензията, се прилага допустимо отклонение в посока нагоре или надолу, в съответствие с член 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239.

5.   Допустимо отклонение в посока нагоре не се прилага, когато количеството, посочено в лицензията за внос, е равно на количеството, посочено в документ за износ, който доказва, че продуктът отговаря на условията за преференциално третиране поради специфичното си качество, сорт или характеристики, съгласно изискванията в съответното международно споразумение.

Когато лицензията за внос се изисква за дадена тарифна квота, количеството в превишение на количеството, посочено в лицензията за внос, което е в рамките на допустимото отклонение в посока нагоре, се допуска за свободно обращение при условията на същата лицензия и при облагане с конвенционалната ставка на митото.

Член 6

Прехвърляне

1.   Произтичащите от лицензиите задължения не могат да бъдат прехвърляни. Освен ако не е предвидено друго, правата, произтичащи от лицензиите, могат да бъдат прехвърляни от техния титуляр през срока на валидност на лицензията.

2.   Прехвърлянето на права, произтичащи от лицензия или от нейното извлечение, е възможно само към един правоприемник, като то може да обхваща единствено количествата, които още не са приспаднати от лицензията или извлечението.

3.   Искането за прехвърляне следва да бъде отправено от титуляря, до органа, издал оригиналната лицензия.

4.   Правоприемниците не могат да прехвърлят на свой ред правата си, но могат да ги прехвърлят обратно на титуляря. Прехвърлянията обратно към титуляря се отнасят за количествата, които все още не са приспаднати от лицензията или нейното извлечение. Издаващият лицензията орган отбелязва обратното прехвърляне в съответствие със съобщението за лицензии за внос и износ на селскостопански продукти.

5.   Прехвърлянето на правата от титуляря към правоприемника или от правоприемника обратно към титуляря влиза в сила от датата на заверката, поставена от издаващия лицензията орган.

Член 7

Освобождаване и задържане на обезпеченията

1.   Предвиденото в член 24, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 (20) освобождаването на обезпечението може да бъде частично, пропорционално на количествата от продукта, за които е представено доказателство за изпълнение на задължението за внос или износ. Това количество не може да бъде по-малко от 5 % от общото количество, посочено в лицензията.

Ако обаче внесеното или изнесеното количество възлиза на по-малко от 5 % от количеството, посочено в лицензията, бива задържан пълният размер на обезпечението.

2.   При изчисляването на частта от обезпечението, която следва да бъде задържана, когато е приложимо, издаващият лицензията орган приспада сума, съответстваща на допустимото количествено отклонение, упоменато в член 5, параграф 4.

3.   Когато издаващият лицензията орган се отказва от изискването за обезпечение и размерът на обезпечената сума е под 500 EUR, както е предвидено в член 18, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, размерът на сумата, равен на обезпечението, което следва да бъде задържано, се заплаща от съответната страна при изтичане на 60 дни след крайната дата на валидност на лицензията.

4.   Когато общата стойност на обезпечението за дадена лицензия, подлежащо на задържане, е не повече от 100 EUR, издаващият лицензията орган освобождава пълния размер на обезпечението.

Член 8

Уведомления

В съответствие с подробните условия, определени в акта за изпълнение, приет в съответствие с член 223, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки уведомяват Комисията за следното:

а)

издаването на заместващи лицензии, посочени в член 15, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

б)

случаи на непреодолима сила, посочени в член 16, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

в)

по отношение на коноп: приетите разпоредби, наложените санкции и органите, компетентни за извършването на проверките, посочени в член 17, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

г)

по отношение на чесън: количествата, обхванати от лицензии „Б“, посочени в член 18 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

д)

по отношение на етилов алкохол: издаването на заместващи лицензии, посочени в член 19 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

е)

нередности, посочени в член 20, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

ж)

органите, компетентни за получаването на заявления за лицензии и за издаването на лицензии или заместващи лицензии, посочени в член 20, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

з)

официалните печати и, когато е целесъобразно, пресите за релефен печат, посочени в член 20 параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239.

ГЛАВА II

СПЕЦИФИЧНИ СЕКТОРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Коноп

1.   Конопените продукти, изброени в раздели Г, Д и Е на част I на приложението към настоящия регламент, се допускат за свободно обращение, при условие че за тях е представена лицензия за внос в съответствие с образеца, установен в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239. („лицензия за внос AGRIM“).

Лицензията се издава само ако е доказано по задоволителен начин за държавата членка, в която конопените продукти ще бъдат допуснати за свободно обращение, че всички условия, посочени в член 189, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в настоящия регламент, както и изискванията, определени от съответната държава членка в съответствие с член 189, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са изпълнени.

2.   Заявлението за лицензия съдържа информацията в съответствие с инструкциите за конопени продукти в съобщението относно лицензии за внос и износ на селскостопански продукти.

Държавите членки могат да въведат допълнителни изисквания, свързани със заявлението за лицензия, както и с издаването и използването на лицензията, както е посочено в член 189, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.   По смисъла на член 189, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1308/2013 съответните държави членки установяват мерки за упълномощаване на вносителите на конопено семе, което не е за посев. Тези мерки включват определяне на условията за упълномощаване, проверките и наказанията, които трябва да се налагат в случай на нередност.

4.   Когато се допуска за свободно обращение конопено семе, различно от семена за посев, както е посочено в раздел Ж на част I от приложението, лицензията за внос се издава, само ако упълномощеният вносител се ангажира да предостави на органите, компетентни за проверките, касаещи съответните операции в държавата членка, в която вносителят е упълномощен, в рамките на установените срокове и съгласно условията, определени от държавата членка, документи, удостоверяващи, че конопеното семе, предмет на лицензията, е било подложено, в срок от по-малко от 12 месеца от датата, на която е издадена лицензията, на някоя от следните операции:

а)

поставяне в условия, изключващи използването за посев;

б)

смесено е със семе, различно от конопено семе, предназначено за хранене на животни, с конопено семе, представляващо максимум 15 % от общата смес и, в изключителни случаи, с максимум 25 %, по молба на упълномощения вносител, придружена с обосновка,

в)

износ за трета държава.

Въпреки това, ако част от конопеното семе, предмет на лицензията, не бъде подложено на някоя от операциите, предвидени в първата алинея, в срок от 12 месеца, държавата членка може, по молба на упълномощения вносител, придружена от обосновка, да удължи този срок с един или два шестмесечни периода.

Документите, посочени в първата алинея, се съставят от операторите, изпълнили операциите, и включват най-малко следната информация:

а)

името, пълния адрес, държавата членка и подписа на оператора;

б)

описание на проведената операция, отговаряща на условията по първата алинея, и дата на нейното провеждане;

в)

количеството конопено семе в килограми, за което се отнася операцията.

Въз основа на анализ на риска всяка заинтересована държава членка извършва проверки за точността на документите, свързани с операциите по първата алинея, осъществени на нейна територия.

5.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 правата, произтичащи от лицензиите за внос на конопени продукти, не могат да бъдат прехвърляни.

Член 10

Чесън

1.   Лицензиите за внос на чесън, изброени в раздели Д и Е на част I от приложението, се наричат лицензии „Б“.

2.   Заявителите имат право да подават молби за лицензии „Б“ само до издаващия лицензията орган на държавата членка, в която са учредени и в която са регистрирани по ДДС.

3.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 правата, произтичащи от лицензиите „Б“, не могат да бъдат прехвърляни.

ГЛАВА III

ИЗМЕНЕНИЕ, ОТМЯНА, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Изменения в регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕС) № 341/2007 и (ЕС) № 382/2008

1.   Следните разпоредби се заличават:

а)

в Регламент (ЕО) № 2535/2001 — членове 20, 21 и 22;

б)

в Регламент (ЕО) № 1342/2003 — член 6, параграф 1, буква а), член 8, параграф 2, член 9, параграфи 1 и 2, член 12, буква а) и член 16;

в)

в Регламент (ЕО) № 2336/2003 — членове 5 и 7;

г)

в Регламент (ЕО) № 951/2006 — членове 4в, 4г, 4д, член 5, параграф 1, членове 7 — 7е, член 8а, членове 9 и 10, член 11, параграф 1, буква а), член 11, параграф 2, член 12а, член 17, параграф 1 и член 18, параграф 1;

д)

в Регламент (ЕО) № 341/2007 — член 5, параграф 1, член 5, параграф 2, втора алинея и членове 13 и 14.

е)

в Регламент (ЕО) № 382/2008 — член 2, член 5, параграфи 1 и 2, член 6, параграфи 1 и 2, член 7 и член 8, параграфи 1 и 2.

2.   Разпоредбите в параграф 1 продължават да се прилагат за лицензиите, издадени по силата на съответните регламенти.

Член 12

Отмяна

Регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 се отменят.

При все това

тези регламенти продължават да се прилагат за лицензии, издадени по силата на същите регламенти; а

член 34, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 376/2008 продължава да се прилага до влизането в сила на съответните правила по отношение на тарифните квоти, приети въз основа на членове 186 и 187 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 13

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент не засяга приложимия срок на валидност, нито размера на обезпечението, внесено за лицензиите, които не са изтекли на 6 ноември 2016 г.

2.   По искане на титуляря внесеното обезпечение за дадена лицензия се освобождава, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

срокът на валидност на лицензията не е изтекъл към датата, посочена в параграф 1;

б)

лицензията вече не е необходима за съответните продукти, считано от датата, посочена в параграф 1;

в)

лицензията е била използвана само отчасти или изобщо не е използвана към датата, посочена в параграф 1.

Член 14

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от 6 ноември 2016 г.

Член 11, параграф 1, буква а) се прилага обаче от 1 октомври 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията от 18 май 2016 година година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ (вж. страница 44 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29)

(6)  Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12).

(7)  Регламент (ЕО) № 2336/2003 на Комисията от 30 декември 2003 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол със земеделски произход (ОВ L 346, 31.12.2003 г., стр. 19).

(8)  Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24).

(9)  Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията от 29 март 2007 г. за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверения за произход на чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети страни (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12).

(10)  Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10).

(11)  Регламент (ЕО) № 2390/98 на Комисията от 5 ноември 1998 г. относно подробни правила по прилагането на Регламент (ЕО) № 1706/98 на Съвета относно режима за внос на някои заместители на зърнени храни и преработени зърнени и оризови продукти, с произход от държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн или от отвъдморски страни и територии и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2245/90 (ОВ L 297, 6.11.1998 г., стр. 7).

(12)  Регламент (ЕО) № 1345/2005 на Комисията от 16 август 2005 г. относно установяване на подробни правила за приложение на системата на лицензии за внос на маслиново масло (ОВ L 212, 17.8.2005 г., стр. 13).

(13)  Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3).

(14)  Регламент (ЕО) № 507/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 38).

(15)  Известие за лицензии за внос и износ (ОВ C 278, 30.7.2016 г.).

(16)  Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(18)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(19)  Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 23).

(20)  Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ПРИ ВНОС

Списък на продуктите, посочени в член 2, параграф 1, буква а)

A.   Ориз (член 1, параграф 2, буква б) и част II на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (1)

1006 20

Ориз олющен (кафяв), включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в)

1 000 kg

1006 30

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в)

1 000 kg

1006 40 00

Натрошен ориз, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в)

1 000 kg


Б.   Захар (член 1, параграф 2, буква в) и част III на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (2)

1701

Всички продукти, внесени по преференциален режим, различен от тарифни квоти (3)  (4)

(—)


В.   Семена (член 1, параграф 2, буква д) и част V на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Обезпечение

Количества нето (5)

ex 1207 99 20

Семена от различни сортове коноп за посев

 (6)

(—)


Г.   Лен и коноп (член 1, параграф 2, буква з) и част VIII на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Обезпечение

Количества нето (7)

5302 10 00

Необработен или отопен коноп

 (8)

(—)


Д.   Плодове и зеленчуци (член 1, параграф 2, буква и) и част IX на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (9)

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Други лукови зеленчуци, пресни или охладени, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (10)

(—)


Е.   Преработени плодови и зеленчукови продукти (член 1, параграф 2, буква ѝ) и част X на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (11)

ex 0710 80 95

Чесън (12) и праз от вида Allium ampeloprasum (сурови или термично обработени чрез попарване или кипване във вода), замразени, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Зеленчукови смеси, съдържащи чесън (12) и/или праз от вида Allium ampeloprasum (сурови или термично обработени чрез попарване или кипване във вода), замразени, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Чесън (12) и праз от вида Allium ampeloprasum, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Зеленчукови смеси, съдържащи чесън (12) и/или праз от вида Allium ampeloprasum, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Сушен чесън (12) и праз от вида Allium ampeloprasum и смеси от сушени зеленчуци, съдържащи чесън (12) и/или праз от вида Allium ampeloprasum, цели, нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (13)

(—)


Ж.   Други продукти (член 1, параграф 2, буква ч) и част XXIV, раздел 1 на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Обезпечение

Количества нето (14)

1207 99 91

Конопено семе, непредназначено за посев

 (15)

(—)


З.   Етилов алкохол от земеделски произход (член 1, параграф 2, буква ф) и част XXI на приложение I към Регламент (ЕО) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (16)

ex 2207 10 00

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече, получен от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора

100 hl

ex 2207 20 00

Етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание, получени от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора

100 hl

ex 2208 90 91

Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно съдържание по обем, по-малко от 80 % vol, получен от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора

100 hl

ex 2208 90 99

Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно съдържание по обем, по-малко от 80 % vol, получен от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора

100 hl

ЧАСТ II

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ПРИ ИЗНОС

Списък на продуктите, посочени в член 2, параграф 2, буква а)

A.   Ориз (член 1, параграф 2, буква б) и част II на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (17)

1006 20

Олющен ориз (Cargo или кафяв)

500 kg

1006 30

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран

500 kg


Б.   Захар (член 1, параграф 2, буква в) и част III на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (18)

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние (19)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Други захари в твърдо състояние и захарни сиропи, без ароматизиращи или оцветяващи добавки, но невключващи лактоза, глюкоза, малтодекстрин и изоглюкоза (19)

2 000 kg

2106 90 59

Захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители, различни от сиропи от изоглюкоза, лактоза, глюкоза и малтодекстрин (19)

2 000 kg


(1)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(2)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(3)  Задължението за представяне на лицензия за внос се прилага до 30 септември 2017 г.

(4)  С изключение на преференциалния внос на захар с код по КН 1701 99 10 с произход от Молдова, посочен в Решение на Съвета 2014/492/ЕС от 16 юни 2014 г. за подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 1) и на преференциалния внос на захар с код по КН 1701 с произход от Грузия, посочен в Решение на Съвета 2014/494/ЕС от 16 юни 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз и временно прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (ОВ L 261, 30.8.2014 г., стр. 1).

(—)

Лицензия се изисква за всяко количество.

(5)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(6)  Не се изисква гаранция.

(—)

Лицензия се изисква за всяко количество.

(7)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(8)  Не се изисква гаранция.

(—)

Лицензия се изисква за всяко количество.

(9)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(10)  Задължението за представяне на лицензия за внос се прилага до 30 септември 2017 г.

(—)

Лицензия се изисква за всяко количество.

(11)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(12)  Тук се включват също продуктите, при които думата „чесън“ е само част от описанието. Тези термини могат да включват, но не се ограничават до „чесън с една луковица“, „слонски чесън“„чесън на скилидки“ или „ориенталски чесън“.

(13)  Задължението за представяне на лицензия за внос се прилага до 30 септември 2017 г.

(—)

Лицензия се изисква за всяко количество.

(14)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(15)  Не се изисква гаранция.

(—)

Лицензия се изисква за всяко количество.

(16)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(17)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(18)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(19)  Задължението за представяне на лицензия за износ се прилага до 30 септември 2017 г.


Top