EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1093

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1093 на Комисията от 6 юли 2016 година за одобряване на дидецилметилполи(оксиетил)амониев пропионат като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 8 (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/4106

OJ L 182, 7.7.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1093/oj

7.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1093 НА КОМИСИЯТА

от 6 юли 2016 година

за одобряване на дидецилметилполи(оксиетил)амониев пропионат като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 8

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, и по-специално член 89, параграф 1 (1), трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е установен списък на съществуващите активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за употреба в биоциди. В посочения списък се включва дидецилметилполи(оксиетил)амониев пропионат.

(2)

На дидецилметилполи(оксиетил)амониев пропионат е направена оценка в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) за употреба в продуктов тип 8 — консерванти за дърво, определен в приложение V към същата директива и отговарящ на продуктов тип 8 съгласно определението в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За оценяващ компетентен орган беше определена Италия и на 20 ноември 2007 г. тя представи докладите за оценката, заедно със своите препоръки.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на 8 декември 2015 г. Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикали, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите от продуктов тип 8 и съдържащи дидецилметилполи(оксиетил)амониев пропионат отговарят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО, при условие че са спазени определени условия по отношение на използването му.

(6)

Поради това е целесъобразно дидецилметилполи(оксиетил)амониев пропионат да бъде одобрен за употреба в биоциди от продуктов тип 8 при спазване на определени спецификации и условия.

(7)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Дидецилметилполи(оксиетил)амониев пропионат се одобрява като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 8 при спазване на спецификациите и условията, посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 юли 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Дата на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия

Дидецилметилполи(оксиетил)амониев пропионат

Наименование по IUPAC:

алфа-[2-(дидецилметиламонио)етил]-омега-хидрокси-поли(окси-1,2-етандиил) пропионат

ЕО №: Няма зададен

CAS №: 94667-33-1

86,1 % тегловни (сухо вещество)

1 януари 2018 г.

31 декември 2027 г.

8

Разрешенията за биоциди се издават при изпълнение на следните условия:

1)

При оценката на продукта трябва да се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, които са свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но не са разгледани в оценката (на равнището на Съюза) на риска от употребата на активното вещество.

2)

Предвид установените рискове за оценените видове употреба, в оценката на продукта се обръща особено внимание на:

а)

потребителите в съответната промишленост или професионалните потребители;

б)

подпочвените води за дървесина, която често ще бъде изложена на атмосферни влияния.

3)

Предвид установените рискове за повърхностните и подпочвените води на етикетите и на информационните листове за безопасност (ако има такива) на разрешените продукти се посочва, че употребата за промишлени или за професионални цели се извършва в ограничени зони или върху непропусклива твърда основа с предпазно ограждение, както и че след третирането му прясно обработеният дървен материал се съхранява на закрито или върху непропусклива твърда основа, или по двата начина едновременно, за да се предотврати директно изпускане на веществото в почвата или във водата, както и че загубата при прилагането на продукта се събира за повторна употреба или обезвреждане.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.


Top