EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1011

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 171, 29.6.2016, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj

29.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 8 юни 2016 година

относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Ценообразуването на много финансови инструменти и финансови договори зависи от точността и достоверността на бенчмарковете. Сериозните случаи на манипулиране на бенчмаркове за лихвените проценти като EURIBOR и LIBOR, както и твърденията, че бенчмаркове за цената на енергията и на нефта и валутни бенчмаркове са били манипулирани, показват, че бенчмарковете могат да бъдат предмет на конфликти на интереси. Използването на дискреционни и слаби режими на управление излага бенчмарковете на по-голям риск от манипулиране. Слабости или съмнения в точността и достоверността на индекси, използвани като бенчмаркове, могат да подкопаят доверието в пазара, да причинят загуби за потребителите и инвеститорите и да нарушат функционирането на реалната икономика. Следователно е необходимо да се гарантират точността, стабилността и достоверността на бенчмарковете и на процеса за тяхното определяне.

(2)

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) съдържа някои изисквания по отношение на надеждността на бенчмарковете, използвани при ценообразуването на финансов инструмент, допуснат за търговия на регулиран пазар. Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) съдържа определени изисквания относно бенчмарковете, използвани от страна на емитентите. Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) съдържа някои изисквания относно използването на бенчмарковете от страна на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК). Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7) съдържа някои разпоредби, с които се забранява манипулирането на бенчмарковете, които се използват за енергийните продукти на едро. Посочените законодателни актове обаче обхващат само някои аспекти на определени бенчмаркове и не отстраняват всички слабости в изготвянето на всички бенчмаркове, нито обхващат всички случаи на използване на финансови бенчмаркове във финансовия сектор.

(3)

Бенчмарковете са от решаващо значение за ценообразуването при трансграничните сделки, като по този начин способстват за ефективното функциониране на вътрешния пазар за широка гама от финансови инструменти и услуги. Много бенчмаркове, които се използват при определяне стойността на финансови договори, по-специално при ипотечните кредити, са изготвени в една държава членка, а се използват от кредитните институции и потребители в други държави членки. В допълнение кредитните институции често хеджират рисковете си или получават финансиране във връзка с предлагането на тези финансови договори на трансграничния междубанков пазар. Само няколко държави членки са приели национални правила в областта на бенчмарковете, но съответните им правни уредби в тази област вече показват различия относно аспекти като обхвата на прилагане. Освен това Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) постигна съгласие относно принципите за финансовите бенчмаркове на 17 юли 2013 г. и относно принципите за агенциите за докладване на цените на петрола на 5 октомври 2012 г. (наричани заедно по-долу „принципите на IOSCO“) и тъй като тези принципи осигуряват известна гъвкавост по отношение на точния си обхват и средства за прилагане, държавите членки е вероятно да приемат правила на национално ниво, което да доведе до въвеждането на тези принципи по разнопосочен начин.

(4)

Тази разнопосочност на подходите може да доведе до разпокъсаност на вътрешния пазар, тъй като в различните държави членки ще се прилагат различни правила за администраторите и ползвателите на бенчмаркове. Така е възможно бенчмарковете, изготвени в една държава членка, да не могат да се използват в други държави членки. При липсата на хармонизирана рамка, която да осигури точността и достоверността на бенчмарковете, използвани за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционните фондове, в Съюза е възможно различията в националното право на държавите членки да създадат пречки за гладкото функциониране на вътрешния пазар в областта на изготвянето на бенчмаркове.

(5)

Правилата на Съюза за защита на потребителите не засягат конкретния въпрос за адекватната информация относно бенчмарковете, използвани във връзка с финансови договори. Вследствие на жалби на потребители и съдебни спорове, свързани с използването на бенчмаркове в няколко държави членки, е възможно на национално равнище да бъдат приети разнопосочни мерки, продиктувани от основателни притеснения относно защитата на потребителите, което може да доведе до разпокъсаност на вътрешния пазар поради различните условия на конкуренция, обусловени от различната степен на защита на потребителите.

(6)

За да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и подобряването на условията за неговото функциониране, по-специално по отношение на финансовите пазари, както и за да се осигури висока степен на защита на потребителите и инвеститорите, е целесъобразно на равнището на Съюза да се въведе обща регулаторна рамка за бенчмарковете.

(7)

Целесъобразно и необходимо е тази рамка да бъде въведена под формата на регламент, за да се гарантира, че разпоредбите, с които се налагат преки задължения на лицата, участващи в изготвянето на бенчмаркове, в предоставянето на входящи данни за тях или в използването им, се прилагат по еднакъв начин в целия Съюз. Тъй като правната рамка за изготвянето на бенчмаркове задължително включва мерки, с които се уточняват конкретни изисквания относно аспектите, характеризиращи изготвянето на бенчмаркове, дори малки разлики в подхода, възприет по отношение на един от тези аспекти, биха могли да доведат до значителни пречки пред изготвянето на трансгранични бенчмаркове. Следователно, използването на регламент, който е пряко приложим, следва да намали възможността за вземане на разнопосочни мерки на национално равнище и да осигури последователен подход и по-голяма правна сигурност, както и да предотврати появата на значителни пречки пред изготвянето на трансгранични бенчмаркове.

(8)

Обхватът на настоящия регламент следва да бъде толкова широк, колкото е необходимо за създаването на превантивна регулаторна рамка. При изготвянето на бенчмаркове се използва преценка и неизбежно възникват определени видове конфликти на интереси, което е предпоставка за наличието на възможности и стимули за манипулиране на бенчмаркове. Подобни рискови фактори са общи за всички бенчмаркове, поради което изискванията за адекватно управление и контрол следва да се прилагат за всички бенчмаркове. Степента на риска обаче е променлива и поради това възприетият подход следва да бъде съобразен с конкретните обстоятелства. Тъй като уязвимостта и значимостта на даден бенчмарк се променя с течение на времето, ограничаването на обхвата до понастоящем важни или уязвими индекси не отстранява рисковете, породени от този бенчмарк в бъдеще. По-специално бенчмаркове, които понастоящем не са широко използвани, в бъдеще биха могли да се използват повече, в резултат на което дори леко манипулиране би могло да има значително въздействие.

(9)

От решаващо значение при определяне на обхвата на настоящия регламент следва да бъде дали крайната стойност на бенчмарка определя стойността на даден финансов инструмент или финансов договор или измерва резултатите на инвестиционен фонд. Следователно обхватът не следва да зависи от естеството на входящите данни. Затова следва да бъдат включени бенчмаркове, изчислени въз основа на входящи данни от икономически характер, като например цените на акциите, и на неикономически единици или стойности като параметрите на климата. Рамката, предвидена в настоящия регламент, следва също така да е съобразена със съществуването на голям брой бенчмаркове и различните въздействия, които те имат върху финансовата стабилност и реалната икономика. Настоящият регламент следва също така да предвижда пропорционални мерки срещу рисковете, характеризиращи отделни бенчмаркове. Настоящият регламент следва да обхваща бенчмарковете, които се използват за ценообразуване на финансови инструменти, които са регистрирани или се търгуват на регулирани места за търгуване.

(10)

Голям брой потребители са страни по финансови договори, по-специално договори за потребителски кредити, обезпечени с ипотеки, чиято стойност се определя въз основа на бенчмаркове, по отношение на които съществуват същите рискове. Поради това настоящият регламент следва да обхваща договорите за кредит по смисъла на определенията в директиви 2008/48/ЕО (8) и 2014/17/ЕС (9) на Европейския парламент и на Съвета.

(11)

Много инвестиционни индекси са свързани със значителни конфликти на интереси и се използват за измерване на резултатите на фондове, като например фондове на ПКИПЦК. Някои от посочените бенчмаркове са публикувани, а други са на разположение на обществеността или на част от нея, безплатно или срещу заплащане, и тяхното манипулиране може да засегне неблагоприятно инвеститорите. Затова настоящият регламент следва да обхваща индекси или референтни стойности, които се използват за измерване на резултатите на инвестиционни фондове.

(12)

Доставчиците на входящи данни за бенчмаркове могат да действат по своя преценка и са потенциално изложени на конфликти на интереси, като по този начин рискуват да станат източник на манипулиране. Предоставянето на входящи данни за бенчмарк се извършва на доброволен принцип. Ако някоя инициатива задължи доставчиците на входящи данни да променят значително своите бизнес модели, те могат да престанат да предоставят входящи данни. Въпреки това при субекти, които вече подлежат на регулиране и надзор, не се очаква изискването за въвеждане на системи за добро управление и контрол да доведе до значителни разходи или прекомерна административна тежест. Следователно настоящият регламент налага някои задължения на поднадзорните доставчици на входящи данни. Когато даден бенчмарк е определен въз основа на непосредствено достъпни данни, източникът на тези данни не следва да се разглежда като доставчик на входящи данни.

(13)

Финансовите бенчмаркове не се използват само във връзка с емитирането и изготвянето на финансови инструменти и договори. Финансовият сектор разчита на бенчмарковете и за измерване на резултатите на инвестиционни фондове с цел проследяване на възвръщаемостта или определяне на разпределението на активите на даден портфейл, или изчисляването на таксите за постигнати резултати. Даден бенчмарк може да се използва пряко за определяне на стойността на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове или непряко, в комбинация от бенчмаркове. Във втория случай, определянето и прегледа на тежестта, която се отдава на различните индекси в дадена комбинация от индекси с цел определяне на плащането или стойността по финансов инструмент или финансов договор или с цел измерване на резултатите на инвестиционни фондове, също представлява използване, тъй като тази дейност не включва право на преценка, за разлика от дейността по изготвяне на бенчмаркове. Притежаването на финансови инструменти, чиято стойност се определя въз основа на даден бенчмарк, не се счита за използване на бенчмарка.

(14)

Централните банки вече спазват принципите, стандартите и процедурите, гарантиращи, че те упражняват своите дейности почтено и по независим начин. Следователно не е необходимо настоящият регламент да се прилага за централните банки. Когато централните банки изготвят бенчмаркове, особено когато тези бенчмаркове са предназначени за сделки, те отговарят за установяването на подходящи вътрешни процедури, за да се осигури точността, надеждността, достоверността и независимостта на бенчмарковете, по-специално по отношение на прозрачността на управлението и методиката на изчислението.

(15)

Освен това настоящият регламент не следва да се прилага за публичните органи, включително националните статистически агенции, когато предоставят входящи данни за бенчмаркове за целите на публичната политика, включително мерките за заетост, икономическата активност и инфлацията, както и когато изготвят или имат контрол върху изготвянето на такива бенчмаркове.

(16)

Администраторът е физическо или юридическо лице, което има контрол върху изготвянето на бенчмарк, и по-специално, администрира механизмите за определянето на бенчмарка, събира и анализира входящите данни, определя бенчмарка и го публикува. Администраторът следва да има възможността да възложи на трето лице една или повече от тези функции, включително изчислението или публикуването на бенчмарка, или на други относими услуги и дейности, свързани с изготвянето му. Независимо от това, когато дадено лице просто публикува или се позовава на бенчмарк в рамките на журналистическата си дейност, но няма контрол върху изготвянето на бенчмарка, за това лице не следва да се прилагат изискванията, наложени на администраторите с настоящия регламент.

(17)

Индексът се изчислява посредством формула или някаква друга методика въз основа на базови стойности. При изготвянето на тази формула, извършването на необходимите изчисления и определянето на входящите данни се използва до известна степен преценка, което поражда риск от манипулиране. Следователно всички бенчмаркове, характеризиращи се с елемент на преценка, следва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент.

(18)

Когато обаче единична цена или стойност се използва като референтна стойност за финансов инструмент, например когато цената на една ценна книга е референтната цена за опция или фючърс, не се използват изчисление, входящи данни или преценка. Следователно единична цена или референтни цени въз основа на единична стойност не следва да се считат за бенчмаркове за целите на настоящия регламент.

(19)

Референтни цени или цени на сетълмент, определени от страна на централните контрагенти (ЦК), не следва да се считат за бенчмаркове, тъй като се използват за целите на сетълмент, маржове и управление на риска, и по този начин не определят сумата, дължима по даден финансов инструмент, или стойността на даден финансов инструмент.

(20)

Определянето на лихвени проценти от страна на кредиторите не следва да се счита за изготвяне на бенчмаркове за целите на настоящия регламент. Лихвеният процент, определен от кредитора, се установява с вътрешно решение или се изчислява като спред или надбавка над даден индекс (например EURIBOR). В първия случай кредиторът се освобождава от прилагането на изискванията на настоящия регламент за дейност, свързана с финансови договори, сключени от този кредитор с неговите собствени клиенти, докато във втория случай кредиторът се счита само за ползвател на бенчмарк.

(21)

С цел да се гарантира достоверността на бенчмарковете администраторите на бенчмаркове следва да бъдат задължени да въведат подходящи управленски мерки за контрол на конфликти на интереси и за запазване на доверието в достоверността на бенчмарковете. Дори в условията на ефективно управление повечето администратори са изправени пред конфликти на интереси и би могло да им се наложи да вземат решения и да правят преценки, които засягат различни заинтересовани страни. Следователно е важно администраторите да имат функция, която се изпълнява почтено, чрез която се наблюдава прилагането и ефективността на механизмите за управление, гарантиращи ефективно наблюдение.

(22)

Ако бенчмарковете са манипулирани или не са надеждни, това може да породи вреди за инвеститорите и потребителите. Поради това в настоящия регламент следва да се въведат изисквания за съхраняване на данни от администраторите и доставчиците на входящи данни, както и да се предвиди прозрачност относно целта и методиката на даден бенчмарк, което позволява по-ефективното и справедливо уреждане на евентуални претенции в съответствие с националното право или правото на Съюза.

(23)

За нуждите на одита и ефективното прилагане на настоящия регламент се изискват последващи анализи и доказателства. Поради тази причина настоящият регламент следва да установи изисквания за адекватното съхраняване на данни, свързани с изчисляването на бенчмарка, от администраторите на бенчмарка за достатъчно дълъг срок. Икономическата действителност, която бенчмаркът има за цел да измери, и условията, при които се извършва измерването, е вероятно да се променят с течение на времето. Поради това е необходимо всички процеси и методики за изготвяне на бенчмаркове да бъдат подлагани на периодичен преглед с цел набелязване на слабости и необходимостта от евентуални подобрения. Грешките в изготвянето на бенчмарковете могат да засегнат много заинтересовани страни, поради което те са заинтересовани тези слабости да бъдат набелязани и могат да помогнат за това. Следователно с настоящият регламент следва да се предвиди рамка за установяването на независима процедура за разглеждането на жалби от администраторите на бенчмаркове, за да се даде възможност на заинтересованите страни да подават жалби пред администратора и за да се гарантира, че администраторът разглежда обективно основанията за жалбата.

(24)

Изготвянето на бенчмаркове често е свързано с възлагането на подизпълнители на важни функции, като например изчисляването на бенчмарка, събиране на входящи данни и разпространение на бенчмарка. С цел да се осигури ефективността на управленските процедури е необходимо да се гарантира, че всяко подобно възлагане на подизпълнители не освобождава администраторите на бенчмарка от техните задължения и отговорности и се извършва по начин, който не възпрепятства администраторите да изпълняват задълженията или отговорностите си, нито способността на съответния компетентен орган да упражнява надзор върху тях.

(25)

Администраторът на бенчмаркове е централният получател на входящи данни и винаги е в състояние да оцени тяхната достоверност и точност. Следователно е необходимо настоящият регламент да изисква от администраторите да вземат определени мерки, когато считат, че входящите данни не отговарят на пазара или на икономическата действителност, които бенчмаркът има за цел да измери, включително мерки за промяна на входящите данни, доставчиците на входящи данни или методиката, или на друг елемент, или да прекратят изготвянето на въпросния бенчмарк. Освен това, администраторите следва, когато това е практически осъществимо, като част от механизмите си за контрол да предвидят мерки за наблюдение на входящите данни преди публикуването на бенчмарка и да валидират входящите данни след публикуването, включително, когато е приложимо, като сравняват данните с исторически модели.

(26)

Всяко използване на преценка при предоставянето на входящи данни създава възможност за манипулиране на бенчмарка. Когато входящите данни се основават на сделка, преценката играе по-малка роля и поради това възможността за манипулиране на данни е по-малка. Като общо правило администраторите на бенчмаркове следва да използват входящи данни за действителни сделки, когато това е възможно, но в случаите, в които данните за сделки не са достатъчни или не са подходящи за осигуряването на достоверността и точността на бенчмарка, могат да се използват и други данни.

(27)

Точността и надеждността, с която даден бенчмарк измерва икономическата действителност, която има за цел да измери, зависи от използваните входящи данни и методика. Следователно е необходимо да се приеме прозрачна методика, която гарантира надеждността и точността на бенчмарка. Тази прозрачност не означава публикуването на формулата, използвана за определянето на даден бенчмарк, а по-скоро оповестяването на елементи, които са достатъчни, за да позволят на заинтересованите страни да разберат по какъв начин е изготвен този бенчмарк и да се оцени неговата представителност, приложимост и целесъобразност за предвиденото използване.

(28)

Би могло да се наложи да се промени методиката, за да се гарантира точността на бенчмарка, но всяка промяна в методиката оказва въздействие върху ползвателите на бенчмарка и върху заинтересованите от него страни. Ето защо е необходимо да се определят процедурите, които се прилагат при промяна на методиката за изготвяне на бенчмарка, включително необходимостта от провеждане на консултации, така че ползвателите и заинтересованите страни да могат да предприемат необходимите действия с оглед на тези промени или да уведомяват администратора, ако тези промени предизвикват тяхното безпокойство.

(29)

Служителите на администратора може да установят евентуални нарушения на настоящия регламент или възможни пропуски, които биха могли да доведат до манипулиране или опит за манипулиране. Следователно с настоящия регламент следва да се въведе рамка, която позволява на служителите да предупреждават администраторите, при запазване на поверителността, за възможни нарушения на настоящия регламент.

(30)

Достоверността и точността на бенчмарковете зависи от достоверността и точността на данните, получени от доставчиците на входящи данни. Изключително важно е задълженията на доставчиците във връзка с входящите данни да са ясно определени, да може да се разчита на спазването на тези задължения, както и задълженията да са в съответствие с механизмите за контрол и методиката на администратора на бенчмарка. Следователно е необходимо администраторът на бенчмарка да изработи кодекс за поведение, в който да бъдат уточнени тези изисквания и отговорностите на доставчиците на входящи данни, свързани с предоставянето на входящи данни. Администраторът следва да се увери, че доставчиците на входящи данни спазват кодекса за поведение. Когато доставчиците на входящи данни се намират в трети държави, администраторът следва да се увери в това, доколкото е възможно.

(31)

Възможно е във връзка с доставчиците на входящи данни да възникне конфликт на интереси и те имат възможност да действат по своя преценка при определяне на входящите данни. Поради това е необходимо по отношение на всички доставчици на входящи данни да се прилагат управленски мерки, посредством които да се гарантира, че тези конфликти са управлявани и че входящите данни са точни, съответстват на изискванията на администратора и могат да бъдат валидирани.

(32)

Много бенчмаркове се определят чрез прилагане на формула, изчислена въз основа на входящи данни, които се осигуряват от следните субекти: места за търговия, одобрени агенти по публикуването, доставчици на консолидирани данни, одобрени механизми за докладване, енергийни борси или платформи за търгове с квоти за емисии. В някои случаи събирането на данни е възложено на доставчик на услуги, който получава данните изцяло и пряко от тези субекти. В тези случаи съществуващото регулиране и надзор гарантират достоверността и прозрачността на входящите данни и предвиждат изисквания по отношение на управлението и процедури за уведомяване за нарушения. Затова тези бенчмаркове са по-малко уязвими за манипулиране, предмет са на независима проверка и следователно съответните администратори са освободени от някои задължения, установени в настоящия регламент.

(33)

Различните видове бенчмаркове и различните сектори от бенчмаркове имат различни характеристики, слабости и рискове. Разпоредбите на настоящия регламент следва да бъдат допълнително уточнени за конкретните видове и сектори бенчмаркове. Бенчмарковете за лихвени проценти играят важна роля в трансмисионния механизъм на паричната политика, поради което е необходимо в настоящия регламент да се въведат специални разпоредби относно тези бенчмаркове.

(34)

Физическите стокови пазари се отличават с единствени по рода си характеристики, които следва да бъдат взети под внимание. Стоковите бенчмаркове се използват широко и могат да се отличават със специфични за сектора характеристики, поради което е необходимо в настоящия регламент да се въведат специални разпоредби относно тези бенчмаркове. Някои стокови бенчмаркове са освободени от изискванията на настоящия регламент, но при все това се налага да са съобразени с приложимите принципи на IOSCO. Стоковите бенчмаркове могат да станат критични, тъй като режимът не се ограничава до бенчмаркове, основани на данни, подадени от доставчици, повечето от които са поднадзорни субекти. За критични стокови бенчмаркове, за които се прилага приложение II, не са приложими изискванията на настоящия регламент по отношение на задължителното предоставяне на входящи данни и колегиите.

(35)

Грешките в критични бенчмаркове могат да засегнат целостта на пазара, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в държавите членки. Тези потенциално дестабилизиращи последици на грешките в критични бенчмаркове биха могли да се проявят по отношение на само една или на повече от една държава членка. Следователно е необходимо настоящият регламент да предвижда процедура, която да определя бенчмарковете, които следва да се считат за критични бенчмаркове, и да се въведат допълнителни изисквания, за да се гарантира достоверността и стабилността на подобни бенчмаркове.

(36)

Критичните бенчмаркове могат да бъдат определени, като се използва количествен критерий или комбинация от количествени и качествени критерии. Освен това, когато даден бенчмарк не отговаря на съответния количествен праг, той все пак би могъл да се признае за критичен, когато бенчмаркът няма или има малко подходящи пазарно базирани заместители и наличието и точността му са от значение за целостта на пазара, финансовата стабилност или защитата на потребителите в една или повече държави членки, и когато всички заинтересовани компетентни органи са съгласни, че подобен бенчмарк следва да се признае за критичен. В случай на несъгласие между съответните компетентни органи решението на компетентния орган на администратора за това дали този бенчмарк следва да се признае за критичен следва да се прилага с предимство. В такъв случай Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (10), следва да може да публикува становище относно оценката, направена от компетентния орган на администратора. Освен това даден компетентен орган може също така да определи бенчмарка като критичен въз основа на определени качествени критерии, когато администраторът и по-голямата част от доставчиците на входящи данни за бенчмарка се намират в неговата държава членка. Всички критични бенчмаркове следва да бъдат включени в списък, изготвен чрез акт за изпълнение на Комисията, който следва да подлежи на редовен преглед и актуализация.

(37)

Прекратяването на администрирането на критичен бенчмарк от страна на администратор може да доведе до недействителност на финансовите договори или финансовите инструменти, да причини загуби за потребителите и инвеститорите и да окаже въздействие върху финансовата стабилност. Следователно е необходимо да се предвиди правомощие за съответния компетентен орган да изисква задължително администриране на критичен бенчмарк, за да се осигури наличието на въпросния бенчмарк. В случай на производство по несъстоятелност на администратор на бенчмарк компетентният орган следва да представи за разглеждане от съответния съдебен орган оценка за това дали и по какъв начин критичният бенчмарк може да се прехвърли на нов администратор или изготвянето му да бъде прекратено.

(38)

Без да се засяга прилагането на правото на Съюза в областта на конкуренцията и възможността на държавите членки да предприемат мерки за улесняване на спазването му, е необходимо да се изиска от администраторите на критични бенчмаркове, включително на критични стокови бенчмаркове, да предприемат подходящи мерки, за да се гарантира, че лицензите и информацията, свързани с бенчмаркове, се изготвят по справедлив, разумен, прозрачен и недискриминационен начин за всички ползватели.

(39)

Ако доставчиците на входящи данни престанат да предоставят входящи данни за критични бенчмаркове, това може да засегне доверието в тези бенчмаркове, тъй като в резултат на това способността на тези бенчмаркове за измерване на базовия пазар или икономическа действителност би се нарушила. Следователно е необходимо да се предвиди правомощие за съответния компетентен орган да изисква поднадзорните субекти задължително да предоставят входящи данни за критичните бенчмаркове, за да се запази доверието в съответния бенчмарк. Задължителното предоставяне на входящи данни няма за цел да наложи задължение на поднадзорните субекти да сключват или да се задължават да сключват сделки.

(40)

Поради наличието на голямо разнообразие от видове и мащаби на бенчмаркове е важно да се въведе пропорционалност в настоящия регламент и да се избегне налагането на прекомерна административна тежест върху администраторите на бенчмаркове, прекратяването на изготвянето на които представлява по-малка заплаха за по-широката финансова система. Ето защо, в допълнение към режима за критични бенчмаркове, следва да се въведат два отделни режима: един за значими бенчмаркове и друг за бенчмаркове с малка значимост.

(41)

Администраторите на значими бенчмаркове следва да могат да изберат да не прилагат ограничен брой подробни изисквания на настоящия регламент. Компетентни органи обаче следва да си запазят правото да изискват прилагането на тези изисквания въз основа на критериите, посочени в настоящия регламент. Делегираните актове и актовете за изпълнение, които се прилагат за администратори на значими бенчмаркове, следва да са съобразени с принципа на пропорционалност и да са насочени към избягване на административната тежест, когато това е възможно.

(42)

За администраторите на бенчмаркове с малка значимост се прилага по-малко подробен режим, при който администраторът следва да може да реши да не прилага някои изисквания на настоящия регламент. В такъв случай въпросният администратор следва да обясни защо е целесъобразно да не го прави в декларация за съответствие, която следва да се публикува и предостави на компетентния орган на администратора. Този компетентен орган следва да прегледа декларацията за съответствие и следва да има възможност да изиска допълнителна информация или внасянето на съответни промени, за да се осигури спазването на настоящия регламент. Въпреки че бенчмарковете с малка значимост също биха могли да са уязвими за манипулиране, те са по-лесно заменяеми и следователно прозрачността за ползвателите следва да бъде основният инструмент, който се използва с цел участниците на пазара да направят информиран избор във връзка с бенчмарковете, които считат за подходящи за използване. По тази причина делегираните актове в дял II не следва да се прилагат за администраторите на бенчмаркове с малка значимост.

(43)

За да могат ползвателите на бенчмаркове да направят подходящ избор измежду бенчмарковете и да разберат свързаните с тях рискове, те трябва да знаят какво има за цел да измерва даден бенчмарк и каква е неговата податливост на манипулиране. Затова администраторът на бенчмарк следва да публикува декларация за бенчмарка, в която се посочват тези елементи. За да се осигури еднакво прилагане, както и да се гарантира, че декларациите за бенчмарк са с разумен обем, но в същото време са насочени към предоставяне на ключовата информация, необходима на ползвателите по леснодостъпен начин, ЕОЦКП следва да конкретизира допълнително съдържанието на декларацията за бенчмарка, като провежда подходящо разграничение между различните видове и специфични характеристики на бенчмарковете и техните администратори.

(44)

Настоящият регламент следва да е съобразен с принципите на IOSCO, които служат като световни стандарти за регулаторните изисквания за бенчмарковете. Като основополагащ принцип, за да се осигури защита на инвеститорите, надзорът и регулирането в трета държава следва да са еквивалентни на надзора и регулирането на бенчмарковете в Съюза. Поради това, бенчмарковете, изготвяни от тази трета държава, могат да се използват от поднадзорни субекти в Съюза, когато Комисията е взела положително решение относно еквивалентността на режима на третата държава. В подобни случаи компетентните органи следва да постигнат договорености за сътрудничество с надзорните органи на трети държави. ЕОЦКП следва да координира изготвянето на тези договорености за сътрудничество и обмена между компетентните органи на получената от трети държави информация. При все това, с цел да се избегне каквото и да е било неблагоприятно въздействие в резултат от евентуално внезапно прекратяване на използването в Съюза на бенчмаркове, изготвяни от трета държава, настоящият регламент предвижда и някои други механизми (а именно признаване и одобряване), при които бенчмарковете на трета държава могат да бъдат използвани от поднадзорни субекти, които се намират в Съюза.

(45)

Настоящият регламент въвежда процедура за признаването на администратори, които се намират в трета държава, от компетентния орган на референтната държава членка. Признаването следва да се предоставя на администратори, които отговарят на изискванията на настоящия регламент. Като признава ролята на принципите на IOSCO като световен стандарт за изготвянето на бенчмаркове, компетентният орган на референтната държава членка следва да бъде в състояние да признае администраторите въз основа на прилагането от тяхна страна на принципите на IOSCO. За тази цел компетентният орган следва да направи оценка на прилагането на принципите на IOSCO от конкретен администратор и да определи дали това прилагане е еквивалентно — по отношение на въпросния администратор — на спазването на различните изисквания, установени в настоящия регламент, като се отчитат специфичните характеристики на режима на признаване в сравнение с режима на еквивалентност.

(46)

Настоящият регламент въвежда също така режим на одобряване, който позволява при определени условия на администратори или поднадзорни субекти, които се намират в Съюза, да одобряват бенчмаркове, изготвяни от трета държава, за да могат тези бенчмаркове да се използват в Съюза. За тази цел компетентният орган следва да вземе предвид дали при изготвянето на бенчмарка, който ще бъде одобрен, спазването на принципите на IOSCO ще бъде еквивалентно на спазването на настоящия регламент, като се отчитат специфичните характеристики на режима на одобряване в сравнение с режима на еквивалентност. Администратор или поднадзорен субект, който е одобрил бенчмарк, изготвен от трета държава, следва да носи пълна отговорност за одобрените бенчмаркове и за изпълнението на съответните условия, посочени в настоящия регламент.

(47)

Всички администратори на бенчмаркове имат възможност да действат по своя преценка, във връзка с тях могат евентуално да възникнат конфликти на интереси и те са изправени пред риска да имат неподходящи системи за управление и контрол. Тъй като администраторите контролират процеса на определяне на бенчмаркове, най-ефективният начин за гарантиране на достоверността на бенчмарковете е въвеждането на изискване за получаване на лиценз или регистрация и упражняването на надзор над администраторите.

(48)

За някои администратори следва да се издава лиценз и да се упражнява надзор над дейността им от компетентния орган на държавата членка, в която се намира въпросният администратор. Субектите, които вече подлежат на надзор и които изготвят финансови бенчмаркове, които не са критични бенчмаркове, следва да бъдат регистрирани и контролирани от компетентния орган за целите на настоящия регламент. Субектите, които изготвят само индекси, които могат да бъдат определени като бенчмаркове с малка значимост, следва също да бъдат регистрирани от компетентния орган. Получаването на лиценз и регистрацията следва да бъдат отделни процеси, като получаването на лиценз изисква по-задълбочен анализ на заявлението на администратора. Фактът дали даден администратор е лицензиран или регистриран не следва да засяга надзора над този администратор от страна на съответните компетентни органи. Освен това следва да се въведе преходен режим, съгласно който лицата, изготвящи бенчмаркове, които не са критични и не са широко използвани в една или повече държави членки, могат да бъдат регистрирани, с оглед улесняване на началната фаза на прилагане на настоящия регламент. ЕОЦКП следва да поддържа на равнището на Съюза регистър, съдържащ информация относно лицензирани или регистрирани администратори, относно бенчмаркове и относно администратори, които изготвят тези бенчмаркове съгласно положително решение в рамките на режим на еквивалентност или режим на признаване, относно администратори на Съюза или относно поднадзорни субекти, които са одобрили бенчмаркове от трети държави, или относно всякакви одобрени бенчмаркове и техните администратори, намиращи се в трета държава.

(49)

При някои обстоятелства дадено лице изготвя индекс, но може да не знае, че той се използва за определяне на стойността на финансов инструмент, финансов договор или инвестиционен фонд. Такъв е по-специално случаят, когато ползвателите и администраторът на бенчмарка се намират в различни държави членки. Поради това е необходимо да се повиши равнището на прозрачност относно това кой конкретен бенчмарк се използва. Тази прозрачност може да бъде постигната чрез подобряване на съдържанието на проспектите или на документите с ключова информация, изисквани съгласно правото на Съюза, и съдържанието на уведомленията, изисквани съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(50)

Наличието на ефективни правомощия, инструменти и ресурси на компетентните органи на държавите членки гарантира ефективността на надзора. Затова настоящият регламент следва да предвижда, по-специално, минимален набор от надзорни и разследващи правомощия, които следва да се предоставят на компетентните органи на държавите членки в съответствие с националното право. При упражняване на своите правомощия съгласно настоящия регламент компетентните органи и ЕОЦКП следва да действат обективно и безпристрастно и да бъдат независими в процеса на вземане на решения.

(51)

За целите на разкриване на нарушения на настоящия регламент е необходимо компетентните органи да имат достъп в съответствие с националното право до помещенията на юридическите лица, за да могат да изземват документи. Достъп до такива помещения е необходим при наличието на основателно подозрение, че съществуват документи и други данни, свързани с предмета на проверката или разследването, и те биха могли да бъдат от значение за доказването на нарушение на настоящия регламент. Освен това достъп до такива помещения е необходим, когато лице, към което вече е било отправено искане за информация, не е изпълнило искането или когато има разумни основания да се смята, че ако бъде отправено искане, то няма да бъде изпълнено, или че документите или данните, за които се отнася искането за информация, биха били укрити, подправени или унищожени. Ако в съответствие с националното право е необходимо предварително разрешение от съдебен орган на съответната държава членка, достъпът до помещения следва да се осъществява след получаване на предварително съдебно разрешение.

(52)

Съществуващите записи на телефонни разговори и пренос на данни от поднадзорни субекти могат да се окажат решаващите и често единствените доказателства, с помощта на които се откриват или доказват нарушения на настоящия регламент, по-специално на изискванията във връзка с управлението и контрола. Подобни записи могат да помогнат да се провери самоличността на лицето, отговарящо за подаването на входящите данни, лицата, отговорни за тяхното одобряване, и да се установи дали се поддържа организационно разделение между служителите. Следователно компетентните органи следва да могат да изискват съществуващи записи на телефонни разговори, електронни съобщения или записи за пренос на данни, съхранявани от поднадзорни субекти, когато съществува основателно подозрение, че такива записи, свързани с предмета на проверката или разследването, биха могли да бъдат от значение за доказването на нарушение на настоящия регламент.

(53)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на зачитане на личния и семейния живот, защитата на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на стопанската инициатива, правото на собственост, правото на защита на потребителя, правото на ефективни правни средства на защита и правото на защита. Следователно настоящият регламент следва да бъде тълкуван и прилаган в съответствие с тези права и принципи.

(54)

Правото на защита на засегнатите лица следва да се зачита напълно. По-специално лицата, които са субекти на производство, следва да получат достъп до констатациите, въз основа на които компетентните органи са взели решението, и следва да имат право да бъдат изслушани.

(55)

Необходима е прозрачност по отношение на бенчмарковете, за да се гарантират стабилността на финансовия пазар и защитата на инвеститорите. Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи следва да се извършва в съответствие с правилата за предаване на лични данни, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12). ЕОЦКП следва да обменя или предава информация в съответствие с правилата за предаване на лични данни, установени в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(56)

Като вземат предвид принципите, установени в съобщението на Комисията от 8 декември 2010 г.„По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“ и правните актове на Съюза, приети в отговор на това съобщение, за да гарантират общ подход и възпиращ ефект, държавите членки следва да установяват система от административни санкции и други административни мерки, включително имуществени санкции, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират тяхното прилагане. Тези административни санкции и други административни мерки следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(57)

Административните санкции и други административни мерки, които се прилагат в конкретните случаи, следва да се определят, като се вземат предвид, когато е приложимо, фактори като възстановяване на евентуалната констатирана финансова печалба, тежестта и продължителността на нарушението, утежняващите или облекчаващите отговорността обстоятелства, необходимостта от възпиращ ефект на административните имуществени санкции, като когато е целесъобразно, следва да се предвиди намаление при оказване на съдействие на компетентните органи. По-специално, следва да е възможно действителният размер на административните имуществени санкции, наложени в конкретен случай, да достигне максималното равнище, предвидено в настоящия регламент, или при много сериозни нарушения — по-високото равнище, предвидено в националното право, докато за несъществени нарушения или при спогодба следва да е възможно да се прилагат административни имуществени санкции, чийто размер е значително под максималното равнище. Компетентният орган следва да има правото да наложи временна забрана за упражняване на ръководни функции в качеството на администратор на бенчмарк или доставчик на входящи данни.

(58)

Настоящият регламент следва да не ограничава възможността държавите членки да предвиждат по-високи равнища на административни санкции и следва да не засяга разпоредбите от правото на държавите членки, които се отнасят до наказателноправните санкции.

(59)

Въпреки че нищо не възпрепятства държавите членки да предвидят правила за налагане на административни и наказателноправни санкции за едно и също нарушение, от държавите членки не следва да се изисква да създават правила за административни санкции за нарушения на настоящия регламент, които са предмет на националното наказателно право. В съответствие с националното право държавите членки не са длъжни да налагат и административни, и наказателноправни санкции за едно и също нарушение, но те следва да могат да постъпват по този начин, ако националното право им позволява това. Независимо от това, запазването на наказателноправните вместо административни санкции за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент не следва да отслабва или по друг начин да засяга способността на компетентните органи да сътрудничат, получават достъп и обменят своевременно информация с компетентните органи на други държави членки за целите на настоящия регламент, включително след сезиране на компетентните съдебни органи за съответните нарушения с оглед на наказателно преследване.

(60)

Необходимо е да се доразвият разпоредбите за обмен на информация между националните компетентни органи и да се подсилят взаимните задължения за помощ и сътрудничество. Поради нарастващата трансгранична дейност компетентните органи следва да обменят помежду си необходимата информация за упражняването на своите функции, така че да се гарантира ефективното прилагане на настоящия регламент, включително в хипотези, в които нарушение или подозрение за нарушение може да е от значение за органите на две или повече държави членки. При обмена на информация е необходимо строго пазене на професионална тайна, за да се осигури безпрепятственото предаване на тази информация и защитата на конкретни права.

(61)

Решенията, взети от компетентните органи за налагане на административна санкция или друга административна мярка, следва да се публикуват, за да се постигне възпиращ ефект по отношение на широката общественост. Публикуването на решенията за налагане на административна санкция или друга административна мярка е и важен инструмент на компетентните органи за информиране на участниците на пазара относно вида поведение, което се счита за нарушение на настоящата директива, както и за насърчаване на добро поведение като цяло сред участниците на пазара. Ако съществува риск публикуването на тази информация да причини неоправдано голяма вреда на участващите лица или да застраши стабилността на финансовите пазари или текущо разследване, компетентният орган следва да публикува административната санкция или друга административна мярка, без да съобщава имената на нарушителите или да отложи публикуването. Освен това, компетентните органи следва да имат възможността изобщо да не публикуват решение за налагане на административна санкция или друга административна мярка, ако преценят, че публикуване при запазване на анонимността или отложеното публикуване не са достатъчни да гарантират, че стабилността на финансовите пазари не е застрашена. Компетентните органи не са задължени да публикуват административните санкции или други административни мерки, за които се смята, че са несъществени, когато публикуването би представлявало непропорционална мярка.

(62)

Критичните бенчмаркове може да са свързани с доставчици на входящи данни, администратори и ползватели в повече от една държава членка. Поради това, прекратяването на изготвянето на такъв бенчмарк или настъпването на събития, които значително могат да намаляват достоверността на бенчмарка, може да окаже въздействие в повече от една държава членка, което означава, че надзорът над този бенчмарк, упражняван само от компетентния орган на държавата членка, в която се намира администраторът на критичния бенчмарк, няма да бъде ефикасен и ефективен за отстраняване на рисковете, свързани с критичния бенчмарк. В такъв случай, за да се гарантира ефективният обмен на информация в областта на надзора между компетентните органи и координацията на техните дейности и надзорните мерки, следва да се създадат колегии, включващи компетентните органи и ЕОЦКП. Дейностите на колегиите следва да допринасят за хармонизираното прилагане на правилата съгласно настоящия регламент, както и за сближаването на надзорните практики. Компетентният орган на администратора следва да установи писмени правила относно обмена на информация, процеса на вземане на решения, който би могъл да включва правила за процедурите за гласуване, сътрудничеството за целите на задължителното предоставяне на входящи данни и случаите, в които компетентните органи следва да се консултират помежду си. Посредническата роля на ЕОЦКП, която е с правно обвързващ характер, е ключов елемент за постигане на координация, последователност и сближаване на надзорните практики.

(63)

Бенчмарковете може да се използват за определяне на стойността на дългосрочни финансови инструменти и финансови договори. В някои случаи има риск след влизане в сила на настоящия регламент тези бенчмаркове да не могат повече да се изготвят, тъй като притежават характеристики, които не могат да бъдат приведени в съответствие с изискванията на настоящия регламент. В същото време, забраната за изготвяне на подобни бенчмаркове би могла да доведе до прекратяване или невъзможност за изпълнение във връзка с финансови инструменти или финансови договори и по този начин да увреди инвеститорите. Следователно е необходимо да се предвиди, че такива бенчмаркове ще продължат да се изготвят за определен преходен период.

(64)

В случаите когато настоящият регламент обхваща или може да обхваща поднадзорните субекти и пазарите, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 1227/2011, ЕОЦКП ще трябва да се консултира с Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, за да използва нейните експертни познания в областта на енергийните пазари и за да намали евентуалното двойно регулиране.

(65)

С цел да се конкретизират допълнително техническите елементи на настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с изясняването на техническите елементи на определенията; във връзка с изчисляването на условните стойности на финансовите инструменти, условната стойност на дериватите и нетната стойност на активите на инвестиционни фондове, чиято стойност се определя въз основа на бенчмарк, за да се определи дали този бенчмарк е критичен; във връзка с прегледа на метода на изчисление, използван за установяване на прага за определяне на критични и значими бенчмаркове; във връзка с установяването на обективни причини за одобряване на бенчмарк или група от бенчмаркове, изготвени в трета държава; във връзка с установяване на елементите за оценяване на това дали прекратяването на изготвянето или промяната на съществуващ бенчмарк би могло разумно да се очаква да доведе до случаи на непреодолима сила, да доведе до невъзможност за изпълнение или друго нарушение на условията на финансов договор или финансов инструмент или на правилата на инвестиционен фонд, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на този бенчмарк; и във връзка с удължаването на 24-месечния срок, предвиден за регистрация вместо лицензиране за някои администратори. Когато приема тези актове, Комисията следва да взема предвид пазарните или технологичните промени и сближаването в международен аспект на надзорните практики в областта на бенчмарковете, и по-специално работата на IOSCO. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (14) По-специално, с цел осигуряване на равно участие в подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(66)

Техническите стандарти следва да гарантират последователно хармонизиране на изискванията за изготвянето на индекси, използвани като бенчмаркове, и предоставянето на входящи данни за такива индекси и подходяща защита на инвеститорите и потребителите на територията на Съюза. Би било логично и целесъобразно да бъде възложено на ЕОЦКП — в качеството му на орган, разполагащ с високоспециализирани експертни познания — разработването на проекти на технически стандарти за регулиране, които не включват политически избор и които да бъдат представени на Комисията. Комисията следва да приема проекти на регулаторни технически стандарти, изготвени от ЕОЦКП, чрез делегирани актове в съответствие с член 290 ДФЕС и в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 във връзка с процедурите и характеристиките на функцията по наблюдение; във връзка с това как се гарантират целесъобразността и проверимостта на входящите данни, както и на вътрешните процедури за наблюдение и за проверка на доставчици на входящи данни; във връзка с информацията, която следва да се предоставя от даден администратор относно бенчмарковете и методиката; във връзка с елементите от кодекса за поведение; във връзка с изискванията относно системите и механизмите за контрол; във връзка с критериите, които компетентният орган следва да има предвид при вземането на решение дали да прилага някои допълнителни изисквания; във връзка със съдържанието на декларацията за бенчмарка, както и случаите, в които е необходима актуализация на декларацията; във връзка с минималното съдържание на договореностите за сътрудничество между компетентните органи и ЕОЦКП; във връзка с формата и съдържанието на заявлението за признаване на администратор от трета държава и представянето на информацията, която трябва да бъде предоставена с такова заявление, и във връзка с информацията, която трябва да бъде предоставена при подаване на заявление за лиценз или регистрация.

(67)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия с цел изготвяне и преглед на списък на публичните органи в Съюза, изготвяне и преглед на списък на критичните бенчмаркове и за определяне на еквивалентността на правната рамка, приложима за доставчиците на бенчмаркове от трети държави за целите на пълна или частична еквивалентност. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (15).

(68)

На Комисията следва също така да се предоставят правомощия да приема чрез актове за изпълнение съгласно член 291 ДФЕС и член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 технически стандарти за изпълнение, изготвени от ЕОЦКП, с които се установяват образците за декларация за съответствие, процедурите и формулярите за обмен на информация между компетентните органи и ЕОЦКП.

(69)

Тъй като целите на настоящия регламент — по-специално да се установи последователен и ефективен режим за отстраняване на слабостите, свързани с бенчмарковете — не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, тъй като цялостното въздействие на проблемите, свързани с бенчмарковете, може да се прояви напълно само в контекста на целия Съюз, а поради обхвата и последиците на настоящия регламент могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(70)

Предвид спешната необходимост от възстановяване на доверието в бенчмарковете и от насърчаване на справедливите и прозрачни финансови пазари, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след своето публикуване,

(71)

Потребителите имат възможност да сключват финансови договори, по-специално договори за ипотечни и потребителски кредити, чиято стойност се определя въз основа на бенчмарк, но неравнопоставеното положение при договарянето и използването на стандартни условия означава, че разполагат с ограничен избор във връзка с използвания бенчмарк. Следователно е необходимо да се гарантира, че на потребителите се предоставя най-малко адекватна информация от страна на кредиторите или кредитните посредници. Ето защо, за постигане на тази цел директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС следва да бъдат съответно изменени.

(72)

Регламент (ЕС) № 596/2014 изисква от лицата, които изпълняват ръководни функции, както и тясно свързани с тях лица, да уведомяват емитента и компетентния орган за всяка сделка, извършена за тяхна сметка, свързана с финансови инструменти, които сами по себе си са свързани с акции и дългови инструменти на емитента. Съществува обаче голямо разнообразие от финансови инструменти, които са свързани с акции и дългови инструменти на даден емитент. Такива финансови инструменти включват дялове в предприятия за колективно инвестиране, структурирани продукти или финансови инструменти, които включват дериват, който предполага експозиция към резултатите на акции или дългови инструменти, издадени от емитента. За всяка сделка с такива финансови инструменти, надвишаващи определен минимален праг, следва да има уведомяване на емитента и компетентния орган. Следва да се допусне изключение в случаите, когато свързаният финансов инструмент предполага експозиция на 20 % или по-малко към акциите или дълговите инструменти на емитента или когато лицето, което изпълнява ръководни функции, или лице, тясно свързано с тях, не е знаело и не е могло да знае какъв е съставът на инвестицията на свързания финансов инструмент. Поради това Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да бъде изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установява обща рамка за осигуряване на точността и достоверността на индексите, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове в Съюза. По този начин настоящият регламент спомага за правилното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се постига висока степен на защита на потребителите и инвеститорите.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за изготвянето на бенчмаркове, предоставянето на входящи данни за тях и използването на бенчмаркове в рамките на Съюза.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

a)

централните банки;

б)

публичните органи, когато предоставят данни за изготвянето на бенчмаркове за целите на публичната политика, включително мерки по отношение на заетостта, икономическата активност и инфлацията, изготвят такива бенчмаркове или имат контрол върху изготвянето им;

в)

централни контрагенти (ЦК), когато предоставят референтни цени или цени на сетълмент, използвани за целите на управление на риска на ЦК и сетълмент;

г)

предоставянето на единична референтна цена за някой от финансовите инструменти, изброени в раздел В от приложение I към Директива 2014/65/ЕС;

д)

печата, другите медии и журналистите, когато те просто публикуват или препращат към даден бенчмарк като част от журналистическата си дейност, без да имат контрол върху изготвянето на този бенчмарк;

е)

физически или юридически лица, които предоставят или обещават да отпуснат кредит в рамките на своята търговска, стопанска или професионална дейност, само ако тези лица публикуват или предоставят на разположение на обществеността собствените си променливи или фиксирани лихвени проценти, определени с вътрешни решения и приложими само за финансовите договори, сключени от тези лица или от дружество от същата група с техните клиенти;

ж)

стокови бенчмаркове, основани на данни, подадени от доставчици, повечето от които са субекти, които не са поднадзорни и по отношение на които се прилагат следните две условия:

i)

бенчмаркът се използва като основа за определянето на стойността на финансови инструменти, за които е подадено заявление за допускане до търгуване само на едно място на търговия по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 24 от Директива 2014/65/ЕС, или които се търгуват само на едно такова място на търговия;

ii)

общият размер на условната стойност на финансовите инструменти, свързани с бенчмарковете, не надвишава 100 милиона евро;

з)

доставчици на индекс във връзка с изготвен от тях индекс, ако доставчиците на индекс не знаят и не може разумно да се очаква да са знаели, че индексът се използва за целите, посочени в член 3, параграф 1, точка 3.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„индекс“ означава стойност,

a)

която се публикува или е предоставена на разположение на обществеността;

б)

която се определя редовно:

i)

изцяло или частично чрез прилагане на формула или друг начин за изчисляване или чрез оценка; и

ii)

въз основа на стойността на един или повече базови активи или цени, включително прогнозни цени, действителни или прогнозни лихвени проценти, котировки и обвързващи котировки или други стойности или проучвания;

2)

„доставчик на индекс“ означава физическо или юридическо лице, което има контрол върху изготвянето на даден индекс;

3)

„бенчмарк“ означава всеки индекс, въз основата на който се определя сумата, дължима по даден финансов инструмент или финансов договор, или стойността на даден финансов инструмент, или индекс, който се използва за измерване на резултатите на инвестиционен фонд с цел проследяване на възвръщаемостта на този индекс или определяне на разпределението на активи от даден портфейл, или изчисляване на таксите за постигнати резултати;

4)

„група от бенчмаркове“ означава група от бенчмаркове, изготвяни от един и същ администратор и определени въз основа на входящи данни от едно и също естество, с които се разработват конкретни мерки на един и същ или сходен пазар или при една и съща или сходна икономическа действителност;

5)

„изготвяне на бенчмарк“ означава:

a)

администриране на механизмите за определянето на бенчмарк;

б)

събиране, анализиране или обработване на входящите данни с цел определяне на бенчмарка; и

в)

определяне на бенчмарка чрез прилагане на формула или друг метод на изчисление или чрез оценка на предоставените за тази цел входящи данни;

6)

„администратор“ означава физическо или юридическо лице, което има контрол върху изготвянето на бенчмарк;

7)

„използване на бенчмарк“ означава:

a)

емитиране на финансов инструмент, чиято стойност се определя въз основа на индекс или на комбинация от индекси;

б)

определяне на сумата, дължима по даден финансов инструмент или финансов договор, чрез използване като основа на индекс или комбинация от индекси;

в)

участие като страна по финансов договор, чиято стойност се определя въз основа на индекс или на комбинация от индекси;

г)

определяне на лихвен процент по смисъла на определението в член 3, буква й) от Директива 2008/48/ЕО, който е изчислен като спред или надбавка над даден индекс или комбинация от индекси и който се използва единствено като референтна стойност във финансов договор, по който кредиторът е страна;

д)

измерване на резултатите на инвестиционен фонд посредством даден индекс или комбинация от индекси с цел проследяване на възвръщаемостта от такъв индекс или такава комбинация от индекси, определяне на разпределението на активи от портфейл или изчисляване на таксите за постигнати резултати;

8)

„предоставяне на входящи данни“ означава предаване на входящи данни, които не са непосредствено достъпни, на администратор или на друго лице с цел да ги предаде на администратора, които данни са необходими във връзка с определянето на бенчмарк и се предават с тази цел;

9)

„доставчик на входящи данни“ означава физическо или юридическо лице, което предоставя входящи данни;

10)

„поднадзорен доставчик на входящи данни“ означава поднадзорен субект, който предоставя входящи данни на администратор, който се намира в Съюза;

11)

„вносител“ означава физическо лице, наето от доставчик на входящи данни, с цел да предоставя входящи данни;

12)

„оценител“ означава служител на администратора на стоков бенчмарк или друго физическо лице, чиито услуги са на разположение на администратора или са под контрола на администратора, и което е отговорно за прилагането на методика или мнение по отношение на входящите данни и на друга информация с цел да се достигне до окончателна оценка за цената на определена стока;

13)

„експертно мнение“ означава упражняването на правото на преценка от администратор или от доставчик на входящи данни по отношение на използването на данни при определянето на даден бенчмарк, включително екстраполирането на стойности от предходни или свързани сделки, коригиране на стойности спрямо фактори, които биха могли да повлияят на качеството на данните, като например пазарни събития или обезценка на кредитното качество на купувача или на продавача, и определяне на по-голяма тежест на твърдите цени „продава“ или „купува“ спрямо отделна сключена сделка;

14)

„входящи данни“ означава данни за стойността на един или повече базови активи или цени, включително прогнозни цени, котировки, обвързващи котировки или други стойности, използвани от администратор за определяне на бенчмарк;

15)

„данни за сделки“ означава наблюдаеми цени, тарифи, индекси или стойности, които представляват сделки между несвързани страни на активен пазар, функциониращ при конкурентни условия на търсене и предлагане;

16)

„финансов инструмент“ означава всеки от инструментите, изброени в раздел В от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, за който е подадено искане за допускане до търговия на място на търговия по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 24 от Директива 2014/65/ЕС, или който се търгува на място на търговия по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 24 от Директива 2014/65/ЕС, или чрез систематичен участник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 20 от посочената директива;

17)

„поднадзорен субект“ означава някое от следните:

a)

кредитна институция по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (16);

б)

инвестиционен посредник по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС;

в)

застрахователно предприятие по смисъла на определението в член 13, точка 1 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (17);

г)

презастрахователно предприятие по смисъла на определението в член 13, точка 4 от Директива 2009/138/ЕО;

д)

ПКИПЦК по смисъла на определението в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО или когато е приложимо — управляващо дружество на ПКИПЦК по смисъла на определението в член 2, параграф 1, буква б) от посочената директива;

е)

лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), по смисъла на определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (18);

ж)

институция за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на определението в член 6, буква а) от Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (19);

з)

кредитор по смисъла на определението в член 3, буква б) от Директива 2008/48/ЕО за целите на договорите за кредит по смисъла на определението в член 3, буква в) от посочената директива;

и)

некредитна институция по смисъла на определението в член 4, точка 10 от Директива 2014/17/ЕС за целите на договорите за кредит по смисъла на определението в член 4, точка 3 от посочената директива;

й)

пазарен оператор по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 18 от Директива 2014/65/ЕС;

к)

ЦК по смисъла на определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (20);

л)

регистър на транзакции по смисъла на определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

м)

администратор;

18)

„финансов договор“ означава:

a)

договор за кредит по смисъла на определението в член 3, буква в) от Директива 2008/48/ЕО;

б)

договор за кредит по смисъла на определението в член 4, точка 3 от Директива 2014/17/ЕС;

19)

„инвестиционен фонд“ означава АИФ по смисъла на определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС или ПКИПЦК по смисъла на определението в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО;

20)

„ръководен орган“ означава орган или органи на администратор или друг поднадзорен субект, които са назначени в съответствие с националното право, които разполагат с правомощията да определят стратегията, целите и цялостната политика на администратора или на друг поднадзорен субект и които упражняват надзор и наблюдение върху вземането на решения на управленско равнище, и в които участват лицата, които действително управляват стопанската дейност на администратора или на друг поднадзорен субект;

21)

„потребител“ означава всяко физическо лице, което при финансови договори, попадащи в обхвата на настоящия регламент, действа за цели, които са извън рамките на неговата търговска, стопанска или професионална дейност;

22)

„бенчмарк за лихвен процент“ означава бенчмарк, който за целите по точка 1, буква б), подточка ii) от настоящия параграф е определен въз основа на процента, при който банките могат да отпускат заеми на други банки или участници, различни от банки, на паричния пазар или да получават заеми от тях;

23)

„стоков бенчмарк“ означава бенчмарк, при който базовият актив за целите на точка 1, буква б), подточка ii) от настоящия параграф е стока по смисъла на член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията (21), с изключение на квотите за емисии, посочени в раздел В, точка 11 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС;

24)

„бенчмарк от регулирани данни“ означава бенчмарк, който се определя чрез прилагането на формула от:

a)

входящите данни, предоставени изцяло и пряко от:

i)

място на търговия по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 24 от Директива 2014/65/ЕС или от място на търговия в трета държава, по отношение на която Комисията е приела решение за изпълнение, съгласно което правната и надзорната рамка на тази трета държава се счита за имаща еквивалентно действие по смисъла на член 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (22), или на регулиран пазар, който се счита за еквивалентен съгласно член 2а от Регламент (ЕС) № 648/2012, но във всеки един случай — само по отношение на данни за сделки, свързани с финансови инструменти;

ii)

одобрен механизъм за публикуване по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 52 от Директива 2014/65/ЕС или доставчик на консолидирани данни по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 53 от Директива 2014/65/ЕС в съответствие със задължителните изисквания за прозрачност след сключване на сделката, но единствено по отношение на данни за сделки, свързани с финансови инструменти, които се търгуват на място на търговия;

iii)

одобрен механизъм за докладване по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 54 от Директива 2014/65/ЕС, но единствено по отношение на данни за сделки, свързани с финансови инструменти, които се търгуват на място на търговия и които трябва да бъдат оповестени в съответствие със задължителните изисквания за прозрачност след сключване на сделката;

iv)

енергийна борса, съгласно посоченото в член 37, параграф 1, буква й) от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (23);

v)

борса за търговия на природен газ, съгласно посоченото в член 41, параграф 1, буква й) от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (24);

vi)

тръжна платформа съгласно посоченото в член 26 или 30 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията (25);

vii)

доставчик на услуги, когото администраторът на бенчмарк е наел като подизпълнител за събирането на данни в съответствие с член 10, при условие че доставчикът на услуги получава данните изцяло и пряко от субект, посочен в подточки i)—vi);

б)

нетната стойност на активите на инвестиционните фондове;

25)

„критичен бенчмарк“ означава бенчмарк, различен от бенчмарк от регулирани данни, който отговаря на някое от условията, предвидени в член 20, параграф 1, и който е включен в списъка, изготвен от Комисията съгласно същия член;

26)

„значим бенчмарк“ означава бенчмарк, който отговаря на условията, предвидени в член 24, параграф 1;

27)

„бенчмарк с малка значимост“ означава бенчмарк, който не отговаря на условията, предвидени в член 20, параграф 1 и член 24, параграф 1;

28)

„намиращ се“ означава по отношение на юридическо лице държавата, в която се намира главното му управление или друг официален адрес, а по отношение на физическо лице —държавата, в която лицето пребивава за данъчни цели;

29)

„публичен орган“ означава:

a)

държавна или друга публична администрация, включително субектите, на които е възложено управлението на държавния дълг или които участват в това управление;

б)

субект или физическо лице, които изпълняват публични административни функции съгласно националното право или имат публични задължения или функции или предоставят обществени услуги, включително мерки по отношение на заетостта, икономическата активност и инфлацията, под контрола на субект по смисъла на буква а);

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 49 с цел да се конкретизират допълнително технически елементи на определенията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, по-специално да се изясни какво означава „предоставяне на разположение на обществеността“ за целите на определението на понятието „индекс“.

Комисията взема предвид, когато е приложимо, пазарните или технологичните промени и сближаването в международен аспект на надзорните практики в областта на бенчмарковете.

3.   Комисията приема актове за изпълнение с цел изготвяне и преглед на списък на публичните органи в Съюза, които попадат в обхвата на определението в параграф 1, точка 29 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 50, параграф 2.

Комисията взема предвид, когато е приложимо, пазарните или технологичните промени и сближаването в международен аспект на надзорните практики в областта на бенчмарковете.

ДЯЛ II

ДОСТОВЕРНОСТ И НАДЕЖДНОСТ НА БЕНЧМАРКОВЕТЕ

ГЛАВА 1

Управление и контрол от страна на администраторите

Член 4

Изисквания по отношение на управлението и на конфликтите на интереси

1.   Всеки администратор трябва да въведе стабилни правила за управление, включващи ясна организационна структура с добре определени, прозрачни и последователни роли и отговорности на всички лица, участващи в изготвянето на даден бенчмарк.

Администраторите предприемат подходящи мерки, за да установят и предотвратят или да управляват конфликти на интереси между тях, включително техните ръководители, служители или лица, които са пряко или непряко свързани с тях посредством контрол, и доставчиците на входящи данни или ползвателите, а също и за да гарантират, че в случаите, когато в процеса на определяне на бенчмарка се налага упражняването на правото на мнение или на преценка, това се извършва независимо и безпристрастно.

2.   Изготвянето на бенчмарк е функционално отделено от всяка друга част от стопанската дейност на администратора, която може да породи действителен или потенциален конфликт на интереси.

3.   Когато възникне конфликт на интереси в рамките на структурата на администратора поради структурата му на собственост, контролиращи участия или други дейности, провеждани от субект, който притежава или контролира администратора, или от субект, който е притежаван или контролиран от администратора или от някой от свързаните с него субекти, и тези конфликти не могат да бъдат смекчени по подходящ начин, съответният контролен орган може да изиска от администратора да установи независима функция по наблюдение, която включва балансирано представителство на заинтересованите страни, в това число ползвателите и доставчиците на входящи данни.

4.   Ако такъв конфликт на интереси не може да бъде управляван по подходящ начин, компетентният орган може да изиска от администратора да прекрати дейностите или отношенията, пораждащи конфликта на интереси, или да прекрати изготвянето на бенчмарка.

5.   Администраторът публикува или оповестява на ползвателите на даден бенчмарк, на съответния компетентен орган и, когато е приложимо, на доставчиците на входящи данни всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, включително конфликтите на интереси, произтичащи от собствеността или от контрола на администратора.

6.   Администраторът установява и прилага подходящи политики и процедури, както и ефективни организационни правила за установяване, разкриване, предотвратяване, управление и смекчаване на конфликти на интереси, за да се защитят достоверността и независимостта на процеса на определяне на бенчмарка. Тези политики и процедури подлежат на редовен преглед и актуализация. Те са съобразени с конфликтите на интереси, степента, до която в процеса на определяне на бенчмарка се упражнява правото на преценка, и рисковете, свързани с бенчмарка като:

a)

гарантират поверителността на информацията, предоставена на администратора или изготвена от него, при спазване на задълженията за оповестяване на информацията и прозрачност съгласно настоящия регламент; и

б)

конкретно смекчават конфликтите на интереси, дължащи се на собствеността или контрола на администратора или на други интереси в рамките на неговата група, или на други лица, които могат да упражняват влияние или контрол върху администратора във връзка с определянето на бенчмарка.

7.   Администраторите гарантират, че служителите и другите физически лица, чиито услуги са на тяхно разположение или под техен контрол и които участват пряко в изготвянето на даден бенчмарк:

a)

разполагат с необходимите умения, знания и опит за изпълнението на възложените им задължения и подлежат на ефективно управление и надзор;

б)

не са обект на неправомерно влияние или конфликти на интереси и че възнагражденията и оценката на работата на тези лица не пораждат конфликти на интереси и не засягат по друг начин достоверността на процеса на определяне на бенчмарка;

в)

нямат интереси или делови отношения, които да застрашават дейностите на съответния администратор;

г)

нямат право да предоставят входящи данни за определяне на бенчмарк чрез участие в подаването на цени „купува“ и „продава“ и в сделки за лична сметка или от името на участници на пазара, освен когато такъв начин на подаване на входящи данни изрично се изисква като част от методиката за определяне на бенчмарка и за него се прилагат специални правила, съдържащи се в нея; и

д)

подлежат на ефективни процедури за контрол на обмена на информация с други служители, участващи в дейности, които биха могли да породят риск от конфликти на интереси, или с трети лица, когато тази информация може да засегне бенчмарка.

8.   Администраторите установяват специални процедури за вътрешен контрол, за да се осигурят почтеността и надеждността на служителя или на лицето, определящо бенчмарка, включващи най-малко вътрешно изискване за подпис от страна на ръководството, преди бенчмаркът да бъде разпространен.

Член 5

Изисквания във връзка с функцията по наблюдение

1.   Администраторите установяват и поддържат постоянна и ефективна функция по наблюдение, за да осигурят наблюдение над всички аспекти на изготвянето на своите бенчмаркове.

2.   Администраторите разработват и поддържат строги процедури във връзка със своята функция по наблюдение, които се предоставят на съответните компетентни органи.

3.   Функцията по наблюдение се изпълнява почтено и включва следните задължения, които се коригират от администратора в зависимост от сложността, използването и степента на уязвимост на бенчмарка:

a)

преглед най-малко веднъж годишно на определянето и на методиката на бенчмарка;

б)

наблюдение на всички промени в методиката на бенчмарка и възможност да се изиска от администратора да провежда консултации относно тези промени;

в)

наблюдение на механизмите за контрол на администратора, на управлението и действието на бенчмарка, а когато бенчмаркът се основава на входящи данни от доставчици на входящи данни — и на кодекса за поведение, посочен в член 15;

г)

преглед и одобряване на процедурите за прекратяване на изготвянето на бенчмарка, включително консултациите относно прекратяването;

д)

наблюдение на всяко трето лице, участващо в изготвянето на бенчмарка, включително агентите, извършващи изчисляването или разпространението;

е)

оценяване на вътрешните и външните одити или прегледи и наблюдение на прилагането на набелязаните коригиращи действия;

ж)

когато бенчмаркът се основава на входящи данни от доставчици на входящи данни — контрол на входящите данни и на доставчиците на входящи данни, както и на действията на администратора по проверка или валидиране на предоставените входящи данни;

з)

когато бенчмаркът се основава на входящи данни от доставчици на входящи данни — предприемане на ефективни мерки по отношение на всички нарушения на кодекса за поведение, посочен в член 15; и

и)

докладване пред съответните компетентни органи за всеки случай на неправомерно поведение от страна на доставчици на входящи данни или администратори, за което функцията по наблюдение получава информация, както и за всякакви необичайни или подозрителни входящи данни.

4.   Функцията по наблюдение се упражнява от отделен комитет или посредством друг подходящ механизъм за управление.

5.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за конкретизиране на процедурите във връзка с функцията по наблюдение и характеристиките на функцията по наблюдение, включително нейния състав, както и нейното място в организационната структура на администратора, така че да се гарантират почтеното изпълнение на функцията и липсата на конфликти на интереси. По-конкретно ЕОЦКП изготвя неизчерпателен списък на подходящи правила за управление, съгласно предвиденото в параграф 4.

ЕОЦКП прави разграничение между различните видове бенчмаркове и сектори, посочени в настоящия регламент, и взема предвид различията в собствеността и структурата на контрол на администраторите, естеството, мащаба и сложността на изготвянето на бенчмарка, рискът и въздействието на бенчмарка, включително с оглед на сближаването в международен аспект на надзорните практики във връзка с изискванията по отношение на управлението на бенчмарковете. Проектите на регулаторни технически стандарти на ЕОЦКП обаче не обхващат администраторите на бенчмаркове с малка значимост и не се прилагат по отношение на тези администратори.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 1 април 2017 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6.   ЕОЦКП може да издава насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, отправени към администраторите на бенчмаркове с малка значимост, с цел конкретизиране на елементите, посочени в параграф 5 от настоящия член.

Член 6

Изисквания относно механизмите за контрол

1.   Администраторите въвеждат механизми за контрол, които гарантират, че техните бенчмаркове се изготвят и публикуват в съответствие с настоящия регламент.

2.   Механизмите за контрол са пропорционални на нивото на установените конфликти на интереси, на степента, в която при изготвянето на бенчмарка се упражнява правото на преценка, и на естеството на входящите данни за бенчмарка.

3.   Механизмите за контрол включват:

a)

управление на операционния риск;

б)

подходящи и ефективни планове за непрекъснатост на дейността и за възстановяване след бедствие;

в)

процедури при извънредни обстоятелства, които са налице в случай на прекъсване на процеса на изготвяне на бенчмарка.

4.   Администраторите установяват мерки с цел:

a)

гарантиране, че доставчиците на входящи данни спазват кодекса за поведение, посочен в член 15 и приложимите стандарти за входящи данни;

б)

наблюдение на входящи данни, включително, когато това е възможно, наблюдението им преди публикуването на бенчмарка и валидирането им след публикуването му, с цел установяване на грешки и нередности.

5.   Механизмите за контрол се документират и подлежат на преглед и актуализация, когато това е целесъобразно, и се предоставят на разположение на съответния компетентен орган, а при поискване — и на ползвателите.

Член 7

Изисквания във връзка със системата за отчетност

1.   Администраторите въвеждат система за отчетност, която обхваща съхраняването на данни, одита и прегледите, както и процедура за разглеждане на жалби, като с тази система се доказва спазването на изискванията на настоящия регламент.

2.   Администраторите определят вътрешна функция с необходимия капацитет за преглед и докладване относно спазването от страна на администратора на методиката за определяне на бенчмарка и на настоящия регламент.

3.   За критичните бенчмаркове администраторите назначават независим външен одитор, който да прави преглед и да докладва най-малко веднъж годишно относно спазването от страна на администратора на методиката за определяне на бенчмарка и на настоящия регламент.

4.   По искане от съответния компетентен орган, администраторите му предоставят подробните данни относно прегледа и докладването по параграф 2. По искане от съответния компетентен орган или ползвател на бенчмарк администраторите публикуват подробните данни относно одитите по параграф 3.

Член 8

Изисквания относно съхраняването на данни

1.   Администраторите съхраняват данни относно:

a)

всички входящи данни, включително използването на тези данни;

б)

методиката, използвана за определянето на даден бенчмарк;

в)

упражняването на правото на мнение или на преценка от администратора и когато е приложимо — от лицата, извършващи оценката, при определянето на бенчмарка, включително обосновката за съответното мнение или преценка;

г)

случаите, при които входящите данни не са взети предвид, по-специално когато те са били в съответствие с изискванията на методиката за определяне на бенчмарка, и обосновката на решението да не бъдат взети предвид;

д)

други промени или отклонения спрямо стандартните процедури и методики, включително допуснатите в периоди на сътресения или смущения на пазара;

е)

самоличността на вносителите и на физическите лица, наети от администратора за определяне на бенчмарк;

ж)

всички документи, свързани с жалби, включително представените от жалбоподателя; и

з)

телефонни разговори или електронни съобщения между всяко лице, наето от администратора, и доставчици на входящи данни или вносители във връзка с даден бенчмарк.

2.   Администраторите съхраняват данните, посочени в параграф 1, в продължение на най-малко пет години в такава форма, че да може да се възпроизведе отново и да се разбере напълно процесът на определяне на бенчмарк, както и да се направи одит или оценка на входящи данни, изчисления, мнения и преценки. Записите на телефонни разговори или на електронни съобщения, направени в съответствие с параграф 1, буква з), се предоставят при поискване на лицата, участвали в разговорите или съобщенията, и се съхраняват за срок от три години.

Член 9

Механизъм за разглеждане на жалби

1.   Администраторите въвеждат и публикуват информация относно процедури за получаване, проучване и съхраняване на данни във връзка с подадени жалби, включително относно процедурата на администратора за изчисляване на бенчмаркове.

2.   Този механизъм за разглеждане на жалби гарантира, че:

a)

администраторът осигурява процедури за разглеждане на жалби, чрез които могат да се подават жалби във връзка с това дали определянето на даден бенчмарк е представително за пазарната стойност, във връзка с предложена промяна в процеса на определяне на бенчмаркове, във връзка с прилагането на методиката за определянето на конкретен бенчмарк и във връзка с други решения, свързани с процеса на определяне на бенчмаркове;

б)

жалбите се проучват своевременно и справедливо и резултатът от проучването се съобщава на жалбоподателя в рамките на разумен срок, освен ако подобна информация не би била в противоречие с целите на обществения ред или с Регламент (ЕС) № 596/2014; и

в)

проучването се извършва независимо от членовете на персонала, които могат да са свързани с предмета на жалбата или да са били свързани с този процес в миналото.

Член 10

Възлагане на подизпълнители

1.   Администраторите не могат да възлагат на подизпълнители функции по изготвянето на даден бенчмарк по начин, който съществено засяга контрола на администратора върху изготвянето на бенчмарка или способността на компетентния орган да упражнява надзор върху бенчмарка.

2.   Когато администраторите възлагат на доставчик на услуги функции или всякакви услуги и дейности от значение за изготвянето на даден бенчмарк, те запазват изцяло отговорността за изпълнението на всички свои задължения съгласно настоящия регламент.

3.   При възлагане на дейности на подизпълнител администраторите гарантират, че са спазени следните условия:

a)

доставчикът на услуги разполага със способността, капацитета, както и с всички правно изискуеми разрешения за надеждно и професионално изпълнение на възложените функции, услуги или дейности;

б)

администраторите предоставят на съответните компетентни органи информацията относно идентификационните данни и задачите на доставчика на услуги, който участва в процеса на определяне на бенчмаркове;

в)

администраторите предприемат подходящи действия, ако се окаже, че доставчикът на услуги може да не изпълнява възложените му функции ефективно и в съответствие с приложимото право и регулаторни изисквания;

г)

администраторите запазват необходимите експертни познания, за да упражняват надзор над възложените на подизпълнител функции и да управляват рисковете, свързани с възлагането на подизпълнител;

д)

доставчикът на услуги информира администраторите за всяка промяна, която може да има съществено въздействие върху неговата способност да изпълнява възложените му функции ефективно и в съответствие с приложимото право и регулаторни изисквания;

е)

доставчикът на услуги си сътрудничи със съответния компетентен орган във връзка с възложените дейности, а администраторите и съответният компетентен орган имат ефективен достъп до информацията, свързана с възложените на подизпълнителя дейности, както и до стопанските помещения на доставчика на услуги, и съответният компетентен орган е в състояние да упражни тези права на достъп;

ж)

при необходимост администраторите могат да прекратят договореностите за възлагане на подизпълнители;

з)

администраторите предприемат разумни мерки, включително планове за действие при извънредни обстоятелства, за да избегнат неоправдан оперативен риск, свързан с участието на доставчика на услуги в процеса на определяне на бенчмаркове.

ГЛАВА 2

Входящи данни, методика и докладване на нарушения

Член 11

Входящи данни

1.   При изготвянето на бенчмаркове се съблюдават следните изисквания по отношение на използваните входящи данни:

a)

входящите данни са достатъчни по обем, за да представляват точно и надеждно пазара или икономическата действителност, които бенчмаркът има за цел да измерва.

Входящите данни са данни за сделки, ако такива са налични и подходящи. Ако данните за сделки не са достатъчни или подходящи, за да представляват точно и надеждно пазара или икономическата дейност, които бенчмаркът има за цел да измерва, могат да се използват входящи данни, които не са данни за сделки, включително прогнозни цени, котировки и обвързващи котировки или други стойности;

б)

входящите данни, посочени в буква а), могат да бъдат проверени;

в)

администраторите изготвят и публикуват ясни насоки относно видовете входящи данни, поредността на използване на различните видове входящи данни и използването на експертно мнение, за да осигури спазване на буква а) и на методиката;

г)

когато даден бенчмарк се основава на входящи данни от доставчици на входящи данни, администраторите получават, когато е целесъобразно, входящите данни от надеждна и представителна група или извадка от доставчици на входящи данни, за да се гарантира, че полученият бенчмарк е надежден и представителен за пазара или икономическата действителност, които той има за цел да измерва;

д)

администраторите не използват входящи данни от доставчик на данни, ако има признаци, че този доставчик на входящи данни не се съобразява с кодекса на поведение, посочен в член 15, като в такъв случай си осигуряват представителни публично достъпни данни.

2.   Администраторите гарантират, че техните механизми за контрол по отношение на входящите данни включват:

a)

критерии, които определят кой може да предоставя входящи данни на администраторите, както и процедура за подбор на доставчиците на входящи данни;

б)

процедура за оценка на входящи данни, получени от доставчик на данни, и за възпрепятстване на доставчика да предоставя допълнителни входящи данни или за прилагане на други санкции при нарушение на доставчика на данни, когато е целесъобразно; и

в)

процедура за валидиране на входящи данни, включително спрямо други показатели или данни, за да се гарантират тяхната достоверност и точност.

3.   Когато входящите данни за бенчмарк са предоставени от функция „фронт-офис“, което означава отдел, подразделение, група или членове на персонала на доставчиците на входящи данни или свързани с тях субекти, които извършват дейности по ценообразуване, търговия, продажби, маркетинг, реклама, набиране на клиенти, структуриране или брокерски дейности, администраторите:

a)

осигуряват данни от други източници, които потвърждават тези входящи данни; и

б)

гарантират, че доставчиците на входящи данни разполагат с подходящи вътрешни процедури за наблюдение и проверка.

4.   Когато администраторите преценят, че входящите данни не са представителни за пазара или икономическата действителност, които даден бенчмарк има за цел да измерва, те в разумни срокове променят входящите данни, доставчиците на входящи данни или методиката, за да гарантират, че входящите данни са представителни за този пазар или икономическа действителност, или прекратяват изготвянето на бенчмарка.

5.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително конкретизиране на начина, по който да се гарантира, че входящите данни са подходящи и могат да бъдат проверени, както се изисква съгласно параграф 1, букви а) и б), както и на въвеждането на вътрешните процедури за наблюдение и проверка на доставчика на входящи данни, чието прилагане трябва да осигурят администраторите в съответствие с параграф 3, буква б), за да се гарантира достоверността и точността на входящите данни. Проектите на регулаторни технически стандарти на ЕОЦКП обаче не обхващат и не се прилагат по отношение на администратори на бенчмаркове с малка значимост.

ЕОЦКП взема предвид различните видове бенчмаркове и сектори, посочени в настоящия регламент, естеството на входящите данни, характеристиките на базовия пазар или икономическа действителност и принципа на пропорционалност, както и сближаването в международен аспект на надзорните практики във връзка с бенчмарковете.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 1 април 2017 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6.   ЕОЦКП може да издава насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, отправени към администраторите на бенчмаркове с малка значимост, за конкретизиране на елементите, посочени в параграф 5 от настоящия член.

Член 12

Методика

1.   Администраторите използват методика за определяне на даден бенчмарк, която:

a)

е стабилна и надеждна;

б)

съдържа ясни правила, които определят как и кога при изготвянето на бенчмарка може да бъде упражнено правото на преценка;

в)

е строга, постоянна и може да бъде валидирана, включително, когато е целесъобразно, чрез бек-тестове спрямо наличните данни за сделки;

г)

е устойчива и гарантира, че бенчмаркът може да бъде изчислен при най-широк набор от възможни обстоятелства, без да се застраши неговата достоверност;

д)

е проследима във времето и може да бъде проверена.

2.   При разработването на методиката за бенчмаркове администраторите:

a)

вземат предвид фактори като мащаба и нормалната ликвидност на пазара, прозрачността на търговията и позициите на участниците на пазара, концентрацията на пазара, пазарната динамика и доколко са подходящи извадките като представителни за пазара или икономическата действителност, които бенчмаркът има за цел да измерва;

б)

определят какво представлява активен пазар за целите на този бенчмарк; и

в)

определят поредността на различните видове входящи данни.

3.   Администраторите въвеждат ясни правила, които се публикуват и в които се посочват обстоятелствата, при които количеството или качеството на входящите данни са под стандартите, необходими, за да може чрез методиката точно и надеждно да се определи бенчмаркът, като в правилата е описано дали и как ще се изчислява бенчмаркът при такива обстоятелства.

Член 13

Прозрачност на методиката

1.   Администраторите разработват, прилагат и управляват прозрачно бенчмарка и методиката във връзка с това. За целта администраторите публикуват или предоставят на разположение следната информация:

a)

ключовите елементи на методиката, която използват за всеки от изготвяните и публикувани бенчмаркове или, когато е приложимо, за всяка група от изготвяните и публикувани бенчмаркове;

б)

подробности относно вътрешния преглед и одобряване на дадена методика, както и честотата на този преглед;

в)

процедурата за консултации относно предложените съществени промени в използваната от администраторите методика и основанията за подобни промени, включително определение на това какво представлява съществена промяна и обстоятелствата, при които трябва да уведомят ползвателите за всяка такава промяна.

2.   Процедурите, които се изискват съгласно буква в) от параграф 1, предвиждат:

a)

предварително известие с ясни срокове, които дават възможност да се анализира и коментира въздействието на предложените съществени промени; и

б)

след всяко провеждане на консултации да се осигурява достъп до коментарите, посочени в буква а) от настоящия параграф, и до отговора на администраторите на тези коментари, освен ако лицето, отправило коментарите, не поиска поверителност.

3.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително конкретизиране на информацията, която се предоставя от администраторите в съответствие с изискванията, посочени в параграфи 1 и 2, като се прави разграничение между различните видове бенчмаркове и сектори, посочени в настоящия регламент. ЕОЦКП взема предвид необходимостта от оповестяване на тези елементи на методиката, които предоставят достатъчно подробности, за да се даде възможност на ползвателите да разберат как се изготвя даден бенчмарк и да оценят неговата представителност, неговото значение за отделните ползватели и неговата целесъобразност за определяне на стойността на финансови инструменти и договори, както и принципа на пропорционалност. Проектите на регулаторни технически стандарти на ЕОЦКП обаче не обхващат и не се прилагат по отношение на администраторите на бенчмаркове с малка значимост.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 1 април 2017 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочените в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.   ЕОЦКП може да издава насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, отправени към администраторите на бенчмаркове с малка значимост за допълнително конкретизиране на елементите, посочени в параграф 3 от настоящия член.

Член 14

Докладване на нарушения

1.   Администраторите установяват подходящи системи и ефективни механизми за контрол за осигуряване на достоверността на входящите данни, за да може да установят и да докладват на компетентния орган всеки случай на поведение, което може да включва манипулиране или опит за манипулиране на бенчмарк съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014.

2.   Администраторите наблюдават входящите данни и доставчиците на входящи данни, за да могат да уведомят компетентния орган и да предоставят цялата относима информация, когато подозират, че във връзка с бенчмарк е имало поведение, което може да включва манипулиране или опит за манипулиране на бенчмарка съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014, включително тайно споразумение с такава цел.

Компетентният орган на съответния администратор предава тази информация на съответния орган съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014, когато е приложимо.

3.   Администраторите въвеждат за своите ръководители, служители и другите физически лица, чиито услуги са на тяхно разположение или под техния контрол, процедури, позволяващи докладване по вътрешен ред на нарушения на настоящия регламент.

ГЛАВА 3

Кодекс за поведение и изисквания за доставчиците на входящи данни

Член 15

Кодекс за поведение

1.   Когато даден бенчмарк е изготвен въз основа на входящи данни от доставчици на входящи данни, неговият администратор изготвя кодекс за поведение за всеки бенчмарк, в който ясно се посочват отговорностите на доставчиците на входящи данни по отношение на предоставянето на входящи данни, и гарантира, че кодексът за поведение е в съответствие с настоящия регламент. Администраторът се уверява, че доставчиците на входящи данни спазват кодекса за поведение, периодично, най-малко веднъж годишно, както и в случай на промени в него.

2.   Кодексът за поведение включва най-малко следните елементи:

a)

ясно описание на входящите данни, които трябва да бъдат предоставени, и на изискванията, които са необходими, за да се гарантира, че входящите данни се предоставят в съответствие с членове 11 и 14;

б)

посочване на лицата, които могат да предоставят входящи данни на администратора, и процедурите за установяване на това кой е доставчикът на входящи данни или подател, както и разрешение подателите да предоставят входящи данни от името на доставчика на входящи данни;

в)

процедури, които гарантират, че доставчикът на входящи данни предоставя всички относими входящи данни;

г)

системите и механизмите за контрол, които доставчикът на входящи данни трябва да въведе, включително:

i)

процедурите за предоставяне на входящи данни, включително изискване доставчикът на входящи данни да посочи дали входящите данни са данни за сделки и дали отговарят на изискванията на администратора;

ii)

политиката относно упражняването на правото на преценка при предоставянето на входящи данни;

iii)

изискванията за валидиране на входящите данни, преди те да бъдат предоставени на администратора;

iv)

политика за съхраняване на данни;

v)

изисквания за докладване на подозрителни входящи данни;

vi)

изисквания за управление на конфликти на интереси.

3.   Администраторите могат да разработят един общ кодекс за поведение за всяка група от бенчмаркове, които изготвят.

4.   В случай че съответният компетентен орган, при упражняването на своите правомощия, посочени в член 41, установи наличието на елементи от кодекса за поведение, които не са в съответствие с настоящия регламент, той уведомява засегнатия администратор. В срок от 30 дни след уведомяването администраторът коригира кодекса за поведение, за да осигури съответствието му с настоящия регламент.

5.   В срок от 15 дни, считано от началната дата на прилагане на решението за включване на критичен бенчмарк в списъка по член 20, параграф 1, администраторът на този критичен бенчмарк уведомява съответния компетентен орган относно кодекса за поведение. Съответният компетентен орган проверява в срок от 30 дни дали съдържанието на кодекса за поведение е в съответствие с настоящия регламент. В случай че съответният компетентен орган установи наличието на елементи, които не са в съответствие с настоящия регламент, се прилага параграф 4 от настоящия член.

6.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително конкретизиране на посочените в параграф 2 елементи на кодекса за поведение за различните видове бенчмаркове и с цел да отчете промените в областта на бенчмарковете и финансовите пазари.

ЕОЦКП взема предвид различните характеристики на бенчмарковете и на доставчиците на данни, по-специално по отношение на различията между входящи данни и методики, рисковете от манипулиране на входящите данни и сближаването на надзорните практики в международен аспект във връзка с бенчмарковете.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 1 април 2017 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 16

Изисквания за управлението и контрола за поднадзорните доставчици на входящи данни

1.   Следните изисквания по отношение на управлението и контрола се прилагат към поднадзорните доставчици на входящи данни:

a)

поднадзорните доставчици на входящи данни гарантират, че предоставянето на входящи данни не е повлияно от съществуващи или потенциални конфликти на интереси, както и че когато се изисква упражняването на правото на преценка, това се прави по независим и безпристрастен начин въз основа на относима информация в съответствие с кодекса за поведение, посочен в член 15;

б)

поднадзорните доставчици на входящи данни въвеждат механизми за контрол, които гарантират достоверността, точността и надеждността на входящите данни, както и че входящите данни се предоставят в съответствие с настоящия регламент и с кодекса за поведение, посочен в член 15.

2.   Поднадзорните доставчици на входящи данни въвеждат ефективни системи и механизми за контрол, с които се гарантира достоверността и надеждността на всички предоставени на администратора входящи данни, включително:

a)

механизми за контрол във връзка с това кой може да предоставя входящи данни на администратора, включително, когато е целесъобразно, процедура за полагане на подпис от физическо лице, заемащо по-висока длъжност от подателя;

б)

подходящо обучение за подателите, обхващащо най-малко настоящия регламент и Регламент (ЕС) № 596/2014;

в)

мерки за управление на конфликтите на интереси, включително организационно отделяне на служителите, когато това е целесъобразно, и идеи по какъв начин да се премахнат свързаните с политиката за възнагражденията стимули за манипулиране на бенчмаркове;

г)

съхраняването за подходящ срок на данни за съобщенията във връзка с предоставянето на входящи данни, за всякаква информация, която е използвана, за да се даде възможност на доставчика на входящи данни да подава отделните данни, и за всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, включително, но не само, експозицията на вносителя спрямо финансовите инструменти, чиято стойност се определя въз основа на бенчмарка;

д)

съхраняване на данни във връзка с вътрешни и външни одити.

3.   Когато входящите данни се основават на експертно мнение, поднадзорните доставчици на данни установяват в допълнение към системите и механизми за контрол по параграф 2 политики, уреждащи използването на мнение или упражняването на правото на преценка, и пазят данни за обосновката за всяко такова мнение или преценка. Когато е пропорционално, поднадзорните доставчици на данни вземат предвид естеството на бенчмарка и на неговите входящи данни.

4.   Поднадзорните доставчици на входящи данни си сътрудничат активно с администратора и съответния компетентен орган при одита и надзора над изготвянето на даден бенчмарк и предоставят информацията и данните, съхранявани в съответствие с параграфи 2 и 3.

5.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително конкретизиране на посочените в параграфи 1,2 и 3 изисквания относно управлението, системите, механизми за контрол и политиките.

ЕОЦКП взема предвид различните характеристики на бенчмарковете и поднадзорните доставчици на входящи данни, по-специално по отношение на различията в представените входящи данни и използваните методики, рисковете от манипулиране на входящите данни и естеството на дейностите, извършвани от поднадзорните доставчици на входящи данни, както и промените в областта на бенчмарковете и финансовите пазари, включително с оглед на сближаването в международен план на надзорните практики във връзка с бенчмарковете. Проектите на регулаторни технически стандарти на ЕОЦКП обаче не обхващат и не се прилагат по отношение на поднадзорните доставчици на данни за несъществени бенчмаркове.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 1 април 2017 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6.   ЕОЦКП може да издава насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, отправени към поднадзорните доставчици на входящи данни за бенчмаркове с малка значимост с цел определяне на елементите, посочени в параграф 5 от настоящия член.

ДЯЛ III

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ БЕНЧМАРКОВЕ

ГЛАВА 1

Бенчмаркове от регулирани данни

Член 17

Бенчмаркове от регулирани данни

1.   Член 11, параграф 1, букви г) и д), член 11, параграфи 2 и 3, член 14, параграф 1 и 2 и членове 15 и 16 не се прилагат за изготвянето на бенчмаркове от регулирани данни и предоставянето на входящи данни за такива бенчмаркове. Член 8, параграф 1, буква а) не се прилага за изготвянето на бенчмаркове от регулирани данни по отношение на входящи данни, които са предоставени изцяло и пряко, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, точка 24.

2.   Членове 24 и 25 или член 26, в зависимост от случая, се прилагат за изготвянето на бенчмаркове от регулирани данни и предоставянето на входящи данни за такива бенчмаркове, които се използват пряко или непряко, в комбинация с бенчмаркове, за определяне на стойността на финансови инструменти или финансови договори или за измерването на резултатите на инвестиционни фондове с обща стойност до 500 милиарда евро, определена въз основа на всички видове матуритети или други срокове на падеж на бенчмарка, когато е приложимо.

ГЛАВА 2

Бенчмаркове за лихвени проценти

Член 18

Бенчмаркове за лихвени проценти

Специалните изисквания, предвидени в приложение I, се прилагат за изготвянето на бенчмарковете за лихвени проценти и предоставянето на входящи данни за такива бенчмаркове, в допълнение към изискванията в дял II или вместо тях.

Членове 24, 25 и 26 не се прилагат за изготвянето на бенчмарковете за лихвени проценти и предоставянето на входящи данни за такива бенчмаркове.

ГЛАВА 3

Стокови бенчмаркове

Член 19

Стокови бенчмаркове

1.   Специалните изисквания, предвидени в приложение II, се прилагат вместо изискванията в дял II, с изключение на член 10, за изготвянето на стоковите бенчмаркове и предоставянето на входящи данни за такива бенчмаркове, освен ако въпросният бенчмарк не е бенчмарк от регулирани данни или се основава на данни, подадени от доставчици, повечето от които са поднадзорни субекти.

Членове 24, 25 и 26 не се прилагат за изготвянето на стоковите бенчмаркове и предоставянето на входящи данни за такива бенчмаркове.

2.   Когато стоков бенчмарк е критичен бенчмарк и основният актив е злато, сребро или платина, вместо приложение II се прилагат изискванията на дял II.

ГЛАВА 4

Критични бенчмаркове

Член 20

Критични бенчмаркове

1.   Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 50, параграф 2, с цел изготвяне и преглед най-малко на две години на списък на бенчмаркове, изготвени от администратори, намиращи се в Съюза, които са критични бенчмаркове, ако е изпълнено едно от следните условия:

a)

бенчмаркът се използва пряко или непряко, в комбинация от бенчмаркове, за определяне на стойността на финансови инструменти или финансови договори или за измерването на резултатите на инвестиционни фондове с обща стойност от най-малко 500 милиарда евро, определена въз основа на всички видове матуритети или други срокове на падеж на бенчмарка, когато е приложимо;

б)

бенчмаркът се основава на данни, подадени от доставчици, повечето от които се намират в дадена държава членка, и е признат за критичен в тази държава членка в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2, 3, 4 и 5 от настоящия член;

в)

бенчмаркът отговаря на всички посочени по-долу критерии:

i)

бенчмаркът се използва пряко или непряко в комбинация от бенчмаркове за определяне на стойността на финансови инструменти или финансови договори или за измерването на резултатите на инвестиционни фондове с обща стойност от най-малко 400 милиарда евро, определена въз основа на всички видове матуритети или други срокове на падеж на бенчмарка, когато е приложимо, но без да се превишава стойността, предвидена в буква а) от настоящия параграф;

ii)

бенчмаркът няма или има малко на брой подходящи пазарно базирани заместители;

iii)

в случай че изготвянето на бенчмарка бъде прекратено или той се изготвя въз основа на входящи данни, които вече не са напълно представителни за базовия пазар или икономическа действителност, или въз основа на входящи данни, които не са надеждни, това би довело до значително и неблагоприятно въздействие върху целостта на пазара, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в една или повече държави членки.

Ако даден бенчмарк отговаря на критериите, установени в буква в), подточки ii) и iii), но не и на установените в буква в), подточка i), компетентните органи на засегнатите държави членки заедно с компетентния орган на държавата членка, в която администраторът е установен, може да се споразумеят, че такъв бенчмарк следва да се признае за критичен в съответствие с настоящата алинея. Във всички случаи компетентният орган на администратора се консултира с компетентните органи на засегнатите държави членки. В случай на несъгласие между компетентните органи компетентният орган на администратора взема решение дали бенчмаркът следва да се признае за критичен в съответствие с настоящата алинея, като отчита причините за несъгласието. Оценката се предава на Комисията от компетентните органи или — в случай на несъгласие—от компетентния орган на администратора. След получаване на оценката Комисията приема акт за изпълнение в съответствие с настоящия параграф. Освен това, в случай на несъгласие компетентният орган на администратора предава своята оценка на ЕОЦКП, който може да публикува становище.

2.   Когато компетентният орган на държавата членка, посочена в параграф 1, буква б), счита, че администратор под негов надзор изготвя бенчмарк, който следва да се признае за критичен, той уведомява ЕОЦКП, като изпраща на ЕОЦКП документирана оценка.

3.   За целите на параграф 2 компетентният орган прави оценка на това дали прекратяването на изготвянето на бенчмарка или неговото изготвяне въз основа на входящи данни или група доставчици на входящи данни, които вече не са представителни за базовия пазар или икономическа действителност, ще имат неблагоприятно въздействие върху целостта на пазара, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика, или финансирането на домакинствата и предприятията в неговата държава членка. В своята оценка компетентният орган взема предвид:

a)

стойността на финансовите инструменти и финансовите договори, чиято стойност се определя въз основа на бенчмарка, и стойността на инвестиционните фондове, чиито резултати се определят въз основа на бенчмарка, в тази държава членка, и значението им от гледна точка на общата стойност на финансовите инструменти и финансови договори, по които все още няма изпълнение, и на общата стойност на инвестиционните фондове в държавата членка;

б)

стойността на финансовите инструменти и финансовите договори, чиято стойност се определя въз основа на бенчмарка, и стойността на инвестиционните фондове, чиито резултати се определят въз основа на бенчмарка, в тази държава членка, и значението им от гледна точка на брутния национален продукт на държавата членка;

в)

всяка друга стойност за целите на обективната оценка на потенциалното въздействие на прекратяването на изготвянето или ненадеждността на бенчмарка върху целостта на пазара, потребителите, реалната икономика, финансовата стабилност или финансирането на домакинствата и предприятията в държавата членка.

Компетентният орган прави преглед на своята оценка на степента, в която е критичен даден бенчмарк, най-малко веднъж на всеки две години, като уведомява ЕОЦКП и му предава новата оценка.

4.   В рамките на шест седмици от получаване на уведомлението, посочено в параграф 2, ЕОЦКП приема становище, в което посочва дали оценката на компетентния орган е в съответствие с изискванията на параграф 3, и предава това становище на Комисията заедно с оценката на компетентния орган.

5.   След получаване на становището, посочено в параграф 4, Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с параграф 1.

6.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 49 с цел:

a)

да конкретизира как да се оценяват номиналната стойност на финансовите инструменти, различни от дериватите, условната стойност на дериватите и нетната стойност на активите на инвестиционните фондове, включително и в случай на непряко използване на бенчмарк, в рамките на комбинация от бенчмаркове, с цел сравняване с праговете, посочени в параграф 1 от настоящия член и в член 24, параграф 1, буква а);

б)

да извърши преглед на изчислителния метод, използван за определяне на праговете, посочени в параграф 1 от настоящия член, с оглед на пазарните, ценовите и регулаторните промени, както и целесъобразността на класификацията на бенчмаркове посредством близка до прага обща стойност на финансовите инструменти, финансовите договори или инвестиционните фондове, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на тези бенчмаркове; прегледът се извършва най-малко веднъж на всеки две години, считано от 1 януари 2018 г.;

в)

да конкретизира начина на прилагане на критериите, посочени в параграф 1, буква в), подточка iii) от настоящия член, като взема предвид всички данни, които спомагат за обективната оценка на потенциалното въздействие на прекратяването на изготвянето или ненадеждността на бенчмарка върху целостта на пазара, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в една или повече държави членки.

Когато е приложимо, Комисията взема предвид пазарните или технологичните промени.

Член 21

Задължително администриране на критични бенчмаркове

1.   Ако администратор на критичен бенчмарк възнамерява да прекрати изготвянето на този бенчмарк, той:

a)

незабавно уведомява своя компетентен орган; и

б)

в срок от четири седмици след това уведомяване представя оценка на начина, по който бенчмаркът:

i)

трябва да бъде прехвърлен на нов администратор; или

ii)

трябва да бъде прекратено изготвянето му, като се взема предвид процедурата, установена в член 28, параграф 1.

През срока, посочен в първа алинея, буква б), администраторът не може да прекрати изготвянето на бенчмарка.

2.   При получаване на оценката на администратора, посочена в параграф 1, компетентният орган:

a)

информира ЕОЦКП и когато е приложимо, колегията, създадена съгласно член 46; и

б)

в срок от четири седмици прави своя собствена оценка на начина, по който бенчмаркът ще се прехвърли на нов администратор или по който ще бъде прекратено изготвянето му, като взема предвид процедурата, установена в съответствие с член 28, параграф 1.

През срока, посочен в първа алинея, буква б) от настоящия параграф, администраторът не може да прекрати изготвянето на бенчмарка без писменото съгласие на компетентния орган.

3.   След извършване на оценката, посочена в параграф 2, буква б), компетентният орган разполага с правомощието да задължи администратора да продължи да публикува бенчмарка до момента, в който:

a)

изготвянето на бенчмарка се прехвърли на нов администратор;

б)

изготвянето на бенчмарка може да бъде прекратено по надлежния ред; или

в)

бенчмаркът престане да е критичен.

За целите на първа алинея срокът, за който компетентният орган може да задължи администратора да продължи да публикува бенчмарка, не надвишава 12 месеца.

До изтичането на този срок компетентният орган прави преглед на решението си да задължи администратора да продължи да публикува бенчмарка и може, когато е необходимо, да удължи срока с подходящ период, не по-дълъг от 12 месеца. Максималният срок на задължително администриране не може да надвишава общо 24 месеца.

4.   Без да се засяга параграф 1, в случай че администраторът на критичен бенчмарк трябва да преустанови дейността си поради производство по несъстоятелност, компетентният орган прави оценка на това дали и по какъв начин критичният бенчмарк може да се прехвърли на нов администратор или изготвянето му може да бъде прекратено по надлежния ред, като взема предвид процедурата, установена в съответствие с член 28, параграф 1.

Член 22

Намаляване на пазарната сила на администраторите на критични бенчмаркове

Без да се засяга приложението на правото на Съюза в областта на конкуренцията, при изготвянето на критичен бенчмарк администраторът трябва да предприеме подходящи мерки, за да се гарантира, че лицензите и информацията, свързани с бенчмарка, се предоставят на всички ползватели при справедливи, разумни, прозрачни и недискриминационни условия.

Член 23

Задължително предоставяне на входящи данни за критични бенчмаркове

1.   Настоящият член се прилага за критични бенчмаркове, основани на данни, подадени от доставчици на входящи данни, повечето от които са поднадзорни субекти.

2.   Администраторите на един или повече критични бенчмаркове представят на всеки две години пред своя компетентен орган оценка на капацитета на всеки критичен бенчмарк, който изготвят, за измерване на базовия пазар или икономическа действителност.

3.   Ако поднадзорен доставчик на входящи данни за критичен бенчмарк възнамерява да прекрати предоставянето на входящи данни, той своевременно уведомява в писмена форма администратора на бенчмарка и последният без забавяне информира компетентния орган. Когато поднадзорният доставчик на входящи данни се намира в друга държава членка, компетентният орган на администратора информира незабавно компетентния орган на този доставчик. Администраторът на бенчмарк представя на своя компетентен орган оценка на последиците от капацитета на бенчмарка за измерване на базовия пазар или икономическа действителност във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след уведомлението, направено от поднадзорния доставчик.

4.   При получаване на оценката на администратора на бенчмарка, посочена в параграфи 2 и 3 от настоящия член, и въз основа на тази оценка компетентният орган на администратора незабавно уведомява ЕОЦКП и когато е приложимо, колегията, създадена съгласно член 46, и извършва своя собствена оценка на капацитета на бенчмарка за измерване на базовия пазар или икономическа действителност, като взема предвид процедурата на администратора за прекратяване на изготвянето на бенчмарка, установена в съответствие с член 28, параграф 1.

5.   От датата, на която компетентният орган на администратора е уведомен за намерението на доставчика на входящи данни да прекрати предоставянето на входящи данни, и докато не завърши оценката си съгласно параграф 4, той разполага с правомощието да изисква доставчиците на входящи данни, извършили уведомяването в съответствие с параграф 3, да продължат да предоставят входящи данни, при всички случаи за срок от не повече от 4 седмици, без на подназнорните субекти да се налага задължение да търгуват или да се задължават да търгуват.

6.   В случай че след изтичане на срока, посочен в параграф 5, компетентният орган въз основа на своята собствена оценка, посочена в параграф 4, счита, че представителността на критичен бенчмарк е изложена на риск, той разполага със следните правомощия:

a)

да изиска от поднадзорните субекти, избрани в съответствие с параграф 7 от настоящия член, включително субекти, които все още не са доставчици на данни за съответния критичен бенчмарк, да предоставят входящи данни на администратора в съответствие с методиката на администратора за изготвяне на бенчмарка, кодекса за поведение, посочен в член 15, и други правила. Това изискване се прилага през подходящ преходен период, ненадвишаващ 12 месеца, считано от датата, на която е било взето първоначалното решение, изискващо задължително предоставяне на данни, съгласно параграф 5 или — когато тези субекти все още не са доставчици на данни — от датата, на която е взето решението, изискващо задължително предоставяне на данни, съгласно настоящата буква;

б)

да удължи срока на задължително предоставяне на данни за период, който не надвишава 12 месеца, след преглед по параграф 9 на мерките, приети в съответствие с буква а) от настоящия параграф;

в)

да определи формата и срока, в които трябва да бъдат предоставени всички входящи данни, без на поднадзорните субекти да се налага задължение да търгуват или да се задължават да търгуват;

г)

да изиска от администратора да промени методиката, кодекса за поведение, посочен в член 15, или другите правила за критичния бенчмарк.

Максималният срок на задължително предоставяне на данни в съответствие с първа алинея, букви а) и б) не може да надвишава общо 24 месеца.

7.   За целите на параграф 6 компетентният орган за администратора избира поднадзорните субекти, които са задължени да предоставят входящи данни, като работи в тясно сътрудничество с компетентните органи на поднадзорните субекти, въз основа на размера на действителното и потенциално участие на поднадзорния субект на пазара, който бенчмаркът има за цел да измерва.

8.   Компетентният орган на поднадзорен доставчик на входящи данни, който е бил задължен да предоставя данни посредством мерки, приети съгласно параграф 6, буква а), б) или в), сътрудничи с компетентния орган на администратора при изпълнението на тези мерки.

9.   До края на срока, посочен в параграф 6, първа алинея, буква а), компетентният орган на администратора извършва преглед на мерките, приети съгласно параграф 6. Той може да отмени всяка от тях, ако прецени, че:

a)

е вероятно доставчикът да продължи да предоставя входящи данни през най-малко една година при отмяна на мярката, което се доказва чрез най-малко:

i)

писмена декларация от страна на доставчика на входящи данни към администратора и компетентния орган, в която се поема задължение за предоставянето на входящи данни за критичен бенчмарк за срок от най-малко една година при отмяна на мярката;

ii)

писмен доклад от администратора до компетентния орган, в който се съдържа доказателство за неговата оценка, че критичният бенчмарк ще продължи да се изготвя след отпадане на задължителното предоставяне на входящи данни;

б)

изготвянето на бенчмарка може да продължи и след като доставчиците, на които е било възложено да предоставят входящите данни, прекратят предоставянето им;

в)

съществува приемлив заместващ бенчмарк и ползвателите на критичния бенчмарк могат да започнат да използват този заместител при минимални разходи, което се обосновава най-малко чрез писмен доклад от администратора, в който се излагат начините за преминаване към заместващия бенчмарк и способността и разходите на ползвателите, свързани с преминаването към този бенчмарк; или

г)

не могат да бъдат установени подходящи алтернативни доставчици на входящи данни и прекратяването на предоставянето на данни от съответните поднадзорни субекти би отслабило бенчмарка до такава степен, че да наложи прекратяване на изготвянето му.

10.   В случай че изготвянето на даден критичен бенчмарк трябва да бъде прекратено, всеки поднадзорен доставчик на входящи данни за критичния бенчмарк продължава да предоставя входящи данни за срок, определен от компетентния орган, но не по-дълъг от максималния 24-месечен срок, посочен в параграф 6, втора алинея.

11.   Веднага щом това е възможно съгласно разумни критерии, администраторът уведомява съответния компетентен орган, в случай че доставчик на входящи данни нарушава изискванията, установени в параграф 6.

12.   В случай че даден бенчмарк е признат за критичен в съответствие с процедурата, предвидена в член 20, параграфи 2, 3, 4 и 5, компетентният орган на администратора има правомощието да изисква входящи данни в съответствие с параграф 5 и параграф 6, букви а), б) и в) от настоящия член само от поднадзорните доставчици на входящи данни, които се намират в неговата държава членка.

ГЛАВА 5

Значими бенчмаркове

Член 24

Значими бенчмаркове

1.   Бенчмарк, който не отговаря на някое от условията, предвидени в член 20, параграф 1, е значим, когато:

a)

се използва пряко или непряко, в комбинация от бенчмаркове, за определяне на стойността на финансови инструменти или финансови договори или за измерването на резултатите на инвестиционни фондове с обща стойност от най-малко 50 милиарда евро, определена въз основа на всички видове матуритети или други срокове на падеж на бенчмарка, когато е приложимо, за срок от шест месеца; или

б)

няма или има малко на брой подходящи пазарно базирани заместители и в случай че изготвянето му бъде прекратено или се изготвя въз основа на входящи данни, които вече не са напълно представителни за базовия пазар или икономическа действителност или не са надеждни, това би довело до значително и неблагоприятно въздействие върху целостта на пазара, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в една или повече държави членки.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 49 с цел преглед на изчислителния метод, използван за определяне на прага, посочен в параграф 1, буква а) от настоящия член, с оглед на пазарните, ценовите и регулаторните промени, както и целесъобразността на класификацията на бенчмарковете посредством близка до прага обща стойност на финансовите инструменти, финансовите договори и инвестиционните фондове, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на тези бенчмаркове. Прегледът се извършва най-малко веднъж на всеки две години, считано от 1 януари 2018 г.

3.   Администраторите незабавно уведомяват компетентния си орган, когато техен значим бенчмарк падне под прага, посочен в параграф 1, буква а).

Член 25

Освобождаване от специалните изисквания за значими бенчмаркове

1.   Администраторите може да изберат да не прилагат член 4, параграф 2, член 4, параграф 7, букви в), г) и д), член 11, параграф 3, буква б) или член 15, параграф 2 по отношение на техните значими бенчмаркове, ако преценят, че прилагането на една или повече от тези разпоредби би било непропорционално, като се взема предвид естеството или въздействието на бенчмарка или мащабът на съответния администратор.

2.   В случай че даден администратор реши да не прилага една или няколко от разпоредбите, посочени в параграф 1, той незабавно уведомява съответния национален компетентен орган и му предоставят цялата необходима информация, потвърждаваща оценката му, че прилагането на една или повече от тези разпоредби би било непропорционално, като се взема предвид естеството или въздействието на бенчмарковете или мащабът на съответния администратор.

3.   Компетентният орган може да реши, че администраторът на значим бенчмарк трябва въпреки това да прилага едно или повече от изискванията, предвидени в член 4, параграф 2, член 4, параграф 7, букви в), г) и д), член 11, параграф 3, буква б) и член 15, параграф 2, ако счита, че това ще бъде целесъобразно, като се взема предвид естеството или въздействието на бенчмарка или мащабът на съответния администратор. В своята оценка компетентният орган, въз основа на информацията, предоставена от администратора, взема предвид следните критерии:

a)

степента, в която бенчмаркът се поддава на манипулиране;

б)

естеството на входящите данни;

в)

равнището на конфликти на интереси;

г)

степента, в която се упражнява правото на преценка на администратора;

д)

въздействието на бенчмарка върху пазарите;

е)

естеството, мащаба и сложността на изготвянето на бенчмарка;

ж)

значението на бенчмарка за финансовата стабилност;

з)

стойността на финансовите инструменти, финансовите договори, или инвестиционните фондове, при които се използва бенчмаркът;

и)

мащаба, организационната форма или структура на администратора.

4.   В срок от 30 дни от получаване на уведомление от администратор съгласно параграф 2, компетентният орган уведомява този администратор за своето решение да приложи допълнителни изисквания съгласно параграф 3. Когато уведомлението до компетентния орган е направено в хода на процедурата за издаване на лиценз или регистрация, се прилагат крайните срокове, определени в член 34.

5.   Когато упражнява своите надзорни правомощия в съответствие с член 41, компетентният орган извършва редовен преглед на валидността на оценката по параграф 3 от настоящия член.

6.   Ако компетентният орган установи на базата на разумни основания, че информацията, предоставена съгласно параграф 2 от настоящия член, е непълна, или че е необходима допълнителна информация, 30-дневният срок, посочен в параграф 4 от настоящия член, се прилага само от датата, на която тази допълнителна информация бъде предоставена от администратора, освен когато съгласно параграф 4 от настоящия член се прилагат сроковете по член 34.

7.   Когато даден администратор на значим бенчмарк не отговаря на едно или повече от изискванията, предвидени в член 4, параграф 2, член 4, параграф 7, букви в), г) и д), член 11, параграф 3, буква б) и член 15, параграф 2, той публикува и поддържа декларация за съответствие, в която ясно се посочва защо е целесъобразно администраторът да не спазва тези разпоредби.

8.   ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за разработване на образец за декларацията за съответствие, посочена в параграф 7.

EOЦКП представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на технически стандарти за изпълнение до 1 април 2017 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

9.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително конкретизиране на критериите, посочени в параграф 3.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 1 април 2017 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА 6

Бенчмаркове с малка значимост

Член 26

Бенчмаркове с малка значимост

1.   Администраторите може да изберат да не прилагат член 4, параграф 2, член 4, параграф 7, букви в), г) и д), член 4, параграф 8, член 5, параграф 2, член 5, параграф 3, член 5, параграф 4, член 6, параграф 1, член 6, параграф 3, член 6, параграф 5, член 7, параграф 2, член 11, параграф 1, буква б), член 11, параграф 2, букви б) и в), член 11, параграф 3, член 13, параграф 2, член 14, параграф 2, член 15, параграф 2, член 16, параграфи 2 и 3 по отношение на своите бенчмаркове с малка значимост.

2.   Администраторите незабавно уведомяват компетентния орган, когато техен бенчмарк с малка значимост надвиши прага, посочен в член 24, параграф 1, буква а). В този случай той трябва да започне да изпълнява изискванията, приложими към значимите бенчмаркове, в срок от три месеца.

3.   Когато даден администратор на бенчмарк с малка значимост реши да не прилага една или няколко от разпоредбите, посочени в параграф 1, той публикува и поддържа декларация за съответствие, в която ясно се посочва защо е целесъобразно администраторът да не спазва тези разпоредби. Администраторът представя декларацията за съответствие пред своя компетентен орган.

4.   Съответният компетентен орган извършва преглед на декларацията за съответствие, посочена в параграф 3 на настоящия член. Компетентният орган може да поиска допълнителна информация от администратора по отношение на неговите бенчмаркове с малка значимост в съответствие с член 41 и може да изисква промени, за да се гарантира спазването на настоящия регламент.

5.   ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за разработване на образец за декларацията за съответствие, посочена в параграф 3.

EOЦКП представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на технически стандарти за изпълнение до 1 април 2017 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ДЯЛ IV

ПРОЗРАЧНОСТ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Член 27

Декларация за бенчмарк

1.   В рамките на две седмици от включването на администратор в регистъра, посочен в член 36, администраторът публикува, по начин, който гарантира справедлив и лесен достъп, декларация за всеки бенчмарк или, когато е приложимо, за всяка група от бенчмаркове, които могат да се използват в Съюза в съответствие с член 29.

Когато този администратор започва да изготвя нов бенчмарк или група от бенчмаркове, които могат да се използват в Съюза в съответствие с член 29, той публикува — в срок от две седмици и по начин, който гарантира справедлив и лесен достъп — декларация за всеки нов бенчмарк или, когато е приложимо, за всяка нова група от бенчмаркове.

Администраторът извършва преглед и при необходимост — актуализира декларацията за бенчмарк по отношение на всеки бенчмарк или група от бенчмаркове при промени в информацията, която се предоставя по настоящия член, и най-малко на всеки две години.

Декларацията за бенчмарк:

a)

ясно и недвусмислено определя пазара или икономическата действителност, която той измерва, и обстоятелствата, при които това измерване може да престане да бъде надеждно;

б)

определя техническите спецификации, които ясно и недвусмислено посочват елементите от изчисляването на бенчмарка, при които може да бъде упражнено правото на преценка, позицията на лицата, които могат да упражняват това право, и по какъв начин преценката може да бъде оценена впоследствие;

в)

отбелязва възможността фактори, включително външни фактори извън контрола на администратора, да наложат промени в бенчмарка или прекратяване на изготвянето му; и

г)

предупреждава потребителите, че промените или прекратяването на изготвянето на бенчмарка могат да окажат въздействие върху финансовите договори и финансовите инструменти, чиято стойност се определя въз основа на бенчмарка, или върху измерването на резултатите на инвестиционни фондове.

2.   Декларацията за бенчмарк съдържа най-малко:

a)

определения за всички ключови понятия във връзка с бенчмарка;

б)

основанията за приемането на методика за бенчмарка и процедурите за преглед и одобряване на методиката;

в)

критериите и процедурите, използвани за определяне на бенчмарка, включително описание на входящите данни, поредността на различните видове входящи данни, минималните данни, необходими за определянето на бенчмарк, използването на модели и методи за екстраполация и процедури за възстановяване на равновесието между елементите на даден индекс, използван за определяне на бенчмарка;

г)

механизмите за контрол и правилата, които уреждат упражняването на правото на мнение или на преценка от страна на администратора или доставчика на входящи данни, за да се гарантира съгласуваност при използването на това право на мнение или на преценка;

д)

процедурите, които уреждат определянето на бенчмарка в период на сътресения или периоди, когато източниците, осигуряващи данни за сделки, може да са недостатъчни, неточни или ненадеждни, и възможните ограничения, свързани с бенчмарка през тези периоди;

е)

процедурите за справяне с грешки във входящите данни или в определянето на бенчмарка, включително случаите, при които се налага ново определяне на бенчмарка; и

ж)

набелязване на възможните ограничения на бенчмарк, включително неговото действие в условията на неликвидни или разпокъсани пазари и възможната концентрация на подадени данни.

3.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително конкретизиране на съдържанието на декларацията за бенчмарк, както и случаите, в които е необходима актуализация на декларацията.

ЕОЦКП прави разграничение между различните видове бенчмаркове и сектори, посочени в настоящия регламент, и взема предвид принципа на пропорционалност.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 1 април 2017 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 28

Промени и прекратяване на изготвянето на бенчмарк

1.   Заедно с декларацията за бенчмарк, посочена в член 27, администраторите публикуват информация за процедурата във връзка с действията, които трябва да бъдат предприети от тях при промени или прекратяване на изготвянето на бенчмарк, който може да се използва в Съюза в съответствие с член 29, параграф 1. Процедурата може да бъде изготвена, когато е приложимо, за групи от бенчмаркове и се актуализира и публикува при всяка съществена промяна.

2.   Поднадзорните субекти, различни от администратори по параграф 1, които използват бенчмарк, изготвят и поддържат строги планове в писмена форма, в които определят действията, които ще предприемат, в случай че този бенчмарк се промени съществено или вече не се изготвя. Когато е възможно и целесъобразно, в тези планове се определят един или няколко алтернативни бенчмаркове, които могат да бъдат използвани като заместители на бенчмарковете, които вече не се изготвят, като се посочва защо тези бенчмаркове биха били подходящи алтернативи. При поискване поднадзорните субекти предоставят тези планове на съответния компетентен орган и ги отразяват в договорните отношения с клиентите.

ДЯЛ V

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕНЧМАРКОВЕ В СЪЮЗА

Член 29

Използване на бенчмарк

1.   Подназнорните субекти може да използват бенчмарк или комбинация от бенчмаркове в Съюза, ако бенчмаркът е изготвен от администратор, намиращ се в Съюза и включен в регистъра, посочен в член 36, или ако бенчмаркът е включен в регистъра, посочен в член 36.

2.   Когато предмет на проспект, който се публикува съгласно Директива 2003/71/ЕО или Директива 2009/65/ЕО, са прехвърлими ценни книжа или други инвестиционни продукти, чиято стойност се определя въз основа на бенчмарк, емитентът, лицето, което отправя оферта, или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия на регулиран пазар, гарантират, че проспектът съдържа на видно място ясна информация, посочваща дали бенчмаркът е изготвен от администратор, включен в регистъра по член 36 от настоящия регламент.

Член 30

Еквивалентност

1.   За да може бенчмарк или комбинация от бенчмаркове, изготвени от администратор, намиращ се в трета държава, да бъдат използвани в Съюза в съответствие с член 29, параграф 1, бенчмаркът и администраторът трябва да са включени в регистъра по член 36. За включване в регистъра трябва да бъдат изпълнени следните условия:

a)

Комисията е приела решение за еквивалентност в съответствие с параграф 2 или 3 от настоящия член;

б)

администраторът е лицензиран или регистриран във въпросната трета държава и подлежи на надзор в нея;

в)

администраторът е уведомил ЕОЦКП за съгласието си неговите съществуващи или бъдещи бенчмаркове да се използват от поднадзорни субекти в Съюза, за списъка от бенчмаркове, за които те са дали съгласието си да се използват в Съюза, и за компетентния орган, отговарящ за неговия надзор в третата държава; и

г)

действат договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 4 от настоящия член.

2.   Комисията може да приеме решение за изпълнение, в което се посочва, че правната рамка и надзорната практика в дадена трета държава гарантират, че:

a)

лицензираните или регистрираните в тази трета държава администратори спазват задължителни изисквания, които са еквивалентни на изискванията по настоящия регламент, по-специално като взема предвид дали правната рамка и надзорната практика на третата държава осигуряват спазването на принципите на IOSCO за финансовите бенчмаркове или — когато е приложимо — на принципите на IOSCO за агенциите за докладване на цените на петрола; и

б)

задължителните изисквания подлежат на ефективен текущ надзор и прилагане в тази трета държава.

Това решение за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 50, параграф 2.

3.   Вместо това Комисията може да приеме решение за изпълнение, в което се посочва, че:

a)

задължителните изисквания в трета държава по отношение на конкретни администратори или бенчмаркове или групи от бенчмаркове са еквивалентни на изискванията по настоящия регламент, по-специално като взема предвид дали правната рамка и надзорната практика на третата държава осигуряват спазването на принципите на IOSCO за финансовите бенчмаркове или — когато е приложимо — на принципите на IOSCO за агенциите за докладване на цените на петрола; и

б)

тези конкретни администратори или бенчмаркове или групи от бенчмаркове подлежат на ефективен текущ надзор и прилагане в тази трета държава.

Това решение за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 50, параграф 2.

4.   ЕОЦКП установява договорености за сътрудничество със съответните компетентни органи на трети държави, чиято правна рамка и надзорна практика са били признати за еквивалентни в съответствие с параграф 2 или параграф 3. В тези договорености се посочва най-малко:

a)

механизмът за обмен на информация между ЕОЦКП и компетентните органи на съответните трети държави, включително достъпът до цялата поискана от ЕОЦКП значима информация относно администратор, лицензиран в третата държава;

б)

механизмът за бързо уведомяване на ЕОЦКП, когато компетентният орган на третата държава счете, че лицензираният от тази държава администратор, върху когото той упражнява надзор, нарушава условията на своя лиценз или други разпоредби на националното законодателство в третата държава;

в)

процедурите за координация на надзорните дейности, включително проверки на място.

5.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на минималното съдържание на посочените в параграф 4 договорености за сътрудничество, за да се гарантира, че компетентните органи и ЕОЦКП могат да упражняват всичките си надзорни правомощия по настоящия регламент.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 1 април 2017 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 31

Заличаване на регистрация на администратор, намиращ се в трета държава

1.   ЕОЦКП заличава регистрацията на администратор, намиращ се в трета държава, като заличава този администратор от регистъра, посочен в член 36, когато има основателни причини, подкрепени с документни доказателства, че администраторът:

a)

действа по начин, който безспорно накърнява интересите на ползвателите на неговите бенчмаркове или нормалното функциониране на пазарите; или

б)

сериозно е нарушил националното законодателство на третата държава или други разпоредби, приложими спрямо него в третата държава, въз основа на които Комисията е приела решението за изпълнение в съответствие с член 30, параграф 2 или 3.

2.   ЕОЦКП взема решение по параграф 1 само ако са изпълнени следните условия:

a)

ЕОЦКП е отнесъл въпроса до компетентния орган на третата държава и компетентният орган не е взел подходящите мерки, необходими за защитата на инвеститорите и нормалното функциониране на пазарите в Съюза, или не е успял да докаже, че съответният администратор отговаря на изискванията, приложими в третата държава;

б)

ЕОЦКП е информирал компетентния орган на третата държава за намерението си да заличи регистрацията на администратора най-малко 30 дни преди заличаването.

3.   ЕОЦКП без забавяне информира другите компетентни органи за всяка мярка, приета в съответствие с параграф 1, и публикува решението си на своята интернет страница.

Член 32

Признаване на администратори, намиращи се в трета държава

1.   Докато бъде прието решение за еквивалентност в съответствие с член 30, параграф 2 или 3, бенчмарк, изготвян от администратор, намиращ се в трета държава, може да бъде използван от поднадзорни субекти в Съюза, при условие че администраторът бъде предварително признат от компетентния орган на референтната държава членка в съответствие с настоящия член.

2.   Администратор, намиращ се в трета държава, който желае да бъде предварително признат съгласно параграф 1 на настоящия член, трябва да отговаря на всички изисквания, установени с настоящия регламент, с изключение на посочените в член 11, параграф 4 и членове 16, 20, 21 и 23. Администраторът може да изпълни това условие чрез прилагане на принципите на IOSCO за финансовите бенчмаркове или принципите на IOSCO за агенциите за докладване на цените на петрола, в зависимост от случая, при условие че това прилагане е еквивалентно на спазване на изискванията, установени в настоящия регламент, с изключение на посочените в член 11, параграф 4 и членове 16, 20, 21 и 23.

За да определи дали условието, посочено в първата алинея, е изпълнено и за да се оцени съответствието с принципите на IOSCO за финансовите бенчмаркове или принципите на IOSCO за агенциите за докладване на цените на петрола, в зависимост от случая, компетентният орган на референтната държава членка може да разчита на оценка от независим външен одитор или — когато администратор, намиращ се в трета държава, подлежи на надзор — на сертифицирането от страна на компетентния орган на третата държава, в която се намира администраторът.

Ако и доколкото администраторът е в състояние да докаже, че даден бенчмарк, който той изготвя, е бенчмарк от регулирани данни или стоков бенчмарк, който не се основава на данни, подадени от доставчици на входящи данни, повечето от които са поднадзорни лица, администраторът няма задължение да спазва изискванията, които не се прилагат за изготвянето на бенчмаркове от регулирани данни и на стокови бенчмаркове, както е предвидено съответно в член 17 и член 19, параграф 1.

3.   Администратор, намиращ се в трета държава, който желае да бъде предварително признат съгласно параграф 1, трябва да има представител, установен в неговата референтна държава членка.Представителят трябва да е физическо или юридическо лице, намиращо се в Съюза, което, в качеството си на лице, изрично посочено от администратора, намиращ се в трета държава, действа от името на този администратор по отношение на органите и на всяко друго лице в Съюза във връзка със задълженията на администратора съгласно настоящия регламент. Представителят изпълнява функцията по наблюдение, свързана с изготвянето на бенчмаркове, изпълнявана от администратора съгласно настоящия регламент, заедно с администратора и в тази връзка се отчита пред компетентния орган на референтната държава членка.

4.   Референтната държава членка на администратор, намиращ се в трета държава, се определя, както следва:

a)

когато администраторът е част от група, която включва един поднадзорен субект, намиращ се в Съюза, референтната държава членка е държавата членка, в която се намира поднадзорният субект. Този поднадзорен субект се посочва за представител за целите на параграф 3;

б)

ако буква а) не се прилага, когато администраторът е част от група, която включва повече от един поднадзорен субект, намиращ се в Съюза, референтната държава членка е държавата членка, в която се намират най-голям брой поднадзорни субекти или, в случай че има равен брой поднадзорни субекти, референтната държава членка е тази с най-висока стойност на финансовите инструменти, финансовите договори или инвестиционните фондове, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на бенчмарка. Един от поднадзорните субекти, намиращи се в референтната държава членка, определена съгласно настоящата буква, се посочва за представител за целите на параграф 3;

в)

ако не се прилага нито буква а), нито буква б) от настоящия параграф, когато един или повече бенчмаркове, изготвяни от администратор, се използват за определяне на стойността за финансови инструменти, които са допуснати до търговия на място за търговия по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 24 от Директива 2014/65/ЕС в една или повече държави членки, референтната държава членка е държавата членка, в която финансовият инструмент, чиято стойност се определя въз основа на тези бенчмаркове, е бил допуснат до търговия или се е търгувал на място за търговия за пръв път и все още се търгува. Ако съответните финансови инструменти са били допуснати до търговия или са били търгувани за първи път едновременно на места за търговия в различни държави членки и все още се търгуват, референтната държава членка е тази с най-висока стойност на финансовите инструменти, финансовите договори или инвестиционните фондове, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на бенчмарка;

г)

ако букви а), б) и в) не се прилагат, когато един или повече бенчмаркове, изготвяни от администратора, се използват от поднадзорни субекти в повече от една държава членка, референтната държава членка е държавата членка, в която се намират най-голям брой такива поднадзорни субекти или — в случай че има равен брой поднадзорни субекти, референтната държава членка е тази с най-висока стойност на финансовите инструменти, финансовите договори или инвестиционните фондове, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на бенчмарка;

д)

ако букви а), б), в) и г) не се прилагат и ако администраторът сключи споразумение с поднадзорен субект, с което дава съгласие за използването на бенчмарк, който той изготвя, референтната държава членка е държавата членка, в която се намира този поднадзорен субект.

5.   Администратор, намиращ се в трета държава, който желае да бъде предварително признат съгласно параграф 1, трябва да подаде заявление за признаване до компетентния орган на неговата референтна държава членка. Кандидатстващият администратор предоставя цялата информация, необходима, за да убеди компетентният орган, че към момента на признаването е предприел всички необходими мерки за спазване на изискванията, посочени в параграф 2, и предоставя списъка със своите съществуващи или бъдещи бенчмаркове, които могат да се използват в Съюза, като посочва и, когато е приложимо, компетентния орган, отговарящ за неговия надзор в третата държава.

В срок от 90 работни дни след получаване на заявлението, посочено в първа алинея от настоящия параграф, компетентният орган проверява дали са изпълнени условията, предвидени в параграфи 2, 3 и 4.

Ако компетентният орган счита, че не са изпълнени условията, предвидени в параграфи 2, 3 и 4, той отхвърля заявлението за признаване, като мотивира своя отказ. Освен това признаване се получава само в случай че са изпълнени следните допълнителни условия:

a)

когато администратор, намиращ се в трета държава, е обект на надзор, съществува подходяща договореност за сътрудничество между компетентните органи на референтната държава членка и компетентния орган от третата държава, в която се намира администраторът, в съответствие с регулаторните технически стандарти, приети съгласно член 30, параграф 5, с цел да се гарантира ефикасен обмен на информация, който позволява на компетентните органи да изпълняват задълженията си в съответствие с настоящия регламент;

б)

ефективното упражняване от компетентния орган на надзорните му функции по настоящия регламент не е възпрепятствано от законовите, подзаконовите или административните разпоредби на третата държава, в която се намира администраторът, нито, когато е приложимо, от ограничения на правомощията за надзор и разследване на надзорните органи на третата държава.

6.   В случай че компетентният орган на референтната държава членка счита, че администратор, намиращ се в трета държава, изготвя бенчмарк, който отговаря на изискванията за значими бенчмаркове или бенчмаркове с малка значимост, предвидени съответно в членове 24 и 26, той без неоправдано забавяне информира ЕОЦКП за това. Той подкрепя оценката с информацията, предоставена от администратора при подаване на съответното заявление за признаване.

В срок от един месец след получаване на уведомлението по първа алинея ЕОЦКП отправя съвети до компетентния орган относно вида на бенчмарка и изискванията, които се прилагат за изготвянето му, предвидени в членове 24, 25 и 26. Тези съвети могат по-специално да засягат въпроса дали ЕОЦКП счита, че условията за този вид бенчмарк са били изпълнени предвид информацията, предоставена от администратора в заявлението за признаване.

Срокът, посочен в параграф 5, спира да тече от датата на получаване на уведомлението от ЕОЗКП до отправяне на съвета от страна на ЕОЦКП в съответствие с настоящия параграф.

Ако компетентният орган на референтната държава членка предложи да бъде допуснато признаване въпреки съветите на ЕОЦКП, посочени във втора алинея, той информира ЕОЦКП съответно, като посочва мотивите за това. ЕОЦКП публикува факта, че компетентният орган не се съобразява или не възнамерява да се съобразява с неговия съвет. ЕОЦКП също така може да вземе решение за всеки отделен случай да публикува мотивите за несъобразяването със съответните съвети, посочени от компетентния орган. Съответният компетентен органи се уведомява предварително за това публикуване.

7.   Компетентният орган на референтната държава членка уведомява ЕОЦКП за всяко решение за признаване на администратор, намиращ се в трета държава, в срок от пет работни дни, включително и за списъка на бенчмаркове, изготвяни от администратора, които могат да бъдат използвани в Съюза, и когато е приложимо — компетентния орган, отговарящ за неговия надзор в третата държава.

8.   Компетентният орган на референтната държава членка спира действието на признаването или оттегля, ако това е целесъобразно, признаването, допуснато в съответствие с параграф 5, ако има основателни причини, подкрепени с документни доказателства, да смята, че администраторът действа по начин, който безспорно накърнява интересите на ползвателите на неговите бенчмаркове или нормалното функциониране на пазарите, или че администраторът е извършил сериозно нарушение на съответните изисквания, установени в настоящия регламент, или че администраторът е направил изявления с невярно съдържание или е използвал всякакви други неправомерни средства за получаване на признаване.

9.   ЕОЦКП може да разработи проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на формата и съдържанието на заявлението, посочено в параграф 5, и по-специално изискванията за представянето на информацията по параграф 6.

В случай че разработи такива проекти на регулаторни технически стандарти, ЕОЦКП ги представя на Комисията.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 33

Одобряване на бенчмаркове, изготвени в трета държава

1.   Администратор, който се намира в Съюза и е лицензиран или регистриран в съответствие с член 34, или всеки друг поднадзорен субект, намиращ се в Съюза, който има ясна и добре определена роля в рамките на механизмите за контрол или отчетност на администратора от трета държава и може да осъществява ефективно наблюдение над изготвянето на бенчмарк, може да подаде заявление пред съответния компетентен орган за одобряване на бенчмарк или на група бенчмаркове, изготвени в трета държава, за използване в Съюза, ако са изпълнени всички условия по-долу:

a)

одобряващият администратор или друг поднадзорен субект е проверил и е в състояние да докаже във всеки момент пред своя компетентен орган, че изготвянето на бенчмарка или на групата от бенчмаркове, представени за одобряване, отговаря — на задължителна или на доброволна основа — на изисквания, които са най-малко толкова строги колкото тези по настоящия регламент;

б)

одобряващият администратор или друг поднадзорен субект разполага с необходимите експертни познания, за да наблюдава ефективно дейността по изготвяне на бенчмарк, извършвана в трета държава, и да управлява свързаните с това рискове;

в)

съществува обективна причина за изготвяне на бенчмарка или на групата от бенчмаркове в трета държава и за одобряване на бенчмарка или на групата от бенчмаркове за използването им в Съюза.

За целите на буква а), когато се оценява дали изготвянето на бенчмарка или на групата от бенчмаркове, представени за одобряване, отговаря на изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото изискванията по настоящия регламент, националният компетентен орган може да вземе предвид дали съответствието на изготвянето на бенчмарка или на групата от бенчмаркове с принципите на IOSCO за финансовите бенчмаркове или с принципите на IOSCO за агенциите за докладване на цените на петрола, в зависимост от случая, би било еквивалентно на съответствие с изискванията на настоящия регламент.

2.   Администратор или друг поднадзорен субект, подаващ заявление за одобряване съгласно параграф 1, предоставя цялата необходима информация, с която да убеди компетентния орган, че към момента на подаване на заявлението са изпълнени всички условия, посочени в същия параграф.

3.   Съответният компетентен орган разглежда заявлението за одобряване, посочено в параграф 1, в срок от 90 работни дни от получаването му и приема решение за одобряване или за отхвърляне на заявлението. Одобреният бенчмарк или одобрената група от бенчмаркове се съобщава на ЕОЦКП от компетентния орган.

4.   Одобрен бенчмарк или одобрена група от бенчмаркове се считат за бенчмарк или за група от бенчмаркове, изготвени от одобряващия администратор или друг поднадзорен субект. Одобряващият администратор или друг поднадзорен субект не използва одобрението с намерението да избегне спазването на изискванията на настоящия регламент.

5.   Администраторът или другият поднадзорен субект, който е одобрил бенчмарк или група от бенчмаркове, изготвени в трета държава, остава изцяло отговорен за този бенчмарк или група от бенчмаркове и за спазването на задълженията по настоящия регламент.

6.   Когато компетентният орган на одобряващия администратор или друг поднадзорен субект има основателни причини да счита, че условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, вече не се изпълняват, той разполага с правомощието да изиска от одобряващия администратор или друг поднадзорен субект да оттегли своето одобрение и информира ЕОЦКП за това. В случай на оттегляне на одобрението се прилага член 28.

7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 49 във връзка с мерки за определяне на условията, при които съответните компетентни органи могат да преценят дали съществува обективна причина за изготвянето на бенчмарк или на група от бенчмаркове в трета държава и тяхното одобряване за използване в Съюза. Комисията взема предвид елементи, като особеностите на базовия пазар или икономическа действителност, която бенчмаркът има за цел да измерва, необходимостта от близост на изготвянето на бенчмарка с този пазар или икономическа действителност, необходимостта от близост на изготвянето на бенчмарка с доставчиците на входящи данни, реалната наличност на входящи данни с оглед на различните часови пояси и конкретните умения, необходими за изготвянето на бенчмарка.

ДЯЛ VI

ЛИЦЕНЗИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И НАДЗОР НА АДМИНИСТРАТОРИ

ГЛАВА 1

Лицензиране и регистрация

Член 34

Лицензиране и регистрация на администратори

1.   Физическо или юридическо лице, намиращо се в Съюза, което възнамерява да извършва дейност като администратор, подава заявление до определения съгласно член 40 компетентен орган на държавата членка, в която това лице се намира, с цел да получи:

a)

лиценз, ако изготвя или възнамерява да изготвя индекси, които се използват или са предназначени за използване като бенчмаркове по смисъла на настоящия регламент;

б)

регистрация, ако той е поднадзорен субект, различен от администратор, който изготвя или възнамерява да изготвя индекси, които се използват или са предназначени за използване като бенчмаркове по смисъла на настоящия регламент, при условие че извършването на дейността по изготвяне на бенчмаркове не се препятства от секторната дисциплина, приложима за поднадзорния субект, и че нито един от изготвяните индекси не би бил класифициран като критичен бенчмарк; или

в)

регистрация, ако той изготвя или възнамерява да изготвя само индекси, които биха били класифицирани като бенчмаркове с малка значимост.

2.   Лицензираният или регистриран администратор спазва във всеки един момент условията, предвидени в настоящия регламент, и уведомява компетентния орган за всякакви съществени промени, свързани с тях.

3.   Заявлението, посочено в параграф 1, се подава в срок от 30 работни дни от сключването на споразумение от поднадзорен субект за използването на индекс, изготвян от заявителя с цел определянето на стойността на финансов инструмент или финансов договор или с цел измерване на резултатите на инвестиционен фонд.

4.   Заявителят предоставя цялата необходима информация, с която да убеди компетентните органи, че към момента на лицензирането или регистрацията е предприел всички необходими мерки за изпълнение на предвидените в настоящия регламент изисквания.

5.   В срок от 15 работни дни от получаване на заявлението компетентният орган преценява дали то е пълно и уведомява заявителя съответно. Ако заявлението е непълно, администраторът представя допълнителната информация, изисквана от съответния компетентен орган. Срокът, посочен в настоящия параграф, се прилага от датата, на която тази допълнителна информация е предоставена от заявителя.

6.   Съответният компетентен орган:

a)

разглежда заявлението за лицензиране и в срок от четири месеца от получаване на пълното заявление взема решение за издаване или отказ за издаване на лиценз на заявителя;

б)

разглежда заявлението за регистрация и в срок от 45 работни дни от получаване на пълното заявление приема решение за регистрация или за отказ на регистрация на заявителя.

В срок от пет работни дни от вземането на решението, посочено в първа алинея, компетентният орган уведомява съответния заявител за решението си. Когато компетентният орган откаже да издаде лиценз или да регистрира заявителя, той мотивира решението си.

7.   Компетентният орган уведомява ЕОЦКП за всяко решение да издаде лиценз или да регистрира заявител в срок от пет работни дни от датата на приемане на това решение.

8.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително конкретизиране на информацията, която трябва да бъде предоставена при подаване на заявление за лиценз и заявление за регистрация, като взема предвид, че лицензирането и регистрацията са два различни процеса, при което за лицензиране е необходима по-подробна оценка на заявлението на администратора, принципа на пропорционалност, естеството на поднадзорните субекти, подаващи заявление за регистрация по параграф 1, буква б), и разходите на заявителите и компетентните органи.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 1 април 2017 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 35

Отнемане или спиране на действието на лиценз или заличаване или спиране на действието на регистрация

1.   Компетентният орган може да отнеме или да спре действието на лиценза или да заличи или спре действието на регистрацията на администратор, ако администраторът:

a)

изрично се откаже от лиценза или регистрацията или ако не е изготвил никакви бенчмаркове за предходните 12 месеца;

б)

е получил лиценза или регистрацията, или е одобрил бенчмарк посредством изявления с невярно съдържание или по друг неправомерен начин;

в)

вече не отговаря на условията, при които е бил лицензиран или регистриран; или

г)

е нарушил сериозно или системно разпоредбите на настоящия регламент.

2.   Компетентният орган уведомява ЕОЦКП за своето решение в срок от пет работни дни след приемането на това решение.

ЕОЦКП актуализира своевременно регистъра по член 36.

3.   След приемането на решение за спиране на действието на лиценза или регистрацията на администратор и когато прекратяването на изготвянето на бенчмарк би довело до случай на непреодолима сила или би довело до невъзможност за изпълнение или до друго нарушение на условията на финансов договор или финансов инструмент или на правилата на инвестиционен фонд, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на бенчмарк, както е посочено в делегирания акт, приет съгласно член 51, параграф 6, изготвянето на въпросния бенчмарк може да бъде разрешено от съответния компетентен орган на държавата членка, в която се намира администраторът до отмяна на решението за спиране на действието. През този срок използването на такъв бенчмарк от поднадзорни субекти се разрешава само за финансови договори, финансови инструменти и инвестиционни фондове, чиято стойност или резултати вече съответно се определят или измерват въз основа на бенчмарка.

4.   След приемането на решение за отнемане на лиценз или заличаване на регистрацията на даден администратор се прилага член 28, параграф 2.

Член 36

Регистър на администраторите и бенчмарковете

1.   ЕОЦКП създава и поддържа публичен регистър, който съдържа следната информация:

a)

идентификационните данни на администраторите, лицензирани или регистрирани съгласно член 34, и на компетентните органи, отговорни за надзора върху тях;

б)

идентификационните данни на администраторите, които отговарят на условията, предвидени в член 30, параграф 1, списъка на бенчмарковете, посочен в член 30, параграф 1, буква в), и компетентните органи на третата държава, отговорни за надзора върху тях;

в)

идентификационните данни на администраторите, които са признати в съответствие с член 32, списъка на бенчмарковете, посочен в член 32, параграф 7, и когато е приложимо — компетентните органи на третата държава, отговорни за надзора върху тях;

г)

бенчмарковете, одобрени в съответствие с процедурата, предвидена в член 33, и идентификационните данни на техните администратори, както и идентификационните данни на одобряващите администратори или одобряващите поднадзорни субекти.

2.   До регистъра, посочен в параграф 1, се осигурява публичен достъп на интернет страницата на ЕОЦКП, като той се актуализира своевременно, когато е необходимо.

ГЛАВА 2

Сътрудничество в областта на надзора

Член 37

Делегиране на задачи между компетентните органи

1.   В съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 компетентен орган може да делегира предвидените в настоящия регламент задачи на компетентния орган на друга държава членка с предварителното му писмено съгласие.

Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за всякакво планирано делегиране на задачи, 60 дни преди то да породи действие.

2.   Даден компетентен орган може да делегира на ЕОЦКП някои от своите задачи съгласно настоящия регламент със съгласието на ЕОЦКП.

3.   ЕОЦКП уведомява държавите членки за планираното делегиране в срок от седем дни. ЕОЦКП публикува подробни данни за всяко договорено делегиране в срок от пет работни дни от уведомлението.

Член 38

Оповестяване на информация, получена от друга държава членка

Даден компетентен орган може да оповести информация, получена от друг компетентен орган само ако:

a)

е получил писменото съгласие на компетентния орган и информацията се оповестява единствено за целите, за които този орган е дал съгласието си; или

б)

оповестяването на информацията е необходимо за процесуални цели.

Член 39

Сътрудничество по искания за провеждане на проверки на място и разследвания

1.   Даден компетентен орган може да поиска съдействие от друг компетентен орган за провеждане на проверки на място или разследвания. Получилият искането компетентен сътрудничи, доколкото това е възможно и целесъобразно.

2.   Отправилият искане по параграф 1 компетентен орган уведомява ЕОЦКП за това. При разследване или проверка с трансграничен характер компетентните органи могат да поискат от ЕОЦКП да координира проверката на място или разследването.

3.   Когато даден компетентен орган получи искане от друг компетентен орган да извърши проверка на място или разследване, той може:

a)

да извърши самостоятелно проверката на място или разследването;

б)

да позволи на компетентния орган, който е отправил искането, да участва в проверката на място или разследването;

в)

да назначи одитори или експерти, които да подпомогнат или да извършат проверката на място или разследването.

ГЛАВА 3

Роля на компетентните органи

Член 40

Компетентни органи

1.   Всяка държава членка посочва компетентния орган, отговорен за изпълнението на задълженията по настоящия регламент по отношение на администраторите и поднадзорните субекти на входящи данни, и информира Комисията и ЕОЦКП за това.

2.   Ако държавата членка посочи няколко компетентни органи, тя ясно определя съответните им функции и посочва един орган, който е отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация с Комисията, ЕОЦКП и компетентните органи на останалите държави членки.

3.   ЕОЦКП публикува на своята интернет страница списъка на компетентните органи, посочени в съответствие с параграфи 1 и 2.

Член 41

Правомощия на компетентните органи

1.   За да могат да изпълняват задълженията си съгласно настоящия регламент, компетентните органи трябва да разполагат в съответствие с националното право най-малко със следните надзорни и разследващи правомощия:

a)

достъп до документи и друга информация във всякаква форма и право да получават копие от тях;

б)

право да изискват или получават информация от всички лица, участващи в изготвянето на даден бенчмарк и предоставянето на входящи данни за такъв бенчмарк, включително от всеки доставчик на услуги, на когото са били възложени функции, услуги или дейности по изготвянето на бенчмарка, както е предвидено в член 10, както и от техните ръководители, както и да призовават и разпитват тези лица с оглед получаването на информация при необходимост;

в)

да изискват — във връзка със стокови бенчмаркове — информация от доставчиците на входящи данни за свързани спот пазари съобразно, когато е приложимо, стандартизирани формати и информация за сделките и да имат пряк достъп до системите на борсовите агенти;

г)

да извършват проверки на място или разследвания в обекти, различни от частни жилища на физически лица;

д)

без да се засяга Регламент (ЕС) № 596/2014 — да влизат в помещенията на юридически лица с цел изземване на документи и друга информация в каквато и да е форма, когато съществува основателно подозрение, че документите и другата информация, свързани с предмета на проверката или разследването, може да бъдат използвани като доказателство за манипулиране на пазара или нарушаване на настоящия регламент. Ако в съответствие с националното право е необходимо предварително разрешение от съдебен орган на съответната държава членка, правомощието за достъп до помещенията се упражнява след получаване на такова предварително разрешение;

е)

да изискват предаването на съществуващи записи на телефонни разговори, електронни съобщения или други записи за пренос на данни, притежавани от поднадзорни субекти;

ж)

да изискват замразяването или отнемането на активи, или и двете;

з)

да изискват спирането на всяка практика, която компетентният орган счита за противоречаща на настоящия регламент;

и)

да налагат временна забрана за упражняване на професионална дейност;

й)

да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че обществеността е правилно информирана относно изготвянето на бенчмарка, включително като изискват от съответния администратор или лицето, което е публикувало или разпространило бенчмарка, да публикува коригирана декларация за предходни входящи данни или цифри, свързани с бенчмарка.

2.   Компетентните органи изпълняват функциите и упражняват правомощията, посочени в параграф 1 от настоящия член, и правомощията за налагане на санкции, посочени в член 42, в съответствие с техните национални правни уредби по някой от следните начини:

a)

пряко;

б)

в сътрудничество с други органи или с пазарни предприятия;

в)

чрез делегиране на правомощия на други органи или на пазарни предприятия, като отговорността им се запазва;

г)

чрез сезиране на компетентните съдебни органи.

За упражняването на тези правомощия компетентните органи въвеждат адекватни и ефективни гаранции по отношение на правото на защита и основните права.

3.   Държавите членки гарантират, че са въведени подходящи мерки, така че компетентните органи да разполагат с всички надзорни и разследващи правомощия, необходими за изпълнение на техните задължения.

4.   Счита се, че администратор или друг поднадзорен субект, който предоставя информация на компетентния орган в съответствие с параграф 1, не нарушава ограниченията за оповестяване на информация, наложени с договорна клауза или със законова, подзаконова или административна разпоредба.

Член 42

Административни санкции и други административни мерки

1.   Без да се засягат надзорните правомощия на компетентните органи в съответствие с член 41 и правото на държавите членки да предвиждат и да налагат наказателноправни санкции, държавите членки в съответствие с националното право предоставят на компетентните органи правомощието да налагат административни санкции и други административни мерки най-малко във връзка със следните нарушения:

a)

нарушение на членове 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 34, когато те се прилагат; и

б)

отказ за сътрудничество или възпрепятстване на разследване или проверка или искане по член 41.

Административните санкции и другите административни мерки трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   При нарушение, посочено в параграф 1, държавите членки в съответствие с националното право предоставят на компетентните органи правомощието да налагат най-малко следните административни санкции и други административни мерки:

a)

заповед, с която се изисква администраторът или поднадзорният субект, отговорен за нарушението, да преустанови поведението, водещо до нарушението, и да се въздържа от повтаряне на това поведение;

б)

принудителното възстановяване на получената вследствие на нарушението печалба или на избегнатата вследствие на нарушението загуба, когато размерът им може да бъде определен;

в)

публично предупреждение, в което се посочват администраторът или поднадзорният субект, отговорен за нарушението, и естеството на нарушението;

г)

отнемане или спиране на действието на лиценза или заличаване или спиране действието на регистрацията на администратор;

д)

временна забрана за всяко физическо лице, което носи отговорност за нарушението, да изпълнява ръководни функции в администратори или поднадзорни доставчици на входящи данни;

е)

налагането на максимални административни имуществени санкции в размер на най-малко три пъти размера на получената вследствие на нарушението печалба или на избегнатата вследствие на нарушението загуба, когато размерът им може да бъде определен;

ж)

по отношение на физическо лице — максимални административни имуществени санкции в размер най-малко:

i)

за нарушения на членове 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, член 11, параграф 1, букви а), б), в) и д), член 11, параграфи 2 и 3 и членове 12, 13,14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 34 — 500 000 EUR или — в държавите членки чиято официална парична единица е различна от еврото — равностойността в националната парична единица към 30 юни 2016 г.; или

ii)

за нарушения на член 11, параграф 1, буква г) или на член 11, параграф 4 — 100 000 EUR или — в държавите членки, чиято официална парична единица е различна от еврото — равностойността в националната парична единица към 30 юни 2016 г.;

з)

по отношение на юридическо лице — максимални административни имуществени санкции в размер най-малко:

i)

за нарушения на членове 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, член 11, параграф 1, букви а), б), в) и д), член 11, параграфи 2 и 3, членове 12, 13,14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 34 — по-голямата сума между 1 000 000 EUR или — в държавите членки, чиято официална парична единица е различна от еврото — равностойността в националната парична единица към 30 юни 2016 г., и 10 % от общия годишен оборот според последните налични отчети, одобрени от ръководния орган; или

ii)

за нарушения на член 11, параграф 1, буква г) или член 11, параграф 4 — по-голямата сума между 250 000 EUR или — в държавите членки, чиято официална парична единица не е еврото — равностойността в националната парична единица към 30 юни 2016 г., и 2 % от общия годишен оборот според последните налични отчети, одобрени от ръководния орган.

За целите на буква з), подточки i) и ii), когато юридическото лице е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятие майка, което трябва да изготвя консолидирани финансови отчети в съответствие Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (26), за съответен общ годишен оборот се приема общият годишен оборот или съответния вид доход в съответствие с Директива 86/635/ЕИО на Съвета (27) — за банките, и Директива 91/674/ЕИО на Съвета (28) — за застрахователните дружества, според последните налични консолидирани отчети, които са одобрени от ръководния орган на крайното предприятие майка, или — ако лицето е асоциация — 10 % от общия оборот на неговите членове.

3.   До 1 януари 2018 г. държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП за правилата във връзка с параграфи 1 и 2.

Държавите членки могат да решат да не предвиждат правила за административни санкции, както е предвидено в параграф 1, когато нарушенията, посочени в същия параграф, са наказуеми с наказтелноправни санкции съгласно националното им право. В този случай държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП за съответните разпоредби на наказателното право, заедно с уведомлението, посочено в първа алинея от настоящия параграф.

Те уведомяват незабавно Комисията и ЕОЦКП за всякакви последващи изменения във връзка с това.

4.   Държавите членки могат съгласно националното право да предоставят на компетентните органи други правомощия за налагане на санкции в допълнение към посочените в параграф 1 и могат да предвидят по-големи размери на санкциите от установените в параграф 2.

Член 43

Упражняване на надзорни правомощия и налагане на санкции

1.   Държавите членки гарантират, че при определяне на вида и размера на административните санкции и други административни мерки, компетентните органи вземат предвид всички съществени обстоятелства, включително, когато е целесъобразно:

a)

тежестта и продължителността на нарушението;

б)

степента, в която бенчмаркът е критичен за финансовата стабилност и реалната икономика;

в)

степента на отговорност на отговорното лице;

г)

финансовото състояние на отговорното лице, определено по-специално въз основа на общия годишен оборот на отговорното юридическо лице или годишния доход на отговорното физическо лице;

д)

размерът, когато може да бъде определен, на получената вследствие на нарушението печалба или на избегнатата вследствие на нарушението загуба;

е)

степента на съдействие, оказвано от отговорното лице на компетентния орган, без да се засяга необходимостта от осигуряване на принудително възстановяване от това лице на получените печалби или на избегнатите загуби;

ж)

предходни нарушения от страна на съответното лице;

з)

мерки, предприети от отговорното лице след нарушението за предотвратяване на повторно извършване на нарушението.

2.   При упражняването на правомощията си за налагане на административни санкции и други административни мерки съгласно член 42 компетентните органи си сътрудничат тясно, за да се гарантира, че надзорните и разследващите правомощия и административните санкции и други административни мерки постигат желаните съгласно настоящия регламент резултати. Те също така координират действията си с цел да се избегне евентуално дублиране и припокриване на надзорни и разследващи правомощия и административни санкции, включително имуществени санкции, и други административни мерки при трансгранични случаи.

Член 44

Задължение за сътрудничество

1.   Когато държавите членки са решили в съответствие с член 42 да предвидят наказателноправни санкции за нарушения на разпоредбите, посочени в същия член, те осигуряват въвеждането на подходящи мерки, така че компетентните органи да разполагат с всички необходими правомощия за установяване на връзка със съдебните органи в рамките на своята компетентност с цел да получат конкретна информация за наказателните разследвания или производства, започнати във връзка с евентуални нарушения на настоящия регламент. Тези компетентни органи предоставят тази информация на други компетентни органи и ЕОЦКП с цел изпълнение на задължението за сътрудничество помежду им и с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент.

2.   Компетентните органи подпомагат компетентните органи на други държави членки. По-специално, те обменят информация и си сътрудничат във всякакви дейности, свързани с разследване или с надзор. Компетентните органи могат да сътрудничат с компетентните органи на други държави членки и във връзка с улесняване на събирането на имуществени санкции.

Член 45

Публикуване на решенията

1.   При спазване на параграф 2, съответният компетентен орган публикува решение за налагане на административна санкция или друга административна мярка във връзка с нарушения на настоящия регламент на официалната си интернет страница, веднага след като лицето, за което се отнася решението, бъде уведомено за него. Публикуваната информация включва най-малко информация за вида и естеството на нарушението и идентификационните данни на лицата, за които се отнася решението.

Първа алинея не се прилага за решенията за налагане на мерки, свързани с разследване.

2.   Когато компетентен орган счете, след оценка във всеки отделен случай на пропорционалността на публикуването на данни, че публикуването на идентификационни данни на юридическите лица или на личните данни на физическите лица би било непропорционално, или когато публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или текущо разследване, той предприема някое от следните действия:

a)

отлага публикуването на решението до момента, в който отпаднат основанията за отлагането;

б)

публикува решението, без да посочва нарушителите в съответствие с националното право, ако това публикуване при запазване на анонимността осигурява ефективна защита на съответните лични данни;

в)

не публикува решението, ако компетентният орган счита, че публикуването в съответствие с букви а) или б) няма да е достатъчно, за да се гарантира:

i)

че стабилността на финансовите пазари не е застрашена; или

ii)

пропорционалността на публикуването на такива решения по отношение на мерките, за които се смята, че са несъществени.

Ако компетентен орган вземе решение да публикува решение при запазване на анонимността, както е посочено в първа алинея, буква б), той може да отложи публикуването на съответните данни за разумен срок, ако се очаква, че причините за публикуването при запазване на анонимността ще отпаднат в рамките на този срок.

3.   Когато решението подлежи на обжалване пред национален съдебен, административен или друг орган, компетентният орган незабавно публикува на своята официална интернет страница и тази информация, както и всяка последваща информация относно резултата от това обжалване. Всяко решение, с което се отменя предходно решение за налагане на санкция или мярка, също се публикува.

4.   Компетентният орган гарантира, че всяко решение, което се публикува в съответствие с настоящия член остава достъпно на официалната му интернет страница за срок от най-малко пет години след публикуването му. Личните данни, съдържащи се в публикуваната информация, се съхраняват на официалната интернет страница на компетентния орган само за срока, необходим в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

5.   Държавите членки предоставят ежегодно на ЕОЦКП обобщена информация за всички административни санкции и други административни мерки, наложени в съответствие с член 42. Това задължение не се прилага за мерки за целите на разследване. ЕОЦКП публикува тази информация в годишен доклад.

Когато държавите членки са избрали в съответствие с член 42 да предвидят наказателноправни санкции за нарушения на разпоредбите, посочени в същия член, техните компетентни органи ежегодно предоставят на ЕОЦКП анонимни и обобщени данни относно всички предприети наказателни разследвания и всички наложени наказателноправни санкции. ЕОЦКП публикува данните за наложените наказателноправни санкции в годишен доклад.

Член 46

Колегии

1.   Компетентният орган сформира колегия в срок от 30 работни дни от датата на включването на даден бенчмарк, посочен в член 20, параграф 1, букви а) и в), в списъка на критичните бенчмаркове, с изключение на бенчмаркове, при които повечето от доставчиците на входящи данни не са поднадзорни субекти.

2.   Колегията се състои от компетентния орган за администратора, ЕОЦКП и компетентните органи за поднадзорните доставчици на входящи данни.

3.   Компетентните органи на други държави членки имат право да станат членове на колегията, ако евентуалното прекратяване на изготвянето на въпросния критичен бенчмарк би имало значително неблагоприятно въздействие върху целостта на пазара, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинства и предприятия в тези държави членки.

Когато компетентен орган възнамерява да стане член на колегията, той отправя заявление до компетентния орган за администратора, съдържащо доказателства, че са изпълнени изискванията на първа алинея от настоящия параграф. Съответният компетентен орган на администратора разглежда заявлението и в срок от 20 работни дни от получаването му уведомява запитващия орган дали счита, че изискванията са изпълнени. Когато прецени, че тези изисквания не са изпълнени, запитващият орган може да отнесе въпроса до ЕОЦКП в съответствие с параграф 9.

4.   В съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП насърчава и наблюдава ефикасното, ефективно и последователно функциониране на предвидените в настоящия член колегии. За целта ЕОЦКП участва, когато е целесъобразно, и се счита за компетентен орган.

Когато ЕОЦКП действа в съответствие с член 17, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 по отношение на критичен бенчмарк, той осигурява подходящ обмен на информация и сътрудничество с другите членове на колегията.

5.   Компетентният орган на администратора председателства заседанията на колегията, координира действията ѝ и осигурява ефикасния обмен на информация между членовете.

Ако даден администратор изготвя повече от един критичен бенчмарк, компетентният орган на администратора може да сформира само една колегия за всички бенчмаркове, изготвяни от тази администратор.

6.   Компетентният орган на администратора установява писмени правила в рамките на колегията по отношение на следните въпроси:

a)

информацията, която се обменя между компетентните органи;

б)

процеса на вземане на решение между компетентните органи и срока, в който трябва да бъде взето всяко решение;

в)

случаите, в които компетентните органи трябва да се консултират помежду си;

г)

сътрудничеството, което се предоставя съгласно член 23, параграфи 7 и 8.

7.   Компетентният орган на администратора надлежно взема предвид съветите на ЕОЦКП във връзка с писмените правила по параграф 6, преди да се постигне съгласие по окончателния текст. Писмените правила се излагат в един документ, който съдържа пълна обосновка на всяко съществено несъответствие с отправените от ЕОЦКП съвети. Компетентният орган за администратора предава писмените правила на членовете на колегията и на ЕОЦКП.

8.   Преди да предприеме някоя от мерките, посочени в член 23, параграфи 6, 7 и 9 и членове 34, 35 и 42, компетентният орган на администратора се консултира с членовете на колегията. Членовете на колегията полагат всички разумни усилия да постигнат съгласие в рамките на своите правомощия в срока, определен в писмените правила, посочени в параграф 6 от настоящия член.

При всяко решение за предприемане на такива мерки компетентният орган на администратора взема предвид въздействието върху другите съответни държави членки, по-специално възможното въздействие върху стабилността на финансовите им системи.

По отношение на решение за отнемане на лиценза или заличаване на регистрацията на администратор в съответствие с член 35, когато прекратяването на бенчмарк би довело до случай на непреодолима сила или до невъзможност за изпълнение или до друго нарушение на условията на финансов договор или финансов инструмент или на правилата на инвестиционен фонд, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват чрез този бенчмарк в Съюза, по смисъла, определен от Комисията в делегиран акт, приет съгласно член 51, параграф 6, компетентните органи в рамките на колегията преценяват дали да приемат мерки за смекчаване на последиците, посочени в настоящия параграф, включително:

a)

промяна в кодекса за поведение, посочен в член 15, методиката и другите правила за критичния бенчмарк;

б)

преходен период, през който се прилагат процедурите, предвидени съгласно член 28, параграф 2.

9.   При липса на съгласие между членовете на колегията компетентните органи, могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП във всеки от следните случаи:

a)

когато компетентен орган не е съобщил съществена информация;

б)

когато вследствие на искане, отправено съгласно параграф 3, компетентният орган на администратора е уведомил запитващия орган, че изискванията на посочения параграф не са изпълнени, или когато той не се е произнесъл по това искане в разумен срок;

в)

когато компетентните органи не са постигнали съгласие по въпросите, посочени в параграф 6;

г)

когато има несъгласие по отношение на мерките, които да бъдат предприети в съответствие с членове 34, 35 и 42;

д)

когато има несъгласие по отношение на мерките, които да бъдат предприети в съответствие с член 23, параграф 6;

е)

когато има несъгласие по отношение на мерките, които да бъдат предприети в съответствие с параграф 8, трета алинея от настоящия член.

10.   Ако в случаите, посочени в параграф 9, букви а), б), в), г) и е), 30 дни след отнасянето му до ЕОЦКП въпросът все още не е решен, компетентният орган на администратора взема окончателно решение и представя подробно писмено обяснение за своето решение на компетентните органи, посочени в същия параграф, и на ЕОЦКП.

Срокът, посочен в член 34, параграф 6, буква а), спира да тече от датата на отнасяне на въпроса до ЕОЦКП до вземането на решение в съответствие с първа алинея от настоящия параграф.

Когато ЕОЦКП счита, че компетентният орган на администратора е взел мерки по параграф 8 от настоящия член, които може да не са в съответствие с правото на Съюза, той предприема действия в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

11.   В случая, посочен в параграф 9, буква д) от настоящия член, и без да се засяга член 258 ДФЕС, ЕОЦКП може да предприеме действия в съответствие с правомощията, възложени му съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Правомощието на компетентния орган на администратора съгласно член 23, параграф 6 може да бъде упражнявано, докато ЕОЦКП публикува своето решение.

Член 47

Сътрудничество с ЕОЦКП

1.   За целите на настоящия регламент компетентните органи си сътрудничат с ЕОЦКП в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.   Компетентните органи без неоправдано забавяне предоставят на ЕОЦКП цялата информация, която му е необходима, за да изпълнява задълженията си в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.   ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за определяне на процедурите и формулярите за обмена на информация, посочен в параграф 2.

EOЦКП представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на технически стандарти за изпълнение до 1 април 2017 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме проектите на техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 48

Професионална тайна

1.   За всяка поверителна информация, получена, обменена или предадена съгласно настоящия регламент, се прилагат посочените в параграф 2 условия за професионалната тайна.

2.   Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички лица, които работят или са работили за компетентния орган или за друг орган, или пазарно предприятие, или физическо или юридическо лице, на което компетентният орган е делегирал правомощията си, включително одитори и експерти, наети от компетентния орган.

3.   Информация, която е предмет на задължението за професионална тайна, не може да се разкрива на друго лице или орган освен по силата на разпоредби, предвидени в националното право или в правото на Съюза.

4.   Цялата информация, обменяна между компетентните органи съгласно настоящия регламент, която се отнася до стопански или оперативни условия и други икономически или лични въпроси, се счита за поверителна информация и за нея се прилагат изискванията за професионална тайна, освен когато компетентният орган посочи в момента на предаването ѝ, че тази информация може да бъде разкрита, или когато разкриването на информацията се налага за процесуални цели.

ДЯЛ VII

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 49

Делегиране

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 20, параграф 6, член 24, параграф 2, член 33, параграф 7, член 51, параграф 6 и член 54, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 30 юни 2016 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, член 20, параграф 6, член 24, параграф 2, член 33, параграф 7, член 51, параграф 6 и член 54, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне на правомощията се прекратява делегирането на правомощия, посочено в това решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегирани актове Комисията следва да се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, предвидени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, член 20, параграф 6, член 24, параграф 2, член 33, параграф 7, член 51, параграф 6 и член 54, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца от нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът не са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 50

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

ДЯЛ VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 51

Преходни разпоредби

1.   Доставчиците на индекс, изготвящи бенчмарк към 30 юни 2016 г., подават заявление за издаване на лиценз или за регистрация в съответствие с член 34 до 1 януари 2020 г.

2.   До 1 януари 2020 г. компетентният орган на държавата членка, в която се намира доставчик на индекс, подал заявление за издаване на лиценз в съответствие с член 34, има правомощие да вземе решение за регистрация на този доставчик на индекс като администратор дори ако той не е поднадзорен субект, при следните условия:

a)

доставчикът на индекс не изготвя критичен бенчмарк;

б)

компетентният орган може разумно да предполага, че индексът или индексите, изготвяни от доставчика на индекс, не са широко използвани по смисъла на настоящия регламент в държавата членка, в която се намира доставчикът на индекс, както и в други държави членки.

Компетентният орган уведомява ЕОЦКП за своето решение, взето в съответствие с първа алинея.

Компетентният орган съхранява доказателствата, обосноваващи неговото решение, прието в съответствие с първа алинея, във форма, която да позволява цялостно разбиране на оценките на компетентния орган, че индексът или индексите, изготвяни от доставчика на индекс, не са широко използвани, включително всякакви пазарни данни, мнения или друга информация, както и информацията, получена от доставчика на индекс.

3.   Доставчиците на индекс може да продължат да изготвят съществуващ бенчмарк, който може да бъде използван от поднадзорни субекти до 1 януари 2020 г. или — когато съответният доставчик на индекс подаде заявление за получаване на лиценз или за регистрация в съответствие с параграф 1, освен ако и докато не му бъде отказан лиценз или регистрация.

4.   Когато съществуващ бенчмарк не отговаря на изискванията на настоящия регламент, но прекратяването на изготвянето или промяната на този бенчмарк, така че той да отговаря на изискванията на настоящия регламент, биха довели до случай на непреодолима сила, до невъзможност за изпълнение или до друго нарушение на условията на финансов договор или финансов инструмент, или на правилата на инвестиционен фонд, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на този бенчмарк, компетентният орган на държавата членка, в която се намира доставчикът на индекс, разрешава използването на този бенчмарк. След 1 януари 2020 г. такъв съществуващ бенчмарк не може да служи за основа за определянето на стойността на финансови инструменти и финансови договори, нито за измерването на резултатите на инвестиционен фонд.

5.   Освен когато Комисията е приела решение за еквивалентност, както е посочено в член 30, параграфи 2 или 3, или когато администраторът е признат съгласно член 32 или даден бенчмарк е бил одобрен съгласно член 33, използването в Съюза от поднадзорните субекти на бенчмарк, изготвен от администратор, намиращ се в трета държава, когато бенчмаркът вече се използва в Съюза като основа за определянето на стойността за финансови инструменти и финансови договори или за измерването на резултатите на инвестиционни фондове, се разрешава само за такива финансови инструменти, финансови договори и измерване на резултатите на инвестиционни фондове, при които този бенчмарк вече служи за такава основа в Съюза към 1 януари 2020 г. или във връзка с които той се добавя към такава основа преди същата дата.

6.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 49 във връзка с мерки за определяне на условията, при които съответният компетентен орган може да прецени дали прекратяването на изготвянето или промяната на съществуващ бенчмарк, така че той да отговаря на изискванията на настоящия регламент, биха могли да доведат до случай на непреодолима сила, до невъзможност за изпълнение или до друго нарушение на условията на финансов договор или финансов инструмент или на правилата на инвестиционен фонд, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на този бенчмарк.

Член 52

Срок за актуализиране на проспекти и ключови информационни документи

Член 29, параграф 2 не засяга съществуващите проспекти, одобрени съгласно Директива 2003/71/ЕО преди 1 януари 2018 г. За проспекти, одобрени преди 1 януари 2018 г. съгласно Директива 2009/65/ЕО, свързаните с тях документи се актуализират при първа възможност или най-късно в срок от 12 месеца след тази дата.

Член 53

Прегледи от страна на ЕОЦКП

1.   ЕОЦКП се стреми към създаването на обща европейска надзорна култура и последователни надзорни практики и към осигуряването на последователен подход между компетентните органи във връзка с прилагането на членове 32 и 33. За тази цел всички случаи на признаване, направено в съответствие с членове 32, и на одобрение, разрешено в съответствие с член 33, подлежат на преглед от страна на ЕОЦКП на всеки две години.

ЕОЦКП отправя становище до всеки компетентен орган, който е признал администратор от трета държава или одобрил бенчмарк от трета държава, в което се прави оценка на това как компетентният орган прилага съответните изисквания съответно на членове 32 и 33 и изискванията на всички съответни делегирани актове и регулаторни технически стандарти или технически стандарти за изпълнение, основаващи се на настоящия регламент.

2.   ЕОЦКП има правомощието да изисква от компетентните органи документни доказателства за всяко решение, прието в съответствие с член 51, параграф 2, първа алинея, член 24, параграф 1 и член 25, параграф 2.

Член 54

Преглед

1.   До 1 януари 2020 г. Комисията извършва преглед на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета във връзка с това, и по-специално:

a)

действието и ефективността на режима за критични бенчмаркове, за задължително администриране и задължително предоставяне на входящи данни съгласно членове 20, 21 и 23, както и определението на критичен бенчмарк по член 3, параграф 1, точка 25;

б)

ефективността на режима за лицензиране, регистрация и надзор на администраторите по дял VI и колегиите по член 46, както и целесъобразността на упражняването на надзор от орган на Съюза върху определени бенчмаркове;

в)

действието и ефективността на член 19, параграф 2, по-специално на неговото приложно поле.

2.   Комисията извършва преглед на промените на международните принципи, приложими към бенчмарковете, и на правните уредби и надзорните практики в трети държави, засягащи изготвянето на бенчмаркове, и докладва на Европейския парламент и на Съвета на всеки пет години след 1 януари 2018 г. В този доклад се оценява по-специално необходимостта от изменение на настоящия регламент, като той се придружава от законодателно предложение, ако е целесъобразно.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 49 за удължаване на 42-месечния срок, посочен в член 51, параграф 2, с 24 месеца, ако докладът, посочен параграф 1, буква б) от настоящия член, съдържа доказателства, че преходният режим на регистрация съгласно член 51, параграф 2 не възпрепятства създаването на обща европейска култура на надзор и последователни надзорни практики и подходи на компетентните органи.

Член 55

Уведомление за използваните бенчмаркове и техните администратори

Когато даден бенчмарк се използва като основа за определяне на стойността на финансов инструмент, обхванат от член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, уведомленията по член 4, параграф 1 от същия регламент включват наименованието на използвания бенчмарк и неговия администратор.

Член 56

Изменения на Регламент (ЕС) № 596/2014

Регламент (ЕС) № 596/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 19 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„1a.   Задължението за уведомяване, посочено в параграф 1, не се прилага за сделки с финансови инструменти, свързани с акции или дългови инструменти на емитента, посочени в същия параграф, когато към момента на сделката е изпълнено някое от следните условия:

a)

финансовият инструмент представлява дял или акция в предприятие за колективно инвестиране, в което експозицията към акциите на емитента или дълговите инструменти не превишава 20 % от активите, държани от предприятието за колективно инвестиране;

б)

финансовият инструмент предвижда експозиция към портфейл от активи, в който експозицията към акциите на емитента или дълговите инструменти не превишава 20 % от активите на портфейла;

в)

финансовият инструмент представлява дял или акция в предприятие за колективно инвестиране или предвижда експозиция към портфейл от активи и лицето, което изпълнява ръководни функции, или лицето, тясно свързано с такова лице, не знае или не е могло да знае състава на инвестицията или експозицията на това предприятие за колективно инвестиране или портфейл от активи към акциите или дълговите инструменти на емитента, като в допълнение това лице няма основание да смята, че акциите или дълговите инструменти на емитента превишават праговете, посочени в букви а) или б).

Ако има информация за състава на инвестициите на предприятието за колективно инвестиране или експозицията към портфейла от активи, лицето, което изпълнява ръководни функции, или лицето, тясно свързано с такова лице, полага всички разумни усилия да се използва тази информация.“;

б)

в параграф 7 след втора алинея се вмъква следната алинея:

„За целите на буква б) за сделките, извършвани с акции или дългови инструменти на емитента или с деривати или други финансови инструменти, свързани с тях, от страна на лицата, заемащи ръководни постове в предприятие за колективно инвестиране, в което лицето, което изпълнява ръководни функции, или лицето, тясно свързано с тези лица, е инвестирало, не е необходимо уведомление в случаите, когато лице, заемащо ръководен пост в предприятието за колективно инвестиране, действа при пълно упражняване на правото на преценка, което изключва получаването от страна на лицето, заемащо ръководен пост, на указания или предложения за състава на портфейла пряко или непряко от инвеститорите в това предприятие за колективно инвестиране.“.

2)

Член 35 се изменя, както следва:

а)

в параграфи 2 и 3 думите „и член 19, параграфи 13 и 14“ се заменят с думите „член 19, параграфи 13 и 14 и член 38“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 5 или 6, член 12, параграф 5, член 17, параграф 2, трета алинея и параграф 3, член 19, параграф 13 или 14 или член 38, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът не са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“.

3)

В член 38 се добавят следните алинеи:

„До 3 юли 2019 г. Комисията, след консултация с ЕОЦКП, представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно равнището на праговете, посочени в член 19, параграф 1а, букви а) и б), по отношение на сделките на лицата, заемащи ръководни постове, когато акциите или дълговите инструменти на емитента са част от предприятие за колективно инвестиране или водят до експозиция към портфейл от активи, за да се оцени дали това равнище е подходящо или следва да бъде коригирано.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 35 за коригиране на праговете в член 19, параграф 1а, букви а) и б), ако в този доклад достигне до заключението, че праговете следва да бъдат коригирани.“.

Член 57

Изменения на Директива 2008/48/ЕО

Директива 2008/48/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 5, параграф 1 след втора алинея се вмъква следната алинея:

„Когато за целите на договора за кредит се използва бенчмарк съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета (*) наименованието на бенчмарка и на неговия администратор и възможните последици за потребителя се указват от кредитора или, когато е приложимо, от кредитния посредник на потребителя в отделен документ, който може да бъде приложен към формуляра на „Стандартната европейска информация относно потребителски кредит“.

(*)  Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).“."

2)

В член 27, параграф 1 след втора алинея се вмъква следната алинея:

„До 1 юли 2018 г. държавите членки приемат и публикуват разпоредбите, необходими, за да се съобразят с член 5, параграф 1, трета алинея, и ги съобщават на Комисията. Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 юли 2018 г.“.

Член 58

Изменения на Директива 2014/17/ЕС

Директива 2014/17/ЕС се изменя, както следва:

1)

В член 13, параграф 1, втора алинея се вмъква следната буква:

„да)

когато се предлагат договори, чиято стойност се определя въз основа на бенчмарк съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета (**) — наименованията на бенчмарковете и на техните администратори и възможните последици за потребителя;

(**)  Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).“;"

2)

В член 42, параграф 2 след първа алинея се вмъква следната алинея:

„До 1 юли 2018 г. държавите членки приемат и публикуват разпоредбите, необходими, за да се съобразят с член 13, параграф 1, втора алинея, буква да), и ги съобщават на Комисията. Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 юли 2018 г.“.

3)

В член 43, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Член 13, параграф 1, втора алинея, буква да) не се прилага за договори за кредит, сключени преди 1 юли 2018 г.“.

Член 59

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2018 г.

Независимо от втора алинея от настоящия член, член 3, параграф 2, член 5, параграф 5, член 11, параграф 5, член 13, параграф 3, член 15, параграф 6, член 16, параграф 5, член 20 (с изключение на параграф 6, буква б), членове 21 и 23, член 25, параграф 8, член 25, параграф 9, член 26, параграф 5, член 27, параграф 3, член 30, параграф 5, член 32, параграф 9, член 33, параграф 7, член 34, параграф 8, член 46, член 47, параграф 3 и член 51, параграф 6 се прилагат от 30 юни 2016 г.

Независимо от втора алинея от настоящия член, член 56 се прилага от 3 юли 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 8 юни 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A.G. KOENDERS


(1)  ОВ C 113, 15.4.2014 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 42.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 28 април 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 май 2016 г.

(4)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(5)  Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64).

(6)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(7)  Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).

(8)  Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66).

(9)  Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).

(10)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(11)  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

(12)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(13)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(14)  ОВ L 123, 12.5.2016, стр. 1.

(15)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(16)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(17)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(18)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(19)  Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10).

(20)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(21)  Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива (ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 1).

(22)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(23)  Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55).

(24)  Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94).

(25)  Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 302, 18.11.2010 г., стр. 1).

(26)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(27)  Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

(28)  Директива 91/674/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

БЕНЧМАРКОВЕ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ

Точни и достатъчно по обем данни

1.

За целите на член 11, параграф 1, букви а) и в) като общо правило поредността на използване на входящите данни е следната:

a)

сделки на доставчика на входящи данни на базовия пазар, който бенчмаркът има за цел да измерва, или ако това не е достатъчно, неговите сделки на свързаните пазари, като например:

пазара на необезпечени междубанкови депозити;

други пазари на необезпечени депозити, включително сертификати за депозит и търговски ценни книжа; и

други пазари, като например овърнайт индекс суапове, споразумения за обратно изкупуване, валутни форуърди, лихвени фючърси и опции, при условие че тези сделки отговарят на изискванията за входящите данни в кодекса за поведение;

б)

наблюдения на доставчика на входящи данни за сделки на трети лица като част от операциите, описани в буква а);

в)

обвързващи котировки;

г)

индикативни котировки или експертни мнения.

2.

За целите на член 11, параграф 1, буква а) и на член 11, параграф 4 входящите данни могат да бъдат коригирани.

По-специално входящите данни могат да бъдат коригирани чрез прилагане на следните критерии:

a)

близост във времето на сделките и момента на предоставяне на входящите данни и въздействието от всякакви пазарни събития между момента на извършване на сделките и момента на предоставяне на входящите данни;

б)

интерполация или екстраполация на данни за сделки;

в)

корекции, за да се отразят промените в кредитния рейтинг на доставчиците на входящи данни и други участници на пазара.

Функция по наблюдение

3.

Вместо изискванията на член 5, параграфи 4 и 5 се прилагат следните изисквания:

а)

администраторът на бенчмарк за лихвен процент трябва да създаде независим комитет за наблюдение. Подробна информация за членовете на този комитет се оповестява публично, заедно с всякакви декларации за конфликт на интереси и процедурите за избор или определяне на членовете му;

б)

комитетът за наблюдение заседава най-малко веднъж на четири месеца и изготвя протоколи от всяко заседание;

в)

комитетът за наблюдение действа почтено и има всички отговорности, предвидени в член 5, параграф 3.

Одит

4.

Администраторът на бенчмарк за лихвен процент назначава независим външен одитор, който да прави преглед и да докладва относно спазването от страна на администратора на методиката за определяне на бенчмарка и настоящия регламент. Външният одит на администратора се извършва за първи път шест месеца след въвеждане на кодекса за поведение, а впоследствие — на всеки две години.

Комитетът за наблюдение може да изиска да бъде извършен външен одит на доставчика на входящи данни за бенчмарк за лихвен процент, ако не е удовлетворен от някой аспект на неговата дейност.

Системи и механизми за контрол на доставчиците на входящи данни

5.

Следните изисквания се прилагат за доставчиците на входящи данни за бенчмарк за лихвен процент в допълнение към изискванията, изложени в член 16. Член 16, параграф 5 не се прилага.

6.

Всеки подател, нает от доставчика на входящи данни, и прекият ръководител на този подател потвърждават писмено, че са прочели кодекса за поведение и че се задължават да го спазват.

7.

Системите и механизмите за контрол на доставчика на входящи данни включват:

a)

описание на отговорностите в рамките на всяко дружество, включително вътрешната йерархична структура и задълженията за отчитане, включително местоположението на подателите и ръководителите и имената на съответните лица и техните заместници;

б)

вътрешни процедури за полагане на подпис, с който се одобряват предоставяните входящи данни;

в)

дисциплинарни процедури по отношение на опитите за манипулиране или пропуск да се докладва извършването или опита за манипулиране от лица, които не участват процеса на предоставяне на входящите данни;

г)

ефективни процедури за управление на конфликти на интереси и механизми за контрол на комуникациите, както в рамките на доставчиците на входящи данни, така и между тях и трети лица, за да не се допуска неподходящо външно влияние върху лицата, които са отговорни за подаване на процентите. Подателите работят в помещения, които са физически отделени от търговците, извършващи сделки с лихвени деривати;

д)

ефективни процедури за предотвратяване или контрол на обмена на информация между лица, участващи в дейности, свързани с риск от конфликт на интереси, когато такъв обмен на информация може да засегне предоставяните данни за определяне на бенчмарка;

е)

правила за избягване на тайните споразумения между доставчиците на входящи данни, както и между тях и администраторите на бенчмаркове;

ж)

мерки за предотвратяване или ограничаване на упражняването от страна на което и да е лице на неподходящо влияние върху начина, по който лицата, участващи в предоставянето на входящи данни, извършват тези дейности;

з)

премахване на всякаква пряка връзка между възнаграждението на служителите, участващи в предоставянето на входящите данни, и възнаграждението на лица, извършващи друга дейност, или приходите, получени чрез тези лица, когато във връзка с тези дейности може да възникне конфликт на интереси;

и)

механизми за контрол с цел установяване на всяка обратна сделка след предоставяне на входящите данни.

8.

Доставчикът на входящи данни за бенчмарк за лихвен процент съхранява подробни данни за:

a)

всички съществени аспекти от предоставянето на входящи данни;

б)

процеса за определяне на входящите данни и полагане на подпис, с който се одобряват входящите данни;

в)

имената на подателите и отговорностите им;

г)

всички съобщения между подателите и други лица, включително вътрешни и външни търговци и брокери, във връзка с определянето или предоставянето на входящите данни;

д)

всяко взаимодействие на подателите с администратора или с агент, извършващ изчисляването;

е)

всички запитвания относно входящите данни и резултата от тези запитвания;

ж)

доклади относно това как търговски портфейли от лихвени суапове, както и всеки друг търговски портфейл от деривати, които имат значителна експозиция към фиксингите на междубанковите лихвени проценти, влияят на входящите данни.

9.

Данните се съхраняват на носител, който позволява съхранената информация да бъде достъпна за последваща справка с документна следа от одита.

10.

Функцията по осигуряване на съответствието на доставчика на входящи данни за бенчмарк за лихвен процент редовно докладва на ръководството за направените констатации, включително извършените обратни сделки.

11.

Входящите данни и процедурите подлежат на редовен вътрешен преглед.

12.

Външният одит на входящите данни, предоставени от доставчика на входящи данни за бенчмарк за лихвен процент, и на спазването на кодекса за поведение и на разпоредбите на настоящия регламент се извършва за първи път шест месеца след приемането на кодекса за поведение, а впоследствие — на всеки две години.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТОКОВИ БЕНЧМАРКОВЕ

Методика

1.

Администраторът на стоков бенчмарк приема официално, документира и оповестява методиката, която използва за изчисляване на бенчмарк. Тази методика съдържа и описва най-малкото следното:

a)

всички критерии и процедури, които се използват за разработването на бенчмарка, включително как администраторът използва входящите данни, включително конкретния обем, сключените и докладваните сделки, цени „купува“, цени „предлага“ и всяка друга пазарна информация в неговата оценка или времевите периоди или прозорци, в които се извършва оценката, защо е използвана конкретна референтна единица, как администраторът събира такива входящи данни, насоките, които се прилагат при формиране на мнението на оценителите и всякаква друга информация, като например допускания, модели или екстраполация от събраните данни, които се вземат предвид при извършването на оценка;

б)

процедурите и практиките, които са предназначени да гарантират съгласуваност между оценителите при формиране на мнението им;

в)

относителното значение, което се отдава на всеки критерий, използван при изчисляване на бенчмарка, по-специално вида на използваните входящи данни, както и вида на критерия, използван за насочване на мнението, за да се гарантират качеството и достоверността на изчисляването на бенчмарка;

г)

критериите, които определят минималното количество данни за сделки, необходимо за изчисляването на определен вид бенчмарк. Ако такъв минимален праг не е предвиден, се посочват основанията, поради които не е установен минимален праг, включително се определят процедури, които да се използват, когато няма данни за сделки;

д)

критерии, които се прилагат в оценъчните периоди, когато представените данни са под предписания в методиката минимален праг за данни за сделки или под изискваните стандарти за качество на администратора, включително всякакви алтернативни методи за оценка, включваща модели за теоретични прогнози. Критериите разясняват процедурите, които да се използват, когато няма данни за сделки;

е)

критерии за определяне на навременността на предоставените входящи данни и начините, по който са предоставени, например по електронен път, по телефон или по друг начин;

ж)

критерии и процедури, приложими през оценъчни периоди, когато един или повече субекти, предоставящи данни, предоставят входящи данни, които представляват значителен дял от общите входящи данни за този бенчмарк. Администраторът определя също така в тези критерии и процедурите какво представлява значителен дял за всяко изчисляване на бенчмарк;

з)

критериите, съгласно които данни за сделки могат да бъдат изключени при изчисляването на даден бенчмарк.

2.

Администраторът на стоков бенчмарк публикува или предоставя на разположение ключовите елементи на методиката, която администраторът използва за всеки от изготвяните и публикувани стокови бенчмаркове или, когато е приложимо, за всяка група от изготвени и публикувани бенчмаркове.

3.

Заедно с методиката, посочена в параграф 2, администраторът на стоков бенчмарк описва и публикува също така всички, посочени по-долу:

a)

обосновката за приемането на конкретна методика, включително всякакви методи за корекция на цените, и обосновка на причините, поради които периодът или времевият прозорец, през който се приемат данните, е надежден показател за стойностите на физическите пазари;

б)

процедурата за вътрешен преглед и одобрение на дадена методика, както и честотата на този преглед;

в)

процедурата за външна проверка на дадена методика, както и процедурите за приемането на методиката от страна на пазара посредством консултации с ползватели във връзка с важни промени в процесите на изчисляване на бенчмарка.

Промени в методиката

4.

Администраторът на стоков бенчмарк приема и оповестява пред ползвателите конкретните процедури и обосновката за всяка предложена съществена промяна в методиката си. Тези процедури трябва да съответстват на първостепенната цел, че администраторът трябва постоянно да гарантира достоверността на изчисляването на неговите бенчмаркове и да внася промени в интерес на добрия ред на конкретния пазар, с който са свързани тези промени. Тези процедури предвиждат:

a)

предварително известие в ясни срокове, което позволява на ползвателите да анализират и коментират въздействието на предложените промени, като се вземе предвид изчислението на администратора на цялостните обстоятелства;

б)

че след края на всеки период за консултации, коментарите на ползвателите и отговорът на администратора на тези коментари стават достъпни за всички пазарни ползватели, освен ако авторът на коментарите не е поискал да се запази поверителност.

5.

Администраторът на стоков бенчмарк прави редовен преглед на методиките си с цел да се увери, че те надеждно отразяват оценяваните физически пазари, и включва процедура, чрез която се вземат предвид становищата на съответните ползватели.

Качество и достоверност на изчисляването на бенчмарка

6.

Администраторът на стоков бенчмарк:

a)

посочва критериите, които определят материалната стока, по отношение на която се прилага определена методика;

б)

определя поредността на входящи данни по следния начин, когато той е в съответствие с методиките му:

i)

сключени и отчетени сделки;

ii)

цени „купува“ и „продава“;

iii)

друга информация.

Ако сключените и отчетени сделки не са с висока поредност, основанията за това следва бъдат разяснени съгласно изискванията на точка 7, буква б).

в)

прилага достатъчно мерки, предназначени за използването на подадените входящи данни, предоставени за нуждите и използвани при изчисляването на бенчмарк, които са предоставени при условията на добросъвестност, т.е страните, предоставящи входящи данни, са изпълнили или са готови да изпълнят сделки, от които се получават такива входящи данни, и сключените сделки са били изпълнени между несвързани лица, като особено внимание се отделя на сделките между свързани субекти;

г)

въвежда и прилага процедури за установяване на необичайни и подозрителни данни за сделки и съхранява данни за решенията за изключване на данни за сделки от процеса на изчисляване на бенчмарка;

д)

насърчава доставчиците на входящи данни да подават всички техни входящи данни, които отговарят на критериите на администратора за нуждите на изчисляването. Администраторът се опитва, доколкото това е възможно и разумно, да гарантира, че подадените входящи данни са представителни за сделките, които са действително сключени от доставчика на данни; и

е)

използва система от подходящи мерки, за да гарантира, че доставчиците на данни спазват приложимите стандарти на администратора за качество и достоверност на входящите данни.

7.

Администраторът на стоков бенчмарк описва и публикува за всяко изчисление, доколкото това е разумно, без това да засяга надлежното публикуване на бенчмарка:

a)

кратко описание, достатъчно да улесни абоната на бенчмарка или компетентния орган да разберат как е направено изчислението, включващо най-малко размера и ликвидността на физическия пазар, който се оценява (като броя и обема на подадените сделки), интервала и средния обем, интервала и средната цена и индикативния процент за всеки вид входящи данни, които се взети предвид при изчисляването; включват се определения, свързани с методиката за ценообразуване, като „въз основа на сделка“, „въз основа на спред“ или „интерполирани или екстраполирани“; и

б)

кратко обяснение на това до каква степен и на какво основание при изчисляването е взето предвид определено мнение, включително да не бъдат използвани данни, които иначе отговарят на изискванията на съответната методика, определяне на цените въз основа на спредове или интраполации, екстраполации или определяне на цени „продава“ или „купува“ като имащи по-голяма тежест отколкото сключените сделки, ако има такива.

Достоверност на процеса на докладване

8.

Администраторът на стоков бенчмарк:

a)

посочва критериите, които определят кой може да подава входящи данни на администратора;

б)

въвежда процедури за контрол на качеството за оценка на това кой е доставчик на входящи данни и подател, който докладва входящи данни, и на разрешението този подател да докладва входящи данни от името на доставчика;

в)

посочва критериите, приложими по отношение на служителите на доставчика на данни, на които е разрешено да подават входящи данни на администратора от името на доставчика; насърчава доставчиците на данни да подават данни за сделки от бек офиси и търси потвърждение на данните от други източници, когато данните за сделки са получени пряко от търговец; и

г)

въвежда вътрешни механизми за контрол и писмени процедури за установяване на съобщения между доставчици на данни и оценители, които представляват опит за влияние върху изчисленията в полза на определена търгувана позиция (на доставчика на данни, на негови служители или на трето лице), опит да се накара оценителя да наруши правилата или насоките на администратора или за установяване на доставчици на данни, при които се наблюдава регулярно подаване на необичайни или подозрителни данни за сделки. В тези процедури се предвижда, доколкото е възможно, разширяването на проверката от страна на администратора, така че тя да обхване дружеството на доставчика на входящи данни. Механизмите за контрол включват кръстосани проверки на пазарните показатели, за да се валидира подадената информация.

Оценители

9.

Във връзка с ролята на оценителите администраторът на стоков бенчмарк:

a)

приема и въвежда изрични вътрешни правила и насоки за подбора на оценителите, включително изискваното минимално обучение, опит и умения, както и процеса за периодичен преглед на тяхната компетентност;

б)

въвежда правила, за да гарантира, че изчисленията могат да се извършват последователно и редовно;

в)

поддържа планове за непрекъснатост на дейността и приемственост по отношение на своите оценители, за да гарантира, че изчисленията се правят по последователен начин и от служители, които притежават необходимите експертни познания; и

г)

установява процедури за вътрешен контрол, които осигуряват достоверността и надеждността на изчисленията. Тези вътрешни механизми за контрол и процедури изискват най-малкото текущ надзор на оценителите, за да се гарантира, че методиката се прилага правилно и че съществуват процедури за вътрешно изискване за полагане на подпис от страна на контрольор преди разпространението на бенчмарка на пазара.

Одитни записи

10.

Администраторът на стоков бенчмарк въвежда правила и процедури за едновременно документиране на важна информация, включително:

a)

всички входящи данни;

б)

мненията на оценителите при изчисляването на всеки бенчмарк;

в)

дали при изчисляването е изключена определена сделка, която иначе отговаря на изискванията на съответната методика за изчисляването, и обосновката за това;

г)

самоличността на всеки оценител и всяко друго лице, което подава или по друг начин събира информацията по букви а), б) или в).

11.

Администраторът на стоков бенчмарк въвежда правила и процедури, с които се гарантира, че одитните записи за информацията с практическо значение се съхраняват за срок от най-малко пет години, с цел да се документира извършването на неговите изчисления.

Конфликти на интереси

12.

Администраторът на стоков бенчмарк установява подходящи политики и процедури за откриване, оповестяване, управление или смекчаване и предотвратяване на конфликтите на интереси, както и за защитата на достоверността и независимостта на процеса на изчисляване. Тези политики и процедури подлежат на редовен преглед и актуализация и:

a)

гарантират, че изчисляването на бенчмарка не е повлияно от наличието или вероятността от наличие на търговски или лични делови отношения или интереси между администратора и свързаните с него субекти, персонал, клиенти, участници на пазара или лица, свързани с тях;

б)

гарантират, че личните интереси и деловите връзки на персонала на администратора не могат да повлияят на изпълнението на функциите на администратора, включително извън трудовите им задължения, в рамките на пътуване и приемане на услуги за развлечение, подаръци и жестове на гостоприемство, предоставени от клиенти на администратора или други участници на пазара;

в)

гарантира по отношение на открити конфликти подходящо разделение на функциите в рамките на администратора чрез надзор, компенсаторни механизми, достъп до системи и информационни потоци;

г)

запазва поверителността на предадената или изготвената от администратора информация, при спазване на задълженията на администратора за разкриване на информация;

д)

забранява на ръководителите, оценителите и другите служители на администратора да предоставят данни за изчисляването на бенчмарк, като участват в подаване на цени „продава“ и „купува“ и в сделки както за лична сметка, така и за сметка на участници на пазара; и

е)

ефективно се справят с всеки открит конфликт на интереси, който може да съществува между изготвянето на бенчмарка от администратора (включително всички служители, които извършват изчисляването на бенчмарка или по друг начин участват в него) и друга стопанска дейност на администратора.

13.

Администраторът на стоков бенчмарк гарантира, че за другите си стопански дейности е въвел подходящи процедури и механизми, предназначени за минимизиране на вероятността достоверността на изчисляването на бенчмарка да бъде засегната от конфликт на интереси.

14.

Администраторът на стоков бенчмарк гарантира, че са въведени обособени пътища за отчитане между ръководителите, оценителите и другите служители и от ръководителите до най-висшето ръководство на администратора и неговия управителен орган, като по този начин гарантира, че:

a)

администраторът изпълнява в задоволителна степен изискванията на настоящия регламент; и

б)

отговорностите са ясно определени и не пораждат конфликт или впечатление за такъв.

15.

Администраторът на стоков бенчмарк уведомява ползвателите, веднага щом узнае за конфликт на интереси, породен от собствеността на администратора.

Жалби

16.

Администраторът на стоков бенчмарк въвежда и публикува писмени политики за разглеждане на жалби, предвиждащи процедури за приемане, прочуване и съхраняване на данни при жалби срещу процеса за изчисляване на администратора. Тези механизми за подаване на жалби гарантират, че

a)

абонатите на бенчмарка могат да подават жалби относно това дали изчислението на конкретен бенчмарк е представително за пазарната стойност, относно предложени промени в изчисляването на бенчмарка, прилагането на методиката във връзка с изчисляването на конкретен бенчмарк и други решения за промени в процеса на изчисляване на бенчмарка;

б)

са определени целеви срокове за разглеждане на жалбите;

в)

администраторът проучва своевременно и справедливо официални жалби, подадени срещу него и неговия персонал;

г)

проверката се извършва независимо от персонала, който може да е свързан с предмета на жалбата;

д)

администраторът се старае да приключи проучването своевременно;

е)

администраторът уведомява писмено и в разумен срок подателя на жалбата и всяко друго заинтересовано лице за резултатите от проучването;

ж)

не по-късно от шест месеца от първоначалното подаване на жалбата, ако подателят на жалбата не е доволен от начина, по който съответният администратор е разгледал жалбата или от решението на администратора в конкретния случай, той може да сезира независимо трето лице, определено от администратора; и

з)

всички документи, свързани с жалба, включително подадените от подателя на жалбата, както и собствените данни на администратора, се съхраняват за срок от най-малко пет години.

17.

Администраторът на стоков бенчмарк разрешава спорове относно дневното определяне на цени, които не са възникнали в резултат от официални жалби, като прилага съответните си стандартни процедури. Ако цената бъде променена в резултат от жалбата, подробна информация относно промяната на цената се съобщава на пазара във възможно най-кратки срокове.

Външен одит

18.

Администраторът на стоков бенчмарк назначава независим външен одитор с подходящ опит и способности да извършва преглед и да докладва относно съобразяването от страна на администратора на декларираните от последния методологични критерии и на изискванията на настоящия регламент. Одитите се извършват ежегодно и резултатите от тях се публикуват три месеца след приключването на всеки одит, като ако е необходимо и целесъобразно, се извършват допълнителни междинни одити.


Top