EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0909

Делегиран регламент (ЕС) 2016/909 на Комисията от 1 март 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно съдържанието на уведомленията, подавани до компетентните органи, и относно воденето, публикуването и поддържането на списъка с уведомления (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/1224

OJ L 153, 10.6.2016, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/909/oj

10.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/13


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/909 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2016 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно съдържанието на уведомленията, подавани до компетентните органи, и относно воденето, публикуването и поддържането на списъка с уведомления

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 4, параграф 4, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В делегирания регламент, който следва да бъде приет в съответствие с член 27, параграф 3, трета алинея от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2), се изисква постоянно предоставяне на референтни данни, идентифициращи допуснатите до търговия финансови инструменти. Същевременно в член 4 от Регламент (ЕС) № 596/2014 се изисква местата на търговия да предоставят на своите компетентни органи подробна информация за финансовите инструменти, когато те са предмет на заявление за допускане до търговия, допуснати са до търговия или се търгуват, и впоследствие втори път, когато финансовият инструмент престане да се търгува или да бъде допуснат до търговия. Като се има предвид тази разлика в задълженията за докладване съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 и посочения по-горе делегиран регламент, задълженията за докладване съгласно настоящия регламент следва да бъдат приведени в съответствие с предвидените в посочения по-горе делегиран регламент с оглед на това да се намали административната тежест за субектите, изпълняващи тези задължения.

(2)

За да може списъкът на уведомленията за финансовите инструменти да бъде използван ефективно и ефикасно, местата на търговия следва да предоставят пълни и точни уведомления за финансовите инструменти. Поради същите причини компетентните органи следва да следят и да оценяват пълнотата и точността на получените от местата на търговия уведомления относно финансовите инструменти и незабавно да ги информират за всяка установена непълнота или неточност. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) от своя страна също следва да следи и да оценява пълнотата и точността на получените от компетентните органи уведомления и незабавно да ги информира за всяка установена непълнота или неточност.

(3)

Списъкът на уведомленията за финансовите инструменти следва да бъде публикуван от ЕОЦКП в електронна, машинночетима форма с възможност за изтегляне, така че да се улеснят ефективното използване на данните и техният обмен.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕОЦКП. ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторните технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(5)

За да се гарантира гладкото функциониране на финансовите пазари, е необходимо настоящият регламент да влезе в сила възможно най-скоро, а определените в него разпоредби да започнат да се прилагат от същата дата, от която се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 596/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Уведомленията за финансовите инструменти съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 включват цялата подробна информация, отнасяща се до съответните финансови инструменти, която е посочена в таблица 2 от приложението към настоящия регламент.

Член 2

1.   Компетентните органи следят и оценяват посредством автоматизирани процеси дали уведомленията, получени съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, отговарят на изискванията по член 1 от настоящия регламент и член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/378 на Комисията (4).

2.   Операторите на местата на търговия незабавно се уведомяват посредством автоматизирани процеси за всяка непълнота в получените уведомления и за всяко неизпълнение на задължението за предоставяне на уведомленията преди срока, посочен в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/378.

3.   В съответствие с член 1 компетентните органи посредством автоматизирани процеси предават на ЕОЦКП пълните и точни уведомления за финансовите инструменти.

В деня след деня на получаването на уведомленията за финансовите инструменти съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 596/2014 ЕОЦКП консолидира посредством автоматизирани процеси уведомленията, получени от всеки компетентен орган.

4.   Посредством автоматизирани процеси ЕОЦКП следи и оценява пълнотата и точността на получените от компетентните органи уведомления, както и дали те съответстват на приложимите стандарти и формати, посочени в таблица 3 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/378.

5.   Посредством автоматизирани процеси ЕОЦКП незабавно информира съответните компетентни органи за всяка непълнота в изпратените уведомления, както и за всяко неизпълнение на задължението за предоставяне на уведомленията преди крайния срок, посочен в член 1, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/378.

6.   Посредством автоматизирани процеси ЕОЦКП публикува на своята интернет страница пълния списък на уведомленията в електронна и машинночитаема форма с възможност за изтегляне.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 юли 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/378 на Комисията от 11 март 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на момента, формата и образеца за предоставяне на уведомленията на компетентните органи съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 72, 17.3.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Уведомления за финансовите инструменти съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Таблица 1

Класификация на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии за таблица 2 (полета 35 — 37)

Основен продукт

Подпродукт

Допълнителен подпродукт

„AGRI“ — селскостопански продукти

„GROS“ — зърнени и маслодайни култури

„FWHT“ — фуражна пшеница

„SOYB“ — соеви зърна

„CORN“ — царевица

„RPSD“ — рапица

„RICE“ — ориз

„OTHR“ — друго

„SOFT“ — Други селскостопански продукти (Softs)

„CCOA“ — какао

„ROBU“ — кафе Robusta

„WHSG“ — бяла захар

„BRWN“ — кафява захар

„OTHR“ — друго

„POTA“ — картофи

 

„OOLI“ — маслиново масло

„LAMP“ — маслиново масло за осветление

„DIRY“ — мляко и млечни продукти

 

„FRST“ — горскостопански продукти

 

„SEAF“ — морски храни

 

„LSTK“ — селскостопански животни

 

„GRIN“ — зърнени продукти

„MWHT“ — хлебна пшеница

„NRGY“ — енергийни продукти

„ELEC“ — електроенергия

„BSLD“ — базово натоварване

„FITR“ — финансови права за пренос

„PKLD“ — върхово натоварване

„OFFP“ — извънвърхово натоварване

„OTHR“ — друго

„NGAS“ — природен газ

„GASP“ — GASPOOL

„LNGG“ — LNG

NBPG“ — NBP

„NCGG“ — NCG

„TTFG“ — TTF

„OILP“ — петрол

„BAKK“ — Bakken

„BDSL“ — биодизел

„BRNT“ — Brent

„BRNX“ — Brent NX

„CNDA“ — канадски

„COND“ — кондензат

„DSEL“ — дизел

„DUBA“ — Дубай

„ESPO“ — ESPO

„ETHA“ — етанол

„FUEL“ — гориво

„FOIL“ — мазут

„GOIL“ — газьол

„GSLN“ — бензин

„HEAT“ — мазут за отопление

„JTFL“ — гориво за реактивни двигатели

„KERO“ — керосин

„LLSO“ — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ — Mars

„NAPH“ — нафта

„NGLO“ — NGL

„TAPI“ — Tapis

„URAL“ — Урал

„WTIO“ — WTI

„COAL“ — въглища

„INRG“ — Inter Energy

„RNNG“ — възобновяема енергия

„LGHT“ — лек петрол

„DIST“ — дестилати

 

„ENVR“ — продукти, свързани с околната среда

„EMIS“ — емисии

„CERE“ — CER

„ERUE“ — ERU

„EUAE“ — EUA

„EUAA“ — EUAA

„OTHR“ — друго

„WTHR“ — време

„CRBR“ — емисии, свързани с въглерода

 

„FRGT“ — превоз

„WETF“ — по вода

„TNKR“ — танкери

„DRYF“ — по суша

„DBCR“ — транспортни средства за превоз на насипни товари

„CSHP“ — кораби-контейнери

 

„FRTL“ — торове

„AMMO“ — амоняк

„DAPH“ — DAP (диамониев фосфат)

„PTSH“ — поташ

„SLPH“ — сяра

„UREA“ — карбамид

„UAAN“ — UAN (карбамид и амониев нитрат)

 

„INDP“ — промишлени продукти

„CSTR“ — продукти, свързани със строителство

„MFTG“ — преработвателна промишленост

 

„METL“ — метали

„NPRM“ — нескъпоценни метали

„ALUM“ — алуминий

„ALUA“ — алуминиеви сплави

„CBLT“ — кобалт

„COPR“ — мед

„IRON“ — желязна руда

„LEAD“ — олово

„MOLY“ — молибден

„NASC“ — NASAAC

„NICK“ — никел

„STEL“ — стомана

„TINN“ — калай

„ZINC“ — цинк

„OTHR“ — друго

„PRME“ — скъпоценни метали

„GOLD“ — злато

„SLVR“ — сребро

„PTNM“ — платина

„PLDM“ — паладий

„OTHR“ — друго

„MCEX“ — различни екзотични стоки

 

 

„PAPR“ — хартия

„CBRD“ — велпапе

„NSPT“ — вестникарска хартия

„PULP“ — хартиена маса

„RCVP“ — рециклирана хартия

 

„POLY“ — полипропилен

„PLST“ — пластмаса

 

„INFL“ — инфлация

 

 

„OEST“ — официална икономическа статистика

 

 

„OTHC“ — Друго C10, както е определено в таблица 10.1, раздел „Други деривати С10“ от приложение III към Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с регулаторните технически стандарти относно изискванията за прозрачност за местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на облигациите, структурираните финансови продукти, квотите за емисии и дериватите.

„DLVR“ — с доставка

„NDLV“ — без доставка

 

„OTHR“ — друго

 

 


Таблица 2

Съдържание на уведомленията, подавани до компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Поле

Докладвани данни

Полета с общи данни

1

Идентификационен код на инструмента

Код, използван за идентифициране на финансовия инструмент.

2

Пълно наименование на инструмента

Пълно наименование на финансовия инструмент.

3

Класификация на инструмента

Таксономия, използвана за класифициране на финансовия инструмент.

Необходимо е да се предостави пълен и точен CFI код.

4

Обозначаване за стоков дериват

Обозначава се дали финансовият инструмент попада в обхвата на определението за стоков дериват съгласно член 2, параграф 1, точка 30 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

Полета относно емитента

5

Идентификационни данни на емитента или оператора на мястото на търговия

ИКПС (Идентификационен код на правен субект) на емитента или оператора на мястото на търговия.

Полета относно мястото на търговия

6

Място на търговия

MIC сегмент за мястото на търговия или систематичен участник, ако има такъв, в противен случай — оперативен MIC.

7

Съкратено наименование на финансовия инструмент

Съкратено наименование на финансовия инструмент по ISO 18774.

8

Заявление от страна на емитента за допускане до търговия

Посочва се дали емитентът на финансовия инструмент е заявил или одобрил търговията или допускането до търговия на финансовите си инструменти на дадено място на търговия.

9

Дата на одобрението на допускането до търговия

Дата и час на одобряване от емитента на допускането до търговия или на търговията на финансовите му инструменти на дадено място на търговия.

10

Дата на заявлението за допускане до търговия

Дата и час на заявлението за допускане до търговия на място на търговия.

11

Дата на допускане до търговия или първа дата на търговия

Дата и час на допускането до търговия на мястото на търговия или дата и час на първоначалната търговия с инструмента или на първоначалното нареждане или котировка, получени от страна на мястото на търговия.

12

Дата на прекратяване

Дата и час на прекратяване на търговията с финансовия инструмент или на допускането му до търговия на мястото на търговия.

Ако датата и часът не са известни, полето не се попълва.

Полета относно условни стойности

13

Условна валута 1

Валута, в която е деноминирана условната стойност.

При договор за дериват върху лихвен процент или върху валута това е условната валута на компонент 1 или валута 1 на валутната двойка.

При суапции, при които базовият суап е в една валута, това е условната валута на базовия суап. При суапции, при които базовият инструмент е в множество валути, това е условната валута на компонент 1 на суапа.

Полета относно облигации или други форми на секюритизиран дълг

14

Обща номинална стойност на емитираните инструменти

Обща номинална стойност на емитираните инструменти в парично изражение.

15

Падеж

Дата на падежа на финансовия инструмент, предмет на докладване.

Полето се отнася за дългови инструменти с определен падеж.

16

Валута на номиналната стойност

Валута на номиналната стойност за дългови инструменти.

17

Номинална стойност на единица/минимална търгувана стойност

Номинална стойност на всеки от инструментите. Ако стойността не е известна, се попълва минималната търгувана стойност.

18

Фиксирана възвръщаемост

Фиксираната норма на възвръщаемост по даден държан до падежа дългов инструмент, изразена като процент.

19

Идентификационни данни на индекса/референтната стойност за облигации с плаващ лихвен процент

Попълва се, ако има такива идентификационни данни.

20

Наименование на индекса/референтната стойност за облигациите с плаващ лихвен процент

Ако няма идентификационни данни, се попълва наименованието на индекса.

21

Срок на индекса/референтната стойност за облигациите с плаващ лихвен процент

Срок на индекса/референтната стойност за облигациите с плаващ лихвен процент Срокът се изразява в дни, седмици, месеци или години.

22

Спред в базисни пунктове на индекса/референтната стойност за облигациите с плаваща лихва

Брой базисни пунктове над или под индекса, използван за изчисляване на цената.

23

Ранг на облигацията

Посочете вида облигация: първостепенен дълг, тип „мецанин“, подчинен или второстепенен дълг.

Полета относно дериватите и секюритизираните деривати

24

Падеж

Падеж на финансовия инструмент. Полето се отнася само за деривати с определен падеж.

25

Множител на цената

Брой на единиците от базовия инструмент, представени с един дериватен договор.

При фючърси или опции върху индекси се посочва стойността на един пункт на индекса.

При финансови залагания въз основа на спред (spread bets) се посочва движението на цената на базовия инструмент, на който се основава залагането.

26

Код на базовия инструмент

Посочва се ISIN кодът на базовия инструмент.

За американски или глобални депозитарни разписки и други подобни инструменти се посочва ISIN кодът на финансовия инструмент, на който се основават разглежданите финансови инструменти.

За конвертируеми облигации се посочва ISIN кодът на инструмента, за който конвертируемите облигации могат да бъдат заменени.

За деривати или други инструменти с базов инструмент се посочва ISIN кодът на този базов инструмент, ако той е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия. Когато базовият инструмент е дивидент под формата на акции, се посочва кодът на инструмента на съответния дял, даващ право на тези дивиденти.

При суапове за кредитно неизпълнение се посочва ISIN кодът на референтното задължение.

Ако базовият инструмент е индекс и има ISIN код, се посочва ISIN кодът на този индекс.

Когато базовият инструмент е кошница от инструменти, се посочват ISIN кодовете на всеки от включените в кошницата инструменти, ако те са допуснати до търговия или се търгуват на място на търговия. Информацията в полета 26 и 27 се докладва толкова пъти, колкото е необходимо, за да се изброят всички инструменти в кошницата.

27

Емитент

В случай че в инструмента е посочен емитент, а не един инструмент, се посочва ИКПС на емитента.

28

Наименование на базовия индекс

Ако базовият инструмент е индекс, се посочва наименованието на индекса.

29

Срок на базовия индекс

Ако базовият инструмент е индекс, се посочва срокът на индекса.

30

Вид на опцията

Посочва се дали дериватният договор е за покупка (с право да се закупи определен базов актив) или за продажба (с право да се продаде определен базов актив) или дали определянето на това дали е за покупка или продажба може да се извърши към момента на упражняването. При суапции видът на опцията е:

„за продажба“ — при суапция на получателя, при която купувачът има право да сключи суап като фиксиран получател,

„за покупка“ — при суапция на платеца, при която купувачът има право да сключи суап като фиксиран платец.

При горни и долни граници:

„за продажба“, ако има долна граница,

„за покупка“, ако има горна граница.

Полетата се отнасят само за деривати, които са опции или варанти.

31

Цена на упражняване

Предварително определена цена, по която притежателят ще трябва да купи или да продаде базовия инструмент, или указване, че цената не може да бъде определена към момента на упражняването.

Полето се отнася само за опции или варанти, при които цената на упражняване може да бъде определена към момента на упражняването.

Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“.

Когато попълването на цената на упражняване не е приложимо, полето се оставя празно.

32

Валута на цената на упражняване

Валута на цената на упражняване.

33

Видове опции според датата на упражняване

Посочва се дали опцията може да бъде упражнена само на определена дата (европейски и азиатски тип), на поредица предварително определени дати (бермудски тип) или по всяко време през срока на договора (американски тип).

Това поле се отнася само за опциите, варантите и удостоверенията за права.

34

Вид на доставката

Посочва се дали задълженията по договора за финансовия инструмент се изпълняват чрез физическа доставка или чрез плащане с парични средства.

Когато видът на доставката не може да бъде определен към момента на упражняването, се попълва стойност „OPTL“.

Това поле се отнася само за деривати.

Стокови деривати и деривати върху квоти за емисии

35

Основен продукт

Основният продукт за класа базови активи съгласно включената в таблицата класификация на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии.

36

Подпродукт

Подпродуктът за класа базови активи съгласно включената в таблицата класификация на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии.

За това поле е необходим базов продукт.

37

Допълнителен подпродукт

Допълнителният подпродукт за класа базови активи съгласно включената в таблицата класификация на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии.

За това поле е необходим подпродукт.

38

Вид на сделката

Видът на сделката, определен от мястото на търговия.

39

Вид на окончателната цена

Видът на окончателната цена, определена от мястото на търговия.

Деривати върху лихвени проценти

Полетата в този раздел следва да се попълват само за инструменти, чийто базов инструмент е нефинансов инструмент с характеристики на лихвен процент

40

Референтен лихвен процент

Наименование на референтния лихвен процент.

41

Срок на договора (лихвен процент)

Ако класът на актива е лихвен процент, в това поле се попълва срокът на договора. Срокът се изразява в дни, седмици, месеци или години.

42

Условна валута 2

При суапове в множество валути или кръстосани валутни суапове — валутата, в която е деноминиран компонент 2 на договора.

За суапции, при които базовият суап е в множество валути — валутата, в която е деноминиран компонент 2 на суапа.

43

Фиксиран лихвен процент на компонент 1

Посочва се използваният фиксиран лихвен процент на компонент 1, ако е приложимо.

44

Фиксиран лихвен процент на компонент 2

Посочва се използваният фиксиран лихвен процент на компонент 2, ако е приложимо.

45

Плаващ лихвен процент на компонент 2

Посочва се използваният лихвен процент, ако е приложимо.

46

Срок на договора (компонент 2, лихвен процент)

Посочва се референтният период на лихвения процент, който е определен на предварително фиксирани интервали спрямо пазарния референтен лихвен процент. Срокът се изразява в дни, седмици, месеци или години.

Деривати на валутния пазар

Полетата в този раздел следва да се попълват само за инструменти, чийто базов инструмент е нефинансов инструмент с характеристики на обменен валутен курс

47

Условна валута 2

В полето следва да се попълни базовата валута 2 от валутната двойка (валута 1 ще се попълни в поле 13 относно условна валута 1)

48

Вид валута

Вид на базовата валута.


Top