Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0896

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/896 на Комисията от 8 юни 2016 година за разрешаване на употребата на железни натриеви тартарати като фуражна добавка за всички видове животни (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/3371

OJ L 152, 9.6.2016, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/896/oj

9.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/896 НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2016 година

за разрешаване на употребата на железни натриеви тартарати като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за издаване на разрешение за железни натриеви тартарати. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението е за разрешаване на железни натриеви тартарати като фуражна добавка за всички видове животни, която да бъде класифицирана в категорията „технологични добавки“.

(4)

В становището си от 30 април 2015 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Органът също така заключи, че препаратът може да бъде ефикасен като противослепващо вещество в солта. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за наблюдение след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно методите за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на железните натриеви тартарати беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „противослепващи вещества“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(5):4114.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, методи за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg активно вещество/kg натриев хлорид

Технологични добавки: противослепващи вещества

1i534

Железни натриеви тартарати

Състав на добавката

Препарат от комплексни съединения на натриеви тартарати с железен(III) хлорид във воден разтвор ≤ 35 % (тегловни процента)

Характеристика на активното вещество

Комплексно съединение на желязо(III) и D(+)-, L(-)- и мезо-2,3-дихидроксибутандиови киселини

 

Съотношение: Желязо към мезо-тартарат 1:1;

 

Съотношение: Желязо към всички тартаратни изомери 1:1,5

CAS номер 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

 

Хлорид: ≤ 25 %

 

Оксалати: ≤ 1,5 %, изразени в оксалова киселина

 

Желязо: ≥ 8 % желязо(III)

Метод за анализ  (1)

Количествено определяне на мезо-тартарат и D(-), L(+)-тартарати във фуражната добавка:

Високоефективна течна хроматография с показател на пречупване (HPLC-RI);

Количествено определяне на общото съдържание на желязо във фуражната добавка:

Атомноемисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) — EN 15510; или

Атомноемисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма след разлагане под налягане (ICP-AES) — EN 15621; или

Атомноемисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) — EN ISO 11885; или

Атомноабсорбционна спектрометрия (AAS) — EN ISO 6869; или

Атомноабсорбционна спектрометрия (AAS) — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (2); и

Количествено определяне на общото съдържание на натрий във фуражната добавка:

Атомноемисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) — EN 15510; или

Атомноемисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма след разлагане под налягане (ICP-AES) — EN 15621; или

Атомноемисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) — EN ISO 11885; или

Атомноабсорбционна спектрометрия (AAS) — EN ISO 6869; и

Количествено определяне на общото съдържание на хлорид във фуражната добавка:

Титриметрия — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията или ISO 6495.

Всички видове животни

1.

Добавката трябва да се използва само в NaCl (натриев хлорид)

2.

Минимална препоръчителна доза: 26 mg железни натриеви тартарати/kg натриев хлорид (еквивалентно на 3 mg желязо/kg натриев хлорид)

3.

Максимална препоръчителна доза: 106 mg железни натриеви тартарати/kg натриев хлорид

29 юни 2026 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1).


Top