Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0864

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/864 на Комисията от 31 май 2016 година относно неподновяването на одобрението на активното вещество триасулфурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/3185

OJ L 144, 1.6.2016, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/864/oj

1.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/864 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2016 година

относно неподновяването на одобрението на активното вещество триасулфурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2000/66/ЕО на Комисията (2) триасулфуронът бе включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се смятат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество триасулфурон, включено в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 30 юни 2016 г.

(4)

В съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията (5) и в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на включването на триасулфурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 1141/2010. Докладващата държава членка сметна заявлението за пълно.

(6)

Докладващата държава членка подготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира със съдокладващата държава членка, и на 14 октомври 2013 г. го представи на Европейския орган по безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването на заявителя и на държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Освен това Органът направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие.

(8)

На 8 януари 2015 г. Органът предаде на Комисията заключението си (6) относно това дали може да се очаква триасулфурон да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Органът стигна до заключението, че поради непълнота на оценката за генотоксичност на триасулфурон и на получаващото се при производството му онечистване CGA 150829 не е било възможно да се определят здравно обосновани токсикологични референтни стойности. Вследствие на това не е било възможно да се извърши оценка на риска за потребителите, операторите, работниците и страничните лица. Освен това Органът стигна до заключението, че при специфични геоклиматични обстоятелства е налице голяма вероятност подложените на оценка представителни видове употреба да доведат до експозиция на подпочвените води над параметричната граница от 0,1μg/l в питейна вода на триасулфурон или на неговия почвен метаболит CGA 150829. Бе установен и висок риск за водните растения.

(9)

Комисията прикани заявителя да представи своите коментари относно заключението на Органа, а в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1141/2010 — и относно проекта на доклада за преглед. Заявителят представи своите коментари, които бяха разгледани внимателно.

(10)

Въпреки изложените от заявителя аргументи обаче посочените в съображение 8 опасения не можаха да бъдат отхвърлени.

(11)

Следователно не беше установено, че може да се очаква критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, да бъдат изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ триасулфурон. Поради това одобрението на активното вещество триасулфурон не следва да бъде подновено.

(12)

На държавите членки следва да се предостави време да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи триасулфурон.

(13)

За продуктите за растителна защита, съдържащи триасулфурон, за които държавите членки предоставят евентуален гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, посоченият период следва да изтече най-късно на 30 септември 2017 г.

(14)

Настоящият регламент не засяга подаването на ново заявление за триасулфурон по реда на член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неподновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество триасулфурон не се подновява.

Член 2

Преходни мерки

Държавите членки отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи триасулфурон като активно вещество, не по-късно от 30 септември 2016 г.

Член 3

Гратисни периоди

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 30 септември 2017 г.

Член 4

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се заличава ред № 9 относно триасулфурон.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2000/66/ЕО на Комисията от 23 октомври 2000 г. относно включване на активното вещество (триасулфурон) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 276, 28.10.2000 г., стр. 35).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията от 7 декември 2010 г. за установяване на процедурата за подновяване на включването на втора група активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за съставяне на списък на тези вещества (ОВ L 322, 8.12.2010 г., стр. 10).

(6)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2015. Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество триасулфурон като пестицид. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(1):3958, 78 стр. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958


Top