EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0795

Регламент (ЕС) 2016/795 на Съвета от 11 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти

OJ L 135, 24.5.2016, p. 115–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/795/oj

24.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/115


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/795 НА СЪВЕТА

от 11 април 2016 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Член 43, параграф 3 от Договора предвижда Съветът, по предложение на Комисията, да приема мерки за определяне на помощите.

(2)

Членове 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета (1) определят размера на помощта от Съюза по схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата и схемата за предлагане на мляко в училищата, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), предвиждат опрделени правила относно размера на помощта и нейното разпределяне на държавите членки в случая на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата и определят максималното количество допустими за подпомагане продукти в случая на схемата за предлагане на мляко в училищата.

(3)

Част II, дял I, глава II, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2016/791 на Европейския парламент и на Съвета (3), предвижда нова обща рамка за помощта от Съюза и за доставянето на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и пресни продукти от сектора на бананите („предлагани плодове и зеленчуци в училищата“) и на мляко и млечни продукти („предлагано мляко в училищата“) на децата в учебните заведения („схемата за училищата“).

(4)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 предвижда помощ от Съюза за съпътстващи образователни мерки в подкрепа на доставянето и предлагането на плодове и зеленчуци в училищата и мляко в училищата, както и помощ от Съюза за финансиране на някои разходи, свързани с доставянето и предлагането на такива продукти. За да се гарантира стабилно бюджетно управление, следва да се определи максимален размер на помощта от Съюза за финансиране на съпътстващите образователни мерки и на свързаните разходи.

(5)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 предвижда помощ от Съюза за доставяне и предлагане на мляко за пиене и на негови разновидности без съдържание на лактоза за деца в учебни заведения и дава възможност на държавите членки да предвидят предлагане на някои млечни продукти, различни от млякото за пиене, както и на продуктите, изброени в приложение V от посочения регламент. Докато в Регламент (ЕС) № 1308/2013 не се определя максимален размер на помощта от Съза за селскостопански продукти, с този регламент се ограничава помощта от Съюза до компонента „мляко“ на такива неселскостопански продукти, изброени в приложение V на същия регламент. За да се гарантира правилното функциониране на тази помощ и да се осигури гъвкавост при управлението на схемата за училищата, следва да се определи максимален размер на помощта от Съюза за компонента „мляко“.

(6)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 предвижда общ размер на годишната помощ от Съюза, която се предоставя на Съюза като цяло, и обективни критерии за начина, по който тази обща сума се разпределя между държавите членки. В този контекст за всяка държава членка следва да се определи размер на годишните индикативни средства. За да се позволи на държавите членки с по-малобройно население да прилагат икономически ефективна схема, следва да се определи минимален размер на помощта от Съюза, която държавите членки имат право да получават. Тъй като Хърватия се присъедини към Съюза на 1 юли 2013 г., критерият за обичайното използване на помощта от Съюза за предлагането на мляко и млечни продукти на деца не следва да се прилага за Хърватия до 1 август 2023 г.

(7)

За да се осигури ефикасното и целенасочено използване на средствата от Съюза, следва да се предвиди разпоредба за тяхното преразпределяне, изцяло или частично и съобразно ограниченията, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, към други държавни членки под формата на индикативни средства, които не са заявявани от държавите членки, без да се надвишава общият годишен лимит за помощта от Съюза, предвиден в Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(8)

С оглед на осигуряването на еднакви условия за прилагането на настоящия регламент на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да определя максималния размер на помощта от Съюза за отделните категории свързани разходи, индикативните средства от помощта от Съюза за всяка държава членка след изтичане на 6-годишния преходен период, нови индикативни средства, когато е необходимо и след извършване на оценка, мерките, нужни за разпределянето на индикативните средства между държавите членки, както и окончателните средства за всяка държава членка. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(9)

Поради това Регламент (ЕС) № 1370/2013 следва да бъде съответно изменен. За да се вземе предвид началото на учебната година, новите правила следва да се прилагат от 1 август 2017 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 1370/2013

Регламент (ЕС) № 1370/2013 се изменя, както следва:

1)

Членове 5 и 6 се заменят със следното:

„Член 5

Помощ за доставка на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата, съпътстващи образователни мерки и свързани разходи

1.   Помощта от Съюза за финансиране на съпътстващите образователни мерки по член 23, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 не надвишава 15 % от годишните окончателни средства за държавите членки, посочени в параграф 6 от настоящия член.

2.   Помощта от Съюза за свързаните разходи по член 23, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 общо не надвишава 10 % от годишните окончателни средства за държавите членки, посочени в параграф 6 от настоящия член.

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на максималния размер на помощта от Съюза за всяка категория разходи като процент от годишните окончателни средства за държавите членки или като процент от разходите за съответните продукти.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

3.   Размерът на помощта от Съюза за компонента „мляко“ на продуктите по член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 не надвишава 27 EUR/100 kg.

4.   Помощта по член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се отпуска на всяка държава членка в съответствие с настоящия параграф и предвид критериите, посочени в член 23а, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

За периода 1 август 2017 г.—31 юли 2023 г. индикативните средства от помощта за всяка държава членка, посочени в член 23а, параграф 1, втора алинея, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определят в приложение I. В рамките на този период за Хърватия не се прилага член 23а, параграф 2, първа алинея, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

От 1 август 2023 г. Комисията приема актове за изпълнение, с които въз основа на критериите, посочени в член 23а, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013, определя индикативните средства от помощта за всяка държава членка, посочени в член 23а, параграф 1, втора алинея, букви а) и б) от посочения регламент. Всяка държава членка обаче получава минимум 290 000 EUR помощ от Съюза за предлагането на плодове и зеленчуци в учебните заведения и минимум 193 000 EUR помощ от Съюза за предлагането на мляко в учебните заведения, както е посочено в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Впоследствие Комисията, поне веднъж на три години, оценява дали индикативните средства продължават да отговарят на критериите по член 23а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. При необходимост Комисията приема актове за изпълнение, с които определя нови индикативни средства.

Актовете за изпълнение по настоящия параграф се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

5.   Когато държава членка не е изпратила искане за помощ от Съюза за дадена година в съответствие с член 23а, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, или е заявила само част от своите индикативни средства по параграф 4 от настоящия член, Комисията преразпределя тези индикативни средства или незаявената част от тях за онези държави членки, които са изявили желание да използват по-голяма сума от предвидените за тях индикативни средства.

Чрез актове за изпълнение Комисията приема необходимите мерки за извършване на такова преразпределение, което се базира на критерия по член 23а, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и се ограничава в рамките на окончателните средства от помощта от Съюза по член 6 от настоящия член, използвани от съответната държава членка по време на учебната година, приключила преди ежегодното искане за помощ от Съюза.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

6.   След подаването на искане от държавите членки в съответствие с член 23а, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията приема всяка година актове за изпълнение, с които определя окончателния размер на помощта за предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко в учебните заведения за участващите държави членки при ограниченията, определени в член 23а, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и като се имат предвид прехвърлянията, посочени в член 23а, параграф 4 от посочения регламент.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.“.

2)

Вмъква се следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИНДИКАТИВНИ СРЕДСТВА

за периода 1 август 2017 г. — 31 юли 2023 г.

(както е посочено в член 5, параграф 4, втора алинея)

Държави членки

Индикативни средства за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата

Индикативни средства за предлагане на мляко в училищата

Белгия

3 367 930

1 650 729

България

2 093 779

1 020 451

Чешка република

3 123 230

1 600 707

Дания

1 807 661

1 460 645

Германия

19 696 932

9 404 154

Естония

439 163

700 309

Ирландия

1 757 779

900 398

Гърция

3 218 885

1 550 685

Испания

12 932 647

6 302 784

Франция

22 488 086

12 625 577

Хърватия

1 360 232

800 354

Италия

16 711 302

8 003 535

Кипър

290 000

500 221

Латвия

633 672

700 309

Литва

900 888

1 032 456

Люксембург

290 000

193 000

Унгария

3 029 587

1 756 776

Малта

290 000

193 000

Нидерландия

5 431 641

2 401 061

Австрия

2 238 064

1 100 486

Полша

11 639 985

10 204 507

Португалия

3 283 397

2 220 981

Румъния

6 866 848

10 399 594

Словения

554 020

320 141

Словакия

1 708 720

900 398

Финландия

1 599 047

3 824 689

Швеция

2 854 972

8 427 723

Обединено кралство

19 391 534

9 804 331

Общо

150 000 000

100 000 000 “

3)

Приложението се номерира като „Приложениет II“.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 11 април 2016 година.

За Съвета

Председател

M.H.P. VAN DAM


(1)  Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12).

(2)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(3)  Регламент (ЕС) 2016/791 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


Top