Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0594

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/594 на Комисията от 18 април 2016 година за установяване на образец на структурираното проучване на крайните получатели по оперативни програми за храни и/или основно материално подпомагане по линия на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета

C/2016/2165

OJ L 103, 19.4.2016, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/594/oj

19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/594 НА КОМИСИЯТА

от 18 април 2016 година

за установяване на образец на структурираното проучване на крайните получатели по оперативни програми за храни и/или основно материално подпомагане по линия на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (1), и по-специално член 17, параграф 4 от него,

след консултация с Комитета, отговарящ за Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕС) № 223/2014 от управляващия орган на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане („оперативна програма ОП I“) се изисква да извършва структурирано проучване на крайните получатели през 2017 г. и 2022 г.

(2)

Посоченото структурирано проучване на крайните получатели е един от инструментите, които трябва да се използват за оценка на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица („FEAD“). С цел да се гарантира, че проучването дава висококачествени резултати и представлява полезен принос за оценката на FEAD, е необходимо да се създаде образец, който позволява да се обобщят данните на равнището на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Структурираното проучване на крайните получатели, посочено в член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 223/2014, се извършва в съответствие с образеца, поместен в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРИРАНО ПРОУЧВАНЕ НА ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА (FEAD) — ВЪПРОСИ

Име на интервюиращия :

[пълно име на интервюиращия. Ако интервюто извършват няколко души, всички те следва да се посочат тук]

Място :

[адрес, на който се извършва проучването]

Организация :

[наименование на партньорската организация, от която е получил подпомагане крайният получател]

Дата :

[дата на проучването в следния формат: дд/мм/гггг]

Продължителност :

[продължителност на проучването в следния формат: чч:мм]

А.   ВЪПРОСИ ОТНОСНО ОБХВАТА НА ПОДПОМАГАНЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО НА КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ОТ ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ (1)

A1.   Какъв вид подпомагане получават крайните получатели от FEAD и колко често се разпределя това подпомагане?

 

Ежедневно

Ежеседмично

Месечно

Друго

Пакети с храна (2)

 

 

 

(да се уточни)

Ястия

 

 

 

(да се уточни)

Стоки, разпределени на деца

 

 

 

(да се уточни)

Стоки, разпределени на бездомни лица

 

 

 

(да се уточни)

Друго [да се уточни]

[да се уточни видът]

[да се уточни видът]

[да се уточни видът]

[да се уточни видът и периодът]


A2.   Какви са видовете съпътстващи мерки, предлагани на крайните получатели, когато получават подпомагане от FEAD?

Съвети за приготвяне и съхранение на храна, семинари по готварство, образователни дейности за насърчаване на здравословното хранене или съвети за това как да се намали разхищението на храна

 

Съвети за личната хигиена

 

Пренасочване към съответните компетентни служби (напр. социални/административни служби)

 

Индивидуално обучение и семинари

 

Психологическа и терапевтична подкрепа

 

Консултации във връзка с управлението на бюджета на домакинствата

 

Друго [да се уточни]

[да се попълни карето за текст]

Няма

 


A3.   Партньорската организация предоставя ли също така материално подпомагане на крайните получатели, което не е съфинансирано от FEAD?

Да

Не

 

 


A3a.   Ако отговорът е „Да“, какъв вид подпомагане предоставя партньорската организация в допълнение на това, което е по линия на FEAD?

Пакети с храна

 

Ястия

 

Стоки, разпределени на деца

 

Стоки, разпределени на бездомни лица

 

Други стоки

[да се уточни видът]

Б.   ВЪПРОСИ ЗА КРАЙНИЯ ПОЛУЧАТЕЛ

Б1.   Вие сте мъж или жена?

Мъж

Жена

 

 


Б2.   Бихте ли ми казали на каква възраст сте?

15 или по-малко

16 — 24

25 — 49

50 — 64

65 или повече

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

 

 

 


Б3.   Бихте ли ми казали дали сте самотен родител?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б4.   Бихте ли ми казали какъв вид подпомагане получихте току-що (или ще получите сега)?

 

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

Пакети с храна

 

 

 

 

Ястия

 

 

 

 

Бебешки комплекти (стоки от първа необходимост за бебета)

 

 

 

 

Училищни чанти

 

 

 

 

Канцеларски материали, тетрадки, химикалки, материали за рисуване и други материали, които се изискват в училище (без облекло)

 

 

 

 

Спортно облекло и обувки (спортни обувки, трика, бански костюми …)

 

 

 

 

Облекло и обувки (зимни дрехи, обувки, училищни униформи …)

 

 

 

 

Спални чували/одеяла

 

 

 

 

Кухненски пособия (тенджери, тигани, прибори за хранене …)

 

 

 

 

Домашен текстил (кърпи, спално бельо)

 

 

 

 

Артикули за лична хигиена (комплект за първа помощ, сапун, четка за зъби, самобръсначка за еднократна употреба …)

 

 

 

 

Други категории стоки

[да се попълни карето за текст]


Б5.   Бихте ли ми казали кой получава това подпомагане?

Вие

Други хора във Вашето домакинство

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

Ако отговорът на въпрос Б5, е само „Вие“, прескочете въпрос Б6.

Б6.   Бихте ли ми казали дали други хора също ще се възползват от това подпомагане? И ако е така, бихте ли посочили за колко души (без да включвате себе си) става въпрос и какви са тяхната възраст и пол?

 

Мъж

Жена

5 или по-малко

 

 

6 — 15

 

 

16 — 24

 

 

25 — 49

 

 

50 — 64

 

 

65 или повече

 

 

Не желае да отговори

 

 

Не знае или не разбира въпроса

 

 


Б7.   Бихте ли ми казали дали това е първият път, в който идвате, за да получите това подпомагане?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

Ако отговорът на въпрос Б7 е „Да“, „Не желае да отговори“ или „Не знае или не разбира въпроса“, преминете направо към въпрос Б9.

Б8.   Бихте ли ми казали колко често идвате, за да получите това подпомагане?

Ежедневно

Ежеседмично

Месечно

Други

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

 

 


Б9.   Знаете ли кога отново ще се нуждаете от същото подпомагане?

Утре

Следващата седмица

Следващия месец

Други

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

 

 


Б10.   Бихте ли ми казали дали срещнахте трудности при получаването на това подпомагане?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б10a.   Ако отговорът е „Да“, моля, посочете от какъв характер са били трудностите, с които сте се сблъскали?

Необходимост да се получат документи от определени национални, регионални или местни органи

 

Необходимост да се пропътува дълго разстояние

 

Психологически пречки

 

Друго [да се уточни]

[Да се попълни карето за текст]

Не желае да отговори

 

Не знае или не разбира въпроса

 


Б11.   Бихте ли ми казали дали предоставеното подпомагане от FEAD е допринесло за положителна промяна за Вас или за членовете на Вашето домакинство?

Да

Частично

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

 


Б11a.   Ако отговорът е „Не“ или „Частично“, бихте ли ми казали защо?

Недостатъчно количество на храната/стоките

 

Недостатъчна честота на разпределение на храната/стоките

 

Недостатъчно качество на храната/стоките

 

Друг вид необходимо подпомагане (да се уточни)

[Да се попълни карето за текст]

Не желае да отговори

 

Не знае или не разбира въпроса

 


Б12.   Вие или Вашето домакинство можехте ли преди една година да си позволите да закупите храната/стоките, които получихте току-що?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б13.   Бихте ли ми казали дали Вие и/или други членове на Вашето домакинство получават(е) подпомагане от други организации?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б13a.   Ако отговорът е „Да“, бихте ли ми казали какъв вид подпомагане получавате от други организации?

 

Да

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

Пакети с храна

 

 

 

Ястия

 

 

 

Бебешки комплекти (стоки от първа необходимост за бебета)

 

 

 

Училищни чанти

 

 

 

Канцеларски материали, тетрадки, химикалки, материали за рисуване и други материали, които се изискват в училище (без облекло)

 

 

 

Спортно облекло и обувки (спортни обувки, трика, бански костюми …)

 

 

 

Облекло и обувки (зимни дрехи, обувки, училищни униформи …)

 

 

 

Спални чували/одеяла

 

 

 

Кухненски пособия (тенджери, тигани, прибори за хранене …)

 

 

 

Домашен текстил (кърпи, спално бельо)

 

 

 

Артикули за лична хигиена (комплект за първа помощ, сапун, четка за зъби, самобръсначка за еднократна употреба …)

 

 

 

Други

[Да се попълни карето за текст]


Б14.   Ако сте получили (сега или в миналото) съвети или насоки чрез въпросната организация, бихте ли ми казали за какво се отнасят те?

Съвети за приготвяне и съхранение на храна, семинари по готварство, образователни дейности за насърчаване на здравословното хранене или съвети за това как да се намали разхищението на храна

 

Съвети за личната хигиена

 

Пренасочване към съответните компетентни служби (напр. социални/административни служби)

 

Индивидуално обучение и семинари

 

Психологическа и терапевтична подкрепа

 

Консултации във връзка с управлението на бюджета на домакинствата

 

Друго [да се уточни]

[Да се попълни карето за текст]

Не желае да отговори

 

Не знае или не разбира въпроса

 


Б15.   Бихте ли ми казали дали въпросните съвети или насоки са Ви били полезни или не?

Много полезни

По-скоро полезни

Не особено полезни

Напълно безполезни

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

 

 


Б16.   Бихте ли ми казали дали получавате доход от работа?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б17.   Бихте ли ми казали дали получавате друг доход или социални плащания?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б18.   Бихте ли ми казали дали членове на Вашето домакинство получават доход от работа?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б19.   Бихте ли ми казали дали членове на Вашето домакинство получават друг доход или социални плащания?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б20.   Бихте ли ми казали дали сте гражданин на тази държава?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б21.   Ако отговорът е „Не“, бихте ли ми казали дали сте гражданин на друга държава — членка на ЕС?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б22.   Бихте ли ми казали дали сте лице, търсещо убежище, или бежанец?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б23.   Бихте ли ми казали дали имате място за живеене?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б23a.   Ако имате място за живеене, бихте ли ми казали за какъв вид място става въпрос?

Собствено или наето жилище или къща, самостоятелно или със семейството

 

Общо жилище с приятели и други хора

 

Институционални домове за дългосрочно пребиваване (дом за стари хора, самотни майки, лица, търсещи убежище)

 

Приюти и социални жилища

 

Изоставена къща или беден квартал

 

Подвижен дом/каравана

 

Бежански лагер

 

Друго [да се уточни]

[Да се попълни карето за текст]

Не желае да отговори

 

Не знае или не разбира въпроса

 


(1)  Въпросите се отнасят до подпомагането, предоставено в разпределителния пункт, където се провеждат интервютата.

(2)  Определението за това, какво следва да се разбира под „пакети с храна“, може да се даде на равнището на партньорска организация/операция/управителен орган. Не е задължително пакетите да бъдат със стандартен размер или съдържание.


Top