Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0561

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/561 на Комисията от 11 април 2016 година за изменение на приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 по отношение на образеца на ветеринарно-санитарен сертификат за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове към държава членка от територия или трета държава (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/2008

OJ L 96, 12.4.2016, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/561/oj

12.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 96/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/561 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2016 година

за изменение на приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 по отношение на образеца на ветеринарно-санитарен сертификат за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове към държава членка от територия или трета държава

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (1), и по-специално член 25, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 576/2013 се предвижда, че движението с нетърговска цел на кучета, котки и порове към държава членка от територия или трета държава се извършва, при условие че те са придружени от идентификационен документ под формата на ветеринарно-санитарен сертификат. В част 1 от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията (2) е установен образец на ветеринарно-санитарен сертификат.

(2)

В образеца на ветеринарно-санитарен сертификат се посочва, че е необходим задоволителен резултат на теста на имунната реакция към ваксинация против бяс, който следва да се извършва в съответствие с приложение IV към Регламент (ЕС) № 576/2013 върху кръвни проби, взети от кучета, котки и порове, идващи от или преминаващи транзитно по график през територия или трета държава, различна от изброените в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013.

(3)

Предвид множеството случаи на подправени лабораторни доклади за резултати от тестовете за титруване на антитела срещу бяс е уместно да се напомни на сертифициращите длъжностни лица от територии или трети държави, че задоволителните резултати от посочения тест следва да бъдат удостоверявани само след проверка на автентичността на доклада на лабораторията. Във ветеринарно-санитарния сертификат следва да бъде включено специално указание за тази цел.

(4)

Освен това вписването по отношение на датата на маркиране на кучета, котки или порове, посочена в част I на ветеринарно-санитарния сертификат, се тълкува неправилно от сертифициращите длъжностни лица в трети държави, което води до проблеми при проверките на съответствието, извършвани на външните граници на Съюза. За да се избегне неправилно тълкуване, посоченото вписване следва да бъде заличено от част I на ветеринарно-санитарния сертификат, в която се описват животните, и да бъде вмъкнато в част II на същия сертификат, която се отнася до сертифицирането на животните. В част II следва също да бъде включена специална бележка с насоки относно проверката на маркировката.

(5)

Поради това приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 следва да бъде съответно изменено.

(6)

За да се избегнат смущения в движението на животни, за преходен период следва да бъде разрешено използването на ветеринарно-санитарни сертификати, издадени в съответствие с част 1 от приложение IV към Регламент (ЕС) № 577/2013 преди датата на прилагане на настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

За преходен период до 31 декември 2016 г. държавите членки могат да разрешават въвеждането с нетърговска цел на кучета, котки и порове в държава членка от територия или трета държава, като животните са придружени от ветеринарно-санитарен сертификат, издаден не по-късно от 31 август 2016 г. в съответствие с образеца, установен в част 1 от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 във версията му преди измененията, въведени с настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 септември 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 109).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част 1 на приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 се заменя със следното:

„ЧАСТ 1

Image

Текст на изображението

Образец на ветеринарно-санитарен сертификат за движение с нетърговска цел на кучета, котки или порове към държава членка от територия или трета държава в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013

ДЪРЖАВА:

Ветеринарен сертификат за ЕС

Част I: Данни за експедираната пратка

I.1. Изпращач

Име

Адрес

Тел.

I.2. Референтен номер на сертификата

I.2.a.

I.3. Централен компетентен орган

I.4. Местен компетентен орган

I.5. Получател

Име

Адрес

Пощенски код

Тел.

I.6. Лице, отговарящо за пратката в ЕС

I.7. Дър-жава на произ-ход

Код по ISO

I.8. Регион на произ-ход

Код

I.9. Държава по местоназ-начение

Код по ISO

I.10 Регион по местоназ-начение

Код

I.11. Място на произход

I.12. Местоназначение

I.13. Място на товарене

I.14. Дата на заминаване

I.15. Транспортно средство

I.16. Входящ ГИП в ЕС

I.17. Номер(а) на CITES сертификата(ите)

I.18. Описание на стоките

I.19. Код на стоката (код по ХС)

010619

I.20. Количество

I.21. Температура на продуктите

I.22. Общ брой опаковки

I.23. Номер на пломбата/контейнера

I.24. Вид опаковка

Image

Текст на изображението

I.25. Стоки със сертификат за:

Домашни любимци

I.26. За транзитно преминаване до трета държава

I.27. За внос или допускане в ЕС

I.28. Идентификация на стоките

Вид

(научно наименование)

Пол

Цвят

Порода

Идентифи-кационен номер

[дд/мм/гггг]

Система за идентифи-кация

Дата на раждане

Image

Текст на изображението

ДЪРЖАВА

Движение с нетърговска цел на кучета, котки или порове към държава членка от територия или трета държава в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013

II. Здравна информация

II.a. Референтен номер на сертификата

II.б.

Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар (1)/ ветеринарният лекар, упълномощен от компетентния орган (1) на (вписва се името на територията или третата държава), удостоверявам, че

Предназначение/естество на пътуването, удостоверени от собственика:

II.1. в приложената декларация (2) от собственика или физическото лице, което писмено е упълномощено от собственика да извършва от негово име движението на домашния любимец с нетърговска цел, потвърдена от доказателства (3), се заявява, че описаните в поле I.28 животни ще придружават собственика или физическото лице, което писмено е упълномощено от собственика да извършва от негово име движението с нетърговска цел на животните, в срок от най-много пет дни от неговото движение, и извършват движение, което не цели продажбата или прехвърлянето на собствеността върху тях, като за времето на движението с нетърговска цел отговорност за животното носи

(1) или [собственикът;]

(1) или [физическото лице, което писмено е упълномощено от собственика да извършва от негово име движението с нетърговска цел на животните;]

(1) или [физическото лице, определено от наетия от собственика превозвач, за да извършва от негово име движението с нетърговска цел на животните;]

(1) или [II.2. броят на животните, описани в поле I.28, е не повече от пет;]

(1) или [II.2. броят на животните, описани в поле I.28, е повече от пет, възрастта им е над шест месеца и ще вземат участие в състезания, изложби или спортни събития или в тренировка за такива мероприятия, а собственикът или физическото лице по точка II.1 е представил доказателство (3), че животните са регистрирани

(1) или [да участват в мероприятието;]

(1) или [в сдружение, което организира такива мероприятия;]

Удостоверяване за ваксинация против бяс и тест за титруване на антитела срещу бяс:

(1) или [II.3. животните, описани в поле I.28, са на възраст под 12 седмици и не им е правена ваксинация против бяс, или са на възраст между 12 и 16 седмици и им е правена ваксинация против бяс, но не са изминали най-малко 21 дни от извършването на първоначалната ваксинация против бяс в съответствие с изискванията за валидност, определени в приложение III към Регламент (ЕС) № 576/2013 (4), и

II.3.1 територията или третата държава на произход на животните, посочени в поле I.1, е включена в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013, а държавата членка по местоназначение, посочена в поле I.5, е уведомила обществеността, че разрешава движението на такива животни в територията си, като те са придружени от

(1) или [II.3.2 приложената декларация (5) на собственика или физическото лице по точка II.1, в която се заявява, че от раждането им до момента на движението с нетърговска цел животните не са имали контакт с диви животни от видове, възприемчиви към болестта бяс;]

(1) или [II.3.2 майка си, от която те все още зависят, и може да бъде установено, че преди тяхното раждане тя е получила ваксинация против бяс, отговаряща на изискванията за валидност, установени в приложение III към Регламент (ЕС) № 576/2013;]]

Част II: Сертифициране

Image

Текст на изображението

ДЪРЖАВА

Движение с нетърговска цел на кучета, котки или порове към държава членка от територия или трета държава в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013

II. Здравна информация

II.a. Референтен номер на сертификата

II.б.

(1) или/и [II.3. животните, описани в поле I.28, са били на възраст най-малко 12 седмици към момента на ваксинацията против бяс и са изминали най-малко 21 дни от извършването на първоначалната ваксинация против бяс (4) в съответствие с изискванията за валидност, определени в приложение III към Регламент (ЕС) № 576/2013, а всяка последваща реваксинация е извършена в рамките на срока на валидност на предходната ваксинация (6); и

(1) или [II.3.1 животните, описани в поле I.28, идват от територия или трета държава, включена в списъка в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013, или директно през територия или трета държава, включена в списъка в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013, или през територия или трета държава, различна от включените в списъка в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 в съответствие с член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 576/2013 (7), като данните за текущите ваксинации против бяс са посочени в таблицата по-долу;]

(1) или [II.3.1 животните, описани в поле I.28, които пристигат или преминават по график транзитно през територия или трета държава, различни от включените в списъка в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013, като тестът за титруване на антитела срещу бяс (8), извършен на кръвна проба, взета от ветеринарен лекар, упълномощен от компетентния орган, на датата, посочена в таблицата по-долу, не по-малко от 30 дни след предходната ваксинация и най-малко три месеца преди датата на издаване на настоящия сертификат, показва титър на антитела, равен или по-голям от 0,5 IU/ml (9), а всяка последваща реваксинация е извършена в рамките на срока на валидност на предходната ваксинация (6), като данните за текущата ваксинация против бяс и датата на вземането на пробата за теста на имунната реакция са посочени в таблицата по-долу:

Буквеноцифрен код на транспондера или татуировката на животното

Дата на имплантиране и/или прочитане (10)

[дд/мм/гггг]

Дата на ваксинацията

[дд/мм/гггг]

Наименование и производител на ваксината

Партиден номер

Валидност на ваксинацията

Дата на кръвната проба

[дд/мм/гггг]

от

[дд/мм/гггг]

до

[дд/мм/гггг]

]]

Image

Текст на изображението

ДЪРЖАВА

Движение с нетърговска цел на кучета, котки или порове към държава членка от територия или трета държава в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013

II. Здравна информация

II.a. Референтен номер на сертификата

II.б.

Удостоверяване за третиране против паразити:

(1) или [II.4. кучетата, описани в поле I.28, са предназначени за държава членка, включена в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2011 на Комисията, и са били третирани срещу паразита Echinococcus multilocularis, като данните за третирането, проведено от лекуващия ветеринарен лекар в съответствие с член 7 от Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2011 (11) (12) (13), се вписват в таблицата по-долу.]

(1) или [II.4. кучетата, посочени в поле I.28, не са третирани против паразита Echinococcus multilocularis (11).]

Номер на транспондера или татуировката на кучето

Третиране против ехинококи

Ветеринарен лекар, провел третирането

Наименование и производител на продукта

Дата [дд/мм/гггг] и час на третирането [00:00 ч.]

Име с главни букви, печат и подпис

]]

Бележки

а) Настоящият сертификат е предназначен за кучета (Canis lupus familiaris), котки (Felis silvestris catus) и порове (Mustela putorius furo).

б) Настоящият сертификат е валиден за срок от 10 дни от датата на издаване от официалния ветеринарен лекар до датата на проверките на документите и проверките за идентичност на определения контролно-пропускателен граничен пункт за пътници (достъпен на интернет адрес http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

В случай на транспортиране по море посоченият 10-дневен срок се удължава с допълнителен период, съответстващ на пътуването по море.

За целите на извършване на последващо движение в други държави членки, настоящият сертификат е валиден общо четири месеца, считано от датата на проверките на документите и проверките за идентичност, или до датата на изтичане на срока на валидност на ваксинацията против бяс, или докато престанат да се прилагат условията по отношение на животните на възраст под 16 седмици, посочени в точка II.3, в зависимост от това коя дата е по-ранна. Моля, имайте предвид, че някои държави членки са заявили, че на тяхна територия не е разрешено движението на животни на възраст под 16 седмици, посочени в точка II.3. Повече информация може да намерите на: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Част I:

Поле I.5: Получател: посочете държавата членка по първо местоназначение.

Поле I.28: Система за идентификация: изберете едно от следните: транспондер или татуировка

Идентификационен номер: посочете буквено-цифрения код на транспондера или татуировката.

Дата на раждане/порода: както са посочени от собственика.

Image

Текст на изображението

ДЪРЖАВА

Движение с нетърговска цел на кучета, котки или порове към държава членка от територия или трета държава в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013

II. Здравна информация

II.a. Референтен номер на сертификата

II.б.

Част II:

(1) Да се остави според случая.

(2) Декларацията по точка II.1 се прилага към сертификата, следва образеца и е в съответствие с допълнителните изисквания, установени в част 3 от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013.

(3) Доказателствата, посочени в точка II.1 (напр. бордна карта, самолетен билет) и в точка II. 2 (напр. касова бележка за вход от мероприятието, доказателство за членство), се предават при поискване от компетентните органи, отговарящи за проверките, посочени в буква б) от бележките.

(4) Всяка реваксинация трябва да се счита за първоначална ваксинация, ако не е направена в периода на валидност на предходната ваксинация.

(5) Декларацията по точка II.3.2, приложена към сертификата, отговаря на изискванията за формата, оформлението и езика, установени в части 1 и 3 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013.

(6) Към сертификата се прилага заверено копие на данните за идентификацията и ваксинацията на съответните животни.

(7) Третата опция е възможна, при условие че собственикът или физическото лице по точка II.1 предостави декларация по искане на компетентните органи, отговарящи за проверките по буква б), че животните не са имали контакт с животни от видове, възприемчиви към болестта бяс, и са били вътре в транспортно средство или в границите на международно летище по време на транзитното преминаване през територия или трета държава, различна от изброените в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013. Посочената декларация отговаря на изискванията за формата, оформлението и езика, установени в части 2 и 3 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013.

(8) Тестът за титруване на антитела срещу бяс, посочен в точка II.3.1:

— трябва да се извърши върху проба, взета от упълномощен от компетентните органи ветеринарен лекар най-малко 30 дни след датата на ваксинацията и три месеца преди датата на вноса;

— трябва да покаже ниво на неутрализиращи антитела срещу вируса на бяс в серума по-високо или равно на 0,5 IU/ml;

— трябва да бъде извършен от лаборатория, одобрена в съответствие с член 3 от Решение 2000/258/ЕО на Съвета (списъкът на одобрените лаборатории е достъпен на интернет адрес: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

— не е необходимо да се прави отново на животно, което, след като е показало задоволителен резултат на теста, е било реваксинирано против бяс в срока на валидност на предходната ваксина.

Към сертификата се прилага заверено копие на официалния доклад от одобрената лаборатория за резултатите от теста за антитела срещу бяс по точка II.3.1.

(9) Като удостоверява този резултат, официалният ветеринарен лекар потвърждава, че е проверил, в рамките на възможностите си и ако е необходимо — чрез контакт с посочената в доклада лаборатория, автентичността на лабораторния доклад за резултатите от тестовете за титруване на антитела, посочени в точка II.3.1.

(10) Във връзка с бележка под линия 6 маркировката на засегнатите животни, на които е имплантиран транспондер или преди 3 юли 2011 г. е поставена ясно четлива татуировка, трябва да бъде проверена, преди да бъде попълнена каквато и да е информация в настоящия сертификат и трябва винаги да предшества всяка ваксинация, или когато е приложимо, тестовете, на които се подлагат животните.

Image Текст на изображението

Top