EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0445

Регламент (ЕС) 2016/445 на Европейската централна банка от 14 март 2016 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4)

OJ L 78, 24.3.2016, p. 60–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/445/oj

24.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 78/60


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/445 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 14 март 2016 година

относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграф 3, член 6 и член 9, параграфи 1 и 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (2), и по-специално член 89, параграф 3, член 178, параграф 1, член 282, параграф 6, член 327, параграф 2, член 380, член 395, параграф 1, член 400, параграф 2, член 415, параграф 3, член 420, параграф 2, член 467, параграф 3, член 468, параграф 3, член 471, параграф 1, член 473, параграф 1, член 478, параграф 3, член 479, параграфи 1 и 4, член 480, параграф 3, член 481, параграфи 1 и 5, както и член 486, параграф 6 и член 495, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията от 4 юни 2014 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, която се оповестява пред компетентните органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), и по-специално член 2 и приложение II от него,

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (4), и по-специално член 12, параграф 3, член 23, параграф 2 и член 24, параграфи 4 и 5 от него,

като взе предвид публичната консултация и анализа, проведени в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013,

като взе предвид предложението на Надзорния съвет, одобрено в съответствие с член 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013,

като има предвид, че:

(1)

На Европейската централна банка (ЕЦБ) е предоставено правомощието да приема регламенти в съответствие с член 132 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Освен това член 132 от Договора и член 34 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), като препраща към член 25.2 от Устава на ЕСЦБ, възлагат на ЕЦБ регулаторни правомощия, доколкото е необходимо за изпълнението на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.

(2)

Правото на Съюза предвижда право на избор и право на преценка по отношение на пруденциалните изисквания за кредитните институции, които компетентните органи могат да упражняват.

(3)

ЕЦБ е компетентният орган в участващите държави членки съгласно предвиденото в приложимото право на Съюза за целите на изпълнението на микропруденциалните си задачи в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ) съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 по отношение на кредитните институции, които са класифицирани като значими в съответствие с член 6, параграф 4 от същия Регламент и част IV и член 147, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (5). Поради това тя има всички правомощия и задължения, с които компетентните органи разполагат съгласно приложимото право на Съюза. По-специално ЕЦБ има правомощието да упражнява правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза.

(4)

ЕЦБ изпълнява надзорните си задачи в рамките на ЕНМ, което следва да гарантира, че политиката на Съюза, свързана с пруденциалния надзор над кредитните институции, се прилага по съгласуван и ефективен начин, че единният наръчник за финансовите услуги се прилага по един и същ начин за кредитните институции във всички съответни държави членки и че тези кредитни институции подлежат на надзор по най-високи стандарти. При изпълнението на надзорните си задачи ЕЦБ следва да отчита в пълна степен различията между кредитните институции, техните размери и бизнес модели, както и системните ползи от разнообразието в банковия сектор на Съюза.

(5)

С цел по време на преходния период да се осигури постепенното сближаване между равнището на собствен капитал и пруденциалните корекции, прилагани към определението за собствен капитал в рамките на Съюза и към определението за собствен капитал съгласно правото на Съюза, въвеждането на капиталовите изисквания следва да се извършва постепенно.

(6)

Последователното прилагане на пруденциалните изисквания за кредитните институции в държавите членки, които участват в ЕНМ, е специфична цел на Регламент (ЕС) № 1024/2013 и Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) и е възложено на ЕЦБ.

(7)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ прилага приложимото право на Съюза във всичките му аспекти, а в случаите, когато то се състои от директиви, и националното законодателство, в което са транспонирани тези директиви. В случаите, когато приложимото право на Съюза се състои от регламенти и когато понастоящем тези регламенти изрично предвиждат право на избор и право на преценка за държавите членки, ЕЦБ също следва да прилага националното законодателство, с което се упражняват правата на избор и преценка. Това национално законодателство не следва да засяга гладкото функциониране на ЕНМ, за което ЕЦБ отговаря.

(8)

Тези права на избор и преценка не включват правата, които са предоставени само на компетентните органи и които единствено ЕЦБ е компетентна да упражнява и следва да упражнява по целесъобразност.

(9)

При упражняването на правата на избор и преценка ЕЦБ в качеството си на компетентен орган следва да вземе предвид общите принципи на правото на Съюза, и по-специално принципите на равнопоставеност, пропорционалност и защита на правните очаквания на поднадзорните кредитни институции.

(10)

По отношение на правните очаквания на поднадзорните лица ЕЦБ отчита нуждата от преходни периоди, в случаите, когато упражняването на правата на избор и преценка от нейна страна значително се отклонява от подхода, възприет от националните компетентни органи преди влизането в сила на настоящия регламент. По-специално, когато ЕЦБ упражнява правата си на избор и преценка по отношение на преходните разпоредби на Регламент (ЕС) № 575/2013, в настоящия регламент следва да се определят подходящи преходни периоди.

(11)

Съгласно член 143, параграф 1, буква б) от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6) компетентните органи трябва да оповестяват начина, по който упражняват правата си на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се уреждат някои права на избор и преценка във връзка с пруденциалните изисквания за кредитните институции, които са предоставени на компетентните органи съгласно правото на Съюза и се упражняват от ЕЦБ. Той се прилага изключително по отношение на кредитните институции, класифицирани като значими в съответствие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и част IV и член 147, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, член 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, член 2 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) и член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.

ГЛАВА I

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Член 3

Член 89, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013: претегляне на риска и забрана на квалифицираните дялови участия извън финансовия сектор

Без да се засяга член 90 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и за изчисляването на капиталовите изисквания в съответствие с трета част от Регламент (ЕС) № 575/2013, кредитните институции прилагат рисково тегло от 1 250 % към по-голямата от следните стойности:

а)

размера на квалифицираните дялови участия в предприятията, посочени в член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, надхвърлящ 15 % от приемливия капитал на кредитната институция; и

б)

общия размер на квалифицираните дялови участия в предприятията, посочени в член 89, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, надхвърлящ 60 % от приемливия капитал на кредитната институция.

ГЛАВА II

КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 4

Член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013: неизпълнение на длъжник

Независимо от националния режим преди влизане в сила на настоящия регламент кредитните институции прилагат стандарта „просрочие от повече от 90 дни“ за класовете експозиции, посочени в член 178, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 5

Член 282, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013: хеджиращи съвкупности

За сделките, посочени в член 282, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, кредитните институции използват метода на пазарната оценка, предвиден в член 274 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 6

Член 327, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013: нетиране

1.   Кредитните институции могат да използват нетиране между конвертируем инструмент и съчетана позиция в базисния инструмент съгласно член 327, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, ако е изпълнено едно от следните условия:

а)

преди 4 ноември 2014 г. националният компетентен орган е възприел подход, при който се отчита вероятността конкретен конвертируем инструмент да бъде конвертиран; или

б)

преди 4 ноември 2014 г. националният компетентен орган е изисквал капиталово изискване за покриване на загуби в резултат от конвертирането.

2.   Посочените в параграф 1 подходи, възприети от националните компетентни органи, продължават да се използват до момента, в който ЕЦБ приеме собствен подход съгласно член 327, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 7

Член 380 от Регламент (ЕС) № 575/2013: освобождаване от третирането

В случай на пълен срив по смисъла на член 380 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който ЕЦБ потвърди чрез издаването на публично изявление, до момента, в който ЕЦБ издаде публично изявление, съгласно което описаното в него положение е нормализирано, се прилагат следните разпоредби:

а)

от кредитните институции не се изисква да прилагат капиталовите изисквания съгласно членове 378 и 379 от Регламент (ЕС) № 575/2013; и

б)

неизвършването на сетълмент по сделка от страна на контрагента не се счита за неизпълнение за целите на кредитния риск.

ГЛАВА III

ГОЛЕМИ ЕКСПОЗИЦИИ

Член 8

Член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013: максимални размери на големите експозиции

Независимо от националния режим преди влизане в сила на настоящия регламент максималната стойност на голяма експозиция по смисъла на член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 не може да бъде по-ниска от 150 милиона евро.

Член 9

Член 400, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013: изключения

1.   Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се освобождават от прилагането на член 395, параграф 1 от същия регламент за 80 % от номиналната стойност на обезпечените облигации, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.   Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 се освобождават от прилагането на член 395, параграф 1 от същия регламент за 80 % от стойността на експозицията, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

3.   Изброените в член 400, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 експозиции на кредитна институция към предприятията, посочени в същата разпоредба, се освобождават изцяло от прилагането на член 395, параграф 1 от същия регламент, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и допълнително уточнени в приложение I към настоящия регламент, и доколкото тези предприятия са обхванати от един и същ надзор на консолидирана основа в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013, Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) или подлежат на еквивалентни действащи стандарти в трета държава, както е уточнено допълнително в приложение I към настоящия регламент.

4.   Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се освобождават изцяло от прилагането на член 395, параграф 1 от същия регламент, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и уточнени допълнително в приложение II към настоящия регламент.

5.   Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, букви д—к от Регламент (ЕС) № 575/2013, се освобождават изцяло, a в случая на член 400, параграф 2, буква и) — до максималния разрешен размер, от прилагането на член 395, параграф 1 от същия регламент, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

6.   Кредитните институции оценяват дали са изпълнени условията, посочени в член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и в съответното приложение към настоящия регламент, което се прилага към съответната експозиция. ЕЦБ може по всяко време да провери тази оценка и да поиска от кредитните институции да представят за целта предвидената в съответното приложение документация.

7.   Настоящият член се прилага само ако съответната държава членка не е упражнила правото си на избор си съгласно член 493, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 да предостави изцяло или частично освобождаване за конкретната експозиция.

ГЛАВА IV

ЛИКВИДНОСТ

Член 10

Член 415, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013: задължение за отчитане

Без да се засягат другите изисквания за отчетност, в съответствие с член 415, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 кредитните институции отчитат на ЕЦБ необходимата съгласно националното право информация за целите на наблюдението на спазването на националните стандарти за ликвидност, ако тази информация вече не е предоставена на националните компетентни органи.

Член 11

Член 420, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 23, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61: изходящи ликвидни потоци

Когато оценяват изходящите ликвидни потоци в резултат от търговско финансиране, водещо до задбалансови позиции, посочени в член 420, параграф 2 и в приложение I от Регламент (ЕС) № 575/2013, и до момента, в който ЕЦБ определи конкретни проценти за изходящите потоци в съответствие с член 23, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, кредитните институции прилагат ставка в размер на 5 % за изходящите потоци, посочени в член 420, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 23, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61. Съответстващите изходящи потоци се отчитат в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (8).

Член 12

Член 12, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/61: активи от ниво 2Б

1.   Кредитните институции, които в съответствие с устава си не могат по причини, свързани с вероизповеданието, да притежават лихвоносни активи, могат да включат корпоративни дългови ценни книжа като активи от ниво 2Б в съответствие с всички условия, посочени в член 12, параграф 1, буква б), включително подточки ii) и iii) от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/61.

2.   За посочените в параграф 1 кредитни институции ЕЦБ може периодично да преразглежда изискването по същия параграф и да позволи освобождаване от член 12, параграф 1, буква б), подточки ii) и iii) от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/61, ако са изпълнени условията в член 12, параграф 3 от делегирания регламент.

Член 13

Член 24, параграфи 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/61: изходящи потоци от стабилни влогове на дребно

Кредитните институции умножават по 3 % сумата на стабилните влогове на дребно, които са обхванати от схема за гарантиране на депозитите съгласно член 24, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/61, при условие че Комисията е дала предварителното си одобрение в съответствие с член 24, параграф 5 от делегирания регламент, с което потвърждава, че всички условия в член 24, параграф 4 са изпълнени.

ГЛАВА V

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013

Член 14

Член 467, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013: нереализирани загуби, оценени по справедлива стойност

1.   За периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. кредитните институции включват в изчислението на базовия си собствен капитал от първи ред само приложимия процент от нереализираните загуби по смисъла на член 467, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, включително загубите от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“.

2.   За целите на параграф 1 приложимите проценти са:

а)

60 % за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.; и

б)

80 % за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.

3.   Настоящият член не засяга националното право, действащо преди влизането в сила на настоящия регламент, ако това право определя по-високи приложими проценти от посочените в параграф 2.

Член 15

Член 468, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013: нереализирани печалби, оценени по справедлива стойност

1.   За периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. кредитните институции изключват от изчислението на елементите на базовия си собствен капитал от първи ред приложимия процент от нереализираните печалби по смисъла на член 468, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, включително печалби от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“.

2.   За целите на параграф 1 приложимите проценти са:

а)

40 % за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.; и

б)

20 % за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.

3.   Настоящият член не засяга националното право, действащо преди влизането в сила на настоящия регламент, ако това право определя по-високи приложими проценти от посочените в параграф 2.

Член 16

Член 471, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013: освобождаване от изискванията за приспадане на капиталовите участия от елементите на базовия собствен капитал от първи ред в застрахователни дружества

1.   За периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г. на кредитните институции се разрешава да не приспадат капиталовите участия в застрахователни предприятия, презастрахователни предприятия и застрахователни холдинги от елементите на базовия собствен капитал от първи ред съгласно определения в националното право режим, ако са изпълнени условията, предвидени в член 471, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.   От 1 януари 2019 г. от кредитните институции се изисква да приспадат капиталовите участия в застрахователни предприятия, презастрахователни предприятия и застрахователни холдинги от елементите на базовия собствен капитал от първи ред.

3.   Настоящият член се прилага, без да се засягат решенията, взети от компетентния орган съгласно член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 17

Член 473, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013: внасяне на изменения`в международен счетоводен стандарт 19

1.   За периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г. кредитните институции могат да добавят към базовия си собствен капитал от първи ред сумата, посочена в член 473, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, умножена по приложимия коефициент, който е:

а)

0,6 за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.;

б)

0,4 за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.;

в)

0,2 за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г.

2.   Настоящият член не засяга предишните решения на националните компетентни органи или националното право, действащо преди влизането в сила на настоящия регламент, ако тези решения или това национално право не позволяват на институциите да добавят към базовия си собствен капитал от първи ред сумата, посочена в параграф 1.

Член 18

Член 478, параграф 3, букви а), в) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013: приложими проценти при приспадане на елементи от базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

1.   Приложимите проценти за целите на член 478, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 са:

а)

60 % за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.;

б)

80 % за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.;

в)

100 % от 1 януари 2018 г.

2.   Настоящият член не се прилага спрямо отсрочените данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба.

3.   Настоящият член не засяга националното право, действащо преди влизането в сила на настоящия регламент, ако това право определя по-високи проценти от посочените в параграф 1.

Член 19

Член 478, параграф 3, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 575/2013: приложими проценти при приспадането от базовия собствен капитал от първи ред на значителни инвестиции в предприятия от финансовия сектор и отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба

1.   Съгласно член 478, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 приложимите проценти за целите на член 469, параграф 1, букви а) и в) от същия регламент са:

а)

60 % за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.;

б)

80 % за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.;

в)

100 % от 1 януари 2018 г.

2.   Приложимите проценти за целите на член 478, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 са:

а)

60 % за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.;

б)

80 % за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.;

в)

100 % от 1 януари 2018 г.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, ако съгласно член 478, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 националното право предвижда 10-годишен период за постепенното им отпадане, процентите са:

а)

40 % за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.;

б)

60 % за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.;

в)

80 % за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г.;

г)

100 % от 1 януари 2019 г.

4.   Параграфи 2 и 3 не се прилагат за кредитните институции, по отношение на които към датата на влизане в сила на настоящия регламент се прилагат одобрени от Комисията планове за преструктуриране.

5.   Ако дадена кредитна институция, която попада в приложното поле на параграф 4, бъде придобита от друга кредитна институция или се слее с нея, докато планът за преструктуриране е в сила, без да са направени изменения в пруденциалния режим на отсрочените данъчни активи, изключението по параграф 4 се прилага към придобиващата кредитна институция, новата кредитна институция в резултат от сливането или кредитната институция, в която се влива първоначалната кредитна институция, в степента, в която то се е прилагало към придобиваната кредитна институция, кредитна институцията, която се е сляла, или кредитната институция, която се е вляла.

6.   ЕЦБ може да преразгледа прилагането на параграфи 4 и 5 през 2020 г. въз основа на наблюдението на положението в тези кредитни институции.

7.   В случай на непредвидено увеличение на въздействието на предвидените в параграфи 2 и 3 приспадания, което ЕЦБ прецени като съществено, на кредитните институции се разрешава да не прилагат параграф 2 или 3.

8.   Ако параграфи 2 и 3 не се прилагат, кредитните институции могат да прилагат националните законови разпоредби.

9.   Настоящият член не засяга националното право, действащо преди влизането в сила на настоящия регламент, ако това право определя по-високи проценти от посочените в параграфи 1, 2 и 3.

Член 20

Член 479, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013: признаване в консолидирания базов собствен капитал от първи ред на инструменти и елементи, които не се определят като малцинствено участие

1.   За периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. приложимият процент от елементите, посочени в член 479, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, които биха били определени като консолидирани резерви съгласно националните мерки за прилагане на член 65 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), се определят като консолидиран базов собствен капитал от първи ред в съответствие с определените по-долу проценти.

2.   За целите на параграф 1 приложимите проценти са:

а)

40 % за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.; и

б)

20 % за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.

3.   Настоящият член не засяга националното право, действащо преди влизането в сила на настоящия регламент, ако това право определя по-ниски проценти от посочените в параграф 2.

Член 21

Член 480, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013: признаване в консолидирания собствен капитал на малцинствени участия и на допустимия допълнителен капитал от първи ред и капитала от втори ред

1.   За периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. съгласно член 480, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, стойността на приложимия коефициент съгласно член 480, параграф 1 от същия регламент е:

а)

0,6 за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.; и

б)

0,8 за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.

2.   Настоящият член не засяга националното право, действащо преди влизането в сила на настоящия регламент, ако това право определя по-високи коефициенти от посочените в параграф 1.

Член 22

Член 481, параграфи 1 и 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013: допълнителни филтри и приспадания

1.   За периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. за целите на прилагането на филтри или приспадания, изискуеми съгласно националните мерки за транспониране и посочени в член 481, параграф 1 от Регламент(ЕС) № 575/2013, и ако са спазени условията в същия член, приложимите проценти са:

а)

40 % за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.; и

б)

20 % за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.

2.   За периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. кредитните институции прилагат предвидения в националното право режим към сумата, която остава, след като е приложен филтърът или приспадането съгласно параграф 1.

3.   Настоящият член не засяга националното право, действащо преди влизането в сила на настоящия регламент, ако това право определя по-строги изисквания от посочените в параграф 1.

Член 23

Член 486, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013: ограничения за признаване на унаследяване за елементите на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

1.   Приложимите проценти за целите на член 486 от Регламент (ЕС) № 575/2013 са:

а)

60 % за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.;

б)

50 % за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.;

в)

40 % за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г.;

г)

30 % за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.;

д)

20 % за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.;

е)

10 % за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

2.   Настоящият член не засяга националното право, действащо преди влизането в сила на настоящия регламент, ако това право определя по-ниски проценти от посочените в параграф 1.

Член 24

Член 495, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013: третиране на експозициите в капиталови инструменти съгласно вътрешнорейтинговия подход

В класовете експозиции в капиталови инструменти, спрямо които се прилага освобождаване от вътрешнорейтинговия подход съгласно член 495, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се включват, до 31 декември 2017 г., само класовете експозиции в капиталови инструменти, спрямо които на 31 декември 2013 г. вече се е прилагало освобождаване от третиране съгласно вътрешнорейтинговия подход в съответствие с член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1556 на Комисията (10).

Член 25

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на 1 октомври 2016 г.

2.   Член 4 се прилага от 31 декември 2016 г., а член 13 се прилага от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 14 март 2016 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 176, 27.6.2013 г, стр. 1.

(3)  ОВ L 185, 25.6.2014 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 11, 17.1.2015 г, стр. 1.

(5)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(6)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(7)  Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).

(9)  Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1).

(10)  Делегиран регламент (ЕС) № 2015/1556 на Комисията от 11 юни 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за преходното третиране на експозиции в капиталови инструменти съгласно вътрешнорейтинговия подход (ОВ L 244, 19.9.2015 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Условия за преценка на освобождаването от максималния размер на големите експозиции в съответствие с член 400, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 9, параграф 3 от настоящия регламент

1.

Настоящото приложение се прилага по отношение на освобождаванията от максималния размер на големите експозиции съгласно член 9, параграф 3 от настоящия регламент. За целите на член 9, параграф 3 третите държави, изброени в приложение I към Решение за изпълнение 2014/908/ЕС на Комисията (1), се считат за равностойни.

2.

Кредитните институции трябва да вземат предвид следните критерии, когато преценяват дали експозиция съгласно член 400, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 отговаря на условията за освобождаване от максималния размер на големите експозиции в съответствие с член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

а)

за целите на преценката относно това дали специфичното естество на експозицията, контрагентът или връзката между институцията и контрагента премахват или намаляват риска от експозицията съгласно предвиденото в член 400, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, кредитните институции трябва да вземат предвид дали:

i)

условията, предвидени в член 113, параграф 6, букви б), в) и д) от Регламент (ЕС) № 575/2013, са изпълнени, и по-специално дали контрагентът подлежи на същите процедури за оценка, измерване и контрол на риска като кредитната институция и дали информационните системи са интегрирани или поне напълно си съответстват. Освен това те трябва да вземат предвид дали са налице настоящи или очаквани съществени, практически или правни пречки, които биха възпрепятствали погасяването навреме от страна на контрагента на експозицията към кредитната институция извън случаите на възстановяване или преструктуриране, когато трябва да се прилагат ограниченията съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2),

ii)

предложените вътрешногрупови експозиции са обосновани от структурата на финансиране на групата,

iii)

процесът, съгласно който се взема решение за одобрение на експозиция към вътрешногрупов контрагент, и процесът за извършване на наблюдение и преглед, приложим към тези експозиции на индивидуално и консолидирано равнище, ако е приложимо, са сходни с процесите, прилагани спрямо кредитирането към трети лица,

iv)

процедурите за управление на риска, информационната система и вътрешното отчитане в кредитната институция ѝ дават възможност непрекъснато да проверява и осигурява съответствието на големите експозиции към група предприятия със стратегията ѝ за риск на равнището на правния субект и на консолидирано равнище, ако е приложимо;

б)

за целите на преценката относно това дали, съгласно член 400, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, по отношение на остатъчния риск от концентрация могат да се предприемат други мерки, които са също толкова ефективни като правилата, процесите и механизмите, предвидени в член 81 от Директива 2013/36/ЕС, кредитните институции трябва да вземат предвид дали:

i)

кредитната институция разполага със солидни процеси, процедури и механизми за контрол на индивидуално и консолидирано равнище, ако е приложимо, за да осигури, че прилагането на освобождаване няма да доведе до риск от концентрация, който е не е включен в стратегията ѝ за риск и противоречи на принципите за добро вътрешно управление на ликвидността в рамките на групата,

ii)

кредитната институция формално е разгледала риска от концентрация, който произлиза от вътрешногрупови експозиции, като част от рамката си за цялостна оценка на риска,

iii)

кредитната институция разполага с рамка за контрол на риска на равнището на правния субект и на консолидирано равнище, ако е приложимо, чрез която се наблюдават по адекватен начин предложените експозиции,

iv)

възникващият риск от концентрация е или ще бъде ясно установен в процеса за вътрешна оценка на капиталовата адекватност (ПВОКА) на кредитната институция и ще бъде активно управляван. Правилата, процесите и механизмите за управление на риска от концентрация ще бъдат оценени по време на процеса по надзорен преглед и оценка,

v)

налице са доказателства, че управлението на риска от концентрация е в съответствие с плана за възстановяване на групата.

3.

За целите на проверката за изпълнение на предвидените в параграфи 1 и 2 условия Европейската централна банка може да поиска от кредитните институции да представят следната документация:

а)

писмо, подписано от законния представител на кредитната институция с одобрението на ръководния орган, в което се посочва, че кредитната институция отговаря на всички условия за освобождаване, предвидени в член 400, параграф 2, буква в) и член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

правно становище, издадено или от външно независимо трето лице, или от вътрешния правен отдел и одобрено от ръководния орган, в което се доказва, че няма пречки, произтичащи от приложимите норми, включително данъчните, или от обвързващи споразумения, които биха възпрепятствали погасяването навреме от страна на контрагента на експозициите към кредитната институция;

в)

изявление, подписано от законния представител и одобрено от ръководния орган, в което се заявява, че:

i)

няма практически пречки, които биха възпрепятствали погасяването навреме от страна на контрагента на експозициите към кредитната институция,

ii)

вътрешногруповите експозиции са обосновани от структурата на финансиране на групата,

iii)

процесът, съгласно който се взема решение за одобрение на експозиция към вътрешногрупов контрагент, и приложимият към тези експозиции процес за извършване на наблюдение и преглед на равнището на правния субект и на консолидирано равнище, са сходни с процесите, прилагани спрямо кредитирането към трети лица,

iv)

рискът от концентрация, който произлиза от вътрешногрупови експозиции, е разгледан като част от рамката на кредитната институция за цялостна оценка на риска;

г)

документация, подписана от законния представител на кредитната институция и одобрена от ръководния ѝ орган, с която се удостоверява, че процедурите на кредитната институция за оценка, измерване и контрол на риска са същите като тези на контрагента и че процедурите за управление на риска, информационната система и вътрешното отчитане в кредитната институция дават възможност на ръководния ѝ орган непрекъснато да наблюдава равнището на голямата експозиция и съвместимостта ѝ със стратегията на кредитната институция за риска на равнището на правния субект и на консолидирано равнище, ако е приложимо, и с принципите за добро вътрешно управление на ликвидността в рамките на групата;

д)

документация, с която се доказва, че с ПВОКА ясно е установен рискът от концентрация, който произлиза от големите вътрешногрупови експозиции, и че този риск е активно управляван;

е)

документация, с която се доказва, че управлението на риска от концентрация е в съответствие с плана за възстановяване на групата.


(1)  Решение за изпълнение 2014/908/ЕС на Комисията от 12 декември 2014 г. относно равностойността на надзорните и регулаторните изисквания на някои трети държави и територии за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 155).

(2)  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Условия за преценка на освобождаването от максималния размер на големите експозиции в съответствие с член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 9, параграф 4 от настоящия регламент

1.

Кредитните институции трябва да вземат предвид следните критерии, когато преценяват дали експозиция съгласно член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 отговаря на условията за освобождаване от максималния размер на големите експозиции в съответствие с член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

а)

за целите на преценката относно това дали специфичното естество на експозицията, регионалният или централният орган или връзката между институцията и регионалния и централния орган премахват или намаляват риска от експозицията съгласно предвиденото в член 400, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, кредитните институции трябва да вземат предвид дали:

i)

са налице настоящи или очаквани съществени, практически или правни пречки, които биха възпрепятствали погасяването навреме от страна на контрагента на експозицията към кредитната институция извън случаите на възстановяване или преструктуриране, когато трябва да се прилагат ограниченията съгласно Директива 2014/59/ЕС,

ii)

предложените експозиции са в съответствие с обичайната търговска дейност на кредитната институция и с бизнес модела ѝ или са обосновани от структурата на финансиране на мрежата,

iii)

процесът, съгласно който се взема решение за одобрение на експозиция към централен орган на кредитната институция, и приложимият към тези експозиции процес за извършване на наблюдение и преглед на индивидуално и консолидирано равнище, ако е приложимо, са сходни с процесите, прилагани спрямо кредитирането към трети лица,

iv)

процедурите за управление на риска, информационната система и вътрешното отчитане в кредитната институция ѝ дават възможност непрекъснато да проверява и осигурява, че големите експозиции към регионалния или централния ѝ орган са съвместими със стратегията ѝ за риска;

б)

за целите на преценката относно това дали, съгласно член 400, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, по отношение на остатъчния риск от концентрация могат да се предприемат други мерки, които са също толкова ефективни като правилата, процесите и механизмите, предвидени в член 81 от Директива 2013/36/ЕС, кредитните институции трябва да вземат предвид дали:

i)

кредитната институция разполага със солидни процеси, процедури и механизми за контрол, за да осигури, че прилагането на освобождаване няма да доведе до риск от концентрация, който е не е включен в стратегията ѝ за риск,

ii)

кредитната институция формално е разгледала риска от концентрация, който произлиза от експозиции към регионалния или централния ѝ орган, като част от рамката си за цялостна оценка на риска,

iii)

кредитната институция разполага с рамка за контрол на риска, чрез която се наблюдават по адекватен начин предложените експозиции,

iv)

възникващият риск от концентрация е или ще бъде ясно установен в процеса за вътрешна оценка на капиталовата адекватност (ПВОКА) на кредитната институция и ще бъде активно управляван. Правилата, процесите и механизмите за управление на риска от концентрация ще бъдат оценени по време на процеса по надзорен преглед и оценка.

2.

Освен предвидените в параграф 1 условия кредитните институции трябва да вземат предвид за целите на преценката на това дали регионалният или централният орган, с който кредитната институция е свързана в мрежа, отговаря за паричните клирингови операции, предвидени в член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, дали вътрешните правила или устав на регионалния или централния орган изрично съдържат такива правомощия, включително, но не само, следните:

а)

пазарно финансиране за цялата мрежа;

б)

извършване на клиринг на ликвидност в рамките на мрежата в обхвата на член 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

предоставяне на ликвидност на свързани кредитни институции;

г)

изтегляне на излишната ликвидност на свързаните кредитни институции.

3.

За целите на проверката за изпълнение на предвидените в параграфи 1 и 2 условия Европейската централна банка може да поиска от кредитните институции да представят следната документация:

а)

писмо, подписано от законния представител на кредитната институция с одобрението на ръководния орган, в което се посочва, че кредитната институция отговаря на всички условия, предвидени в член 400, параграф 2, буква г и член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за да може да бъде предоставено освобождаване;

б)

правно становище, издадено или от външно независимо трето лице, или от вътрешния правен отдел и одобрено от ръководния орган, в което се доказва, че няма пречки, произтичащи от приложимите норми, включително данъчните, или от обвързващи споразумения, които биха възпрепятствали погасяването навреме от страна на регионалния или централния орган на експозициите към кредитната институция;

в)

изявление, подписано от законния представител и одобрено от ръководния орган, в което се заявява, че:

i)

няма практически пречки за погасяването навреме от страна на регионалния или централния орган на експозициите към кредитната институция,

ii)

експозициите на регионалния или централния орган са обосновани от структурата на финансиране на мрежата,

iii)

процесът, съгласно който се взема решение за одобрение на експозиция към регионален или централен орган, и приложимият към тези експозиции процес за извършване на наблюдение и преглед на равнището на правния субект и на консолидирано равнище, са сходни с процесите, прилагани спрямо кредитирането към трети лица,

iv)

рискът от концентрация, който произлиза от експозиции към регионален или централен орган, е разгледан като част от рамката на кредитната институция за цялостна оценка на риска;

г)

документация, подписана от законния представител на кредитната институция и одобрена от ръководния ѝ орган, с която се удостоверява, че процедурите на кредитната институция за оценка, измерване и контрол на риска са същите като тези на регионалния или централния орган и че процедурите за управление на риска, информационната система и вътрешното отчитане в кредитната институция дават възможност на ръководния ѝ орган непрекъснато да наблюдава равнището на голямата експозиция и съвместимостта ѝ със стратегията на кредитната институция за риска на равнището на правния субект и на консолидирано равнище, ако е приложимо, и с принципите за добро вътрешно управление на ликвидността в рамките на мрежата;

д)

документация, с която се доказва, че с ПВОКА ясно е установен рискът от концентрация, който произлиза от големите експозиции към регионален или централен орган, и че този риск е активно управляван;

е)

документация, с която се доказва, че управлението на риска от концентрация е в съответствие с плана за възстановяване на мрежата.


Top