EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0341

Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

C/2015/9248

OJ L 69, 15.3.2016, p. 1–313 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj

15.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/341 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2015 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1) (наричан по-долу за краткост „Кодексът“), и по-специално членове 6, 7, 131, 153, 156 и 279 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 290 от Договора Кодексът предоставя на Комисията правомощието да допълва някои несъществени елементи от Кодекса.

(2)

Кодексът насърчава използването на информационни и комуникационни технологии, както предвижда Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), като ги признава за ключов елемент за осигуряване на улеснения за търговията и същевременно на ефективност на митническия контрол. По-специално, в член 6, параграф 1 от Кодекса се предвижда всеки обмен на информация между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на такава информация да се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни. Като общо правило, информационно-комуникационните системи трябва да предлагат еднакви функционални възможности на икономическите оператори във всички държави членки.

(3)

Въз основа на съществуващия планов документ относно всички митнически проекти, свързани с информационните технологии и изготвени съгласно Решение № 70/2008/ЕО, в Решение за изпълнение 2014/255/ЕС на Комисията (3) („работната програма“) се съдържа списък на електронните системи, които трябва да се разработят от държавите членки и — според конкретния случай — в тясно сътрудничество между държавите членки и Комисията, с цел Кодексът да може да се прилага на практика.

(4)

Във връзка с това в член 278 от Кодекса се предвижда, че в случаите, когато електронните системи, необходими за прилагането на разпоредбите на Кодекса, все още не са в действие, най-късно до 31 декември 2020 г. като преходна мярка може да се използват средства за обмен и съхранение на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни.

(5)

По принцип, преходните мерки, които се съдържат в настоящия регламент, следва да се прилагат най-късно до 31 декември 2020 г., но предвид практически съображения и съображения, свързани с управлението на проекти по работната програма, когато датата на въвеждане на дадена електронна система се пада преди определената в Кодекса крайна дата за прилагане на преходните разпоредби, използването на предвидените в настоящия регламент съответни средства за обмен и съхранение на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни, следва — в интерес на защитата на правната сигурност на операторите — да се приемат като алтернатива на съответната електронна система (когато е въведена), след което използването им да се преустанови.

(6)

Като се има предвид отсъствието на електронните системи, необходими за обмен на информация между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, следва да се определят преходни мерки по отношение на формулярите на такива заявления и решения. Обработката на лични данни по силата на настоящия регламент следва да се извършва в пълно съответствие с действащите съюзни и национални разпоредби за защитата на личните данни.

(7)

Когато е необходимо преди приемането на решение във връзка с прилагането на митническото законодателство да се проведат консултации между митническите органи на повече от една държава членка, доколкото тези консултации засягат обмена и съхранението на данни чрез електронни средства, които все още не са въведени, следва да се определят преходни мерки, за да се осигури възможност тези консултации да продължат да се провеждат.

(8)

Като се има предвид, че подобрението на електронната система за обвързваща тарифна информация (ОТИ) все още предстои, с цел да се подпомогнат търговците при определянето на правилното тарифно класиране, средствата, които се използват понастоящем за заявления и решения ОТИ на хартиен носител и в електронен вид, следва да продължат да се използват до пълното подобрение на системата.

(9)

Тъй като подобрението на електронната система, необходима за прилагането на разпоредбите на Кодекса във връзка със заявлението за статус на одобрен икономически оператор (ОИО) и с разрешението, с което се предоставя такъв статус, все още предстои, средствата, които се използват понастоящем на хартиен носител и в електронен вид, следва да продължат да се използват до подобрението на системата.

(10)

Тъй като за периода до подобрението на националните системи във връзка с вноса е необходимо да се използва действащата понастоящем система за декларацията за данните, свързани с митническата стойност (DV1), в настоящия регламент следва да се определят преходни разпоредби относно съобщаването на някои елементи, отнасящи се до митническата стойност на стоките.

(11)

Член 147 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (4) се отнася до електронната система, създадена за обмен и съхранение на информация относно обезпеченията, които може да се използват в повече от една държава членка. При отсъствие на тази електронна система следва да се предвидят други средства за съхранение и обмен на такава информация.

(12)

Тъй като системата за контрол на вноса, която е необходима за прилагането на разпоредбите на Кодекса относно обобщената декларация за въвеждане, все още не е напълно подобрена, следва да продължат да се използват средствата, които се използват понастоящем за обмен и съхранение на информация и са различни от средствата за електронна обработка на данни, посочени в член 6, параграф 1 от Кодекса.

(13)

Аналогично, тъй като сегашната система за контрол на вноса е в състояние да приема обобщени декларации за въвеждане чрез подаването на само един набор от данни, действието на членовете, в които се урежда подаването на данни чрез повече от един набор от данни, следва да се преустанови временно до подобрението на системата за контрол на вноса и следва да се определят алтернативни изисквания.

(14)

С цел да се подпомогне и осигури изпълнението на митническите формалности във връзка с въвеждането на стоки, що се отнася до безопасността и сигурността на Съюза и на неговите граждани, и да се гарантира, че преди въвеждането на системите за уведомление за пристигане, уведомление за представяне и временно складиране митническият надзор започва в подходящ момент и се извършва надлежно, следва да се определят алтернативни средства за обмен и съхранение на информация, които да регламентират уведомлението за пристигане, уведомлението за пренасочване, уведомлението за представяне и временното складиране.

(15)

С цел да се осигури безпроблемното функциониране на операциите, свързани с поставянето на стоки под определен митнически режим, следва да се разреши — ако съществуващите национални системи във връзка с вноса не са подобрени — паралелно с тях да се използват митнически декларации на хартиен носител.

(16)

Като се има предвид, че новите набори от данни и формулярите, които се изискват съгласно Кодекса, както и съгласно разпоредбите, приети във връзка с тях въз основа на Кодекса, няма да са на разположение преди подобрението на националните системи във връзка с вноса, с цел да се гарантира правната сигурност за операторите, следва да се предостави възможност митническите декларации да се подават с различен набор от данни.

(17)

Когато се използват опростени декларации и до подобрението на автоматизираната система за износа и на националните системи във връзка с вноса, на операторите следва да се предоставят различни срокове за подаване на допълнителната декларация. Ето защо държавите членки следва да имат възможност да определят срокове, различни от предвидените в член 146 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (5).

(18)

Аналогично, през преходния период държавите членки следва да имат право да разрешат опростената митническа декларация да се подава под формата на търговски или административен документ.

(19)

В случаите, когато митническата декларация се подава преди представянето на стоките, а предвидените за тази цел електронни системи все още не са въведени или подобрени, следва да се разреши уведомлението за представяне на стоките да се подава до митническите органи чрез съществуващите национални системи или чрез други средства.

(20)

Задължението за подаване на митнически декларации чрез средствата за електронен обмен на информация, предвидени в член 6, параграф 1 от Кодекса, и изтичането на действащите понастоящем освобождавания от задължението за подаване на обобщени декларации за пощенски пратки представляват сериозно предизвикателство за пощенските оператори. Възможността за някои пощенски пратки да се използва декларация с намален набор от данни, налага да се направят изменения в потоците от данни и в поддържащата информационнотехнологична инфраструктура на пощенските оператори и на митническите органи на държавите членки. Поради това са необходими преходни мерки, които да дадат възможност за плавна адаптация към правилата, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

(21)

При отсъствието на системата „МКС: митнически решения“, през предходния период следва да продължи да се публикува цялата информация във връзка със заявления и разрешения за централизирано оформяне, за да може Комисията и държавите членки да имат достъп до нея за целите на мониторинга.

(22)

С цел да се създадат условия за безпроблемен и непрекъснат транзит на стоки, превозвани с железопътен транспорт, преди подобрението на новата компютризирана система за транзита, следва да се определят правила, чрез които за стоките, превозвани с железопътен транспорт, да продължи да се прилага режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител.

(23)

Следва да се определят правила, чрез които да продължат да се използват манифести на хартиен носител или в електронен вид, за да се осигури непрекъснатото и ефективно придвижване на стоки от въздушни превозвачи и корабоплавателни дружества до подобрението на съответните системи на икономическите оператори.

(24)

За да се гарантира ефективното изпълнение на горепосочените преходни мерки, следва да се изменят и някои разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

(25)

Никоя от разпоредбите на настоящия регламент не следва да налага на Комисията или на държавите членки изискване за подобрение или въвеждане на технически системи, различно от целевите дати, които са определени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС.

(26)

Разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат от 1 май 2016 г., за да се даде възможност за пълното прилагане на Кодекса,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се определят преходни мерки относно средствата за обмен и съхранение на данни съгласно посоченото в член 278 от Кодекса, за периода до влизането в действие на електронните системи, необходими за прилагането на разпоредбите на Кодекса.

2.   Изискванията за данните, както и форматите и кодовете, които трябва да се прилагат през преходните периоди, определени в настоящия регламент, в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, са посочени в приложенията към настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 1

Решения, свързани с прилагането на митническото законодателство

Член 2

Заявления и решения

До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат във връзка със заявления, решения и всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, което има отражение както в една, така и в няколко държави членки, да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

Член 3

Средства за обмен и съхранение на информация

1.   До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи осигуряват наличието на средства за обмен и съхранение на информация, така че да създадат условия за провеждане на консултациите, предвидени в член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

2.   Всеки митнически орган определя звена за контакт, които отговарят за обмена на информация между него и останалите митнически органи, както и между него и Комисията, и съобщава на Комисията данните за връзка със звената за контакт.

3.   Комисията публикува списъка на звената за контакт на своя уебсайт.

РАЗДЕЛ 2

Решения, отнасящи се до ОТИ

Член 4

Формуляр за заявления и решения ОТИ

1.   До датите на подобрение на системата за ОТИ, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за заявления и решения, отнасящи се до ОТИ, или за всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.   В случаите, посочени в параграф 1, се прилага следното:

а)

до датата на подобрение на първата фаза от електронната система:

i)

заявления за решение ОТИ се подават, като се използва формуляр в съответствие с образеца в приложение 2; и

ii)

решения ОТИ се издават, като се използва формуляр в съответствие с образеца в приложение 3;

б)

от датата на подобрение на първата фаза от електронната система до датата на подобрение на втората фаза от електронната система:

i)

заявления за решение ОТИ се подават, като се използва формуляр в съответствие с образеца в приложение 4; и

ii)

решения ОТИ се издават, като се използва формуляр в съответствие с образеца в приложение 5.

РАЗДЕЛ 3

Заявление за статус на ОИО

Член 5

Формуляр за заявления и разрешения

1.   До датата на подобрение на системата за ОИО, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за заявления и решения, отнасящи се до ОИО, или за всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.   В случаите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се прилага следното:

а)

заявления за статус на ОИО се подават, като се използва формуляр в съответствие с образеца в приложение 6; и

б)

разрешения за предоставяне на статус на ОИО се издават, като се използва формуляр в съответствие с образеца в приложение 7.

ГЛАВА 2

СТОЙНОСТ НА СТОКИТЕ ЗА МИТНИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Член 6

Декларация за данните, свързани с митническата стойност

1.   До датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническата декларация за допускане за свободно обращение трябва да включва данни, свързани с митническата стойност.

2.   Митническите органи имат право да разрешат за представяне на данните, посочени в параграф 1, да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

3.   Когато данните, посочени в параграф 1, се представят чрез средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, това се извършва чрез формуляра, поместен в приложение 8.

4.   Митническите органи имат право да отменят задължението за представяне на данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, когато митническата стойност на въпросните стоки не може да се определи съгласно разпоредбите на член 70 от Кодекса.

5.   С изключение на случаите, когато това е абсолютно необходимо за правилното определяне на митническата стойност, митническите органи отменят задължението за представяне на данните, посочени в параграф 1, в следните случаи:

а)

когато митническата стойност на внесените стоки в дадена пратка не надвишава 20 000 EUR, при условие че пратката не представлява част от разделени пратки или многократни пратки от един и същ изпращач до един и същ получател;

б)

когато сделката, на която се основава допускането на стоките за свободно обращение, е с нетърговски характер;

в)

когато подаването на въпросните данни не е необходимо за прилагането на Общата митническа тарифа;

г)

когато предвидените в Общата митническа тарифа мита не са дължими.

6.   При редовно доставяне на стоки от един и същ продавач за един и същ купувач при едни и същи търговски условия, митническите органи имат право да отменят действащото изискване за представяне на данните, посочени в параграф 1.

ГЛАВА 3

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗА ПОТЕНЦИАЛНО ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩО МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Член 7

Средства за обмен и съхранение на информация

1.   До датите на въвеждане на системата „МКС: управление на обезпечението“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за обмен и съхранение на информация относно обезпеченията да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.   В случая, посочен в параграф 1 от настоящия член, по отношение на обмена и съхранението на информация относно обезпечения, които може да се използват в повече от една държава членка, както е посочено в член 147 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, и които са подадени за цели, различни от транзит, се прилага следното:

а)

съхранението на информацията се извършва от митническите органи на всяка държава членка в съответствие със съществуващата национална система; и

б)

за обмен на информация между митническите органи се използва електронна поща.

3.   Звеното за контакт, определено в съответствие с член 3, параграф 2, отговаря за обмена, посочен в параграф 2, буква б).

Член 8

Мониторинг на референтния размер от страна на митническите органи

1.   До датата на въвеждане на системата „МКС: управление на обезпечението“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, лицето, посочено в член 155, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, указва в заявлението за предоставяне на общо обезпечение разпределението на референтния размер по държавите членки, в които извършва дейности, с изключение на стоките, поставени под режим съюзен транзит, които трябва да бъдат обхванати от обезпечението.

2.   В съответствие с член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 митническото учреждение по обезпечението, което получава заявлението, се консултира с останалите държави членки, посочени в заявлението, относно разпределението на референтния размер, заявено от лицето, от което се изисква да предостави обезпечението.

3.   В съответствие с член 157 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 всяка държава членка отговаря за мониторинга на своята част от референтния размер.

ГЛАВА 4

ПРИСТИГАНЕ НА СТОКИТЕ И ВРЕМЕННО СКЛАДИРАНЕ

Член 9

Уведомление за пристигане на морски плавателен съд или на въздухоплавателно средство

До датите на въвеждане на системата „МКС: уведомление за пристигане, уведомление за представяне и временно складиране“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за подаване на предвиденото в член 133 от Кодекса уведомление за пристигане на морски плавателен съд или на въздухоплавателно средство да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

Член 10

Представяне на стоките пред митницата

До датите на въвеждане на системата „МКС: уведомление за пристигане, уведомление за представяне и временно складиране“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за предвиденото в член 139 от Кодекса представяне на стоките пред митницата да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

Член 11

Декларация за временно складиране

До датите на въвеждане на системата „МКС: уведомление за пристигане, уведомление за представяне и временно складиране“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за подаване на предвидената в член 145 от Кодекса декларация за временно складиране да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

ГЛАВА 5

МИТНИЧЕСКИ СТАТУС И ПОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ ПОД МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

РАЗДЕЛ 1

Митнически статус на стоките

Член 12

Доказателство за митническия статус на съюзни стоки за стоки, обхванати от опростен режим съюзен транзит

До датите на подобрение на новата компютризирана система за транзита, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, в случаите когато за стоки, превозвани с въздушен или морски транспорт, в съответствие с член 24, параграф 1 от настоящия регламент се използва режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител, доказателството за митническия статус на съюзни стоки се представя, като в манифеста до съответните позиции се вписва буквата „С“ (еквивалент на „T2L“).

Член 13

Формуляри за доказателство за митническия статус на съюзни стоки

1.   До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за обмен и съхранение на информация относно доказателството за митническия статус на съюзни стоки да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.   Когато за доказване на митническия статус на съюзни стоки се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, се представя документ T2L или T2LF, като се използва формуляр, съответстващ на екземпляр 4 или екземпляр 4/5, поместен в дял III от приложение Б-01 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

3.   При необходимост към този формуляр се добавят един или повече допълнителни формуляра, съответстващи на екземпляр 4 или екземпляр 4/5, поместен в дял IV от приложение Б-01 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

4.   До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи разрешават като описателна част на документ T2L или T2LF вместо допълнителни формуляри да се използват товарни списъци, изготвени посредством формуляра, който е поместен в част II, глава III от приложение 72-04 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

5.   Когато митническите органи използват за подаване на документ T2L или T2LF средства за електронна обработка на данни и тези средства не дават възможност да се използват допълнителни формуляри, към формуляра, посочен в параграф 2 от настоящия член, се добавят един или повече формуляра, съответстващи на екземпляр 4 или екземпляр 4/5, поместен в дял III от приложение Б-01 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

6.   Когато одобрен издател използва специалния печат, посочен в член 129а, параграф 2, буква д), подточка ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, този печат трябва да е одобрен от митническите органи и да съответства на образеца, поместен в част II, глава II от приложение 72-04 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Прилагат се раздели 23 и 23.1 от приложение 72-04 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

РАЗДЕЛ 2

Поставяне на стоките под митнически режим

Член 14

Средства за обмен на данни

До датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, да се използват за подаване на митнически декларации за поставяне на стоки под следните митнически режими:

а)

допускане за свободно обращение;

б)

митническо складиране;

в)

временен внос;

г)

специфична употреба;

д)

активно усъвършенстване.

Член 15

Формуляри за митнически декларации

До датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, когато за митническите режими, посочени в член 14, се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, митническите декларации се подават чрез формулярите, поместени в приложение 9, допълнения Б1—Г1, според конкретния случай.

Член 16

Формуляри за опростени митнически декларации

1.   До датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, когато предвидената в член 166 от Кодекса опростена митническа декларация се подава за режим по член 14 от настоящия регламент чрез средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, това се извършва чрез съответните формуляри, поместени в приложение 9, допълнения Б1—Б5.

2.   До датите на подобрение на системите, посочени в параграф 1, когато на дадено лице е издадено разрешение за редовно използване на опростена декларация, както е посочено в член 166, параграф 2 от Кодекса, за режим по член 14 от настоящия регламент, митническите органи имат право да приемат като опростена декларация търговски или административен документ, ако този документ съдържа минимум данните, необходими за идентификация на стоките, и се придружава от заявление за поставяне на стоките под съответния митнически режим.

Член 17

Подаване на митническа декларация преди представянето на стоките

До съответните дати на въвеждане на системата „МКС: автоматизирана система за износа“ и на подобрение на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, когато съгласно член 171 от Кодекса митническа декларация се подава преди представянето на стоките пред митницата, митническите органи имат право да разрешат за подаване на уведомлението за представяне да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

Член 18

Средства за обмен на информация за централизирано оформяне

1.   До съответните дати на въвеждане на системите „МКС: централизирано оформяне на вноса“ и „МКС: автоматизирана система за износа“, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи, които участват в издаването на разрешение за централизирано оформяне, си сътрудничат, за да създадат условия, осигуряващи спазването на член 179, параграфи 4 и 5 от Кодекса.

2.   Митническите органи имат право да разрешат за обмен на информация между митническите органи и между митническите органи и титулярите на разрешения за централизирано оформяне да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

Член 19

Съхранение на информация

1.   Държавите членки предават на Комисията списък на заявленията и разрешенията за централизирано оформяне, който тя съхранява в съответната група в Комуникационния и информационен ресурсен център за администрации, предприятия и граждани (CIRCABC).

2.   Държавите членки следят списъкът, посочен в параграф 1, да е винаги актуализиран.

Член 20

Отхвърляне на заявление за централизирано оформяне

До съответните дати на въвеждане на системите „МКС: централизирано оформяне на вноса“ и „МКС: автоматизирана система за износа“, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническият орган, компетентен за вземане на решение, има право да отхвърли заявления за централизирано оформяне, ако разрешението би довело до несъразмерно голяма административна тежест.

Член 21

Вписване в отчетността на декларатора

1.   До съответните дати на подобрение на националните системи във връзка с вноса и на въвеждане на „МКС: автоматизирана система за износа“, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за подаване на уведомлението за представяне (с изключение на случаите на освобождаване от задължението за представяне на стоките пред митницата съгласно член 182, параграф 3 от Кодекса) да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.   До датата на въвеждане на „МКС: автоматизирана система за износа“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, за поставяне на стоките под режим износ или реекспорт митническите органи имат право да разрешат уведомлението за представяне да се замени с декларация, включително опростена декларация.

ГЛАВА 6

СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби за специалните режими, различни от режим транзит

Член 22

Формуляр за заявления и разрешения относно специални режими

1.   До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, когато заявление за разрешение, предвидено в член 211, параграф 1 от Кодекса, не се основава върху митническа декларация и когато се подава чрез средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, заявлението се изготвя, като се използва формулярът, поместен в приложение 12 към настоящия регламент.

2.   Когато митническите органи, компетентни за вземане на решение по заявлението, посочено в параграф 1, решат да издадат разрешение, те използват за тази цел формуляра, поместен в приложение 12.

Член 23

Средства, които да се използват за стандартизирания обмен на информация

1.   До датата на въвеждане на системата „МКС: информационни листове за специални режими“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за стандартизиран обмен на информация да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.   Когато стандартизираният обмен на информация, предвиден в член 181 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, се извършва чрез средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, се използват информационните листове, поместени в приложение 13 към настоящия регламент.

3.   За целите на параграф 1 информационните листове, поместени в приложение 13, се четат съгласно поместената в същото приложение таблица на съответствието.

4.   Когато стандартизираният обмен на информация, предвиден в член 181 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, се изисква за случая, посочен в член 1, точка 27 от посочения регламент, може да се използва какъвто и да било метод за стандартизиран обмен на информация.

РАЗДЕЛ 2

Транзит

Член 24

Общи разпоредби

1.   До датите на подобрение на новата централизирана система за транзита, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, за стоките, превозвани с железопътен, въздушен или морски транспорт, се прилага режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител, както е посочено в членове 25, 26 и 29—51 от настоящия регламент.

2.   До 1 май 2018 г. режимите съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоките, превозвани с въздушен или морски транспорт, както е посочено в членове 27, 28, 29, 52 и 53 от настоящия регламент, се прилагат за икономическите оператори, които все още не са подобрили системите, необходими за прилагането на член 233, параграф 4, буква д) от Кодекса.

До тази дата режимите, посочени в членове 27, 28, 29, 52 и 53, се считат за еквивалентни на режима, посочен в член 233, параграф 4, буква д) от Кодекса, и в съответствие с член 89, параграф 8, буква г) от Кодекса не се изисква обезпечение.

Член 25

Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт

1.   Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, се издава на заявители, които изпълняват следните условия:

а)

заявителят е железопътно предприятие;

б)

заявителят е установен на митническата територия на Съюза;

в)

заявителят използва редовно режим съюзен транзит или компетентният митнически орган знае, че той е в състояние да изпълни задълженията, произтичащи от режима; и

г)

заявителят не е извършвал сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство.

2.   Разрешението за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, се прилага във всички държави членки.

Член 26

Разрешения за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с въздушен или морски транспорт

1.   Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с въздушен или морски транспорт, се издава на заявители, които изпълняват следните условия:

а)

при режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с въздушен транспорт — заявителят е въздушен превозвач;

б)

при режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с морски транспорт — заявителят е корабоплавателно дружество;

в)

заявителят е установен на митническата територия на Съюза;

г)

заявителят използва редовно режим съюзен транзит или компетентният митнически орган знае, че той е в състояние да изпълни задълженията, произтичащи от режима; и

д)

заявителят не е извършвал сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство.

2.   Разрешението за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с въздушен или морски транспорт, се прилага в държавите членки, посочени в разрешението.

Член 27

Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с въздушен транспорт

1.   Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с въздушен транспорт, се издава на заявители, които изпълняват следните условия:

а)

заявителят е въздушен превозвач и извършва значителен брой полети между съюзни летища;

б)

заявителят е установен на митническата територия на Съюза или има седалище, централно управление или постоянно установена стопанска дейност в Съюза;

в)

заявителят използва редовно режим съюзен транзит или компетентният митнически орган знае, че той е в състояние да изпълни задълженията, произтичащи от режима; и

г)

заявителят не е извършвал сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство.

2.   При получаване на заявление за такова разрешение компетентните митнически органи уведомяват останалите държави членки, на чиито територии се намират отправните и получаващите летища, свързани с електронни системи, които дават възможност за обмен на информация.

Ако в срок от 60 дни от датата на уведомлението не се получат възражения, компетентните митнически органи издават разрешението.

3.   Разрешението за използване на режим съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с въздушен транспорт, се прилага за операции по съюзен транзит между летищата, посочени в разрешението.

Член 28

Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с морски транспорт

1.   Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с морски транспорт, се издава на заявители, които изпълняват следните условия:

а)

заявителят е корабоплавателно дружество и извършва значителен брой плавания между съюзни пристанища;

б)

заявителят е установен на митническата територия на Съюза или има седалище, централно управление или постоянно установена стопанска дейност в Съюза;

в)

заявителят използва редовно режим съюзен транзит или компетентният митнически орган знае, че той е в състояние да изпълни задълженията, произтичащи от режима; и

г)

заявителят не е извършвал сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство.

2.   При получаване на заявление за такова разрешение компетентните митнически органи уведомяват останалите държави членки, на чиито територии се намират отправните и получаващите пристанища, свързани с електронни системи, които дават възможност за обмен на информация.

Ако в срок от 60 дни от датата на уведомлението не се получат възражения, компетентните митнически органи издават разрешението.

3.   Разрешението за използване на режим съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с морски транспорт, се прилага само за операции по съюзен транзит между пристанищата, посочени в разрешението.

Член 29

Разпоредби относно разрешенията за използване на режими съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен, въздушен или морски транспорт, и за използване на режими съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с въздушен или морски транспорт

1.   Разрешението, посочено в членове 25, 26, 27 и 28, се издава само ако:

а)

компетентният митнически орган смята, че ще може да упражнява надзор върху използването на режим съюзен транзит и да осъществява контрол, без да са необходими усилия на администрацията му, които са несъразмерно големи спрямо изискванията за съответното лице;

б)

заявителят води отчетност, позволяваща на компетентните митнически органи да упражняват ефективен контрол.

2.   Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, посочено в член 38, параграф 2, буква а) от Кодекса, се счита, че изискванията по член 25, параграф 1, буква г), член 26, параграф 1, буква д), член 27, параграф 1, буква г), член 28, параграф 1, буква г) и по параграф 1 от настоящия член са изпълнени.

Член 30

Товарителница CIM като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт

Ако се използва за транспортни операции, които одобрени железопътни предприятия извършват в сътрудничество помежду си, товарителницата CIM се счита за декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт.

Член 31

Титуляр на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, и задължения на титуляря

1.   Титулярят на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, трябва да е:

а)

одобрено железопътно предприятие, което е установено в държава членка, приема стоки за превоз под покритието на товарителница CIM като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, и попълва клетка 58b от товарителницата CIM, като поставя отметка „да“ и въвежда своя код по UIC; или

б)

когато транспортната операция започва извън митническата територия на Съюза и стоките се въвеждат на тази митническа територия — друго одобрено железопътно предприятие, което е установено в държава членка и от чието име клетка 58b се попълва от железопътно предприятие от трета държава.

2.   Титулярят на този режим поема отговорността да декларира безусловно, че следващите или заместващите железопътни предприятия, които участват в операцията по режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител, също отговарят на изискванията за режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт.

Член 32

Задължения на одобреното железопътно предприятие

1.   Стоките се поемат и превозват последователно от различни одобрени железопътни предприятия на национално равнище и участващите одобрени железопътни предприятия декларират, че са солидарно отговорни пред митническия орган за всяко потенциално митническо задължение.

2.   Без да се засягат задълженията на титуляря на режима, посочени в член 233, параграфи 1 и 2 от Кодекса, другите одобрени железопътни предприятия, които поемат стоките по време на транспортната операция и са посочени в клетка 57 от товарителницата CIM, също отговарят за правилното прилагане на режима съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт.

3.   В сътрудничество помежду си железопътните предприятия използват взаимно договорена система за проверка и разследване на нередности, свързани с придвижваните от тях стоки, и отговарят за:

а)

разделното уреждане на транспортните разходи въз основа на информацията, която трябва да е налице за всяка операция по съюзен транзит за стоки, превозвани с железопътен транспорт, и за всеки месец за съответните независими одобрени железопътни предприятия във всяка държава членка;

б)

разпределението на транспортните разходи за всяка държава членка, на чиято територия се въвеждат стоките при операцията по съюзен транзит за стоки, превозвани с железопътен транспорт; и

в)

плащането на съответния дял от разходите, направени от всяко от сътрудничещите си одобрени железопътни предприятия.

Член 33

Формалности в отправното митническо учреждение

1.   Когато стоките се поставят под режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, и операцията по съюзен транзит започва и трябва да завърши на митническата територия на Съюза, стоките и товарителницата CIM се представят пред отправното митническо учреждение.

2.   Отправното митническо учреждение вписва отчетливо в клетката, запазена за митниците на листове 1, 2 и 3 от товарителницата CIM:

а)

код Т1, когато стоките се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226, параграфи 1 и 2 от Кодекса;

б)

код Т2, когато стоките се придвижват под режим вътрешен съюзен транзит съгласно член 227, параграф 1 от Кодекса; или

в)

код T2F в случаите по член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

Истинността на кодовете T2 и T2F се удостоверява с печата на отправното митническо учреждение.

3.   Всички екземпляри на товарителницата CIM се връщат на съответното лице.

4.   Одобреното железопътно предприятие осигурява идентифицирането на стоките, превозвани под режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, чрез етикети с пиктограма, чийто образец е поместен в приложение 10. При пълен товар етикетите се поставят или директно се отпечатват върху товарителницата CIM и съответния железопътен вагон, а в останалите случаи — върху отделните опаковки. Етикетите може да се заменят с печат, възпроизвеждащ поместената в приложение 10 пиктограма.

5.   Когато транспортната операция започва извън митническата територия на Съюза и трябва да завърши на тази територия, митническото учреждение, компетентно за граничната гара, през която стоките се въвеждат на митническата територия на Съюза, служи като отправно митническо учреждение.

В отправното митническо учреждение не е необходимо да се извършват никакви формалности.

Член 34

Товарни списъци

1.   При товарителница CIM, която обхваща повече от един вагон или контейнер, може да се използват товарни списъци, изготвени на формуляр в съответствие с образеца в приложение 11.

2.   Товарните списъци трябва да съдържат номера на вагона, за който се отнася товарителницата CIM, или, по целесъобразност — номера на контейнера, в който се превозват стоките.

3.   При транспортни операции, които започват на митническата територия на Съюза и обхващат както стоки, които се придвижват под режим външен съюзен транзит, така и стоки, които се придвижват под режим вътрешен съюзен транзит, се изготвят отделни товарни списъци.

Серийните номера на товарните списъци за всяка от тези две категории стоки се вписват в товарителницата CIM в клетката, запазена за описание на стоките.

4.   Товарните списъци, придружаващи товарителницата CIM, представляват неразделна част от нея и имат същите правни последици.

5.   Истинността на оригинала на товарните списъци се удостоверява с печата на гарата на изпращане.

Член 35

Формалности в митническото учреждение на транзит

Когато се прилага режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, в митническото учреждение на транзит не е необходимо да се извършват никакви формалности.

Член 36

Формалности в получаващото митническо учреждение

1.   Когато стоките, поставени под режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, пристигнат в получаващото митническо учреждение, одобреното железопътно предприятие представя пред това митническо учреждение:

а)

стоките;

б)

листове 2 и 3 от товарителницата CIM.

Получаващото митническо учреждение подпечатва лист 2 от товарителницата CIM и го връща на одобреното железопътно учреждение, като запазва лист 3.

2.   Митническото учреждение, компетентно за получаващата гара, служи като получаващо митническо учреждение.

Ако обаче стоките се допускат за свободно обращение или се поставят под друг митнически режим на междинна гара, като получаващо митническо учреждение служи митническото учреждение, компетентно за тази гара. Това митническо учреждение подпечатва листове 2 и 3, както и допълнителния екземпляр на лист 3 от товарителницата CIM, представени от одобреното железопътно предприятие, и ги заверява с едно от следните обозначения:

Cleared,

Dédouané,

Verzollt,

Sdoganato,

Vrijgemaakt,

Toldbehandlet,

Εκτελωνισμένο,

Despachado de aduana,

Desalfandegado,

Tulliselvitetty,

Tullklarerat,

Propuštěno,

Lõpetatud,

Nomuitots,

Išleista,

Vámkezelve,

Mgħoddija,

Odprawiony,

Ocarinjeno,

Prepustené,

Оформено, или

Vămuit

Ocarinjeno.

Това митническо учреждение подпечатва листове 2 и 3 от товарителницата CIM и ги връща без забавяне на одобреното железопътно учреждение, като запазва допълнителния екземпляр на лист 3.

3.   Процедурата, посочена в параграф 2 от настоящия член, не се прилага за продукти, подлежащи на облагане с акциз съгласно определеното в член 1, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета (6).

4.   В случая по параграф 2 от настоящия член компетентният митнически орган на държавата членка на получаване има право да изиска последваща проверка на заверките на листове 2 и 3 от товарителницата CIM, направени от митническия орган, компетентен за междинната гара.

5.   Член 33, параграфи 1, 2 и 3 се прилагат към използването на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, когато транспортната операция започва на митническата територия на Съюза и трябва да завърши извън тази територия.

Митническото учреждение, компетентно за граничната гара, през която стоките под режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, напускат митническата територия на Съюза, служи като получаващо митническо учреждение. В получаващото митническо учреждение не е необходимо да се извършват никакви формалности.

Член 37

Изменение на договора за превоз

Когато договорът за превоз е изменен, така че:

а)

транспортна операция, която е трябвало да завърши извън митническата територия на Съюза, завършва на нея; или

б)

транспортна операция, която е трябвало да завърши на митническата територия на Съюза, завършва извън нея,

одобреното железопътно предприятие няма право да изпълнява изменения договор без предварителното съгласие на отправното митническо учреждение.

Във всички останали случаи одобреното железопътно предприятие има право да изпълнява изменения договор; то е длъжно незабавно да уведоми отправното митническо учреждение за изменението.

Член 38

Режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, когато превозът започва и завършва извън митническата територия на Съюза

Когато се прилага режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, и превозът започва и трябва да завърши извън митническата територия на Съюза, митническите учреждения, които служат съответно като отправно и като получаващо митническо учреждение, са митническите учреждения, посочени съответно в член 33, параграф 5 и член 36, параграф 5.

В отправното и в получаващото митническо учреждение не е необходимо да се извършват никакви формалности.

Член 39

Режим вътрешен транзит

1.   Когато се прилагат разпоредбите на Конвенцията за общ транзитен режим и съюзни стоки се превозват през една или повече държави с общ транзитен режим, стоките се поставят под режим вътрешен съюзен транзит за целия маршрут от отправната гара на митническата територия на Съюза до получаващата гара на митническата територия на Съюза, в съответствие с процедурата, определена от всяка държава членка, без товарителницата CIM и стоките да се представят пред отправното митническо учреждение и без да се поставят или да се отпечатват етикетите, посочени в член 33, параграф 4.

В получаващото митническо учреждение не е необходимо да се извършват никакви формалности.

2.   Когато съюзни стоки се превозват с железопътен транспорт от точка в една държава членка до точка в друга държава членка през една или повече територии на трета държава, различна от държава с общ транзитен режим, се прилага режим вътрешен съюзен транзит. В този случай разпоредбите на параграф 1 се прилагат mutatis mutandis.

3.   В случая по параграф 2 от настоящия член режимът съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, се преустановява на територията на третата държава.

Член 40

Режим външен транзит

В случаите, посочени в член 33, параграф 5 и в член 38, стоките се поставят под режим външен съюзен транзит, освен ако митническият статус на съюзни стоки е установен в съответствие с членове 153, 154 и 155 от Кодекса.

Член 41

Счетоводни служби на одобрените железопътни предприятия и митнически контрол

1.   Одобрените железопътни предприятия са длъжни да водят отчетност в счетоводните си служби и да използват в тях съвместно договорена система с цел разследване на нередности.

2.   Митническият орган на държавата членка, в която е установено одобреното железопътно предприятие, трябва да има достъп до данните в счетоводната служба на това предприятие.

3.   За целите на митническия контрол одобреното железопътно предприятие е длъжно в държавата на получаване да предоставя всички товарителници CIM, използвани като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, на митническия орган на държавата членка на получаване в съответствие с разпоредбите, определени по взаимно съгласие с този орган.

Член 42

Използване на режим съюзен транзит

1.   Когато се прилага режим съюзен транзит, разпоредбите на член 25 и членове 29—45 не изключват използването на процедурата, определена в членове 188, 189 и 190 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, в членове 291—312 и в точка 19 от приложение 72-04 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, като при все това се прилагат член 33, параграф 4 и член 41 от настоящия регламент.

2.   В случаите, посочени в параграф 1, когато се изготвя товарителницата CIM, в клетката, запазена за данни за придружаващите документи, отчетливо се вписва MRN на декларацията за транзит.

3.   Освен това истинността на лист 2 от товарителницата CIM се удостоверява от железопътното предприятие, компетентно за последната гара, за която се отнася операцията по съюзен транзит. Това предприятие удостоверява истинността на документа, след като се увери, че превозът на стоките се извършва под покритието на декларация за съюзен транзит.

Член 43

Одобрен изпращач

Ако за стоки, които одобрен изпращач трябва да постави под режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, не се изисква товарителницата CIM като декларация за транзит и стоките да се представят пред отправното митническо учреждение, отправното митническо учреждение взема необходимите мерки, за да осигури листове 1, 2 и 3 от товарителницата CIM да са обозначени съответно с кодове T1, T2 или T2F.

Член 44

Одобрен получател

Когато стоките пристигнат на мястото на одобрен получател по член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса, митническите органи имат право да постановят, че чрез дерогация от член 315 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 листове 2 и 3 от товарителницата CIM се доставят на получаващото митническо учреждение пряко от одобреното железопътно предприятие или от транспортното предприятие.

Член 45

Използване на друг режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт

Ако прилагането на съюзните мерки за стоки, поставени под режим съюзен транзит, е гарантирано:

а)

държавите членки имат право да продължат да прилагат други режими съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, които режими вече са установени в рамките на двустранни или многостранни договорености помежду им; и

б)

всяка държава членка има право да продължи да прилага други режими съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, за стоките, за които не се изисква да се придвижват към територията на друга държава членка.

Член 46

Манифест като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с въздушен транспорт

1.   На въздушен превозвач може да бъде разрешено да използва като декларация за транзит манифест за стоките, когато той съответства по същество на формуляра, поместен в допълнение 3 към приложение 9 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, съставена в Чикаго на 7 декември 1944 г.

2.   В разрешението, посочено в член 26, се указват формулярът на манифеста и отправните и получаващите летища за операции по съюзен транзит. Въздушният превозвач, получил разрешение съгласно член 26, изпраща заверено копие на това разрешение на компетентните митнически органи на всяко съответно летище.

3.   Когато транспортната операция обхваща стоки, които се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226 от Кодекса, или стоки, които се придвижват съгласно член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, тези стоки се изброяват в отделни манифести.

Член 47

Формалности, които трябва да се извършат от въздушния превозвач

1.   Въздушният превозвач вписва в манифеста следната информация:

а)

код Т1, когато стоките се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226 от Кодекса;

б)

код T2F в случаите по член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

в)

наименованието на въздушния превозвач, който превозва стоките;

г)

номера на полета;

д)

датата на полета;

е)

отправното летище и получаващото летище.

2.   Освен информацията, които се изисква по параграф 1, за всяка пратка въздушният превозвач вписва в този манифест следната информация:

а)

номера на въздушната товарителница;

б)

броя опаковки;

в)

търговското описание на стоките, включително всички подробности, необходими за тяхната идентификация;

г)

брутната маса.

3.   Когато стоките са групирани, описанието им в манифеста при необходимост се заменя с вписване „Consolidation“, което може да е съкратено. В такъв случай въздушните товарителници за пратките, описани в манифеста, трябва да съдържат търговското описание на стоките, включително всички подробности, необходими за тяхната идентификация. Тези въздушни товарителници се прилагат към манифеста.

4.   Въздушният превозвач поставя дата на манифеста и го подписва.

5.   Минимум два екземпляра от манифеста се представят на компетентните митнически органи на отправното летище, които запазват един екземпляр.

6.   Един екземпляр от манифеста се представя на митническите органи на получаващото летище.

Член 48

Проверка на списък от манифести, използвани като декларация за транзит на хартиен носител за стоки, превозвани с въздушен транспорт

1.   Веднъж месечно компетентните митнически органи на всяко получаващо летище удостоверяват истинността на списък от манифести, изготвени от въздушните превозвачи и представени на тези органи през предходния месец, и го предават на митническите органи на всяко отправно летище.

2.   Този списък трябва да съдържа следната информация за всеки манифест:

а)

номера на манифеста;

б)

кода, идентифициращ манифеста като декларация за транзит съгласно член 47, параграф 1, букви а) и б);

в)

наименованието на въздушния превозвач, който е превозил стоките;

г)

номера на полета; и

д)

датата на полета.

3.   В разрешението, посочено в член 26, може също така да се предвиди посоченият в параграф 1 списък да се предава на компетентните митнически органи на всяко отправно летище от самите въздушни превозвачи.

4.   При констатирани нередности във връзка с информацията относно манифестите, включени в посочения списък, компетентните митнически органи на получаващото летище информират компетентните митнически органи на отправното летище, както и компетентния митнически орган, издал разрешението, като посочват по-специално въздушните товарителници за съответните стоки.

Член 49

Манифест като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с морски транспорт

1.   Корабоплавателно дружество, получило разрешение съгласно член 26, използва манифеста за стоките като декларация за транзит посредством формуляра, посочен в разрешението.

2.   В разрешението се указват отправните и получаващите пристанища за операциите по съюзен транзит. Корабоплавателното дружество, получило разрешение съгласно член 26, изпраща заверено копие на това разрешение на митническите органи на всяко съответно пристанище.

3.   Когато транспортната операция обхваща стоки, които се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226 от Кодекса, или стоки, които се придвижват съгласно член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, тези стоки се изброяват в отделни манифести.

Член 50

Формалности, които трябва да се извършат от корабоплавателното дружество

1.   Корабоплавателното дружество вписва в манифеста следната информация:

а)

код Т1, когато стоките се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226 от Кодекса;

б)

код T2F в случаите по член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

в)

наименованието и пълния адрес на корабоплавателното дружество, което превозва стоките;

г)

идентификационните данни на плавателния съд;

д)

отправното пристанище;

е)

получаващото пристанище;

ж)

дата на морскатата транспортна операция.

2.   Освен информацията, която се изисква по параграф 1, за всяка пратка корабоплавателното дружество вписва в този манифест следната информация:

а)

номера на коносамента;

б)

броя, вида, маркировките и идентификационните номера на опаковките;

в)

търговското описание на стоките, включително всички подробности, необходими за тяхната идентификация;

г)

брутната маса;

д)

при целесъобразност — идентификационните номера на контейнерите.

3.   Корабоплавателното дружество поставя дата на манифеста и го подписва.

4.   Минимум два екземпляра от манифеста се представят на компетентните митнически органи на отправното пристанище, които запазват един екземпляр.

5.   Един екземпляр от манифеста се представя на митническите органи на получаващото пристанище.

Член 51

Проверка на списък от манифести, използвани като декларация за транзит на хартиен носител за стоки, превозвани с морски транспорт

1.   Веднъж месечно компетентните митнически органи на всяко получаващо пристанище удостоверяват истинността на списък от манифести, изготвени от корабоплавателните дружества и представени на тези органи през предходния месец, и го предават на митническите органи на всяко отправно пристанище.

2.   Този списък трябва да съдържа следната информация за всеки манифест:

а)

номера на манифеста;

б)

кода, идентифициращ манифеста като декларация за транзит съгласно член 50, параграф 1, букви а) и б);

в)

наименованието на корабоплавателното дружество, което е превозило стоките; и

г)

датата на морската транспортна операция.

3.   В разрешението, посочено в член 26, може също така да се предвиди посоченият в параграф 1 списък да се предава на компетентните митнически органи на всяко отправно пристанище от самите корабоплавателни дружества.

4.   При констатирани нередности във връзка с информацията относно манифестите, включени в посочения списък, компетентните митнически органи на получаващото пристанище информират компетентните митнически органи на отправното пристанище, както и органа, издал разрешението, като посочват по-специално коносаментите за съответните стоки.

Член 52

Електронен манифест като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит за стоки, превозвани с въздушен транспорт

1.   Въздушният превозвач предава манифеста, изготвен на отправното летище, на получаващото летище, като използва електронна система, която дава възможност за обмен на информация.

2.   Въздушният превозвач вписва до съответните позиции в манифеста един от следните кодове:

а)

код Т1, когато стоките се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226 от Кодекса;

б)

код T2F в случаите по член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

в)

код TD за стоки, които вече се придвижват под режим съюзен транзит или се превозват под режим активно усъвършенстване, митническо складиране или временен внос. В такива случаи въздушният превозвач вписва в съответната въздушна товарителница също така код TD, референтните данни на използвания режим, номера и датата на декларацията за транзит или документа за трансфер, както и наименованието на издаващото учреждение;

г)

код С за съюзни стоки, които не се придвижват под режим съюзен транзит;

д)

код Х за съюзни стоки за износ, които не се придвижват под режим съюзен транзит.

3.   Манифестът трябва да съдържа и информацията, посочена в член 47, параграф 1, букви в)—е) и член 47, параграф 2.

4.   Режимът съюзен транзит се счита за приключен, когато манифестът, предаден чрез електронна система, която дава възможност за обмен на информация, е на разположение на компетентните митнически органи на получаващото летище и стоките са представени на тези органи.

5.   Отчетността, която въздушният превозвач води в съответствие с член 29, параграф 1, буква б), трябва да съдържа минимум информацията, посочена в параграфи 2 и 3.

При необходимост компетентните митнически органи на получаващото летище предават за проверка на компетентните митнически органи на отправното летище съответните данни от манифестите, получени чрез електронна система, която дава възможност за обмен на информация.

6.   Въздушният превозвач уведомява компетентните митнически органи за всички нарушения и нередности.

7.   Компетентните митнически органи на получаващото летище уведомяват възможно най-бързо компетентните митнически органи на отправното летище и компетентния митнически орган, издал разрешението, за всички нарушения и нередности.

Член 53

Електронен манифест като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит за стоки, превозвани с морски транспорт

1.   Корабоплавателното дружество предава манифеста, изготвен на отправното пристанище, на получаващото пристанище, като използва електронна система, която дава възможност за обмен на информация.

2.   Корабоплавателното дружество има право да използва един манифест за всички превозвани стоки. В такъв случай то вписва до съответните позиции в манифеста един от следните кодове:

а)

код Т1, когато стоките се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226 от Кодекса;

б)

код T2F в случаите по член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

в)

код TD за стоки, които вече се придвижват под режим съюзен транзит или се превозват под режим активно усъвършенстване, митническо складиране или временен внос. В такива случаи корабоплавателното дружество вписва в съответния коносамент или в друг подходящ търговски документ също така код TD, референтните данни на използвания режим, номера и датата на декларацията за транзит или документа за трансфер, както и наименованието на издаващото учреждение;

г)

код С за съюзни стоки, които не се придвижват под режим съюзен транзит;

д)

код Х за съюзни стоки за износ, които не се придвижват под режим съюзен транзит.

3.   Манифестът трябва да съдържа и информацията, посочена в член 50, параграф 1, букви в)—ж) и член 50, параграф 2.

4.   Режимът съюзен транзит се счита за приключен, когато манифестът, предаден чрез електронна система, която дава възможност за обмен на информация, е на разположение на компетентните митнически органи на получаващото пристанище и стоките са представени на тези органи.

5.   Отчетността, която корабоплавателното дружество води в съответствие с член 29, параграф 1, буква б), трябва да съдържа минимум информацията, посочена в параграфи 2 и 3.

При необходимост компетентните митнически органи на получаващото пристанище предават за проверка на компетентните митнически органи на отправното пристанище съответните данни от манифестите, получени чрез електронна система, която дава възможност за обмен на информация.

6.   Корабоплавателното дружество уведомява компетентните митнически органи за всички нарушения и нередности.

Компетентните митнически органи на получаващото пристанище уведомяват възможно най-бързо компетентните митнически органи на отправното пристанище и компетентния митнически орган, издал разрешението, за всички нарушения и нередности.

ГЛАВА 7

СТОКИ, ИЗВЕДЕНИ ОТ МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА СЪЮЗА

Член 54

Напускане на стоките

До датите на въвеждане на „МКС: автоматизирана система за износа“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за обмен и съхранение на информация относно стоките, които напускат митническата територия на Съюза, да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

ГЛАВА 8

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 55

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се изменя, както следва:

1.

В член 2 се добавят следните параграфи:

„3.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на въвеждане на първата фаза от подобрението на системата за обвързваща тарифна информация (ОТИ) и системата „Наблюдение 2“, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, колона 1а от приложение А към настоящия регламент не се прилага, а се прилагат съответните изисквания за данните, определени в приложения 2—5 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията (*) [TDA].

Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на подобрение на системата „МКС: одобрени икономически оператори (ОИО)“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, колона 2 от приложение А към настоящия регламент не се прилага, а се прилагат съответните изисквания за данните, определени в приложения 6 и 7 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA].

4.   Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член, до съответните дати на въвеждане или подобрение на съответните информационнотехнологични системи, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, за информационнотехнологичните системи, посочени в приложение 1 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA], не се прилагат общите изисквания за данните, определени в приложение Б към настоящия регламент.

До съответните дати на въвеждане или подобрение на съответните информационнотехнологични системи, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, за информационнотехнологичните системи, посочени в приложение 1 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA], обменът и съхранението на информация, която се изисква за декларации, уведомления и доказателство за митнически статус, подлежат на изискванията за данните, определени в приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA].

В случаите когато изискванията за данните за обмена и съхранението на информация, която се изисква за декларации, уведомления и доказателство за митнически статус, не са определени в приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA], държавите членки осигуряват съответните изисквания за данните да са такива, че да гарантират прилагането на разпоредбите относно тези декларации, уведомления и доказателство за митнически статус.

5.   До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да постановят, че по отношение на долупосочените заявления и разрешения се прилагат подходящи изисквания за данните, които са алтернативни на изискванията, определени в приложение А към настоящия регламент:

а)

заявления и разрешения във връзка с опростяване на определянето на сумите, които са част от митническата стойност на стоките;

б)

заявления и разрешения във връзка с общи обезпечения;

в)

заявления и разрешения за отсрочване на плащане;

г)

заявления и разрешения за управление на съоръжения за временно складиране на стоки, както е посочено в член 148 от Кодекса;

д)

заявления и разрешения за откриване на редовна корабна линия;

е)

заявления и разрешения за одобрен издател;

ж)

заявления и разрешения за статус на одобрен измервач на теглото на банани;

з)

заявления и разрешения за самооценка;

и)

заявления и разрешения за статус на одобрен получател за операции ТИР;

й)

заявления и разрешения за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит;

к)

заявления и разрешения за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит;

л)

заявления или разрешения за използване на пломби от специален тип;

м)

заявления и разрешения за използване на декларация за транзит с намален набор от данни;

н)

заявления и разрешения за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация.

6.   Когато в съответствие с параграф 5 държава членка реши да прилага алтернативни изисквания за данните, тя взема необходимите мерки тези алтернативни изисквания за данните да ѝ дават възможност да проверява дали са изпълнени условията за издаване на съответното разрешение и да включват минимум следните изисквания:

а)

идентификационните данни на заявителя/титуляря на разрешението (елемент от данни 3/2 „Идентификационни данни на заявителя/титуляря на разрешението или решението“ или — при липса на валиден EORI номер на заявителя — елемент от данни 3/1 „Заявител/титуляр на разрешението или решението“);

б)

вида на заявлението или разрешението (елемент от данни 1/1 „Код на вида заявление/решение“);

в)

когато е приложимо — използването на разрешението в една или повече държави членки (елемент от данни 1/4 „Териториално действие — Съюз“).

7.   До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“ митническите органи имат право да разрешат за долупосочените процедури вместо изискванията за данните, определени в приложение А към настоящия регламент, да се прилагат изискванията за данните за заявления и разрешения, определени в приложение 12 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA]:

а)

заявления и разрешения за използване на опростена декларация;

б)

заявления и разрешения за централизирано оформяне;

в)

заявления и разрешения за митническо деклариране чрез вписване на данни в отчетността на декларатора;

г)

заявления и разрешения за използване на режим активно усъвършенстване;

д)

заявления и разрешения за използване на режим пасивно усъвършенстване;

е)

заявления и разрешения за използване на режим специфична употреба;

ж)

заявления и разрешения за използване на режим временен внос;

з)

заявления и разрешения за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране.

8.   Независимо от разпоредбите на параграф 7, до датите на въвеждане на системата „МКС: автоматизирана система за износа“ или на подобрение на националните системи във връзка с вноса, когато заявление за разрешение се основава на митническа декларация в съответствие с член 163, параграф 1 от настоящия регламент, митническата декларация трябва да съдържа и следните данни:

а)

изисквания за данните, които изисквания са общи за всички режими:

характер на усъвършенстването или използването на стоките,

технически описания на стоките и/или преработените продукти и начини за идентифицирането им,

очакван срок за приключване на режима,

предложено митническо учреждение на приключване на режима (не за специфична употреба), и

място на усъвършенстването или използването,

б)

изисквания за данните, които изисквания са специфични за режим активно усъвършенстване:

кодове на икономическите условия, посочени в допълнението към приложение 12 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA],

очакван рандеман или метод за определянето му, и

дали изчисляването на размера на вносното мито следва да се извърши в съответствие с член 86, параграф 3 от Кодекса (посочва се „да“ или „не“).

(*)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (ОВ L 69, 15.3.2016 г., стр. 1).“"

2.

В член 3 се добавят следните алинеи:

„Чрез дерогация от първата алинея, до датата на подобрение на системата за EORI, предвидена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, определените в приложение 12-01 общи изисквания за данните не се прилагат.

До датата на подобрение на системата за EORI държавите членки събират и съхраняват следните данни, както е посочено в допълнение Д към приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA], които представляват запис EORI:

а)

данните, изброени в точки 1—4 от допълнение Д към приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA];

б)

когато това се изисква от националните системи — данните, изброени в точки 5—12 от допълнение Д към приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA].

Държавите членки редовно въвеждат в системата за EORI данните, събрани в съответствие с третата алинея от настоящия член.

Чрез дерогация от втората и третата алинея от настоящия член, за държавите членки не е задължително да събират елемента от данни, посочен в дял I, глава 3, точка 4 от приложение 12-01. Когато държавите членки събират този елемент, той се въвежда в системата за EORI възможно най-бързо след подобрението на тази система.“

3.

В член 104 се добавят следните параграфи:

„3.   До датите на подобрение на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, параграф 2 от настоящия член не се прилага и стоките в пощенски пратки са освободени от задължението за подаване на обобщена декларация за въвеждане.

4.   До датата на подобрение на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, стоките в пощенска пратка, действителната стойност на които не надвишава 22 EUR, са освободени от задължението за подаване на обобщена декларация за въвеждане, при условие че митническите органи приемат — със съгласието на икономическия оператор — да извършат анализ на риска, като използват информацията, която се съдържа или се предоставя от използваната от икономическия оператор система.“

4.

В член 106 се добавя следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член, до датата на подобрение на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, обобщената декларация за въвеждане се подава в следните срокове:

а)

за полети с продължителност под четири часа — най-късно до действителното заминаване на въздухоплавателното средство; и

б)

за полети с продължителност четири или повече часа — най-късно четири часа преди пристигането на въздухоплавателното средство на първото летище на митническата територия на Съюза.“

5.

В член 112 се добавя следният параграф:

„3.   До датите на подобрение на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, параграфи 1 и 2 от настоящия член не се прилагат.“

6.

В член 113 се добавя следният параграф:

„4.   До датите на подобрение на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, параграфи 1—3 от настоящия член не се прилагат.“

7.

Вмъква се следният член 122а:

„Член 122а

Информационно-комуникационна система относно редовните корабни линии

(член 155, параграф 2 от Кодекса)

1.   До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, Комисията и митническите органи на държавите членки са длъжни — като използват електронна информационно-комуникационна система относно редовните корабни линии — да съхраняват и да имат достъп до следната информация:

а)

данните, посочени в заявленията;

б)

разрешенията за редовна корабна линия и когато е приложимо — изменението или отмяната им;

в)

наименованията на пристанищата на посещение и имената на плавателните съдове, определени за обслужването на редовната корабна линия;

г)

всякаква друга относима информация.

2.   Митническите органи на държавата членка, до които е подадено заявлението, уведомяват за това митническите органи на останалите държави членки, обслужвани от редовната корабна линия, чрез електронната информационно-комуникационна система относно редовните корабни линии, посочена в параграф 1.

3.   Ако уведомените митнически органи отхвърлят заявлението, те съобщават за това чрез електронната информационно-комуникационна система относно редовните корабни линии, посочена в параграф 1.

4.   Електронната информационно-комуникационна система относно редовните корабни линии, посочена в параграф 1, се използва за съхранение на разрешението и за уведомяване на митническите органи на държавите членки, обслужвани от редовната корабна линия, за издаването на разрешение.

5.   Когато разрешение се отменя от митническия орган, до който е подадено заявлението, или по искане на корабоплавателното дружество, този митнически орган уведомява за отмяната митническите органи на държавите членки, обслужвани от редовната корабна линия, като използва електронната информационно-комуникационна система относно редовните корабни линии, посочена в параграф 1.“

8.

В член 124 се добавя следната алинея:

„До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, първата алинея от настоящия член не се прилага.“

9.

Вмъква се следният член 124а:

„Член 124а

Доказателство за митническия статус на съюзни стоки под формата на документ T2L или T2LF

(член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)

До въвеждането на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, и когато се използва документ T2L или T2LF на хартиен носител, се прилага следното:

а)

Съответното лице вписва в дясното подразделение на клетка 1 от формуляра код „T2L“ или „T2LF“, а в дясното подразделение на клетка 1 от всеки използван допълнителен формуляр — съответно код „T2Lbis“ или „T2LFbis“.

б)

Митническите органи имат право да разрешат на всяко лице да използва товарни списъци, които не съответстват на всички изисквания, ако това лице:

е установено в Съюза,

редовно издава доказателство за митническия статус на съюзни стоки или е лице, за което митническите органи знаят, че е в състояние да изпълни правните задължения във връзка с използването на такова доказателство,

не е извършвало сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство.

в)

Разрешенията, посочени в буква б), се издават само когато:

митническите органи са в състояние да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол, без да са необходими усилия на администрацията им, които са несъразмерно големи спрямо изискванията за съответното лице, и

съответното лице води отчетност, позволяваща на митническите органи да упражняват ефективен контрол.

г)

Документ T2L или T2LF се изготвя в един оригинал.

д)

Ако документът се заверява от митницата, той трябва да съдържа следната информация, която по възможност се вписва в клетка С „Отправно митническо учреждение“:

при документи T2L или T2LF — наименование и печат на компетентното учреждение, подпис на служител на това учреждение, дата на заверката, както и регистрационен номер или номер на декларацията за изпращане, когато се изисква такава декларация,

при допълнителни формуляри или при товарни списъци — номерът, фигуриращ в документ T2L или T2LF, който се нанася посредством печат с наименованието на компетентното учреждение или се вписва на ръка; когато е вписан на ръка, той се придружава от официалния печат на споменатото учреждение.

Документите се връщат на съответното лице.“

10.

В член 126 се добавя следният параграф:

„3.   До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, ако документът се заверява от митницата, заверката трябва да съдържа наименованието и печата на компетентното митническо учреждение, подпис на служител на това учреждение, дата на заверката, както и регистрационен номер или номер на декларацията за изпращане, когато се изисква такава декларация.“

11.

Вмъква се следният член 126а:

„Член 126а

Доказателство за митническия статус на съюзни стоки под формата на манифест на корабоплавателно дружество

(член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)

1.   До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, манифестът на корабоплавателното дружество трябва да съдържа минимум следната информация:

а)

наименованието и пълния адрес на корабоплавателното дружество;

б)

името на плавателния съд;

в)

мястото и дата на товарене;

г)

мястото на разтоварване.

Освен това за всяка пратка манифестът трябва да съдържа следната информация:

д)

референтния номер на коносамента или на друг търговски документ;

е)

броя, описанието, маркировките и референтните номера на опаковките;

ж)

обичайното търговско описание на стоките, включително всички подробности, необходими за тяхната идентификация;

з)

брутната маса в килограми;

и)

когато е приложимо — идентификационните номера на контейнерите; и

й)

следните обозначения за статуса на стоките:

буква „С“ (равностойна на „T2L“) за стоки, за които може да се докаже митнически статус на съюзни стоки,

буква „F“ (равностойна на „T2LF“) за стоки, за които може да се докаже митнически статус на съюзни стоки, но които се изпращат до или произхождат от част от митническата територия на Съюза, в която част не се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО,

буква „N“ за всички останали стоки.

2.   Ако се заверява от митницата, манифестът на корабоплавателното дружество трябва да съдържа наименованието и печата на компетентното митническо учреждение, подпис на служител на това учреждение и дата на заверката.“

12.

Член 128 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Улеснение при издаването на доказателствено средство от одобрен издател“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи на всяка държава членка имат право да разрешат на всяко лице, установено на митническата територия на Съюза, което подава заявление да му бъде разрешено да установи митническия статус на съюзни стоки посредством фактура или транспортен документ за стоки с митнически статус на съюзни стоки, чиято стойност надвишава 15 000 EUR, посредством документ T2L, документ T2LF или манифест на корабоплавателно дружество, да използва такива документи, без да ги представя за заверка пред компетентното митническо учреждение.“

в)

добавят се следните параграфи:

„3.   Разрешенията, посочени в параграфи 1 и 2, се издават от компетентното митническо учреждение по искане на съответното лице.

4.   Разрешението, посочено в параграф 2, се издава само когато:

а)

съответното лице не е извършвало сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство;

б)

компетентните митнически органи са в състояние да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол, без да са необходими усилия на администрацията им, които са несъразмерно големи спрямо изискванията за съответното лице;

в)

съответното лице води отчетност, позволяваща на митническите органи да упражняват ефективен контрол; и

г)

съответното лице редовно издава доказателство за митническия статус на съюзни стоки или е лице, за което митническите органи знаят, че е в състояние да изпълни правните задължения във връзка с използването на такова доказателство.

5.   Когато на съответното лице е предоставен статус на ОИО в съответствие с член 38 от Кодекса, условията, изброени в параграф 4, букви а)—в) от настоящия член, се считат за изпълнени.“

13.

Вмъкват се следните членове 129а—129г:

„Член 129а

Формалности при издаването на документ T2L, документ T2LF, фактура или транспортен документ от одобрен издател

(член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)

1.   До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, одобреният издател прави копие на всеки издаден документ T2L или T2LF. Митническите органи определят условията, при които копието се представя за целите на контрола и се съхранява за срок от минимум три години.

2.   В разрешението, посочено в член 128, параграф 2, се определя по-специално следното:

а)

митническото учреждение, на което е възложена отговорността да удостоверява предварително истинността на формулярите T2L и T2LF, използвани за изготвянето на съответните документи за целите на член 129б, параграф 1;

б)

начина, по който одобреният издател е длъжен да установи дали формулярите са използвани правилно;

в)

изключените категории стоки или движения на стоки;

г)

срока и начина, по който одобреният издател е длъжен да уведоми компетентното митническо учреждение, за да може то да извърши необходимите проверки преди тръгването на стоките;

д)

че лицевата страна на въпросните търговски документи или клетка С „Отправно митническо учреждение“ на формулярите, използвани за изготвянето на документ T2L или T2LF, и при целесъобразност — на допълнителните формуляри — е подпечатана предварително с печата на митническото учреждение, посочено в параграф 2, буква а), и е подписана от служител на това учреждение; или

i)

е подпечатана предварително с печата на митническото учреждение, посочено в параграф 2, буква а), и е подписана от служител на това учреждение; или

ii)

е подпечатана със специален печат от одобрения издател. Печатът може да бъде предварително отпечатан върху формулярите, когато отпечатването им е възложено на одобрена за тази цел печатница. Клетки 1, 2 и 4—6 от специалния печат трябва да се попълнени със следната информация:

герб или други знаци или букви, отличителни за държавата,

компетентно митническо учреждение,

дата,

одобрен издател, и

номер на разрешението.

е)

Одобреният издател попълва и подписва формуляра най-късно в момента на изпращане на стоките. Той освен това вписва в клетка D „Контрол на документ T2L или T2LF от отправното митническо учреждение“ или на друго ясно видно място върху използвания търговски документ наименованието на компетентното митническо учреждение, датата на попълване на документа и една от следните заверки:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotas siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Pooblaščeni pošiljatelj

Schválený odosielateľ

Одобрен изпращач

Expeditor agreat

Ovlašteni pošiljatelj.

Член 129б

Улеснения за одобрен издател

(член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)

1.   До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, на одобрения издател може да бъде разрешено да не подписва използваните документи T2L, документи T2LF или търговски документи, носещи упоменатия в член 129а, параграф 2, буква а), подточка ii) специален печат, които са изготвени чрез система за автоматична или електронна обработка на данни. Това разрешение е обвързано с условието одобреният издател да е представил предварително на тези органи писмено изявление, с което поема отговорност за всички правни последици, произтичащи от всички издадени документи T2L, документи T2LF или търговски документи, носещи специалния печат.

2.   Изготвените в съответствие с параграф 1 документи T2L, документи T2LF или търговски документи съдържат вместо подписа на одобрения издател една от следните заверки:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa.

Член 129в

Разрешение за изготвяне на манифест на корабоплавателно дружество след отплаването

(член 153, параграф 2 от Кодекса)

До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи на държавите членки имат право да разрешат на корабоплавателни дружества да изготвят манифеста на корабоплавателното дружество, посочен в член 199, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, който служи за доказване на митническия статус на съюзни стоки, на по-късен етап, но най-късно на датата след отплаването на плавателния съд и във всеки случай — преди пристигането му в получаващото пристанище.

Член 129г

Условия за издаване на разрешение за изготвяне на манифест на корабоплавателно дружество след отплаването

(член 153, параграф 2 от Кодекса)

1.   До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, разрешение манифестът на корабоплавателното дружество, който служи за доказване на митническия статус на съюзни стоки, да се изготви на по-късен етап, но най-късно на датата след отплаването на плавателния съд и във всеки случай — преди пристигането му в получаващото пристанище, се издава само на международни корабоплавателни дружества, които отговарят на следните условия:

а)

установени са в Съюза;

б)

редовно издават доказателство за митническия статус на съюзни стоки или са лица, за които митническите органи знаят, че са в състояние да изпълнят правните задължения във връзка с използването на такова доказателство;

в)

не са извършвали сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство;

г)

използват системи за електронен обмен на данни, за да предават информация между отправните и получаващите пристанища на митническата територия на Съюза;

д)

извършват значителен брой плавания между държавите членки по признати маршрути.

2.   Разрешенията, посочени в параграф 1, се издават само когато:

а)

митническите органи са в състояние да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол, без да са необходими усилия на администрацията им, които са несъразмерно големи спрямо изискванията за съответното лице; и

б)

съответните лица водят отчетност, позволяваща на митническите органи да упражняват ефективен контрол.

3.   Когато съответното лице е титуляр на разрешение за ОИО, посочено в член 38, параграф 2, буква а) от Кодекса, се счита, че изискванията по параграф 1, буква в) и параграф 2, буква б) от настоящия член са изпълнени.

4.   При получаване на заявление митническите органи на държавата членка, в която е установено корабоплавателното дружество, уведомяват за това останалите държави членки, на чиито територии се намират декларираните в това заявление отправни и получаващи пристанища.

Ако в срок от 60 дни от датата на уведомлението не се получат възражения, митническите органи разрешават използването на опростената процедура, описана в член 129в.

Това разрешение е валидно само в съответните държави членки и се прилага само за транспортни операции между пристанищата, за които се отнася.

5.   Опростяването се прилага, както следва:

а)

манифестът от отправното пристанище се предава чрез система за електронен обмен на данни до получаващото пристанище;

б)

корабоплавателното дружество вписва в манифеста информацията, предвидена в член 126а;

в)

манифестът, предаден чрез система за електронен обмен на данни (манифест за обмен на данни), се представя на митническите органи в отправното пристанище най-късно в работния ден след отплаването на плавателния съд и във всички случаи — преди пристигането му в получаващото пристанище. Митническите органи имат право да изискат да се представи разпечатка на манифеста за обмен на данни, ако нямат достъп до одобрена от митническите органи информационна система, която съдържа манифеста за обмен на данни;

г)

манифестът за обмен на данни се представя на митническите органи на получаващото пристанище. Митническите органи имат право да изискат да се представи разпечатка на манифеста за обмен на данни, ако нямат достъп до одобрена от митническите органи информационна система, която съдържа манифеста за обмен на данни.

6.   Извършват се следните уведомления:

а)

корабоплавателното дружество уведомява митническите органи за всички нарушения или нередности;

б)

митническите органи на получаващото пристанище уведомяват възможно най-бързо митническите органи на отправното пристанище и органа, издал разрешението, за всички нарушения и нередности.“

14.

В член 138 се добавя следният параграф:

„При все това, до датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса на държавата членка, в която се счита, че са декларирани стоките, както е посочено в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, се прилага следното:

а)

буква е) от първата алинея се прилага само когато въпросните стоки се ползват и от освобождаване от други такси; и

б)

стоките, чиято действителна стойност не надвишава 22 EUR, се считат за декларирани за допускане за свободно обращение в съответствие с член 141.“

15.

В член 141 се добавя следният параграф:

„5.   До датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса на държавата членка, в която се счита, че са декларирани стоките, както е посочено в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, за стоките, чиято действителна стойност не надвишава 22 EUR, се счита, че са декларирани за допускане за свободно обращение чрез представянето им пред митницата съгласно член 139 от Кодекса, при условие че изискваните данни са приети от митническите органи.“

16.

В член 144 се добавят следните алинеи:

„До датите на подобрение на съответните национални системи във връзка с вноса, необходими за подаването на уведомления за представяне, както е посочено в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническата декларация за допускане за свободно обращение на посочените в първата алинея стоки в пощенски пратки се счита за подадена и приета чрез акта на представянето ѝ пред митниците, при условие че стоките се придружават от декларация CN22, декларация CN23 или и от двете.

В случаите, посочени в член 141, параграф 2, първа алинея и в параграф 3 от настоящия член, за декларатор и — когато е приложимо — за длъжник се счита получателят. В случаите, посочени в член 141, параграф 2, втора алинея и в параграф 4 от настоящия член, за декларатор и — когато е приложимо — за длъжник се счита изпращачът. Митническите органи органи имат право да предвидят за декларатор и — когато е приложимо — за длъжник да се считат пощенските оператори.“

17.

В член 146 се добавя следният параграф:

„4.   До съответните дати на въвеждане на „МКС: автоматизирана система за износа“ и на подобрение на съответните национални системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, и без да се засяга член 105, параграф 1 от Кодекса, митническите органи имат право да разрешат срокове, различни от определените в параграфи 1 и 3 от настоящия член.“

18.

В член 181 се добавя следният параграф:

„5.   До датата на въвеждане на системата „МКС: информационни листове за специални режими“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член може да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.“

19.

В член 184 се добавя следният параграф:

„До датите на подобрение на новата компютризирана система за транзита, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, MRN на декларация за транзит се подава до митническите органи чрез средствата, посочени в букви б) и в) от първия параграф.“

Член 56

Дати на подобрение или въвеждане на съответните електронни системи

1.   Комисията публикува на своя уебсайт подробен преглед на датите на подобрение или въвеждане на електронните системи, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС. Комисията следи този преглед да е винаги актуализиран.

2.   Държавите членки подробно информират Комисията за своите планове на национално равнище във връзка с периодите, в чиито рамки ще въведат системите, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, възможно най-бързо и във всички случаи — не по-късно от шест месеца преди планираната дата на въвеждане на дадена информационнотехнологична система. Държавите членки редовно информират Комисията за своите планове на национално равнище в това отношение.

Член 57

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 май 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията (ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 21).

(3)  Решение за изпълнение 2014/255/ЕС на Комисията от 29 април 2014 година за създаване на работна програма за Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 134, 7.5.2014 г., стр. 46).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел определяне на подробни правила за уточняване на някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(6)  Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЛЕГЕНДА ЗА ТАБЛИЦАТА

Заглавия на колоните

Колони за матрицата от приложение Б

Декларации/уведомления/доказателства за митническия статус на съюзни стоки

ИТ системи, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС

Преходни изисквания за данните съгласно настоящия делегиран регламент

A1

Обобщена декларация за напускане

Автоматизирана система за износа (AES)

приложение 9 — допълнение А

А2

Обобщена декларация за напускане — експресни пратки

Автоматизирана система за износа (AES)

приложение 9 — допълнение А

A3

Уведомление за реекспорт

Автоматизирана система за износа (AES)

B1

Декларация за износ и декларация за реекспорт

Автоматизирана система за износа (AES)

приложение 9 — допълнение В1

B2

Специален режим — усъвършенстване — декларация за пасивно усъвършенстване

Национална система за специалните режими (SPE)

приложение 9 — допълнение В1

B3

Декларация за митническо складиране на съюзни стоки

Национална SPE

приложение 9 — допълнение В1

B4

Декларация за изпращане на стоки в контекста на търговията със специални данъчни територии

Национална система

C1

Опростена декларация за износ

Автоматизирана система за износа (AES)

приложение 9 — допълнение А

C2

Представяне на стоки пред митническите органи в случай на вписване в отчетността на декларатора или в контекста на митнически декларации, подадени преди представянето на стоките за износ

Национална система във връзка с износа (EXP)

D1

Специален режим — декларация за транзит

Актуализация на новата компютризирана система за транзита (NCTS)

приложение 9 — допълнение В1 и допълнение В2

D2

Специален режим — декларация за транзит с намален набор от данни — (железопътен, въздушен и морски транспорт)

Актуализация на новата компютризирана система за транзита (NCTS)

D3

Специален режим — транзит — използване на електронен транспортен документ като митническа декларация — (въздушен и морски транспорт)

Национална система

E1

Доказателство за митническия статус на съюзни стоки (T2L/T2LF)

Доказателство за съюзен статус (PoUS)

приложение 9 — допълнение В1

E2

Митнически манифест за стоките

Доказателство за съюзен статус (PoUS) и национална система — за одобрените издатели

F1a

Обобщена декларация за въвеждане — морски и вътрешни водни пътища — пълен набор от данни

Система за контрол над вноса (ICS2)

приложение 9 — допълнение А

F1b

Обобщена декларация за въвеждане — морски и вътрешни водни пътища — частичен набор от данни, подадени от превозвача

Система за контрол над вноса (ICS2)

F1c

Обобщена декларация за въвеждане — морски и вътрешни водни пътища — частичен набор от данни, представени от дадено лице по силата на член 127, параграф 6 от Кодекса и в съответствие с член 112, параграф 1, първа алинея

Система за контрол над вноса (ICS2)

F1d

Обобщена декларация за въвеждане — морски и вътрешни водни пътища — частичен набор от данни, представени от дадено лице по силата на член 127, параграф 6 от Кодекса и в съответствие с член 112, параграф 1, втора алинея

Система за контрол над вноса (ICS2)

F2a

Обобщена декларация за въвеждане — въздушен превоз (общ) — пълен набор от данни

Система за контрол над вноса (ICS2)

приложение 9 — допълнение А

F2b

Обобщена декларация за въвеждане — въздушен превоз (общ) — частичен набор от данни, подадени от превозвача

Система за контрол над вноса (ICS2)

F2c

Обобщена декларация за въвеждане — въздушен превоз (общ) — частичен набор от данни, представени от дадено лице по силата на член 127, параграф 6 от Кодекса и в съответствие с член 113, параграф 1

Система за контрол над вноса (ICS2)

F2d

Обобщена декларация за въвеждане — въздушен превоз (общ) — минимален набор от данни, които следва да бъдат подадени преди натоварване, при ситуации по член 106, параграф 1, втора алинея и в съответствие с член 113, параграф 1

Система за контрол над вноса (ICS2)

F3a

Обобщена декларация за въвеждане — експресни пратки — пълен набор от данни

Система за контрол над вноса (ICS2)

приложение 9 — допълнение А

F3b

Обобщена декларация за въвеждане — експресни пратки — минимален набор от данни, които следва да бъдат подадени преди натоварване, при ситуации по член 106, параграф 1, втора алинея

Система за контрол над вноса (ICS2)

F4a

Обобщена декларация за въвеждане — пощенски пратки — пълен набор от данни

Система за контрол над вноса (ICS2)

F4b

Обобщена декларация за въвеждане — пощенски пратки — частичен набор от данни, подадени от превозвача

Система за контрол над вноса (ICS2)

F4c

Обобщена декларация за въвеждане — пощенски пратки — минимален набор от данни, които следва да бъдат подадени преди натоварване, при ситуации по член 106, параграф 1, втора алинея (1) и в съответствие с член 113, параграф 2

Система за контрол над вноса (ICS2)

F4d

Обобщена декларация за въвеждане — пощенски пратки — частичен набор от данни за касетата, подадени преди натоварване, при ситуации по член 106, параграф 1, втора алинея и в съответствие с член 113, параграф 2

Система за контрол над вноса (ICS2)

F5

Обобщена декларация за въвеждане — шосеен и железопътен транспорт

Система за контрол над вноса (ICS2)

приложение 9 — допълнение А

G1

Уведомление за пренасочване

Система за контрол над вноса (ICS2)

приложение 9 — допълнение А

G2

Уведомление за пристигане

Национална система за уведомления за пристигане (AN) и система за контрол над вноса (ICS2)

G3

Представяне на стоки пред митницата

Национална система за уведомления за представяне (PN)

G4

Декларация за временно складиране

Национална система във връзка с временното складиране (TS)

G5

Уведомление за пристигане в случай на движение на стоки под режим временно складиране

Национална система във връзка с временното складиране (TS)

H1

Декларация за допускане за свободно обращение и специален режим — употреба за специфични цели — декларация за специфична употреба

Национална система във връзка с вноса (IMP)

приложение 9 — допълнение В1

приложение DV1 (само за декларацията за допускане за свободно обращение)

H2

Специален режим — складиране — декларация за митническо складиране

Национална система за специалните режими (SPE)

приложение 9 — допълнение В1

H3

Специален режим — употреба за специфични цели — декларация за временен внос

Национална система за специалните режими (SPE)

приложение 9 — допълнение В1

H4

Специален режим — усъвършенстване — декларация за активно усъвършенстване

Национална система за специалните режими (SPE)

приложение 9 — допълнение В1

H5

Декларация за въвеждане на стоки в контекста на търговията със специални данъчни територии

Национална система във връзка с вноса (IMP)

H6

Митническа декларация в пощенския трафик за допускане за свободно обращение

Национална система във връзка с вноса (IMP)

I1

Опростена декларация за внос

Национална система във връзка с вноса (IMP)

приложение 9 — допълнение А

I2

Представяне на стоки пред митническите органи в случай на вписване в отчетността на декларатора или в контекста на митнически декларации, подадени преди представянето на стоките при внос

Национална система във връзка с вноса (IMP)


(1)  Минималните данни, които следва да бъдат подадени преди натоварване, съответстват на данните от СN23.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.   Заявител:

Впишете пълното име/фирма на подаващия заявлението икономически оператор съгласно системата EORI.

2.   Правна форма на заявителя:

Впишете правната форма, посочена в учредителния акт.

3.   Дата на учредяване

Впишете — с цифри — деня, месеца и годината на учредяване.

4.   Седалище и адрес

Впишете седалището и пълния адрес на мястото на учредяване на правния субект, вкл. държавата.

5.   Основно място на стопанска дейност:

Впишете пълния адрес на мястото, където се извършват основните Ви стопански дейности.

6.   Лице за връзка:

Впишете пълното име, номер на телефонен и факс и адрес на електронна поща на определеното от Вас лице за контакт в предприятието Ви, с което митническите органи могат да се свържат при разглеждането на заявлението.

7.   Адрес за кореспонденция:

Попълнете само ако този адрес се различава от седалището и адреса на мястото на учредяване.

8, 9 и 10.   Идентификационен номер за целите на ДДС, идентификационен номер на търговеца и номер на правната регистрация:

Впишете изискваните номера.

Идентификационният номер или номера на търговеца са идентификационните номера, регистрирани от митническия орган или органи.

Номерът на правната регистрация е регистрационният номер (идентификационният код), определен от службата по вписванията, отговаряща за регистрацията на търговските дружества.

Ако номерата са едни и същи, впишете само идентификационния номер за целите на ДДС.

Ако заявителят няма идентификационен номер на търговеца, например защото такива номера не съществуват в неговата държава членка, клетката не се попълва.

11.   Вид на поисканото разрешение:

Поставете отметка „х“ в съответната клетка.

12.   Икономически сектор на дейността:

Опишете предмета на дейността си.

13.   Държави членки, в които се извършват дейностите във връзка с митниците:

Впишете съответните двубуквени кодове на държавите по стандарта ISO.

14.   Информация за преминаването на границата:

Посочете наименованията на митническите учреждения, редовно използвани за пресичане на границата.

15.   Предоставени опростявания или улеснения, сертификати по член 28, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията и/или статус на регулиран агент (пълноправен контрольор) или познат изпращач, придобит съгласно член 28, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447:

В случай на вече предоставени опростявания посочете вида на опростяването, съответния митнически режим и номера на разрешението. Съответният митнически режим се вписва под формата на кодове, използвани във второто или третото подразделение на клетка 1 от единния административен документ.

Когато заявителят е титуляр на едно или повече разрешения/сертификата, споменати по-горе, посочете вида и броя на разрешенията/сертификатите.

16, 17 и 18.   Офиси, където се съхранява документацията/основната счетоводна отчетност:

Впишете пълните адреси на съответните офиси. Ако офисите са на един и същ адрес, попълнете само клетка 16.

19.   Име, дата и подпис на заявителя:

Подпис: подписващото лице следва да посочи своята длъжност. Подписващото лице следва винаги да е лицето, което представлява заявителя с пълна представителна власт.

Име: име и печат на заявителя.

Брой приложения: заявителят представя следната обща информация:

1.

Сведения за основните собственици/акционери, в които се посочват имената и адресите и относителните им дялове. Сведения за членовете на съвета на директорите/управителния съвет. Митническите органи имат ли данни за предишни нарушения на собствениците?

2.

Отговорник по митническите въпроси в администрацията на заявителя.

3.

Описание на икономическите дейности на заявителя.

4.

Подробни сведения за местонахождението на различните обекти на заявителя и кратки описания на дейностите, осъществявани във всеки обект. Сведение дали на всеки обект заявителят действа по веригата на доставките от свое име и за своя сметка или действа от свое име, но за сметка на друго лице, или действа от името и за сметка на друго лице.

5.

Сведение дали стоките се купуват от и/или доставят на дружества, които са свързани със заявителя.

6.

Описание на вътрешната структура на организацията на заявителя. Моля, приложете документация (ако има такава) за функциите/правомощията на всеки отдел и/или звено.

7.

Броят на служителите — общо и поотделно за всяко подразделение.

8.

Имената на най-важните отговорни лица (изпълнителни директори, ръководители на подразделения, началници на счетоводни звена, ръководител на митническото подразделение и др.) Описание на приетия ред за действие в случаите, когато компетентният служител отсъства временно или постоянно.

9.

Имената и длъжностите в организацията на заявителя на лицата, които имат специални познания в митническата област. Оценка на равнището на знанията на тези лица по отношение на използването на информационни технологии в митническите и търговските процеси и общите търговски дела.

10.

Съгласие или несъгласие с публикуването на информацията в разрешението за ОИО в списъка на одобрените икономически оператори по член 14ч, параграф 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Image

Текст на изображението

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Номер на разрешението

Номерът на разрешението винаги започва с двубуквения код на издаващата държава членка по стандарта на ISO, последван от едно от следните буквени съчетания:

 

ОИОМО — за разрешение за ОИО за митнически опростявания

 

ОИОСБ — за разрешение за ОИО за сигурност и безопасност

 

ОИОК — за разрешение за ОИО за митнически опростявания/сигурност и безопасност (комбиниран статус)

След горепосоченото буквено съчетание следва националният номер на разрешението.

1.   Титуляр на разрешението за ОИО

Посочват се пълното име/фирма на титуляря, вписано(-а) в клетка 1 от заявлението в приложение 1В, както и идентификационният номер или номера за целите на ДДС, вписани в клетка 8 от заявлението, в съответните случаи — и идентификационният номер или номера на търговеца, вписани в клетка 9 от заявлението, и номерът на правната регистрация, вписан в клетка 10 от заявлението.

2.   Издаващ орган

Подпис, наименование на митническата администрация на държавата членка и печат.

Наименованието на митническата администрация на държавата членка може да се посочи на регионално равнище, ако организационната структура на митническата администрация го изисква.

Вид на разрешението

Поставете отметка „х“ в съответната клетка.

3.   Дата, от която разрешението поражда действие

Посочват се денят, месецът и годината в съответствие с член 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията.


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

 

Допълнение А

1.   Уводни бележки към таблиците

Бележка 1.   Общи положения

1.1.

Обобщената декларация, която трябва да бъде подадена за стоки, които биват въвеждани на или извеждани от митническата територия на Съюза, съдържа информацията, представена по-подробно в таблици 1—5 за всяка една от съответните ситуации или вид транспорт. Искането за пренасочване, което трябва да бъде направено, когато активното транспортно средство, влизащо на митническата територия на Съюза, предстои да пристигне за първи път в митническо учреждение, намиращо се в държава членка, която не е обявена в обобщената декларация за въвеждане, съдържа информацията от таблица 6.

1.2.

Таблици 1—7 съдържат всички елементи от данни, необходими за съответните режими, декларации и искания за пренасочване. В тези таблици цялостно са представени изискванията за различните режими, декларации и искания за пренасочване.

1.3.

Заглавията на колоните не се нуждаят от разяснение и се отнасят до тези режими и декларации.

1.4.

Отметката „Х“ в дадена клетка от таблиците показва, че съответният елемент от данни се изисква за режима или декларацията, описани в заглавието на съответната колона на равнище стокова позиция в декларацията. Отметката „Y“ в дадена клетка от таблиците показва, че съответният елемент от данни се изисква за режима или декларацията, описани в заглавието на съответната колона на общо равнище в декларацията. Отметката „Z“ в дадена клетка от таблиците показва, че съответният елемент от данни се изисква за режима или декларацията, описани в заглавието на съответната колона на равнище транспортен отчет. Всяко съчетание на символите „X“, „Y“ и „Z“ означава, че съответният елемент от данни може да бъде поискан за режима или процедурата, описани в заглавието на съответната колона на което и да е равнище.

1.5.

Описанията и бележките в раздел 4, отнасящи се до обобщената декларация за въвеждане и за напускане, до опростените процедури и до исканията за пренасочване, се прилагат за елементите от данни по таблици 1—7.

Бележка 2.   Митническа декларация, използвана като обобщена декларация за въвеждане

2.1.

Когато митническа декларация по член 162 от Кодекса се използва като обобщена декларация по силата на член 130, параграф 1 от Кодекса, посочената декларация трябва освен данните, изисквани за конкретния режим съгласно допълнение В1 или В2, да съдържа и данните, посочени в колона „Обобщена декларация за въвеждане“ в таблици 1—4.

Когато митническа декларация по член 166 от Кодекса се използва като обобщена декларация по силата на член 130, параграф 1 от Кодекса, посочената декларация трябва освен данните, изисквани за конкретния режим съгласно таблица 7, да съдържа и данните, посочени в колона „Обобщена декларация за въвеждане“ в таблици 1—4.

2.2.

Когато митническа декларация по член 162 от Кодекса се представя от ОИО по член 38, параграф 2, буква б) от Кодекса и се използва като обобщена декларация по силата на член 130, параграф 1 от Кодекса, посочената декларация трябва освен данните, изисквани за конкретния режим съгласно допълнение В1 или В2, да съдържа и данните, посочени в колона „ОИО — обобщена декларация за въвеждане“ в таблица 5.

Когато митническа декларация по член 166 от Кодекса се представя от ОИО по член 38, параграф 2, буква б) от Кодекса и се използва като обобщена декларация по силата на член 130, параграф 1 от Кодекса, посочената декларация трябва освен данните, изисквани за конкретния режим съгласно таблица 7, да съдържа и данните, посочени в колона „ОИО — обобщена декларация за въвеждане“ в таблица 5.

Бележка 3.   Митническа декларация при износ

3.1.

Когато по силата на член 263, параграф 3, буква а) от Кодекса се изисква митническа декларация по член 162 от Кодекса, тя трябва освен данните, изисквани за конкретния режим съгласно допълнение В1 или В2, да съдържа и данните, посочени в колона „Обобщена декларация за напускане“ в таблици 1 и 2.

Когато по силата на член 263, параграф 3, буква а) от Кодекса се изисква митническа декларация по член 166 от Кодекса, тя трябва освен данните, изисквани за конкретния режим съгласно таблица 7, да съдържа и данните, посочени в колона „Обобщена декларация за напускане“ в таблици 1 и 2.

Бележка 4.   Други особени обстоятелства във връзка с обобщените декларации за напускане и за въвеждане и специалните видове превоз на стоки Бележки към таблици 2—4

4.1.

Колоните „Обобщена декларация за напускане — експресни пратки“ и „Обобщена декларация за въвеждане — експресни пратки“ в таблица 2 обхващат изискваните данни, които трябва да се предават по електронен път на митническите органи за анализ на риска преди заминаването или пристигането на експресните пратки. Пощенските служби могат да изберат да предават по електронен път данните, съдържащи се в тези колони в таблица 2, на митническите органи за анализ на риска преди заминаването или пристигането на експресните пратки.

4.2.

За целите на настоящото приложение под експресна (куриерска) пратка се разбира отделен пакет, който се пренася в рамките на цялостна услуга, която включва събиране, транспортиране, митническо оформяне и доставка на колетни пратки в кратки срокове/точно определени срокове с проследяване на пратките и осъществяване на постоянен контрол върху тях по време на предоставянето на услугата.

4.5.

Таблици 3 и 4 съдържат информацията, която е необходима за обобщените декларации за въвеждане при шосеен и железопътен транспорт.

4.6.

Таблица 3 за шосейния транспорт се прилага и при мултимодален транспорт, освен ако в раздел 4 е предвидено друго.

Бележка 5.   Опростени процедури

5.1.

Декларациите за опростени процедури по член 166 от Кодекса съдържат информацията, посочена в таблица 7.

5.2.

Намаленият формат за някои елементи от данни, предвидени за опростените процедури, не ограничава и не влияе на изискванията, изложени в допълнения В1 и Г1, особено що се отнася до информацията, която трябва да бъде представена в допълнителните декларации.

2.   Изисквания за обобщените декларации за въвеждане и за напускане

2.1.   Ситуации при въздушен, морски, вътрешноводен и други видове транспорт или ситуации, непосочени в таблици от 2 до 4 — таблица 1

Наименование

Обобщена декларация за напускане

(Вж. бележка 3.1)

Обобщена декларация за въвеждане

(Вж. бележка 2.1)

Брой на стоковите позиции

Y

Y

Единен референтен номер на пратката

X/Y

X/Y

Номер на транспортния документ

X/Y

X/Y

Изпращач

X/Y

X/Y

Лице, подаващо обобщената декларация

Y

Y

Получател

X/Y

X/Y

Превозвач

 

Z

Страна, която да бъде уведомена

 

X/Y

Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата

 

Z

Референтен номер на превоза

 

Z

Код на първото място на пристигане

 

Z

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

 

Z

Кодове на държавите по маршрута

Y

Y

Вид транспорт на границата

 

Z

Митническо учреждение на напускане

Y

 

Местонахождение на стоките

Y

 

Място на товарене

 

X/Y

Код на мястото на разтоварване

 

X/Y

Описание на стоките

X

X

Код на вида опаковки

X

X

Брой опаковки

X

X

Транспортна маркировка

X/Y

X/Y

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

X/Y

X/Y

Номер на стоковата позиция

X

X

Код на стоката

X

X

Брутна маса (kg)

X/Y

X/Y

Код на ООН за опасни стоки (UNDG)

X

X

Номер на пломбата

X/Y

X/Y

Код за начина на плащане на транспортните разходи

X/Y

X/Y

Дата на декларацията

Y

Y

Подпис/удостоверяване на истинността

Y

Y

Друг показател за особено обстоятелство (ПОО)

Y

Y

Кодове на следващите митнически учреждения на въвеждане

 

Z

2.2.   Експресни пратки — таблица 2

Наименование

Обобщена декларация за напускане — експресни пратки

(Вж. бележки 3.1 и 4.1—4.3)

Обобщена декларация за въвеждане — експресни пратки

(Вж. бележки 2.1 и 4.1—4.3)

Единен референтен номер на пратката

 

 

Номер на транспортния документ

 

 

Изпращач

X/Y

X/Y

Лице, подаващо обобщената декларация

Y

Y

Получател

X/Y

X/Y

Превозвач

 

Z

Референтен номер на превоза

 

Z

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

 

Z

Кодове на държавите по маршрута

Y

Y

Вид транспорт на границата

 

Z

Mитническо учреждение на напускане

Y

 

Местонахождение на стоките

Y

 

Място на товарене

 

Y

Код на мястото на разтоварване

 

X/Y

Описание на стоките

X

X

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

 

 

Номер на стоковата позиция

X

X

Код на стоката

X

X

Брутна маса (kg)

X/Y

X/Y

Код на ООН за опасни стоки (UNDG)

X

X

Код за начина на плащане на транспортните разходи

X/Y

X/Y

Дата на декларацията

Y

Y

Подпис/удостоверяване на истинността

Y

Y

Друг показател за особено обстоятелство (ПОО)

Y

Y

Кодове на следващите митнически учреждения на въвеждане

 

Z

2.3.   Шосеен транспорт — информация в обобщената декларация за въвеждане — таблица 3

Наименование

Шосеен транспорт — обобщена декларация за въвеждане

(Вж. бележка 2.1)

Брой на стоковите позиции

Y

Единен референтен номер на пратката

X/Y

Номер на транспортния документ

X/Y

Изпращач

X/Y

Лице, подаващо обобщената декларация

Y

Получател

X/Y

Превозвач

Z

Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата

Z

Код на първото място на пристигане

Z

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

Z

Кодове на държавите по маршрута

Y

Вид транспорт на границата

Z

Място на товарене

X/Y

Код на мястото на разтоварване

X/Y

Описание на стоките

X

Код на вида опаковки

X

Брой опаковки

X

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

X/Y

Номер на стоковата позиция

X

Код на стоката

X

Брутна маса (kg)

X/Y

Код за начина на плащане на транспортните разходи

X/Y

Код на ООН за опасни стоки (UNDG)

X

Номер на пломбата

X/Y

Дата на декларацията

Y

Подпис/удостоверяване на истинността

Y

Друг показател за особено обстоятелство (ПОО)

Y

2.4.   Железопътен транспорт — информация в обобщената декларация за въвеждане — таблица 4

Наименование

Железопътен транспорт — обобщена декларация за въвеждане (вж. бележка 2.1)

Брой на стоковите позиции

Y

Единен референтен номер на пратката

X/Y

Номер на транспортния документ

X/Y

Изпращач

X/Y

Лице, подаващо обобщената декларация за въвеждане

Y

Получател

X/Y

Превозвач

Z

Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата

Z

Референтен номер на превоза

Z

Код на първото място на пристигане

Z

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

Z

Кодове на държавите по маршрута

Y

Вид транспорт на границата

Z

Място на товарене

X/Y

Код на мястото на разтоварване

X/Y

Описание на стоките

X

Код на вида опаковки

X

Брой опаковки

X

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

X/Y

Номер на стоковата позиция

X

Код на стоката

X

Брутна маса (kg)

X/Y

Код за начина на плащане на транспортните разходи

X/Y

Код на ООН за опасни стоки (UNDG)

X

Номер на пломбата

X/Y

Дата на декларацията

Y

Подпис/удостоверяване на истинността

Y

Друг показател за особено обстоятелство (ПОО)

Y

2.5.   Одобрени икономически оператори — намалени изисквания за данните за обобщените декларации за въвеждане — таблица 5

Наименование

Обобщена декларация за въвеждане

(Вж. бележка 2.2)

Единен референтен номер на пратката

X/Y

Номер на транспортния документ

X/Y

Изпращач

X/Y

Лице, подаващо обобщената декларация

Y

Получател

X/Y

Превозвач

Z

Страна, която да бъде уведомена

X/Y

Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата

Z

Референтен номер на превоза

Z

Код на първото място на пристигане

Z

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

Z

Кодове на държавите по маршрута

Y

Вид транспорт на границата

Z

Mитническо учреждение на напускане

 

Място на товарене

X/Y

Описание на стоките

X

Брой опаковки

X

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

X/Y

Номер на стоковата позиция

X

Код на стоката

X

Дата на декларацията

Y

Подпис/удостоверяване на истинността

Y

Друг показател за особено обстоятелство (ПОО)

Y

Кодове на следващите митнически учреждения на въвеждане

Z

2.6.   Изисквания за исканията за пренасочване — таблица 6

Наименование

 

Вид транспорт на границата

Z

Идентификационни данни на транспортното средство, което преминава границата

Z

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

Z

Код на държавата на декларираното първо учреждение на въвеждане

Z

Лице, искащо пренасочването

Z

MRN

X

Номер на стоковата позиция

X

Код на първото място на пристигане

Z

Код на действителното първо място на пристигане

Z

3.   Изисквания за опростената декларация — таблица 7

Наименование

Опростена декларация — износ (вж. бележка 3.1)

Опростена декларация — внос (вж. бележка 2.1)

Декларация

Y

Y

Брой на стоковите позиции

Y

Y

Единен референтен номер на пратката

X

X

Номер на транспортния документ

X/Y

X/Y

Изпращач/износител

X/Y

 

Получател

 

X/Y

Декларатор/представител

Y

Y

Декларатор/ код на статута на представителя

Y

Y

Код на валутата

 

X

Mитническо учреждение на напускане

Y

 

Описание на стоките

X

X

Код на вида опаковки

X

X

Брой опаковки

X

X

Транспортна маркировка

X/Y

X/Y

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

 

X/Y

Номер на стоковата позиция

X

X

Код на стоката

X

X

Брутна маса (kg)

 

X

Режим

X

X

Нетна маса (kg)

X

X

Стойност на стоковата позиция

 

X

Референтен номер на вписването в отчетността на декларатора

X

X

Номер на разрешението

X

X

Допълнителна информация

 

X

Дата на декларацията

Y

Y

Подпис/удостоверяване на истинността

Y

Y

4.   Обяснителни бележки за елементите от данни.

MRN

Искане за пренасочване: Референтният номер на движението (MRN) е алтернатива на следните два елемента от данни:

идентификационни данни на транспортното средство, което преминава границата,

дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия.

Декларация

Впишете кодовете, посочени в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 1, 1-во и 2-ро подразделение.

Брой на стоковите позиции  (1)

Общ брой на стоковите позиции, обявени в декларацията или в обобщената декларация.

[Справка: ЕАД, клетка 5]

Единен референтен номер на пратката

Единен номер, определен за стоките, за въвеждане, внос, напускане и износ.

Използват се кодовете на Световната митническа организация — СМО (ISO 15459) или техни еквиваленти.

Обобщени декларации: това е алтернатива на номера на транспортния документ, когато такъв номер не е наличен.

Опростени процедури: тази информация може да бъде представена, когато е налична.

Този елемент осигурява връзка с други полезни източници на информация.

[Справка: ЕАД, клетка 7]

Номер на транспортния документ

Референтен номер на транспортния документ, който покрива транспорта на стоки за влизане в митническата територия на Съюза или за излизане от нея. Когато лицето, подаващо обобщената декларация за въвеждане, е различно от превозвача, номерът на транспортния документ на превозвача също се посочва.

Тук се включва кодът за вида на транспортния документ съгласно допълнение Г1, следван от идентификационния номер на съответния документ.

Този елемент е алтернатива на единния референтен номер на пратката (UCR), когато този номер не е наличен. Той осигурява връзка с други полезни източници на информация.

Обобщени декларации за напускане при доставки с воден и въздушен транспорт: номер на фактурата или товарния списък.

Обобщени декларации за въвеждане при шосеен транспорт: тази информация се представя, доколкото е налична, и може да включва сведения за карнета ТИР и за товарителницата CMR.

Изпращач

Страна, която изпраща стоките съгласно посоченото в договора за превоз от страната, поръчала превоза.

Обобщени декларации за напускане: Тази информация трябва да бъде представена, когато изпращачът се различава от лицето, подаващо обобщената декларация. Тази информация е под формата на EORI номера на изпращача, когато този номер е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Ако EORI номерът на изпращача не е известен, се посочват пълното му име и адрес. Когато данните, които се изискват за обобщена декларация за напускане, са включени в митническа декларация по член 263, параграф 3, буква а) и по член 162 от Кодекса, тази информация съответства на клетка „Изпращач/износител“ от посочената митническа декларация.

Когато в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения, тази информация може да бъде под формата на издадения от третата държава единен идентификационен номер, който е предоставен на Съюза от съответната трета държава. Този номер може да се използва винаги когато е известен на лицето, подаващо обобщената декларация.

Номерът има следната структура:

Поле

Съдържание

Вид на полето

Формат

Примери

1

Идентификационен код на третата държава (двубуквен код на държавата по стандарт ISO)

Двубуквен код

a2

US

JP

CH

2

Единен идентификационен номер в трета държава

Буквено-цифров код с до 15 знака

An..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Примери: „US1234567890ABCDE“ за изпращач от САЩ (код на държавата: US), чийто единен идентификационен номер е 1234567890ABCDE. „JPAbCd9875F“ за изпращач от Япония (код на държавата: JP), чийто единен идентификационен номер е AbCd9875F. „CHpt20130101aa“ за изпращач от Швейцария (код на държавата: CH), чийто единен идентификационен номер е pt20130101aa.

Идентификационен код на третата държава: използваните в Европейския съюз буквени кодове за държавите и териториите се основават на сегашните двубуквени кодове (а2) по стандарт на ISO, доколкото те са съвместими с кодовете на държавите, определени по силата на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (2).

Когато е посочен EORI номерът или издаденият от трета държава единен идентификационен номер на изпращача, името и адресът му не се посочват.

Обобщени декларации за въвеждане: Тази информация е под формата на EORI номера на изпращача, когато този номер е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Ако EORI номерът на изпращача не е известен, се посочват пълното му име и адрес.

Когато в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения, тази информация може да бъде под формата на издаден от третата държава единен идентификационен номер, който е предоставен на Съюза от съответната трета държава. Този номер може да се използва винаги когато е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Структурата на този номер съответства на структурата, определена в обяснителната бележка за този елемент от данни в частта „Обобщени декларации за напускане“.

Когато е посочен EORI номерът или издаденият от трета държава единен идентификационен номер на изпращача, името и адресът му не се посочват.

Изпращач/износител

Лицето, което съставя или за чиято сметка е съставена декларацията за износ и което е собственик на стоките или има подобни права на разпореждане с тях към момента на приемане на декларацията.

Вписва се EORI номерът по член 1, параграф 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Когато изпращачът/износителят няма EORI номер, митническата администрация може да му издаде такъв номер за съответната декларация.

[Справка: ЕАД, клетка 2]

Лице, подаващо обобщената декларация

Тази информация е под формата на EORI номера на лицето, подаващо обобщената декларация; не се посочват името и адресът му.

Обобщени декларации за въвеждане: едно от лицата, споменати в член 127, параграф 4 от Кодекса.

Обобщени декларации за напускане: лице, посочено в член 271, параграф 2 от Кодекса. Тази информация не се представя, когато по силата на член 263, параграф 1 от Кодекса стоките са покрити от митническа декларация.

Бележка: Тази информация е необходима за идентифициране на лицето, което отговаря за представянето на декларацията.

Лице, искащо пренасочването:

Искане за пренасочване: лицето, което отправя искането за пренасочване при въвеждане. Тази информация е под формата на EORI номера на лицето, искащо пренасочването; не се посочват името и адресът му.

Получател:

Лице, на което стоките се изпращат фактически.

Обобщени декларации за напускане: В случаите по член 215, параграф 2, третата алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, се посочват пълното име и адрес на получателя, ако са известни. Когато стоките се превозват с прехвърляем коносамент, който е под формата на „непопълнен индосамент“, и получателят не е известен, данните за него се заменят от следния код в клетка 44 от декларацията за износ:

Правно основание

Предмет

Клетка

Код

Допълнение А

Ситуации, които се отнасят за прехвърляеми коносаменти, които са под формата на „непопълнен индосамент“, при обобщени декларации за напускане, в случай че данните на получателя не са известни.

44

30600

Тази информация е под формата на EORI номера на получателя винаги когато този номер е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Ако EORI номерът на получателя не е известен, се посочват пълното му име и адрес.

Когато в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения, тази информация може да бъде под формата на издаден от третата държава единен идентификационен номер, който е представен на Съюза от съответната трета държава. Този номер може да се използва винаги когато е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Структурата на този номер съответства на структурата, определена в обяснителната бележка със заглавие „Изпращач“ за този елемент от данни в частта „Обобщени декларации за напускане“.

Когато е посочен EORI номерът или издаденият от трета държава единен идентификационен номер на получателя, името и адресът му не се посочват.

Обобщени декларации за въвеждане: Тази информация трябва да бъде представена, когато получателят се различава от лицето, подаващо обобщената декларация. Когато стоките се превозват с прехвърляем коносамент, който е под формата на „непопълнен индосамент“, и получателят е неизвестен, данните за него се заменят с код 10600:

Правно основание

Предмет

 

Код

Допълнение А

Ситуации, които се отнасят за прехвърляеми коносаменти, които са под формата на „непопълнен индосамент“, при обобщени декларации за въвеждане, в случай че данните за получателя не са известни.

 

10600

Когато тази информация трябва да бъде представена, тя е под формата на EORI номера на получателя винаги когато този номер е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Ако EORI номерът на получателя не е известен, се посочват пълното му име и адрес.

Когато в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения, тази информация може да бъде под формата на издаден от третата държава единен идентификационен номер, който е представен на Съюза от съответната трета държава. Този номер може да се използва винаги когато е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Структурата на този номер съответства на структурата, определена в обяснителната бележка със заглавие „Изпращач“ за този елемент от данни в частта „Обобщени декларации за напускане“.

Когато е посочен EORI номерът или издаденият от трета държава единен идентификационен номер на получателя, името и адресът му не се посочват.

Декларатор/представител

Тази информация се изисква, когато деклараторът/представителят е различен от изпращача/износителя при износ и получателя при внос.

Тази информация е под формата на EORI номера на декларатора/представителя.

[Справка: ЕАД, клетка 14]

Декларатор/ код на статута на представителя

Код, представящ декларатора или статута на представителя. Кодовете, които трябва да бъдат използвани, са посочените в допълнение Г1 за клетка 14 от ЕАД.

Превозвач

Тази информация не се представя, ако превозвачът е лицето, подаващо обобщената декларация за въвеждане, освен ако в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения. В такъв случай тази информация може да бъде представена и ще бъде под формата на издаден от третата държава единен идентификационен номер, който е представен на Съюза от съответната трета държава. Структурата на този номер съответства на структурата, определена в обяснителната бележка със заглавие „Изпращач“ за този елемент от данни в частта „Обобщени декларации за напускане“.

Когато превозвачът е различен от лицето, подаващо обобщената декларация за въвеждане, тази информация е под формата на пълното име и адрес на превозвача.

Тази информация е под формата на EORI номера на превозвача или единен идентификационен номер на превозвача, издаден от трета държава:

винаги когато е известен на лицето, подаващо обобщената декларация,

и/или

когато транспортът е морски, вътрешноводен или въздушен.

Тя е под формата на EORI номера на превозвача, ако превозвачът е свързан с митническата система и желае да получава някои от уведомленията по член 185, параграф 3 или член 187, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Когато е посочен EORI номерът или издаден от трета държава единен идентификационен номер на превозвача, името и адресът му не се посочват.

Страна, която да бъде уведомена

Страната (лицето), която трябва да бъде уведомена за пристигането на стоките при въвеждането. Тази информация следва да се посочва, когато е приложимо. Тази информация е под формата на EORI номера на страната, която да бъде уведомена, винаги когато този номер е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Ако EORI номерът на страната, която да бъде уведомена, не е известен, се посочват пълното име и адрес.

Когато в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения, тази информация може да бъде под формата на издаден от третата държава единен идентификационен номер, който е представен на Съюза от съответната трета държава. Този номер може да се използва винаги когато е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Структурата на този номер съответства на структурата, определена в обяснителната бележка със заглавие „Изпращач“ за този елемент от данни в частта „Обобщени декларации за напускане“.

Когато е посочен EORI номерът или издаденият от трета държава единен идентификационен номер на страната, която да бъде уведомена, името и адресът не се посочват.

Обобщена декларация за въвеждане: когато стоките се превозват с прехвърляем коносамент, който е под формата на „непопълнен индосамент“, като в този случай получателят не е упоменат и е въведен код 10600, винаги се посочва страната, която да бъде уведомена.

Обобщена декларация за напускане: Когато стоките се превозват с прехвърляем коносамент, който е под формата на „непопълнен индосамент“, като в този случай получателят не е упоменат, данните на страната, която да бъде уведомена, винаги се вписват в полето за получателя вместо данните на получателя. Когато декларация за износ съдържа данните за обобщената декларация за напускане, в клетка 44 от съответната декларация за износ се вписва код 30600.

Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата

Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата на митническата територия на Съюза. За идентификационните данни се използват определенията, съдържащи се в допълнение В1 за ЕАД, клетка 18. Когато транспортът е морски или вътрешноводен, се декларира идентификационният номер на кораба по ММО или единният европейски идентификационен номер на плавателния съд (ENI). Когато транспортът е въздушен, не се представя информация.

Когато тази информация все още не е включена в идентификационните данни, за националността се използват кодовете, посочени в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 21.

Железопътен транспорт: посочва се номерът на вагона.

Идентификационни данни на транспортното средство, което преминава границата

Искане за пренасочване: При морски, вътрешноводен и въздушен транспорт тази информация е под формата съответно на идентификационен номер на кораба по ММО, европейски идентификационен номер на плавателния съд (ENI) или номер на полета по IATA.

При въздушен транспорт, когато операторът на въздухоплавателното средство превозва стоки при договореност за споделяне на кодове с партньори, се използват номерата на полета на партньора, с който се споделя кодът.

Референтен номер на превоза  (3) (1)

Идентификационни данни на пътуването на транспортното средство, например номер на рейса, номер на полета, номер на пътуването — според случая.

При въздушен транспорт, когато операторът на въздухоплавателното средство превозва стоки при договореност за споделяне на кодове с партньори, се използват номерата на полета на партньора, с който се споделя кодът.

Железопътен транспорт: посочва се номерът на влака. Този елемент от данни се представя при мултимодален транспорт, в съответните случаи.

Код на първото място на пристигане

Идентификационни данни на първото място на пристигане на митническата територия на Съюза. Това място е пристанище (при морския транспорт, летище (при въздушния транспорт) или граничен пункт (при сухопътния транспорт).

Кодът се съставя по следната схема: UN/LOCODE (буквено-цифрово означение с до 5 знака — an..5) + национален код (буквено-цифрово означение с до 6 знака — an..6).

Шосеен и железопътен транспорт: кодът се съставя по схемата, предвидена за митническите учреждения в допълнение Г1.

Искане за пренасочване: трябва да се посочи кодът на декларираното митническо учреждение на първо въвеждане.

Код на действителното първо място на пристигане

Искане за пренасочване: трябва да се посочи кодът на действителното митническо учреждение на първо въвеждане.

Код на държавата на декларираното първо учреждение на въвеждане

Искане за пренасочване: Използват се кодовете, съдържащи се в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 2.

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

Дата и час/планирани дата и час на пристигане на транспортното средство на първото летище (при въздушен транспорт), на първия граничен пункт (при сухопътен транспорт) или в първото пристанище (при морски транспорт), използва се 12-цифрен код (ВВГГMMДДЧЧMM). Посочва се местното време на първото място на пристигане.

Искане за пренасочване: Тази информация се ограничава до датата; използва се 8-цифрен код (ВВГГMMДД)

Кодове на държавите по маршрута

Идентифициране в хронологичен ред на държавите, през които преминават стоките между държавата на първоначално тръгване и крайното получаване (местоназначение). Тук се включват и държавите на първоначалното тръгване и крайното получаване на стоките. Използват се кодовете, посочени в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 2. Тази информация се представя в степента, в която е известна.

Обобщени декларации за напускане за експресни пратки — пощенски пратки: посочва се само държавата на крайното получаване на стоките.

Обобщени декларации за въвеждане за експресни пратки — пощенски пратки: посочва се само държавата на първоначалното тръгване на стоките.

Код на валутата

Код, предвиден в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 22, за валутата, в която е съставена търговската фактура.

Тази информация се използва заедно с информацията от „Стойност на стоковата позиция“, когато е необходима за изчисляването на вносните мита.

Държавите членки могат да не прилагат това изискване за опростените декларации при внос, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

[Справка: ЕАД, клетки 22 и 44]

Вид транспорт на границата

Обобщена декларация за въвеждане: Вид на транспорта, съответстващ на активното транспортно средство, с което се очаква стоките да бъдат въведени на митническата територия на Съюза. При комбиниран транспорт се прилагат правилата, изложени в допълнение В1 в обяснителната бележка за клетка 21.

Когато товар, предназначен за превоз с въздушен транспорт, се превозва с друг вид транспорт, се декларира другият вид транспорт.

Използват се кодове 1, 2, 3, 4, 7, 8 или 9, предвидени в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 25.

[Справка: ЕАД, клетка 25]

Mитническо учреждение на напускане

Код, предвиден в приложение Г1 за ЕАД, клетка 29, за планираното митническо учреждение на напускане.

Обобщени декларации за напускане за експресни пратки — пощенски пратки:

този елемент от данни не е необходимо да се представя, когато може да се извлече автоматично и недвусмислено от други елементи от данни, предоставени от търговеца.

Местонахождение на стоките  (4)

Точното място, където стоките може да бъдат проверени.

[Справка: ЕАД, клетка 30]

Място на товарене  (5)

Наименование на морско пристанище, летище, товарен терминал, железопътна гара или друго място, където стоките се товарят на транспортното средство, използвано за техния превоз; посочва се и държавата, в която се намира мястото.

Обобщени декларации за въвеждане за експресни пратки — пощенски пратки:

Този елемент от данни не е необходимо да се представя, когато може да се извлече автоматично и недвусмислено от други елементи от данни, предоставени от търговеца.

Шосеен и железопътен транспорт: това може да е мястото, където стоките са били приети в съответствие с договора за превоз, или отправното митническо учреждение по ТИР.

Място на разтоварване  (6)

Наименование на морско пристанище, летище, товарен терминал, железопътна гара или друго място, където стоките се разтоварват от транспортното средство, използвано за техния превоз; посочва се и държавата, в която се намира мястото.

Шосеен и железопътен транспорт: когато кодът не е известен, се посочва наименованието на мястото с възможно най-висока точност.

Бележка: Този елемент осигурява полезна информация за управлението на режима.

Описание на стоките

Обобщени декларации: ясно и достатъчно точно описание на стоките, така че митническите учреждения да са в състояние да ги идентифицират. Не се приемат общи термини (т.е. „консолидиран“, „общ товар“ или „части“). Комисията ще публикува списък на тези общи термини. Тази информация не е необходимо да се представя, когато е посочен кодът на стоките.

Опростени процедури: описание за тарифни цели.

[Справка: ЕАД, клетка 31]

Код на вида опаковки

Код, предвиден в приложение Г1 за ЕАД, клетка 31, за планираното митническо учреждение на напускане.

Брой опаковки

Брой на отделните пакети, пакетирани по такъв начин, че да не могат да бъдат разделени без разваляне на пакета, или количество отделни бройки, ако не са пакетирани. Тази информация не се представя, когато стоките са в насипно състояние.

[Справка: ЕАД, клетка 31]

Транспортна маркировка

Описание в свободна форма на маркировката и номерата на транспортните единици или опаковки.

Тази информация се представя само за пакетираните стоки, в съответните случаи. Когато стоките са в контейнери, номерът на контейнера може да замени транспортната маркировка, която обаче може да бъде представена от търговеца, ако е известна. Транспортната маркировка може да се замени с единния референтен номер на пратката (UCR) или със сведение в транспортния документ, което дава възможност за недвусмислено идентифициране на всички опаковки в пратката.

Бележка: Този елемент спомага за идентифицирането на пратките.

[Справка: ЕАД, клетка 31]

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

Обозначения (букви и/или цифри), които идентифицират контейнера.

[Справка: ЕАД, клетка 31]

Номер на стоковата позиция  (7)

Номер на стоковата позиция по отношение на общия брой стокови позиции, съдържащи се в декларацията, обобщената декларация или искането за пренасочване.

Искане за пренасочване: когато е посочен MRN, а искането за пренасочване не засяга всички стокови позиции в обобщена декларация за въвеждане, лицето, искащо пренасочването, посочва съответните номера на стоковите позиции, определени за стоките в първоначалната обобщена декларация за въвеждане.

Използва се само когато има повече от една стокова позиция.

Бележка: Този елемент, който се генерира автоматично от компютърните системи, спомага за идентифициране на съответните стокови позиции в декларацията.

[Справка: ЕАД, клетка 32]

Код на стоката

Кодов номер, който отговаря на въпросната позиция.

Обобщени декларации за въвеждане: първите четири цифри от кода по КН; Тази информация не е необходимо да се представя, когато има описание на стоките.

Опростена декларация — внос: 10-цифров код по ТАРИК. Търговците могат да добавят към тази информация допълнителните кодове по ТАРИК, когато това е целесъобразно. Държавите членки могат да не прилагат това изискване за опростените декларации при внос, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

Обобщени декларации за напускане: първите четири цифри от кода по КН. Тази информация не е необходимо да се представя, когато има описание на стоките.

Опростена декларация — износ: 8-цифров код по КН. Търговците могат да добавят към тази информация допълнителните кодове по ТАРИК, когато това е целесъобразно. Държавите членки могат да не прилагат това изискване за опростените декларации при износ, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

[Справка: ЕАД, клетка 33]

Брутна маса (kg)

Теглото (масата) на стоките, включително опаковката, но без оборудването на превозвача за декларацията.

Когато е възможно, търговецът може да посочи това тегло на ниво стокова позиция в декларацията.

Опростена декларация — внос: тази информация се представя само когато е необходима за изчисляването на вносните мита.

Държавите членки могат да не прилагат това изискване за опростените декларации при внос, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

[Справка: ЕАД, клетка 35]

Режим

Код на режима съгласно допълнение Г1 за ЕАД, клетка 37, 1-во и 2-ро подразделение.

Държавите членки могат да не прилагат изискването за посочване на кодовете съгласно допълнение Г1 за ЕАД, клетка 37, 2-ро подразделение, по отношение на опростените декларации при внос и износ, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

Нетна маса (kg)

Тегло (маса) на самите стоки без опаковките.

Държавите членки могат да не прилагат това изискване за опростените декларации при внос и износ, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

[Справка: ЕАД, клетка 38]

Стойност на стоковата позиция

Цена на стоките за съответната стокова позиция от декларацията. Тази информация се използва заедно с информацията от „Код на валутата“, когато е необходима за изчисляването на вносните мита.

Държавите членки могат да не прилагат това изискване за опростените декларации при внос, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

[Справка: ЕАД, клетка 42]

Референтен номер на вписването в отчетността на декларатора

Това е референтният номер на вписването в отчетността за процедурата, описана в член 182 от Кодекса. Държавите членки могат да не прилагат това изискване, когато има други задоволителни системи за проследяване на пратките.

Допълнителна информация

Когато се прилага член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1147/2002 (8) (стоки, внасяни с удостоверение за летателна годност), се вписва код 10100.

[Справка: ЕАД, клетка 44]

Номер на разрешението

Номер на разрешението за опростявания. Държавите членки могат да не прилагат това изискване, когато са уверени, че компютърните им системи са в състояние да извлекат тази информация недвусмислено от други елементи на декларацията, например идентификационните данни на търговеца.

Код на ООН за опасни стоки (UNDG)

Идентификационният номер на ООН за опасни стоки (UNDG) е единният пореден номер (с 4 цифрени знака), който е определен в рамките на ООН за веществата и артикулите, включени в списък с най-често превозваните опасни стоки.

Тази информация се представя само ако е относима.

Номер на пломбата  (9)

Идентификационните номера на пломбите, поставени на транспортното оборудване — в съответните случаи.

Код за начина на плащане на транспортните разходи

Използват се следните кодове:

А

Плащане в брой

В

Плащане с кредитна карта

С

Плащане с чек

D

Други (напр. директен дебит по сметка)

Н

Електронен кредитен превод

Y

Собственик на сметка при превозвача

Z

Без предварително плащане

Тази информация се представя само ако е налична.

Дата на деклариране  (10)

Дата, на която съответните декларации са били съставени и — в съответните случаи — подписани или истинността им е била удостоверена по друг начин.

При вписване в отчетността на декларатора по член 182 от Кодекса това е датата на вписване в отчетността.

[Справка: ЕАД, клетка 54]

Подпис/удостоверяване на истинността  (10)

[Справка: ЕАД, клетка 54]

Друг показател за особено обстоятелство (ПОО)

Елемент от данни под формата на код, с който се посочва особеното обстоятелство, на което се позовава съответният търговец.

A

Пощенски и експресни пратки

С

Шосеен транспорт

D

Железопътен транспорт

Е

Одобрени икономически оператори

Този елемент от данни трябва да бъде представен само когато лицето, подаващо обобщената декларация, желае да се позове на особено обстоятелство, различно от посочените в таблица 1.

Този елемент от данни не е необходимо да се представя, когато може да се извлече автоматично и недвусмислено от други елементи от данни, представени от търговеца.

Кодове на следващите митнически учреждения на въвеждане

Идентифициране на следващите митнически учреждения на въвеждане на митническата територия на Съюза.

Този код трябва да бъде посочен, когато кодът за вида на транспорта на границата е 1, 4 или 8.

Кодът се съставя по схемата, посочена в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 29, за митническото учреждение на въвеждане.


(1)  Генерира се автоматично от компютърните системи.

(2)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 23.

(3)  Информацията се представя, когато това е целесъобразно.

(4)  Информацията се представя, когато това е целесъобразно.

(5)  Посочва се кодът, когато е известен.

(6)  Посочва се кодът, когато е известен.

(7)  Генерира се автоматично от компютърните системи.

(8)  ОВ L 170, 29.6.2002 г., стр. 8.

(9)  Информацията се представя, когато това е целесъобразно.

(10)  Генерира се автоматично от компютърните системи.

Допълнение Б1

ОБРАЗЕЦ НА ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(комплект от осем екземпляра)

(1)

Техническите разпоредби по отношение на формулярите и по-конкретно относно размера и цветовете им се съдържат в допълнение В1, дял I, A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Допълнение Б2

ОБРАЗЕЦ НА ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ОТ КОМПЮТРИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИИ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ КОМПЛЕКТА ОТ ПО ЧЕТИРИ ЕКЗЕМПЛЯРА

(1)

Техническите разпоредби по отношение на формулярите и по-конкретно относно размера и цветовете им се съдържат в допълнение В1, дял I, A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Допълнение Б3

ОБРАЗЕЦ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФОРМУЛЯР КЪМ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(комплект от осем екземпляра)

(1)

Техническите разпоредби по отношение на формулярите и по-конкретно относно размера и цветовете им се съдържат в допълнение В1, дял I, A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Допълнение Б4

ОБРАЗЕЦ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФОРМУЛЯР КЪМ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ОТ КОМПЮТРИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИИ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ КОМПЛЕКТА ОТ ЧЕТИРИ ЕКЗЕМПЛЯРА

(1)

Техническите разпоредби по отношение на формулярите и по-конкретно относно размера и цветовете им се съдържат в допълнение В1, дял I, A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Допълнение Б5

СВЕДЕНИЕ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРИТЕ НА ФОРМУЛЯРИТЕ, ИЗЛОЖЕНИ В ДОПЪЛНЕНИЯ Б1 И Б3, НА КОИТО ДАННИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ ВПИСВАТ ЧРЕЗ САМОКОПИРАНЕ

(като се брои и екземпляр 1)

Номер на клетката

Екземпляри

Номер на клетката

Екземпляри

I.   

КЛЕТКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ОПЕРАТОРИТЕ

1

1—8 без средното подразделение:

27

1 — 5 (1)

 

1 — 3

28

1 — 3

2

1 — 5 (1)

29

1 — 3

3

1 — 8

30

1 — 3

4

1 — 8

31

1 — 8

5

1 — 8

32

1 — 8

6

1 — 8

33

първото подразделение вляво: 1 — 8

7

1 — 3

 

остатък: 1 — 3

8

1 — 5 (1)

34a

1 — 3

9

1 — 3

34b

1 — 3

10

1 — 3

35

1 — 8

11

1 — 3

36

12

37

1 — 3

13

1 — 3

38

1 — 8

14

1 — 4

39

1 — 3

15

1 — 8

40

1 — 5 (1)

15a

1 — 3

41

1 — 3

15b

1 — 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 и 8

43

17

1 — 8

44

1 — 5 (1)

17a

1 — 3

45

17b

1 — 3

46

1 — 3

18

1 — 5 (1)

47

1 — 3

19

1 — 5 (1)

48

1 — 3

20

1 — 3

49

1 — 3

21

1 — 5 (1)

50

1 — 8

22

1 — 3

51

1 — 8

23

1 — 3

52

1 — 8

24

1 — 3

53

1 — 8

25

1 — 5 (1)

54

1 — 4

26

1 — 3

55

 

 

56

II.   

КЛЕТКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

А

1 — 4 (2)

C

1 — 8 (2)

B

1 — 3

D

1 — 4


(1)  В никакъв случай ползвателите не може да бъдат задължавани да попълват тези клетки в екземпляр № 5 за целите на транзита.

(2)  Държавата членка на изпращане може да избере дали тези данни да бъдат вписани в посочените екземпляри.

Допълнение Б6

СВЕДЕНИЕ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРИТЕ НА ФОРМУЛЯРИТЕ, ИЗЛОЖЕНИ В ДОПЪЛНЕНИЯ Б2 И Б4, НА КОИТО ДАННИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ ВПИСВАТ ЧРЕЗ САМОКОПИРАНЕ

(като се брои и екземпляр 1/6)

Номер на клетката

Екземпляри

Номер на клетката

Екземпляри

I.   

КЛЕТКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ОПЕРАТОРИТЕ

1

1 — 4 без средното подразделение:

27

1 — 4

 

1 — 3

28

1 — 3

2

1 — 4

29

1 — 3

3

1 — 4

30

1 — 3

4

1 — 4

31

1 — 4

5

1 — 4

32

1 — 4

6

1 — 4

33

първото подразделение вляво: 1 — 4

7

1 — 3

 

остатък: 1 — 3

8

1 — 4

34a

1 — 3

9

1 — 3

34b

1 — 3

10

1 — 3

35

1 — 4

11

1 — 3

36

1 — 3

12

1 — 3

37

1 — 3

13

1 — 3

38

1 — 4

14

1 — 4

39

1 — 3

15

1 — 4

40

1 — 4

15a

1 — 3

41

1 — 3

15b

1 — 3

42

1 — 3

16

1 — 3

43

1 — 3

17

1 — 4

44

1 — 4

17a

1 — 3

45

1 — 3

17b

1 — 3

46

1 — 3

18

1 — 4

47

1 — 3

19

1 — 4

48

1 — 3

20

1 — 3

49

1 — 3

21

1 — 4

50

1 — 4

22

1 — 3

51

1 — 4

23

1 — 3

52

1 — 4

24

1 — 3

53

1 — 4

25

1 — 4

54

1 — 4

26

1 — 3

55

 

 

56

II.   

КЛЕТКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

А

1 — 4 (1)

C

1 — 4

B

1 — 3

D/J

1 — 4


(1)  Държавата членка на изпращане може да избере дали тези данни да бъдат вписани в посочените екземпляри.

Допълнение В1

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

ДЯЛ I

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

(1)

Митническата администрация на всяка държава членка може при необходимост да допълва обяснителната бележка.

(2)

Разпоредбите на настоящия дял не препятстват отпечатването на хартия на митнически декларации и документи, удостоверяващи митническия статус на съюзни стоки, които не се движат под режим вътрешен съюзен транзит, с помощта на системи за обработка на данни, на обикновени листове хартия, при условията, установени от държавите членки.

А.   ОБЩО ОПИСАНИЕ

(1)

Митническата декларация на хартия се отпечатва на самокопираща хартия, предназначена за писане и с относителна маса най-малко 40 g/m2. Хартията трябва да бъде достатъчно матова, така че информацията на едната страна да не пречи на четливостта на информацията на другата страна, и нейната здравина следва да бъде такава, че да не се къса или мачка лесно.

(2)

Хартията за всички екземпляри трябва да бъде бяла. При все това върху екземплярите, използвани при съюзен транзит (1, 4 и 5), клетки 1 (първото и третото подразделение), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (първото подразделение вляво), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и 56 трябва да имат зелен фон.

Формулярите се отпечатват със зелено мастило.

(3)

Размерите на клетките се основават на мерна единица, представляваща една десета от инча в хоризонтална посока и една шеста от инча във вертикална посока. Размерите на подразделенията се основават на мерна единица, представляваща една десета от инча в хоризонтална посока.

(4)

Цветовото обозначение на отделните екземпляри на формулярите, отговарящи на образците в допълнения Б1 и Б3, се извършва по следния начин:

екземпляри 1, 2, 3 и 5 в десния си край имат непрекъсната ивица, оцветена съответно в червено, зелено, жълто и синьо,

екземпляри 4, 6, 7 и 8 в десния си край имат прекъсната ивица, оцветена съответно в синьо, червено, зелено и жълто.

На формулярите по образците в допълнения Б2 и Б4 екземпляри 1/6, 2/7, 3/8 и 4/5 в десния си край имат непрекъсната ивица, а вдясно от нея и прекъсната ивица, оцветени съответно в червено, зелено, жълто и синьо.

Ширината на тези ивици е приблизително 3 mm. Прекъснатата ивица съдържа поредица от квадратчета със страна 3 mm, на разстояние 3 mm едно от друго.

Екземплярите, на които данните, съдържащи се във формулярите от допълнения Б1 и Б3, трябва да бъдат вписани чрез самокопиране, са изложени в допълнение Б5.Екземплярите, на които данните, съдържащи се във формулярите от допълнения Б2 и Б4, трябва да бъдат вписани чрез самокопиране, са изложени в допълнение Б6.

(5)

Форматът на формулярите е 210 × 297 mm с максимално допустимо отклонение от минус 5 mm и плюс 8 mm по отношение на дължината.

(6)

Митническите администрации на държавите членки може да изискват на формулярите да са отпечатани името и адресът на печатницата или знак, даващ възможност да се идентифицира печатницата. Те могат да поставят условие отпечатването на формулярите да подлежи на предварително техническо одобрение.

(7)

Формулярите и допълнителните формуляри трябва да се използват в следните случаи:

а)

когато в законодателството на Съюза се споменава за декларация за поставяне на стоки под митнически режим или за реекспорт;

б)

според необходимостта по време на преходен период, предвиден в акт за присъединяване към Съюза, в търговията между Съюза, в състава му отпреди това присъединяване, и новите държави членки и между тези държави членки, по отношение на стоки, за които митата и таксите с равностоен ефект още не са напълно отменени или които остават обект на други мерки, предвидени в акта за присъединяване;

в)

когато разпоредбите на Съюза изрично предвиждат тяхното използване, по-специално в рамките на режим съюзен транзит по отношение на декларацията за транзит за пътници и аварийната процедура.

(8)

Формулярите и допълнителните формуляри, използвани за тази цел, включват екземплярите, които са необходими за изпълнение на формалностите, отнасящи се до един или повече митнически режими, взети от комплект от осем екземпляра:

екземпляр 1 се съхранява от органите на държавата членка, в която се извършват формалностите по износа (изпращането) или съюзния транзит,

екземпляр 2 се използва за статистически цели от държавата членка на износ. Този екземпляр може да се използва също и за статистически цели от държавата членка на изпращане в случаите на търговия между части от митническата територия на Съюза с различен данъчен режим,

екземпляр 3 се връща на износителя, след като е бил подпечатан от митническия орган,

екземпляр 4 се съхранява в получаващото митническо учреждение след завършване на операцията по съюзен транзит или като документ, доказващ митническия статус на съюзни стоки,

екземпляр 5 е екземплярът за връщане при режим съюзен транзит,

екземпляр 6 се съхранява от органите на държавата членка, в която се извършват формалностите по вноса,

екземпляр 7 се използва за статистически цели от държавата членка на внос. Този екземпляр може да се използва също и за статистически цели от държавата членка на внос в случаите на търговия между части от митническата територия на Съюза с различен данъчен режим,

екземпляр 8 се връща на получателя.

Следователно възможни са различни комбинации, като:

износ, пасивно усъвършенстване или реекспорт: екземпляри 1, 2 и 3,

съюзен транзит: екземпляри 1, 4 и 5,

митнически режими при внос: екземпляри 6, 7 и 8.

(9)

Освен това има обстоятелства, при които митническият статус на въпросните съюзни стоки трябва да бъде доказан при получаване. В такива случаи екземпляр 4 трябва да се използва като документ T2L.

(10)

Операторите могат, ако желаят, да използват отпечатани със собствени средства частични комплекти, съдържащи необходимите екземпляри, стига те да са в съответствие с официалния образец.

Всеки частичен комплект трябва да бъде оформен по такъв начин, че ако клетките трябва да съдържат еднаква информация в двете участващи държави членки, тази информация да може да бъде вписана пряко от износителя или от титуляря на режима върху екземпляр 1 и след това да се появи, вследствие на химическата обработка на хартията, върху всички екземпляри. Ако обаче, поради каквато и да било причина, в частност когато съдържанието на информацията се различава в зависимост от съответния етап от дадена операция, информацията не трябва да бъде предавана от една държава членка на друга, възпроизвеждането трябва да се ограничи до съответните екземпляри чрез намаляване на чувствителността на самокопиращата хартия.

Когато декларациите ще се обработват на компютър, могат да се използват частични комплекти, извадени от комплекти, в които всеки екземпляр има двойна функция: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

В такъв случай във всеки частичен комплект номерата на използваните екземпляри трябва да бъдат показани, като в полето на формуляра се задраскват номерата, отговарящи на неизползваните екземпляри.

Всеки такъв частичен комплект трябва да бъде оформен по такъв начин, че данните, които трябва да се впишат във всеки екземпляр, да се възпроизвеждат вследствие на химическата обработка на хартията.

(11)

Когато съгласно обща бележка 2 декларациите за поставяне на стоки под митнически режим или за реекспорт или документите, удостоверяващи митническия статус на съюзни стоки, които не се движат под режим вътрешен съюзен транзит, се съставят на обикновен лист хартия посредством официални или частни системи за обработка на данни, форматът на тези декларации или документи трябва да отговаря на всички условия, предвидени в Кодекса или в настоящия регламент, включително тези за обратната страна на формуляра (по отношение на екземплярите, използвани при режим съюзен транзит), с изключение на:

цветовете, използвани за отпечатване,

използването на курсив,

отпечатването на фон за клетките, предназначени за съюзен транзит.

Когато декларация за транзит се обработва в отправно учреждение посредством компютризирана система, един екземпляр от декларацията трябва да бъде подаден в това учреждение.

Б.   ИЗИСКВАНИ ДАННИ

Формулярите съдържат редица клетки, само част от които ще бъдат използвани, в зависимост от съответния митнически режим (режими).

Без да се засяга прилагането на опростени процедури, клетките, които могат да бъдат попълнени за всеки режим, са посочени в таблицата по-долу. Конкретните разпоредби относно всяка клетка, изложени в дял II, се прилагат, без да се засяга статусът на клетките съгласно таблицата.

Следва да се има предвид, че статусите, посочени по-долу, нямат отношение към факта, че определени данни се събират само когато обстоятелствата го изискват. Например, данните за допълнителните мерни единици в клетка 41 (статус „А“) ще се събират само когато това се изисква от ТАРИК.

Клетка №

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (№)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (№)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (№)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B