EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0300

Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 година за определяне на възнагражденията на високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност

OJ L 58, 4.3.2016, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/300/oj

4.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 58/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/300 НА СЪВЕТА

от 29 февруари 2016 година

за определяне на възнагражденията на високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 243 и член 286, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съветът определя заплатите, надбавките и пенсиите на високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност („служители, заемащи публична длъжност“), включително председателя на Европейския съвет (1), председателя и членовете на Комисията (2), върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (3), председателите, съдиите, генералните адвокати и секретарите на Съда на Европейския съюз (4), председателя и членовете на Сметната палата (5) и генералния секретар на Съвета (6), заедно с всяко плащане, което се прави вместо възнаграждение.

(2)

Целесъобразно е възнагражденията и другите придобивки на служителите, заемащи публична длъжност, да отразяват големите им отговорности и следователно тези възнаграждения и други придобивки могат да се различават от посочените в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилник за персонала“).

(3)

Някои корекции на настоящите възнаграждения и други придобивки на служителите, заемащи публична длъжност, обаче са уместни, за да бъдат отразени институционалните промени в Съюза и да се актуализира структурата на възнагражденията, по-специално като се вземат предвид, когато е необходимо, измененията, въведени с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7) („Правилник за персонала“). В контекста на реформата на Правилника за персонала е необходимо да бъдат направени няколко изменения на Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом. По подобен начин Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 (8) също трябва да бъде актуализиран, за да се вземе предвид реформата на Правилника за персонала. С оглед на направените редица съществени изменения както на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77, така и на Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом, уреждащи възнагражденията на служителите, заемащи различни публични длъжности, е целесъобразно двата регламента да бъдат обединени в един правен акт за постигане на по-голяма яснота и прозрачност и в интерес на добрата законодателна практика.

(4)

С цел да се гарантира баланс между членовете на персонала на ЕС и служителите, заемащи публична длъжност, по отношение на възнагражденията, е целесъобразно да се въведат мерки за привеждане в съответствие на третирането на служителите, заемащи публична длъжност, с това на членовете на персонала на ЕС в случаите, в които последните се ползват от актуализирана структура на възнагражденията, като например във връзка с автоматичните актуализации на надбавките и възможността за присъединяване към общата здравноосигурителна схема, включително след прекратяване на мандата.

(5)

Освен това е целесъобразно годишният процент на натрупване на пенсиите да се коригира и пенсионната възраст да се приведе в съответствие с измененията на Правилника за персонала и приложимият процент на натрупване да се определя съобразно Правилника за персонала, за да се гарантира автоматичният характер на корекциите при бъдещи негови изменения.

(6)

С други изменения следва да се гарантира, че срокът на действие на правото на бивши служители, заемали публична длъжност, на месечна преходна надбавка съответства пряко на прослуженото време. Този срок обаче следва да бъде не по-кратък от шест месеца и не по-дълъг от две години въз основа на разбирането, че целта на преходната надбавка за служители, заемащи публична длъжност, е за ограничен период от време веднага след края на мандата им да се осигури определено ниво на финансова сигурност до следващото им назначение с подобно равнище на възнаграждение или друг източник на доход, като например пенсия.

(7)

Уместно е също надбавките и сумите за възстановяване на разноски, дължими при встъпване в длъжност и при прекратяване на изпълнението на функциите, да се приведат в съответствие с изплащаните на длъжностните лица и другите служители съгласно Правилника за персонала, като същевременно се предвиди известна гъвкавост, когато е необходимо, по-специално в случай на възстановяване на разноски за пренасяне, така че да бъдат отчетени представителните функции на служителите, заемащи публична длъжност.

(8)

Необходимо е условията за здравно осигуряване на настоящи и бивши служители, заемащи(ли) публична длъжност, да се приведат в съответствие с условията за осигурителното покритие, приложими по отношение на длъжностните лица и другите служители съгласно членове 72 и 73 от Правилника за персонала.

(9)

По същите причини, тъй като правилата, установени с настоящия регламент, следва да заменят правилата, определени в Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом, Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 и решения 2009/909/ЕС, 2009/910/ЕС и 2009/912/ЕС, с изключение на член 5 от него, тези актове следва да бъдат отменени, без това да засяга продължаването на прилагането им по отношение на всички служители, заемащи публична длъжност, към които се прилагат един или повече от тези актове и чиито мандати продължават или са приключили преди датата на влизане в сила на настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за следните високопоставени служители на ЕС, заемащи публична длъжност („служители, заемащи публична длъжност“):

а)

председателя на Европейския съвет;

б)

председателя и членовете на Европейската комисия, включително върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност;

в)

председателя и членовете, както и секретаря, на Съда на Европейския съюз, включително тези на Общия съд и на специализираните трибунали;

г)

генералния секретар на Съвета;

д)

председателя и членовете на Сметната палата.

2.   Настоящият регламент се прилага за всички служители, заемащи публична длъжност, чието назначаване или преназначаване поражда действие след 4 март 2016 г.

3.   За целите на настоящия регламент небрачни съжителства се третират като брак, ако са изпълнени всички условия по член 1, параграф 2, буква в) от приложение VII към Правилника за персонала. Небрачният партньор на служител, заемащ или заемал публична длъжност, се счита за негов(а) съпруг(а) по смисъла на здравноосигурителната схема, когато са изпълнени условията по параграф 2, буква в), подточки i), ii) и iii) от посочения член.

ГЛАВА II

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 2

Заплати

От деня на заемане на длъжността си до последния ден на месеца, в който престават да изпълняват функциите си, служителите, заемащи публична длъжност, имат право на основна заплата, равна на сумата, получена в резултат на прилагането на следните проценти спрямо основната заплата на длъжностно лице на Съюза със степен 16, трета стъпка:

Заплата

Институция

Председател

Заместник-председател

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Член

Секретар на Съда

Генерален секретар

Европейски съвет

138 %

 

 

 

 

 

Съвет

 

 

 

 

 

100 %

Европейска комисия

138 %

125 %

130 %

112,5 %

 

 

Съд на ЕС

138 %

125 %

 

112,5 %

101 %

 

Общ съд

112,5 %

108 %

 

104 %

95 %

 

Специализирани трибунали

104 %

 

 

100 %

90 %

 

Сметна палата

115 %

 

 

108 %

 

 

Член 3

Данък в полза на Съюза — налог за солидарност

1.   Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета (9) се прилага за служителите, заемащи публична длъжност.

2.   Член 66а от Правилника за персонала се прилага mutatis mutandis за служителите, заемащи публична длъжност.

ГЛАВА III

НАДБАВКИ

Член 4

Надбавки за настаняване и пренастаняване — разноски за пренасяне и пътни разноски

Служителите, заемащи публична длъжност, имат право на:

а)

надбавка за настаняване при встъпване в длъжност съгласно предвиденото в член 5 от приложение VII към Правилника за персонала, който се прилага mutatis mutandis;

б)

надбавка за пренастаняване при прекратяване на изпълнението на функциите съгласно предвиденото в член 24, параграф 2 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, който се прилага mutatis mutandis;

в)

възстановяване на пътните разноски, направени за тях и за членовете на тяхното семейство;

и

г)

възстановяване на разноските за пренасяне на личните им вещи и мебели, включително застраховка срещу обикновен риск като кражба, повреда и пожар до тавана, определен за длъжностните лица на институцията, в която са назначени служителите, заемащи публична длъжност, съгласно член 9 от приложение VII към Правилника за персонала. След представяне на фактури институциите могат да предвидят дерогации за възстановяване на действителните разноски за пренасяне, които във всеки случай не надвишават с повече от 50 % тавана, определен от съответните институции за техния персонал.

Ако мандатът на служителите, заемащи публична длъжност, бъде подновен, те нямат право на надбавките, определени в настоящия член. Те нямат право на тези надбавки и ако бъдат назначени като служители, заемащи публична длъжност, или избрани за членове на друга институция на Съюза, ако тази институция има седалище в града, в който те преди това е трябвало да пребивават поради своето назначение, и ако към момента на новото назначаване или избиране все още не са осъществили пренастаняването си.

Член 5

Надбавка за пребиваване в чужда държава

От деня на заемане на длъжността си до последния ден на месеца, в който престават да изпълняват функциите си, служителите, заемащи публична длъжност, имат право на надбавка за пребиваване в чужда държава, равна на 15 % от основната им заплата.

Член 6

Семейни надбавки

От деня на заемане на длъжността си до последния ден на месеца, в който престават да изпълняват функциите си, служителите, заемащи публична длъжност, имат право на семейни надбавки, определени по аналогия с разпоредбите на член 67 от Правилника за персонала и членове 1—3 от приложение VII към него.

Член 7

Надбавка за представителни разходи

Служителите, заемащи публична длъжност, получават месечна надбавка за представителни разходи, в евро, която възлиза на:

Институция

Председател

Заместник-председател

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Член

Секретар на Съда

Европейски съвет

1 418,07

 

 

 

 

Европейска комисия

1 418,07

911, 38

911, 38

607, 71

 

Съд на ЕС

1 418,07

911, 38

 

607, 71

554, 17

Общ съд

607, 71

573, 98

 

554, 17

471, 37

Специализирани трибунали

554

 

 

500

400

Член 8

Специална надбавка за длъжност

Съдиите, които председателстват състави на Съда на Европейския съюз, и първият генерален адвокат получават по време на мандата си, в допълнение към надбавките по членове 4—7, специална месечна надбавка за длъжност, в евро, както е посочено в следната таблица:

Специална надбавка за длъжност

Съд на ЕС

Общ съд

Специализирани трибунали

Съдии, които председателстват съдебни състави, и първи генерален адвокат

Съдии, които председателстват съдебни състави

Съдии, които председателстват съдебни състави

810, 74

739, 47

500

Член 9

Разходи за командировки

Служителите, заемащи публична длъжност, които в хода на изпълнението на задълженията си трябва да пътуват извън седалището на своята институция, имат право на:

а)

възстановяване на пътните разноски;

б)

възстановяване на разходите за хотел (само стая, обслужване и такси);

в)

дневни надбавки за срока на командировката, равни на 105 % от дневните надбавки, определени в Правилника за персонала, за всеки пълен ден на отсъствие.

Член 10

Преходни надбавки

1.   От първия ден на месеца, следващ този, през който служител, заемащ публична длъжност, е престанал да изпълнява функциите си, се изплаща месечна преходна надбавка. Срокът на действие на правото на месечна преходна надбавка е равен на периода на изпълнение на функциите. Този срок обаче не е по-кратък от шест месеца и по-дълъг от две години.

Размерът на надбавката се определя на базата на основната заплата, която служителят, заемащ публична длъжност, е получавал, когато е престанал да изпълнява функциите си, както следва:

40 %, ако периодът е по-малък или равен на две години;

45 %, ако периодът надхвърля две години, но е по-малък или равен на три години;

50 %, ако периодът надхвърля три години, но е по-малък или равен на пет години;

55 %, ако периодът надхвърля пет години, но е по-малък или равен на десет години;

60 %, ако периодът надхвърля десет години, но е по-малък или равен на петнадесет години;

65 %, ако периодът надхвърля петнадесет години.

2.   Правото на преходна надбавка се прекратява, ако бивш служител, заемал публична длъжност, е назначен отново на служба в институциите на Съюза, е избран за член на Европейския парламент, достигне пенсионна възраст, както е определено в член 11, или в случай на смърт. В случай на преназначаване или избиране за член на Европейския парламент надбавката се изплаща до датата на заемане на длъжността, а в случай на смърт плащането за месеца, през който е настъпила смъртта, е последно.

3.   Ако през периода, през който имат право на месечна преходна надбавка, съответните бивши служители, заемали публична длъжност, започнат дейност, за която получават възнаграждение, от надбавката се изважда сумата, с която брутното им месечно възнаграждение (т.е. преди облагане с данъци), заедно с надбавката, предвидена в параграф 1 от настоящия член, превишава възнаграждението, преди облагане с данъци, което те са получавали като действащи служители, заемащи публична длъжност, съгласно членове 2, 5 и 6. При изчисляване на сумата на възнаграждението, получавано за новата дейност, се включват всички форми на възнаграждение с изключение на тези, които представляват възстановяване на разноски.

4.   На датата, на която престават да изпълняват функциите си, на 1 януари всяка година след това и в случай на каквито и да е промени в тяхното финансово състояние бившите служители, заемали публична длъжност, декларират пред председателя на институцията, в която са били на длъжност преди това, всички форми на възнаграждение, получени за извършена от тях дейност с изключение на тези, представляващи възстановяване на разходи.

Посочената декларация се попълва добросъвестно и е поверителна. Информацията, която се съдържа в нея, не се използва за други цели, освен за целите на настоящия регламент, и не се съобщава на трети страни.

Допълнително възнаграждение, получено законно от бивши служители, заемали публична длъжност, в хода на изпълнение на техните задължения като действащи служители, заемащи публична длъжност, не се удържа от преходната надбавка.

5.   Бившите служители, заемали публична длъжност, които имат право на преходна надбавка, имат право и на семейните надбавки, предвидени в член 6, ако отговарят на условията по посочения член.

ГЛАВА IV

ПЕНСИИ

Член 11

Пенсионна възраст

1.   След като престанат да изпълняват функциите си, бившите служители, заемали публична длъжност, имат право на доживотна пенсия, платима от датата, на която са навършили пенсионна възраст съгласно предвиденото в член 77 от Правилника за персонала, който се прилага mutatis mutandis.

2.   Бившите служители, заемали публична длъжност, могат обаче да поискат да започнат да ползват такава пенсия не по-рано от шест години преди достигането на възрастта, посочена в параграф 1. В този случай в момента на подаване на искането към пенсията се прилага следният коефициент:

Между 6 и 4 години предварително

0,70

Между по-малко от 4 и 3 години предварително

0,75

Между по-малко от 3 и 2 години предварително

0,80

Между по-малко от 2 години и 1 година предварително

0,87

По-малко от 1 година предварително

0,95

Член 12

Пенсии

Член 77, втора алинея, първо изречение от Правилника за персонала се прилага mutatis mutandis. Размерът на пенсията се равнява на посочения в член 77, втора алинея, второ изречение от Правилника за персонала размер, умножен по две, отнесен към последно получената основна заплата за всяка пълна година служба и една дванадесета от тази сума за всеки пълен месец.

Когато съответните служители, заемащи публична длъжност, са изпълнявали различни длъжности в институциите на Съюза, заплатата, върху която се изчислява пенсията им, е свързана пряко с частта от време, през което те са изпълнявали съответно всяка длъжност.

Член 13

Осигуряване на средства от бюджета

Сумите за изплащане на пенсиите в рамките на пенсионната схема, предвидена в настоящия регламент, се включват в бюджета на Съюза. Държавите членки съвместно гарантират изплащането на тези пенсии в съответствие с предвидените размери за финансиране на този вид разходи.

ГЛАВА V

СОЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Инвалидност

Служителите, заемащи публична длъжност, които страдат от инвалидност, считана за пълна инвалидност, която не им дава възможност да изпълняват служебните си задължения, и които на това основание се оттеглят или са принудени да се оттеглят, имат право на следните обезщетения от датата на оттеглянето или на принудителното оттегляне:

а)

когато инвалидността е призната за постоянна, доживотна пенсия, изчислена в съответствие с член 12, която не е по-малка от 30 % от последно получената основна заплата. Те имат право на максималния размер на пенсията, ако нетрудоспособността е резултат от инвалидност или заболяване, настъпили при изпълнението на техните задължения;

б)

когато инвалидността е временна, пенсия за периода на инвалидност, възлизаща на 60 % от последно получената основна заплата, ако инвалидността или заболяването са настъпили при изпълнението на техните задължения, и на 30 % в други случаи. Когато получателят на такава пенсия за инвалидност навърши възрастта за пенсиониране, определена в член 11, или пенсията за инвалидност е получавана в продължение на седем години, тя се заменя с доживотна пенсия, изчислена в съответствие с член 12.

Член 15

Здравно осигуряване и други форми на застраховане и обезщетения

1.   Членове 72 и 73 от Правилника за персонала се прилагат mutatis mutandis за служителите, заемащи публична длъжност. Служителите, заемащи публична длъжност, които имат право на обезщетения съгласно член 72 от Правилника за персонала, декларират размера на възстановените суми или на сумите, които могат да поискат да бъдат изплатени в тяхна полза или в полза на лицата, които са обхванати от тяхната застраховка, в рамките на други здравноосигурителни схеми, предвидени в закон или подзаконов акт. Ако общата сума, която би следвало да им бъде възстановена, надвишава сумата на възстановените разходи, предвидена в член 72, параграф 1 от Правилника за персонала, разликата се приспада от дължимата сума по член 72, параграф 1 от Правилника за персонала, с изключение на възстановените суми по частни схеми за допълнително здравно осигуряване, покриващи онази част от разходите, които не подлежат на възстановяване по здравноосигурителната схема на Съюза.

2.   Бившите служители, заемали публична длъжност, които имат право на обезщетение в рамките на пенсионната схема, предвидена в член 12 от настоящия регламент, на преходната надбавка, предвидена в член 10 от настоящия регламент, или на пенсия за инвалидност, предвидена в член 14 от настоящия регламент, могат да поискат предвидения в член 72 от Правилника за персонала обхват на обезщетенията, определен в параграф 1 на настоящия член, да се прилага и за тях.

3.   Бившите служители, заемали публична длъжност, които нямат право на обезщетение в рамките на пенсионната схема, предвидена в член 12 от настоящия регламент, на преходната надбавка, предвидена в член 10 от настоящия регламент, или на пенсия за инвалидност, предвидена в член 14 от настоящия регламент, могат да поискат предвидения в член 72 от Правилника за персонала обхват на обезщетенията, определен в параграф 1 на настоящия член, да се прилага и за тях, ако не упражняват дейност, за която получават възнаграждение. В такъв случай те заплащат пълния размер на вноските, необходими за получаването на това право. Тези вноски се изчисляват въз основа на размера на месечните преходни надбавки съгласно член 10 от настоящия регламент, при надлежно отчитане на последователните актуализации на този размер.

4.   Членове 74 и 75 от Правилника за персонала, които предвиждат, наред с останалото, надбавка при раждане и възстановяване на разходи при смърт се прилагат mutatis mutandis за служителите, заемащи публична длъжност.

Член 16

Настъпване на смърт при изпълнение на служебни задължения

При смърт на служител, заемащ публична длъжност, през периода на изпълнение на длъжността му, преживелият съпруг или преживялата съпруга или децата на издръжка имат право, до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, на възнаграждението, на което служителят, заемал публична длъжност, би имал право в съответствие с членове 2, 5 и 6.

Член 17

Суброгация в права

Когато трета страна е отговорна за инвалидността или смъртта на служител, заемащ публична длъжност, правата на този служител или на лицата, чиито права са производни от правата на служителя, за завеждане на съдебно дело срещу третата страна се прехвърлят на Съюза до степента, до която това поражда задължения за Съюза в рамките на пенсионната схема.

Член 18

Наследствена пенсия

1.   Преживелият съпруг или преживялата съпруга и децата на издръжка към момента на смъртта на служител, заемал публична длъжност, или на бивш служител, който е придобил пенсионни права към момента на смъртта, имат право на наследствена пенсия.

Тази пенсия е равна на процент от пенсията, придобита от служител, заемал публична длъжност, или от бивш служител в съответствие с член 12 към датата на смъртта, а именно:

За преживял съпруг или преживяла съпруга

60 %

За всяко дете, когато единият от родителите е починал

10 %

За всяко дете, когато и двамата родители са починали

20 %

При все това, при настъпването на смърт на служител, заемал публична длъжност, през периода на изпълнение на длъжността му:

наследствената пенсия на преживелия съпруг или преживялата съпруга е равна на 36 % от основната заплата, получавана към момента на смъртта,

наследствената пенсия на първия сирак, който е дете и на двамата родители, не може да бъде по-малка от 12 % от основната заплата, получавана към момента на смъртта. Когато сираците, които са деца и на двамата родители, са няколко, общата сума на наследствената пенсия се разделя поравно между тях.

2.   Общият размер на тези наследствени пенсии не превишава размера на пенсията на служителя, заемал публична длъжност, или на бившия служител, въз основа на която те се изчисляват. Максималният общ платим размер на наследствените пенсии се разделя — там, където това е приложимо — между бенефициерите в съответствие с посочените в параграф 1 проценти.

3.   Наследствените пенсии се предоставят от първия ден на календарния месец, следващ датата на смъртта. При все това, когато се прилага член 16, правото на наследствена пенсия се придобива не по-рано от първия ден на четвъртия месец, следващ месеца, в който е настъпила смъртта.

4.   Правото на наследствена пенсия се прекратява в края на календарния месец, в който лицето, имащо право на нея, почине. Освен това правото на пенсия за сираци се прекратява в края на месеца, в който детето достигне възраст 21 години. Правото обаче продължава да важи докато детето получава образование или професионално обучение, но най-много до края на месеца, в който то достигне възраст 25 години.

Пенсията остава платима на сирак, който не е в състояние, поради заболяване или инвалидност, да осигурява сам прехраната си.

5.   Когато бивш служител, заемал публична длъжност, сключи брак и към датата на сключване на брака е придобил право на пенсия съгласно настоящия регламент, съпругът или съпругата и децата от този брак нямат право на наследствена пенсия, освен ако бракът не предшества смъртта на бившия служител, заемал публична длъжност, с пет години или повече.

6.   Правото на преживелият съпруг или преживялата съпруга на наследствена пенсия се прекратява при повторен брак. В този случай преживелият съпруг или преживялата съпруга има право на еднократна обща сума, равна на двойния размер на годишната сума на наследствената пенсия.

7.   Когато след смъртта на служител, заемал публична длъжност, са налице преживял съпруг или преживяла съпруга и сираци от предишен брак или други негови правоприемници, или има сираци от други бракове, общата пенсия се разпределя по аналогия с членове 22, 27 и 28 от приложение VIII към Правилника за персонала.

8.   Преживелият съпруг или преживялата съпруга и децата на издръжка на служителите, заемали публична длъжност, имат право обезщетение за болест съгласно социалноосигурителната схема, предвидена в Правилника за персонала.

Те декларират размера на възстановените суми или на сумите, които могат да поискат да бъдат изплатени в тяхна полза или в полза на лицата, които са обхванати от тяхната застраховка, в рамките на други здравноосигурителни схеми, предвидени в закон или подзаконов акт. Ако общата сума, която би следвало да им бъде възстановена, надвишава сумата на възстановените разходи, предвидена в член 72, параграф 1 от Правилника за персонала, разликата се приспада от дължимата сума по член 72, параграф 1 от Правилника за персонала, с изключение на възстановените суми по частни схеми за допълнително здравно осигуряване, покриващи онази част от разходите, които не подлежат на възстановяване по здравноосигурителната схема на Съюза.

ГЛАВА VI

АКТУАЛИЗАЦИИ И МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ

Член 19

Актуализация на надбавките и пенсиите

Надбавките, предвидени в членове 7 и 8 от настоящия регламент, и пенсиите, предвидени в членове 12, 14 и 18 от настоящия регламент, се актуализират с размера, произтичащ от прилагането на член 65 от Правилника за персонала и приложение XI към него, които се прилагат mutatis mutandis.

Настоящата разпоредба се прилага по отношение на пенсиите на служителите, заемащи публична длъжност понастоящем, или чиито мандати са приключили преди 4 март 2016 г.

Член 20

Корекционни коефициенти

Към основните заплати, посочени в член 2 от настоящия регламент, надбавките, посочени в член 5 от настоящия регламент, и семейните надбавки, посочени в член 6 от настоящия регламент, се прилага корекционен коефициент, когато това е приложимо, в съответствие с член 64 от Правилника за персонала.

Член 21

Ненатрупване

Преходната надбавка по член 10, пенсията по член 12 и пенсиите по член 14 не се полагат едновременно на едно и също лице. Когато служител, заемащ публична длъжност, има право да претендира за плащания по силата на повече от една от тези разпоредби, прилага се само разпоредбата, която е най-благоприятна за него. Правото на преходна надбавка обаче се прекратява, когато служителят, заемащ публична длъжност, достигне посочената в член 11 пенсионна възраст.

ГЛАВА VII

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА

Член 22

Място и извършване на плащанията

1.   Сумите, дължими съгласно членове 2, 4, 5, 6, 7, 15 и 16, се изплащат в държавата, в която служителите, заемащи публична длъжност, изпълняват своите служебни задължения, и в паричната единица на тази държава или, по тяхно искане, в евро в банкова сметка в Съюза.

2.   Член 17, параграфи 2—4 от приложение VII към Правилника за персонала се прилага mutatis mutandis за служителите, заемащи публична длъжност.

3.   Към сумите, дължими съгласно членове 10, 12, 14 и 18, не се прилага корекционен коефициент. Тези суми се изплащат в евро на бенефициерите, пребиваващи в Съюза, в банкова сметка в Съюза.

Пенсиите на бенефициерите, пребиваващи извън Съюза, се изплащат в евро в банкова сметка в Съюза или в страната по местопребиваване. По изключение пенсията може да бъде изплащана в чуждестранна валута в страната по местопребиваване на пенсионираното лице, преизчислена по най-актуалния обменен курс, използван за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз.

ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Лишаване от права

Служителите, заемащи публична длъжност, които са освободени от длъжност поради тежко нарушение съгласно съответните разпоредби на Договора, може в резултат на това да бъдат лишени от право на преходна надбавка или пенсия. Това обаче не засяга лицата, чиито права са производни от правата на служителя.

Член 24

Клауза за участие — Преходни разпоредби

1.   Без да се засяга член 1, параграф 2, служителите, заемащи публична длъжност, преди 4 март 2016 г., както и бившите служители, заемали длъжност преди тази дата, могат да поискат член 15 да се прилага за тях. Искането се отправя в рамките на шест месеца от 4 март 2016 г.

2.   Членове 20, 24, 25 и член 24а, първо изречение от приложение XIII към Правилника за персонала се прилагат mutatis mutandis за бенефициерите на сумите, дължими съгласно членове 10, 11, 12, 14 и 18 от настоящия регламент. При все това датата 1 януари 2014 г., посочена в член 24а от приложение XIII към Правилника за персонала, се счита за датата на 4 март 2016 г.

Член 25

Отмяна на разпоредби и разпоредби, които остават в сила

1.   Отменят се следните актове, без да се засяга прилагането им и занапред за служителите, заемащи публични длъжности, чиито мандати все още не са приключили или са приключили преди 4 март 2016 г.:

а)

Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом;

б)

Регламент (EИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77;

в)

Решение 2009/909/ЕС;

г)

Решение 2009/910/ЕС;

д)

Решение 2009/912/ЕС, с изключение на член 5 от него.

2.   Препратките към отменените актове се считат за препратки към настоящия регламент.

3.   Регламенти № 63 (ЕИО) (10) и 14 (ЕОАЕ) (11) на Съвета, Решението на Специалния съвет на министрите на Европейската общност за въглища и стомана от 22 май 1962 г. (12) и Регламент № 62 (ЕИО), 13 (ЕОАЕ) на Съветите (13), с изключение на член 20 от него, се отменят.

4.   Решението на Специалния съвет на министрите на Европейската общност за въглища и стомана от 13 и 14 октомври 1958 г. остава в сила.

Член 26

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 4 март 2016 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 февруари 2016 година.

За Съвета

Председател

H.G.J. KAMP


(1)  Решение 2009/909/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на председателя на Европейския съвет (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 35).

(2)  Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. относно определяне на възнагражденията на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ L 187, 8.8.1967 г., стр. 1).

(3)  Решение 2009/910/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 36).

(4)  Вж. бележка 2 по-горе.

(5)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1).

(6)  Решение 2009/912/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на генералния секретар на Съвета на Европейския съюз (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 38).

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).

(8)  Вж. бележка 5 по-горе.

(9)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

(10)  Регламент № 63 на Съвета за определяне на възнагражденията на членовете на Комисията (ОВ 62, 19.7.1962 г., стр. 1724/62).

(11)  Регламент № 14 на Съвета за определяне на възнагражденията на членовете на Комисията (ОВ 62, 19.7.1962 г., стр. 1730/62).

(12)  Решение на Специалния съвет на министрите на Европейската общност за въглища и стомана за определяне на възнагражденията на членовете на Върховния орган (ОВ 62, 19.7.1962 г., стр. 1734/62).

(13)  Регламент № 62/ЕИО, № 13/ЕОАЕ на Съветите за определяне на възнагражденията на членовете на Съда (ОВ 62, 19.7.1962 г., стр. 1713/62).


Top