Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0130

Регламент (ЕС) 2016/130 на Комисията от 1 февруари 2016 година за адаптиране към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

OJ L 25, 2.2.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; заключение отменено от 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/130/oj

2.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 25/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/130 НА КОМИСИЯТА

от 1 февруари 2016 година

за адаптиране към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (1), и по-специално член 17 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение 1Б към Регламент (ЕИО) № 3821/85 са определени техническите изисквания към конструкцията, изпитването, монтажа и инспектирането на цифровите тахографи.

(2)

С Регламент (ЕО) № 68/2009 на Комисията (2) като временно решение за периода до 31 декември 2013 г. бе въведен адаптор, който прави възможно монтирането на тахографи в съответствие с изискванията на приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 в превозни средства от тип M1 и тип N1.

(3)

Регламент (ЕИО) № 3821/85 бе изменен с Регламент (ЕС) № 1161/2014 на Комисията (3), с оглед да се удължи периодът на валидност на използването на адаптора до 31 декември 2015 г.

(4)

Регламент (ЕИО) № 3821/85 бе заменен от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4). Въпреки това, в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) № 165/2014, разпоредбите в Регламент (ЕИО) № 3821/85, включително в приложение IБ към него, продължават да се прилагат в преходния период до датата на влизане в сила на актовете за изпълнение, споменати в Регламент (ЕС) № 165/2014.

(5)

В съображение 5 от Регламент (ЕС) № 165/2014 е предвидено Комисията да обмисли удължаване на срока на валидност на адаптера за превозни средства от категории M1 и N1 до 2015 г. и да разгледа допълнително възможността за дългосрочно решение за превозните средства от категории M1 и N1 преди 2015 г.

(6)

В Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Дигитален тахограф: пътна карта за бъдещи дейности“ (5), което придружаваше предложението за Регламент (ЕС) № 165/2014, бе предвиден срок от 2 години за подготовка и приемане на съответните приложения и допълнения, след приемането на Регламент (ЕС) № 165/2014.

(7)

Постоянното решение по отношение на адаптора следва да бъде определено в техническите спецификации във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) № 165/2014. В съответствие с принципа на оправданите правни очаквания периодът, през който е възможно използването на адаптори в превозни средства от тип M1 и тип N1, следва да бъде удължен поне до приемането на тези технически спецификации с актове за изпълнение.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 42 от Регламент (ЕС) № 165/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 се изменя, както следва:

 

В част I „Определения“, буква сс), първо тире датата „31 декември 2015 г.“ се заменя с „31 декември 2016 г.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.

(2)  Регламент (ЕО) № 68/2009 на Комисията от 23 януари 2009 г. за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕС) № 1161/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 г. за адаптиране към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 19).

(4)  Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

(5)  СОМ(2011) 454 окончателен.


Top