Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/68 на Комисията от 21 януари 2016 година относно общите процедури и спецификации, необходими за взаимното свързване на електронните регистри на картите на водачи

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/51


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/68 НА КОМИСИЯТА

от 21 януари 2016 година

относно общите процедури и спецификации, необходими за взаимното свързване на електронните регистри на картите на водачи

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт (1), и по-специално член 31, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 165/2014 се предвижда задължението държавите членки да обменят данни по електронен път, за да гарантират уникалността на издадените карти на водачи.

(2)

С цел да се улесни обменът на електронни данни за карти на водачи между държавите членки Комисията създаде съобщителната система TACHOnet, която позволява на държавите членки да искат информация от другите държави членки относно издаването на карти на водачи, както и относно техния статус.

(3)

С Регламент (ЕС) № 165/2014 се въвежда задължителното взаимно свързване на националните електронни регистри за картите на водачи на територията на Съюза посредством използването на съобщителната система TACHOnet или на съвместима с нея система. При използване на съвместима система обаче обменът на електронни данни с всички останали държави членки трябва да бъде възможен чрез съобщителната система TACHOnet.

(4)

Следователно е необходимо да се определят задължителните общи процедури и спецификации за TACHOnet, включително форматът на обменяните данни, техническите процедури за получаване по електронен път на справки от националните електронни регистри, процедурите за достъп и механизмите за сигурност.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета по член 42, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват изисквания по отношение на задължителното свързване на националните електронни регистри на картите на водачи към съобщителната система TACHOnet, посочена в член 31 от Регламент (ЕС) № 165/2014.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, установени в член 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014, важат следните определения:

а)

„асинхронен интерфейс“ означава процес, при който в отговор на запитване се връща съобщение по нова връзка от вида HTTP;

б)

„циркулярно търсене“ означава съобщение за запитване от държава членка, адресирано до всички други държави членки;

в)

„орган, компетентен за издаването на карти“ (ОКИК) означава субектът, който е упълномощен от държава членка за издаването и управлението на тахографски карти;

г)

„централен възел“ означава информационната система, даваща възможност за маршрутизиране на съобщения TACHOnet между държавите членки;

д)

„национална система“ означава информационната система, създадена във всяка държава членка за целите на изпращането, обработването и отговарянето на съобщения TACHOnet;

е)

„синхронен интерфейс“ означава процес, при който в отговор на запитване се връща съобщение по същата връзка HTTP, която е използвана за запитването;

ж)

„запитваща държава членка“ означава държавата членка, изпращаща запитване или уведомление, което след това се маршрутизира към подходящите отговарящи държави членки;

з)

„отговаряща държава членка“ означава държавата членка, към която е насочено запитването или уведомлението TACHOnet;

и)

„едноадресно търсене“ означава съобщение за запитване от държава членка, адресирано до една единствена държава членка;

й)

„тахографска карта“ означава карта на водач или сервизна карта (карта за монтаж и настройки), съгласно определенията в член 2, буква е) и буква к) от Регламент (ЕС) № 165/2014.

Член 3

Задължение за свързване към TACHOnet

Държавите членки трябва да свържат националните електронни регистри, посочени в член 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014, към съобщителната система TACHOnet.

Член 4

Технически спецификации

Съобщителната система TACHOnet трябва да отговаря на техническите спецификации, определени в приложения от I до VII.

Член 5

Използване на TACHOnet

Държавите членки спазват процедурите, определени в приложение VIII.

Държавите членки предоставят достъп до съобщителната система TACHOnet на своите национални органи, които отговарят за издаването на карти, и на извършващите контрол служители, изпълняващи задълженията, посочени в член 38 от Регламент (ЕС) № 165/2014, с цел да улеснят ефективните проверки на валидността, състоянието и уникалността на картите на водачи.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2 март 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Общи аспекти на съобщителната система TACHOnet

1.   Архитектура

Съобщителната система TACHOnet трябва да се състои от следните части:

1.1.

Централен възел, който да е в състояние да получи запитване от запитващата държава членка, да го валидира и да го обработи като го препрати на отговарящите държави членки. Централният възел трябва да изчака всяка отговаряща държава членка да отговори, да обедини всички отговори и да изпрати обединения отговор на запитващата държава членка.

Всички съобщения TACHOnet трябва да се маршрутизират от централния възел.

1.2.

Националните системи на държавите членки трябва да бъдат снабдени с интерфейс, способен както да изпраща запитвания до централния възел, така и да получава съответните отговори. Националните системи могат да използват собствен или закупен софтуер за изпращането и получаването на съобщения от централния възел.

2.   Управление

2.1.   Централният възел трябва да се управлява от Комисията, която да отговаря за техническата експлоатация и поддръжката на този възел.

2.2.   Централният възел не трябва да съхранява данни за период, по-дълъг от шест месеца, освен данните от регистриране на данни и статистическите данни, посочени в приложение VII.

2.3.   Централният възел не трябва да предоставя достъп до лични данни, с изключение на упълномощени служители на Комисията, когато това е необходимо за целите на следенето, поддържането и отстраняването на повреди.

2.4.   Държавите членки отговарят за:

2.4.1.

Изграждането и управлението на своите национални системи, включително на интерфейса с централния възел.

2.4.2.

Монтирането и поддържането на съответната национална система, както по отношение на апаратната част (хардуер), така и на програмното осигуряване (софтуер), независимо дали са собствени или закупени.

2.4.3.

Правилното функциониране на оперативната съвместимост на националната им система с централния възел, включително управлението на съобщенията за грешка, получени от централния възел.

2.4.4.

Вземане на всички мерки за гарантиране на поверителността, надеждността и разполагаемостта на информацията.

2.4.5.

Експлоатирането на националните системи в съответствие с нивата на обслужване, посочени в приложение VI.

2.5.   Уеб-портала MOVEHUB

Комисията трябва да предостави уеб-приложение с обезопасен достъп, наричано „Уеб-портал MOVEHUB“, което предоставя поне следните услуги:

а)

статистика за разполагаемост на националната система на държавата членка;

б)

уведомление за дейности по поддръжка на централния възел и националните системи на държавите членки;

в)

агрегирани доклади;

г)

управление на контактите;

д)

схеми XSD.

2.6.   Управление на данните за контакт

2.6.1.   Функционалната възможност за управление на данните за контакт трябва да предоставя на всяка държава членка възможност да управлява данните за контакт за различни потребители (отговорни за вземането на решения лица, бизнес потребители, оперативни и технически потребители) в дадената държава членка, като компетентният орган на всяка държава членка е отговорен за поддържането на своите данни за контакт. Данните за контакти в другите държави членки трябва да могат да бъдат разглеждани, но не и редактирани.

2.6.2.   За попълване на данни за контакти в съобщенията за отговор системата TACHOnet трябва да използва данните за контакти, посочени в точка 2.6.1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Функционални възможности на съобщителната система TACHOnet

1.   Чрез съобщителната система TACHOnet трябва да бъдат осигурени следните функционални възможности:

1.1.

Check Issued Cards (проверка за издадени карти) (CIC): дава възможност на запитващата държава членка да изпрати Check Issued Cards Request (запитване за проверка за издадени карти) до една или до всички отговарящи държави членки, за да се определи дали даден заявител на карта вече притежава карта на водач, издадена от отговарящите държави членки. Отговарящите държави членки отговорят чрез Check Issued Cards Response (отговор на запитване за проверка за издадени карти).

1.2.

Check Card Status (проверка на статуса на карта) (CCS): Позволява на запитваща държава членка да поиска от отговаряща държава членка подробности за карта, издадена от последната, като изпрати Check Card Status Request (запитване за проверка на статуса на карта). Отговарящата държава членка отговоря на запитването чрез Check Card Status Response (отговор на запитване за проверка на статуса на карта).

1.3.

Modify Card Status (промяна на статуса на карта) (MCS): дава възможност позволява на запитващата държава членка да уведоми отговарящата държава членка, чрез Modify Card Status Request (запитване за промяна на статуса на карта), че в статуса на дадена карта, издадена от последната, е настъпила промяна. Отговарящата държава членка отговоря чрез Modify Card Status Acknowledgement (потвърждение на запитването за промяна на статуса на карта).

1.4.

Issued Card Driving Licence (издадена карта срещу свидетелство за управление) (ICDL): позволява на запитващата държава членка да уведоми отговарящата, чрез Issued Card Driving Licence Request (запитване за издадена карта срещу свидетелство за управление), че от първата е била издадена карта срещу свидетелство за управление, издадено от втората. Отговарящата държава членка отговоря чрез Issued Card Driving Licence Response (отговор на запитване за издадена карта срещу свидетелство за управление).

2.   Трябва да бъдат включени други видове съобщения, които се считат за подходящи за ефективното функциониране на TACHOnet, като например уведомления за грешка.

3.   Националните системи трябва да разпознават статусите на картата, изброени в допълнението към настоящото приложение, когато се използва някоя от функционалните възможности, описани в точка 1. Същевременно държавите членки не са длъжни да въвеждат административна процедура, която да използва всички от изброените статуси.

4.   Когато държава членка получи отговор или уведомление за статус, който не се използва в административните ѝ процедури, националната система трябва да преобразува статуса от полученото съобщение в подходяща стойност за въпросната процедура. Отговарящата държава членка не отхвърля съобщението, ако статусът от съобщението фигурира в допълнението към настоящото приложение.

5.   Статусът на карта, фигуриращ в допълнението към настоящото приложение, не трябва да се използва за определяне на това дали дадена карта на водач е валидна за управление на МПС. Когато чрез функционалната възможност CCS държава членка търси в регистъра на държавата членка, издала картата, резултатът трябва да съдържа специалното за целта поле „валидна за управление“. Националните административни процедури трябва да са такива, че резултатите от CCS винаги да съдържат подходящата стойност „валидна за управление“.

Допълнение

Статуси на карта

Статус на карта

Определение

„Application“ (заявление)

ОКИК е получил заявление за издаване на карта на водач. Тази информация е била регистрирана и съхранена в базата данни с генерираните ключове за търсене.

„Approved“ (одобрено)

ОКИК е одобрил заявлението за тахографска карта.

„Rejected“ (отхвърлено)

ОКИК не е одобрил заявлението.

„Personalised“ (индивидуализирана)

Тахографската карта е била индивидуализирана.

„Dispatched“ (изпратена)

Националният орган е изпратил картата на водач на съответния водач или на издаващата агенция.

„Handed Over“ (връчена)

Националният орган е връчил картата на водач на съответния водач.

„Confiscated“ (конфискувана)

Картата на водач е конфискувана от водача от компетентния орган.

„Suspended“ (временно невалидна)

Картата на водач е обявена за временно невалидна.

„Withdrawn“ (иззета)

ОКИК е решил да изземе картата на водач. Картата е окончателно обявена за невалидна.

„Surrendered“ (върната)

Тахографската карта е върната на ОКИК и е обявено, че вече не е необходима.

„Lost“ (изгубена)

Тахографската карта е обявена пред ОКИК за изгубена.

„Stolen“ (открадната)

Тахографската карта е докладвана на ОКИК за открадната. Открадната карта се счита за загубена.

„Malfunctioning“ (неизправна)

Тахографската карта е докладвана на ОКИК за неизправна.

„Expired“ (изтекла)

Периодът на валидност на тахографската карта е изтекъл.

„Replaced“ (подменена)

Тахографската карта, която е докладвана за загубена, открадната или неизправна, е подменена с нова. Данните върху новата карта са същите, с изключение на това, че индексът за подмяна в номера на картата е бил увеличен с единица.

„Renewed“ (подновена)

Тахографската карта е подновена поради промяна на административните данни или защото срокът ѝ на валидност изтича. Картовият номер на новата карта е същият, с изключение на това, че индексът за подновяване в номера на картата е бил увеличен с единица.

„In Exchange“ (в процес на замяна)

ОКИК, който е издал дадена карта на водач, е получил уведомление, че процедурата за замяна на въпросната карта с карта на водач, издадена от ОКИК на друга държава членка, е започнала.

„Exchanged“ (заменена)

ОКИК, който е издал дадена карта на водач, е получил уведомление, че процедурата за замяна на въпросната карта с карта на водач, издадена от ОКИК на друга държава членка, е приключила.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Разпоредби за съобщенията на съобщителната система TACHOnet

1.   Общи технически изисквания

1.1.   Централният възел предоставя както синхронни, така и асинхронни интерфейси за обмен на съобщения. Държавите членки могат да изберат най-подходящата технология като интерфейс за своите приложения.

1.2.   Всички съобщения, разменяни между централния възел и националните системи, трябва да са кодирани по UTF- 8.

1.3.   Националните системи трябва да могат да получават и обработват съобщения, съдържащи гръцки букви или кирилица.

2.   Структура на съобщенията XML и модел за описание на структурата на данни XSD (Schema definition)

2.1.   Общата структура на съобщенията XML трябва да е във формàта, определен от схемите XSD, инсталирани на централния възел.

2.2.   Централният възел и националните системи трябва да предават и получават съобщения, които са в съответствие със схемата XSD за съобщенията.

2.3.   Националните системи трябва да могат да изпращат, получават и обработват всички съобщения, съответстващи на която и да е от функционалните възможности, посочени в приложение I.

2.4.   Съобщенията XML трябва да включват поне минималните изисквания, определени в допълнението към настоящото приложение.

Допълнение

Минимални изисквания за съдържанието на съобщенията XML

Common Header (обща заглавна част)

Задължително

„Version“ (версия)

Официалната версия на спецификациите XML ще бъде указана чрез мястото за име, дефинирано в съобщението XSD и в атрибута за версия от елемента на заглавната част на съобщението XML. Номерът на версията („n.m“) ще бъде дефиниран като постоянна стойност във всяка версия на файла „XML Schema Definition“ (XSD).

Да

„Test Identifier“ (идентификатор на тест)

Незадължителен идентификатор за изпробване. Инициаторът на теста попълва идентификатора и всички участници в работния процес изпращат/връщат същия идентификатор. В експлоатацията той следва да бъде игнориран и да не се използва, ако е подаден.

Не

„Technical Identifier“ (технически идентификатор)

Универсален уникален идентификатор (UUID) еднозначно определящ всяко отделно съобщение. Изпращачът генерира UUID и попълва този атрибут. Тези данни не се използват за търговски дейности.

Да

„Workflow Identifier“ (идентификатор на работния процес)

Идентификаторът на работния процес представлява UUID и следва да бъде генериран от запитващата държава членка. Този идентификатор се използва след това във всички съобщения с цел осигуряване на последователност в работния процес.

Да

„Sent at“ (изпратено на)

Дата и час (UTC) на изпращане на съобщението.

Да

„Timeout“ (изтичане на сесията)

Това е незадължителен атрибут за дата и час (във формат UTC). Тази стойност се задава само от централния възел за изпратени запитвания. Тя информира отговарящата държава членка за момента, в който изтича времето на сесията на запитването. Не се изисква тази стойност да присъства в MS2TCN_<x>_Req и всички съобщения за отговор. Тя е незадължителна, така че може да се използва едно и също дефиниране на заглавната част за всички видове съобщения, независимо от това дали се изисква атрибутът timeoutValue.

Не

„From“ (от)

Кодът ISO 3166-1 Alpha 2 на държавата членка, изпращаща съобщението, или „ЕС“.

Да

„To“ (до)

Кодът ISO 3166-1 Alpha 2 на държавата членка, до която се изпраща съобщението, или „ЕС“.

Да


Check Issued Cards Request (проверка за издадени карти — запитване)

Задължително

„Family name“

Фамилно име на водача, както е посочено върху картата.

Да

„First name“

Собствено име на водача, както е посочено върху картата (липсващо собствено име не означава символ за групово търсене).

Не

„Date of Birth“

Дата на раждане на водача, както е посочена върху картата.

Да

„Driving Licence Number“ (номер на свидетелството за управление)

Номер на свидетелството за управление на водача.

Не

„Driving Licence Issuing Country“ (Държава на издаване на свидетелството за управление)

Държава, издала свидетелството за управление на водача.

Не


Check Issued Cards Response (проверка за издадени карти — отговор)

Задължително

„Status Code“ (код за състояние)

Код за състояние на търсенето (напр. намерени, не са намерени, грешка и т.н.).

Да

„Status Message“ (съобщение за състояние)

Обяснително описание на състоянието (ако е необходимо).

Не

Found driver details (данни за намерения водач)

Да

„Family Name“

Фамилно име на всеки намерен водач.

Да

„First Name“

Собствено име на всеки намерен водач.

Не

„Date of Birth“

Дата на раждане на всеки намерен водач.

Да

„Place of Birth“

Място на раждане на всеки намерен водач.

Не

„Driver Card Number“ (номер на карта на водач)

Номер на картата на намерения водач.

Да

„Driver Card Status“ (статус на карта на водач)

Статус на картата на намерения водач.

Да

„Driver Card Issuing Authority“ (орган на издаване на карта на водач)

Име на органа, издал картата на намерения водач.

Да

„Driver Card Start of Validity Date“ (дата на начало на валидност на карта на водач)

Дата на начало на валидност на картата на намерения водач.

Да

„Driver Card Expiry Date“ (срок на валидност на карта на водач)

Дата на изтичане на валидността на картата на намерения водач.

Да

„Driver Card Status Modified Date“ (дата на промяна на статуса на карта на водач)

Дата на последна промяна в картата на намерения водач.

Да

„Search Mechanism“ (метод на търсене)

Била ли е картата намерена чрез търсенето NYSIIS или чрез търсене по свободно зададени критерии.

Да

„Temporary Card“ (временна карта)

Намерената карта е временна карта

Не

„Driving Licence Number“ (номер на свидетелство за управление)

Номер на свидетелството за управление на намерения водач.

Да

„Driving Licence Issuing Country“ (държава на издаване на свидетелството за управление)

Държава, издала свидетелството за управление на намерения водач.

Да

„Driving Licence Status“ (статус на свидетелството за управление)

Статус на свидетелството за управление на намерения водач.

Не

„Driving Licence Issuing Date“ (дата на издаване на свидетелството за управление)

Дата на издаване на свидетелството за управление на намерения водач.

Не

„Driving Licence Expiry Date“ (срок на валидност на свидетелството за управление)

Срок на валидност на свидетелството за управление на намерения водач.

Не


Check Card Status Request (проверка на статуса на карта — запитване)

Задължително

„Driver Card Number“ (номер на картата на водач)

Номерът на картата, за която е отправено запитване за допълнителни данни.

Да


Check Card Status Response (проверка на статуса на карта — отговор)

Задължително

„Status-Code“ (код за състояние)

Код за състояние на запитването за допълнителни данни (напр. намерени, не са намерени, грешка и т.н.).

Да

„Status Message“ (съобщение за състояние)

Обяснително описание на състоянието (ако е необходимо).

Не

„Card Status“ (статус на картата)

Статус на картата, за която има запитване.

Да

„Card Issuing Authority“ (орган на издаване на картата)

Име на органа, издал картата, за която има запитване.

Да

„Card Start of Validity Date“ (дата на начало на валидност на картата)

Дата на начало на валидност на картата, за която има запитване.

Да

„Card Expiry Date“ (срок на валидност на картата)

Срок на валидност на картата, за която има запитване.

Да

„Card Status Modified Date“ (дата на промяна на статуса на картата)

Дата на последна промяна в картата, за която има запитване.

Да

„Valid for Driving“ (валидна за управление на МПС)

Намерената карта е/не е валидна за управление на МПС

Да

„Temporary Card“ (временна карта)

Намерената карта е временна карта

Не

„Workshop Card“ (сервизна карта)

„Workshop Name“ (име на сервиз)

Име на сервиза, на който е издадена картата.

Да

„Workshop Address“ (адрес на сервиз)

Адрес на сервиза, на който е издадена картата.

Да

„Family Name“

Фамилно име на лицето, на което е издадена картата.

Не

„First Name“

Собствено име на лицето, на което е издадена картата.

Не

„Date of Birth“

Дата на раждане на лицето, на което е издадена картата.

Не

„Card Holder Details“ (данни на притежателя на картата)

„Family Name“

Фамилно име на водача, на когото е била издадена картата.

Да

„First Name“

Собствено име на водача, на когото е била издадена картата.

Не

„Date of Birth“

Дата на раждане на водача, на когото е била издадена картата.

Да

„Place of Birth“

Място на раждане на водача, на когото е била издадена картата.

Не

„Driving Licence Number“ (номер на свидетелството за управление)

Номер на свидетелството за управление на водача, на когото е била издадена картата.

Да

„Driving Licence Issuing Country“ (държава на издаване на свидетелството за управление)

Държава, издала свидетелството за управление на водача, на когото е била издадена картата.

Да

„Driving Licence Status“ (статус на свидетелството за управление)

Статус на свидетелството за управление на водача, на когото е била издадена картата.

Не

„Driving Licence Issuing Date“ (дата на издаване на свидетелството за управление)

Датата на издаване на свидетелството за управление на водача, на когото е била издадена картата.

Не

„Driving Licence Expiry Date“ (срок на валидност на свидетелството за управление)

Срок на валидност на свидетелството за управление на водача, на когото е била издадена картата.

Не


Modify Card Status Request (промяна на статуса на карта — запитване)

Задължително

„Driver Card Number“ (номер на карта на водач)

Номер на картата, чиито статус е бил променен.

Да

„New Driver Card Status“ (нов статус на карта на водач)

Записаният нов статус на картата.

Да

„Modification Reason“ (причина за промяна)

Причина (свободен текст) за промяната на статуса на картата.

Не

„Driver Card Status Modified Date“ (дата на промяна на статуса на карта на водач)

Дата и час на промяна на статуса на картата.

Да

„Declared by“ (обявено от)

„Authority“ (орган)

Име на органа, променил статуса на картата.

Да

„Family Name“

Фамилно име на лицето, променило статуса на картата.

Не

„First Name“

Собствено име на лицето, променило статуса на картата.

Не

„Phone“

Телефонният номер на лицето, променило статуса на картата.

Не

„Email“

Адресът на електронната поща на лицето, променило статуса на картата.

Не


Modify Card Status Acknowledgement (промяна на статуса на карта — потвърждение)

Задължително

„Status Code“ (код за състояние)

Код за състояние на потвърждението (успешно, неуспешно, грешка и т.н.).

Да

„Acknowledgement type“ (вид потвърждение)

Вид: потвърждение на запитване или на отговор

Да

„Status Message“ (съобщение за състояние)

Обяснително описание на състоянието (ако е необходимо).

Не


Modify Card Status Response (промяна на статуса на карта — отговор)

Задължително

„Status Code“ (код за състояние)

Код за състояние на актуализирането на регистъра (успешно, неуспешно, грешка и т.н.).

Да

„Status Message“ (съобщение за състояние)

Обяснително описание на състоянието (ако е необходимо).

Не


Issued Card Driving Licence Request (издадена карта срещу свидетелство за управление — запитване)

Задължително

„Driver Card Number“ (номер на карта на водач)

Номер на издадената карта на водач.

Да

„Driving Licence Number“ (номер на свидетелство за управление)

Номер на чуждестранното свидетелство за управление, използван в заявлението за издаване на карта на водач.

Да


Issued Card Driving Licence Response (издадена карта срещу свидетелство за управление — отговор)

Задължително

„Status Code“ (код за състояние)

Код за състояние на потвърждението за уведомление (успешно, неуспешно, грешка и т.н.).

Да

„Status Message“ (съобщение за състояние)

Обяснително описание на състоянието (ако е необходимо).

Не

„Family Name“

Фамилно име на водача, на когото е била издадена картата.

Да

„First Name“

Собствено име на водача, на когото е била издадена картата.

Не

„Date of Birth“

Дата на раждане на водача, на когото е била издадена картата.

Да


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Услуги по транслитерация и NYSIIS (система на щата Ню Йорк за идентификация и информация)

1.   Алгоритъмът NYSIIS, въведен на централния възел, се използва за кодиране на имената на всички водачи в националния регистър.

2.   При търсене на карта посредством функционалната възможност CIC, като основен метод за търсене трябва да се използват ключовете NYSIIS.

3.   Освен това държавите членки могат да използват съобразен със собствените им изисквания алгоритъм за връщане на допълнителни резултати.

4.   Резултатите от търсенето трябва да показват метода на търсене, който е бил използван за намиране на запис, т.е. NYSIIS или метод, съобразен със собствените им изисквания.

5.   Ако държава членка реши да записва уведомления за „издадена карта срещу свидетелство за управление“ (ICDL), то ключовете NYSIIS, съдържащи се в уведомлението, се записват като част от данните за ICDL.

5.1.   При търсене на данните за ICDL държавата членка трябва да използва ключовете NYSIIS на името на заявителя.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Изисквания за сигурност

1.   За обмена на съобщения между централния възел и националните системи се използва HTTPS.

2.   Националните системи използват сертификатите PKI, предоставени от Комисията за целите на сигурността на предаването на съобщения между националната система и централния възел.

3.   Националните системи трябва да прилагат, като минимум, сертификати, използващи алгоритъм за хеширане SHA-2 (SHA-256) и дължина 2 048 бита за публичния ключ.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Нива на обслужване

1.   Националните системи трябва да осигуряват следното минимално ниво на обслужване:

1.1.   Трябва да са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

1.2.   Техният коефициент на готовност трябва да се следи чрез генерирано от централния възел тактово съобщение за състоянието.

1.3.   Техният коефициент на готовност трябва да е 98 %, в съответствие със следната таблица (числата са закръглени до най-близката удобна единица):

Коефициент на готовност

означава коефициент на неготовност

Дневно

Месечно

Годишно

98 %

0,5 часа

15 часа

7,5 дена

Държавите членки се насърчават да спазват дневния коефициент на готовност, но въпреки това се отчита, че определени необходими дейности, като например поддръжка на системата, изискват прекъсвания в работата за повече от 30 минути. Месечният и годишният коефициент на готовност обаче остават задължителни.

1.4.   Те трябва да отговарят на най-малко 98 % от запитванията, изпратени до тях за един календарен месец.

1.5.   Трябва да отговарят на запитванията в рамките на 10 секунди.

1.6.   Общото време за изтичане на сесията на запитването (срок, в който запитващият може да изчаква за отговор) не трябва да надвишава 20 секунди.

1.7.   Трябва да могат да обслужват честота на запитване от 6 съобщения в секунда.

1.8.   Националните системи не може да изпращат запитвания до централния възел на TACHOnet с честота над 2 запитвания в секунда.

1.9.   Всяка национална система трябва да може да се справи с потенциалните технически проблеми на централния възел или на националните системи в други държави членки. Списък на проблемите (неизчерпателен):

а)

пропадане на връзката с централния възел;

б)

няма отговор на запитване;

в)

получаване на отговор след изтичане на сесията на съобщение;

г)

получаване на незаявени съобщения;

д)

получаване на невалидни съобщения.

2.   Централният възел трябва:

2.1.   да осигурява коефициент на готовност 98 %;

2.2.   да предоставя на националните системи уведомление за евентуални грешки, или чрез съобщението за отговор или чрез специално за целта съобщение за грешка. Националните системи на свой ред трябва да получават тези специални за целта съобщения за грешка и да имат предвиден работен процес за предаване на разглеждането на проблемите към по-високо ниво, за да предприемат подходящи действия за коригиране на съобщената грешка.

3.   Поддръжка

Държавите членки уведомяват посредством уеб-приложението другите държави членки и Комисията за всички планови дейности по поддръжка, най-малко една седмица преди началото на въпросните дейности, когато това е технически възможно.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Регистриране и статистика на данните, събирани на централния възел

1.   С цел гарантиране на неприкосновеност на личния живот, данните за статистически цели трябва да са анонимни. Данни, идентифициращи конкретна карта, водач или свидетелство за управление не трябва да са достъпни за статистически цели.

2.   Регистрираните данни трябва да съдържат информация за всички трансакции за целите на следенето и отстраняването на грешки в системата, както и да позволяват съставянето на статистики за тези трансакции.

3.   Личните данни не трябва да се съхраняват в дневниците за регистриране за повече от 6 месеца. Статистическата информация трябва да се съхранява за неопределен срок от време.

4.   Статистическите данни, използвани за докладване, трябва да включват:

а)

запитващата държава членка

б)

отговарящата държава членка

в)

вида на съобщението;

г)

кода за състоянието на отговора;

д)

датата и часа на съобщенията;

е)

час на отговарянето.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Използване на съобщителната система TACHOnet

1.   Издаване на карти на водач

1.1.   Когато заявител на карта на водач притежава свидетелство за управление, издадено в държава членка, различна от държавата членка, в която се подава заявлението, от държавата членка, в която се подава заявлението, се извършва циркулярно търсене за проверка за издадена карта (Check Issued Card).

1.2.   Държавите членки, които издават карта на водач на водач, притежаващ издадено в друга държава членка свидетелство за управление, следва незабавно да уведомят въпросната държава членка чрез функцията „издадена карта срещу свидетелство за управление“ (Issued Card Driving Licence), че е издадена карта на водач.

1.3.   Когато заявител на карта на водач притежава свидетелство за управление, издадено в държавата членка на подаване на заявлението, и в чийто национален регистър преди това е било вписано уведомление за издадена карта срещу свидетелство за управление (ICDL), държавата членка извършва едноадресно търсене за проверка за издадена карта (CIC) или за проверка на статуса на карта (Check Card Status) до държавата членка, изпратила уведомлението за ICDL.

1.4.   Всяко уведомление за ICDL се вписва в националния регистър на получилата го държава членка.

1.5.   Държавите членки извършват циркулярно търсене за проверка за издадена карта (CIC) при поне 30 % от заявленията, подадени от водачи, притежаващи свидетелство, издадено в същата държава членка.

1.6.   Държавите членки могат да решат да не използват функционалната възможност за ICDL, както е предвидено в точки 1.3 до 1.5. В такъв случай те извършват циркулярно търсене за проверка за издадена карта (CIC) за всяко получено заявление.

1.7.   Държавите членки уведомяват Комисията, най-късно до датата на началото на прилагането на настоящия регламент, относно това дали ще вписват уведомленията за ICDL в националните си регистри или ще следват процедурата от точка 1.6.

1.8.   Държави членки, които пет години или по-малко преди датата на началото на прилагането на настоящия регламент не са вписвали уведомления за ICDL в националните си регистри, както е посочено в точка 1.4, извършват циркулярно търсене за проверка на издадена карта (CIC) за 100 % от заявленията, освен за свидетелствата за управление, за които е било регистрирано уведомление за ICDL, в който случай се прилага точка 1.3.

1.9.   Задължението, предвидено в параграф 1.8, се прилага за срок от пет години, считано от датата, на която действително е въведено вписване на уведомления за ICDL в националния регистър на всяка държава членка.

2.   Иззети, временно невалидни или откраднати карти на водач

2.1.   Ако, в съответствие с член 26, параграф 7 и член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014, карта на водач е иззета, временно невалидна или обявена за открадната в държава членка, различна от държавата членка на издаване, компетентният орган на първата:

а)

проверява действителния статус на картата като изпраща запитване за проверка на статуса на карта (CCS) до държавата членка на издаване. Ако номерът на картата не е известен се изпраща запитване за едноадресно търсене за проверка за издадена карта (CIC) преди гореспоменатото запитване за проверка на статуса на картата (CCS);

б)

изпраща уведомление за промяна на статуса на картата (MCS) по съобщителната система TACHOnet до държавата членка на издаване.

3.   Замяна на карти на водач

3.1.   Когато притежателят на карта на водач заявява замяна на карта на водач в държава членка, различна от държавата членка на издаване, компетентният орган на първата проверява действителния статус на картата като изпраща до последната запитване за проверка на статуса на картата (CCS).

3.2.   След проверката на статуса на картата на водач и ако тя е валидна за замяна, компетентният орган на държавата членка, в която е подадено заявлението, изпраща запитване за промяна на статуса на картата (MCS) по съобщителната система TACHOnet до държавата членка на издаване.

3.3.   Държавите членки, които подновяват или заменят карта на водач на водач, притежаващ издадено в друга държава членка свидетелство за управление, следва чрез функционалната възможност за „издадена карта срещу свидетелство за управление“ (ICDL) незабавно да уведомят държавата членка на издаване, че картата на водач е била подновена или заменена.


Top