Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0774

Директива (ЕС) 2016/774 на Комисията от 18 май 2016 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/2850

OJ L 128, 19.5.2016, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/774/oj

19.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/4


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/774 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2016 година

за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (1), и по-специално член 4, параграф 2, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С член 4, параграф 2, буква а) от Директива 2000/53/ЕО се забранява използването на олово, живак, кадмий или шествалентен хром в материали и компоненти на превозни средства, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г.

(2)

В приложение II към Директива 2000/53/ЕО се изброяват материалите и компонентите на превозните средства, освободени от забраната, постановена в член 4, параграф 2, буква а) от същата директива. Изключения 8д), 8е), 8ж), 8з), 8й) и 10 г) от приложение II подлежат на преразглеждане през 2014 г.

(3)

Оценката на техническия и научен напредък показа, че използването на олово в приложенията, попадащи в обхвата на изключения 8з), 8й) и 10 г), не трябва да бъде удължавано, тъй като употребата на олово в тези приложения вече може да се избегне.

(4)

Оценката на техническия и научен напредък показа, че използването на олово в приложението, попадащо в обхвата на изключение 8д), 8е) и 8ж) е неизбежно, тъй като все още няма заместители. Въпреки това, тъй като съществува информация за възможни бъдещи заместители на оловото при тези приложения, уместно е да се въведе срок за преглед, който позволява да се установи дали употребата на олово в тези приложения може да бъде прекратена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета, учреден по член 39 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2).

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение II към Директива 2000/53/ЕО се заменя с текста от приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват най-късно шест месеца след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Материали и компоненти, освободени от разпоредбите на член 4, параграф 2, буква а)

Материали и компоненти

Обхват и дата на изтичане на освобождаването

Да се етикетират или направят идентифицируеми в съответствие с член 4, параграф 2, буква б), iv)

Олово като легиращ елемент

1 a).

Стомана за механична обработка и стоманени детайли, обработени с последващо горещо поцинковане, с тегловно съдържание на олово до 0,35 %

 

 

1 б).

Поцинковани при непрекъснат процес стоманени листове с тегловно съдържание на олово до 0,35 %

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства

 

2 a).

Алуминий за механична обработка с тегловно съдържание на олово до 2 %

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.

 

2 б).

Алуминий с тегловно съдържание на олово до 1,5 %

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.

 

2 в).

Алуминий с тегловно съдържание на олово до 0,4 %

 (1)

 

3.

Медна сплав с тегловно съдържание на олово до 4 %.

 (1)

 

4 a).

Лагерни черупки и втулки

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.

 

4 б).

Лагерни черупки и втулки в двигатели, предавателни механизми и компресори за климатични инсталации

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2011 г.

 

Олово и оловни съединения в компоненти

5.

Акумулаторни батерии

 (1)

X

6.

Виброгасители (амортисьори)

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства

X

7 a).

Вулканизиращи вещества и стабилизатори за еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.

 

7 б).

Вулканизиращи вещества и стабилизатори за еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели, с тегловно съдържание на олово до 0,5 %

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2006 г.

 

7 в).

Свързващи вещества за еластомери за силови предавателни механизми, с тегловно съдържание на олово до 0,5 %

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2009 г.

 

8 a).

Олово в припой за прикрепване на електрически и електронни компоненти към печатни платки и олово в покритието на крачетата на компонентите, различни от електролитни алуминиеви кондензатори, в изводите на компонентите и в електронните печатни платки

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства

X (3)

8 б).

Олово в припой за електрически приложения, различни от запояване върху електронни печатни платки или върху стъкло

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2011 г., и резервни части за тези превозни средства

X (3)

8 в).

Олово в покритието на изводите на електролитни алуминиеви кондензатори

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2013 г., и резервни части за тези превозни средства

X (3)

8 г).

Олово, използвано при запояване върху стъкло в дебитомерите за масов дебит на въздух

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2015 г., и резервни части за тези превозни средства

X (3)

8 д).

Олово в припой за висока температура на топене (т.е. сплави на оловото с 85 % или повече тегловно съдържание на олово)

 (2)

X (3)

8 е)(a).

Олово, използвано в съвместими щифтови съединителни системи

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2017 г. и резервни части за тези превозни средства

X (3)

8 е)(б).

Олово, използвано в съвместими щифтови съединителни системи, различни от свързващата повърхност на електрическите съединители в токопроводящата система на превозни средства

 (2)

X (3)

8 ж).

Олово в припой за създаване на надеждна електрическа връзка между полупроводниковия кристал и носещата част в корпусите на интегрални схеми от типа Flip-Chip

 (2)

X (3)

8 з).

Олово в припой за прикрепване на топлоотвеждащи пластини към радиатора на силови полупроводникови блокове с размер на интегралната схема от поне 1 cm2 излъчваща зона и номинална плътност от поне 1 A/mm2 на силициевата зона на интегралната схема

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г. и резервни части за тези превозни средства

X (3)

8 и).

Олово в припой за запояване при приложения в стъкла с вграден електрически проводник, с изключение на запояване в многопластови стъкла

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г. и резервни части за тези превозни средства

X (3)

8 й).

Олово в припой за запояване на многопластови стъкла

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2020 г. и резервни части за тези превозни средства

X (3)

9.

Легла на клапани

Като резервни части за типове двигатели, разработени преди 1 юли 2003 г.

 

10 a).

Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъкло или керамика, в стъклена или керамична матрична съставка на композитен материал, в стъклено-керамичен материал или в стъклено-керамична матрична съставка на композитен материал.

Това освобождаване не важи за използването на олово във:

стъкло в лампови колби и глазура на запалителни свещи,

диелектрични керамични материали за компонентите, изброени в 10 б), 10 в) и 10 г).

 

X (4) (за компоненти, различни от пиезокерамиките в двигателите)

10 б).

Олово в диелектрични керамични материали на основата на цирконат-титанат на оловото, използвани в кондензатори, които са част от интегрални схеми или дискретни полупроводникови елементи

 

 

10 в).

Олово в диелектрични керамични материали на кондензатори за номинално напрежение, което е по-ниско от 125 V~ или 250 V=

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства

 

10 г).

Олово в диелектрични керамични материали на кондензатори за компенсация на свързаните с температурата отклонения на датчиците в ултразвуковите хидроакустични системи

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2017 г. и резервни части за тези превозни средства

 

11.

Пиротехнически задействащи устройства

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2006 г., и резервни части за тези превозни средства

 

12.

Съдържащи олово термоелектрични материали за електротехнически приложения в автомобила с цел намаляване на емисиите на CO2 чрез оползотворяване на топлината на отработилите газове

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2019 г., и резервни части за тези превозни средства

X

Шествалентен хром

13 a).

Покрития против корозия

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2007 г.

 

13 б).

Покрития против корозия, използвани за сглобките с болтове и гайки за ходовата част

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.

 

14.

Като антикорозионен агент за охладителната система от въглеродна стомана на абсорбционни хладилници в моторните каравани до 0,75 тегловни % в охлаждащия разтвор, освен ако е възможно използването на други технологии за охлаждане (т.е. на разположение на пазара за приложение в моторни каравани) и не води до отрицателни въздействия върху околната среда, здравето и/или безопасността на потребителите

 

X

Живак

15 a).

Газоразрядни лампи за фарове

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни части за тези превозни средства

X

15 б).

Луминесцентни лампи, използвани в дисплеите на арматурните табла

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни части за тези превозни средства

X

Кадмий

16.

Акумулатори за електрически превозни средства

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 31 декември 2008 г.

 

Забележки:

При хомогенен материал, за олово, шествалентен хром и живак се допуска максимална тегловна концентрация до 0,1 %, а за кадмий — 0,01 %.

Разрешава се без ограничения повторната употреба на части от превозни средства, които вече са били на пазара към датата на изтичане на освобождаването, тъй като употребата им не попада в обхвата на член 4, параграф 2, буква а).

Резервните части, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г., които се използват за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2003 г., се освобождават от разпоредбите на член 4, параграф 2, буква а) (*).


(1)  Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано през 2015 г.

(2)  Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано през 2019 г.

(3)  Демонтаж, ако във връзка с точка 10, буква а) е надвишен средният праг от 60 грама за превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на производствената линия от производителя.

(4)  Демонтаж, ако във връзка с точки 8. а) — 8. й) е надвишен средният праг от 60 грама за превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на производствената линия от производителя.

(*)  Тази клауза не се прилага за тежестите за балансиране на колела, въгленовите четки за електродвигатели и спирачните накладки.“


Top