EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1918

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1918 на Комисията от 28 октомври 2016 година относно някои предпазни мерки по отношение на болестта хронично линеене (нотифицирано под номер С(2016) 6815) (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/6815

OJ L 296, 1.11.2016, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1918/oj

1.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/21


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1918 НА КОМИСИЯТА

от 28 октомври 2016 година

относно някои предпазни мерки по отношение на болестта хронично линеене

(нотифицирано под номер С(2016) 6815)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 999/2001 Комисията може да приема предпазни мерки по отношение на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) в съответствие с принципите и разпоредбите, посочени в член 10 от Директива 90/425/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с част I, точка 1.1.2 от приложение I към Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) (3) за целите на Споразумението за ЕИП член 10 от Директива 90/425/ЕИО не се прилага и всяко позоваване на тази разпоредба представлява позоваване на част I, уводната част, параграф 3 от приложение I към Споразумението за ЕИП. В съответствие с буква а) от посочения параграф, ако Съюзът възнамерява да приеме предпазни мерки по отношение на държава от ЕАСТ, той трябва да я информира незабавно. Освен това предложените мерки се съобщават незабавно на всяка договаряща страна по Споразумението за ЕИП и на Надзорния орган на ЕАСТ. На 17 юни 2016 г. Комисията информира Норвегия за намерението си да приеме предпазна мярка по отношение на живи животни от семейство еленови от Норвегия заради няколко случая на хронично линеене, установени в Норвегия. На 28 юни 2016 г. Комисията уведоми договарящите страни по Споразумението за ЕИП, а на 30 август 2016 г. — Надзорния орган на ЕАСТ за предложените мерки.

(3)

Болестта хронично линеене е ТСЕ при животни от семейство еленови, която е заразна и може да предизвика затруднения по отношение на търговията в рамките на Съюза, вноса в Съюза и износа за трети държави.

(4)

В случай на поява на огнище на тази болест съществува риск болестта да се разпространи сред други популации животни от семейство еленови и в други региони. Вследствие на това тя може да се разпространи от една държава членка или държава от ЕАСТ, членуваща в Европейското икономическо пространство („членуваща в ЕИП държава от ЕАСТ“), в друга държава членка или членуваща в ЕИП държава от ЕАСТ и в трети държави чрез движението на живи животни от семейство еленови.

(5)

Норвегия информира Комисията за няколко потвърдени случая на хронично линеене на нейната територия от началото на април 2016 г. и на 11 юли 2016 г. прие временна мярка за забрана на износа от Норвегия на живи животни от семейство еленови до 1 януари 2017 г., без да се засягат специфични дерогации.

(6)

С цел да се предотврати излишното затрудняване на търговията в рамките на Съюза и на Европейското икономическо пространство и да се избегне рискът от налагането от трети държави на необосновани пречки за търговията, е необходимо на равнището на Съюза да се приеме забрана на движението на живи животни от семейство еленови от Норвегия в Съюза, без да се засягат специфични дерогации. По практически съображения тази забрана следва да се прилага за живи животни от семейство еленови, които се придвижват във връзка с човешката дейност, но не и по отношение на движението на диви животни от семейство еленови, пресичащи границата на Норвегия без човешка намеса.

(7)

Поради ниската степен на риск за здравето на животните, която носи движението на живи животни от семейство еленови от Норвегия към Швеция или Финландия за незабавно клане в държавата на местоназначение, следва да се предвиди дерогация, която да позволява такова движение, при условие че държавата членка на местоназначение е дала писменото си съгласие.

(8)

Традициите, свързани с трансграничната сезонна паша на северни елени и с движението на северни елени, използвани в културни или спортни събития между Норвегия и Швеция, следва да бъдат взети под внимание. В това отношение по изключение следва да бъдат определени специфични дерогации. С оглед на риска, който представляват видовете движение, разрешени по силата на тези дерогации, по-специално по отношение на замърсяването на околната среда с приони на болестта хронично линеене в районите на местоназначение, движението следва да бъде ограничено до определени райони в Швеция и изпращането на живи животни от семейство еленови следва да бъде забранено, с изключение на изпращането за останалата част на Швеция, за Норвегия или за Финландия за незабавно клане, при условие че държавата членка на местоназначение е дала своето съгласие.

(9)

Оградата между Норвегия и Финландия, която възпрепятства движението на северни елени между двете държави, осигурява защита на здравето на живите животни от семейство еленови на територията на Финландия. Оградата обаче не следва съвсем точно норвежко-финландската граница и на места минава на няколко километра навътре в територията на Финландия или на няколко километра навътре в територията на Норвегия. Поради това забраната за движение на живи животни от семейство еленови от Норвегия в Съюза не следва да се прилага за движението на животни от семейство еленови за паша от Норвегия до Финландия чак до оградата, която възпрепятства движението на северни елени между двете държави, или за движението на северни елени от Финландия, които са били на паша в Норвегия до оградата, която възпрепятства движението на северни елени между двете държави, и са се върнали обратно във Финландия. От съображения за правна съгласуваност изпращането на живи животни от семейство еленови от райони във Финландия до оградата, която възпрепятства движението на северни елени между Норвегия и Финландия, следва да бъде забранено, с изключение на изпращането за останалата част на Финландия, за Норвегия или за Швеция за незабавно клане.

(10)

Забраната следва да бъде временна. Най-късно до 31 декември 2017 г. ще бъде направен преглед на епидемиологичната обстановка и на необходимостта от забрана.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„живи животни от семейство еленови“ означава живи животни от семейство Cervidae;

2)

„живи северни елени“ означава живи животни от род Rangifer.

Член 2

1.   Движението на живи животни от семейство еленови от Норвегия към Съюза се забранява.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 следните видове движение на живи животни от семейство еленови са разрешени:

а)

движение на живи северни елени за сезонна паша от Норвегия към районите в Швеция, изброени в приложението, или обратно към районите в Швеция, изброени в приложението, след сезонна паша в Норвегия, при условие че компетентният орган на Швеция даде предварителното си писмено съгласие за такова движение;

б)

движение на живи северни елени за сезонна паша от Норвегия към районите във Финландия, изброени в приложението;

в)

движение на живи северни елени от Финландия, които са били на паша в Норвегия в района, разположен между норвежко-финландската граница и оградата, която възпрепятства движението на северни елени между двете държави, и връщане на животните във Финландия;

г)

движение на живи животни от семейство еленови от Норвегия към Швеция или Финландия за незабавно клане, при условие че компетентният орган на държавата членка на местоназначение даде предварителното си писмено съгласие за такова движение;

д)

движение на живи северни елени от Норвегия към районите в Швеция, изброени в приложението, за спортни или културни мероприятия или след като са взели участие в спортни или културни мероприятия, при условие че компетентният орган на Швеция даде предварителното си писмено съгласие за движението на всяка пратка;

е)

транзит на живи животни от семейство еленови от Норвегия през Швеция или Финландия, предназначени за Норвегия, при условие че компетентният орган на държавата членка на транзит даде предварителното си писмено съгласие за това.

Член 3

1.   Засегнатите държави членки налагат забрана за изпращане на живи животни от семейство еленови от районите, изброени в приложението.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 изпращането на живи животни от семейство еленови за незабавно клане от районите в Швеция, изброени в приложението, за останалата част на Швеция или за Финландия се разрешава, при условие че компетентният орган по местоназначение даде предварителното си писмено съгласие за такова движение.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 изпращането на живи животни от семейство еленови за незабавно клане от районите във Финландия, изброени в приложението, за Швеция се разрешава. Освен това изпращането на живи животни от семейство еленови за незабавно клане от районите във Финландия, изброени в приложението, за останалата част на Финландия се разрешава, при условие че компетентният орган на Финландия даде предварителното си писмено съгласие за такова движение.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 изпращането на живи животни от семейство еленови от районите, изброени в приложението, за Норвегия се разрешава, при условие че компетентният орган на Норвегия даде предварителното си писмено съгласие за това.

Член 4

Настоящото решение се прилага до 31 декември 2017 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(2)  Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29).

(3)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Районите в Швеция, посочени в член 2, параграф 2, букви а) и д) и член 3, параграфи 1, 2 и 4

област Norrbotten,

област Västerbotten,

област Jämtland,

област Västernorrland,

община Älvdalen в област Dalarna,

общини Nordanstig, Hudiksvall и Söderhamn в област Gävleborg.

2.   Районите във Финландия, посочени в член 2, параграф 2, буква б) и член 3, параграфи 1, 3 и 4

районът, разположен между норвежко-финландската граница и оградата, която възпрепятства движението на северни елени между двете държави.


Top