Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1900

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1900 на Комисията от 26 октомври 2016 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки по отношение на вписванията за Естония, Латвия и Полша (нотифицирано под номер С(2016) 6793) (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/6793

OJ L 293, 28.10.2016, p. 46–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1900/oj

28.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/46


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1900 НА КОМИСИЯТА

от 26 октомври 2016 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки по отношение на вписванията за Естония, Латвия и Полша

(нотифицирано под номер С(2016) 6793)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В части I, II, III и IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в посочените държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка, и се определят техните граници. Списъкът включва определени области в Естония, Латвия и Полша.

(2)

През август 2016 г. беше регистрирано огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в окръг powiat moniecki в Полша, който понастоящем е включен в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, а през септември 2016 г. в същата област беше регистриран друг изолиран случай на африканска чума по свинете при диво прасе. През септември 2016 г. в Полша беше регистриран малък брой огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в окръзите powiat łosicki и powiat siemiatycki, които понастоящем са включени в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, в непосредствена близост до областите, изброени в части I и II от посоченото приложение. Появата на болестта в тези области, заедно с настъпилата неотдавна промяна в епидемиологичната обстановка, представляват увеличаване на нивото на риска, което трябва да се вземе предвид. Поради това някои области на Полша, изброени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, сега следва да бъдат включени в част III от посоченото приложение.

(3)

От октомври 2015 г. насам няма съобщени случаи на африканска чума по свинете при домашни свине в областите в Естония, които са изброени в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС и са разположени на юг от път 92. Освен това в тези области се осъществява надзор върху мерките за биологична сигурност, които се основават на националната програма за биологична сигурност и имат за цел да се предотврати разпространението на африканската чума по свинете. Тези факти показват подобрение на епидемиологичната обстановка. Поради това посочените области в тази държава членка сега следва да бъдат включени не в част III, а в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(4)

През септември 2016 г. беше регистрирано огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в окръг Gulbenes novads в Латвия, който понастоящем е включен в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Появата на това огнище, заедно с настъпилата неотдавна промяна в епидемиологичната обстановка, представляват увеличаване на нивото на риска, което трябва да се вземе предвид. Поради това определени области на Латвия сега следва да бъдат включени не в част II, а в част III от посоченото приложение.

(5)

При оценката на риска за здравеопазването на животните, който представляват случаите на африканска чума по свинете в Естония, Латвия и Полша, следва да се вземе предвид развитието на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с тази болест при засегнатите популации домашни и диви свине. За целенасоченост на мерките за контрол на здравето на животните, предвидени в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, и за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, на ненужните затруднения за търговията в Съюза и на необоснованите пречки пред търговията с трети държави, списъкът на Съюза, с областите, в които се прилагат мерки за контрол на здравето на животните, следва да се измени, за да бъде съобразен с настоящата епидемиологична обстановка по отношение на тази болест в Естония, Латвия и Полша.

(6)

Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 октомври 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiumaa maakond.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Bauskas novads: общините (pagasti) Īslīces, Gailīšu, Brunavas и Ceraukstes,

в Dobeles novads: общините (pagasti) Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru и Krimūnu, Dobeles, Berzes, частта от община (pagasts) Jaunbērzes, разположена на запад от път P98, и град (pilsēta) Dobele,

в Jelgavas novads: общините (pagasti) Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas и Sesavas,

в Kandavas novads: общините (pagasti) Vānes и Matkules,

в Talsu novads: общините (pagasti) Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, градовете (pilsētas) Sabile, Talsi, Stende и Valdemārpils,

Brocēnu novads,

Dundagas novads,

Jaunpils novads,

Rojas novads,

Rundāles novads,

Stopiņu novads,

Tērvetes novads,

град (pilsēta) Bauska,

републикански град (republikas pilsēta) Jelgava,

републикански град (republikas pilsēta) Jūrmala.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Jurbarkas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus и Juodaičių,

в Pakruojis rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Klovainių, Rozalimo и Pakruojo,

в Panevežys rajono savivaldybe: частта от община (seniūnija) Krekenavos, разположена на запад от река Nevėžis,

в Raseiniai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų и Šiluvos,

в Šakiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

Във województwo warmińsko-mazurskie:

общините (gminy) Kalinowo и Prostki в powiat ełcki,

община (gmina) Biała Piska в powiat piski.

 

Във województwo podlaskie:

powiat augustowski,

общините (gminy) Brańsk с градовете Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, частта от община (gmina) Bielsk Podlaski, разположена на запад от линията, която минава по протежение на път № 19 (на север от град Bielsk Podlaski) и продължава по източната граница на град Bielsk Podlaski и път № 66 (на юг от град Bielsk Podlaski), град Bielsk Podlaski, частта от община (gmina) Orla, разположена на запад от път № 66 в powiat bielski,

общините (gminy) Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy и Poświętne в powiat białostocki,

общините (gminy) Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk и Perlejewo в powiat siemiatycki,

общините (gminy) Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki в powiat suwalski,

общините (gminy) Grabowo и Stawiski в powiat kolneński,

powiat łomżyński,

powiat M. Białystok,

powiat M. Łomża,

powiat M. Suwałki,

powiat sejneński,

powiat wysokomazowiecki,

powiat zambrowski.

 

Във województwo mazowieckie:

общините (gminy) Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń и Repki в powiat sokołowski,

общините (gminy) Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce и Zbuczyn в powiat siedlecki,

powiat M. Siedlce,

общините (gminy) Rzekuń, Troszyn, Czerwin и Goworowo в powiat ostrołęcki,

общините (gminy) Olszanka, Łosice и Platerów в powiat łosicki,

powiat ostrowski.

 

Във województwo lubelskie:

община (gmina) Hanna в powiat włodawski,

общините (gminy) Miedzyrzec Podlaski с градовете Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice и Sosnówka в powiat bialski,

общините (gminy) Kąkolewnica Wschodnia и Komarówka Podlaska в powiat radzyński.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

Elva linn,

Võhma linn,

Kuressaare linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Viljandi linn,

Harjumaa maakond (с изключение на частта от Kuusalu vald, разположена на юг от път 1 (E20), Aegviidu vald и Anija vald),

Ida-Virumaa maakond,

Läänemaa maakond,

Pärnumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Võrumaa maakond,

Valgamaa maakond,

Raplamaa maakond,

Suure-Jaani vald,

частта от Tamsalu vald, разположена на североизток от железопътната линия Tallinn—Tartu,

Tartu vald,

Abja vald,

Alatskivi vald,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Tarvastu vald,

Nõo vald,

Ülenurme vald,

Tähtvere vald,

Rõngu vald,

Rannu vald,

Konguta vald,

Puhja vald,

Halliste vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Kõpu vald,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Orissaare vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Torgu vald,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Balvu novads: общините (pagasti) Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils и Krišjāņu,

в Bauskas novads: общините (pagasti) Mežotnes, Codes, Dāviņu и Vecsaules,

в Dobeles novads: частта от община (pagasts) Jaunbērzes, разположена на изток от път P98,

в Gulbenes novads: община (pagasts) Līgo,

в Jelgavas novads: общините (pagasti) Kalnciema, Līvbērzes и Valgundes,

в Kandavas novads: общините (pagasti) Cēres, Kandavas, Zemītes и Zantes, град (pilsēta) Kandava,

в Limbažu novads: общините (pagasti) Skultes, Vidrižu, Limbažu и Umurgas,

в Rugāju novads: община (pagasts) Lazdukalna,

в Salacgrīvas novads: община (pagasts) Liepupes,

в Talsu novads: общините (pagasti) Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu и Strazdes,

Ādažu novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

в Apes novads: общините (pagasti) Trapenes, Gaujienas, Apes и град (pilsēta) Ape,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mērsraga novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieki novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Priekuļu novads,

в Raunas novads: община (pagasts) Raunas,

Ropažu novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

в Smiltenes novads: общините (pagasti) Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas, Grundzāles и град (pilsēta) Smiltene,

Tukuma novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

град (pilsēta) Limbaži,

републикански град (republikas pilsēta) Jēkabpils,

републикански град (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Anykščiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Kavarskas, Kurkliai и частта от Anykščiai, разположена на югозапад от път № 121 и път № 119,

в Jonava rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Šilų, Bukonių и в община Žeimių — селищата Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

в Kaunas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių и Zapyškio,

в Kėdainiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Josvainių и Pernaravos,

в Panevėžys rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio и частта от община Krekenavos, разположена на изток от река Nevėžis,

в Prienai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

в Šalčininkai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

във Varėna rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

във Vilnius rajono savivaldybė: частта от общините (seniūnija) Sudervė и Dūkštai, разположена североизток от път № 171, общините (seniūnija) Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių и Juodšilių,

Alytus miesto savivaldybė,

в Utena rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

в Alytus miesto savivaldybė: общините (seniūnija) Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Prienai miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Molėtai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Švenčionys rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

Във województwo podlaskie:

общините (gminy) Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów и Zawady в powiat białostocki,

powiat sokólski,

община (gmina) Dubicze Cerkiewne, частите от общини (gminy) Kleszczele и Czeremcha, разположени на изток от път № 66, в powiat hajnowski,

частта от община (gmina) Bielsk Podlaski, разположена на изток от линията, която минава по протежение на път № 19 (на север от град Bielsk Podlaski) и продължава по източната граница на град Bielsk Podlaski и път № 66 (на юг от град Bielsk Podlaski), частта от община (gmina) Orla, разположена на изток от път № 66, в powiat bielski.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

Jõgevamaa maakond,

Järvamaa maakond,

частта от Kuusalu vald, разположена на юг от път 1 (E20),

частта от Tamsalu vald, разположена на югозапад от железопътната линия Tallinn—Tartu,

Aegviidu vald,

Anija vald,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Balvu novads: общините (pagasti) Kubuļu, Balvu и град (pilsēta) Balvi,

в Gulbenes novads: общините (pagasti) Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma, Lejasciema и град (pilsēta) Gulbene,

Jaunpiebalgas novads,

в Raunas novads: община (pagasts) Drustu,

в Smiltenes novads: общините (pagasti) Launkalnes, Variņu и Palsmanes,

в Apes novads: община (pagasts) Virešu,

в Limbažu novads: общините (pagasti) Viļķenes, Pāles и Katvaru,

в Rugāju novads: община (pagasts) Rugāju,

в Salacgrīvas novads: общините (pagasti) Ainažu и Salacgrīvas,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

град (pilsēta) Ainaži,

град (pilsēta) Salacgrīva,

републикански град (republikas pilsēta) Daugavpils,

републикански град (republikas pilsēta) Rēzekne.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Anykščiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio и частта от община (seniūnija) Anykščiai, разположена на североизток от път № 121 и път № 119,

в Alytus rajono savivaldybė: община (seniūnija) Butrimonių,

в Jonava rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos и в община Žeimiai: селищата Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai и Žeimių miestelis,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

в Kaunas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos и Neveronių,

в районна община Kėdainiai: общините (seniūnija) Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

в Prienai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Jiezno и Stakliškių,

в Panevėžys rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Miežiškių и Raguvos,

в Šalčininkai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

във Varėna rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos и Vydenių,

във Vilnius rajono savivaldybė: частта от общините (seniūnija) Sudervė и Dūkštai, разположена на югозапад от път № 171,

в Utena rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Užpalių, Vyžuonų и Leliūnų,

Elektrėnai savivaldybė,

Jonava miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

Във województwo podlaskie:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

общините (gminy) Czyże, Białowieża, Hajnówka с градовете Hajnówka, Narew, Narewka и частите от общини (gminy) Czeremcha и Kleszczele, разположени на запад от път № 66, в powiat hajnowski,

общините (gminy) Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze с град Siemiatycze в powiat siemiatycki.

 

Във województwo mazowieckie:

общините (gminy) Sarnaki, Stara Kornica и Huszlew в powiat łosicki.

 

Във województwo lubelskie:

общините (gminy) Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie и Terespol с град Terespol в powiat bialski,

powiat M. Biała Podlaska.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

всички области в Сардиния.“


Top