EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1754

Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета от 29 септември 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

OJ L 268, 1.10.2016, p. 82–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1754/oj

1.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 268/82


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1754 НА СЪВЕТА

от 29 септември 2016 година

за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

На основание член 78, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съветът прие две решения за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция. В съответствие с Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета (2)40 000 кандидати за международна закрила трябва да бъдат преместени от Италия и Гърция в другите държави членки. В съответствие с Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета (3)120 000 кандидати за международна закрила трябва да бъдат преместени от Италия и Гърция в други държави членки.

(2)

В съответствие с член 4, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1601, считано от 26 септември 2016 г.54 000 кандидати за международна закрила трябва да бъдат преместени от Италия и Гърция на територията на други държави членки, освен ако до тази дата, съгласно член 4, параграф 3 от посоченото решение, Комисията не направи предложение за разпределянето на тoзи брой кандидати в полза на определена държава членка бенефициер, изправена пред извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на хора.

(3)

Член 1, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1601 предвижда, че Комисията извършва постоянно наблюдение на обстановката по отношение на масираните потоци на граждани на трети държави в държавите членки. Комисията трябва да представи по целесъобразност предложения за изменение на посоченото решение, за да се вземе предвид изменящата се на място ситуация и въздействието ѝ върху механизма за преместване, както и увеличаващият се натиск върху държавите членки, по-конкретно върху тези държави членки, които са разположени на първа линия.

(4)

С цел да се прекрати незаконната миграция от Турция към ЕС, на 18 март 2016 г. (4) ЕС и Турция постигнаха съгласие по редица действия, включително като за всеки сириец, който Турция приеме обратно от гръцките острови, друг сириец бъде презаселен от Турция към държавите членки, в рамките на съществуващите ангажименти. Презаселването по този механизъм ще се осъществява на първо време посредством изпълнение на ангажиментите, поети от държавите членки в заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на 20 юли 2015 г. Всяка по-нататъшна необходимост от презаселване ще ще се осъществява посредством сходна договореност на доброволен принцип по отношение на допълнителен брой, ненадвишаващ 54 000 лица, като се даде възможност всеки ангажимент за презаселване, поет в рамките на тази договореност, да се компенсира с неразпределените места съгласно Решение (ЕС) 2015/1601.

(5)

Презаселването, хуманитарният прием или другите форми на законен прием от Турция съгласно националните и многостранните схеми може да се очаква да облекчи миграционния натиск върху държавите членки, в чиято ползва е преместването на кандидати за международна закрила съгласно Решение (ЕС) 2015/1601, посредством предоставяне на законен и безопасен начин за влизане в Съюза и намаляване на атрактивността на незаконните влизания. Следователно усилията за солидарност на държавите членки, състоящи се в доброволен прием на тяхна територия на сирийски граждани, които се намират в Турция и очевидно се нуждаят от международна закрила, следва да бъдат отчетени във връзка с 54 000 кандидати за международна закрила, посочени по-горе. Броят на лицата, приети по този начин в държава членка от територията на Турция, следва да бъде приспаднат от броя на лицата, които трябва да бъдат преместени в тази държава членка съгласно Решение (ЕС) 2015/1601 във връзка с тези 54 000 кандидати.

(6)

Механизмите за прием могат да включват презаселване, хуманитарен прием или други законни начини за прием на намиращи се в Турция сирийски граждани, очевидно нуждаещи се от международна закрила, като например програми за хуманитарни визи, хуманитарно прехвърляне, програми за събиране на семейства, проекти за частно спонсориране, програми за стипендии, схеми за трудова мобилност и други.

(7)

Ангажиментите, които държавите членки поеха в рамките на схемата за презаселване, установена в Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 юли 2015 г., не следва да бъдат засегнати от настоящото решение и не следва да бъдат отчитани спрямо изпълнението на задълженията по Решение (ЕС) 2015/1601. Следователно държава членка, която избере да изпълни задълженията си по Решение (ЕС) 2015/1601, като приеме чрез презаселване сирийци, намиращи се в Турция, не следва да може да отчита това усилие като част от ангажимента си по схемата за презаселване от 20 юли 2015

(8)

За да се осигури адекватен мониторинг на ситуацията, държава членка, която е решила да използва тази възможност, следва да докладва ежемесечно на Комисията за приетите на нейна територия сирийци от Турция съгласно възможността, предвидена в настоящото изменение, като уточнява по коя схема — национална или многостранна — дадено лице е прието, както и формата на законен прием.

(9)

Доколкото целите на настоящото решение не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците от действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(10)

Настоящото решение зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(11)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Обединеното кралство не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(12)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, и без да се засягат член 4 и член 4а от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(13)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(14)

Предвид неотложния характер на ситуацията настоящото решение следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 4 от Решение (ЕС) 2015/1601 се вмъква следният параграф:

„3а.   Във връзка с преместването на кандидатите, посочени в параграф 1, буква в), държавите членки могат да решат да изпълнят своите задължения, като приемат на своя територия сирийски граждани, намиращи се в Турция, посредством национални или многостранни схеми за законен прием на лица, които очевидно се нуждаят от международна закрила, като тези схеми са различни от схемата за презаселване, която беше предмет на Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 юли 2015 г. Броят на лицата, приети по този начин от държава членка, води до съответно намаление на задължението на тази държава членка.

Член 10 се прилага mutatis mutandis за всеки такъв законен прием, водещ до намаление на задължението за преместване.

Държавите членки, решили да използват предвидената в настоящия параграф възможност, докладват ежемесечно на Комисията за броя на лицата, законно приети за целите на настоящия параграф, като посочват вида на схемата, по която е направен приемът, и използваната форма на законен прием.“

Член 2

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящото решение се прилага до 26 септември 2017 г.

3.   Настоящото решение се прилага за всички лица, които, за целите на член 4, параграф 3а от Решение (ЕС) 2015/1601, са приети от държавите членки от територията на Турция след 1 май 2016 г.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2016 година.

За Съвета

Председател

P. ŽIGA


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция (ОВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 146).

(3)  Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 80).

(4)  Изявление на ЕС и Турция от 18 март 2016 г.


Top