EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0835

Решение (ЕС) 2016/835 на Комисията от 25 май 2016 година за подновяване на мандата на Европейската група по етика в науката и новите технологии

OJ L 140, 27.5.2016, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2021; отменен от 32021D0156

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/835/oj

27.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/21


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/835 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2016 година

за подновяване на мандата на Европейската група по етика в науката и новите технологии

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

В член 2 от Договора за Европейския съюз се утвърждават ценностите, на които се основава Съюзът, а в член 6 на Хартата на основните права се придава правна стойност, еднаква с тази на Договорите, и се постановява, че основните права са общи принципи на правото на Съюза.

(2)

На 20 ноември 1991 г. Европейската комисия реши да включи етиката в процеса на вземане на решения по политиките на Общността в областта на научните изследвания и технологичното развитие, като създаде Група на съветниците по етичните последици от биотехнологиите (ГСЕПБ).

(3)

На 16 декември 1997 г. Комисията реши да замести ГСЕПБ с Европейска група по етика в науката и новите технологии (ЕГЕ), като разшири мандата на групата и включи всички области на приложение на науката и технологиите. Впоследствие мандатът на ЕГЕ бе подновяван неколкократно, като за последно това стана с Решение 2010/1/ЕС на Комисията (1). Понастоящем е уместно мандатът да бъде подновен за срок от пет години, след което да бъдат назначени нови членове.

(4)

Задачата на ЕГЕ е да предоставя на Европейската комисия насоки в областта на етиката, по искане на Комисията или по своя собствена инициатива след съгласуване с Комисията. Комисията може да насочва вниманието на ЕГЕ към етични въпроси, които според Европейския парламент и Съвета са от важно значение.

(5)

Следва да се определят правила за оповестяване на информация от страна на членовете на групата.

(6)

Личните данни следва да се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(7)

Решение 2010/1/ЕС следва да се отмени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мандат

Мандатът на Европейската група по етика в науката и новите технологии, наричана по-долу „ЕГЕ“, се подновява за срок от пет години.

Член 2

Задача

Задачата на ЕГЕ е да съветва Комисията по етични въпроси във връзка с науката и новите технологии и в по-широк план — относно последиците от развитието в тези области върху обществото, или по искане на Комисията или по искане на председателя на групата, съгласувано със службите на Комисията. С оглед на това групата:

а)

набелязва, определя и разглежда етични въпроси, породени от развитието в областта на науката и технологиите;

б)

предоставя насоки под формата на анализи и препоръки с цел да се насърчи етично разработване на политики в ЕС, при надлежно спазване на Хартата на основните права на Европейския съюз.

Член 3

Консултации

Комисията може да се консултира с групата по всякакви въпроси в областта, посочена в член 2. В този смисъл Комисията може да насочва вниманието на групата към етични въпроси, които според Парламента и Съвета са от важно значение.

Член 4

Членство — назначаване

1.   ЕГЕ може да има до 15 членове. Членовете трябва да имат компетентност в областта, посочена в член 2.

2.   Избраните членове служат в личното си качество. Те съветват Комисията в интерес на обществеността, без да зависят от външно влияние. Членовете своевременно информират Комисията за конфликт на интереси, който може да засегне тяхната независимост.

3.   Членовете се назначават от председателя на Комисията по предложение на комисаря по въпросите на научните изследвания, науката и иновациите, след като са подали кандидатури в отговор на покана за изразяване на интерес за членство в ЕГЕ и след процедура на подбор, която се осъществява под надзора на комитета за определяне на членове въз основа на критериите, определени в параграфи 4 и 6 от настоящия член.

4.   Когато предлага състава на ЕГЕ, комитетът за определяне на членове се стреми да осигури, доколкото е възможно, високо равнище на експертен опит и плурализъм, балансирано географско представителство, както и балансирано представителство на съответните области на интерес и ноу-хау, като взема предвид конкретните задачи на ЕГЕ, вида на необходимите експертни познания и получените отговори на поканата за изразяване на интерес. ЕГЕ е независима, плуралистична и мултидисциплинарна.

5.   Всеки от членовете на ЕГЕ се назначава за срок от две и половина години. В края на този срок назначението може да бъде подновено. Членовете на ЕГЕ се назначават най-много за три мандата.

6.   При подбора на кандидатите за членове на групата ще бъдат взети предвид следните фактори и критерии:

а)

Съставът на групата трябва да гарантира предоставянето на независими становища с най-високо качество, съчетаващи мъдрост и прозорливост. Надеждността на резултатите от работата на групата се основава на уравновесеното разпределение на качествата между жените и мъжете в състава ѝ, като групата съвместно трябва да отразява разнообразието от гледни точки в Европа. Равновесието между половете трябва да се спазва стриктно, като се вземат надлежно под внимание възрастовото равновесие и географското разпределение на членския състав.

б)

Членовете на групата трябва да са международно признати експерти, с доказани постижения и опит на европейско и световно равнище.

в)

Членовете трябва да отразяват широкия интердисциплинарен характер на мандата на групата, обхващащ аспекти на философията и етиката, естествените и социалните науки и правото. Те обаче не трябва да възприемат себе си като представители на определена дисциплина, мироглед или научноизследователско направление, а трябва да притежават широта на възгледите, обуславяща способността на групата да разбира в своята съвкупност значимите текущи и нововъзникващи направления на развитие, включително интер-, транс- и мултидисциплинарни аспекти, както и необходимостта от консултации в областта на етиката на европейско равнище.

г)

Наред с доказаната си репутация членовете на групата в своята съвкупност трябва да разполагат с опит при предоставянето на консултации в областта на етиката за целите на определяне на политиката, който е придобит в широк кръг от държави членки, както и на европейско и международно равнище.

д)

Групата трябва да включва членове с опит в органи като консултативни съвети и комитети, правителствени съветници, съветници в национални съвети по етика, университети и научноизследователски институти. Може да се окаже от полза групата да включва членове с опит в повече от една страна, както и членове от държави извън Европейския съюз.

7.   Подборът на членовете на ЕГЕ се прави въз основа на публична покана за изразяване на интерес, в която са посочени редът и условията за подаване на пълно заявление. Комисията публикува поканата на уебсайта Europa. Ще бъде осигурена също връзка от регистъра на експертните групи към Комисията и други подобни органи (наричан по-долу „регистър на експертните групи“) към уебсайта Europa.

8.   Кандидатури могат да се подават, при условие че кандидатът спазва реда и условията за подаването на пълно заявление.

9.   Списъкът на членовете на ЕГЕ се публикува от Комисията в регистъра на експертните групи.

10.   Подходящи кандидати, които не са били назначени съгласно параграф 2 от настоящия член, се включват в списък на резервите. Председателят на Комисията може да назначава членове от списъка на резервите.

11.   Ако даден член вече не е в състояние да допринася ефективно за работата на групата, ако подаде оставка или не отговаря на условията, посочени в член 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз, председателят на Комисията може да назначи негов заместник от списъка на резервите за оставащия срок от мандата на първоначално назначения член.

Член 5

Начин на работа

1.   Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“, в тясно сътрудничество с председателя на ЕГЕ, отговаря за координирането и организирането на работата на ЕГЕ и за осигуряване на нейния секретариат.

2.   ЕГЕ избира с обикновено мнозинство председател и заместник-председател измежду своите членове за срока на своя мандат.

3.   Членовете на ЕГЕ и поканените експерти спазват задълженията за запазване на професионална тайна, установени в Договорите, и правилата за тяхното прилагане, както и в правилата на Комисията относно сигурността, свързани със защитата на класифицирана информация на ЕС, установени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443 (3) и (ЕС, Евратом) 2015/444 (4) на Комисията. Ако те не спазват тези задължения, Комисията може да предприеме всякакви подходящи мерки.

4.   Работната програма на ЕГЕ, включително анализи на етичността, предложени от ЕГЕ по собствена инициатива, се съгласуват с Комисията. Всяко искане за анализ на етичността трябва да включва параметрите на поискания анализ. Когато иска консултация от ЕГЕ, Комисията определя срок за нейното предоставяне.

5.   Становищата на ЕГЕ включват набор от препоръки. Те се основават на преглед на най-новите научно-технически постижения в съответната област, както и на задълбочен анализ на съответните етични въпроси. Съответните служби на Комисията се уведомяват за препоръките, направени от ЕГЕ.

6.   ЕГЕ работи в дух на колегиалност, като се стреми да постигне консенсус между членовете си. ЕГЕ приема свой процедурен правилник въз основа на стандартния процедурен правилник за експертните групи със съгласието на представителя на Комисията. Работните процедури трябва да са насочени към гарантиране на активното участие на всички членове на групата в нейната дейност.

7.   ЕГЕ обичайно провежда своите срещи в помещения на Комисията съобразно с възможностите и графика на Комисията. ЕГЕ се среща поне 6 пъти на всеки 12 месеца, като това включва около дванадесет работни дни годишно. Допълнителни срещи могат да се организират, когато е необходимо, със съгласието на представителя на Комисията.

За целите на подготовката на анализи на ЕГЕ и в рамките на наличните ресурси представителят на Комисията може да:

кани експерти и представители на НПО или представителни организации, когато това е уместно, за обмен на възгледи при възникване на конкретна необходимост. Комисията може също така да посочва външни експерти, които временно да участват в работата на ЕГЕ при конкретна необходимост, ако счете, че това е необходимо, за да бъде обхванат широкият спектър от етични въпроси, свързани с напредъка в науката и новите технологии,

започва проучвания с цел събиране на необходимата научна и техническа информация,

позволява да бъдат създадени работни групи за разглеждане на специални въпроси,

установява тесни връзки с представители на различни органи по етика в държавите членки и трети държави.

Освен това Комисията организира обществена кръгла маса по всяко от становищата на ЕГЕ, с цел да насърчи диалога и да повиши прозрачността. ЕГЕ установява тесни връзки с отделите на Комисията, засегнати от темите, по които работи групата.

8.   Групата се стреми към постигане на консенсус. Когато обаче дадено становище не бъде прието единодушно, в него се посочват всички различаващи се гледни точки (като „мнение на малцинството“) заедно с имената на изразилите несъгласие членове. Становището се предава на председателя на Комисията или на представител, определен от него. След приемането на всяко становище то незабавно се публикува и се предоставя на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

9.   Ако оперативните обстоятелства налагат консултацията по определен въпрос да се предостави по-бързо, отколкото би било възможно чрез приемането на становище, могат да бъдат изготвяни кратки изявления или други анализи, като при необходимост след това се представя по-обстоен анализ под формата на становище и се осигурява прозрачност както при всяко друго становище. Изявленията ще бъдат публикувани и ще се предоставят на разположение на уебсайта на ЕГЕ. Като част от своята работна програма и съгласувано с представителя на Комисията, ЕГЕ може да актуализира дадено становище, ако счете това за необходимо.

10.   Разискванията на ЕГЕ са поверителни. След съгласуване с представителя на Комисията ЕГЕ може, с обикновено мнозинство на своите членове, да вземе решение да предостави достъп на обществеността до своите обсъждания.

11.   Всички документи, свързани с дейностите на ЕГЕ (например дневен ред, протоколи от заседанията, становища и представени от участниците материали), се предоставят или в регистъра на експертните групи, или чрез връзка от регистъра към специализиран уебсайт. Допускат се изключения при публикуването, когато се счита, че оповестяването на даден документ ще засегне защитата на обществени или частни интереси съгласно разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5).

12.   Отчет за дейността на ЕГЕ се изготвя преди края на мандата, като отговорен за него е председателят. Докладът се публикува и се предава в съответствие с условията, определени в параграф 11.

Член 6

Разходи за заседанията

1.   Участниците в дейностите на ЕГЕ не получават възнаграждение за извършваните от тях услуги.

2.   Пътните и дневните разходи за събранията на ЕГЕ се възстановяват от Комисията съгласно действащите разпоредби.

3.   Тези разходи се възстановяват в рамките на наличните бюджетни кредити, отпуснати по годишната процедура за разпределение на ресурсите.

Член 7

Заключителни разпоредби

Настоящото решение ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Решение 2010/1/ЕС се отменя.

Съставено в Брюксел на 25 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Решение 2010/1/ЕС на Комисията от 23 декември 2009 година за подновяване на мандата на Европейската група по етика в науката и новите технологии (ОВ L 1, 5.1.2010 г., стр. 8).

(2)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(3)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

(4)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

(5)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


Top