Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0768

Решение (ЕС) 2016/768 на Съвета от 21 април 2016 година за приемане на измененията на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали

OJ L 127, 18.5.2016, p. 8–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/768/oj

18.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/8


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/768 НА СЪВЕТА

от 21 април 2016 година

за приемане на измененията на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

След одобряването през 1981 г. (1) на Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния („Конвенцията“) Съюзът е страна по нея.

(2)

След одобряването на 4 април 2001 г. (2) на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали („Протокола“), Съюзът е страна по него.

(3)

През 2009 г. страните по Протокола започнаха преговори, чийто обхват беше разширен през 2010 г. с цел допълнително да се подобри защитата на човешкото здраве и околната среда, включително чрез актуализиране на нормите за допустими емисии за замърсители на въздуха при източника.

(4)

През 2012 г. страните, присъствали на 31-вата сесия на изпълнителния орган на Конвенцията, приеха с консенсус решения 2012/5 и 2012/6 за изменение на Протокола.

(5)

Измененията, посочени в Решение 2012/6, влязоха в сила и пораждат действие въз основа на ускорената процедура, предвидена в член 13, точка 4 от Протокола.

(6)

За измененията, посочени в Решение 2012/5, се изисква да бъдат приети от страните по Протокола в съответствие с член 13, точка 3 от Протокола.

(7)

Съюзът вече е приел инструменти в областта на въпросите, уредени от измененията на Протокола, включително Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3).

(8)

Поради това измененията на Протокола, посочени в Решение 2012/5, следва да бъдат приети от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Измененията на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали („Протокола“) се приемат от името на Съюза.

Текстът с измененията на Протокола, поместен в приложението към Решение 2012/5 на изпълнителния орган на Конвенцията, е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето (лицата), упълномощено(и) да депозира(т) от името на Съюза — във връзка с въпросите от компетентността на Съюза — инструмента за приемане, предвиден в член 13, точка 3 от Протокола (4).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 21 април 2016 година.

За Съвета

Председател

G.A. VAN DER STEUR


(1)  ОВ L 171, 27.6.1981 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 134, 17.5.2001 г., стр. 40.

(3)  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).

(4)  Датата на влизане в сила на измененията на Протокола ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРОТОКОЛА,

предвидени в приложението към Решение 2012/5 на изпълнителния орган на Конвенцията

a)   Член 1

1.

В алинея 10 думите: „на: i) този протокол; или ii) поправка към приложение I или II, когато неподвижният източник се включва в сферата на действие на разпоредбите на този протокол само въз основа на тази поправка“ се заменят с думите „за страна по настоящия протокол. Дадена страна може да реши да не приема като нов неподвижен източник неподвижен източник, за който съответните компетентни национални органи вече са дали одобрение към момента на влизане в сила на протокола за тази страна по него и при условие че изграждането или същественото изменение на посочения източник е започнало в срок от пет години от тази дата.“

2.

След алинея 11 се добавя нова алинея 12, както следва:

„12.   Понятията „този протокол“, „протоколът“ и „настоящият протокол“ означават Протоколът от 1998 г., за тежките метали изменян периодично.“

b)   Член 3

3.

В алинея 2 думата „Всяка“ се заменя с думите „При условията, посочени в алинеи 2а и 2b, всяка“.

4.

В алинея 2, буква а) думите „за която приложение III посочва най-добрите налични техники“ се заменят с думите „за която указанията, приети от страните на сесия на Изпълнителния орган, посочват най-добрите налични техники“.

5.

В алинея 2, буква c) думите „за която приложение III посочва най-добрите налични техники“ се заменят с думите „за която указанията, приети от страните на сесия на Изпълнителния орган, посочват най-добрите налични техники“.

6.

След алинея 2 се вмъкват нови алинеи 2а и 2b, както следва:

„2а.   Дадена страна, която е била страна по настоящия протокол преди влизането в сила на поправка, въвеждаща нови категории източници, може да прилага допустимите стойности, приложими за съществуващ неподвижен източник, за всеки източник в такава нова категория, чието изграждане или съществено изменение е започнало преди изтичането на две години от датата на влизане в сила на посочената поправка за посочената страна, освен ако и докато този източник претърпи съществено изменение на по-късен етап.

2b.   Дадена страна, която е била страна по настоящия протокол преди влизането в сила на поправка, въвеждаща нови допустими стойности, приложими за нов неподвижен източник, може да продължи да прилага предишните допустими стойности за всеки източник, чието изграждане или съществено изменение е започнало преди изтичането на две години от датата на влизане в сила на посочената поправка за посочената страна, освен ако и докато този източник претърпи съществено изменение на по-късен етап.“

7.

В алинея 5:

а)

Думите „попадаща в рамките на географския обхват на ЕМЕП“ и „като използва като минимум методологиите, определени от Ръководния орган на ЕМЕП, а страните извън границите на географския обхват на ЕМЕП използват като ориентировъчни методологиите, разработени в рамките на работния план на Изпълнителния орган“ се заличават и в края на изречението се поставя точка.„.“.

b)

След първото изречение се добавя следният текст:

„Страните в географския обхват на ЕМЕП използват методиките, определени в указанията, които са изготвени от Ръководния орган на ЕМЕП и приети от страните на сесия на Изпълнителния орган. Страните извън границите на географския обхват на ЕМЕП използват като ориентировъчни методиките, разработени в рамките на работния план на Изпълнителния орган.“

8.

В края на член 3 се добавя нова алинея 8, както следва:

„8.   Всяка страна активно участва в разработените съгласно конвенцията програми, които се занимават с въздействието на замърсяването на въздуха върху човешкото здраве и околната среда, и в програмите за атмосферния мониторинг и моделиране.“

c)   Член 3а

9.

Добавя се нов член 3а, както следва:

„Член 3а

Гъвкави преходни договорености

1.   Независимо от разпоредбите на член 3, алинея 2, букви c) и d), дадена страна по конвенцията, която стане страна по настоящия протокол между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2019 г., може да прилага гъвкави преходни договорености за въвеждане на най-добрите налични техники и допустимите стойности по отношение на съществуващи неподвижни източници в специфични категории неподвижни източници при условията, посочени в този член.

2.   Дадена страна, която избере да прилага гъвкавите преходни договорености съгласно този член, посочва следното в своя документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към настоящия протокол:

а)

специфичните категории неподвижни източници, изброени в приложение II, за които страната реши да прилага гъвкавите преходни договорености, при условие че могат да бъдат изброени не повече от четири такива категории;

b)

неподвижните източници, чието изграждане или съществено изменение е започнало преди 1990 г. или през алтернативна година в периода 1985—1995 г. включително, определена от дадена страна при ратифицирането, приемането, утвърждаването или присъединяването, за които е възможно прилагането на гъвкави преходни договорености съгласно алинея 5; и

c)

план за прилагане, съобразен с алинеи 3 и 4, в който се определя графикът за пълното въвеждане на посочените разпоредби.

3.   Дадена страна започва да прилага като минимум най-добрите налични техники спрямо съществуващите неподвижни източници, посочени в категории 1, 2, 5 и 7 от приложение II, не по-късно от осем години след влизането в сила на настоящия протокол за тази страна или до 31 декември 2022 г. — в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано, с изключение на случаите, предвидени в алинея 5.

4.   Страните не могат при никакви обстоятелства да отлагат въвеждането на най-добрите налични техники или допустими стойности за съществуващи неподвижни източници след 31 декември 2030 г.

5.   По отношение на всеки източник (или източници), посочен в съответствие с алинея 2, буква b), дадена страна може да реши не по-късно от осем години след влизането в сила на настоящия протокол за нея или до 31 декември 2022 г. — в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано, да затвори този източник (или източници). Списък с такива източници се предоставя като част от следващия доклад на страната в съответствие с алинея 6. Такъв източник (или източници) не попада в обхвата на изискванията за прилагане на най-добри налични техники и допустими стойности, при условие че той бъде закрит не по-късно от 31 декември 2030 г. За всеки такъв източник (или източници), който към посочената дата не е закрит, страната трябва след това да приложи най-добрите налични техники и допустимите стойности, предназначени за нови източници в приложимата категория източници.

6.   Дадена страна, която реши да прилага гъвкавите преходни договорености съгласно този член, предоставя на Изпълнителния секретар на комисията тригодишен доклад за своя напредък при прилагането на най-добрите налични техники и допустими стойности по отношение на неподвижните източници в категориите неподвижни източници, определени в съответствие с този член. Изпълнителният секретар на комисията предоставя тези тригодишни доклади на Изпълнителния орган.“

d)   Член 7

10.

В алинея 1, буква а):

а)

знакът за точка и запетая в края на алинеята се заменя със „. Също така:“

и

b)

вмъкват се нови подточки i) и ii), както следва:

„i)

ако дадена страна прилага различни стратегии за намаляване на емисиите съгласно член 3, алинея 2, букви b), c) или d), тя трябва да докаже с документи прилаганите стратегии и изпълнението на изискванията на тези разпоредби;

ii)

ако дадена страна прецени, че прилагането на определени допустими стойности, посочени съгласно член 3, алинея 2, буква d), не е технически и икономически възможно, тя трябва да представи информация и обосновка за това;“

11.

Алинея 1, буква b) се заменя със следния текст:

„b)

всяка от страните в границите на географския обхват на ЕМЕП предоставя на ЕМЕП чрез Изпълнителния секретар на комисията информация за равнищата на емисиите на тежките метали, изброени в приложение I, като използва методиките, посочени в указанията, изготвени от Ръководния орган на ЕМЕП и приети от страните на сесия на Изпълнителния орган. Страните от районите извън границите на географския обхват на ЕМЕП представят налична информация за равнищата на емисиите на тежките метали, изброени в приложение I. Също така всяка страна предоставя информация за равнищата на емисиите на веществата, изброени в приложение I, за посочената в него базисна година;“

12.

След алинея 1, буква b) се добавят нови букви, както следва:

„c)

всяка страна в границите на географския обхват на ЕМЕП предоставя на Изпълнителния орган чрез Изпълнителния секретар на комисията наличната информация за въздействието на своите програми, свързани със замърсяването на въздуха върху човешкото здраве и околната среда, и програмите за атмосферния мониторинг и моделиране съгласно конвенцията, използвайки насоките, приети от Изпълнителния орган;

d)

страните от районите извън границите на географския обхват на ЕМЕП предоставят информация, аналогична на посочената в буква c), ако Изпълнителният орган я изиска от тях.“

13.

В алинея 3:

а)

думите „Своевременно, преди началото на всяка от годишните сесии на“ се заменят с „При поискване и в съответствие със сроковете, определени от“;

b)

след съкращението „ЕМЕП“ се вмъкват думите „и други помощни органи“;

c)

думата „предоставя“ се заменя с думите „предоставят съответната“.

e)   Член 8

14.

Думите „ЕМЕП, като използва съответните модели и резултати от измервания, своевременно, преди началото на годишните съвещания на Изпълнителния орган, предоставя“ се заменят с „При поискване и в съответствие със сроковете, определени от Изпълнителния орган, ЕМЕП и неговите технически органи и центрове, използвайки съответните модели и измервания, предоставят“.

f)   Член 10

15.

В алинея 4:

а)

след думата „Страните“ се вмъква думата „обмислят“;

b)

думата „подготвят“ се заменя с думите „подготовката на“;

c)

думите „към намаляване на атмосферните емисии на изброените в приложение I тежки метали“ се заличават.

g)   Член 13

16.

В алинея 3:

а)

думите „и към приложения I, II, IV, V и VI“ се заменят с думите „с изключение на приложения III и VII“;

b)

думите „на която две трети от страните“ се заменят с думите „на която две трети от страните, които са били страни към момента на приемането им“.

17.

В алинея 4 думата „деветдесет“ се заменя с числото „180“.

18.

В алинея 5 думата „деветдесет“ се заменя с числото „180“.

19.

След алинея 5 се вмъкват нови алинеи 5а и 5б, както следва:

„5а.   За страните, които са приели поправката, посочената в алинея 5 процедура замества описаната в алинея 3 процедура по отношение на поправките към приложения II, IV, V и VI.

5b.   Поправките към приложения II, IV, V и VI се приемат с консенсус от страните, присъстващи на сесията на Изпълнителния орган. След изтичане на една година от датата, на която Изпълнителният секретар на комисията е уведомил всички страни за поправката, тя става валидна за онези страни, които не са представили на депозитаря известие съгласно разпоредбите на буква а).

а)

всяка от страните, която не може да одобри поправка към приложения II, IV, V и VI, уведомява в писмен вид депозитаря за това в рамките на една година от датата на съобщението за нейното приемане. Депозитарят незабавно уведомява всички страни за всяко подобно получено известие. Дадена страна може по всяко време да смени предишното си известие със съгласие за приемане на поправката и след предаване за съхранение на депозитаря на документа за приемане, поправката към това приложение става валидна за тази страна;

b)

поправките към приложения II, IV, V и VI не влизат в сила, ако общо 16 или повече страни:

i)

са подали известие в съответствие с разпоредбите на буква а); или

ii)

не са приели процедурата, посочена в настоящата алинея, и все още не са депозирали документ за приемане на поправката в съответствие с разпоредбите на алинея 3.“

h)   Член 15

20.

След алинея 2 се добавя нова алинея 3, както следва:

„3.   Ако дадена държава или регионална организация за икономическа интеграция не възнамерява да се обвързва с процедурите по член 13, алинея 5б по отношение на поправката към приложения II, IV, V и VI, тя посочва това в своя документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване.“

i)   Приложение II

21.

В точка II от таблицата думите „олово и цинк“ в първия ред от описанието на категория 5 се заменят с думите „олово, цинк и силициево- и желязно-манганови сплави“.

j)   Приложение IV

22.

Пред първата алинея се добавя цифрата 1.

23.

В буква а) след думата „протокол“ се добавят думите „за дадена страна“.

24.

В буква b):

а)

в първото изречение думата „осем“ се заменя с думата „две“;

b)

в края на първото изречение след думата „протокол“ се добавят думите „за дадена страна или 31 декември 2020 г. — в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-късно“;

c)

последното изречение се заличава.

25.

В края на приложението се добавят нови алинеи 2 и 3, както следва:

„2.

Независимо от разпоредбите на алинея 1, но при спазване на алинея 3, дадена страна по конвенцията, която става страна по настоящия протокол между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2019 г., може да декларира при ратифицирането, приемането, утвърждаването или присъединяването към настоящия протокол, че тя ще удължи сроковете за прилагане на допустимите стойности, посочени в член 3, алинея 2, буква d), до 15 години след датата на влизане в сила на настоящия протокол за въпросната страна.

3.

Страна, която съгласно член 3а от настоящия протокол е направила избор по отношение на конкретна категория неподвижни източници, не може да направи декларацията съгласно алинея 2 по отношение на същата категория източници.“

k)   Приложение V

26.

Приложение V се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Допустими стойности за ограничаване на емисиите от големи неподвижни източници

1.

Следните две категории допустими стойности имат важно значение за ограничаване на емисиите на тежки метали:

а)

стойностите за конкретни тежки метали или групи тежки метали; и

b)

стойностите за емисии на прахови частици като цяло.

2.

По принцип нормите за допустими емисии за праховите частици не могат да заменят конкретните норми за допустими емисии за кадмия, оловото и живака, тъй като количеството метали, свързани с емисиите на прахови частици, е различно за различните процеси. Спазването на тези допустими стойности обаче до голяма степен спомага за намаляването на емисиите на тежки метали като цяло. Освен това мониторингът на емисиите на прахови частици обикновено е по-евтин от мониторинга на емисиите на отделните химични видове, а непрекъснатият мониторинг на концентрацията на отделните тежки метали по правило е неосъществим. Ето защо допустимите стойности за праховите частици имат голямо практическо значение и са изложени в това приложение в повечето случаи за допълнение на конкретни норми за допустими емисии за кадмия, оловото или живака.

3.

Раздел А се отнася за страните, различни от Съединените американски щати. Раздел B се отнася за Съединените американски щати.

A.   Страни, различни от Съединените американски щати

4.

Само в този раздел понятието „прах“ означава масата на частиците — с всякаква форма, структура или плътност — разпръснати в газовата фаза при условията в точката на вземане на проби, които могат да бъдат събрани чрез филтруване при определени условия след вземане на представителни проби от газа, който ще се анализира, и които остават нагоре по течението спрямо филтъра и върху филтъра след изсушаване при определени условия.

5.

За целите на този раздел понятието „норма за допустими емисии“ или „допустима стойност“ означава количеството прах и/или специфични тежки метали съгласно този протокол, съдържащо се в отпадъчните газове от една инсталация, което не трябва да бъде превишавано. Ако не е посочено друго, тя се изчислява като масата на замърсяващото вещество за даден обем от отпадъчни газове (изразена в mg/m3) при стандартни условия за температура и налягане за сух газ (обем при 273,15 K, 101,3 kPa). Спрямо съдържанието на кислород в отпадъчните газове следва да се прилагат стойностите, установени за отделни категории големи неподвижни източници. Не се допуска разреждане с цел намаляване на концентрацията на замърсяващо вещество в отпадъчните газове. Изключват се случаите на пускане в действие, спиране и поддръжка на оборудването.

6.

Във всички случаи се извършва мониторинг на емисиите чрез измервания или чрез изчисления, постигащи най-малко същата точност. Съответствието с допустимите стойности се проверява чрез непрекъснати или периодични измервания, или чрез други технически издържани методи, включително проверени методи за изчисление. Измерванията на съответните тежки метали се извършват най-малко веднъж на всеки три години за всеки промишлен източник. Необходимо е да се вземат предвид документите с указания относно методите за извършване на измервания и изчисления, приети от страните на сесия на Изпълнителния орган. В случай на непрекъснати измервания се приема, че е постигнато съответствие с допустимите стойности, ако проверените средномесечни стойности на емисиите не надвишават нормите за допустими емисии. В случаите на периодични измервания или други съответни процедури за определяне или изчисляване се счита, че е постигнато съответствие с нормите за допустими емисии, ако средната стойност, основаваща се на подходящ брой измервания при представителни условия, не надвишава стойността на стандарта за емисии. Неточността на методите за измерване може да се вземе под внимание за целите на проверката. Възможно е и извършването на непряк мониторинг на веществата чрез сумарни параметри/кумулативни параметри (например прах като сумарен параметър за тежки метали). В някои случаи използването на определена техника за третиране на емисии може да гарантира поддържането или спазването на съответната стойност/норма.

7.

Мониторингът на съответните замърсяващи вещества и измерванията на експлоатационните показатели, както и осигуряването на качеството на автоматичните измервателни системи и еталонните измервания за калибриране на тези системи, се извършват в съответствие със стандартите на CEN. При липсата на стандарти на CEN се прилагат стандартите на ISO, националните или международните стандарти, гарантиращи получаването на данни с еквивалентно научно качество.

Горивни инсталации (парогенератори и технологични пещи) с номинална топлинна мощност над 50 MWth  (1) (приложение II, категория 1)

8.

Норми за допустими емисии за прах при изгарянето на твърди и течни горива, различни от биомаса и торф (2):

Таблица 1

Вид гориво

Топлинна мощност (MWth)

Норми за допустими емисии за прах (mg/m3)  (1)

Твърди горива

50—100

Нови инсталации:

20 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива)

Съществуващи инсталации:

30 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива)

100—300

Нови инсталации:

20 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива)

Съществуващи инсталации:

25 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива)

> 300

Нови инсталации:

10 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива)

Съществуващи инсталации:

20 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива)

Течни горива

50—100

Нови инсталации:

20

Съществуващи инсталации:

 

30 (общо)

 

50 за използване като гориво на отпадъци от процесите на дестилация и конверсия в рафинериите при рафинирането на суров нефт за собствена консумация в горивни инсталации

Течни горива

100—300

Нови инсталации:

20

Съществуващи инсталации:

 

25 (общо)

 

50 за използване като гориво на отпадъци от процесите на дестилация и конверсия в рафинериите при рафинирането на суров нефт за собствена консумация в горивни инсталации

> 300

Нови инсталации:

10

Съществуващи инсталации:

 

20 (общо)

 

50 за използване като гориво на отпадъци от процесите на дестилация и конверсия в рафинериите при рафинирането на суров нефт за собствена консумация в горивни инсталации

9.

Специални разпоредби за горивните инсталации, посочени в алинея 8:

а)

дадена страна може да дерогира от задължението за спазване на нормите за допустими емисии, определени в алинея 8, в следните случаи:

i)

за горивни инсталации, обикновено използващи газообразно гориво, които при изключителни обстоятелства трябва да прибягват до други горива поради внезапно прекъсване на доставката на газ и поради тази причина ще трябва да бъдат оборудвани със съоръжение за пречистване на отпадъчни газове;

ii)

за съществуващи горивни инсталации, чийто период на експлоатация не надвишава 17 500 експлоатационни часа за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2023 г.;

b)

когато дадена горивна инсталация се разширява с най-малко 50 MWth, посочената в алинея 8 норма за допустими емисии за новите инсталации се прилага за разширената част, засегната от промяната. Нормата за допустими емисии се изчислява като средна стойност, претеглена според реалната топлинна мощност за съществуващата и новата част на инсталацията;

c)

страните гарантират, че се приемат разпоредби за процедурите в случай на неизправност или повреда на крайното оборудване за намаляване на емисиите;

d)

в случай на горивна инсталация, използваща няколко вида горива, която работи едновременно с две или повече горива, нормата за допустими емисии се определя като среднопретеглена стойност на нормите за допустими емисии за отделните горива въз основа на топлинната мощност, получавана от всяко гориво.

Първично и вторично производство на чугун и стомана (приложение II, категории 2 и 3)

10.

Норми за допустими емисии за прах:

Таблица 2

Дейност

Норма за допустими емисии за прах (mg/m3)

Агломерационна инсталация

50

Инсталация за гранулиране

20 за раздробяване, смилане и сушене

15 за всички останали стъпки в процеса

Доменни пещи: въздухоподгреватели

10

Производство и леене на стомана в кислородни конвертори

30

Електрически съоръжения за производство на стомана и разливане на метала

15 (съществуващи)

5 (нови)

Чугунолеярно производство (приложение II, категория 4)

11.

Норми за допустими емисии за прах при чугунолеярното производство:

Таблица 3

Дейност

Норма за допустими емисии за прах (mg/m3)

Чугунолеярно производство:

всички пещи (за претопяване на чугун, индукционни, ротационни); всички съоръжения за леене (временни, постоянни)

20

Горещо валцуване

20

50 при невъзможност да се приложи ръкавен филтър поради наличие на влажни изпарения

Първично и вторично производство на мед, цинк и силициево- и желязно-манганови сплави, включително в топилни пещи тип „Империал смелтинг“ (приложение II, категории 5 и 6)

12.

Норми за допустими емисии за прах при производството и преработката на мед, цинк и силициево- и желязно-манганови сплави:

Таблица 4

 

Норма за допустими емисии за прах (mg/m3)

Производство и преработка на цветни метали

20

Производство и преработка на олово (приложение II, категории 5 и 6)

13.

Норма за допустими емисии за прах при производството и преработката на олово:

Таблица 5

 

Норма за допустими емисии за прах (mg/m3)

Производство и преработка на олово

5

Циментова промишленост (приложение II, категория 7)

14.

Норми за допустими емисии за прах при циментовата промишленост:

Таблица 6

 

Норми за допустими емисии за прах (mg/m3)  (2)

Инсталации за производство на цимент, пещи, мелници и клинкероохладители

20

Инсталации за производство на цимент, пещи, мелници и клинкероохладители, използващи комбинирано изгаряне на отпадъци

20

Стъкларска промишленост (приложение II, категория 8)

15.

Норми за допустими емисии за прах при стъкларската промишленост:

Таблица 7

 

Норми за допустими емисии за прах (mg/m3)  (3)

Нови инсталации

20

Съществуващи инсталации

30

16.

Норма за допустими емисии за олово при стъкларската промишленост: 5 mg/m3.

Хлор-алкално производство (приложение II, категория 9)

17.

До 31 декември 2020 г. съществуващите хлор-алкални инсталации с използване на процеси, включващи живачни клетки, трябва да преминат към неживачна технология или да бъдат затворени; по време на този преход до конверсията се прилагат равнища на изпускане на живак във въздуха в размер на 1 g живак за всеки Mg (3) капацитет за производство на хлор.

18.

Новите хлор-алкални инсталации трябва да функционират без използване на живак.

Изгаряне на отпадъци (приложение II, категории 10 и 11)

19.

Норма за допустими емисии за прах при изгарянето на отпадъци:

Таблица 8

 

Норми за допустими емисии за прах (mg/m3)  (4)

Изгаряне на битови, неопасни, опасни и медицински отпадъци

10

20.

Норма за допустими емисии за живак при изгарянето на отпадъци: 0,05 mg/m3.

21.

Норма за допустими емисии за живак при комбинираното изгаряне на отпадъци в категории източници 1 и 7: 0,05 mg/m3.

B.   Съединени американски щати

22.

Пределно допустимите стойности за контрол на емисиите на прахови частици и/или специфични тежки метали от неподвижни източници от следните категории неподвижни източници и източниците, за които те се прилагат, са посочени в следните документи:

а)

Стоманодобивни инсталации: Електродъгови пещи — 40 КФН, част 60, раздел AA и раздел AAa;

b)

Малки съоръжения за изгаряне на битови отпадъци — 40 КФН, част 60, раздел АААА;

c)

Производство на стъкло — 40 КФН, част 60, раздел СС;

d)

Парогенератори в електроцентрали — 40 КФН, част 60, раздели D и Dа;

e)

Парогенератори в промишления, търговския и учрежденския сектор — 40 КФН, част 60, раздели Db и Dc;

f)

Инсинератори за изгаряне на битови отпадъци — 40 КФН, част 60, раздели Е, Еа и Еb;

g)

Инсинератори за болнични/медицински/инфекциозни отпадъци — 40 КФН, част 60, раздел Еc;

h)

Цимент тип „Portland“ — 40 КФН, част 60, раздел F;

i)

Пещи за вторично топене на олово — 40 КФН, част 60, раздел L;

j)

Кислородни конвертори — 40 КФН, част 60, раздел N;

k)

Съоръжение за основно производство на стомана (след 20 януари 1983 г.) — 40 КФН, част 60, раздел Nа;

l)

Пещи за първично топене на мед — 40 КФН, част 60, раздел Р;

m)

Пещи за първично топене на цинк — 40 КФН, част 60, раздел Q;

n)

Пещи за първично топене на олово — 40 КФН, част 60, раздел R;

o)

Инсталации за производство на железни сплави — 40 КФН, част 60, раздел Z;

p)

Съоръжения за изгаряне на други видове твърди отпадъци (след 9 декември 2004 г.) — 40 КФН, част 60, раздел ЕЕЕЕ;

q)

Пещи за вторично топене на олово — 40 КФН, част 63, раздел Х;

r)

Съоръжения за изгаряне на опасни отпадъци — 40 КФН, част 63, раздел ЕЕЕ;

s)

Производство на цимент тип „Portland“ — 40 КФН, част 63, раздел LLL;

t)

Първично топене на мед — 40 КФН, част 63, раздел QQQ;

u)

Първично топене на олово — 40 КФН, част 63, раздел TTT;

v)

Чугунолеярно и стоманено производство — 40 КФН, част 63, раздел EEEEE;

w)

Интегрирано производство на чугун и стомана — 40 КФН, част 63, раздел FFFFF;

x)

Съоръжения за производство на стомана с електродъгови пещи — 40 КФН, част 63, раздел YYYYY;

y)

Леярни за чугун и стомана — 40 КФН, част 63, раздел ZZZZZ;

z)

Зонови източници: пещи за първично топене на мед — 40 КФН, част 63, раздел EEEEEE;

aa)

Зонови източници: пещи за вторично топене на мед — 40 КФН, част 63, раздел FFFFFF;

bb)

Зонови източници: първични цветни метали: цинк, кадмий и берилий — 40 КФН, част 63, раздел GGGGGG;

cc)

Производство на стъкло (зонови източници) — 40 КФН, част 63, раздел SSSSSS;

dd)

Пещи за вторично топене на цветни метали (зонови източници) — 40 КФН, част 63, раздел ТТТТТТ;

ee)

Производство на феросплави (зонови източници) — 40 КФН, част 63, раздел YYYYYY;

ff)

Пещи за топене на алуминий, мед и цветни метали (зонови източници) — 40 КФН, част 63, раздел ZZZZZZ;

gg)

Стандарти за ефективност за инсталациите за обогатяване и преработка на въглища — 40 КФН, част 60, раздел Y;

hh)

Отоплителни инсталации в промишления, търговския, учрежденския и технологичния сектор — 40 КФН, част 63, раздел DDDDD;

ii)

Котли в промишления, търговския и учрежденския сектор (зонови източници) — 40 КФН, част 63, раздел JJJJJJ;

jj)

Инсталации за хлор-алкална електролиза с живачни клетки — 40 КФН, част 63, раздел IIIII;

и

kk)

Стандарти за ефективност на търговски и промишлени съоръжения за изгаряне на твърди отпадъци, чието изграждане е започнало след 30 ноември 1999 г. или чието изменение или реконструкция са започнали на 1 юни 2001 г. или след това — 40 КФН, част 60, раздел СССС.“

l)   Приложение VI

27.

В алинея 1:

а)

думите „Ако в това приложение не е предвидено друго, не“ се заличават и се заменят с „Не“;

b)

думите „от шест месеца“ се заличават;

c)

след думата „протокол“ се добавят думите „за дадена страна“.

28.

Алинея 3 се заличава.

29.

В алинея 4 думата „В“ се заменя с думите „Независимо от разпоредбите на алинея 1, в“.

30.

В алинея 5 уводната част преди буква а) се заменя със следния текст:

„Не по-късно от датата на влизане в сила на този протокол за дадена страна, тя трябва постигне равнища на концентрация, които не превишават:“.


(1)  Номиналната топлинна мощност на горивна инсталация се изчислява като сбора от мощностите на всички устройства, свързани към общ комин. Отделните устройства с мощност, по-малка от 15 MWth, не се вземат под внимание при изчисляване на общата номинална топлинна мощност.

(2)  В частност нормите за допустими емисии не се прилагат за:

инсталации, използващи биомаса и торф като единствен източник на гориво

инсталации, в които продуктите от изгарянето се използват за директно нагряване, сушене или друга обработка на предмети или материали;

следгоривни инсталации, проектирани за пречистване на отпадъчните газове от изгарянето, които не се експлоатират като самостоятелни горивни инсталации;

съоръжения за регенерация на катализатори за каталитичен крекинг;

съоръжения за конверсия на сероводород в сяра;

реактори, използвани в химическата промишленост;

коксови пещи;

каупери;

регенерационни котли в рамките на инсталации за производство на влакнест полуфабрикат;

пещи за изгаряне на отпадъци;

инсталации, при които енергията се получава от дизелови, бензинови или газови двигатели или чрез горивни турбини независимо от използваното гориво.

(1)  Допустимите стойности се отнасят до 6 % съдържание на кислород за твърдите горива и 3 % за течните горива.

(2)  Допустимите стойности се отнасят до 10 % съдържание на кислород.

(3)  Допустимите стойности се отнасят до 8 % съдържание на кислород за стопяването в пещи с непрекъснато действие и до 13 % за стопяването в пещи с периодично действие.

(3)  1 Mg = 1 тон.

(4)  Допустимата стойност се отнася до 11 % съдържание на кислород.


Top