EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0412

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/412 на Комисията от 17 март 2016 година за разрешаване на възможността държавите членки да предоставят временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дървен материал от ясен с произход от или преработен в Канада (нотифицирано под номер С(2016) 1635)

C/2016/1535

OJ L 74, 19.3.2016, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/412/oj

19.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/41


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/412 НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2016 година

за разрешаване на възможността държавите членки да предоставят временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дървен материал от ясен с произход от или преработен в Канада

(нотифицирано под номер С(2016) 1635)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1, първо тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 5, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО във връзка с част А, раздел I, точка 2.3 от приложение IV към същата директива се предвиждат специални изисквания относно въвеждането в Съюза на дървен материал от ясен (Fraxinus L.) с произход от Канада.

(2)

Канада поиска да бъде признат набор от процедури, с чието едновременно прилагане се достига същата степен на фитосанитарен контрол като гарантираната съгласно част А, раздел I, точка 2.3 от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО.

(3)

Според предоставената от Канада официална информация с прилагането на интегриран подход при обработката на дървения материал рискът от заразяване с Agrilus planipennis Fairmaire се премахва.

(4)

Този подход следва да бъде допълнен с определени изисквания по отношение на съоръженията, инспекциите преди износ и етикетирането с цел да се гарантира премахването на риска.

(5)

С оглед на гореизложеното тези процедури следва да бъдат признати като алтернативен вариант на посоченото в част А, раздел I, точка 2.3 от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО за внос с произход от Канада.

(6)

С цел да се обезпечат ефективен контрол и обща информация за вноса на дървен материал от ясен, както и за установените при вноса нарушения, следва да се определят изисквания по отношение на фитосанитарните сертификати, докладването на вноса и уведомяването при несъответствие с изискванията.

(7)

Като се има предвид разпространението на вредителя Agrilus planipennis Fairmaire в Северна Америка, е целесъобразно дерогацията да бъде с ограничен срок на действие до 31 декември 2017 г.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешение за предоставяне на дерогация

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО във връзка с част А, раздел I, точка 2.3 от приложение IV към същата директива държавите членки могат да разрешат въвеждането на тяхна територия на дървен материал от Fraxinus L. с произход от или обработен в Канада (наричан по-долу „посоченият дървен материал“), който преди изнасянето му от Канада отговаря на условията, посочени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Фитосанитарен сертификат

1.   Посоченият дървен материал се придружава от фитосанитарен сертификат, издаден в Канада в съответствие с член 13а, параграфи 3 и 4 от Директива 2000/29/ЕО, удостоверяващ отсъствието на вредители след проведена инспекция.

2.   В графата „Допълнителна декларация“ фитосанитарният сертификат съдържа следните елементи:

а)

надпис „В съответствие с изискванията на Европейския съюз, установени в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/412 на Комисията“;

б)

номер(а) на пакета/пакетите;

в)

наименованието на одобреното съоръжение или съоръжения в Канада.

Член 3

Докладване на вноса

До 31 декември всяка година държавата членка на внос предоставя на Комисията и на останалите държави членки информация за количествата пратки с посочения дървен материал, внесени през предходните 12 месеца в съответствие с настоящото решение.

Член 4

Уведомяване при несъответствие с изискванията

Държавите членки уведомяват Комисията и останалите държави членки за всяка пратка, която не отговаря на изискванията, установени в настоящото решение. Уведомяването се извършва не по-късно от три работни дни след датата на задържането на пратката.

Член 5

Срок на действие

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 31 декември 2017 г.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Изисквания по отношение на обработката

Обработката на посочения дървен материал съгласно член 1 трябва да отговаря на следните изисквания:

а)   Отстраняване на кората

Посоченият дървен материал е обелен, с изключение на неопределен брой отделни ясно разграничени малки участъци кора, които отговарят на едно от следните изисквания:

а)

участъците са с ширина, по-малка от 3 cm (независимо от дължината); или

б)

ако са с ширина, по-голяма от 3 cm, общата повърхнина на всеки отделен участък кора е по-малка от 50 cm2.

б)   Нарязване

Посоченият нарязан дървен материал е произведен от обелен дървен материал с кръгла форма.

в)   Термична обработка

Посоченият дървен материал се загрява през целия профил на дървесината до температура най-малко 71 °C за 1 200 минути в топлинна камера, одобрена от Канадската агенция за инспекция на храните (CFIA) или агенция, одобрена от CFIA.

г)   Изсушаване

Посоченият дървен материал се изсушава по графици за промишлено сушене с продължителност най-малко две седмици, признати от CFIA.

Окончателното съдържание на влага в дървения материал, изразено като процент от сухото вещество, не надхвърля 10 %.

2.   Изисквания по отношение на съоръженията

Посоченият дървен материал трябва да е бил произведен, обработен или съхраняван в съоръжение, което отговаря на всички изброени по-долу изисквания:

а)

съоръжението е официално одобрено от CFIA в съответствие с програмата ѝ за сертифициране във връзка с вредителя Agrilus planipennis Fairmaire;

б)

регистрирано е в базата данни, публикувана на уебсайта на CFIA;

в)

одитира се от CFIA или одобрена от CFIA агенция най-малко веднъж месечно със заключението, че отговаря на изискванията, установени в настоящото приложение;

г)

използва оборудване за третиране на дървен материал, което редовно се калибрира в съответствие с ръководството за експлоатация на оборудването;

д)

води регистър на процедурите си, който се проверява от CFIA или одобрена от CFIA агенция и съдържа информация за продължителността на обработката, температурата по време на обработката и окончателното съдържание на влага във всеки пакет за износ.

3.   Етикетиране

Върху всеки пакет с посочения дървен материал трябва да са положени ясно обозначение с номера на пакета и етикет с надпис „HT-KD“ или „Heat Treated — Kiln Dried“ (топлинно обработен — изсушен в сушилня). Етикетът трябва да бъде издаден от определен служител на одобреното съоръжение или под негов надзор, след като при извършена проверка е било установено, че са спазени изискванията по отношение на обработката, посочени в точка 1, и изискванията по отношение на съоръженията, посочени в точка 2.

4.   Проверки преди износ

Посоченият дървен материал, предназначен за Съюза, задължително се инспектира от CFIA или официално одобрена от CFIA агенция с цел да се удостовери, че преди износа материалът е бил подложен на всички фитосанитарни процедури и мерки, които позволяват да се заключи, че е свободен от вредителя Agrilus planipennis Fairmaire.


Top