Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0158

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/158 на Комисията от 4 февруари 2016 година за определяне на преходни мерки по отношение на някои предприятия в секторите на месната и млечната промишленост в Хърватия (нотифицирано под номер С(2016) 501) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 31, 6.2.2016, p. 47–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/158/oj

6.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/158 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2016 година

за определяне на преходни мерки по отношение на някои предприятия в секторите на месната и млечната промишленост в Хърватия

(нотифицирано под номер С(2016) 501)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (1), и по-специално член 12, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 852/2004 се установяват общи правила за стопанските субекти в областта на храните по отношение на хигиената на храните въз основата на принципите на анализ на опасностите и контрол в критични точки. С него се предвижда стопанските субекти в областта на храните да се съобразяват със структурните изисквания, основани на тези принципи.

(2)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се допълват правилата, определени в Регламент (ЕО) № 852/2004. Правилата, определени в Регламент (ЕО) № 853/2004, включват специални изисквания за предприятията за преработка на месо и мляко.

(3)

Съгласно приложение V към Акта за присъединяване на Хърватия някои структурни изисквания, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004 и в приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, не се прилагат за определени предприятия в Хърватия до 31 декември 2015 г. Тези предприятия са изброени на уебсайта на генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ (3). Хърватия поиска този срок да бъде удължен до 30 юни 2016 г. за ограничен брой предприятия в секторите на месната и млечната промишленост.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди удължаване на текущите преходни мерки по отношение на определени предприятия в секторите на месната и млечната промишленост, за да им се даде допълнително време да се адаптират към стандартите на Съюза за безопасност на храните.

(5)

Текущите преходни мерки, установени в част II, точка 5 от приложение V към Акта за присъединяване на Хърватия, се прилагат до 31 декември 2015 г. С цел да се избегне правен пропуск, преходните мерки, предвидени в настоящото решение, следва да се прилагат от 1 януари 2016 г. Те следва да са за ограничен период до шест месеца, тъй като член 42 от Акта за присъединяване на Хърватия предвижда преходните мерки да могат да се прилагат само за максимален период от три години, считано от датата на присъединяване.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от специфичните изисквания, определени в глава II от приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004 и в раздел I, глави II и III, в раздел II, глави II и III, в раздел V, глава I и в раздел IХ, глава I, част II.A на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, предприятията в секторите на месото и млякото, посочени в приложението към настоящото решение („изброените в списъка предприятия“) могат да продължат да произвеждат и преработват месо и мляко („продуктите“), при условие че са спазени условията, определени в член 2 от настоящото решение.

Член 2

1.   Продуктите с произход от изброените в списъка предприятия:

а)

се предлагат единствено на националния пазар на Хърватия или на пазарите на трети държави съгласно съответното законодателство на Съюза, или

б)

се използват единствено за допълнителна преработка в изброените в списъка предприятия независимо от датата на пускане на пазара.

2.   Върху продуктите се поставя здравна или идентификационна маркировка, различна от предвидената в член 5 от Регламент (ЕО) № 853/2004.

3.   Хърватия използва здравната или идентификационната маркировка, за която тя е уведомила Комисията в писмен вид на 29 юни 2012 г. в съответствие с рубрика 5, част II, точка 3 от приложение V към Акта за присъединяване на Хърватия.

4.   Параграфи 1 и 2 се прилагат за всички продукти с произход от взаимосвързани предприятия за преработка на прясно месо, мляно месо, месни заготовки, механично отделено месо и мляко, когато част от предприятието е изброено в списъка предприятие.

Член 3

Хърватия гарантира, че включените в списъка предприятия, които не отговарят на специфичните изисквания, определени в глава II от приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004 и в раздел I, глави II и III, в раздел II, глави II и III, в раздел V, глава I и в раздел IX, глава I, част II.А на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, прекратяват дейността си.

Член 4

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2016 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/establishments-transition-croatia_en.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък с месопреработвателни предприятия

No

Ветеринарен №

Име на предприятието

Улица или село/град/регион

1.

HR 14

IMES — MESNA INDUSTRIJA d.o.o.

Ulica Katarine Zrinske 9,

Samobor,

Zagrebačka

2.

HR 405

KARLO — TOMISLAV, obrt proizvodnju i preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo

Bistrec 16, Lug Samoborski,

Bregana,

Zagrebačka

3.

HR 811

VUGRINEC d.o.o.

A. Mihanovića 44, Kraj Gornji,

Dubravica,

Zagrebačka

4.

HR 895

JADRI TRADE d.o.o.

Švica 152,

Otočac,

Ličko — senjska

5.

HR 1466

KULINA NOVA SELA d.o.o.

Nova Sela b.b.,

Nova Sela,

Dubrovačko — neretvanska

6.

HR 1526

BERMES d.o.o.

Zagorska 14,

Donja Pušća,

Zagrebačka


Списък с млекопреработвателни предприятия

No

Ветеринарен №

Име на предприятието

Улица или село/град/регион

1.

HR 1444

LE — Milk d.o.o.

Ravenski Lemeš b.b., Raven,

Križevci,

Koprivničko — križevačka


Top