EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0063

Решение (ЕС) 2016/63 на Съвета от 15 януари 2016 година относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз

OJ L 14, 21.1.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/63/oj

21.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/23


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/63 НА СЪВЕТА

от 15 януари 2016 година

относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Договора за присъединяване на Хърватия,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия и по-специално член 3, параграф 5 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз (2) („Конвенция срещу корупцията, в която участват длъжностни лица“), бе подписана на 26 май 1997 г. и влезе в сила на 28 септември 2005 г.

(2)

В член 3, параграф 4 от Акта за присъединяване на Хърватия („Актът за присъединяване“) се предвижда, че Хърватия се присъединява към сключените от държавите членки конвенции и протоколи, изброени в приложение I към Акта за присъединяване, сред които е и Конвенцията срещу корупцията, в която участват длъжностни лица. Те влизат в сила по отношение на Хърватия на датата, определена от Съвета.

(3)

В съответствие с член 3, параграф 5 от Акта за присъединяване Съветът решава да извърши всички промени, необходими поради присъединяването към тези конвенции и протоколи,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Конвенцията срещу корупцията, в която участват длъжностни лица, влиза в сила за Хърватия на първия ден от първия месец след датата на публикуване на настоящото решение.

Член 2

Текстът на Конвенцията срещу корупцията, в която участват длъжностни лица, изготвен на хърватски език (3), е автентичен при същите условия като другите текстове на Конвенцията срещу корупцията, в която участват длъжностни лица.

Член 3

Настоящото решение поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2016 година.

За Съвета

Председател

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Становище от 10 юни 2015 г. (все още непубликуванo в Официален вестник).

(2)  ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 2.

(3)  Текстът на Конвенцията на хърватски език е публикуван в специално издание на Официален вестник (глава 19, том 014, стр. 120).


Top