Help Print this page 

Document 32016D0043

Title and reference
Решение (ЕС) 2016/2164 на Европейската централна банка от 30 ноември 2016 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година (ЕЦБ/2016/43)
OJ L 333, 8.12.2016, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2164/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/73


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/2164 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 30 ноември 2016 година

за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година (ЕЦБ/2016/43)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2015/2332 на Европейската централна банка от 4 декември 2015 г. относно процедурната рамка за одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират (ЕЦБ/2015/43) (1), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

От 1 януари 1999 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) има изключителното право да одобрява обема на монетите, емитирани от държавите членки, чиято парична единица е еврото.

(2)

Деветнадесетте държави членки, чиято парична единица е еврото, представиха на ЕЦБ исканията си за одобрение на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 г., допълнени с обяснителни бележки относно методологията за прогнозиране. Някои от тези държави членки предоставиха и допълнителна информация относно монетите в обращение в случаите, когато тази информация е била налична и съответната държава членка я е счела за важна с оглед на обосновката на искането за одобрение.

(3)

Тъй като правото на държавите членки да емитират евромонети зависи от одобрението от страна на ЕЦБ на обема на емисията, държавите членки не могат да надхвърлят одобрените от ЕЦБ обеми без предварителното одобрение на ЕЦБ,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират през 2017 г.

С настоящото решение ЕЦБ одобрява обема на евромонетите, които ще се емитират през 2017 г. от държавите членки, чиято парична единица е еврото, както е представено в следната таблица:

(в милиони евро)

 

Обем на евромонети, одобрен за емитиране през 2017 г.

 

Монети в обращение

Колекционерски монети

(непредназначени за обращение)

Обем на монетите, които ще се емитират

Белгия

51,0

1,0

52,0

Германия

419,0

219,0

638,0

Естония

9,7

0,3

10,0

Ирландия

30,7

0,8

31,5

Гърция

106,3

0,6

106,9

Испания

359,3

30,0

389,3

Франция

224,3

51,0

275,3

Италия

94,2

1,8

96,0

Кипър

14,0

0,1

14,1

Латвия

16,3

0,3

16,6

Литва

30,0

0,3

30,3

Люксембург

17,7

0,2

17,9

Малта

10,2

0,2

10,4

Нидерландия

25,0

4,0

29,0

Австрия

87,2

181,8

269,0

Португалия

62,0

3,0

65,0

Словения

24,0

2,0

26,0

Словакия

15,6

1,4

17,0

Финландия

35,0

10,0

45,0

Общо

1 631,5

507,8

2 139,3

Член 2

Действие

Настоящото решение поражда действие на датата, на която адресатите му бъдат уведомени за него.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки, чиято парична единица е еврото.

Съставено във Франкфурт на Майн на 30 ноември 2016 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 328, 12.12.2015 г., стр. 123.


Top