EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0042(01)

Решение (ЕС) 2017/935 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 година за делегирането на правомощието за приемане на решения относно надеждността и пригодността и оценката на изискванията за надеждност и пригодност (EЦБ/2016/42)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/935/oj

1.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/21


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/935 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 16 ноември 2016 година

за делегирането на правомощието за приемане на решения относно надеждността и пригодността и оценката на изискванията за надеждност и пригодност (EЦБ/2016/42)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграф 1, буква д) от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2017/933 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 г. относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи (ЕЦБ/2016/40) (2), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и членове 93 и 94 от Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (3), в качеството си на компетентния орган за значимите поднадзорни лица, Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да гарантира, че членовете на ръководните им органи отговарят на изискванията за надеждност и пригодност.

(2)

Съгласно член 91 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4): а) членовете на ръководните органи на поднадзорните лица трябва винаги да са с достатъчно добра репутация и да имат достатъчно знания, умения и опит за изпълнението на задълженията си, а ръководният орган като цяло трябва да притежава подходящи колективни знания, умения и опит, за да може да разбира дейността на институцията; б) всички членове на ръководния орган трябва да отделят достатъчно време за изпълнението на задълженията си в институцията и, като се вземат предвид индивидуалните обстоятелства и естеството, мащаба и сложността на дейността на институцията, директорските длъжности, които заема даден член, не трябва да надхвърлят определен брой; в) всеки член на ръководния орган трябва да изпълнява функциите си честно, почтено и независимо; и г) поднадзорните лица трябва да имат правила за насърчаване на многообразието в ръководния орган.

(3)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, когато изпълнява надзорните си задачи, ЕЦБ трябва да прилага съответното право на Съюза във всичките му аспекти, а в случаите, когато то се състои от директиви — националното законодателство, с което те са транспонирани. Спрямо ЕЦБ се прилагат и регулаторните технически стандарти и техническите стандарти за изпълнение, разработени от Европейския банков орган (ЕБО) и приети от Европейската комисия съгласно членове 10—15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5). ЕЦБ трябва да полага всички усилия, за да спазва насоките и препоръките, разработени от ЕБО на основание член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, и европейското ръководство за надзор, съставено от ЕБО съгласно същия регламент.

(4)

Съгласно Насоки EBA/GL/2012/06 на Европейския банков орган (6), когато се оценява пригодността на даден член, освен критериите във връзка с репутацията и опита му, следва да се вземат предвид и критериите, относими към функционирането на ръководния орган. Оценката следва да обхваща евентуалните конфликти на интереси на членовете, възможността им да отделят достатъчно време за изпълнението на задълженията си, способността им да изпълняват задълженията си независимо без неправомерно влияние от други лица, общия състав на ръководния орган и колективните знания и експертен опит, които се изискват от него. Това не засяга оценката на прилагането на правилата за управление в институцията за целите на член 88 от Директива 2013/36/ЕС.

(5)

Освен националното право, с което се прилага член 91 от Директива 2013/36/ЕС, с решенията на ЕЦБ относно надеждността и пригодността следва да се осигури и изпълнението на изискванията, уредени другаде в приложимото национално право. Поради това преценката дали едно решение може да бъде прието посредством делегация следва да се извърши, без да се засяга оценката на изпълнението на изискванията за надеждност и пригодност, определени в приложимото право.

(6)

В качеството си на компетентен орган всяка година ЕЦБ трябва да приема значителен брой решения относно надеждността и пригодността. С цел да се улесни процесът за вземане на решения, е необходимо решение за делегиране по отношение на приемането на тези решения. Съдът на Европейския съюз е приел, че делегирането на власт е необходимо, за да може институцията, която трябва да приема значителен брой решения, да изпълнява задачите си. В същия дух Съдът признава необходимостта от създаването на условия, които позволяват на органите за вземане на решения да изпълняват функциите си, за принцип, присъщ на всички институционални системи (7).

(7)

Делегирането на правомощия за вземане на решения следва да бъде ограничено и пропорционално, а обхватът му — ясно определен.

(8)

В Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40) са уредени процедурата за приемане на решения за делегиране в областта на надзора и лицата, на които могат да бъдат делегирани правомощия за вземане на решения. Решението не засяга упражняването на надзорните задачи на ЕЦБ и компетентността на Надзорния съвет да предлага на Управителния съвет цялостни проекти на решения.

(9)

Ако посочените в настоящото решение критерии за приемане на делегирани решения не са изпълнени, решенията относно надеждността и пригодността следва да бъдат приемани съгласно процедурата при липса на възражения, посочена в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и член 13ж от Решение ЕЦБ/2004/2 (8).

(10)

Ако се смята, че даден член не изпълнява изискванията за надеждност и пригодност, решението относно надеждността и пригодността не следва да се приема чрез делегирано решение, а по процедурата при липса на възражения. Поради това, в случаите, когато не е възможно да се определи предварително дали може да бъде прието делегирано решение, е необходимо да се предвиди достатъчно време за процедурата при липса на възражения. Поради тази причина, ако националният компетентен орган не представи на ЕЦБ проект на делегирано решение 20 работни дни преди крайния срок за приемане на решението относно надеждността и пригодността съгласно приложимото национално право, решението следва да се приеме по процедурата при липса на възражения. Освен това, ако поради липсата на достатъчно информация от страна на националния компетентен орган или поради сложността на оценката ръководителите на работни звена не са сигурни дали членът отговаря на изискванията за надеждност и пригодност, отново следва да се използва процедурата при липса на възражения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„изисквания за надеждност и пригодност“ са изискванията, на които членовете на ръководния орган в значимо поднадзорно лице трябва винаги да отговарят съгласно член 91 от Директива 2013/36/ЕС и друго приложимо право;

2)

„решение относно надеждността и пригодността“ е решение на ЕЦБ, в което се определя дали физическото лице отговаря на изискванията за надеждност и пригодност;

3)

„приложимо право“ е съответното право на Съюза по смисъла на член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и националното право, което е относимо към оценката на изискванията за надеждност и пригодност;

4)

„участваща държава членка“ е участваща държава членка съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 1024/2013;

5)

„значимо поднадзорно лице“ е значимо поднадзорно лице съгласно определението в член 2, точка 16 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

6)

„поднадзорно лице“ е поднадзорно лице съгласно определението в член 2, точка 20 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

7)

„значима поднадзорна група“ е значима поднадзорна група съгласно определението в член 2, точка 22 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

8)

„делегирано решение“ е решение, което е прието на основание делегиране на правомощия от Управителния съвет съгласно Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40);

9)

„ръководен орган“ е ръководен орган съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 7 от Директива 2013/36/ЕС във връзка с член 3, параграф 2 от нея;

10)

„член“ е член на ръководен орган, който е предложен или назначен, или където е приложимо, лице, заемащо ключова позиция, което е предложено или назначено, съгласно предвиденото в приложимото право;

11)

„ръководители на работни звена“ са ръководители на работни звена в ЕЦБ, на които е делегирано правомощието да приемат съвместно решения относно надеждността и пригодността;

12)

„национален компетентен орган“ е национален компетентен орган съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

13)

„процедура при липса на възражения“ е процедурата, посочена в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и член 13ж от Решение ЕЦБ/2004/2;

14)

„Ръководство относно оценките за надеждност и пригодност“ е документът с това заглавие, който се приема и изменя съгласно процедурата при липса на възражения, публикува се на уебсайта на ЕЦБ и в който се съдържат практически указания за това как следва да се извършват оценките за надеждност и пригодност;

15)

„кредитна институция“ е кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9).

Член 2

Делегиране на решения относно надеждността и пригодността

1.   Съгласно член 4 от Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40) Управителният съвет делегира правомощието за приемане на решения относно надеждността и пригодността на ръководителите на работни звена, определени от Изпълнителния съвет съгласно член 5 от същото решение.

2.   Ръководителите на работни звена приемат делегирани решения съгласно настоящото решение и приложимото право.

Член 3

Обхват на делегирането

1.   Решенията относно надеждността и пригодността не могат да се приемат посредством делегирани решения, ако съответното поднадзорно лице е едно от следните:

а)

поднадзорното лице на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки на значимата поднадзорна група;

б)

кредитната институция с най-висока обща стойност на активите в значима поднадзорна група, ако това лице е различно от лицето, посочено в буква а);

в)

значимо поднадзорно лице, които не е част от значима поднадзорна група.

2.   Решенията относно надеждността и пригодността не могат да се приемат посредством делегирани решения, ако в решението относно надеждността и пригодността:

а)

е определено, че членът не изпълнява изискванията за надеждност и пригодност; или

б)

се съдържат условия, освен ако тези условия са необходими, за да се гарантира, че членът отговаря на изискванията за надеждност и пригодност, и те са договорени в писмена форма.

3.   Решенията относно надеждността и пригодността не могат да се приемат посредством делегирани решения, ако въз основа на предоставената на ЕЦБ информация:

а)

в момента срещу члена има висящо наказателно производство пред съд или той е осъден за престъпление на първа или последна инстанция; или

б)

за неспазване на законодателството или регулаторните разпоредби в областта на финансовите услуги срещу члена е било извършено разследване или в момента се извършва такова, има висящо или наложено изпълнително действие или има висяща или наложена административна санкция.

4.   Решенията относно надеждността и пригодността не могат да се приемат посредством делегирани решения, ако:

а)

националният компетентен орган не представи на ЕЦБ проект на делегирано решение 20 работни дни преди крайния срок за приемане на решението относно надеждността и пригодността съгласно приложимото право; или

б)

поради липсата на достатъчно информация или сложността на оценката решението относно надеждността и пригодността трябва да се приеме по процедурата при липса на възражения.

5.   Ако съгласно параграфи 1—4 решенията относно надеждността и пригодността не могат да бъдат приети посредством делегирани решения, те се приемат съгласно приложимото право и процедурата при липса на възражения.

6.   За целите на параграфи 2—4, ако оценката на изискванията за надеждност и пригодност се извършва по отношение на повече от един член на ръководен орган и за един или повече от тях решението не може да бъде прието посредством делегирано решение, оценката завършва с две решения относно надеждността и пригодността. Едното решение се приема съгласно приложимото право и процедурата при липса на възражения, а другото — посредством делегирано решение.

Член 4

Оценка за надеждност и пригодност

Оценката на изискванията за надеждност и пригодност се извършва съгласно приложимото право, като се взема предвид Ръководството относно оценките за надеждност и пригодност (главата относно критериите за оценка), и покрива следните критерии:

а)

Опит. Членът трябва да има достатъчно знания, умения и опит за изпълнението на задълженията си.

б)

Репутация. Членът трябва винаги да бъде с достатъчно добра репутация, за да се осигури стабилното и разумното управление на поднадзорното лице. Принципът на пропорционалност не се прилага при оценката на репутацията.

в)

Евентуални конфликти на интереси и независимост. Членът трябва да е способен да изпълнява функциите си независимо. Оценката на евентуалните конфликти на интереси и независимостта включва оценка на правилата за управление на поднадзорното лице във връзка с оповестяването на конфликти на интереси, ограничаването на тяхното въздействие, управлението и предотвратяването им.

г)

Наличие на време. Членът трябва да може да отделя достатъчно време за изпълнението на функциите си в поднадзорното лице. Оценката може да бъде повлияна от няколко фактора, като например броя директорски длъжности, които заема членът, естеството, мащаба и сложността на дейността на поднадзорното лице и други свързани с това задължения.

д)

Колективна пригодност. Членът се оценява от гледна точка на изискването за колективна пригодност по време на първоначалната оценка за надеждност и пригодност, като се вземат предвид текущият надзор върху управлението на поднадзорното лице и самооценката на ръководния орган, особено по отношение на състава му и изискванията за колективната пригодност.

Член 5

Преходна разпоредба

Настоящото решение не се прилага по отношение на предложенията за решения относно надеждността и пригодността, представени от националните компетентни органи на ЕЦБ преди влизането на настоящото решение в сила.

Член 6

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 ноември 2016 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Вж. страница 14 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(4)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(5)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(6)  Насоки EBA/GL/2012/06 на Европейски банков орган (ЕБО) от 22 ноември 2012 г. за оценка на пригодността на членовете на управителния орган и лицата, заемащи ключови позиции

(7)  Решение от 23 септември 1986 г., AKZO Chemie BV и AKZO Chemie UK Ltd/Комисия, C-5/85, EU:C:1986:328, т. 37 и Решение от 26 май 2005 г., Carmine Salvatore Tralli/Европейска централна банка, C-301/02 P, EU:C:2005:306, т. 59.

(8)  Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33).

(9)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).


Top