EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0041(01)

Решение (ЕС) 2017/934 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 година за делегирането на решения относно значимостта на поднадзорните лица (EЦБ/2016/41)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/934/oj

1.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/18


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/934 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 16 ноември 2016 година

за делегирането на решения относно значимостта на поднадзорните лица (EЦБ/2016/41)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 6 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2017/933 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 г. относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи (ЕЦБ/2016/40) (2), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 са определени критериите, на които трябва да отговарят кредитните институции, финансовите холдинги или смесените финансови холдинги, за да бъдат класифицирани като значими поднадзорни лица. Критериите за определяне на значимостта са подробно описани в част IV от Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (3).

(2)

Съгласно член 39 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) поднадзорното лице се счита за значимо, ако Европейската централна банка (ЕЦБ) определи това в решение, чийто адресат е съответното поднадзорно лице. Съгласно член 40 от този регламент, ако едно или повече поднадзорни лица са част от поднадзорна група, критериите за определяне на значимостта се определят на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки и всяко поднадзорно лице се счита за значимо съгласно тези критерии.

(3)

Съгласно член 43, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) ЕЦБ може да извършва преглед по всяко време, след като получи съответна информация, относно това дали критериите за значимост са изпълнени.

(4)

Новите решения относно значимостта следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящото решение. Приемането на изменение на решение относно значимостта не следва да засяга прилагането на член 22 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 или на част III, дял 2 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

(5)

Чрез делегирано решение не следва да се приема изменение на решение относно значимостта, с което значимо поднадзорно лице или значима поднадзорна група престават да бъдат класифицирани като значими, когато това изменение е на основание член 70 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

(6)

В качеството си на компетентния орган за всички значими поднадзорни лица в единния надзорен механизъм всяка година ЕЦБ трябва да приема значителен брой решения, с които се изменят съществуващи решения относно значимостта. За да могат органите за вземане на решения да изпълняват функциите си, е необходимо решение за делегиране по отношение на приемането на решения за изменение на решения относно значимостта. Съдът на Европейския съюз е приел, че делегирането на власт е необходимо, за да може институцията, която трябва да приема значителен брой решения, да изпълнява задачите си. В същия дух Съдът признава необходимостта от създаването на условия, които позволяват на органите за вземане на решения да изпълняват функциите си, за принцип, присъщ на всички институционални системи (4). Решенията за делегиране са необходими, за да се улесни процесът на вземане на решения по отношение на приемането на изменения на решения относно значимостта.

(7)

Делегирането на правомощия за вземане на решения следва да бъде ограничено, пропорционално и основано на конкретни критерии. Макар че решенията относно значимостта на поднадзорната група съдържат списък с лицата, които са в рамките на значимата поднадзорна група, тези конкретни критерии следва да се отнасят до изменение в състава на значимата поднадзорна група или промяна в наименованието на значимото поднадзорно лице, които следва да бъдат обосновани и да зачитат принципа на пропорционалност.

(8)

В Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40) е уредена процедурата за приемане на конкретни надзорни решения и лицата, на които могат да бъдат делегирани правомощия за вземане на решения. Решението не засяга упражняването на надзорните задачи на ЕЦБ и компетентността на Надзорния съвет да предлага на Управителния съвет цялостни проекти на решения.

(9)

Ако посочените в настоящото решение критерии за приемане на делегирани решения не са изпълнени, измененията на решенията относно значимостта следва да бъдат приемани в съответствие с процедурата при липса на възражения, посочена в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и член 13ж от Решение ЕЦБ/2004/2 (5). Настоящото решение не следва да засяга упражняването на надзорните задачи на ЕЦБ и компетентността на Надзорния съвет да предлага на Управителния съвет цялостни проекти на решения.

(10)

Надзорните решения на ЕЦБ могат да бъдат предмет на административен преглед по член 24 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и съобразно предвиденото в Решение ЕЦБ/2014/16 (6). В случай на административен преглед Надзорният съвет следва да вземе предвид становището на Административния съвет за преглед и представя на Управителния съвет нов проект на решение за приемане съгласно процедурата при липса на възражения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„изменение на решение относно значимостта“ е решение, прието след прегледа за значимост съгласно член 43, параграф 3 или член 52, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), с което се изменя или отменя решение на ЕЦБ, с което поднадзорно лице или поднадзорна група са класифицирани като значими за целите на член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

2)

„участваща държава членка“ е участваща държава членка съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 1024/2013;

3)

„значимо поднадзорно лице“ е значимо поднадзорно лице съгласно определението в член 2, точка 16 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

4)

„поднадзорно лице“ е поднадзорно лице съгласно определението в член 2, точка 20 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

5)

„поднадзорна група“ е поднадзорна група съгласно определението в член 2, точка 21 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

6)

„значима поднадзорна група“ е значима поднадзорна група съгласно определението в член 2, точка 22 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

7)

„делегирано решение“ е решение, което е взето на основание делегиране на правомощия от Управителния съвет съгласно Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40);

8)

„ръководители на работни звена“ са ръководители на работни звена в ЕЦБ, на които е делегирано правомощието да приемат изменения на решения относно значимостта.

Член 2

Делегиране на изменения на решения относно значимостта

1.   Съгласно член 4 от Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40) Управителният съвет делегира приемането на изменения на решения относно значимостта на ръководителите на работни звена, определени от Изпълнителния съвет съгласно член 5 от същото решение.

2.   Изменение на решение относно значимостта се приема с делегирано решение само ако са изпълнени критериите за приемане на делегирани решения, посочени в член 3.

Член 3

Критерии за приемане на делегирани решения

1.   Изменение на решение относно значимостта, с което поднадзорното лице се класифицира като значимо в рамките на значима поднадзорна група, се взема чрез делегирано решение, ако значимата поднадзорна група продължава да отговаря на критериите за определяне на значимостта на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки съгласно разпоредбите в част IV от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

2.   Изменение на решение относно значимостта, с което поднадзорното лице престава да се класифицира като значимо в рамките на значима поднадзорна група, се взема чрез делегирано решение, ако значимата поднадзорна група продължава да отговаря на критериите за определяне на значимостта на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки съгласно разпоредбите в част IV от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), въпреки че поднадзорното лице е престанало да бъде част от групата.

3.   Изменение на решение относно значимостта, с което значимо поднадзорно лице или значима поднадзорна група престават да се класифицират като значими, се взема чрез делегирано решение само ако вече не се изпълняват критериите за определяне на значимостта на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки съгласно разпоредбите в част IV от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

4.   Изменение на решение относно значимостта, с което се променя наименованието на значимо поднадзорно лице, се взема чрез делегирано решение, ако на ЕЦБ не е предоставена допълнителна информация, относима към класификацията на поднадзорното лице.

5.   Чрез делегирано решение не може да се приема изменение на решение относно значимостта, ако съответното поднадзорно лице или поднадзорна група са класифицирани като значими съгласно член 59 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

6.   Чрез делегирано решение не може да се приема изменение на решение относно значимостта, ако ЕЦБ получи писмено становище, с което се оспорва класификацията на поднадзорното лице като значимо или по-малко значимо.

Член 4

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 ноември 2016 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Вж. страница 14 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(4)  Решение от 23 септември 1986 г., AKZO Chemie BV и AKZO Chemie UK Ltd/Комисия, C-5/85, ECLI:EU:C:1986:328, т. 37 и Решение от 26 май 2005 г., Carmine Salvatore Tralli/Европейска централна банка, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, т. 59.

(5)  Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33).

(6)  Решение ЕЦБ/2014/16 от 14 април 2014 г. относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ОВ L 175, 14.6.2014 г., стр. 47).


Top