Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0041

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/41 на Комисията от 14 януари 2016 година за изменение във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на вписването за Мексико в списъка на трети държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва (нотифицирано под номер С(2016) 41) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 11, 16.1.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/41/oj

16.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 11/8


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/41 НА КОМИСИЯТА

от 14 януари 2016 година

за изменение във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на вписването за Мексико в списъка на трети държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва

(нотифицирано под номер С(2016) 41)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, уводното изречение, точка 1, първа алинея и точка 4 и член 9, параграф 4, буква в) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/777/ЕО на Комисията (2) се установяват ветеринарно-санитарни и здравни правила за внос, транзит и складиране в Съюза на пратки с месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва („стоките“).

(2)

В част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО се съдържа списък на трети държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на стоките, при условие че са преминали съответната обработка съгласно посоченото в част 4 отсъщото приложение. В част 4 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО е изложено тълкуването на код „A“, използван при отсъствие на специална обработка, както и на кодовете за специални обработки от „B“ до „F“, изброени в низходящ ред според степента на тяхната щателност.

(3)

Мексико фигурира в списъка в част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО като трета държава, от която е разрешено въвеждането в Съюза на стоки, получени от домашни птици, пернат дивеч, отглеждан в стопанство, щраусоподобни и пернат дивеч.

(4)

След появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H7N3 на територията на Мексико през януари 2013 г. вписването за тази трета държава в списъка в част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО бе изменено с Решение за изпълнение 2013/217/ЕС на Комисията (3), с което бе уточнено, че въвеждането от Мексико в Съюза на стоки, получени от домашни птици, пернат дивеч, отглеждан в стопанство, щраусоподобни и пернат дивеч, може да бъде разрешавано само ако същите са били подложени на специална обработка „B“ съгласно определението в част 4 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО.

(5)

На 8 май 2015 г. Мексико подаде информация за ситуацията във връзка с болестта високопатогенна инфлуенца по птиците на негова територия. Мексико приложи политика за борба с болестта чрез унищожаване на птиците и извърши наблюдение за случаи на високопатогенна инфлуенца по птиците. Не бе установено разпространение на вируса.

(6)

Комисията направи оценка на тази информация. Въз основа на направената оценка и на гаранциите, които Мексико предостави, е целесъобразно вписването за Мексико в списъка в част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО да бъде изменено по отношение на предвидената обработка за стоките, получени от домашни птици, пернат дивеч, отглеждан в стопанство, щраусоподобни и пернат дивеч. С оглед на благоприятната ситуация в Мексико по отношение на болестта въвеждането на посочените стоки в Съюза може да бъде разрешавано, след като те бъдат подложени на специална обработка „D“.

(7)

Част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Част 2 от приложение II към Регламент 2007/777/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 14 януари 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49).

(3)  Решение за изпълнение 2013/217/ЕС на Комисията от 8 май 2013 г. за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на вписването на Мексико в списъка на трети страни или части от тях, от които се разрешава вносът в Съюза на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва (ОВ L 129, 14.5.2013 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО вписването за Мексико се заменя със следното:

„MX

Мексико

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX“


Top